2017-2018

دەرچووانى ساڵى  2017 - 2018 
ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش ساڵى دەرچوون تێبینی
1 ساسان محمد احمد یعقوب نێر تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
2 حيدر حمە خان محمد امين  نێر تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
3 مەبەست دارا رؤوف محی الدین نێر تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
4 صلاح الدين محمود على سعيد نێر تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
5 محمد حسن محمد امين  نێر تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
6 خێڵان جلال قادر صالح مێ تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
7 دڵژين اكرم فقێ عزيز مێ تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
8 دەشتى مصطفى مينە برایم نێر تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
9 سارا خالد طاهر حمە رەش  مێ تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
10 كارزان عثمان احمد  نێر تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
11 تەنيا دارا حسن عبدالرحمن نێر تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
12 وليد مصطفى حسين ابراهیم نێر تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
13 چاوان جزا على حمه صالح مێ تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
14 شنە رسول عبدالله رسول مێ تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
15 ئەژین طارق فرج حمە شریف مێ تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
16 آمال محمد جاسم حسون  مێ تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
17 محى الدين امين على احمد  نێر تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
18 زريان كاوە محمود رشید مێ تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
19 شەيدا اكبر عبدالكريم قادر مێ تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
20 رۆشنا رحيم قادر خسره‌و  مێ تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
21 ئەڤین حسن ابوبكر عبدالرحمن مێ تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
22 شكريە كريم احمد  مێ تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
23 شێنێ على عبدالرحمن عبدالله مێ تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
24 تاڤگە نظمى محمد حمە امین مێ تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
25 سارا اكرم نريمان محمد مێ تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
26 باخان حسين معروف   مێ تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
27 بەختيار لطيف نورى کریم نێر تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
28 سوميە حسن زۆراب روستم مێ تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
29 نيان عبدالله رسول اسماعیل مێ تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
30 پەيام عمر محمد احمد مێ تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
31 بانو عمر محمد اسماعیل مێ تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
32 هۆشمەند سلام احمد على نێر تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
33 بەهار محمد عبدالكريم  مێ تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
34 چراخان جلال عبدالرحيم فرج مێ تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
35 عادل محمد عبدالله حمید  مێ تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
36 هەوار ناصر جوهر امین مێ تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
37 سۆزان عبدالله حمە صالح مێ تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
38 ثامر شاكر شكور  الیاس  نێر تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
39 ديار ابوبكر على رشید رحیم   نێر تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
40 هەتاو بايز جرجيس محمد  مێ تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
41 شەنگە سردار احمد  عبدالله  مێ تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
42 احمد رسول احمد وسو نێر تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
43 امير على شريف رحیم   نێر تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 یەکەم
44 گوڵان قادر سعيد محمود مێ تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 دووه‌م
45 سايە هيوا اسماعيل امین مێ تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 دووه‌م
46 نوها احمد محمد عبدالله مێ تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 دووه‌م
47 ڕۆژان سۆران لطيف نصر الله مێ تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 دووه‌م
48 لانە سيروان رضا قادر مێ تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 دووه‌م
49 ڕێنوار رؤوف حمە طاهر نێر تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 دووه‌م
50 پێرۆن عبدالرحمن محمد على نێر تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 دووه‌م
51 بەشدار خدر على رسول نێر تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 دووه‌م
52 ڕێبوار خالد حسن محى الدین نێر تەندروستى کۆمەڵ 2017 - 2018 دووه‌م
 
1 دیاری عثمان کریم  نێر شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
2 سید گوڵ جبار حسن عبدالله  نێر شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
3 سیامەند محسن عباس  نێر شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
4 بڕوا غفور محمد  نێر شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
5 سارا خورشید قادر احمد مێ شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
6 هونەر عمر قادر  نێر شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
7 خەندە حسن حمە فرج  مێ شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
8 ئەژی سەربەست عبدالرحمن  نێر شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
9 فریاد کاکه زیاد عبدالرحمن  نێر شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
10 شاناز عزیز شاسوار امین مێ شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
11 محمد خالد محمد أمین  نێر شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
12 سۆران حسن عبدالقادر احمد نێر شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
13 ناسکە محمد على  مێ شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
14 هاوار ناصر محمد  نیر شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
15 زریان حسین حمە حسن  مێ شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
16 هاژە هەژار محمود  مێ شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
17 خۆزگە عمر حمه صالح توفیق  مێ شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
18 پەریما هابل عزیز نورى مێ شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
19 سیما نەبەز عبدالله حسین مێ شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
20 سیڤان طه محمد شریف  مێ شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
21 چرۆ عارف سلام سعدون مێ شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
22 گۆڤان رحیم على حسین  مێ شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
23 شۆخان فرحان حمە صالح  مێ شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
24 شادیە حاجى حمد حاجى  مێ شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
25 بڕوا زاهد محمد محمد نێر شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
26 هاوناز کاوە أمین  مێ شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
27 ڕێژین انور محمود  مێ شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
28 پەرژین صلاح محمود  مێ شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
29 کەنار صلاح حمید محمد مێ شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
30 نزار عمر مصطفى رشید نێر شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
31 ئاسوودە ڕزگار احمد فرج  مێ شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
32 هەرێز خالد عمر فرج مێ شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
33 هۆزار جمیل عبدالله  مێ شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
34 ڕێناس عطا مصطفى قاسم مێ شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
35 ڤانیا فائق عبدالرحمن عبدالله  مێ شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
36 تەرزە رشید کریم عزیز  مێ شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
37 ڤینۆس حسن رحیم غفور  مێ شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
38 باوەڕ فيض الله حسن کاکە حمە  نێر شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
39 لاوێن طه على صوفى مێ شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
40 کانیاو کامیل قادر مصطفى مێ شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
41 شەنگین ابراهیم محمد  مێ شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
42 هدى جزاء على  مێ شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
43 زانا قادر حمه رحیم  نێر شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
44 ئارۆڵ نجات حسین محمد  نێر شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
45 ڕەوا رحمان أحمد عمر  نێر شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
46 شنۆ نریمان رحمان عبدالله مێ شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
47 موسى حمە صالح عمر  نێر شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
48 کارزان جلال على مصطفى نێر شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
49 ئاراس کمال قادر  سعید نێر شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
50 نیگا حسین حسین مێ شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
51 دیلمان محمد أحمد  نێر شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
52 شاهان خالد عزت فرج  مێ شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
53 خه‌ندە سعید محمد صابر  مێ شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
54 سۆکار سعید عبدالله عبدالرحیم مێ شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 یەکەم
55 دیاری جمال محمد  نێر شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 دووه‌م
56 سۆزان على حمە أمین حمة على مێ شیكاری نه‌خۆشییه‌كان 2017 - 2018 دووه‌م
Comments