2016-2017

 ساڵی دەرچوون 2016-2017

پلانسازی شار

خولی دەرچوون

ساڵی دەرچوون

ڕیزبەندی

ناوی سیانی

بەش

کۆلێج

زانکۆ

ژ

یەکەم

2016-2017

یەکەم

هاوڕێ حسن احمد

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

1

یەکەم

2016-2017

دووەم

هەڵمەت ختاب احمد

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

2

یەکەم

2016-2017

سێەم

کامران برهان عبداللە

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

3

یەکەم

2016-2017

چوارەم

کۆژین محمد رحمان

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

4

یەکەم

2016-2017

پێنجەم

خەندە سەرچڵ مجید

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

5

یەکەم

2016-2017

شەشەم

بهرە احمد حمە علی

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

6

یەکەم

2016-2017

حەوتەم

کۆژین ادریس مصطفى

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

7

یەکەم

2016-2017

هەشتەم

تابلۆ بەشارەت خلیل

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

8

یەکەم

2016-2017

نۆیەم

سندس کامیل رۆستم

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

9

یەکەم

2016-2017

دەیەم

لانە تۆفیق مجید

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

10

یەکەم

2016-2017

یانزەیەم

سۆران حمە نادر

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

11

یەکەم

2016-2017

دوانزەیەم

سامی سعید عمر

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

12

یەکەم

2016-2017

سیانزەیەم

دانا سامی علی

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

13

یەکەم

2016-2017

چواردەیەم

هۆگر خالد کاکە

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

14

یەکەم

2016-2017

پانزەیەم

لاژە کریم احمد

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

15

یەکەم

2016-2017

شانزەیەم

چۆژین ابراهیم حسین

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

16

یەکەم

2016-2017

حەڤدەیەم

زرێ سەردار عثمان

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

17

یەکەم

2016-2017

هەژدەیەم

شۆخان تالیم حمە مراد

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

18

یەکەم

2016-2017

نۆزدەیەم

چنار کامران قادر

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

19

یەکەم

2016-2017

بیستەم

حسین حسن صاڵح

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

20

یەکەم

2016-2017

بیست و یەکەم

سەرکۆ ڕەزا مجید

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

21

یەکەم

2016-2017

بیست و دووەم

ڕازاو محمود فرج

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

22

یەکەم

2016-2017

بیست و سێەم

بەفرین زکریا کریم

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

23

یەکەم

2016-2017

بیست و چوارەم

سەفین عمر کریم

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

24

یەکەم

2016-2017

بیست و پێنجەم

کارۆ کاوە عزیز

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

25

یەکەم

2016-2017

بیست و شەشەم

هاژە جمال حسن

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

26

یەکەم

2016-2017

بیست و حەوتەم

مەریوان جمال کریم

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

27

یەکەم

2016-2017

بیست و هەشتەم

دێکان نوری ڕۆستم

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

28

یەکەم

2016-2017

بیست و نۆیەم

ڕابەر محمد احمد

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

29

یەکەم

2016-2017

سیەم

کاروان خالد کاکە

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

30

یەکەم

2016-2017

سی و یەکەم

شاهیناز بختیار عبداللە

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

31

یەکەم

2016-2017

سی و دووەم

محمد نجم الدین حسین

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

32

یەکەم

2016-2017

سی و سێەم

چرا علی عبداللە

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

33

یەکەم

2016-2017

سی و چوارەم

لاوێن لطيف فتاح

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

34

یەکەم

2016-2017

سی و پێنجەم

ساکار ابوبکر فتاح

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

35

یەکەم

2016-2017

سی و شەشەم

محمد حسن علی

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

36

یەکەم

2016-2017

سی و حەوتەم

تاڤان جلیل صاڵح

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

37

یەکەم

2016-2017

سی و هەشتەم

ابوبکر حمە حسین

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

38

یەکەم

2016-2017

سی و نۆیەم

ناز برهان اسماعیل

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

39

یەکەم

2016-2017

چلەم

شەماڵ احمد ابوبکر

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

40

یەکەم

2016-2017

چل و یەکەم

شایی خبات قادر

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

41

یەکەم

2016-2017

چل و دووەم

محمد پیرۆت ابراهیم

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

42

یەکەم

2016-2017

چل و سێەم

مەشخەڵ شوکت لطيف

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

43

یەکەم

2016-2017

چل و چوارەم

شرۆ شفیق محمد

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

44

یەکەم

2016-2017

چل و پێنجەم

سۆران علی حمد

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

45

یەکەم

2016-2017

چل و شەشەم

سانیا حسین حمە امین

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

46

دووەم

2016-2017

-

زانیار رحیم علی

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

47

دووەم

2016-2017

-

شەماڵ تۆفیق نامق

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

48

دووەم

2016-2017

-

شادی نوری محمد

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

49

دووەم

2016-2017

-

وەنەوشە خسرەو حمە رشید

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

50

دووەم

2016-2017

-

دیدار محمد احمد

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

51

دووەم

2016-2017

-

بیشوان سعید قادر

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

52

دووەم

2016-2017

-

ڕۆژا ادیب فائق

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

53

دووەم

2016-2017

-

اکرم رسوڵ همزە

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

54

دووەم

2016-2017

-

ئاری ئازاد عبدالقادر

پلانسازی شار

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

55


ساڵی دەرچوونی 2016-2017

گەیاندن

خولی دەرچوون

ساڵی دەرچوون

ڕیزبەندی

ناوی سیانی

بەش

کۆلێج

زانکۆ

ژ

یەکەم

2016-2017

یەکەم

ڕانکۆ محمود جلال

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

1

یەکەم

2016-2017

دووەم

گەشتیار عبداللە حمە علی

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

2

یەکەم

2016-2017

سێەم

سۆما برهان عبدالرحمن

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

3

یەکەم

2016-2017

چوارەم

محمد احمد باقی

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

4

یەکەم

2016-2017

پێنجەم

شایی یاسین امین

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

5

یەکەم

2016-2017

شەشەم

لینە محمد حسین

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

6

یەکەم

2016-2017

حەوتەم

ئەوین نامۆ شریف

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

7

یەکەم

2016-2017

هەشتەم

اواز علی عزیز

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

8

یەکەم

2016-2017

نۆیەم

بڕوا ابراهیم عبداللە

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

9

یەکەم

2016-2017

دەیەم

دانا محمد عبداللە

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

10

یەکەم

2016-2017

یانزەیەم

شنیار یوسف احمد

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

11

یەکەم

2016-2017

دوانزەیەم

شارۆ لطيف محمد

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

12

یەکەم

2016-2017

سیانزەیەم

دەرون نجات مجید

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

13

یەکەم

2016-2017

چواردەیەم

بڕیار عارف بابکر

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

14

یەکەم

2016-2017

پانزەیەم

پێشەوا سردار محمود

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

15

یەکەم

2016-2017

شانزەیەم

ئارام محمد قوربانی

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

16

یەکەم

2016-2017

حەڤدەیەم

دیەن بختیار محمد امین

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

17

یەکەم

2016-2017

هەژدەیەم

سارا اکرم محمود

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

18

یەکەم

2016-2017

نۆزدەیەم

وشن اشتی عثمان

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

19

یەکەم

2016-2017

بیستەم

احمد عمر حسن

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

20

یەکەم

2016-2017

بیست و یەکەم

شهاب حمە صاڵح عابد

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

21

یەکەم

2016-2017

بیست و دووەم

تارۆ ئاکۆ تۆفیق

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

22

یەکەم

2016-2017

بیست و سێەم

ڕەوشت بهاء الدين علی

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

23

یەکەم

2016-2017

بیست و چوارەم

هەرێم علی حسن

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

24

یەکەم

2016-2017

بیست و پێنجەم

شرمن هادی محمد

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

25

یەکەم

2016-2017

بیست و شەشەم

پەیام خالد سعید

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

26

یەکەم

2016-2017

بیست و حەوتەم

کەژێ رۆستم احمد

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

27

یەکەم

2016-2017

بیست و هەشتەم

دێکان عطا حمەامین

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

28

دووەم

2016-2017

-

سۆما ادریس رشید

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

29

دووەم

2016-2017

-

امیر محمود امین

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

30

دووەم

2016-2017

-

ڕەنج عبداللە محمد

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

31

دووەم

2016-2017

-

هەژیر بکر غریب

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

32

دووەم

2016-2017

-

دێرین بهاء الدين محی الدین

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

33

دووەم

2016-2017

-

پەیمان عبید محمود

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

34

دووەم

2016-2017

-

پەروا نریمان محمد

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

35

دووەم

2016-2017

-

دینا فریدون عزیز

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

36

دووەم

2016-2017

-

سۆما عباس حمە

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

37

دووەم

2016-2017

-

نەبەرد شوان حمە رشید

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

38

دووەم

2016-2017

-

هاوژین خالد محمود

گەیاندن

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

39

   

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

 

خولی دەرچوون

ساڵی دەرچوون

ڕیزبەندی

ناوی سیانی

بەش

کۆلێج

زانکۆ

ژ

یەکەم

2016-2017

یەکەم

محمد سعد عبدالستار

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

1

یەکەم

2016-2017

دووەم

شەیما علی احمد

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

2

یەکەم

2016-2017

سێەم

لیندا سالار محمد

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

3

یەکەم

2016-2017

چوارەم

رۆنیا عثمان عبداللە

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

4

یەکەم

2016-2017

پێنجەم

 

بکر سمیر محمد

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

5

یەکەم

2016-2017

شەشەم

ڕێبین عمر علی

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

6

یەکەم

2016-2017

حەوتەم

جوان عماد حسین

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

7

یەکەم

2016-2017

هەشتەم

     شنیار خالد حمە صاڵح

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

8

یەکەم

2016-2017

نۆیەم

لیرە انور محمد

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

9

یەکەم

2016-2017

دەیەم

لانە ارسلان محمد

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

10

یەکەم

2016-2017

یانزەیەم

باوان جمال غریب

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

11

یەکەم

2016-2017

دوانزەیەم

دڵشاد حمە کریم حمە سور

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

12

یەکەم

2016-2017

سیانزەیەم

هەرێم صدیق صاڵح

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

13

یەکەم

2016-2017

چواردەیەم

کاشاب محمد حمە حسن

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

14

یەکەم

2016-2017

پانزەیەم

خەڵات عمر علی

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

15

یەکەم

2016-2017

شانزەیەم

ڕۆژە محمد فرج

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

16

یەکەم

2016-2017

حەڤدەیەم

هاژین یاسین محمد

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

17

یەکەم

2016-2017

هەژدەیەم

ئارەزوو حمە کریم فرج

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

18

یەکەم

2016-2017

نۆزدەیەم

لاڤە عبدالقادر محمد

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

19

یەکەم

2016-2017

بیستەم

ادریس نجیب مصطفى

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

20

یەکەم

2016-2017

بیست و یەکەم

بنار برهان محمد

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

21

یەکەم

2016-2017

بیست و دووەم

نەبەز یوسف حمە صاڵح

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

22

یەکەم

2016-2017

بیست و سێەم

ئاژوان محمد رشید

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

23

یەکەم

2016-2017

بیست و چوارەم

ژیلان کریم محمود

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

24

یەکەم

2016-2017

بیست و پێنجەم

محمد عبدالکریم حسن

 

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

25

دووەم

2016-2017

-

ئاڤان خالد محمد امین

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

26

دووەم

2016-2017

-

بانو نەبەز حسن

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

27

دووەم

2016-2017

-

عادل قادر شریف

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

28

دووەم

2016-2017

-

ناژۆ کامەران حمە خورشید

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

29

دووەم

2016-2017

-

ڕاوێژ فائق محمود

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان 

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

30

دووەم

2016-2017

-

پەری سعید تۆفیق

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

31

دووەم

2016-2017

-

محمد حمە رسوڵ کریم

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

32

دووەم

2016-2017

-

هەردی تۆفیق صاڵح

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

33

دووەم

2016-2017

-

پەیام احمد عبداللە

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

34

دووەم

2016-2017

-

شوان برهان احمد

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

35

دووەم

2016-2017

-

رابەر عبدالباقی روۆف

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

36

دووەم

2016-2017

-

هەڵوێست قادر حسن

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

37

دووەم

2016-2017

-

سانا جمال رسوڵ

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

38

دووەم

2016-2017

-

عبداللە جلال سابیر

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

39

دووەم

2016-2017

-

هەڵکەوت یاسین قادر

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

40

دووەم

2016-2017

-

وارڤین یونس محمد

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

41

دووەم

2016-2017

-

سایە مجید قادر

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

42

دووەم

2016-2017

-

چیمن فرین احمد سەوزە

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

43

دووەم

2016-2017

-

سامان سڵێمان حمە

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

44

دووەم

2016-2017

 

توانا هیدایت علی

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

45

دووەم

2016-2017

 

ئامانج مهدی رحیم

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

46

دووەم

2016-2017

 

کۆسرەت محمد احمد

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

47

دووەم

2016-2017

 

پێشڕەو عبدالرحمن احمد

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

48

دووەم

2016-2017

 

عدنان احمد صادق

ئەندازیاری بەرهەم هێنان و کانزاکان

تەکنیکی ئەندازیاری

پۆلیتەنیکی سلێمانی

49

 

 

Comments