2007-2008

دەرچوانى ساڵى  2007 - 2008 
1 زانا فارس محمد نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
2 ئامانج صالح غریب نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
3 هه‌ڵگورد علی محمد نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
4 فهمی طه‌ احمد نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
5 به‌یان حمه‌ صالح شاسوار مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
6 شنۆ غفور رضا مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
7 احمد طیب یوسف نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
8 وریا حسن صالح  نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
9 رووناک محمد صالح  مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
10 رفیق نصرالدین غفور نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
11 ئه‌ڤین لطیف صالح  مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
12 ولید خالید ابراهیم  نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
13 تاژان عبدالرحمن محمود مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
14 زیو عبدالله‌ میرزا مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
15 ره‌نج احمد عزیز نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
16 رائد احمد سعید نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
17 نیگار رشید علی مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
18 په‌یمان  عبدالله‌ سور مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
19 شوان کانبی احمد نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
20 خالد انور حمه‌ غریب نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
21 شۆرش حوێز دروێش نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
22 پشتیوان احمد عزیز نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
23 وه‌لید صالح رشید  نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
24 گولیزار رشید حسن مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
25 شیلان حبیب الله‌ عزالدین مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
26 کوێستان عبدالله‌ حسین  مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
27 فهیمه‌ صالح احمد نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
28 یحیی عادل حسن نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
29 فریدون باپیر رسول  نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
30 شه‌ونم شریف حمه‌ غریب مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
31 کاروان محمود خضر نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
32 جوتیار حسن توفیق نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
33 جوان جلال رشید مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
34 حمدیه‌ رشید محمود مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
35 شاهۆ عثمان محمد نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
36 تارا عبدالستار حسن  مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
37 سامان محمدامین سعید نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
38 ئاهه‌نگ عبدالله‌ کریم  مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
39 سعاد عبدالجبار محمد  نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
40 محمد قادر علی  نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
41 نجاة عبدالعزیز محمد امین نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
42 بێوار نعمت عثمان نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
43 نجم الدین زبێر اسماعیل نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
44 کارزان رفیق ولی نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
45 پشتیوان زرار علی نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007
Comments