2019-2020

دەرچووانى ساڵى  2019 - 2020 

ژ ناوى سیانى ڕەگەز کۆلێژ بەش خولی دەرچون
1 بەهار حسن محمد مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
2 ئارام قادر عبدالله حسن نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
3 خيلان بكر عبدالكريم مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
4 يوسف حسين عبدالله نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
5 زرنگ نوری محمد على  نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
6 نياز أبوبكر عويز نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
7 جوامير كريم قادر بابكر نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
8 پيشتيوان  عبداالله قادر نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
9 چاوان كمال احمد  مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
10 ڕۆزا انور صالح مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
11 سمكو أحمد حمە امين  نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
12 كارزان عمر صالح نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
13 كارزان عمر حمە أمين نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
14 گونا عبدول فرج  مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
15 ديلمان محمد عزيز محمد نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
16 ساوێن اوات محمد مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
17 محمد عباس على نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
18 كاروان اسماعيل إبراهيم محمد نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
19 نوزاد على محمد نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
20 لاڤة انور حمە امين مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
21 سامان انور شكر ى نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
22 كارزان توفيق غريب اسماعيل نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
23 سالار رحيم سعيد نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
24 عثمان عارف عزيز  نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
25 ژيار طه جلال رشيد نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
26 رابەر جمال عبدالله نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
27 شالاو كمال يونس نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
28 ئارام على عبيد عبدالله نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
29 لاڤين فتاح غفور مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
30 هاژە محمد حسين مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
31 ديدار قادر محمود حمە امين مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
32 شكۆ سردار بكر سعيد نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
33 بريار جميل اورحمان نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
34 ئازيز نوزاد احمد محمود نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
35 تحسين محمود سعيد  نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
36 زانا محمد طيب نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
37 پێشەوا فاروق مجيد نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
38 سلمان  نعمان فتاح رشيد نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
39 دابان محمد عبدالله حمە نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
40 محمد محمد عمر نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
41 مژدە عطا توفيق  نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى یەکەم
42 گوران طيب محمود  نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى دووەم
43 يونس اكرم محى الدين احمد نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى دووەم
44 منال عبد محمود  مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى دووەم
45 شاباز هادی جلال  نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى دووەم
46 بوكه مەريوان مصطفى سعيد مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار/ئێواران خولى دووەم
ژ ناوى سیانى ڕەگەز کۆلێژ بەش خولی دەرچون
1 تابين لطيف رؤف عبداللە مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
2 هه‌ڤال جمیل خلیل عزیز نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
3 احمد كریم رشید صالح نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
4 دلسۆز علی رضا کریم مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
5 ڤیان حمەرضا قورباني کەرەم مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
6 شانيا خسرو حمە امين محمد مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
7 راژیار رزگار توفیق محمود مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
8 حسين عبدالرحمن حسن حمد نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
9 سناء خلیل عمر احمد مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
10 شنیار فؤاد حمید عبداللە مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
11 هێڤی جلال محمد امین  مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
12 سەروەر عادل کامل نامق  نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
13 ساڤۆ حسن رؤوف صمد مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
14 ئولوڤان علي آغا مراد شامار نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
15 سازگار رزگار فاتح جلال مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
16 كاروان طاهر احمد صالح نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
17 تابان قادر طاهر سلیم فرج مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
18 پێشین سامي اسماعیل ابوبکر مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
19 شیلان ئاکو حمةرشید حسن مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
20 ساوێن کمال محمد علی مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
21 عارف علی عمر حسین نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
22 دەریا برهان عبدالرحمن عبدالله مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
23 یاسا مظفر حسن طاهر مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
24 ناسکە حسین حمەرؤوف محی الدین مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
25 رێزە بنار کامل عبدالرحمن مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
26 محمد سلام نعمە سعدون  نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
27 سەربلند کمال حمە سلیم حسین نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
28 ئایندە حسین فتاح حمە فرج مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
29 باڵا اکرم احمد روستم مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
30 شاناز حسن توفیق محمود مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
31 بیروت أبوبكر بیروت محمدامین نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
32 شیماء محمد امین کریم مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
33 لاڤە ظاهر محمد طاهر مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
34 لانة ليث قاسم حسن مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
35 کاروان فارس مجید صالح نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
36 جهاد انور نجم حمة موراد نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
37 کوسرەت بابکر رسول ابابکر  نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
38 ملاذ معاذ محمد خليل مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
39 دیابەند محمد ابوبکر محمود مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
40 ڤانیا جوهر احمد عبدالرحمن مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
41 ایمان عادل عمر مردان مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
42 هاوکار طالب محمد حمە شریف نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
43 لانە پيشرەو محمد عطا رشید مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
44 سومیه عبداللە اسماعیل شکور مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
45 شاجوان عزت رحیم رحمان فیض مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
46 پەیڤین ریبوار معروف حمە امین مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
47 ریباز کریم محمد ناصر نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
48 احمد عمر علی عمر  نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
49 دیاری عبدالقادر ابوبکر مصطفى  نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
50 فەرمان محسن کاکە محمد  نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
51 دیدەن محمود محمدامین محمد مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
52 رزگار عثمان محمد حسین نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
53 یوسف علی محی الدین مجید نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
54 كۆژیار لقمان علی سعدون نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى یەکەم
55 محمد شوان رحیم علی نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى دووەم
56 چرا محمد عزیزعمر مىَ ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى دووەم
57 حسين قاره‌مان عمر حسن نيَر ک.ت.ئەندازیارى پلانسازى شار خولى دووەم
ژ ناوى سیانى ڕەگەز کۆلێژ بەش خولی دەرچون
١ ڕەوەند عبدالله محمود صوفى نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى یەکەم
٢ شكار حيدر حمە صالح محمد نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى یەکەم
٣ ژير طاهر حمە سور نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى یەکەم
٤ داركۆ رفيق على سعيد نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى یەکەم
٥ هيوا احمد عباس على  نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى یەکەم
٦ هيمن عبدالله زاير حسين نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى یەکەم
٧ رەهێل حمەصالح جلال نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى یەکەم
٨ رێبەر سردار احمد نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى یەکەم
٩ رەوەند انور قادر علي نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى یەکەم
١٠ هەڵمەت نامق محمد افندى نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى یەکەم
١١ بەختيار صابر كريم رحمان نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى یەکەم
١٢ علي طالب علي محمد  نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى یەکەم
١٣ محمد عدنان ولي كريم نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى یەکەم
١٤ دابان أزاد أحمد نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى یەکەم
١٥ هيوا سليمان حسن محمد نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى یەکەم
١٦ سۆران سربست جمال نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى یەکەم
١٩ ديلان حسين رحيم نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى یەکەم
٢٠ حسن سرهيد عونت امين نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى یەکەم
٢١ چراخان جمال احمد حسن مێ کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى یەکەم
٢٢ چيا ابراهيم سعيد نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى یەکەم
٢٣ راكو ريبوار حسن نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى یەکەم
٢٤ راميار عمر كاك اولا عزيز نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى یەکەم
٢٥ ساڤا ازاد محى الدين غوث مێ کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى یەکەم
٢٦ كاثرين سلمان حامد محمد مێ کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى یەکەم
٢٧ چاوان لقمان خورشيد جوهر مێ کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى یەکەم
٢٨ اسامە لقمان احمد محمدأمين نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى یەکەم
٢٩ رۆڤان كاوە طالب شريف مێ کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى یەکەم
٣٠ بيێريڤان شفيق محمود محمدامين مێ کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى یەکەم
٣١ محمد لطيف محمد علي نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى یەکەم
٣٢ ئارا ارجمان فاضل  نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى یەکەم
٣٣ هيوا كامل روستم احمد نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى یەکەم
٣٤ فلاح صلاح سعيد رسول نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى یەکەم
٣٥ ايوب محمد عبدالكريم  نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى یەکەم
٣٦ سيڤەر صالح محمد عبدول نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى یەکەم
٣٧ ئاشتى محمد نورى محمد مێ کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى دووەم
٣٨ فێنك احمد محمد زۆراب مێ کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى دووەم
٣٩ عبير طاهر محمد توفيق مێ کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى دووەم
٤٠ سەرباز جمال حسين درويش نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە خولى دووەم
ژ ناوى سیانى ڕەگەز کۆلێژ بەش خولی دەرچون
١ شنياز جمال مولود مێ کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە/ئێواران خولى یەکەم
٢ شەمال اسماعيل حمدامين نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە/ئێواران خولى یەکەم
٣ زانيار نوزاد حمە على نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە/ئێواران خولى یەکەم
٤ ئالان اكرم شمس الدين جعفر نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە/ئێواران خولى یەکەم
٥ كوژير عبدالرحيم محمد نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە/ئێواران خولى یەکەم
٦ أريس خبات قادر محمد نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە/ئێواران خولى یەکەم
٧ بوار عدنان عبدالعزيز محمد نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە/ئێواران خولى یەکەم
٨ ژيار محمد حسين محمد امین نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە/ئێواران خولى یەکەم
٩ زەرەدەشت احمد امين نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە/ئێواران خولى یەکەم
١٠ ديلمان جلال كريم نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە/ئێواران خولى یەکەم
١١ هەڵۆ سلام جبار محمد نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە/ئێواران خولى یەکەم
١٢ مصطفى كمال رشاد مصطفی نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە/ئێواران خولى یەکەم
١٣ پاكۆ عمر محمدأمين رضا نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە/ئێواران خولى یەکەم
١٤ دانيە اسو توفيق جلال مێ کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە/ئێواران خولى یەکەم
١٥ بەڕێز جزا سمين   نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە/ئێواران خولى یەکەم
١٦ هەڵوێست مريوان عزيز نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە/ئێواران خولى یەکەم
١٧ بەرزى فلاح محمد فرج نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە/ئێواران خولى دووەم
١٨ ئاراس حمە على سعيد محمد نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە/ئێواران خولى دووەم
١٩ ترێ احمد سلام عارف مێ کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە/ئێواران خولى دووەم
٢٠ شاڵاو شوان صديق عبدالحمید نێر کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە/ئێواران خولى دووەم
٢١ كازيوە ئازاد صابر مێ کۆلیجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری نەوت و ووزە/ئێواران خولى دووەم
ژ ناوى سیانى ڕەگەز کۆلێژ بەش خولی دەرچون
1 راژان رؤوف على حمە كريم مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
2 ساوين حسين على حمە بور مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
3 هانا فاضل قادر كويخا  مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
4 كارژاو محمد ئازاد طه احمد  نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
5 ليمان ئاراس يوسف حسين نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
6 رەوا احمد حمە حمە امين  نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
7 هەلشۆ محمد عبداللە حسين مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
8 ساوين بەختيار صابر رحيم مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
9 ملول ازاد عمر  نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
10 لالە سامال محمد عبداللە مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
11 بەهروز انور جلال محمد  نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
12 بينەر على نجم حمە مراد نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
13 پيشرەو انوەر رەشيد عبدالكريم نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
14 دڵسۆز عطا محەمەد مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
15 رانيە سيروان مجيد عبدالكريم مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
16 دابان صابر عمر  نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
17 پرژە سردار عمر عزيز مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
18 پەيام نورى سعيد حمە رەش   مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
19 انس ئاوات فرج سعدون  نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
20 زانا يوسف على امين  نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
21 راوێژ  مهدى صالح رسول  نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
22 گەشبين ابراهيم خالد شريف  مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
23 ايوب احمد شريف عبداللە  نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
24 شايان احمد واحد كاكەمەند مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
25 باوەر ناصح محمد سعيد حمەجان نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
26 ماريا فواد گوروون مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
27 ريناس عبدالخالق محمد امين  مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
28 ترێ عمر على صابر مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
29 رەوەند عبدالكريم حسن فرج   نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
30 شنۆ عمر حسين  مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
31 هيوا نوزاد سليم رحيم   نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
32 پشتيوان عبدالمجيد عبدالقادر  نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
33 ايوب صالح كريم احمد  نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
34 هەردى نورى اسماعيل   نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
35 لانو طارق ياسين حمە صالح  مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
36 زيلان دانا عبدالرحمن محمد مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
37 شەنيەر ناصح روستم كريم مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
38 شامير ستار قادر رحيم  نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
39 نەويد جزا محمد عبداللە نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
40 فرميسك هيوا رشيد مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
41 شەوبۆ سالار سلمان احمد مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
42 گولالە حمە صالح فقى قادر  مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
43 داستان رحمان مصطفى على مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
44 تەمەن حسن شريف محمد  نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
45 ا ڤين محمد مصطفى محمد  مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
46 لانە فريد جبار احمد مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
47 دەريا ياسين على   مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
48 اوميد جلال على محمد  نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
49 دەريا فريدون عبدول امين مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
50 محمد نجم الدين مصطفى حمه جان نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
51 سەردەشت كريم عبدالمحمد  نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
52 شاكار لقمان حسن حمە أمين مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان  
ژ ناوى سیانى ڕەگەز کۆلێژ بەش خولی دەرچون
1 بانیان فریدون محمد نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
2 بەرزی بهجت عبد الکریم مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
3 قبس فرید عبد المهدی مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
4 هوار سەردار أحمد نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
5 دەشنێ قارەمان أحمد مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
6 ئاسیا نادر خدر مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
7 علی ناظم موسی نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
8 سێوە یوسف مجید مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
9 ساڤیا دانا فائق مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
10 دێنی أنور أحمد مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
11 کازیوە أمیر عثمان مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
12 زینب قاسم محمد مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
13 ژیار محمد محمود نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
14 مروان محمد خالد نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
15 ئاکام محمد رشید مام صالح نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
16 سێوە سالار محمود مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
17 میرشاد طە سید حمە لاو نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
18 سۆما أبوبکر رضا مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
19 مرجان جلال عمر مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
20 صلاح سلیمان کاکە أمین نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
21 ئارام نعمان رمضان نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
22 هانا عمر عبداللە مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
23 پێشەنگ علی حسین نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
24 مەنگۆر هیمداد حمە أمین نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
25 گۆران خالد ابراهیم نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
26 محمد کامل حمە صالح نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
27 ئەلەند خدر عبداللە نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
28 دارا حمە غریب صوفی نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
29 لەنیا علی محمد رشید مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
30 سوما رشید حمید مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
31 کۆژین ابراهیم حسین مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
32 سیڤەر عبدالکریم سعید مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
33 عمر علی أحمد نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
34 کۆژین نەورۆز علاءالدین نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
35 هاوکار عمر عبدالقادر نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
36 لانە خالد حسین مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
37 مروە باقی عبداللە مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
38 تەرزە بەختیار بکر مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
39 محمد صباح خورشید نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
40 زامۆ أحمد خدر نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
41 أسماء اسماعیل عزیز مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى یەکەم
42 ڕۆژگار حسین حسن مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى دووەم
43 وعد حبیب کریم نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى دووەم
44 ئاکان عبداللە همزە نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى دووەم
45 گەشبین بهاءالدین عبدالرحمن مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى دووەم
46 شڤان فائق محمد امین نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى دووەم
47 لاس محمد جزا نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى دووەم
48 ئانیا عثمان صالح مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن خولى دووەم
ژ ناوى سیانى ڕەگەز کۆلێژ بەش خولی دەرچون
1 هێمۆ شۆرش محمد نجم مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى یەکەم
2 حنین عماد محمد مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى یەکەم
3 أحمد برهان علي نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى یەکەم
4 ڤالین سۆران خالد مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى یەکەم
5 نامۆ موفق عارف نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى یەکەم
6 دییە رفعت عبدالفتاح مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى یەکەم
7 هەڵۆ مەریوان فاضل نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى یەکەم
8 مصطفی سرور عباس نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى یەکەم
9 ئاڤێستا أحمد امین مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى یەکەم
10 لەرێ فؤاد حمە صالح مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى یەکەم
11 علي فتاح صدیق نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى یەکەم
12 هانا بختیار حمە فرج مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى یەکەم
13 لەنجە اومید فرج مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى یەکەم
14 پاداشت عمر امین نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى یەکەم
15 وەرزێر محمد احمد نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى یەکەم
16 دیمەن عمر محمد امین مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى یەکەم
17 هاوکار محمود صالح نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى یەکەم
18 بەستە احمد رشید مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى یەکەم
19 محمود وداد حسین نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى یەکەم
20 شلك فرهاد حسن مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى یەکەم
21 ئەشکان هاشم صادق نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى یەکەم
22 بەمۆمەریوان فاضل نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى یەکەم
23 صبحي رسول عبداللە نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى یەکەم
24 سەرهنگ عمر صدیق نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى یەکەم
25 هەرێم طاهر کریم نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى یەکەم
26 ئەستێرە اکرم کاکەوەیس مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى یەکەم
27 نصرالدین کریم حسن نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى یەکەم
28 هەژار جلال سعید نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى یەکەم
29 دێرین قادر محمود مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى یەکەم
30 دانیار ڕزگار عبداللە نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى یەکەم
31 زانا فاروق محمد نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى یەکەم
32 شوان اشتی عثمان نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى یەکەم
33 ئارام محمود عبداللە نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى یەکەم
34 دنیا صلاح محمد مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى یەکەم
35 شوان عبدالکریم ابوبکر نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى دووەم
36 محمد دڵشاد علي نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى دووەم
37 ڕێناس محمد احمد مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى دووەم
38 سۆز جلال عارف مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى دووەم
39 شاد جمال حمە صالح نێر کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى دووەم
40 لاڤە ئاوات عبداللە مێ کۆلێجی تەکنیکی ئەندازیاری ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران خولى دووەم
1 پلانسازى شار 57
2 پلانسازى شار/ئێواران 46
3 ئەندازیاری نەوت و ووزە 40
4 ئەندازیاری نەوت و ووزە/ئێواران 21
5 ئەندازیاری میکانیک/بەرهەمهێنان 52
6 ئەندازیاری گەیاندن 48
7 ئەندازیاری گەیاندن/ئێواران 40
  کۆی گشتی 304
Comments