2017-2018

دەرچووانى ساڵى  2017 - 2018 
ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش ساڵى دەرچون تێبینی
1 کانیاو احمد حمید مێ تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی  یەکەم
2 تیمور ڕشید حمە امین نێر تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی  یەکەم
3 احمد محمد احمد نێر تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی  یەکەم
4 عمر احمد قادر نێر تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی  یەکەم
5 هێمن محمد حمە صاڵح نێر تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی  یەکەم
6 سۆمیا محمد امین مێ تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی  یەکەم
7 ئیمان عمر معروف مێ تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی  یەکەم
8 ئاڤان سەروەر محمد مێ تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی  یەکەم
9 عریبە عمر حسین عبدالقادر مێ تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی  یەکەم
10 ناسکە محمد کریم مێ تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی  یەکەم
11 پەری خالد محمد مێ تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی  یەکەم
12 سەروەر انور تۆفیق نێر تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی  یەکەم
13 ڤیان عمر علی مێ تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی  یەکەم
14 محی الدین خبات محمد نێر تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی  یەکەم
15 هۆشمەند احمد محمد نێر تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی  یەکەم
16 سە نا بهاءالدین وجە الدین مێ تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی  یەکەم
17 شادان نورالدین محمد مێ تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی  یەکەم
18 صراب حسین محمد نێر تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی  یەکەم
19 پەیمان حمە عریب حمە جمیل مێ تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی  یەکەم
20 سنور بهرۆز محمد مێ تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی  یەکەم
21 هێژا هیوا عمر مێ تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی  یەکەم
22 کۆچەر صلاح سلێمان نێر تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی  یەکەم
23 باخچە حمە رسوڵ قادر مێ تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی  یەکەم
24 لانە رفعت عبدالکریم مێ تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی  یەکەم
25 ابراهیم خلیل حسن نێر تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی  یەکەم
26 شکار محمود تۆفیق نێر تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی  یەکەم
27 گۆڤار ڕسوڵ ابراهیم نێر تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی  یەکەم
28 ئارام بختیار محمد نێر تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی  یەکەم
29 شیراز حامد سعدوون مێ تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی  یەکەم
30 بۆکان هیوا ناصر نێر تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی  یەکەم
31 مەبەست ابابکر محمد نێر تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی  یەکەم
32 دانا ابراهیم صاڵح نێر تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی  یەکەم
33 بێشوار عبدالحمید سلیم نێر تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی  دووەم
34 ئاریان احمد جمال نێر تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی دووەم
35 سەنگەر کریم حسین نێر تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی دووەم
36 میران حسن محمد نێر تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی دووەم
37 ئاسۆ حسین محمد نێر تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی دووەم
38 نهرۆ خالد محمد نێر تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی دووەم
39 ڕێژان جنید مصطفی مێ تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی دووەم
40 ڕیکەوت حسیب صابر نێر تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی دووەم
41 ئاری قادر مصطفی نێر تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی دووەم
42 شاکار علی ڕشید مێ تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی دووەم
43 سرمد فهمی حسن نێر تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی دووەم
44 هۆنیا ستار علی مێ تەکنیکی کارگێڕی 2017 - 2018 خوولی دووەم
 
1 هه رێـم جبار عبداللە نێر تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
2 ئاری انور رحیم نێر تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
3 گوهر جمال جعفر مێ تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
4 هاوار حمید احمد نێر تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
5 دارا فرج شریف نێر تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
6 دلڤان محمد عمر نێر تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
7 قادر صاڵح محمد نێر تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
8 چیمەن محمد احمد مێ تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
9 دەروون عثمان محمد مێ تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
10 عبدالرحمن حسین فرج نێر تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
11 ڕۆشنا حمد وسو حمد مێ تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
12 سۆران محمد ڕشید نێر تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
13 ڕێبین مولود روستم نێر تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
14 ڕێباز فائق سعید نێر تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
15 هه ڵۆ دڵشاد عمر نێر تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
16 کریشما علی جعفر مێ تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
17 بلال بیروت قادر نێر تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
18 رهێل کامران عمر نێر تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
19 باوەڕ محمد علی نێر تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
20 سانا جمال محمد مێ تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
21 شارا نجم الدین اسماعیل مێ تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
22 نەوزاد محمد یونس نێر تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
23 ڕێباز  احمد محمد نێر تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
24 هه ندرێن حوێز مولود نێر تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
25 چراخان انور رسوڵ مێ تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
26 بانە طیب نوری مێ تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
27 پەیام بکر رووف مێ تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
28 هاوژین رحمان عثمان مێ تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
29 پەیام محمد عبداللە مێ تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
30 گۆنا عبدول محمد مێ تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
31 شەیما حمزە مچید مێ تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
32 هاوسەر نوزاد عول مێ تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
33 ملیکە صاڵح احمد مێ تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
34 هه رێم جبار عبداللە نێر تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
35 ئارەزوو نامق علی مێ تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
36 شەهێن محمد عبداللە مێ تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
37 نزار رزگار فاتح نێر تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
38 هاورێ لوقمان فاتح نێر تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
39 بڵند غریب عبدالرزاق نێر تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
40 شنۆ عبداللە علی مێ تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
41 بڕوا جمال احمد نێر تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
42 بڕیار فارس حمە شریف نێر تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
43 محمد بابا ڕسوڵ کریم نێر تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
44 ڕێژوان فواد عزیز نێر تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
45 هونەر عبدالسلام احمد نێر تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
46 محمد عبداللە نادر نێر تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
47 سەنگەر محمد فتاح نێر تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
48 سۆما عبدالخالق حمە شریف مێ تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
49 مژدە ابراهیم عبداللە مێ تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
50 ڕێکەوت محمود کریم نێر تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
51 لاڤە خدر احمد مێ تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
52 ئارام همزە محمود نێر تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی یەکەم
53 گە شاو مچید فرچ مێ تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی دووەم
54 هانا سلام عارف مێ تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی دووەم
55 بەشدار احمد مصطفی نێر تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی دووەم
56 حلیمە سوارە محمد مێ تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی دووەم
57 سەربست فتاح غفور نێر تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی دووەم
58 کیژان محمد محمود مێ تەکنیکی دارایی و ژمێرایاری 2017 - 2018 خوولی دووەم
 
1 بهاء الدین یوسف فائق نێر تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی یەکەم
2 کوردۆ علی محمد نێر تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی یەکەم
3 شێرکۆ عبدالرحمن حمد نێر تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی یەکەم
4 گۆران جمال کاکل نێر تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی یەکەم
5 ابوبکر اسماعیل علی نێر تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی یەکەم
6 دلێر کمال دروێش نێر تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی یەکەم
7 نەبەز محمد عزیز نێر تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی یەکەم
8 ازر عبداللە ابراهیم نێر تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی یەکەم
9 هه رێم عبدالرحمن خوا کرم نێر تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی یەکەم
10 احمد علی جوامێر نێر تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی یەکەم
11 پێشەوا محمد محمد نێر تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی یەکەم
12 نەوا لطیف حمە عزیز مێ تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی یەکەم
13 هشیار سعید علی نێر تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی یەکەم
14 رۆژین عبدالرحمن محمود مێ تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی یەکەم
15 کۆردۆنیا حسین حسن مێ تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی یەکەم
16 ژاڵە رفیق قادر مێ تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی یەکەم
17 مروان علی جوامێر نێر تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی یەکەم
18 تاڤگە عبدالقادر عبدالکریم مێ تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی یەکەم
19 زانیار جبار علی نێر تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی یەکەم
20 گوڵان ئارام رضا مێ تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی یەکەم
21 شێنێ خسرەو سعید مێ تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی یەکەم
22 رزگار احمد کریم نێر تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی یەکەم
23 نازەنین عبدالباقی حمە عزت مێ تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی یەکەم
24 رەوەند عبداللە رضا نێر تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی یەکەم
25 تریفە حسن حسێن مێ تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی یەکەم
26 هه ژیر کمال مصطفی نێر تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی یەکەم
27 دیلمان ابراهیم سعید نێر تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی یەکەم
28 شاگوڵ ابراهیم مجید مێ تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی یەکەم
29 نیاکان جمال حمە کریم مێ تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی یەکەم
30 هاورێ دڵشاد حمە امین نێر تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی یەکەم
31 هه میشە محمد حمید مێ تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی یەکەم
32 ڕێبین جوهر قادر نێر تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی یەکەم
33 شە هێن عمر حمە سعید مێ تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی یەکەم
34 هه ریار ئاری رضا نێر تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی یەکەم
35 پەیام بختیار عثمان حمە امین مێ تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی یەکەم
36 تابان عبداللە عمر علی مێ تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی یەکەم
37 تابان محمد حمە سلیم مێ تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی  دووەم
38 کۆسرەت جمعە کریم نێر تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی  دووەم
39 شەهێن وهاب محمد امین مێ تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی  دووەم
40 سەفین حمە سعید محمد نێر تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی  دووەم
41 ڕێژەن سەردار محمد مێ تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی  دووەم
42 سورێن خبات ابراهیم نێر تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی  دووەم
43 هێڤی فاضل نوری مێ تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی  دووەم
44 سۆران عبداللە قادر نێر تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی  دووەم
45 دیدەن دلێر محمود مێ تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی  دووەم
46 رندە اختیار دروێش مێ تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی  دووەم
47 بەڵێن عبداللە حسین نێر تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی  دووەم
48 بەرهەم محمد حمە امین نێر تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی  دووەم
49 سەرکۆ جمال محمد امین نێر تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی  دووەم
50 شۆڕس دروێش رحمان نێر تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی  دووەم
51 رزگار عبدالقادر محمد نێر تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی  دووەم
52 درون طە فقێ رحیم مێ تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی  دووەم
53 اڤان عبداللە حسن مێ تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی  دووەم
54 ماردین اکرم محمود مێ تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی  دووەم
55 دیدار شوان محمد نێر تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی  دووەم
56 محسین علی حسین نێر تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی  دووەم
57 گەیلان مصطفی عبدالقادر مێ تەکنیکی میدیا 2017 - 2018 خوولی  دووەم
Comments