2013-2014

ساڵى دەرچوانى 2013-2014
1 ئاوارە عبدالله احمد نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2013-2014
2 بەهرۆز صالح رضا نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2013-2014
3 بێستون صابر حسن نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2013-2014
4 تاڤگە یاسین عبدالله ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2013-2014
5 تامان فەرەیدون حسن ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2013-2014
6 پروشە شوان محمود ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2013-2014
7 پشدەر عبدالله همزە نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2013-2014
8 پێژین محمد عطا نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2013-2014
9 جنید هیشام عبدالخالق نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2013-2014
10 دیاری جزا قادر ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2013-2014
11 روپاك عثمان حمە غریب ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2013-2014
12 ڕیباز ڕێبوار احمد نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2013-2014
13 رضا عبدالکریم محمد نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2013-2014
14 زریوە جلال عبدالرحمن ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2013-2014
15 سۆزان علی محمد ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2013-2014
16 ساڤینیا خالد حمە علی ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2013-2014
17 سانا اسکندر مصطفى ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2013-2014
18 حسين علي حمة امين  نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2013-2014
19 سورێن فرج مارف ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2013-2014
20 شادمان أحمد عبدالله نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2013-2014
21 شارۆ نەورۆز فاضل ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2013-2014
22 شاناز عبدالله محمد ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2013-2014
23 شاهۆ جمال قادر نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2013-2014
24 شەماڵ أودل أحمد نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2013-2014
25 چاوان جبار غریب ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2013-2014
26 عماد عبدالله عبدالقادر نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2013-2014
27 فریاد سعید احمد نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2013-2014
28 لاڤان طالب عبدالله ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2013-2014
29 لمى سلام سامی ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2013-2014
30 منار علی حازم ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2013-2014
31 نازەنین مهدی صالح ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2013-2014
32 هەردی قاسم محمود نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2013-2014
33 هوال عبدالله حمە لاو نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2013-2014
 
1 ناجی افراسیاو فتاح  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
2 مهابات قادر فقی علی  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
3 گه ردن رحمان غریب  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
4 کاشان ئاراز حمە سعید  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
5 ڕیبوار حسین صالح  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
6 ڕاویژ یاسین أحمد رضا نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
7 هێرۆ سلێمان عباس  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
8 لانه مصطفی عارف  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
9 چێنه ر أسماعیل قادر  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
10 سۆزیار تحسین رحمان  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
11 له نیا طارق عمر حسن مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
12 شوانه  حسن پیرۆت  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
13 هەکار ابوبکر بایز  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
14 هاوێر جبار طاهر  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
15 لیلی عولا خدر  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
16 شادان   محمود حمد  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
17 طیبة یوسف حسن  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
18 کوسار محمد محمود  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
19 شوان  عبدول محمد  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
20 توانا طيب غریب  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
21 ئاڤان حمە علی مجید  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
22 ڕۆژان شریف کاکه ره ش  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
23 شن أحمد نجاة  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
24 احمد نه وزاد محمد  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
25 هەڵگورد عثمان حمە  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
26 تاڤان رسول علی  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
27 سوهام أزور سعید  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
28 دلنیا صدیق مصطفی  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
29 شنۆ عبدول عزت  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
30 ئالان کمال  عبدالله  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
31 ئاشنا حسن محمود  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
32 درخشان عبدالرحمن فقی  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
33 شايی حسن محمد  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
34 ڕیبین علی توفیق  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
35 هه ژار قادر عبداللە  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
36 سایه حسن محمد سعید مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
37 هۆزان شکری سعید  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
38 شۆخان بورهان رشید  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
39 خه یبه رحمە صالح حمەسعید  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
40 گولاله عثمان محمد صالح مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
41 هه رێم جبار حمە صالح  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
42 مهند موفق جبار  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
43 شوان جبار احمد رحيم نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
44 هاوکار قادر علی  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
45 شڤان عمر محمد  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
46 شاهۆ کمال یونس  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
47 شێواز عمر مولود  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
48 بیستون محمد أحمد  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
49 محمد صباح عمر  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
50 ئاوات أحمد محمود  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
51 جوانه بهاءالدین حمە رحیم  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
52 احسان محمد صادق  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
53 ده شنێ وه هاب کریم  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
54 بڕوا جمال رشید  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
55 ڕۆبیته ن فا‌ئق محمد أمین نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
56 هەنار صالح عبداللە  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
57 سایه فاضل أحمد  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
58 ئارى حمة اورحمان رشيد  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
59 ئةنديش عطا احمد  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2013-2014
Comments