2017-2018

پلانسازى شار 2017-2018

ژمارە
ناوی دەرچوو
رەگەز خوولی دەرچوون
١ رزگار محمد عبداللە نيَر خولی یەکەم
٢ دارا عبداللە محمد حسين نيَر خولی یەکەم
٣ محمد رشيد حمة سمين نيَر خولی یەکەم
٤ ميوان مولود عزيز محمد ميَ خولی یەکەم
٥ سەنگەر عبداللە حسين محمود نيَر خولی یەکەم
٦ رێباز عبدول خالد ميرزا كريم نيَر خولی یەکەم
٧ لەنيا هاوكار حمە رشيد فتاح ميَ خولی یەکەم
٨ شیماء سەرەور محمد ميَ خولی یەکەم
٩ ساڤا  سامان ركيم حمە لاو ميَ خولی یەکەم
١٠ هاوكار احمد عبدالرحمن احمد نيَر خولی یەکەم
١١ دياري ڕزگار حمە فائق عبدالله نيَر خولی یەکەم
١٢ ترێ محمد سەروەر رشيد ميَ خولی یەکەم
١٣ دەرون قادر احمد قادر ميَ خولی یەکەم
١٤ بەهرە حاميد محمود رحيم ميَ خولی یەکەم
١٥ محمد عمر رشيد حسن نيَر خولی یەکەم
١٦ کیژان مصطفى احمد حمە رحیم ميَ خولی یەکەم
١٧ بریار عثمان عبداللە سلێمان نيَر خولی یەکەم
١٨ ألاء أحمد خودا داد ميَ خولی یەکەم
١٩ شانیا محمد بایز ميَ خولی یەکەم
٢٠ بێريڤان ئاسۆ عمر كريم ميَ خولی یەکەم
٢١ هەنا أبراهيم محي الدين حمەسعيد ميَ خولی یەکەم
٢٢ شادان هدايت كامل رسول ميَ خولی یەکەم
٢٣ ژیار قاسم محمد نيَر خولی یەکەم
٢٤ ئەميرستار محمد صالح نيَر خولی یەکەم
٢٥ شەنگەر محمد عبدالله حسين ميَ خولی یەکەم
٢٦ زانا محمد محمد امين حمە نيَر خولی یەکەم
٢٧ نينا حسن احمد علي ميَ خولی یەکەم
٢٨ زريان سعيد محمد امين رحيم ميَ خولی یەکەم
٢٩ هدى رێبوار ياسين رفيق ميَ خولی یەکەم
٣٠ نەريمان حسين حمە صالح نيَر خولی یەکەم
٣١ ابراهيم عبدالرحمن حمد خوشناو نيَر خولی یەکەم
٣٢ شنيار محمد محمد أمين محمود ميَ خولی یەکەم
٣٣ رۆشنا توفيق محمد خسرو ميَ خولی یەکەم
٣٤ تروسكە محمد سعيد احمد ميَ خولی یەکەم
٣٥ ژيليا كمال عمر عبداللە ميَ خولی یەکەم
٣٦ بوتان عبداللة صالح حمة درويش نيَر خولی یەکەم
٣٧ دلوڤان فتاح احمد محمد نيَر خولی یەکەم
٣٨ مريم جمال محمد ولي ميَ خولی یەکەم
٣٩ شاكار محمد محمود رسول ميَ خولی یەکەم
١ سەروەت احمد محمدامين محمد نيَر خوولی دووەم
٢ سانا کامەران علی حسین ميَ خوولی دووەم
٣ شاد كريم أحمد حسن نيَر خوولی دووەم
٤ نيگار محمود كاكە عبدالله محمد ميَ خوولی دووەم
٥ ڕۆزا کامل عمر ميَ خوولی دووەم
٦ مە روان عزەت رفيق توفيق نيَر خوولی دووەم
٧ ڕاستي عبداللە حسن حسين نيَر خوولی دووەم
٨ هاوبەش ظاهر عمر نيَر خوولی دووەم
٩ كارزان خدر احمد خدر نيَر خوولی دووەم
١٠ سيروان اسماعيل حاجی نيَر خوولی دووەم
١١ زانيار معروف بابا نجم الدين نيَر خوولی دووەم
١٢ ئاشنا عمر محمد حسن ميَ خوولی دووەم
١٣ پێشواز پێشرەو جمال محمود نيَر خوولی دووەم
١٤ بريار احمد عمر محمد نيَر خوولی دووەم
١٥ لهۆن بهجت انور نيَر خوولی دووەم
١٦ دارا ابراهيم علي عبدالكريم نيَر خوولی دووەم
 
 
خولی یەکەم 39
خولی دووەم 16
 
ژمارەی نێر 28
ژمارەی مێ 27

گەیاندن 2017-2018


ژ ناوی درچوو رەگەز خولی دەرچوون
١ احمد حافظ ندى مجيد نيَر خولی یەکەم
٢ ئاوێستا عبداللة عمر محمود ميَ خولی یەکەم
٣ شيما عثمان ابوبكر محمد ميَ خولی یەکەم
٤ شيما مظفر محمد عزت ميَ خولی یەکەم
٥ سروشت انور قادر اسماعيل ميَ خولی یەکەم
٦ هةنار جمال حمة صالح احمد ميَ خولی یەکەم
٧ شيماء فريق فائق عزيز ميَ خولی یەکەم
٨ مژدە محمد عزيز عبدالمحمد ميَ خولی یەکەم
٩ بلَند حسن بارام نادر نيَر خولی یەکەم
١٠ خبات جزا حسن عثمان نيَر خولی یەکەم
١١ هيمن عبداللة ابراهيم محمود نيَر خولی یەکەم
١٢ مەزن صلاح جعفر محمود نيَر خولی یەکەم
١٣ شەيدا ئاوات فرج سعدون ميَ خولی یەکەم
١٤ شاگول احمد كريم احمد ميَ خولی یەکەم
١٥ شادية هادي احمد ميَ خولی یەکەم
١٦ سەرخێڵَ نەوزاد عمر عزيز نيَر خولی یەکەم
١٧ هێشوعزيز كريم قادر  ميَ خولی یەکەم
١٨ محمد ياسين عبدالرحمن يحيى نيَر خولی یەکەم
١٩ سيَوة طارق فريق حاتم ميَ خولی یەکەم
٢٠ هێشوو مهدي شريف عزيز ميَ خولی یەکەم
٢١ كانياو بكر صالح كةريم ميَ خولی یەکەم
٢٢ هەلگورد عثمان رحمان سعيد نيَر خولی یەکەم
٢٣ زمناكۆ عادل ياور عزيز نيَر خولی یەکەم
٢٤ ئاشنا سلام محمد فقي محمود ميَ خولی یەکەم
١ زانيار رزگارمحمد عبدالغفور نيَر خولی دووەم
٢ سايە كامل حمە طاهر اورحيم ميَ خولی دووەم
٣ شاناز احمد حمە قادر ميَ خولی دووەم
٤ كەڤي محمد فائق حسن  ميَ خولی دووەم
٥ داريان خالد رسول مجيد نيَر خولی دووەم
٦ امير حامد اورحمان عارف  نيَر خولی دووەم
٧ ديار مجيد محمد عبداللە نيَر خولی دووەم
٨ زانيار احمد حمة رشيد نيَر خولی دووەم
٩ زنە محمد سعيد حسين احمد ميَ خولی دووەم
١٠ جةنكيس احمد محمد سليم نيَر خولی دووەم
١١ سامان مجيد فارس مصطفى نيَر خولی دووەم
١٢ عبدالهادی عبدالرحمن مصطفى نيَر خولی دووەم
١٣ شكار جلال سعيد محمد  نيَر خولی دووەم
١٤ چرۆ عبداللە حاجي قادر ميَ خولی دووەم
١٥ ئارام حامي خالد محمد نيَر خولی دووەم
١٦ رەوەز برايم خدر بيروت نيَر خولی دووەم
١٧ لاوين ارسلان حمة شريف محمد ميَ خولی دووەم
١٨ دانا اسماعيل احمد محمد نيَر خولی دووەم
١٩ هەژێر جبار عبداللە فارس نيَر خولی دووەم
٢٠ شهين محمد عزيز محمد امين ميَ خولی دووەم
٢١ لۆنا عمر احمد تؤفيق ميَ خولی دووەم
٢٢ رويدا ظفر فرهاد روستم ميَ خولی دووەم
٢٣ نزار نوري كريم احمد نيَر خولی دووەم
٢٤ دياري محمد غفور طه نيَر خولی دووەم
٢٥ شێوة عمر حمە خان  ميَ خولی دووەم
٢٦ علي ئازاد جعفر حسين نيَر خولی دووەم
٢٧ راز فاروق عبدالرحمن محمد ميَ خولی دووەم
٢٨ هؤزان عمر عبداللە محمد نيَر خولی دووەم
 
 
خولی یەکەم 24
خولی دووەم 28
 
ژمارەی نێر 26
ژمارەی مێمیکانیک 2017-2018
26
ژمارە ناوی دەرچوو رەگەز خولی دەرچوون
١ هێڤار نادر محمود احمد نيَر خولی یەکەم
٢ عهد محمد رمضان حميد ميَ خولی یەکەم
٣ احمد محمد كريم وەلی نيَر خولی یەکەم
٤ احسان جزا باقی حمە مومن نيَر خولی یەکەم
٥ رێكار كمال عزت عبدالله نيَر خولی یەکەم
٦ ديمەن توفيق صالح محمد ميَ خولی یەکەم
٧ گەشين عبدالرحمن حاجى كاكى كريم ميَ خولی یەکەم
٨ ميركؤ توفيق مولود كاكەخان نيَر خولی یەکەم
٩ ديار صابر حسن سليمان نيَر خولی یەکەم
١٠ زانا جمال علي عزيز نيَر خولی یەکەم
١١ شکار اکرم حسين  نيَر خولی یەکەم
١٢ سانا عبدالسلام محمد علي عبدالله ميَ خولی یەکەم
١٣ دانيار باهر محمد خورشيد نيَر خولی یەکەم
١٤ ئەستيرە عبدالجبارمحمد نوري مصطفى ميَ خولی یەکەم
١٥ اريان فريدون حبيب نوروز نيَر خولی یەکەم
١٦ ئاريان عبدالرحيم سليمان حسن نيَر خولی یەکەم
١٧ ئاكام احسان عبدالرحمن سليمان نيَر خولی یەکەم
١٨ گەشبين عبدالرحمن حمەعلى محمد ميَ خولی یەکەم
١٩ ديار صلاح محمد رضا نيَر خولی یەکەم
٢٠ هێڤار صابر حمە على عبدل نيَر خولی یەکەم
٢١ لؤنا محمد عبدالله إبراهيم ميَ خولی یەکەم
٢٢ پێشەوا خاليد محمد صالح نيَر خولی یەکەم
٢٣ شوان دارا كاكە حمە عارف نيَر خولی یەکەم
٢٤ زانا محمد ابراهيم محمد نيَر خولی یەکەم
٢٥ تەوار سلام طاهر محمود ميَ خولی یەکەم
٢٦ ميريان قادر طاهر محمد ميَ خولی یەکەم
٢٧ جوتيار احمد بكری محمود نيَر خولی یەکەم
٢٨ كۆرش نامق صابر مجيد نيَر خولی یەکەم
٢٩ نورس اسماعيل رشيد محمد نيَر خولی یەکەم
٣٠ هەژير محمد عبداللة احمد  نيَر خولی یەکەم
٣١ ريبين رفيق نامدار الفت نيَر خولی یەکەم
٣٢ محمد ئومێد محمد رشيد نيَر خولی یەکەم
٣٣ رێکان خسرەو حمە امین نيَر خولی یەکەم
٣٤ محمد غفور محمد رحيم نيَر خولی یەکەم
٣٥ لەرێ صلاح حمەصالح محمد ميَ خولی یەکەم
٣٦ مهدی علی محمد حسين  نيَر خولی یەکەم
٣٧ محمد جلال كريم عبدالله نيَر خولی یەکەم
٣٨ شێوە ابوبكر علي قادر ميَ خولی یەکەم
٣٩ فرۆ محمود محمد عبداللە  ميَ خولی یەکەم
٤٠ شهلا جمال الدين عبداللە ميَ خولی یەکەم
٤١ ئەهوە ن محمد عبدالله محمد ميَ خولی یەکەم
٤٢ دياري علي محمود حسين نيَر خولی یەکەم
١ هێمن تۆفيق محمد حسن نيَر خوولی دووەم
٢ ديە كمال عمر تۆفيق ميَ خوولی دووەم
٣ دانا نجيب عزيز رشيد نيَر خوولی دووەم
٤ لانكێ انور غفور سعيد ميَ خوولی دووەم
٥ نەبەز لطيف فرج رەحمان نيَر خوولی دووەم
٦ بەستيە عبدالقادر امين عبدالرحمن ميَ خوولی دووەم
٧ كارزان حمە كريم حمە امين  نيَر خوولی دووەم
٨ ئارمەند احمد غریب نيَر خوولی دووەم
٩ شەميان عثمان محمد أحمد ميَ خوولی دووەم
١٠ كيژان حمە صديق عوالعزيز ميَ خوولی دووەم
١١ چاوان حمە رشید  ميَ خوولی دووەم
١٢ چاوان اسماعيل حمە كريم ميَ خوولی دووەم
١٣ شێنێ شیرزاد محمد  ميَ خوولی دووەم
١٤ پەرژين محمد نامق حمةسور ميَ خوولی دووەم
١٥ دەشنێ یوسف امین صالح ميَ خوولی دووەم
١٦ سۆزان كمال فقي محمد جلال  ميَ خوولی دووەم
خولی یەکەم 42
خولی دووەم 16
ژمارەی نێر 33
ژمارەی مێ 25
Comments