2015-2016

 دەرچوانى ساڵی 2015 - 2016
1 باخان شريف سليم حمة رسول مێ الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
2 بةرهةم نوزاد احمد حسن نێر الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
3 بةشدار جزا عبدالرحمن احمد نێر الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
4 بةهار على محمود ممند صالح مێ الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
5 بيريفان حسن انور على مێ الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
6 بيشةوا طارق محمد محمود نێر الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
7 بيناى على مجيد حسين مێ الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
8 جرا مصطفى عبدالرحمن مصطفى مێ الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
9 ديار جمال احمد محمد نێر الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
10 ديرين توفيق احمد حسين مێ الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
11 راز على حمة طالب فرج مێ الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
12 رسول على مجيد قادر نێر الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
13 ريزوان ففريدون محمود احمد مێ الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
14 ريناس اسماعيل عزيز عبدالله مێ الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
15 زانا محمد احمد عزيز نێر الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
16 سةرخيل بارام حسين نێر الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
17 سةيران ياسين عارف صابر مێ الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
18 سمية ادريس عمر صابر مێ الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
19 سيفان عبدالرحمن احمد قادر مێ الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
20 شادان شوان مصطفى ئاغا مێ الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
21 شادى عزيز حمة محمد عزيز مێ الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
22 شادية حمة خان احمد رحمان مێ الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
23 شةهلا صالح محمد على درويش مێ الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
24 شةوبو درويش محمود سعيد مێ الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
25 شةيماء ابراهيم محمود فقى مصطفى مێ الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
26 شينى محمد رحمان حمة مێ الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
27 كازيوه جمال فقى عبدالله مێ الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
28 كوردستان احمد حمه احمد مێ الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
29 كوزان كاروان رؤوف مێ الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
30 كوسار بايز أحمد محمد نێر الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
31 لافان عمر محمد حمه شريف مێ الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
32 محمد احمد على عباس نێر الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
33 هاله عبدالقادر محمد صالح مێ الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
34 هاورى دلشاد مارف حمه كريم نێر الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
35 هدى بكر ره زا سليم مێ الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
36 هةلو حسين سعيد صالح نێر الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
37 هه لاله احمد محلى محمد مێ الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
38 هيرو جمال على شريف مێ الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
39 هيرو نوزاد على درويش احمد مێ الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
40 ئارام صديق محمد افندى نێر الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
41 ئارةزوو حكيم على احمد مێ الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
42 ئاكام قادر سعيد محمود نێر الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
43 ئاودير محمود ابراهيم رسول نێر الالکترونیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
 
1 الهام محمد جلال نادر مێ پاراستنى ددان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
2 به سوز عبدالرحمن عبدالله أمين مێ پاراستنى ددان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
3 تارا اكرم رشيد كاكه مێ پاراستنى ددان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
4 جرؤ أحمد فتاح فرج مێ پاراستنى ددان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
5 جرؤ صلاح محمد حمه أمين مێ پاراستنى ددان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
6 خوكر صالح سعيد مصطفى نێر پاراستنى ددان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
7 داستان نورالدين على قادر مێ پاراستنى ددان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
8 ده رون فاضل حسن محمد مێ پاراستنى ددان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
9 ديلمان أنور حمه رةش معروف نێر پاراستنى ددان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
10 زينو  فاضل محمد حميد مێ پاراستنى ددان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
11 سروشت عبدالكريم صالح عبدالكريم مێ پاراستنى ددان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
12 سوما جميل عبدالله أحمد مێ پاراستنى ددان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
13 شاجوان قادر احمد كريم مێ پاراستنى ددان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
14 شارا غريب جلال سعيد مێ پاراستنى ددان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
15 كانياو رزكار حسين قادر مێ پاراستنى ددان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
16 محمد أحمد عبدالكريم كاكه حسين نێر پاراستنى ددان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
17 هه لاله عادل عبدالعزيز مێ پاراستنى ددان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
18 هيفى رضا حسين باوه شيخ مێ پاراستنى ددان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
19 ئارام حمد أحمد نێر پاراستنى ددان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
20 ئارام محمد حسين عبدالله نێر پاراستنى ددان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
21 ئه زين طارق محمد قادر نێر پاراستنى ددان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
22 ئيلهام عزيز أحمد محمد مێ پاراستنى ددان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
23 شينى جبار عمر عبدالله مێ پەرستارى ددان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
 
1 أسراء حكيم قادر مێ پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
2 باداشت وشيار انور مارف مێ پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
3 بنار جلال على قادر مێ پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
4 به خته وه ر جمال عزيز مێ پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
5 به رزى قادر خدر محمد مێ پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
6 به نهان صديق صالح محمد مێ پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
7 به هروز كمال حمه رحيم محمد نێر پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
8 به يام أرستو حمه حسن مێ پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
9 به يام سالارستار محمد مێ پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
10 به يام فريق محمود مێ پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
11 بيلال ابوبكر محمود احمد نێر پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
12 توانا مصطفى حمه نێر پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
13 جالاك جلال توفيق رحيم نێر پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
14 جاوان جمال محمد شريف مێ پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
15 جاوان كاكه عبدالكريم عظيم مێ پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
16 جاوان كمال شكور فيض الله مێ پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
17 جاوان ئازاد توفيق مێ پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
18 جنور محمود أمين محمد مێ پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
19 جه نكى بيروت احمد محمد نێر پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
20 خه نده عثمان كريم عبدالله مێ پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
21 دابان كمال محمود نێر پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
22 دنيار سردار عمر مێ پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
23 ده رباز حاجى حمد حسن بابكر نێر پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
24 ده شنى جبار صابر أبراهيم مێ پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
25 ديرين كمال فرج فتاح مێ پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
26 ديرين محمود حمه كريم عزيز مێ پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
27 رابةر عمر عبدالرحمن كريم نير ثةرستارى 2015-2016  
28 راويز محمد عبدالرحمن حمد نير ثةرستارى 2015-2016  
29 روبار ستار حمة على مى ثةرستارى 2015-2016  
30 روبار عيداللة على كريم مى ثةرستارى 2015-2016  
31 رؤز محمد يوسف بكر مى ثةرستارى 2015-2016  
32 رؤزكار ستار غريب سليمان مى ثةرستارى 2015-2016  
33 رؤشنا ابراهيم حسن احمد مى ثةرستارى 2015-2016  
34 ريَبين محمد عبدالرحمن احمد نير ثةرستارى 2015-2016  
35 رياض فرج الله فتح الله على نێر پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
36 ريبين احمد ابراهيم نير ثةرستارى 2015-2016  
37 ريناز عباس قادر سليمان مى ثةرستارى 2015-2016  
38 ريناس فتاح حسن مى ثةرستارى 2015-2016  
39 زالة محمد صابر سعيد مى ثةرستارى 2015-2016  
40 زاهرا بكر عثمان مى ثةرستارى 2015-2016  
41 زمناكو عمر مصطفى نير ثةرستارى 2015-2016  
42 سارا دلشاد محمد مى ثةرستارى 2015-2016  
43 سارا سلام سعدوون مى ثةرستارى 2015-2016  
44 ساكار عبدالرحمن حسن مى ثةرستارى 2015-2016  
45 سةربةست حمة باهر حمة توفيق نير ثةرستارى 2015-2016  
46 سةرخيل رووف قادر نير ثةرستارى 2015-2016  
47 سةردار خالد كريم نير ثةرستارى 2015-2016  
48 سةركار محمد حسن نير ثةرستارى 2015-2016  
49 سةرهةنك صلاح عمر نير ثةرستارى 2015-2016  
50 سمية حسين محمد مى ثةرستارى 2015-2016  
51 سنور فريدون كريم مى ثةرستارى 2015-2016  
52 سوران على رحيم نير ثةرستارى 2015-2016  
53 سوزيار اكبر عبدالواحيد مى ثةرستارى 2015-2016  
54 سوما احمد محمد رسول مى ثةرستارى 2015-2016  
55 سيوة ابوبكر عبداللة مى ثةرستارى 2015-2016  
56 شاجوان جميل محمد مى ثةرستارى 2015-2016  
57 شاجوان عبداللة محمد مى ثةرستارى 2015-2016  
58 شادان طه حسين مى ثةرستارى 2015-2016  
59 شاكول جلال اسكندر مى ثةرستارى 2015-2016  
60 شاكول جمال رشيد مى ثةرستارى 2015-2016  
61 شالاو فريق كريم نير ثةرستارى 2015-2016  
62 شاى يوسف حسين مى ثةرستارى 2015-2016  
63 شةنكار توفيق محمود مى ثةرستارى 2015-2016  
64 شةهين محمد طاهر مى ثةرستارى 2015-2016  
65 شينى جلال رشيد مى ثةرستارى 2015-2016  
66 شينى روستم احمد مى ثةرستارى 2015-2016  
67 شينى نجم الدين جلال مى ثةرستارى 2015-2016  
68 عثمان حمة امين محمد نير ثةرستارى 2015-2016  
69 فرحان حامد محمد نير ثةرستارى 2015-2016  
70 فرمان لطيف اورحمان نير ثةرستارى 2015-2016  
71 كالى نةوزاد عمر مى ثةرستارى 2015-2016  
72 كامران خدر شيخة رسول نير ثةرستارى 2015-2016  
73 كامران على حسين نير ثةرستارى 2015-2016  
74 كةزال كاظم رشيد مى ثةرستارى 2015-2016  
75 كةشبين ئةزى قادر مى ثةرستارى 2015-2016  
76 كةنار رفيق محمود مى ثةرستارى 2015-2016  
77 كةوسةر كمال عبداللة مى ثةرستارى 2015-2016  
78 كوجةر عبداللة فرج مى ثةرستارى 2015-2016  
79 كولالة عطا احمد مى ثةرستارى 2015-2016  
80 كونا خليل سعيد مى ثةرستارى 2015-2016  
81 كونا على حمة شريف مى ثةرستارى 2015-2016  
82 لافة ريبوار حسين مى ثةرستارى 2015-2016  
83 لةنيا جلال حمة طاهر مى ثةرستارى 2015-2016  
84 مةبةست غازى فائق نير ثةرستارى 2015-2016  
85 محمد حسين على محمد نێر پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
86 محمد محمود رسول محمد نێر پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
87 محمد ئازاد عثمان نير ثةرستارى 2015-2016  
88 نةخشين حسين نصرت محمد مێ پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
89 نةمام عطا على خوارحم مێ پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
90 نةوزين رسول عبدالقادر حسين مێ پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
91 نينا محمد محمود محمد مێ پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
92 هانا عمر كريم احمد مێ پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
93 هانا كمال على محمود مێ پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
94 هاوكار عبدول صوفى كريم نێر پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
95 هاوكار عثمان احمد رحيم نێر پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
96 هاوكار عثمان حمة فرج احمد نێر پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
97 هةريز عمر حمة رشيد مێ پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
98 هةريم حسن محمود روستم نێر پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
99 هةريم محمود مصطفى محمد نێر پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## هةلالة محمود عبدالرحمن عمر مێ پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## هةلكورد سالار حمةامين صالح نێر پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## هةنار فقى احمد قادر مێ پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## هيدى بهاءالدين زين الدين نێر پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## هيشو جزا شريف عبدالرحمن مێ پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## يوسف جمعة حسن ابراهيم نێر پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## ئارام حسين برا قادر محمد نێر پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## ئارام محمد قادر احمد نێر پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## ئاره زوو عمر على روغزاد مێ پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## ئارى كريم محمد صالح نێر پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## ئاسو حمه رشيد حمه أمين على نێر پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## ئاسوده ابوبكر فرج حاجى محمد مێ پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## ئاشنا ستار سليم مولود مێ پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## ئاكام سليمان على عبدالله نێر پەرستارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
 
1 اسماعيل حسن حسين فتاح نێر تیشک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
2 بةختيار عمر قادر احمد نێر تیشک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
3 بةرهةم رسول قادر على نێر تیشک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
4 بشتيوان عطا محمد شريف نێر تیشک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
5 جمال عادل سعيد صالح نێر تیشک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
6 جوانة على حمةامين حمةخان مێ تیشک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
7 جينةر حمة صديق حمة خان مێ تیشک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
8 حمزة ناصح محمود مصطفى نێر تیشک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
9 داركو كمال جمال كريم نێر تیشک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
10 ديلان جلال حمة على نێر تیشک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
11 رافيار كاوة خدر محمود نێر تیشک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
12 روز عثمان رشيد حسين مێ تیشک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
13 ريبين جنة روستم ابراهيم نێر تیشک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
14 سةرهةنك عبدالله احمد نێر تیشک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
15 سةيران حميد مصطفى مێ تیشک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
16 سوعاد على فتاح مێ تیشک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
17 سولاف سةركةوت محمود على مێ تیشک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
18 سيوة حمة رشيد مێ تیشک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
19 شاجوان جبار محمد مێ تیشک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
20 شةنكين سالار كاكه اولا مێ تیشک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
21 شنو عمر محمد مێ تیشک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
22 شهين عثمان محمد مێ تیشک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
23 شيرزاد انور حسن مێ تیشک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
24 شيما جعفر كريم مێ تیشک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
25 شينى عبدالله على مێ تیشک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
26 عادل على محمد رشيد نێر تیشک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
27 عبدالله خليل محمد وةيس مراد نێر تیشک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
28 فينك لقمان صابر عبدالرحمن مێ تیشک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
29 كردار محمد غفور محمد نێر تیشک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
30 كونا اكرم عبدالله مێ تیشک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
31 مختار على عبدالعزيز عبدالرحمن نێر تیشک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
32 مهربان على امين مێ تیشک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
33 ميهرةبان رشاد شريف مێ تیشک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
34 نورا فريدون صالح مێ تیشک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
35 هيشو انور ابوبكر مێ تیشک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
 
1 بةنان كريم حسن رسول مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
2 بةيام دةرويش حمة رسول مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
3 بةيمان عمر حمة موراد مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
4 بيلال حسين عبدالله مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
5 بينةر خليل محمد مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
6 تارا خليد رحيم مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
7 تريفة عبدالرحيم صالح مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
8 توانا سديق صالح نێر تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
9 جرا جلال محمد مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
10 جوليا فرياد محمد امين كريم مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
11 جومان حسن عبدالله مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
12 خوشبين محمود محمد عبدالله مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
13 خيلان عبدالله حسن توفيق مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
14 دانيار اسماعيل صديق نێر تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
15 دةشنى باقى طالب مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
16 دةشنى صالح محمد نێر تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
17 ديدار محمد امين مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
18 رمضان فايق على مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
19 روزان عثمان حمة حسين مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
20 روزة جمال جلال مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
21 روشنا خورشيد على بهرام مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
22 ريبوار احمد مولود عارف نێر تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
23 ريزنة محمد حمة مصطفى مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
24 ريكان كامران حمة كريم مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
25 ريناس حمة سعيد صالح مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
26 ريناس خةسرةو شريف كريم مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
27 زانا احمد محمود محمد نێر تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
28 زةيتون عمر احمد محمود مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
29 زيران اسماعيل توفيق مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
30 زينو لطيف على مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
31 سارا بدر عةولا حسن مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
32 سازان حسن محمد عبدالرحمن مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
33 سافيا جلال محمود محمد امين مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
34 ساكار مصطفى محمود مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
35 سامان محمد حارس نێر تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
36 ساوان صلاح الدين حمة مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
37 سةرهنك محمد صالح مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
38 سروشت توفيق صادق مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
39 سلمان عثمان صالح نێر تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
40 سوزان كريم حسن مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
41 سوكار جلال صديق مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
42 سوميا عبدل محمد مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
43 سومية معروف حمة مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
44 شاكول نورى محمد مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
45 شاناز جمال حسين احمد مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
46 شاناز على محمود محمد مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
47 شةهرا كامران على مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
48 شةيدا رسول محمد وةيسة مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
49 شنو رسول محمد حسن مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
50 شنيار صباح حمة مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
51 شوخان احمد عزيز مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
52 شيراز شيرزاد بايز مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
53 شيرزاد فتاح على مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
54 عدلة كريم صالح عبدالله مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
55 فةرةيدون صالح حمد سليم نێر تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
56 فةلاح لطيف محمد يوسف نێر تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
57 فيردوس جبار لطيف فرج مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
58 قومرى عثمان كريم بارام مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
59 كمال حسن محمد اولكريم نێر تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
60 كوران جبار محمد مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
61 كوفار حسين صالح قادر مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
62 لونا جمال محمد مطلب نێر تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
63 محسن خواكرم احمد حسن نێر تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
64 ناظم كريم حمة رشيد حسن نێر تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
65 نةزاد احمد حمةحمة نێر تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
66 نسيبة محمد قادر عبدالله مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
67 هاوناز حسين محمد مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
68 هةوراس عاسى كريم مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
69 هونةر جلال عبدالله نێر تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
70 هونيا هيمن نورى مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
71 ئارام محمد رسول حسن نێر تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
72 ئارام محمود حسين قادر نێر تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
73 ئاريز جبار عثمان على مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
74 ئافان جليل محمد نادر مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
75 ئاورين مجيد حمة على محمد مێ تەندروستى کۆمەڵ ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
 
1 بةرزين محمد امين مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
2 تارا عمر حسين مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
3 جاوان احممد محمد مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
4 جاوان حمة محمود مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
5 جوفين قادر خدر مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
6 جيا دلشاد احمد مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
7 خةيال اكرم حمة رشيد مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
8 داليا اكرم عبدالله مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
9 ديبةر شوان على نێر چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
10 ديلان نةوزاد رشيد نێر چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
11 رازاوة زرار بابير مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
12 روزان عبدالله محمد مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
13 روزى جبار حمة صالح مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
14 روشنا حسين عزيز مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
15 زاكاو حسن مجيد مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
16 زانا صديق محمد نێر چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
17 ساوين محمود احمد مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
18 سةركو ياسين جلال نێر چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
19 سةنار صديق احمد مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
20 سروشت صديق مححمد مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
21 سنور بكر على مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
22 سونيا حسين حمة على مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
23 شاناو انور حمة رضا مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
24 شةهرةيار طاهر حسن مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
25 شةيدا حسين عزيز مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
26 شفاء داود حمة كريم مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
27 شفاء داود حمه كريم مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
28 شفان هيوا احمد نێر چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
29 شنو عبدالله رسول مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
30 شنومحمد روستم مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
31 شهريار طاهر حسن نێر چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
32 شيما كمال محمد مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
33 شيماكمال محمد مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
34 شينى رؤووف عيدالله مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
35 شينى ستار مصطفى مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
36 شيني رؤف عبدالله مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
37 شيوة معطصم جافر مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
38 عبدالقادر محمد على قادر نێر چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
39 فيراز احمد حسين مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
40 كةشبين جيب الله عبدالله مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
41 كوران غريب محمد عبدالله نێر چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
42 كوزين خالد حمه رشيد حمه سعيد نێر چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
43 لافه باقى أحمد على مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
44 لاوين زياد حمه رضا مصطفى مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
45 محمد فؤاد رشيد امين نێر چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
46 معسوم أيراهيم عبدالله حسن مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
47 هازه حسن تاهير خورشيد مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
48 هستيره كاوه حسن نێر چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
49 هه ودا أكرم احمد قادر نێر چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
50 هيرش عباس عزه م رحيم نێر چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
51 هيفى خليل أحمد محمد مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
52 وه ليد سعيدفتاح كريم نێر چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
53 يادكار رسول يونس مصطفى مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
54 ئةزى لقمان حمة خان عزيز نێر چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
55 ئارى رشيد عبدالله قادر نێر چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
56 ئاسوده عثمان ابوبكر مێ چارەسەرى سروشتى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
 
1 ئاراس برزان عمر نير دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
2 ئاكام دلشاد لطيف نير دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
3 ئالان بكر وهاب كريم نير دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
4 ئةفين رسول حمة شريف مى دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
5 ئةوين فاتح محمد مى دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
6 احمد نةبةز خةسرةو نير دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
7 ادريس جوامير حمة صالح نير دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
8 ارام رسول محمد صالح نير دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
9 افان جمعة محمد مى دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
10 امير ارسلان حمة رووف نير دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
11 باخان احمد محمد كاكل مى دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
12 بةرهةم احمد قادر نير دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
13 بةرهةم باقى قادر نير دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
14 بةرهةم رفيق حمة حارث نير دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
15 بةنان سرحان توفيق مى دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
16 بةيان حسن حمة طالب مى دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
17 بزوين احمد محمود نير دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
18 بريار فايق محمد نير دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
19 تازان حمة صادق مى دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
20 تاريان كامةران قادر نير دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
21 بةرؤش دارا قادر مى دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
22 بيشةوا عثمان محمود نير دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
23 بيشين عمر احمد نير دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
24 جبار كمال صالح نير دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
25 حسيب كريم جميل نير دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
26 دابان عمر عادل نير دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
27 داركوعبدل رشيد نير دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
28 دانا احمد محمود نير دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
29 دةفةر نجم الدين عبدالكريم نير دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
30 دلاوةر عبداللة فرج نير دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
31 دلير ابراهيم حسين  نير دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
32 دونيا محمد ازاد مى دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
33 زينا محمد محمود مى دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
34 رةوشت محمد احمد نير دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
35 رزكار حسين محمد نير دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
36 رووداو عبدالرحمن عيس نير دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
37 ريبوار قادر مصطفى نير دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
38 ريزنة على عبدالرحمن نير دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
39 ريكةوت اكبر محمد نير دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
40 زانا كريم جرايئل نير دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
41 زانا نورى حسن نير دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
42 سوما على كريم مى دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
43 سوما محمد نورى مى  دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
44 سافان محمد رحيم مى دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
45 سالار على جلال نير دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
46 وريا احمد محمود نير دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
47 شاهو قابل قاسم نير دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
48 هيام على حمه غريب مێ دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
49 هونه ر حبيب رحيم نێر دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
50 هه لؤ سردار كامل سمين نێر دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
51 هه ريم جلال محمد كريم نێر دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
52 هاوكار محمد صديق رحمان نێر دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
53 هاوكار كمال احمد صالح مێ دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
54 نيجير جلال محمد محمد نێر دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
55 مسليم جوامير عارف محمد نێر دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
56 محمد سالار سردار سعيد نێر دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
57 محمد روستم وادى حمه سعيد نێر دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
58 محمد داود محمد رشيد نێر دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
59 محمد خالد احمد سليم نێر دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
60 لانه احمد على صالح مێ دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
61 كولاله محمود عبدالله محمود مێ دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
62 كوسرةت رحمان رشيد صالح نێر دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
63 كه شبين ابوبكر حسين على مێ دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
64 كه رميان عبدالله محمد على نێر دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
65 كانياو احمد حمه فتاح مێ دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
66 فانيا سه ردارحمه امين احمد مێ دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
67 عومه ر محمد سعيد على نێر دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
68 شيروان محمود رحيم نێر دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
69 شوانة احمد عزيز نێر دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
70 شنيار احمد عباس مێ دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
71 شنيا صباح صابر مێ دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
72 شنةنكار طاهر اسكندةر نێر دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
73 شةيدا كمال عبدالله مێ دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
74 شةهين على عثمان مێ دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
75 شةنكين حسين على مێ دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
76 شاهو جليل محمد نێر دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
77 شانيل حسن عفور مێ دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
78 شانو كريم محمد مێ دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
79 شالاو حامد محمد نێر دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
80 شارا ئازاد رؤوف مێ دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
81 شادان على كل محمد مێ دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
82 سةفين عبدالله حسن نێر دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
83 سةركةوت جلال صالح نێر دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
84 سةحر امير حاجى مێ دەرمانسازى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
 
1 بنار علي كريم فرج مێ راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
2 بيشرةو عطا كريم علي نێر راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
3 تةرزة صابر محمود احمد مێ راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
4 توانا على عبدالله احمد نێر راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
5 جرا رسول احمد رسول مێ راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
6 حسين عثمان محمد شكور كريم نێر راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
7 خالد فائق محمد غفور نێر راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
8 خةرمان كامل حسن كريم مێ راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
9 خةندة عمر عبدالله محمود مێ راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
10 خةندة محمد صديق محمد مێ راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
11 خيرية حمة رشيد أحمد أمين مێ راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
12 داريفان ديارى كمال محمد نێر راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
13 دلنيا خليل حسن محى الدين مێ راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
14 رازان فاروق عارف محمد مێ راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
15 روزا شهاب عبدالرحمن قادر مێ راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
16 رؤزكار أكرم أحمد سليم مێ راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
17 ريبوار صبار احمد امين نێر راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
18 ريكان حاجى قوربانى نێر راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
19 زانا فتح الله كريم فتاح نێر راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
20 زوان علي أحمد سعيد مێ راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
21 زيان حميد على حاجى مێ راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
22 زيكال حسين كريم رحيم مێ راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
23 سازكار طيفور تاهر مێ راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
24 ساكار لايق قادر مێ راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
25 سالار فلامرز رستم عبدالرحمن نێر راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
26 سةردار اسماعيل خورشيد خدر نێر راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
27 سةرهةنك بورهان حمة صالح حمة سليم نێر راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
28 سةفين جلال حمة رشيد نێر راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
29 سلام حسين عبدالله رسول نصرالله نێر راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
30 سلام عادل عبدالله نێر راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
31 سنور جمال كريم علي مێ راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
32 شاتين فاروق صابر احمد مێ راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
33 شاخةوان على دةرويش طالب نێر راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
34 شادية امين رشيد امين محمد مێ راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
35 شادية طاهر محمد صالح مێ راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
36 شةن فلاح شاسوار امين مێ راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
37 شةيما حسن حمة امين عبدالرحيم مێ راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
38 شفان ازاد عثمان محمد امين نێر راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
39 شكار حمة نورى على محمود نێر راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
40 شيرزاد ئازاد جمعة بايز نێر راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
41 فةرمان احمد محمد امين نێر راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
42 فهمي باقي صالح خوارحم نێر راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
43 كاردؤ اسماعيل رسول رسول نێر راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
44 كاروان محمود محمد امين محمود نێر راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
45 كاشما عمر مصطفى وةلي مێ راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
46 كوردستان عبدالله حمة طالب مردان مێ راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
47 كولزار فضل الدين رؤوف علي مێ راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
48 كؤفار نادر احمد سعيد نێر راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
49 منيرة محمد حسين سعيد مێ راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
50 نزار كريم احمد قادر نێر راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
51 نما حامد رسول احمد مێ راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
52 هاوكار فهمى سعيد على نێر راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
53 هاوكار محمود نحند عبدالله نێر راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
54 هاوناز شوكت عبدالله مێ راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
55 هةوار ابراهيم محمود حمةامين مێ راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
56 هةورامان هاشم احمد عيسى نێر راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
57 هؤكر عومةر عبدالله محمود نێر راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
58 يحيى سيف الدين رؤوف وةيس مراد نێر راگەیاندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
59 ئاراس ابراهيم محمد امين نێر راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
60 ئافان حامد محمد فرج مێ راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
61 ئاوارة عبدالله كريم نێر راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
62 ئوميد شمس الدين مصطفى نێر راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
63 ئاسيا كاوة احمد كاكة برا مێ راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
64 احمد عبد الحمزة حسين نێر راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
65 بةختيار محمد عبدالله مێ راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
66 بةرهةم ابراهيم محمود مێ راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
67 بةلين خاليد رسول نێر راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
68 بةديعة ئوميد حسين مێ راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
69 بروا قادر عبدالله نێر راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
70 بةريز عثمان حسن احمد نێر راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
71 سةنكين محمد سعيد قادر مێ راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
72 سلام محمد شريف محمد نێر راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
73 سوزان سةردار محمد احمد مێ راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
74 شةهين فريق حمة فرج مێ راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
75 شيني كمال كريم سعيد مێ راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
76 شوخان بهاءالدين علي حسين مێ راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
77 صفاالدين محمد كريم نێر راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
78 كوران بورهان احمد محمد نێر راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
79 لةنجة عزيز رحمان احمد مێ راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
80 لةنجة فاروق عبدالله قادر مێ راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
81 محمد جبار عثمان حسين نێر راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
82 احمد نصر الدين فتاح نێر راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
83 نةوةر محمد عزيز قادر نێر راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
84 هاوكار اسماعيل عبدالله نێر راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
85 هاوكار حبيب موشر مصطفى نێر راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
86 هاوكار طاهر احمد  رحيم نێر راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
87 ميهرةبان عبدالعزيز عارف مێ راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
88 ئارام سليمان محمد امين نێر راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
89 ئارام عزالدين نصر الدين نێر راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
90 ئاوات محى الدين رسول نێر راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
91 امداد عبدالله محمد مصطفى نێر راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
92 بةختيار رحمن خسرةو عبدالله نێر راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
93 بةناز مغديد رسول قادر مێ راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
94 تافان محمد ابراهيم مێ راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
95 كارزان هويد خدر ابراهيم نێر راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
96 كازيوة عمر اسماعيل مێ راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
97 لافان علي مجيد احمد مێ راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
98 لةنجة رحيم صالح فرج مێ راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
99 محمد فايةق حمة رسول نێر راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## هيزين قادر احمد سعيد مێ راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## وريا علي مصطفى حمة امين نێر راكةياندن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
 
1 احمد بهاء الدين جمال عبدالكريم نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
2 باكو مسته فا صلاح الدين فتاح نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
3 بروا جلال محمود سليم نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
4 بريار قادر على مصطفى نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
5 بشتيوان محمد احمد ابراهيم نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
6 بلال ياسين عوسمان حسن نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
7 بنار هوشيار حارس فارس نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
8 به رهه م حسن محمد فريق كويخا نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
9 به لين محمد على مصطفى نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
10 بيستان يوسف عبدالله مصطفى مێ روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
11 بيشره و حمه شريف حمه ره ش محمد نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
12 بيلال صالح احمد فتاح نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
13 جوانرؤ على محمد امين محمد نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
14 جوانرؤ ئوميد عبدالله عزيز نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
15 دواروز احمد ره سول محمد نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
16 رزكار محمد صالح اسماعيل نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
17 ره شاد كريم محمود رشيد نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
18 ره هيل على حسين صالح نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
19 ريباز صلاح سعيد حمه شريف نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
20 ريشوان محمد امين برايم شخصه نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
21 زيار ئاراس قادر كريم نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
22 زيوه ر انور عبدالله محمود نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
23 ساكار نريمان محمد على مێ روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
24 سامان قادر عبدول صديق نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
25 سامان محمود محمد امين جوامير نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
26 سةحةر عبدالله محمود حمة صالح مێ روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
27 سةرجل محمد عثمان محمد نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
28 سةرخيل فرهاد على محمد نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
29 سةركةوت رؤوف صالح احمد نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
30 سةيوان عبدالله محمد امين نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
31 شالاو بورهان حسين امين نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
32 شيركو سليم عبدالله حمة امين نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
33 عمر يحيى معروف عبدالرحمن نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
34 فاتح سةلام محى الدين مصطفى نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
35 كةيوان صديق رشيد صالح نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
36 كةيوان عثمان كريم فرج نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
37 كةيوان عمر محمد حمة صالح نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
38 كوسرةت نورى فتاح عبدالله نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
39 كولستان عويز احمد مێ روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
40 محمد بةرزان حمه امين احمد نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
41 محمد بورهان عثمان احمد نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
42 محمد خالد عارف حمه سليم نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
43 محمد عمر اورحمان حسن نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
44 محمد ناصح رحيم رشيد نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
45 مه نده هادى مجيد نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
46 مؤيد احمد كريم على نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
47 مينا سه رهه نك قادر رحمان مێ روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
48 ناصر كورون محمد فرج نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
49 نفار محمد احمد محمد مێ روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
50 هاوكار عبدالرحمن محمد امين برايم نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
51 هاوكار مجيد عزيز ره حيم نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
52 هه زار نجم الدين احمد رضا نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
53 هيوا رشيد عارف رشيد نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
54 وه رزير جلال نورى محمد نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
55 ئاريان عمر على كريم نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
56 ئاريان عمر محمد حسين نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
57 ئاريان محمد صالح احمد نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
58 ئاكام كريم سعيد كريم نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
59 ئاكو عثمان على قادر نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
60 ئاوات ئوميد عمر محمد نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
61 ئازاد قادر جوامير نێر روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
62 نةبةز عباس رشيد نير روپێوى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
 
1 ابراهم امين عبدالرحمن نير ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
2 ابراهيم قادر على نير ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
3 ئارام عثمان صالح نير ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
4 ئامينة دارا احمد مى ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
5 ايلاف مصطفى حمة صالح مى ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
6 ايوب حسن علاء الدين نير ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
7 ئارى كريم رحيم نير ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
8 تةلار رزكار عزيز مى ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
9 ئافان سامان حمة ايماعيل مى ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
10 توانا سةركةوت محمد نير ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
11 توبا عمر عبداللة مى ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
12 باداشت محمود حمة رشيد نير ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
13 ثريا جواد كاظم مى ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
14 بيشرةو ابوبكر عبدالرحمن نير ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
15 جوانة جلال فايق مى ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
16 روشنا عزيز عثمان مى ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
17 ريباز عزيز احمد نير ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
18 ريباز نجيم عبداللة نير ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
19 ريباز على رحيم نير ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
20 ريبةر جمال حمة كريم نير ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
21 ريبين حمة حسين نير ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
22 ريكةوت احمد رشيد نير ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
23 ريزوان رزكار رشيد نير ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
24 ريزوان رووف يار احمد نير ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
25 ريزوان زنيل فريق صالح نير ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
26 شاليا خسرةو احمد مى ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
27 شانو بارام توفيق مى ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
28 شةنمرين رحيم عبداللة مى ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
29 شةيدا عبداللة محمد مى ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
30 شةيماء محمد امين مى ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
31 شيماء عثمان حمة كريم مى ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
32 شةنكة منصور عبداللة مى ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
33 شورش كمال كريم  نير ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
34 شينى حاطم محمود مى ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
35 شينى عبداللة محمد مى ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
36 شينى عيماد احمد مى ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
37 كيلاس حسن عبداللة مى ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
38 قاسم ابراهيم احمد نير ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
39 كةزال جبار جلال مى ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
40 كةزال بيوةى نجم الدين مى ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
41 كةيوان محمد مصطفى نير ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
42 كوزين احمد محمد نير ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
43 كوزين زياد حمة رضا نير ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
44 ميران ئاراس نورى نير ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
45 ميران كريم عزيز نير ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
46 محمد عثمان صديق نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
47 محمد قادر جبار نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
48 محمد ناصح احمد نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
49 محمد لطيف رشيد نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
50 محمد حسين شريف نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
51 مروة محمد نورالدين مى ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
52 مصطفى محمد فرج نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
53 بابان توفيق محمد امين نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
54 باوان طه حمة على محمد نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
55 بةسوز ناظم جوهر شهاب مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
56 بةشدار عثمان محمد نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
57 بةناز رؤوف رشيد مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
58 بريار عبدالباسط جلال نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
59 بيريفان رحمن وةستا كريم على مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
60 تابان احمد فت حالله نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
61 تارا دلشاد عمر مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
62 تازان سةركةوت عزيز مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
63 تافان سامان حمة اسماعيل مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
64 تانيا لطيف حسن مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
65 جاوان علي كريم فرج مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
66 جاوان عمر محمد عزيز مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
67 جةنكين سلمان عبدالكريم محمد نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
68 جرو حامد حمة امين محمد مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
69 جرو منصور محمد جعفر مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
70 جنور سةروةر عبدالكريم عبدالرحمن مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
71 جنور لطيف حمة مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
72 جومان انور عمر احمد مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
73 جيا اشرف توفيق صادق مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
74 جيا مصطفى فقى محمد همزة نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
75 خةبات نعمان زوراب عارف مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
76 خةرمان حبيب كريم رحمن مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
77 خيلان احمد سعيد خوارةحم مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
78 داليازاهير امين عمر مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
79 دةرون محمد احمد محمد مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
80 دةروون كمال اسماعيل مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
81 دةشنى على محمد رسول مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
82 دلنيا ابراهيم محمد مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
83 ديار صديق رمضان نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
84 ديارى على حمة نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
85 ديفان حسن صالح نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
86 ديمةن مجيد كريم نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
87 روبار يجى جلال نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
88 روز هاشم مححد مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
89 روزة لطيف احمد مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
90 ريزان حكيم واحد مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
91 ريزوان زينل فريق نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
92 زامو ناميق عبدالله نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
93 زيكال اكرم محمود نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
94 زينو احمد محمد حاجى محمد مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
95 زينو رضا مجيد مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
96 زينو سلام محمد صديق عبدالقادر مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
97 ساريا فةرمان صادق نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
98 ساوين جمال اسماعيل مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
99 ساوين شريف عزت عبدالله مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## ساوين محمد سعيد كريم مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## سةردار محمد على بيروت نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## سةركةوت ريبوار عبدالله نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## سةرهةنك محمد رسول عبدالله مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## سةفين عمر محمد نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## سةفين محمد رسول نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## سةيران لوتف الله عبدالله فتح الله نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## سردار على رسول قادر نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## سندوس صالح عبدالله رشيد مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## سوزان عثمان سعيد عبدالله مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## سوزان على حسن حسين مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## سوزان قادر محمود على مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## سوزان مصطفى كريم حسين مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## سوزيار سردار عزيز مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## سيفان احمد حمة امين مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## شادان مهدى احمد مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## شادى محمد عبدالرحمان مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## شادية عبدالواهاب الرحمان مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## شاكول جبار محمد مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## شاكول عبدالرحمان مجيد مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## شانو حسين احمد نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## شانو حكيم تاهر نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## شانيار اكرم محمد نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## شنو مجيد حمة غريب نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## شوخان عثمان رضا سعيد مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## شينى دلير عبدالكريم سعيد مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## صباح خدر حمد رسول نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## صفا محمد عولا احمد نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## عبدالباسط عثمان سليمان نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## على بكر عبدالله نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## على كمال رشيد نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## قلان عبدالرزاق نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## كاشما خاليد محمد مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## كاوان نوزراد قادر نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## كةشاو جلال حسن شريف مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## كوردستان موفق عفور نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## كوسرةت طيب يونس نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## كيزى جمال مصطفى مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## لافة سردار عمر نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## لافة صلاح الدين نورى كورون عبدالله مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## لافة عزالدين مصطفى احمد مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## لافين جبار محمود قادر مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## مةبةست امير عبدالعزيز قادر نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## مةروان عمر نجيب امين نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## مةريوان خدر عولا ابراهيم نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## ناسك عباس مصطفى عثمان مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## نكين حسين احمد عزيز مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## نكين رمضان على احمد مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## نياز مصطفى عبدالله سعيد مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## نيان كامل محمد كريم سعيد مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## نيكا عثمان فرج قادر مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## نيكا ئوميد رؤوف كريم مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## نيكار عبدالله صالح على مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## هاوبةش شريف حسين قادر نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## هاوبةش عبدالاكبر ابراهيم حمة امين نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## هاوزين انور كريم رضا مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## هاوناز جزا عبدالقار مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## هةريم سةردار سعيد نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## هةريم سردار سعيد نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## هةلو واحيد كريم نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## هةوراز انور عمر نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## هدية على حمة كريم مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## هديه عثمان صالح نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## هوكر ستار على مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## هونةر هيرش اسماعيل مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## هيمن اسماعيل احمد نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## هيمن شكر حمة امين نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## هيمن محمد رسول نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## وشيار على عبدالله نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## ئافان رسول احمد محمد مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## ئاواز غفور حمة رحيم قادر مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## ئاورنك جمال عبدالله مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## ئةزين جلال خوارحم مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## ئةزين على مصطفى مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## ئةمير بايز احمد نێر ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## ئيفان قادر على مارف مێ ژمێریارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
 
1 الاء طه احمد مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
2 باخان عمر قاضى كريم مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
3 بةناز حمة سعيد فرج مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
4 بةيان عثمان عارف نێر ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
5 بشري جبار عبدالله نێر ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
6 بوكان أبوبكر صالح درويش مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
7 بيرفان احمد عزيز مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
8 بيرفان عمر رحيم مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
9 بيكةرد مجيد حمزة مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
10 تابان مجيد قادر مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
11 تةرزة كريم سعيد نێر ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
12 تةرزه نورالدين غورشيد مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
13 تريفة ابوبكر على نێر ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
14 جاوان احمد صالح مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
15 جاوان عطا احمد مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
16 جنار عبدالله محمود مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
17 خةندة محمد قادر مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
18 داستان روؤف على مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
19 دانية كوران على مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
20 ديزين سةردار مجيد مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
21 رزان عمر حمة على مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
22 رغدة كامةران عبدال محسين مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
23 روخوش رفيق محمد مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
24 روزان بهادين فتح الله مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
25 روزان حسن رشيد مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
26 روزنا عزيز رسول مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
27 ريان غريب عبدالكريم مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
28 ريزان جلال رسول مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
29 زالا سلام محمد مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
30 زيتون حسن سعيد مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
31 زيلوان حارس مولود مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
32 سارا عبدالرحمان حسين مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
33 سارا على خضر عمر مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
34 سازان على حسين مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
35 سازكار رزكار محمد مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
36 ساكار ياسين محمد مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
37 سفين رشيد قادر مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
38 سنء رضا محمد امين مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
39 سهلا نجم الدين فتاح مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
40 سوزيار امين رحيم مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
41 سوما محمود محمد مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
42 سومية قادر عبدالله مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
43 سيفةراسماعيل  عبدالله مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
44 شاجوان محمد كريم مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
45 شةوكار احمد محمد رسول مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
46 شنوو محمد سليمان مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
47 شنيار محمد حسن مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
48 شوخة معروف قادر مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
49 شيراز عمر حمة عبدالله مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
50 شيما بةهرام حسين نێر ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
51 شيما صالح حسن مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
52 شيماء احمد عبدالله مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
53 شينى ياشين عبدال جعفر مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
54 شيوةن على محمد مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
55 فاطمة احمد محمد قادر مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
56 فاطمة حسين نادر محمد مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
57 فيان عثمان قادر فرج مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
58 كاشمة سالار محمود عبدالله مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
59 كالى عمر على قادر مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
60 كةزال عزيز احمد يعقوب نێر ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
61 كةشبين نوزاد احمد مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
62 كنير حمد عبدالله حمد مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
63 كوردستان محمود احمد كريم مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
64 كولان هيلال حمة على مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
65 كونا عثمان احمد مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
66 كيزة فرهاد قادر نێر ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
67 لافان محمد حسين مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
68 لانا غفور محمد مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
69 لانا كاوة رسول مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
70 ماردين ئاسو عبدالعزيز مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
71 مرواريد على عزيز مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
72 نرمين شريف عبدالقادر مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
73 نكين شاسوار سعيد مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
74 نيان ابراهيم فتح الله ابراهيم مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
75 نيركز عبدالله درويش سعيد مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
76 هاجةر حمة امين فرج محمد مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
77 هةنسك عمر صالع محمد مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
78 هةوار تةها على شريف مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
79 ئاشتى عسمان صديق محمد مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
80 ئافان فائق صالح مجيد مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
81 ئالا ئيبراهيم رسول مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
82 ئاواز طه عبدالله مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
83 ئاورنك حمه كريم حمه رحيم مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
84 ئه فين ابوبكر محمد محمد مێ ژنان و مناڵبوون ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
 
1 احمد جلال حمه عزيز نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
2 أسكندر عبدالله حمه على نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
3 أسماعيل عبدالله على نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
4 بابان محمد محمود حمه غريب نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
5 بريار أنور محمود حمه صالح نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
6 بزار حميد عبد القادر عبدالله نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
7 به رهةم حسن كاكه حمه عزيز نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
8 بيلال خليل محمد حسن نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
9 تافكه اكرم رشيد مێ سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
10 ته رزه اكرم حسن صالح مێ سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
11 دانا لطيف حمه صالح نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
12 دلاوه رمحمد حمه أمين نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
13 ديمه ن عمر على حمه مێ سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
14 راستكو شكر عبدالله فرج نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
15 راميار محمد أحمد نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
16 ريباز حسن عبدالله نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
17 ريباز فتح الله جلال نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
18 ريبه ر سردار قادر نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
19 ريبين سرحد حمه ناو خاس نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
20 ريكار محي الدين احمد نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
21 ريكه وت جمال عزيز نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
22 ريكه وت عمر على شريف نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
23 زيلوان محمود عمر نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
24 سارا طه حمه لاو مێ سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
25 سحر صالح محمد مێ سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
26 سلام كمال محمد نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
27 سه ركه وت حمه صالح على نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
28 سه رهنك بكر احمد نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
29 سه روه ركريم أسماعيل نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
30 سوران حسين محمد كريم نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
31 شاكار محمد سالار مێ سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
32 شلير فلاح فتاح مێ سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
33 شه نكار محمد عزيز نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
34 شه نكه حسين احمد ياوه ر مێ سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
35 شه يدا حمه غريب محمد مێ سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
36 شيرزاد محمود سعيد نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
37 طه فاضل حسن فتح الله نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
38 عبدالرحمن فتاح جوهر نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
39 على أمين رشيد نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
40 عمر احمد صابر احمد نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
41 عيسا حسن حسين نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
42 عيماد كريم محمد محمود نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
43 غبيب وريا عارف نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
44 فريشته حسين محمد أمين مێ سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
45 فوزيه حمه صالح احمد مێ سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
46 كاوان جليل أحمد محمد نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
47 كوردستان محمد كريم مێ سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
48 كوسره ت أنور نورى نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
49 محمد رحمن مارف نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
50 محمد عبدالله روستم نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
51 ميلان عبدالرزاق محمد أمين مێ سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
52 نزار قادر حمه باقى نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
53 نسترن هدايه ت اله عظيم مێ سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
54 نسيبه لوقمان عبدالغفور مێ سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
55 نيشتمان أبراهيم عزيز مێ سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
56 نيكا لطيف فتاح مێ سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
57 هادى توفيق صالح نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
58 هامنو رزكار ميرزا أمين مێ سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
59 هاوبير أنور حمه نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
60 هاوبير بورهان الدين محى الدين نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
61 هاوسةر سلام عثمان مێ سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
62 هه ردى أحمد عبدالكريم نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
63 هه ردى عمر كه ريم نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
64 هه ردى غريب أحمد نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
65 هه لو صديق محمد نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
66 هونه رميرزا حمه سعيد نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
67 هيفار به ختيار على نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
68 هيفى جميل حمه رشيد مێ سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
69 يوسف معتصم ظاهر نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
70 ئارى هادى محمد نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
71 ئاريان نورى رحيم نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
72 ئاشنا سعيد قادر مێ سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
73 ئه فين عبدالرحمن احمد مێ سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
74 ئوسامه يعقوب عبدالكريم نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
75 ئيدريس عثمان عبدالله نێر سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
76 ئيمان توفيق صديق مێ سرکردن ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
 
1 أشنا فاضل عبدالكريم أبراهيم مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
2 باخان طالب حمد كريم مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
3 باخان عبدالله رشيد مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
4 باخان نوزادكريم عبدالرحمن مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
5 بافيان حسن كريم رشيد مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
6 بةرزين محمد على درويش معروف مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
7 بةرهةم جمال مجيد على نێر سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
8 بةهرة عثمان صالح رسول مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
9 بةهمةن ابوبكر محمد زوراب نێر سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
10 بةيام نورى حمة سعيد حمةلاو مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
11 بريارناجح سليمان نێر سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
12 بلند عبدالله رشيد عزيز نێر سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
13 بنان احمد شهاب مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
14 بيريفان قادر أحمد رشيد مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
15 تارا ابراهيم رةزا فرج مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
16 تارا خليل حمة عارف محمود مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
17 تافكه كمال محمد مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
18 ته رزه خالد احمد مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
19 توانا عمر رحيم أحمد نێر سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
20 جاوان اكرم محى الدين ابوبكر مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
21 جاوان أحمد حمةلاوحمة مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
22 جاوان بكر محمد حارس مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
23 جاوان جزا عمر محمود مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
24 جرو صالح بابة شيخ على مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
25 جرو عسمان حسين رسول مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
26 جرو لوقمان ابراهيم مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
27 جومان غفور كريم صالح نێر سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
28 جيا حسين عبدالله محمد مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
29 جيا قادر سعيد على مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
30 جيا واحد حمه صالح مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
31 خالد حسن سعيد حمة مراد نێر سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
32 خةندة كريم صالح سعيد مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
33 دابان بهاالدين محمد معروف نێر سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
34 داستان اسماعيل صالح رحيم مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
35 دانا حسن صالح على نێر سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
36 دلخوش عثمان محمد أمين مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
37 دلسوز صالح حمة رشيد عزيز مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
38 دلنيا عثمان حسين رسول مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
39 دنيا ناصر محمد رسول مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
40 ديدار عمر احمد ابراهيم مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
41 ديدار مصطفى رحمان حمة مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
42 ديرين كمال محمد احمد مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
43 رازان رفيق كريم محمد مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
44 رازاو حسن قادر نادر مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
45 رةنكين اسماعيل محمد مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
46 رزكار حسن محمد نادر نێر سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
47 روزا ابراهيم خاليد حسن مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
48 روزان عثمان محمد عبدالرحمن مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
49 روزين صلاح حمة صالح محمد مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
50 ريناس كمال حمة حيدر نادر مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
51 زالة ابراهيم محمد محمد مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
52 زانيار على رشيد محمد نێر سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
53 زوليخا محمد عبدالله حسين مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
54 زووان محمد رشيد سليمان مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
55 سازكار حمه صالح مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
56 سامية عمر محمد فتاح مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
57 سةركان محمد محمد رشيد نێر سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
58 سةركول محمود كاكة عبدالله محمد مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
59 سةركول نادر رحمان مراد مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
60 سهيله فاضل محمد مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
61 سوكار أحمد محمود قادر مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
62 سوهام تةهامحمد صالح مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
63 شادان عمر عبدالله مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
64 شارا حسين محمود عبدالرحمن مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
65 شاكار مصطفى رسول مولود نێر سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
66 شاهو حسين محمد نێر سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
67 شةرمين حسن مصطفى محمد مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
68 شةرمين محمد فقى على يعقوب مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
69 شةهين امجد عزيز فتالى مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
70 شةيما احمد مام على عبدالله مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
71 شفان عزالدين حويز صالح نێر سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
72 شفان مردان كاكة خان فتاح نێر سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
73 شلير شريف محمد رحيم مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
74 شنؤمحمد رحمان سعدون مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
75 شيرزاد شيركو جلال رشيد نێر سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
76 شيلان رسول عبدالله فتاح مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
77 شيلان فتاح نصرالله احمد مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
78 شينى جلال حسن باوة مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
79 شيوة سردار محمد صالح امين مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
80 غيد تحسين نزار مجيد نێر سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
81 فرياد على كريم اسماعيل نێر سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
82 فينك جلال احمد عبدالقادر مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
83 كالى مجيد احمد سعيد مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
84 كانياو انور سعيد مارف مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
85 كانياو بكر سليم حمة مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
86 كانياو صالح مولود قادر مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
87 كةزال محمد حسين هومةر مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
88 كةشاو رشيد خوارحم مستةفا مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
89 كةشاو عمر على كريم مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
90 كةيوان تةيفور فتاح حسن نێر سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
91 كه نار ناميق خمه عزيز مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
92 كوجةر جلال فارس رسول مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
93 كوزين سالار عبدالرحمن عبدالله نێر سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
94 كول شةن صلاح الدين حمة رشيد مصطفى مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
95 لافين هةندرين غريب رؤوف مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
96 محمد حسن أحمد أمين نێر سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
97 محمد عثمان رمضان كريم نێر سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
98 مريم اسماعيل خضر وسو مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
99 منى خاليد رحيم محمد مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## مهاباد نجم الدين شمس الدين مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## نازةنين شيراز رشيد مولود مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## نةخشين لطيف حسين كريم مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## نةرمين سةردار حمة أمين حسن مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## نةرمين كاظم عثمان محمد مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## نعمة عبدالرحمن محمد طه مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## نما عبدالله عارف محمد مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## نيان حمة حسين احمد مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## هانا محمد غفور رسول مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## هاوبةش سةلام محمد شريف نێر سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## هاوزين نجم الدين سعيد عبدالله  مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## هةرزين هةزار قادر معروف مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## هةلالة عثمان محمدو عزيز مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## هةنار ريبوار عمر عبدالله مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## هةورين براهيم قادر رسول مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## هوزان ابوبكر عمر حمة صالح نێر سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## ورمى روؤف حسين مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## ئارا عبدالكريم احمد محمد رشيد مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## ئارام أحمد على دةرويش نێر سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## ئارى رشيد عبدالله قادر نێر سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## ئازيز لطيف محمد أحمد مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## ئاسو رحيم كريم عزيز نێر سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## ئاشنا عمر حمةكريم قادر مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## ئافان جلال أحمدمحمد أمين مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
## ئالا صابر حسين حسن مێ سەرچاوە مرۆیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
 
1 اسراء حسن رحيم مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
2 باخان كامران توفيق مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
3 برزين فاتح حمه صالح مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
4 بريار ابوبكر خالد نێر شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
5 به رزين حسن احمد مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
6 به هار هلال مبارك نێر شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
7 بيلال عباس عبد الله نێر شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
8 بينايي ريبوار عبدالله مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
9 تروسكه احمد كريم مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
10 ته رزه لطيف شريف مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
11 جنار جبار حسن مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
12 جوان عبدالله علي مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
13 جوانه رضا حسين مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
14 جيله ر جمال احمد مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
15 حليمه طيفورخورشيد مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
16 حمزه محمد علي نێر شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
17 خاوين قادر احمد مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
18 دانيار حمه لاو محمد نێر شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
19 دلسوز غريب عزيز مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
20 رابه ر رسول صالح نێر شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
21 رابه ر علي محمد نێر شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
22 راستي بكر عبدالله نێر شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
23 ريبوار عبدالله احمد نێر شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
24 ريبين بهاء الدين عمر نێر شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
25 ريبين غفور حمزه نێر شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
26 ريكار كريم لطيف نێر شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
27 زاناعمر شريف نێر شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
28 زانيار ياسين قادر نێر شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
29 سروشت عبدالله كريم مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
30 سه ر هه نك احمد كريم نێر شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
31 سهيب صديق عبدالله نێر شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
32 سوز شيروان محمود مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
33 سوما جلال عزيز مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
34 سوما جلال علي مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
35 سوما حمه رشيد مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
36 سوما ئوميد نوري مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
37 سونيا جليل احمد مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
38 سيما جميل حمه رشيد مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
39 شاكار عمر حمه صالح نێر شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
40 شاناز حمه صالح محمود مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
41 شانيا خالد رسول مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
42 شكو سردار نادر نێر شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
43 شنيار حمه حمه مراد مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
44 شيروان وهاب قادر نێر شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
45 شيني ابراهيم احمد مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
46 شيني كاوه كريم مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
47 شيني هادي عبدالله مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
48 عائشه حميد دويج مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
49 علي محمد فقي علي نێر شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
50 كامةران فؤاد صالح نێر شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
51 كؤناس محمود عثمان مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
52 كيزان صالح قادر مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
53 لافي كريم قادر مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
54 محمد طالب شيخ طه نێر شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
55 محمد عبد الكريم سعيد نێر شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
56 ميران يوسف صابر نێر شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
57 نازه نين صلاح محمد مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
58 نيداءجبار حمه رشيد مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
59 هاوده نك احمد صديق نێر شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
60 هاوكار لقمان احمد نێر شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
61 هه ريم عدنان طاهر نێر شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
62 هه لاله عمر محمد مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
63 هوكرعثمان فتاح نێر شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
64 هيفي علي حمه مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
65 هيفين سردار رسول مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
66 ياقوب اسماعيل حبيب نێر شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
67 ئارام ابو بكر علي نێر شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
68 ئاريان ناصح حمه نوري نێر شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
69 ئاكار رفيق صاتح نێر شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
70 ئه زين صالح محمد مێ شیکارى نەخۆشیەکان ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
 
1 جاسم بارام محمد محمد شريف نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
2 جاوان توفيق عبدل مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
3 جومان جزا علي حسن نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
4 جيا جلال عبدالله مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
5 رزكار رؤوف رحمان رسول نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
6 روشنا فهمي عبدالخالق حسين مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
7 ريباز مادح عبدالقادر نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
8 ريبين وهاب حسن احمد نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
9 ريزين حسن علي حمد مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
10 ريكار محمد احمد رشيد نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
11 ريكان علي محمد عبدالرحمن نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
12 ريكر عزيز روستم عبدالله نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
13 ريناس لقمان صديق سوارة مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
14 زانا احمد عبدالله احمد نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
15 سازان شوكت علي محمود مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
16 سالار علي قادر فرج نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
17 سامان سيروان حبيب رشيد نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
18 سامان علي حمة جميل خوامراد نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
19 سبحي عبدالمنعم عبدالجليل مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
20 سةربةست جمال صالح نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
21 سةرهةنك جبار عبدالله توفيق نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
22 سةفين سالار عبدالله نادر نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
23 سوركيو قادر توفيق حمة نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
24 سوما سلام صالح مصطفى مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
25 سونيا غفور حمة رشيد مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
26 سيما شوان جلال عبدالصمد مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
27 شاجوان احمد قادر رشيد مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
28 شادان حسين محمد مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
29 شادي عثمان رضا شريف مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
30 شاليا انور شريف حسين مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
31 شةهلا محمد محمود حسين مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
32 شةهين امجد معروف صالح مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
33 شةهين عمر حسن عبدالله مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
34 شةهين ياسين محمود احمد مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
35 شلير شريف صالح سعدي مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
36 شيني حسين حمة حسين مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
37 شيني كريم صابر عزيز مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
38 عبدالسلام عين الدين محي الدين نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
39 كازاو حسين طاهر عارف مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
40 كازاو سروةر حاتم رشيد مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
41 كاشما محمد مهدي هادي مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
42 كانياو علي صالح حمة حسن مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
43 كةنار سعيد عثمان همزة مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
44 كركوك علي سعدون حمةامين مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
45 كوردستان قادر مولود محمد مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
46 كوسار سلام نجم الدين محمد نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
47 كوفار عثمان قادر سليم مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
48 كونا توفيق سعيد حسن مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
49 هاوبةش ابراهيم فتاح عزيز نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
50 هاوتا جةزا حسن فارس مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
51 هاوزين كريم محمود صالح مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
52 هاوسةر مجيد حمةسور مارف نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
53 هاوسنك عبدالرحمن اسماعيل معروف مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
54 هةرشم على احمد رشيد مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
55 هةلالة عبدالله عبدالله مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
56 هةناو يوسف كريم جميل مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
57 هدى سةميح  حمة على رسول مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
58 هوشمن احمد محمود شريف نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
59 هيرو حسن فقى حسين أحمد مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
60 هيرو محمود محمد محود مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
61 هيفان هيوا احمد قارةمان مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
62 هيفى نامق سعيد محى الدين مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
63 هيمن أبوبكر محمد أحمد نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
64 هيمن عادل على رةزا صالح نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
 
1 خؤزكه اباهيم سمين امين مێ کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
2 ئاريان كاكة زياد نير کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
3 ئاكلم بةختيار ابراهيم نير کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
4 ئالا جمال حمة صالح مى کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
5 ئةستيرة حامد داود مى کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
6 ئةفين عطا احمد مى کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
7 ابراهيم حسن عبداللة نير کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
8 ايناس صباح عباس مى کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
9 بابكر ممند حسن نير کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
10 باخان محمد عزيز مى کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
11 بةهجةت خالد عباس نير کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
12 بيبستان صالح محمد مى کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
13 تابلو رفيق حمة مى کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
14 تافكة رووف فقى عزيز مى کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
15 تواتا ابراهيم حمة صالح نير کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
16 بيشرةو حمة على احمد نير کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
17 خاليد على امين نير کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
18 خونجة لطيف عبدالرحمن مى کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
19 ديلان محمد سعيد حمه صالح نێر کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
20 رازاو فرج سليم فتاح مێ کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
21 راميار اكرم محمد كاماس نێر کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
22 روزا كامه ران مجيد سعيد مێ کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
23 ريبين عباس محمد خضر نێر کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
24 ريكار دارا قادر عثمان نێر کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
25 زانا جلال محمد كريم نێر کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
26 زانست اسماعيل محمد نێر کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
27 زه رده شت لطيف رسول عزيز نێر کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
28 زيان يحيا محمد يحيا مێ کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
29 زينو براهيم حمد امين حسن مێ کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
30 زينو دارا محمد أحمد مێ کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
31 ساكارسعيد على صديق مێ کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
32 سحر حميد يحيى جاسم مێ کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
33 سلمان فريق نصرالدين صديق نێر کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
34 سناء صالح حسين محمد مێ کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
35 سنور محمد حمه نورى قادر مێ کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
36 سه ربه ست محمد حمد على نێر کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
37 سه رهه نك محمد أمين على نێر کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
38 سه فين أحمد رسول أحمد نێر کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
39 سؤما رزكار عبدالله محمود مێ کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
40 شالاو ريبوار خالد مسته فا نێر کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
41 شاليا هيوا محمد حسن مێ کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
42 شكرية حسين على حسن مێ کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
43 شنيار ئاوات كريم محمد مێ کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
44 شوان ابوبكر عبدالله سعيد نێر کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
45 شؤخان أحمد محمد قادر مێ کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
46 شيماء كامران محمد حسن مێ کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
47 شينى شيركؤ عبدالله كريم مێ کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
48 طالبان كريم حمه حسين نێر کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
49 عامر اكرم صالح نێر کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
50 عبدالرجمن احمد كولا مێ کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
51 فيزة عزيز محمود مێ کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
52 قةنديل عمر توفيق نێر کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
53 كاروان صلاح احمد نێر کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
54 كاروان طة جلال نێر کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
55 كةزى كريم احمد مێ کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
56 كوران خالد اابراهيم نێر کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
57 كوران خالد احمد نێر کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
58 كوردونيا محمد قادر مێ کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
59 كوستان محمد فقى مێ کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
60 محمد مهدى احمد نێر کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
61 محمد نزاد اسماعيل مێ کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
62 ميديا نامق حسين مێ کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
63 نيان عثمان على مێ کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
64 هادى ابراهيم محمد نێر کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
65 هاوزين احمد قادر مێ کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
66 هاوسه ر صالح محمود مێ کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
67 هاوناز ابوبكر حمة مێ کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
68 هةزير مريوان حمة مێ کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
69 هةلالة نورى سعيد مێ کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
70 هةلكورد كاوة توفيق نێر کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
71 هيشو قادر عبدالكريم مێ کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
72 هيفى محمد اسماعيل مێ کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
73 هيوا احمد عبدالله نێر کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
74 يونس محمد عباس نێر کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
75 كاروانة كاميل صادق نێر کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
76 كريم حمد براهيم نێر کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
77 ناديه قنبر محمد مێ کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
78 هيوا حسن مولو د نێر کارەبا ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
 
1 اوميد جلال على محمد   نير میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
2 ابراهيم طه عمر عوسمان نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
3 باخان على محمد عزيز مێ میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
4 باكو بيستون عبدالله احمد نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
5 بروا عثمان حسين أمين نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
6 به شيرصابرغفور درويش نادر نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
7 به يام نورى سعيد ره ش مێ میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
8 بينه ر عباس صالح محمد نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
9 توانا صابر محمد امين نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
10 جنار لطيف حمه روؤف كاكه حمه مێ میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
11 جينه ر صابر روؤف كريم نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
12 حسن احمد حسين عبدالرحمن نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
13 حسين عبدالله على على نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
14 خليل عثمان قادر فه ره ج نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
15 دابان احمد فتاح مه لا احمد نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
16 دانيار عبدالله محمد سليمان نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
17 ده رباز ره سول عبداله رسول نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
18 ده روون عثمان عبدالله مصطفى مێ میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
19 ده ريا فريدون عبدول أمين مێ میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
20 ديدار عثمان محمد رحيم نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
21 ديدار كمال حمة صالح قادر نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
22 رازاو ئارام ابوبكر خالد مێ میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
23 روزكار عباس نعمان محمد مێ میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
24 ريبوار محمد حسن اسماعيل نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
25 ريبين فاضل امين سليمان نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
26 زالة احمد كريم محمد مێ میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
27 زريان فارس حمة عبدالله نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
28 زيار خطاب محمد احمد نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
29 زيلوان بورهان محمد محمود نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
30 ساريز سالار حسن عزيز مێ میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
31 سامان حسن محمد نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
32 سامان عمر سعيد رسول نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
33 سةردارحمة عزيز على سجاح نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
34 سةفير عبدالرحمن عبدالله حسين نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
35 سحر غازى امين مير احمد مێ میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
36 سلمان محمد احمد عزيز نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
37 سونيا احمد عبدالرحمن رسول مێ میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
38 شادية عمر محمد حسن مێ میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
39 شاسوار محمد مينة عمر نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
40 شاكار عمر حمة رشيد احمد نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
41 شاكول جمال حمة صالح كريم مێ میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
42 شاناز ئازاد محمد شكرى مێ میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
43 شاهو جزا نورى عبدى نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
44 شنو عمر حسين عبدالله مێ میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
45 شنو قادر عزيز على مێ میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
46 شوان فاضل رحيم عزيز نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
47 شوخان عثمان احمد غفور مێ میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
48 شيرين ابوبكر عبدالله حمة مێ میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
49 كنير بيروت احمد ابراهيم مێ میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
50 كوران عباس عبدول محمد امين نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
51 لافة فخرالدين محمد احمد مێ میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
52 لةيلا محمد سعيد رحمن مێ میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
53 محمد حمة رسول محمد سعيد نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
54 محمد على كريم قادر نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
55 محمد عوسمان محمد قوربانى نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
56 محمد وريا مجيد محمد نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
57 نهاد برهان احمد محمد نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
58 نورا محمود يوسف حسين مێ میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
59 هاودةم سلام محمد احمد نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
60 هاودةنك عبدالله شريف احمد مێ میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
61 هاوده م سلام محمد احمد نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
62 هةردى مهدى على مجيد نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
63 هةريم محمد عمر حمة نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
64 هةنار بهاءالدين حمة رشيد مێ میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
65 هه ردى مهدى على مجيد نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
66 هه ريم محمد عمر حمه نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
67 هه نار بهاء الدين حمه رشيد مێ میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
68 هيمن جلال مصطفى على نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
69 هيمن عادل أحمد محمد نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
70 هيور شيروان احمد حسن نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
71 ئاريان عطا عبدالرحمن صالح نێر میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
72 ئافان رسول محمد عبدول مێ میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
73 ئةسرين فتاح عبدالله عزيز مێ میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
74 ئه فين محمد مصطفى محمد مێ میکانیک ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
 
1 احمد عباس محمود نێر وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
2 احمد عور على مێ وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
3 اوميد جلال على محمد نێر وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
4 باخان ارسلان سليمان رشيد مێ وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
5 باوةر احمد حسين خضر نێر وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
6 بهنام جزا محمود سليمان نێر وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
7 بيخال عثمان حمة كريم مێ وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
8 بيشةوا جمال خضر نێر وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
9 بيشرةو عثمان رضا نێر وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
10 افان ئازاد سعيد مێ وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
11 تافكة عبدالله حسين مصطفى مێ وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
12 جوتيار ابوبكر احمد عبدالله نێر وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
13 خةرمان كريم محمد درويش مێ وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
14 دةشتى نامق محى الدين نجم الدين مێ وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
15 درةو حمة فرج احمد عبدالرحمن نێر وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
16 روزا عبداللة محمد مى وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
17 روشنا رووف حسن مى وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
18 ديارى على مصطفى نێر وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
19 دياكو واحد احمد محمد نێر وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
20 ديلان انور محمود نێر وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
21 رؤزكار عبدالله احمد محمود مێ وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
22 زةيتون ابراهيم شيخة احمد مێ وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
23 زيوةر صالح رسول مێ وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
24 سارا حسين حمد مێ وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
25 سارا فرياد يوسف مێ وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
26 سازان لوقمان تاهر مێ وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
27 سةروةر عادل كامل نامق نێر وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
28 سةيران بابكر احمد محمد مێ وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
29 سسنا سعيد حمة امين اورحيم مێ وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
30 سكالا طارق عزيز رمضان مێ وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
31 سوما محمد كريم مێ وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
32 سومةية عمر رسول على مێ وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
33 سيما عمر عبدالرحمان مێ وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
34 شاجوان دارا جلال مێ وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
35 شاسوار طاهر عبدالكريم مى وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
36 شةهلا سليمان محمد خدر مێ وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
37 شاكيز فرج كريم مى وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
38 شكار جمال ححمة محمود نير وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
39 شانو ئاوات قادر نير وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
40 شنيار شيروان جمال مى وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
41 شةهلا سليمان محمود مى وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
42 شوان عكاشه عثمان نێر وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
43 عبداللة كريم احمد نير وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
44 عبدالكريم محمود احمد نێر وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
45 محمد بكر حمة عزيز نێر وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
46 محمد عزيز احمد عزيز نێر وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
47 مريوان يقوب حسن نێر وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
48 نيشتمان جلال احمد مێ وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
49 هازة عبدالله محمود عبدالله مێ وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
50 هاوكار عمر مصطفى محمد نێر وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
51 هةلويست جليل عبدلرحمان نێر وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
52 هةناو ملا ابراهيم هينى مێ وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
53 هةنسك سامان محمد مێ وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
54 هةورامان سيروان احمد نێر وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
55 هيمن مهدى محمد نێر وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
56 هيوا احمد محمود نێر وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
57 لانة ادم عبداللة مى وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
58 لانة محمد احمد مى وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
59 رفة محمد رسول مى وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
60 لانة بيشرةو محمد مى وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
61 ئامانج محمد على كريم نێر وێنەى ئەندازیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
 
1 باخان احمد محمد عبدالكريم مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
2 بافيل قادر احمد رشيد مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
3 بانوو بايز شيخ طة قادر مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
4 بةرزين أحمد وه يسى اسماعيل مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
5 بةسوز جبار محمود كريم مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
6 بةيام عمر حسن محمد مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
7 تافكة سعيد روستم رةزا مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
8 تانيا صالح غريب رسول مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
9 تةرزة عوسمان على محمد مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
10 جاوان عمر محمد رووؤف مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
11 جؤفين أسماعيل رسول أحمد مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
12 ديار ابوبكر فتاح احمد نێر ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
13 ديدار على شريف حمة رحمن مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
14 ديرين محمد احمد قاسم مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
15 رازان اسماعيل ابراهيم حمة امين مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
16 روزان توفيق فرج كريم مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
17 روزين لقمان عثمان عزيز مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
18 رووبار محمد قادر احمد مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
19 ريزين عبدول خوارحم حمة امين مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
20 زانا جوهر حمة صالح كريم نێر ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
21 زانا عدنان جعفر سمين نێر ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
22 زريان قادر أحمد محمود مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
23 زيار صالح ابراهيم قادر نێر ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
24 سارا عزيز قادر رسول مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
25 سارا فائق محمد حارس مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
26 سؤما جلال أحمد محمد مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
27 شاجوان كاكة رش حسن عزيز مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
28 شادية عزيز توفيق قادر مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
29 شازاد رزكار عمر محمد صالح نێر ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
30 شالاو عمر حسن اسماعيل نێر ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
31 شينى عبدول حمه غريب مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
32 عفيفة شهاب طاهر حسين مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
33 على خدر رسول حسن نێر ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
34 فاطمة جمال رشيد شريف مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
35 كالى احمد حسن محمد مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
36 كانياو عبدالله كرريم خدر مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
37 كاوان نجم الدين محمود نێر ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
38 كةزان ابرهيم  حمة خان عثمان مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
39 كةشبين أحمد حمة كةريم مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
40 كةنار سلام محمد محمود مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
41 كه وثر عمر محمد كريم مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
42 كيزان محمد أحمد كريم مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
43 لانة فريق  عزيز مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
44 لهون محمد حمة أمين فرج نێر ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
45 لى دوور جمال محمد عزيز مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
46 محمد أحمد عبدالرحمن شريف نێر ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
47 ئازين ئاوات نجم الدين رشيد مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
48 ئاسؤ باقى على محمد نێر ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
49 ئافان قادر أسماعيل رسول مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
50 ئاكار نورىفايق محمد أمين نێر ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
51 ئانؤ على عارف صالح مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
52 ئةردةلآن محمد أمين عزيز نێر ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
53 ئةركان دلير حمة عزيز رسول نێر ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
54 ئةفسةر بهاالدين معروف سليمان نێر ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
55 ئيمان ئامانج مهدى طاهر مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
 
1 ئاراز جمال علي عبدالقادر نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
2 ئارام عزالدين قادر رحيم نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
3 ئارةزوو عثمان صالح محمد مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
4 ئاريان محمد عبدالله فتاح نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
5 ئاشنا محمد علي فرج مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
6 ئافان عثمان حسن فرج مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
7 ئالا عمر صالح محمد مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
8 ئامانج عثمان كريم عزيز  نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
9 احمد حسين نظير  نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
10 احمد محمد محمد سعيد نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
11 ئامانج عمر عبدالله محمد نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
12 ئامينة خاليد حمة سعيد مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
13 اسامة صلاح هادي مطرود نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
14 باخان طه محمد علي مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
15 باخان محمد امين كاكة برا مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
16 بةرهةم بهاء الدين عبدالله مجيد نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
17 بةرهةم عزيز سعيد قادر نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
18 بةريز كامةران علي كوران مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
19 بةريز واحيد محمد رحمان مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
20 بةسؤز قادر عبدالرحمن قادر مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
21 بةناز محمد جزا معروف مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
22 بةيان محمود قادر احمد مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
23 بيرون حارس حمة عزيز مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
24 بيريفان جعفر لطيف محمد مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
25 بيريفان صابر عبدالرحمن عارف مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
26 تابان حسن احمد محمد مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
27 تافكة غريب رضا قادر مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
28 تةرزة كاميل محمود ميرزا مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
29 تةنيا رؤوف حمد حمة امين مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
30 بةرزين كمال احمد رسول مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
31 بةيام خوا كرم حسين فرج مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
32 بةيرةو سليم كريم حسين مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
33 بةيمان كامةران علي محمود مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
34 جبار جلال امين عزيز مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
35 خيلان عثمان عبدالله مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
36 خاليد حسن حسين عزيز نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
37 خةرمان علي صالح ميرزا مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
38 خيلان وريا رشيد خورشيد مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
39 داستان رزكار ابراهيم عبدالله مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
40 دلباك خدر حسن علي مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
41 ديار علي حمة غريب قادر نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
42 دياري ادريس محمد صالح نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
43 ديرين ياسين عبدالكريم مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
44 ديكان رجب حمة امين حسن مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
45 ديكان كمال ناميق حسين مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
46 ديني محمد عبدالكريم حمة مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
47 زينو رسول خضر حمد مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
48 راز هيمن جلال كريم مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
49 رازاو اسماعيل حسن محي الدين مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
50 رةوةز صلاح علي محمد رسول مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
51 سيفان حمة علي احمد توفيق مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
52 شيركو صالح سعيد كريم نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
53 عبدالله عمر رحمان امين  نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
54 لافة رشيد صالح محمد مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
55 لافين جلال محمد فرج مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
56 لافين سةردار حسين بايز مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
57 مهدي خدر بيروت جعفر  نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
58 محمد ايوب عمر سعيد نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
59 محمد جميل حمة امين احمد نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
60 محمد ستار مصطفى احمد نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
61 محمد سيف الدين كاكةئةولا نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
62 محمد صالح عبدول محمد امين نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
63 محمد فاتح حمة خورشيد نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
64 مزدة حمة سور حمة رضا  مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
65 نامو نازم علي كريم نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
66 ناهي محمد امين ابابكر مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
67 نةبةرد صالح احمد غفور نێر کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
68 نةزيرة حمة حارس مام كاك مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
69 نةمام انور عبدالله علي مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
70 نكين نةوشيروان حسين رشيد مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
71 نيكا محمد رحيم سعيد مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
72 نينا رزكار قادر محمد مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
73 هيران كاظم حميد عزيز مێ کارگێرى کار ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
 
1 بةناز حمة امين محمود مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
2 بةختيار محمود احمد مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
3 بريار جلال محمد مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
4 بيريفان علي مصطفى مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
5 تابلو حمة صالح علي مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
6 تارا عبدالرحمان عبدالله اسماعيل مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
7 بةيام عمر مصطفى مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
8 بةيام عبدالله عزيز حمة رشيد مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
9 بةيمان نجيب محمد دةرويش مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
10 دابان صالح مصطفى نێر ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
11 دانيار ناضم حمة رضا نێر ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
12 دةشني سةرتيب خوا كرم مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
13 دلنيا ابوبكر عثمان مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
14 دلنيا رسو حمد رسو مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
15 سةروةر صديق توفيق نێر ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
16 سازكار علي حسن مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
17 سوزان مغديد سليمان مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
18 سونيا جميل حسن قادر مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
19 سامال عمر محمد  نێر ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
20 شانو جلال كريم مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
21 شانيا فاروق علي مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
22 شلير عبدالكريم كاكي مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
23 شهلا والي محمود مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
24 شيني اسماعيل عبدالله مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
25 فينك بهاءالدين محمد مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
26 فينك كاوة توفيق مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
27 كابان طيفور محمد مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
28 كاردؤ خاليد حمة خدر نێر ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
29 محمد حسن احمد نێر ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
30 محمد علي محمد نێر ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
31 نةرمين عبدالرحمن مجيد مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
32 نياز خاليد حمة سعيد مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
33 هاودةنك محمد حسن مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
34 هاوراز محمد ابراهيم مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
35 هاوناز لطيف محمد مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
36 هةردي روستةم حسن نێر ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
37 هيفي عمر محمد مێ ئامارو زانیارى ٢٠١٥ - ٢٠١٦  
Comments