2009-2010

ساڵى دەرچوانى 2009-2010
1 باخچه محمد محمود ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
2 بکر فرج نادر نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
3 به ڕێز محمد عزیز ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
4 به فراو  محمد زاهد ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
5 به ڵێن محمد عبدالقادر نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
6 به ناز نوری رشید ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
7 بێستون عبدالواحد فتح الله نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
8 بێگه رد  اسماعیل قادر ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
9 پشتیوان زانا سه ید گوڵ نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
10 پشتیوان طاهر  رشید نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
11 تارا عبدالله احمد ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
12 تریفه سه رکه وت محمود ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
13 جوان احمد عزیز ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
14 حلیمه عبدالله محمد ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
15 خالید حسن حاجی نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
16 خه نده  صلاح احمد ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
17 دلێر حسین خضر نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
18 دڵکه ش  صابر عبدالرحمان ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
19 ڕازان عمر صالح نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
20 ڕازاو رشید صالح ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
21 ڕه زوان عبدالرحمن عبدالقادر نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
22 ڕه نجده ر  عثمان محمد امین نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
23 ڕه نگین حمه امین دارا ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
24 ڕه وا حسین بکر ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
25 ڕووگه ش  رسول اسماعیل ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
26 ڕێباز حامد عبدالله نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
27 ڕێباز عبدالرحیم فتاح نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
28 ڕێباز عزیز قرنی نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
29 زه یتون ابوبکر سعید ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
30 ژاڵه خسرو بکر ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
31 ژاوێن بایز شاڵی ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
32 ژینٶ جمال محمد ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
33 سازگار محمد احمد ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
34 سامان حسام محمد نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
35 سه ردار محمد عبدالرحمن نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
36 سه روه ر کاکه  عبدالله نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
37 سه روه ر عمر محمد نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
38 سوسن حسن سعید ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
39 سۆزان جلیل رٶوف ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
40 سۆکار نجم الدین سعید ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
41 سەرباز محمد امین نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
42 سەربست صابر فرج نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
43 شادان کامل نامق ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
44 شادی مصطفی دروێش ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
45 شاڵاو محمد سلیم نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
46 شاناز صدیق علی ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
47 شلێر احمد محمود ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
48 شناوه ابراهیم رحیم ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
49 شه نگ فاضل بکر ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
50 شه یدا وریا خدر ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
51 شۆخان عمر کریم ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
52 شۆخان سعید قادر ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
53 عبدالله رسول مصطفی نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
54 علی عمر محمود نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
55 عمر عبدالقادر محمد نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
56 فاطمه حسن فتاح ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
57 فه ره یدون فیض الله عزیز نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
58 کارزان تۆفیق حمه کریم نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
59 کارزان جمعه  قادر نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
60 کانیاو حسین علی ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
61 که ژین مصطفی سید احمد ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
62 کورده  علی احمد ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
63 کۆچه ر عادل نادر نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
64 کۆچه ر طاهر سید رشید نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
65 کیژان بکر صابر ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
66 گه شاو علی طه ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
67 محمد تۆفیق کاکه نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
68 محمد سعید قادر نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
69 مه ریوان قادر خدر نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
70 مه ریوان محمد احمد نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
71 مهدی حمه  نبى نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
72 میهراکۆ محمود عمر ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
73 نه به رد عثمان حمه فتاح نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
74 نه واس محمد مصطفی ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
75 نه وشيروان کمال حمه رشيد نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
76 نيان أبوبکر مارف ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
77 نيگا عبدالقادر رٶوف ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
78 نيگار خالد حمد  ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
79 هاوار محمد جزا نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
80 هاوژين عثمان محمود ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
81 هاوکار حمە حسین حسن نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
82 هه ريز عثمان جلال ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
83 هه ژار فائق أمين نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
84 هه ڵاڵه علي حمه أمين ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
85 يادگار حمه وە يسي حمه حسين نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
86 يوسف علي أحمد نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
87 ئاسۆ طاهر تۆفیق نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
88 ئاسیا برهان کامیل ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
89 ئاشنا علی محمد ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
90 ئاوات جمال صالح نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
91 شە ونم احمد سعید ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2009-2010
 
1 شينى محمد كامران  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
2 تاذان محمد نورى مبروك مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
3 هيَروَ خالد عزيز عبداللة مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
4 ضراخان محمد خالد  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
5 شظان صديق نامق  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
6 ذينو بهمن طورون محمود مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
7 تابان عبداللة حمة سعيد  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
8 روذان عبداللة حمة امين  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
9 ميديا نوزاد محمد  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
10 عبدول قادر فرج  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
11 سةركار خديدا خضر عبدال نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
12 هوما فريدون محمود  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
13 خوشى محمد محمود  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
14 دذوار مستةفا رشيد  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
15 هاوكار عمر فرج  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
16 هيوا ملا اسماعيل  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
17 كيَوان محمود فقى سعيد مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
18 حميدة عمر رشيد  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
19 خةندة على صالح  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
20 هيمن ابوبكر رسول  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
21 ئاسو على حسين  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
22 هيوا لطيف حمةسعيد  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
23 ثيشةوا احمد حمة امين  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
24 لانة بةهروز محمود  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
25 هيذا حسن جعفر  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
26 تةرزة رفيق علي فتاح مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
27 انهار فيضان على  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
28 ديار فتاح محمود  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
29 خةندة حسن مجيد حامد مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
30 ثشتوان جمال فقى احمد نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
31 سةرتيب فتاح عبداللة  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
32 كوردة محمد كريم  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
33 ذاكاو فائق احمد  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
34 ئاظان احمد على  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
35 طةشاو جلال محمد محمود مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
36 ريباز عبداللة غريب  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
37 بيريظان حمة صالح عبدالكريم  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
38 ضيا عثمان محمد  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
39 طارق كمال محمد  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
40 هيَروَ عمر حمةفتاح  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
41 نادية حمة حسين  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
42 هةظالَ محمود محمد  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
43 كاوان عبدالكريم محمود  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
44 ئاراس عزيز سعيد  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
45 مريوان صابر احمد  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
46 ياسر عطا ادم  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
47 نيان مجيد محمود احمد مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
48 فةرةيدون عبدالقادر مولود  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
49 كالَى جلال قادر  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
50 ئاكو توفيق محمد  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
51 هةلَمت سعيد عبداللة  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
52 ثةريَز حسين حمة صالح  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
53 سامان احمد عبداللة  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
54 ماكوك مصطفى حمةرش  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
55 هاوكار حمة صالح محمد نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
56 سروش كمال رشيد  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
57 سةركان محمد كريم  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
58 سةرنج عمر عوسمان  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
59 عمر ابراهيم حمةعلي  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
60 ضيا عبدالواحد محمد صالح نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
61 نبرد كريم رحيم  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
62 بيسار كريم صالح  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
63 اظين عبدالكريم احمد على مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
64 شنة سردار صالح  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
65 شاناز محمود كريم  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
66 ئاشنا حمةتةقي صالح  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
67 هوشمند غفور عزةت  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
68 قادر مصطفى قادر  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
69 ابوبكر جليل احمد  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
70 نيرطز جميل حامد  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
71 ضيمةن محمد توفيق  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
72 ئازاد احمد وةسمان  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
73 دلنيا لةتيف فتحالله  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2009-2010
Comments