2019-2020

دەرچووانى ساڵى  2019 - 2020 


ژ ناوى سیانى ڕەگەز کۆلێج بەش
1 ریڤان سیروان حمه‌صدیق محمود نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
2 سارا دیار ابوبكر كریم مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
3 هه‌ستیار بختیار كاكه‌حمه‌ حمه‌امین نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
4 میر نه‌هرو جلال احمد نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
5 سۆما احمد ابوبكر عمر مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
6 بزاف شورش صابر قادر نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
7 ئالان خالد حسن احمد نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
8 ساڤیا كمال جلال عبدالله مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
9 لاڤین جلال مصطفى سعيد مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
10 ئامینه‌ محمد ابراهیم محمد مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
11 اسیا صالح احمد محمد مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
12 زریان حسن عزیز محمد مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
13 به‌رهه‌م قادر محمد سعدون نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
14 ڕازاو عزیز عبدالكریم عبدالرحمن مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
15 محمد قادر محمود محمد نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
16 به‌همه‌ن خالد احمد محمد نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
17 بلال لطيف اسماعیل محمد نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
18 محمد جمیل حسن عبدل نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
19 پۆلین سلام عزیز محمد مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
20 ڤینا جبار سلطان مراد مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
21 پێشه‌نگ سیروان حسن مصطفى مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
22 سۆزعثمان حمه‌علي رسول مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
23 ئالان فؤاد جلال محمود نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
24 محمد حسن احمد رسول نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
25 سۆما قادر محمد صالح مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
26 أرام رحیم قادر عبدالله نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
27 محمد حمید علي نجم الدین نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
28 دێكان محمد محى الدین قادر نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
29 سه‌ركۆ حسن رسول احمد نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
30 له‌نیا نامق رشید كریم مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
31 رێكان رزگار حمه‌امین احمد نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
32 میران هادى محمد صالح نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
33 شاد عادل رشید عابد نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
34 ناز گه‌ردش عبدالرحمن احمد مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
35 چیناز قادر مصطفی محمد مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
36 شاكار محمد محمود عبدالله نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
37 دنیا دارا عودل مجید مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
38 ڤینۆس خالد حسین عوالله نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
39 راوێژ دارا رفیق احمد نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
40 لۆنا زاهر احمد محمد مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
41 نهایه‌ت عثمان محمد محمود مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
42 چراخان فرمان عثمان رضا مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
43 هیرۆن محمدسعید توفیق مارف مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
44 تاڤگه‌ محمود عابد قادر مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
45 ژوان عثمان احمد صالح مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
46 زريان سالار احمد حمه كريم مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
47 سولین فریدون طاهر حسین مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
48 هێڤار كامل عثمان عزیز نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
49 هۆشمه‌ند صدرالدین على امین نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
50 ئارێز على صوفى محمدامین نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
51 ئاكار احمد بابكر مصطفى نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
52 دیار حكیم محمد صالح نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
53 ژینا جمال سعید محمد مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
54 خاوێن امجد محمد رشید مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
55 كامه‌ران جزاء احمد صالح نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
56 میران جمال حسین محمد نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
57 شنیار محمد محمود رسول مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
58 به‌خشین حمه‌طاهر حمه‌ رحمن مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
59 هاوژین نجم مارف جبار مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
60 سۆز عاصى محمد رمضان مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology
61 سندس شهاب قادرمام على مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Information Technology


ژ ناوى سیانى ڕەگەز کۆلێج بەش
1 بەختەوەر بەرزان عبدالله حمه‌میرزا نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
2 لینا سه‌ركه‌وت هیوا احمد مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
3 باكۆ رشید حمه‌سعید امین نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
4 سۆزیار محمد محمد امین مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
5 په‌رێز دارا نامق رؤوف مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
6 شێوه‌ نه‌وزاد جمال حمه‌امین مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
7 هۆزان انور صالح محمد مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
8 رێژه‌ن عبدالله حمد مینه‌ نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
9 ساوێن یاسین مارف حسین مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
10 مروه‌ نجاة عبدالكریم عمر مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
11 ژێوار عمر على حمه‌ نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
12 نیاز فائق عبدالله رسول مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
13 هه‌ڵو حسن عبدالرحمن عبدالله نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
14 رێباز عاصى كریم محمود نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
15 شادى اسماعیل رؤوف عارف مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
16 زریان عثمان سعید كریم مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
17 دڵنیا هادى عثمان عبدالله مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
18 كه‌ژان كامران غفور رسول مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
19 باوان سروەر رسول احمد نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
20 محمد محى الدین صالح رسول نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
21 ژیار عزیز خضر قادر نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
22 مادیح عبدالقادر جمیل محمد نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
23 محمد فاتح محمد فرج نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
24 ژیار عبدالطيف حسين سليمان نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
25 نزار جزا محمد حسن نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
26 سارا عمر عزیز محمد صالح مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
27 هێدى عبدالرحمن نجم الدین طه نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
28 ژوان عادل حمه‌على محمود مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
29 ڕێژوان ابوبكر عبدالرحمن محى الدین نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
30 أياد انور محمد سلیم نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
31 محمد طارق فريق حاتم نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
32 محمد ناصح جوهر محمدامین نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
33 ڕێبین كمال محمود رشید نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
34 حيدر حسين محمد كريم نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
35 محمد صدیق عبدالله ده‌روێش نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
36 سلطان محمد كريم حمه‌مراد نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
37 خاليد على محمد مراد نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
38 كۆسار رفیق عزیز صالح نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
39 أمیر صدیق محمدصالح احمد نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
40 ئاسيا خلف حمه‌فرج خلیفه‌ مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
41 بڵند احمد محمود سمین نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
42 تێبین جمال محمد قادر نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
43 مطلب جلال خدر صالح نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology
44 لانە سیامەند کمال فاتح مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Database Technology


ژ ناوى سیانى ڕەگەز کۆلێج بەش

1 ریبین طاهر خدر عبدالله نێر كۆلیجى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Computer Networks
2 دانیار دانا رشید عبدالقادر نێر كۆلیجى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Computer Networks
3 ریباز طاهر حمه‌صالح محمود نێر كۆلیجى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Computer Networks
4 ژیان عبدالوهاب عبدالكریم محمدامین مێ كۆلیجى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Computer Networks
5 محمد لقمان محمد صالح نێر كۆلیجى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Computer Networks
6 ئاویز محمود احمد عبدالرحمن مێ كۆلیجى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Computer Networks
7 ڕێژین سه‌روه‌ر حمه‌امین مارف نێر كۆلیجى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Computer Networks
8 هەرۆز قادر عبدالکریم عول محمد نێر كۆلیجى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Computer Networks
9 ئه‌ڤین عثمان عبدالله احمد مێ كۆلیجى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Computer Networks
10 ستاف شورش صابر قادر نێر كۆلیجى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Computer Networks
11 ئالان نوزاد احمد محمد نێر كۆلیجى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Computer Networks
12 دیانا ریبوار صدیق محمد مێ كۆلیجى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Computer Networks
13 ژینو صفر حسن عثمان مێ كۆلیجى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Computer Networks
14 لاڤه‌ بكر حمه‌ رشید مێ كۆلیجى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Computer Networks
15 بژوێن جمال حاجى كریم احمد نێر كۆلیجى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Computer Networks
16 شكۆ صابرغفور مجید نێر كۆلیجى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Computer Networks
17 سان زانا حسین قادر نێر كۆلیجى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Computer Networks
18 شاباز حمه‌سعید على فتاح نێر كۆلیجى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Computer Networks
19 شه‌ن شوكت عبدالله احمد مێ كۆلیجى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Computer Networks
20 رووا فخرالدین احمد عبدالله مێ كۆلیجى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Computer Networks
21 فێنك عثمان فتاح بابكر مێ كۆلیجى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Computer Networks
22 بینه‌ر ئازاد عبدالله‌ صالح نێر كۆلیجى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Computer Networks
23 مروان جعفر سعید رشید نێر كۆلیجى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Computer Networks
24 ژیار محمود احمد خدر نێر كۆلیجى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Computer Networks
25 شيماء غريب رشيد فارس مێ كۆلیجى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Computer Networks
26 ژیكار على محمد حمد نێر كۆلیجى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Computer Networks
27 كاردۆ مهدى حسین محى الدین نێر كۆلیجى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Computer Networks
28 گه‌شبین محسن محمد احمد مێ كۆلیجى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Computer Networks
29 هه‌ردى صالح ابراهيم عبدالله نێر كۆلیجى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Computer Networks
30 شادیه‌ طالب احمد صالح مێ كۆلیجى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Computer Networks
31 مه‌ستان مه‌ریوان عبدالله سعید مێ كۆلیجى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Computer Networks
32 سانا سامان یاسین صالح مێ كۆلیجى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Computer Networks
33 ڕامۆ محمد همزه‌ احمد نێر كۆلیجى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Computer Networks
34 سالم كمال جمعه‌ كریم نێر كۆلیجى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Computer Networks
35 محمد جبار على محى الدین نێر كۆلیجى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك Computer Networks


ژ ناوى سیانى ڕەگەز کۆلێج بەش

1 زه‌ند یاسین كریم محمد نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك IT Evening
2 خه‌نده‌ نوزاد حمه‌ حسن مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك IT Evening
3 بره‌و بیستون رجب محمد نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك IT Evening
4 ئاكار امداد على صابر نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك IT Evening
5 ڤالان لقمان محمدرؤوف على مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك IT Evening
6 شانۆ محمدرؤوف صالح احمد مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك IT Evening
7 دیار عبدالرحیم داود روستم نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك IT Evening
8 محمد عمر حسین حسن نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك IT Evening
9 لازۆ ابراهیم قادر حسن نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك IT Evening
10 زۆزك فارس حمه‌ عبدالله نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك IT Evening
11 محمد عزیز حمەرشید محمد نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك IT Evening
12 ئاسوده‌ محمد رشید فتاح مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك IT Evening
13 لانه‌ امیر محمدعزیز شامراد مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك IT Evening
14 محمد على حسن رحیم نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك IT Evening
15 تارا كوردو كمال شفیق مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك IT Evening
16 دابان ده‌رسیم عبدالله رضا مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك IT Evening
17 دلڤین دانا حسین قادر مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك IT Evening
18 سۆز نورالدین عبدالكریم غفور مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك IT Evening
19 دابان سلام مارف فتاح نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك IT Evening
20 كۆشاد دلشاد مجید صالح نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك IT Evening
21 شانیا على جعفر خالد مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك IT Evening
22 هێشوو صالح محمد حسن مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك IT Evening
23 چرا جلال محمد حسن مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك IT Evening
24 ڤانیا ئازاد محمد رضا مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك IT Evening
25 سۆزه‌ دلیر عمر مصطفى مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك IT Evening
26 به‌رهه‌ست حيدر عمر محمدامين مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك IT Evening
27 ژالیا صلاح الدین حسن صدیق مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك IT Evening
28 ده‌ریا حمه‌على جعفر صادق مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك IT Evening
29 شانیا سوران قادر عبدالله مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك IT Evening
30 زانیار غفور وستا على حمه‌ نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك IT Evening
31 لاوین جوهر حسین رؤوف مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك IT Evening
32 هێژین جلال محمد على مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك IT Evening
33 بلال حبیب سعید كاكه‌برا نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك IT Evening
34 ئیڤان ئاوات احمدعلى مێ كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك IT Evening
35 ڕه‌وه‌ند ابراهیم عبدالقادر على نێر كۆلیژى ته‌كنیكى ئینفۆڕماتیك IT Evening

1 Information Technology 61
2 IT Evening 35
3 Database Technology 44
4 Computer Networks 35
  Sum 175

Comments