2006-2007

ساڵى دەرچووانى 2006-2007
ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش ساڵى دەرچون
1 اكرم عبدالرحمن محمد صاڵح نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2006-2007
2 سمكۆ حسن سلێمان نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2006-2007
3 كاوان محمود عبدالرحمن نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2006-2007
4 هاوڕێ فتاح امين نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2006-2007
5 هاوكار محمود حمە رضا نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2006-2007
6 ڕێكەوت رشيد امين نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2006-2007
7 فرمان ابو بكر محمد نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2006-2007
8 ئاسۆ فائق كريم نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2006-2007
9 جمال حمە امين احمد نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2006-2007
10 دێرين نجاح جميل مێ ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2006-2007
11 ئومێد عزيز احمد نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2006-2007
12 ئاسۆ جمال جلال نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2006-2007
13 ئاوات علی عبدالرحمن نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2006-2007
14 نەژاد محمد امين جلال نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2006-2007
15 ژيار عمر احمد نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2006-2007
16 سۆران نظام الدين منصور نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2006-2007
17 ياسين محمد ملا محمد نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2006-2007
18 دلێر شكری محمد نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2006-2007
19 ميران انور عبداللە نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2006-2007
20 ئاوات خالد اسماعيل نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2006-2007
21 عزت مصطفى سلێمان نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2006-2007
22 ڕێبوار اسعد عزيز نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2006-2007
23 شيرين عبداللە تۆفيق مێ ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2006-2007
Comments