2008-2009

ساڵى دەرچوانى 2008-2009
1 ئارام طاهر سعید نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
2 ئازاد طالب قادر نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
3 ئاشنا فلاح جمیل ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
4 ئالان عمر قادر نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
5 بەفرین ابوبکر محمد ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
6 بێستون عبدالمجید عثمان نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
7 تابان ئازاد محمد رٶوف ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
8 تارا حمە  حسێن حسن ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
9 تارا محمد رشید ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
10 تەرزە عثمان حسێن ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
11 پەری محمد حمید ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
12 پەرێز عبدالله حسێن ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
13 پشتیوان اسعد محمد نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
14 پێشڕەو محمود سلمان نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
15 خۆگر رفیق محمود نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
16 دانەر عبدالکریم عبدالله نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
17 دیار عمر علی نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
18 دیاری أکرم صالح نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
19 ڕۆژان سالار عبدالرحمن ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
20 ڕۆژگار عبدالله محمود ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
21 ڕازاو عمر حمە رضا ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
22 ڕامان ئاسۆ علی نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
23 ڕهێڵ حمە رشید عبد الصمد نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
24 ڕوجوان پۆڵاعبدالرحمن ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
25 ڕووپاك محمود عبدالرحمن ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
26 ڕێژین عمر احمد ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
27 ڕێکەوت عبدالرحمن توفیق نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
28 زانا رحمان رحیم نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
29 سارا حسن فتاح ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
30 سارا حمە عزت رسول ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
31 سازگار توفیق قادر ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
32 سازگار عثمان علی ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
33 سامان محمد شریف نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
34 سەردەشت حسین بابا رسول نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
35 سەیران أنور عبدالله ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
36 سروە أبوبکر ابراهیم ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
37 سناریا کریم رسول ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
38 سیران غفور کریم ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
39 شۆخان طه احمد ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
40 شادان محمد سعید ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
41 شارا عبدالله احمد ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
42 شارا محمد حسین ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
43 شلێر عمر عبدالله ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
44 شنۆ حاجی  خدر ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
45 چاوان ادم حمە نجیب ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
46 چنار محمود محمد ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
47 علی حسێن محمد نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
48 کانیاو لطیف محمد ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
49 کاوە عزت حسن نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
50 کوێستان اسعد حمە رشید ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
51 لەنجە کامیل حسین ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
52 لمیعە رٶوف مارف ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
53 ماردین رفیق حسین ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
54 محمد طه مصطفى نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
55 محمد فخرالدین محى الدین نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
56 میدیا علی عسکر ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
57 ناظم حمە رضا احمد نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
58 نیان عمر رشید ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
59 نیهایت اسماعیل جمال ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
60 هانا عثمان رضا ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
61 هاوژین جمال مجید ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
62 هاوڕێ جمال عبدالرحمن نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
63 هەرێم حمە امین عبدالله نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
64 هێژە کمال فقێ ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
65 هێرۆ رشید کریم ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
66 هێمن علی محمد نيَر تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
67 هناء محمد علی ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
68 سمر محمد قادر ميَ تەکنیکى کارگێڕى  2008-2009
 
1 رِةوةند عمر حسن  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
2 كالَى خدر محمود  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
3 خةندة عبدالكريم حمة سعيد مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
4 زانا محمود كريم  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
5 هةلَمةت رسول سمايل  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
6 رِوشنا محمود محى الدين  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
7 يوسف حسين يوسف  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
8 سارا احمد سليمان  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
9 تريفة عبدالقادر سلام  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
10 رِيناس فائق حسين  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
11 كةذان عبداللة روستم  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
12 ئالاَ انور غريب  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
13 نوخشة عزيز رؤوف  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
14 شادى محمد امين معروف مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
15 دةروون محمود كريم قادر مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
16 رِيبين جلال انور  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
17 هةريم كامةران عثمان  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
18 ناسك احمد محمد عبداللة مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
19 ئةذين ياسين توفيق  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
20 ذيان نصرالدين صالح  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
21 هةذار عثمان رشيد  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
22 شوَخان كريم غريب  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
23 ذالَة رِةزا حمة امين  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
24 سوَران حمة امين اسماعيل نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
25 صابر عثمان عبداللة  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
26 فرح باسل اسماعيل  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
27 ئةذين عبدالخالق جبار  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
28 جوتيار جمال قادر  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
29 كةيوان حسن صالح  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
30 دانا محمد رشيد محمد صالح نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
31 زانا رِفيق نجم  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
32 ئاشنا صديق صالح  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
33 لةنجة عبدالقادر طاهر  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
34 شليَر جمال مجيد  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
35 ضيمةن عثمان محمد  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
36 فرمان محمد حمة صالح  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
37 ضيمةن حسين حسن  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
38 شاناز عمر غريب  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
39 هةذار مستةفا حمة امين  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
40 ضنور حمة صالح  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
41 سازطار محمد عبدالقادر فرج مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
42 شاناز عمر مصطفى  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
43 شةهيَن عمر توفيق  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
44 زةردةشت جمال معروف  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
45 هيَرو يوسف على  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
46 ريَذاو معتصم محمد  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
47 شاناز محمد علي  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
48 كوسار عمر حسين  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
49 ياد مينة طه نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
50 هاوذين هيدايةت رشيد  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
51 اميرة فتاح عزيز  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
52 سارا نجم نورى  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
53 ئالاَ محمد محمد صالح مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
54 هيَشو عبدالرحيم احمد  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
55 بةرهةم سةربةست طالب  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
56 دةشنىَ كريم فارس  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
57 شيلان جمال حمة طوهر مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
58 رؤوف صالح حسن  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
59 رِوَذين محمد قادر  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
60 ئاريان محمد محمد صالح نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
61 ضومان محمد حسن  نيَر تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
62 تابان خالد حمة رشيد  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
63 ديمةن يونس احمد  مىَ تەکنیکى ژمێریارى  2008-2009
Comments