2008-2009

دەرچوانى ساڵى  2008 - 2009 
1 سه‌رکۆ مسعود محمد نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2009 - 2008
2 ئاکام مصطفی حسن  نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2009 - 2008
3 صباح شریف محمد نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2009 - 2008
4 بنار عادل رؤوف مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2009 - 2008
5 حسن احمد مصطفی نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2009 - 2008
6  چنور صالح مصطفی مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2009 - 2008
7 محمد سعید قادر نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2009 - 2008
8 هێرۆ مهدی طاهر مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2009 - 2008
9 هێمن محمد عزیز نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2009 - 2008
10 هۆشیار ابراهیم عثمان نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2009 - 2008
11 به‌سۆز بکر مصطفی مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2009 - 2008
12 ئاری احمد محمود نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2009 - 2008
13 کمال جلال رشید نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2009 - 2008
14 شاخه‌وان عزیز مولود نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2009 - 2008
15 سامان عثمان شریف نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2009 - 2008
16 هێژا علی سعید مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2009 - 2008
17 په‌یمان لطیف احمد مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2009 - 2008
18 نه‌هله‌ رسول رضا مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2009 - 2008
19 زانا قادر کریم  نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2009 - 2008
20 حسن علی خواکه‌ره‌م نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2009 - 2008
21 که‌نار جلال رشید مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2009 - 2008
22 نشمیل محمود کریم مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2009 - 2008
23 شۆخان غفور حمه‌ مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2009 - 2008
24 ئاشتی علی سعید مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2009 - 2008
25 ئارام محمد برا نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2009 - 2008
26 نوشیروان جواد عزیز نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2009 - 2008
27 میهره‌بان قادر محمود مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2009 - 2008
28 سه‌رخێل ئاراز فاضل نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2009 - 2008
29 نیاز انور علی نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2009 - 2008
30 هاوژین صباح عزیز مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2009 - 2008
31 اکرم قادر محمد نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2009 - 2008
32 شۆما عمر صابر مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2009 - 2008
33 یحی محمد علی نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2009 - 2008
Comments