2007-2008

ساڵى دەرچووانى 2007-2008
1 تاژان عمر عبداللە مێ ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2007-2008
2 شەوبۆ علی حمە سور مێ ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2007-2008
3 لانە ابراهيم حسن مێ ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2007-2008
4 ڕەوا همزە محمد نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2007-2008
5 ئامانج محمد عباس نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2007-2008
6 مەبەست بهجت محمد نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2007-2008
7 نيان صلاح احمد مێ ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2007-2008
8 تريفە بهاءالدين محي الدين مێ ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2007-2008
9 نبيل علی يارك نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2007-2008
10 نسرين ابو بكر محمد مێ ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2007-2008
11 بارزان اكرم حمە سعيد نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2007-2008
12 زانست عارف حسن نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2007-2008
13 دەشنێ محمد حسين مێ ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2007-2008
14 ديلان احمد نادر نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2007-2008
15 مموند عبد الوهاب عزيز نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2007-2008
16 نەوا احمد صاڵح نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2007-2008
17 احمد عادل محمد نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2007-2008
18 ڕێبين علی محمد امين نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2007-2008
19 پێشڕەو محمد عطا رشيد نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2007-2008
20 ئاريان واحد محمد نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2007-2008
21 جەنگی رسوڵ عبداللە نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2007-2008
22 ليلى محمد بكر مێ ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2007-2008
23 حيدر غفار على نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2007-2008
24 سۆران سليم ڕۆستەم نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2007-2008
Comments