2011-2012

 دەرچوانى ساڵی 2011 - 2012
1 اية ربيع عبدالكريم مطر   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2012 - 2011  
2 بةهار عزيز احمد قادر   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2012 - 2011  
3 برهان حسن احمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2012 - 2011  
4 بيان شهاب احمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2012 - 2011  
5 بيستون محمد عبدالله فرج   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2012 - 2011  
6 تابان رضا كاكة برا كريم   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2012 - 2011  
7 تريفة حسن حسين   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2012 - 2011  
8 سارا امير ابراهيم   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2012 - 2011  
9 ساره علي مراد محمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2012 - 2011  
10 سوران عبدالله قادر عباس   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2012 - 2011  
11 سوران علي محى الدين   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2012 - 2011  
12 شادان فائق فرج حمة لاو   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2012 - 2011  
13 لانة فرج علي محمود   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2012 - 2011  
14 منار عبدالقادر حمة   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2012 - 2011  
15 ندى حمة حسين صادق فرج   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2012 - 2011  
16 نياز عبدالله علي صالح   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2012 - 2011  
17 هانا رؤوف رحيم   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2012 - 2011  
18 هوزان محمد امين احمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2012 - 2011  
19 هيمن محي الدين رحيم   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2012 - 2011  
 
1 اریان احمد عبدالله   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
2 ئارینا فتاح نوری   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
3 ئاوارە ئازاد عبابكر   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
4 ئاوات اسماعیل محمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
5 ئەژین فریدون عمر   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
6 ئەڤین انوەر علی   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
7 ارام محمود احمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
8 ایمان حمەرٶوف حمەامین   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
9 باکۆ عبدالقادر همزە   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
10 بەیان محمد احمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
11 بەختیار محمد حمەامین   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
12 بنار بارزان حمەلطیف   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
13 تاڤان طه مصطفی   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
14 تەرزە عمر عبدالله   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
15 دابان صالح محمود   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
16 دڵنیا جزا عارف   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
17 دیدەن فریدون محمود   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
18 دێرین رحیم عمر   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
19 رۆژان بکر حمەعلی   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
20 رەند کیکاوس یوسف   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
21 رةنج طالب حميد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
22 رێبوار بهاءالدین حسن   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
23 رێناس بکر عمر   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
24 رێناس علی روستم   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
25 سۆزان محمود احمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
26 سۆلین سلام علی   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
27 ساوا جمال عبدالله   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
28 شۆخان احمد محمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
29 شماڵ طاهر قادر   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
30 شهین یوسف فتاح   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
31 شەیدا عادل عبدالرحمن   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
32 شێنێ عبدالكريم کاکەحمە   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
33 شێنێ محمدغنی عبدالرحمن   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
34 صدیق علی حمەامین   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
35 صلاح لطیف رسول   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
36 چاوان قادر غفور   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
37 چرۆ ابوبکر صالح   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
38 چرۆ عبدول علی   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
39 گۆران محمود احمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
40 فاطمە محمدامین حمەشریف   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
41 فریاد حمەرفیق احمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
42 کۆرەنگ خلیل سعید   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
43 کانی محمدجزا فتح الله   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
44 لەنیا وریا غفور   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
45 محمد رٶوف قادر   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
46 محمد احمد حمه   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
47 محمود عبدالکریم حمەفرج   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
48 میران عثمان عبدالکریم   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
49 نەژاد عبدالله مصطفی   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
50 نەشمیل یاسین رحیم   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
51 نور سلیم نجم   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
52 هۆشەنگ هەڵکەوت شامل   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
53 هاژە احمد عبدالله   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
54 هەرێز سعید احمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
55 هەوار جزا شکری   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
56 هێڤار محمد عمر   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
57 هێمن جمیل حسین   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
58 هێمن لطیف رشید   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
59 ساوێن عبدالله فرج   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2012 - 2011  
 
1 احمد سیروان محمد   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
2 اسماعیل علی قادر   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
3 ایرژینیا سرور محمد   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
4 بەرهەم جلال علی   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
5 بەهار کریم محمود   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
6 بژێو جلیل صابر   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
7 بێستون سعید سلیم   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
8 توانا سعید محمد   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
9 پێشەنگ مجید کریم   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
10 خەندە کمال احمد   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
11 خێڵان جزا حیدەر   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
12 دەوەن نصرالدین نامق   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
13 دیار عبدالستار توفیق   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
14 ژیوار فارس فرج   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
15 راژان عبدالستار محمد   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
16 رةنج طالب حميد   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
17 رەنجدەر جزا عثمان   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
18 رێناس جمال محمود   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
19 زانا عمر محمود   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
20 زەردەشت رحیم حمەاحمد   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
21 سەربەست محمود رحیم   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
22 سەریاس کریم علی   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
23 شڤان انور محمد   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
24 شنیار صلاح محمود   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
25 چاوان حمەامین رسول   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
26 گۆران محمد عبدالله   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
27 فریاد اسماعیل رسول   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
28 قاسم حمزە حمەسعید   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
29 کاژاو فتاح محمود   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
30 کارزان طاهر حمەفرج   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
31 کانیاو غریب محمد   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
32 کوێستان علی سعید   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
33 مالک کامل حسن   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
34 محمد ابراهیم میرزا   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
35 محمد رحیم عبدالله   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
36 نەبەز ابراهیم عمر   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
37 هاوسەر رزگار خواکرم   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
38 هاوکار عبدالله محمد   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
39 هاوکار عثمان علی   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
40 هەردی حسن علی   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
41 هەرێم عطا نصرالدین   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
42 هونەر خدر حسین   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
43 هیوا حسن حمزە   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
44 یوسف عبدالله امین   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2012 - 2011  
 
1 ئاراس محسن حسن احمد   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2012 - 2011  
2 ئاشنا فائق حمة رسول   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2012 - 2011  
3 ئاكرين عمر محمد قادر   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2012 - 2011  
4 ئاهةنك محمد عطا محمد   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2012 - 2011  
5 احمد ميال ناجي   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2012 - 2011  
6 اركان محمد سعيد احمد   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2012 - 2011  
7 اسراء صبحي محمود سعيد   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2012 - 2011  
8 باخان محمود رشيد رحمان   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2012 - 2011  
9 جاوان فريق توفيق   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2012 - 2011  
10 جنور صلاح عزيز ابراهيم   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2012 - 2011  
11 جينةر ناصح روستم   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2012 - 2011  
12 حسين محمد حسين احمد   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2012 - 2011  
13 دانا ابراهيم حسين   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2012 - 2011  
14 دلير احمد بابير احمد   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2012 - 2011  
15 ديار عبدالرحمن عبدالله   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2012 - 2011  
16 سارة محمد جمال سعيد   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2012 - 2011  
17 سوزاسو انور برزو   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2012 - 2011  
18 سوزان عبدالواحد صابر حسن   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2012 - 2011  
19 سيوكان ابوبكر صابر صالح   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2012 - 2011  
20 شفان فتاح حمة رشيد شهاب   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2012 - 2011  
21 عامر احمد عزيز امين   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2012 - 2011  
22 كاروان محمد اسماعيل مصطفى   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2012 - 2011  
23 كوردستان عمر حمة شريف حسين   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2012 - 2011  
24 مينا محمد فيض الله محمود   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2012 - 2011  
25 هةردى شوكت حمة شريف   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2012 - 2011  
26 هةلكورد عبدالطيف عبدالله مارف   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2012 - 2011  
27 هةوار ناصر توفيق عول   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2012 - 2011  
28 هلكورد ناصح حبيب   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2012 - 2011  
29 وريا طاهر كريم قادر   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2012 - 2011  
30 يادكار حمة صالح غفور حمة صالح   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2012 - 2011  
 
1 ئازه‌ر حسن امین   تقنية صيانة الحاسبات  2012 - 2011  
2 لیلی احمد ابراهیم   تقنية صيانة الحاسبات  2012 - 2011  
3 ناز خلیل محمد   تقنية صيانة الحاسبات  2012 - 2011  
4 امیر خالد جمیل   تقنية صيانة الحاسبات  2012 - 2011  
5 اواز رشید یاسین   تقنية صيانة الحاسبات  2012 - 2011  
6 هاوژین نجاد محمد   تقنية صيانة الحاسبات  2012 - 2011  
7 باخان اسماعیل حسن   تقنية صيانة الحاسبات  2012 - 2011  
8 بینایی جلال غریب   تقنية صيانة الحاسبات  2012 - 2011  
9 تابان عثمان محمد   تقنية صيانة الحاسبات  2012 - 2011  
10 په‌روین غفور کریم   تقنية صيانة الحاسبات  2012 - 2011  
11 رابه‌ر عثمان فتاح   تقنية صيانة الحاسبات  2012 - 2011  
12 راز حمه‌ فرج محمود   تقنية صيانة الحاسبات  2012 - 2011  
13 رێژین نزارگجکه‌ عبدالله‌   تقنية صيانة الحاسبات  2012 - 2011  
14 زه‌ریا حمید صالح   تقنية صيانة الحاسبات  2012 - 2011  
15 زینب اکرم محمد   تقنية صيانة الحاسبات  2012 - 2011  
16 سامان عبدالکریم غلام   تقنية صيانة الحاسبات  2012 - 2011  
17 ساره‌ محمود حمه‌ صالح   تقنية صيانة الحاسبات  2012 - 2011  
18 ساوێن سردار معروف   تقنية صيانة الحاسبات  2012 - 2011  
19 شهد جاسم محمد علی   تقنية صيانة الحاسبات  2012 - 2011  
20 چاوان خالد احمد   تقنية صيانة الحاسبات  2012 - 2011  
21 هونه‌ر احمد فقی محمد   تقنية صيانة الحاسبات  2012 - 2011  
22 گوڵان عثمان کریم   تقنية صيانة الحاسبات  2012 - 2011  
23 علا ایاد حمزه‌   تقنية صيانة الحاسبات  2012 - 2011  
24 عنوان کمال عبدالرحمن   تقنية صيانة الحاسبات  2012 - 2011  
25 که‌ژان قاره‌مان رحیم   تقنية صيانة الحاسبات  2012 - 2011  
 
1 ئه‌رکان شریف فارس   دەرمانسازى 2012 - 2011  
2 ئه‌ڤین محمد وهاب   دەرمانسازى 2012 - 2011  
3 احمد ابراهیم عبدالرحمن   دەرمانسازى 2012 - 2011  
4 الان فریدون عثمان   دەرمانسازى 2012 - 2011  
5 به‌همه‌ن سالار صالح   دەرمانسازى 2012 - 2011  
6 بفرین عبدالله‌ عمر   دەرمانسازى 2012 - 2011  
7 بیستان محمد احمد   دەرمانسازى 2012 - 2011  
8 جلال غولام احمد   دەرمانسازى 2012 - 2011  
9 جوتیار اسماعیل مصطفی   دەرمانسازى 2012 - 2011  
10 حیاه‌ رؤوف عزیز   دەرمانسازى 2012 - 2011  
11 داستان کریم حمه‌ امین   دەرمانسازى 2012 - 2011  
12 دانا حسام الدین محمود   دەرمانسازى 2012 - 2011  
13 ده‌وه‌ن خالد کاکه‌ خان   دەرمانسازى 2012 - 2011  
14 دره‌خشان ابراهیم قادر   دەرمانسازى 2012 - 2011  
15 دیار ناجی رحیم   دەرمانسازى 2012 - 2011  
16 دیمه‌ن فایق عارف   دەرمانسازى 2012 - 2011  
17 ژیان محمد فیض الله‌   دەرمانسازى 2012 - 2011  
18 رابر علی عبدالله‌   دەرمانسازى 2012 - 2011  
19 زانا محمد عزیز   دەرمانسازى 2012 - 2011  
20 زه‌رده‌شت رؤوف عبدالله‌   دەرمانسازى 2012 - 2011  
21 ساڤان ابراهیم حسن   دەرمانسازى 2012 - 2011  
22 سنور حامد غفار   دەرمانسازى 2012 - 2011  
23 سیامند بیروت حسن   دەرمانسازى 2012 - 2011  
24 سیامند جلال احمد   دەرمانسازى 2012 - 2011  
25 شالاو عمر سعید   دەرمانسازى 2012 - 2011  
26 شه‌هین جمال غریب   دەرمانسازى 2012 - 2011  
27 شه‌یدا محمد ابراهیم   دەرمانسازى 2012 - 2011  
28 شریف محمود صالح   دەرمانسازى 2012 - 2011  
29 شهد عثمان عبدالله‌   دەرمانسازى 2012 - 2011  
30 گه‌یلان هیوا عبدالله‌   دەرمانسازى 2012 - 2011  
31 گوران جبار حمه‌ رشید   دەرمانسازى 2012 - 2011  
32 ڤان احمد محمود   دەرمانسازى 2012 - 2011  
33 عمر میرزا سعید حمه‌ صالح   دەرمانسازى 2012 - 2011  
34 فرمان محمد حمه‌ سعید   دەرمانسازى 2012 - 2011  
35 کابان محمود عزیز   دەرمانسازى 2012 - 2011  
36 کاروان حسن سعید سه‌وزه‌   دەرمانسازى 2012 - 2011  
37 کاروان حمه‌ رضا علی   دەرمانسازى 2012 - 2011  
38 که‌نار ابوبکر قادر   دەرمانسازى 2012 - 2011  
39 میر سوار عبدالله‌ حمد   دەرمانسازى 2012 - 2011  
40 نه‌ژاد کاکه‌ زیاد عبدالرحمن   دەرمانسازى 2012 - 2011  
41 نه‌ورۆز عبدالرحمن عبدالله‌   دەرمانسازى 2012 - 2011  
42 نیرگس مصطفی قادر   دەرمانسازى 2012 - 2011  
43 هاکار علی فرج   دەرمانسازى 2012 - 2011  
44 هاودیر جلال حمه‌ صالح   دەرمانسازى 2012 - 2011  
45 هاوکار علی احمد   دەرمانسازى 2012 - 2011  
46 هاوکار محمد عزیز   دەرمانسازى 2012 - 2011  
47 یاسین قاسم عبدالله‌   دەرمانسازى 2012 - 2011  
48 یوسف علی نصرالله‌   دەرمانسازى 2012 - 2011  
49 گوڵان کریم محمد    دەرمانسازى 2012 - 2011  
 
1 ئازاد خضر ممند بيروت   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
2 ئاوات احمد صابر   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
3 اياد كريم محمد ميرزا   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
4 بابان عمر محمد عبدالرحمن   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
5 بارزان محمد حاجى مينة   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
6 بةرزان جوهر محمود   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
7 بةرهةم سردار سعيد امين   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
8 بريار جمال قادر رشيد   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
9 بشتيوان علي حسين حمة امين   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
10 بنار فتاح محمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
11 ثمية محمود محمد فرج   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
12 جرا جليل مصطفى عبدالرحيم   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
13 جوبي جزا عزيز محمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
14 جيا محمد صالح محمد امين   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
15 دلشاد ياسين حسين سعيد   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
16 رزكار محمود احمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
17 روشنا دارا محمد صلح   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
18 ريبوار رزاق رشيد عزيز   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
19 ريبين علي حسين   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
20 ريناس جمال جليل حميد   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
21 زانا عثمان احمد حمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
22 زينو هزار عبدالله ابراهيم   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
23 سازان رفعت رشيد درويش   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
24 سالار حسن قادر كريم   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
25 سةفةر محمود ابراهيم حمة   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
26 سروة امين محمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
27 سنور انور محمد كريم   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
28 سوران حامد عبدالله شريف   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
29 سيوة مصطفى محمود كاكى   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
30 شاجوان عمر محمد محمود   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
31 شادان عبدالفتاح توفيق   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
32 شادية مولود محمد حسين   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
33 شاكار رحمان وسو حاجى عولا   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
34 شهين رسول خدر احمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
35 شوخان محمود خضر محمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
36 شيواز خورشيد رشيد   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
37 عفاو ابراهيم حمة فرج   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
38 كاكة حسن احمد حسن   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
39 كالي زرار برايم ملا   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
40 كرميان محمد رشيد   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
41 كوثر محمد احمد محمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
42 كوران ابراهيم محمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
43 كوسار خالد عبدالله محمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
44 كوسرةت فتاح سعيد عبد صابر   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
45 كونا رضا محمود زوراب   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
46 لشكر قادر حسن اسعد   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
47 محمد محمود اسماعيل محمود   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
48 مزدة حسن غفور   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
49 مهاباد قادر مغديد يوسف   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
50 ناسك حسن امين   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
51 نةزاد جمال علي   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
52 نزار خليل محمود حسن   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
53 هاورى صالح عزيز محمود   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
54 هاوكار محمد عزيز محمد علي   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
55 هةوار عمر عبدالرحمن   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
56 هدى جمال محمود   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
57 هيشو علي حمة صالح   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
58 هيشو علي حمة صالح   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
59 هيشو عمر احمد عزيز   تەندروستی و کۆمەڵ 2012 - 2011  
 
1 ئاواز رحمن كريم   تیشک 2012 - 2011  
2 اسماعيل كريم عزيز سليم   تیشک 2012 - 2011  
3 اية شاكر مندب حسن   تیشک 2012 - 2011  
4 بةيمان عبدالله وةيس مراد   تیشک 2012 - 2011  
5 بشدر علي محمد قادر   تیشک 2012 - 2011  
6 بنار هادى علي سليمان   تیشک 2012 - 2011  
7 بيكرد محمد عبدالله   تیشک 2012 - 2011  
8 جاوان ابراهيم حسن مصطفى   تیشک 2012 - 2011  
9 دابان لقمان عثمان صالح   تیشک 2012 - 2011  
10 ديدار كريم حمة عزيز وةيس   تیشک 2012 - 2011  
11 روزكار احمد محمود اسماعيل   تیشک 2012 - 2011  
12 روشنا حامد حمة محمد امين   تیشک 2012 - 2011  
13 زانا حمة صالح احمد فتاح   تیشک 2012 - 2011  
14 زووار كريم عثمان   تیشک 2012 - 2011  
15 زيان محمد محمود ابراهيم   تیشک 2012 - 2011  
16 سارةون احمد صادق   تیشک 2012 - 2011  
17 سةرةنكيز كاوان اسماعيل   تیشک 2012 - 2011  
18 سةنكةر مولود علي   تیشک 2012 - 2011  
19 سرخيل سرحد يونس   تیشک 2012 - 2011  
20 سوران جلال محمد   تیشک 2012 - 2011  
21 شادمان سلام ابراهيم   تیشک 2012 - 2011  
22 شادي صديق محمود احمد   تیشک 2012 - 2011  
23 شةنكة مشير عبدالله   تیشک 2012 - 2011  
24 فينك حمة صالح عزيز احمد   تیشک 2012 - 2011  
25 كاروان احمد محمود حمة صالح   تیشک 2012 - 2011  
26 كوران كريم محمد   تیشک 2012 - 2011  
27 هاوبةش عمر حمة رشيد   تیشک 2012 - 2011  
28 هةردى مصطفى رشيد   تیشک 2012 - 2011  
29 هةريم قادر محمد   تیشک 2012 - 2011  
30 هةوال محمود عبدالرحمان عزيز   تیشک 2012 - 2011  
31 هيمن عبدالعزيز رحيم   تیشک 2012 - 2011  
32 وليد خالد محمود   تیشک 2012 - 2011  
 
1 ئاشتی علاء الدین حسام الدین   سڕکردن 2012 - 2011  
2 ئاڤان احمد اسماعیل   سڕکردن 2012 - 2011  
3 ئاودێر کریم شریف   سڕکردن 2012 - 2011  
4 أمید محمد رسول   سڕکردن 2012 - 2011  
5 باخان یوسف عبدالله   سڕکردن 2012 - 2011  
6 بریار جلال احمد   سڕکردن 2012 - 2011  
7 بریار حمه‌ لاو رشید   سڕکردن 2012 - 2011  
8 په‌نا اسماعیل محمود   سڕکردن 2012 - 2011  
9 حسن وسو حسێن   سڕکردن 2012 - 2011  
10 خۆگر خضر عمر   سڕکردن 2012 - 2011  
11 خوشکان حمه‌  ره‌سول   سڕکردن 2012 - 2011  
12 دارکۆ کاوه‌ جلال   سڕکردن 2012 - 2011  
13 دڵشاد رحیم فرج   سڕکردن 2012 - 2011  
14 ره‌هبه‌ر کمال عبدالقادر   سڕکردن 2012 - 2011  
15 رزگار حمه‌ سور محمد   سڕکردن 2012 - 2011  
16 رێناس شهاب فتاح   سڕکردن 2012 - 2011  
17 زانا خالد علی   سڕکردن 2012 - 2011  
18 زانیار لطیف عبدالله   سڕکردن 2012 - 2011  
19 سروشت کریم شیخ   سڕکردن 2012 - 2011  
20 شاکار رسول عبدالله   سڕکردن 2012 - 2011  
21 شلێر محمد شریف   سڕکردن 2012 - 2011  
22 شوانه‌ ازور حمه‌ امین   سڕکردن 2012 - 2011  
23 کۆچه‌ر رسول پیرۆت   سڕکردن 2012 - 2011  
24 کوردستان جعفر حسن   سڕکردن 2012 - 2011  
25 لقمان محمد محمود   سڕکردن 2012 - 2011  
26 محمد عزیز محمود   سڕکردن 2012 - 2011  
27 نه‌به‌ز محمدامین عبدالرحمان   سڕکردن 2012 - 2011  
28 هوگر سیده‌ صادق   سڕکردن 2012 - 2011  
29 هه‌ردی حسین حسن   سڕکردن 2012 - 2011  
30 هێڤی لطیف قادر   سڕکردن 2012 - 2011  
31 هیمن أبراهیم فتح الله‌   سڕکردن 2012 - 2011  
32 هیوا محمد عبدالله   سڕکردن 2012 - 2011  
 
1 ئاسیا امید حمد   پەرستاری 2012 - 2011  
2 ئالا عبدالرحمن حمدامین   پەرستاری 2012 - 2011  
3 ئامانج سالار مصطفی   پەرستاری 2012 - 2011  
4 ئاوات خدر حسن   پەرستاری 2012 - 2011  
5 ئاواره‌ جبار احمد   پەرستاری 2012 - 2011  
6 ئاواره‌ خالد حمه‌ رشید   پەرستاری 2012 - 2011  
7 ئه‌فرۆز سلیمان فه‌قی   پەرستاری 2012 - 2011  
8 ئه‌ندێشه‌ علی عارف   پەرستاری 2012 - 2011  
9 ئه‌وین حسن محمد   پەرستاری 2012 - 2011  
10 ارشد تحسین عثمان   پەرستاری 2012 - 2011  
11 باخان احمد حسن   پەرستاری 2012 - 2011  
12 باخان عمر کریم   پەرستاری 2012 - 2011  
13 باخان کریم عثمان   پەرستاری 2012 - 2011  
14 باخان نامق علی   پەرستاری 2012 - 2011  
15 باوان صلاح عزیز   پەرستاری 2012 - 2011  
16 باوان به‌رزان بابکر   پەرستاری 2012 - 2011  
17 به‌رهه‌م عثمان علی   پەرستاری 2012 - 2011  
18 به‌شدار مصطفی ممند   پەرستاری 2012 - 2011  
19 به‌ناز محمود امین   پەرستاری 2012 - 2011  
20 به‌هره‌ جلال عبدالله   پەرستاری 2012 - 2011  
21 بختیار امید حسین   پەرستاری 2012 - 2011  
22 بهار جمال هومه‌ر   پەرستاری 2012 - 2011  
23 به‌هره‌ زرار بابکر   پەرستاری 2012 - 2011  
24 بێریڤان نصرالدین حمه‌صالح   پەرستاری 2012 - 2011  
25 بێریڤان نعمان مصطفی   پەرستاری 2012 - 2011  
26 بێگه‌رد علی حمه‌ رضا   پەرستاری 2012 - 2011  
27 تاڤگه‌ غریب فرحان   پەرستاری 2012 - 2011  
28 په‌رژین غریب أمین   پەرستاری 2012 - 2011  
29 په‌یام جه‌بار رحمان   پەرستاری 2012 - 2011  
30 په‌یمان رؤوف حمه‌أمین   پەرستاری 2012 - 2011  
31 په‌یمان فریق توفیق   پەرستاری 2012 - 2011  
32 په‌یمان کمال محمد   پەرستاری 2012 - 2011  
33 په‌یوه‌ست فخرالدین رشید   پەرستاری 2012 - 2011  
34 پشتیوان محمود سعید   پەرستاری 2012 - 2011  
35 پشده‌ر حسن رمضان   پەرستاری 2012 - 2011  
36 جوانه‌ شوانه‌ حسین   پەرستاری 2012 - 2011  
37 خالد  شریف حمه‌صالح   پەرستاری 2012 - 2011  
38 خالد  کریم سعید   پەرستاری 2012 - 2011  
39 خه‌ڵات  أحمد علی   پەرستاری 2012 - 2011  
40 خه‌ڵات  محمد عبدالرحیم   پەرستاری 2012 - 2011  
41 خێڵان  أحمد فاتح   پەرستاری 2012 - 2011  
42 خێڵان  عبدالله‌ حه‌مه‌ رشید   پەرستاری 2012 - 2011  
43 دابان یاسین محمد   پەرستاری 2012 - 2011  
44 داستان نادر صمد   پەرستاری 2012 - 2011  
45 ده‌روون جمال عبدالله   پەرستاری 2012 - 2011  
46 ده‌ریا محمد أحمد   پەرستاری 2012 - 2011  
47 دونیا کمال مصطفی   پەرستاری 2012 - 2011  
48 دێکان  نادر صمد   پەرستاری 2012 - 2011  
49 دیلان أبراهیم محمد   پەرستاری 2012 - 2011  
50 دیمه‌ن برهان حسین   پەرستاری 2012 - 2011  
51 دیمه‌ن حمه‌ قادر أحمد   پەرستاری 2012 - 2011  
52 ژینۆ فاروق أسماعیل   پەرستاری 2012 - 2011  
53 روژگار انور خضر   پەرستاری 2012 - 2011  
54 رامیار عبدالخالق أحمد   پەرستاری 2012 - 2011  
55 روشنا أبراهیم مصطفی   پەرستاری 2012 - 2011  
56 رێژنه‌ سه‌روه‌ر لطیف   پەرستاری 2012 - 2011  
57 ریناس مصطفی عمر   پەرستاری 2012 - 2011  
58 زانا جلال محمود   پەرستاری 2012 - 2011  
59 زانیار اسماعیل محمد   پەرستاری 2012 - 2011  
60 زریان عباس محمد   پەرستاری 2012 - 2011  
61 ساکار یونس محمد   پەرستاری 2012 - 2011  
62 سه‌ربه‌ست رؤوف حمد   پەرستاری 2012 - 2011  
63 سه‌رتیپ عثمان حسین   پەرستاری 2012 - 2011  
64 سه‌ردار صالح فرج   پەرستاری 2012 - 2011  
65 سحر أحمد محمد   پەرستاری 2012 - 2011  
66 سرهد محمد سلیمان   پەرستاری 2012 - 2011  
67 سروه‌ طالب رشید   پەرستاری 2012 - 2011  
68 سنور خدر أحمد   پەرستاری 2012 - 2011  
69 سورکێو علی رشید   پەرستاری 2012 - 2011  
70 سورکێو کمال حسین   پەرستاری 2012 - 2011  
71 سیما عادل عمر   پەرستاری 2012 - 2011  
72 شۆخان عرفان محمود   پەرستاری 2012 - 2011  
73 شاجوان حسین فارس   پەرستاری 2012 - 2011  
74 شادان عمر کریم   پەرستاری 2012 - 2011  
75 شاناز عمر لطیف   پەرستاری 2012 - 2011  
76 شه‌ماڵ أبوبکر أمین   پەرستاری 2012 - 2011  
77 شه‌نگ أبراهیم أسماعیل   پەرستاری 2012 - 2011  
78 شه‌هێن حسین مصطفی   پەرستاری 2012 - 2011  
79 شیلان جمال رشید   پەرستاری 2012 - 2011  
80 شنه‌ توفیق کامل   پەرستاری 2012 - 2011  
81 شیلان فرهاد علی   پەرستاری 2012 - 2011  
82 صلاح عبدالله‌ علی   پەرستاری 2012 - 2011  
83 چنار حمه‌أمین حسین   پەرستاری 2012 - 2011  
84 چیمه‌ن أحمد عبدالله   پەرستاری 2012 - 2011  
85 گۆران حمه‌ دروێش صالح   پەرستاری 2012 - 2011  
86 گه‌شاو  عبدالرحمن محمد   پەرستاری 2012 - 2011  
87 گوڵان عزالدین محمد   پەرستاری 2012 - 2011  
88 گوڵاڵه‌ عادل نجم الدین   پەرستاری 2012 - 2011  
89 ڤینۆس  ظاهر صابر   پەرستاری 2012 - 2011  
90 عادل حسن فرج   پەرستاری 2012 - 2011  
91 عدنان کریم شیخ   پەرستاری 2012 - 2011  
92 فرمێسك نجم الدین ابراهیم   پەرستاری 2012 - 2011  
93 قاسم نامق رحمان   پەرستاری 2012 - 2011  
94 کۆچه‌ر عبدالله‌ علی   پەرستاری 2012 - 2011  
95 کاروان مصطفی عبدالله   پەرستاری 2012 - 2011  
96 کالی وادی أحمد   پەرستاری 2012 - 2011  
97 کانی عمر محمد   پەرستاری 2012 - 2011  
98 کورده‌ عبدول عثمان   پەرستاری 2012 - 2011  
99 کوردستان محمود صالح   پەرستاری 2012 - 2011  
## لینا  أبوبکر حمه‌    پەرستاری 2012 - 2011  
## ماریا عبدالرحمن عبدالله   پەرستاری 2012 - 2011  
## محمد أسماعیل قادر   پەرستاری 2012 - 2011  
## محمد عمر علی   پەرستاری 2012 - 2011  
## محمد عمر سعید   پەرستاری 2012 - 2011  
## محمد یوسف محمد   پەرستاری 2012 - 2011  
## مژده‌ نوری حمه‌   پەرستاری 2012 - 2011  
## نه‌وزاد صالح رمضان   پەرستاری 2012 - 2011  
## نجات یونس علی   پەرستاری 2012 - 2011  
## نیگار جلال مجید   پەرستاری 2012 - 2011  
## نیگار محمود احمد   پەرستاری 2012 - 2011  
## هه‌ردی حمه‌أمین دارا   پەرستاری 2012 - 2011  
## هێرۆ مصطفی محمد   پەرستاری 2012 - 2011  
## هێرش لطیف حسین   پەرستاری 2012 - 2011  
## هێشو محمودئاغا باوه‌ أحمد   پەرستاری 2012 - 2011  
## هێشو جمال رحیم   پەرستاری 2012 - 2011  
## هێشو وهاب کریم   پەرستاری 2012 - 2011  
## هێمن حسن علی   پەرستاری 2012 - 2011  
## هێمن صابر محمد   پەرستاری 2012 - 2011  
## هێمن غریب أحمد   پەرستاری 2012 - 2011  
## هیوا عبدالرحمن أحمد   پەرستاری 2012 - 2011  
## هیوا عزیز أحمد   پەرستاری 2012 - 2011  
## وریا  صلاح حمه‌    پەرستاری 2012 - 2011  
 
1 ئاڵا لطیف رؤوف   چارەسەری سروشتی 2012 - 2011  
2 ئاوده‌نگ توفیق حمه‌ صالح   چارەسەری سروشتی 2012 - 2011  
3 ئه‌ڤین جلال حسێن   چارەسەری سروشتی 2012 - 2011  
4 باخان جلیل صالح   چارەسەری سروشتی 2012 - 2011  
5 به‌هار حسێن صالح   چارەسەری سروشتی 2012 - 2011  
6 بیان ابوبکر علی   چارەسەری سروشتی 2012 - 2011  
7 تافان جلال حمه‌ أمین   چارەسەری سروشتی 2012 - 2011  
8 په‌ری فاروق عزت   چارەسەری سروشتی 2012 - 2011  
9 په‌یام فریق محمود   چارەسەری سروشتی 2012 - 2011  
10 دالیا فرهاد مصطفی   چارەسەری سروشتی 2012 - 2011  
11 رۆزا‌ صالح سامی   چارەسەری سروشتی 2012 - 2011  
12 ڕاگر حمه‌ غریب علی   چارەسەری سروشتی 2012 - 2011  
13 ساکار بختیار علی   چارەسەری سروشتی 2012 - 2011  
14 ساکار حمه‌ رحیم اورحمان   چارەسەری سروشتی 2012 - 2011  
15 ساوێن قادر محمد   چارەسەری سروشتی 2012 - 2011  
16 سنور رحمن علی   چارەسەری سروشتی 2012 - 2011  
17 سنور کریم محمد   چارەسەری سروشتی 2012 - 2011  
18 شاناز عثمان أسماعیل   چارەسەری سروشتی 2012 - 2011  
19 شڤان کنعان نجم الدین   چارەسەری سروشتی 2012 - 2011  
20 شیلان صالح عبدالقادر   چارەسەری سروشتی 2012 - 2011  
21 کارزان أنور احمد   چارەسەری سروشتی 2012 - 2011  
22 کاوه‌ یوسف عول   چارەسەری سروشتی 2012 - 2011  
23 لبنان حسێن حمه‌ لاو   چارەسەری سروشتی 2012 - 2011  
24 محمد سه‌رکه‌وت محمد   چارەسەری سروشتی 2012 - 2011  
25 نیهایه‌ت محمد مصطفی   چارەسەری سروشتی 2012 - 2011  
26 هاڤین عبدالجبار فائق   چارەسەری سروشتی 2012 - 2011  
27 هه‌ڵو  کامه‌ران لطیف   چارەسەری سروشتی 2012 - 2011  
28 هێشو عمر  نجیب   چارەسەری سروشتی 2012 - 2011  
29 هێڤار محمد محمد   چارەسەری سروشتی 2012 - 2011  
30 هیوا رحیم محمد   چارەسەری سروشتی 2012 - 2011  
 
1 اراز احمد علی   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
2 ئاراس فائق علی   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
3 ارام کمال عمر   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
4 اسماعیل محمد محمود   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
5 باخان عمر صالح   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
6 ناسکه‌ محمد علی   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
7 بڕوا غفور محمد   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
8 جوانه‌ یاسین احمد   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
9 خه‌نده‌ اکرم محمد   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
10 خێڵان یاسین حمه‌   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
11 هه‌ژار ناصر صالح   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
12 ژینه‌ صلاح حمه‌ صالح   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
13 ڕۆژگار محمد حمه‌ صالح   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
14 ڕاژان حسێن نوری   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
15 ڕامین انور عمر   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
16 ڕه‌هێڵ فؤاد احمد   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
17 ڕه‌وه‌ز عمر حمه‌ صالح   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
18 سارا احمد رسول   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
19 سارا عبدالله‌ حمه‌سور   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
20 ساکار عمر حامد   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
21 سه‌رتیپ حسین محمد   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
22 سه‌رهه‌نگ حمه‌ رشید حمه‌ عبدالله‌   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
23 سید گوڵ جبار حسن   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
24 شاد یاسین عبدالله‌   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
25 هه‌رێم همزه‌ مارف   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
26 شاناز جبار محمد   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
27 شه‌هێن بهاالدین نوری    شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
28 شه‌وبۆ محمد محمود   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
29 شیاز خدر احمد   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
30 چنور انور رشید   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
31 هه‌ڵگورد یحی یاسین   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
32 گۆران حمه‌امین عبدالله‌   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
33 گۆڤار کامل محمود   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
34 گۆڤان رحیم علی   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
35 گۆنا عثمان قادر   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
36 گزنگ محسن اسماعیل   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
37 فریاد احمد قادر   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
38 فریاد جمال رشید   شیکاری نەخۆشیەکان 2012 - 2011  
 
1 ئارام امين كريم   کارەبا 2012 - 2011  
2 ئاري محمود احمد مصطفى   کارەبا 2012 - 2011  
3 ئاسو عارف قادر   کارەبا 2012 - 2011  
4 ئةوين خليل ابراهيم فرج   کارەبا 2012 - 2011  
5 ارسلان عمر حسين قادر   کارەبا 2012 - 2011  
6 باخان حسين محمود حسين   کارەبا 2012 - 2011  
7 بةيمان عبدالله محمود كريم   کارەبا 2012 - 2011  
8 تافان جلال حمة امين كريم   کارەبا 2012 - 2011  
9 توانا يوسف علي امين   کارەبا 2012 - 2011  
10 جوانة حسن مجيد رسول   کارەبا 2012 - 2011  
11 جوتيار محمد حسن ابراهيم   کارەبا 2012 - 2011  
12 خونجة صلاح الدين امين صالح   کارەبا 2012 - 2011  
13 داستان رفيق صديق   کارەبا 2012 - 2011  
14 دانا حمة كريم كريم علي   کارەبا 2012 - 2011  
15 ديار جبار عباس محى الدين   کارەبا 2012 - 2011  
16 ديانا شمال عمر عزيز العسكرى   کارەبا 2012 - 2011  
17 ديدار عبدالرحيم رسول عبدالله   کارەبا 2012 - 2011  
18 ديراو طه يونس حمة علي   کارەبا 2012 - 2011  
19 ديكان احمد خدر محمود   کارەبا 2012 - 2011  
20 ديكان كاميل حسين حمة امين   کارەبا 2012 - 2011  
21 ديلان ابراهيم محمود محمد   کارەبا 2012 - 2011  
22 رةوةز حمة فرج محمود عزيز   کارەبا 2012 - 2011  
23 رةوةند عمر حمة سعيد مصطفى   کارەبا 2012 - 2011  
24 روخسار عمر محمود عزيز   کارەبا 2012 - 2011  
25 ريزان جمال حمة مجيد   کارەبا 2012 - 2011  
26 زارا عمر رشيد قادر   کارەبا 2012 - 2011  
27 زةردةشت حسن محمد امين   کارەبا 2012 - 2011  
28 سازان بكر محمد نوري احمد   کارەبا 2012 - 2011  
29 سازان توفيق احمد سعيد   کارەبا 2012 - 2011  
30 سامان سردار احمد عارف   کارەبا 2012 - 2011  
31 سةربةست نجم الدين حسن   کارەبا 2012 - 2011  
32 سةركار عبدالله حمة حسن   کارەبا 2012 - 2011  
33 سوران فائق عزيز احمد   کارەبا 2012 - 2011  
34 شادومان جمال حمة عزيز   کارەبا 2012 - 2011  
35 شادي بهاءالدين محمد مراد   کارەبا 2012 - 2011  
36 شةهين عثمان محمد امين   کارەبا 2012 - 2011  
37 شفان مةريوان محمد   کارەبا 2012 - 2011  
38 شونم ازاد محمد محمود   کارەبا 2012 - 2011  
39 شيماء مصطفى احمد محمد   کارەبا 2012 - 2011  
40 كاروان توفيق مصطفى عزيز   کارەبا 2012 - 2011  
41 كوردة محمود عابد   کارەبا 2012 - 2011  
42 كوياد قادر مصطفى محمد   کارەبا 2012 - 2011  
43 كيزان لقمان مصطفى حسين   کارەبا 2012 - 2011  
44 لافين عمر عبدالرحمن عمر   کارەبا 2012 - 2011  
45 محمد محسن عمر محمد   کارەبا 2012 - 2011  
46 مريوان ابراهيم حمة خورشي   کارەبا 2012 - 2011  
47 مسعود رسول محمد رسول   کارەبا 2012 - 2011  
48 نجيبة سوارة فتاح   کارەبا 2012 - 2011  
49 نيكار مجيد محمد   کارەبا 2012 - 2011  
50 هانا بةختيار حمة فرج   کارەبا 2012 - 2011  
51 هاوزين كريم عبدالله   کارەبا 2012 - 2011  
52 هةزار سةروةر علي عزيز   کارەبا 2012 - 2011  
53 هەڵکەوت حمە رشید عبدالرحمان   کارەبا 2012 - 2011  
54 هةنار نوزاد صابر فرج   کارەبا 2012 - 2011  
55 هيرو ابراهيم حسن حمة امين   کارەبا 2012 - 2011  
56 هيشو اكرم علي احمد   کارەبا 2012 - 2011  
57 هيشو محمد حسن قادر   کارەبا 2012 - 2011  
 
1 ئةزين علي اورحمان محمود   میکانیک 2012 - 2011  
2 اراز رمضان حسين علي   میکانیک 2012 - 2011  
3 باخجة رفيق محمد قادر   میکانیک 2012 - 2011  
4 بريار عمر مجيد محمود   میکانیک 2012 - 2011  
5 بزار عمر قادر حمة سعيد   میکانیک 2012 - 2011  
6 بشرى اكرم عبدالكريم حسن   میکانیک 2012 - 2011  
7 تافكة حمة رحيم سلام   میکانیک 2012 - 2011  
8 تةلار هادى عزيز رحيم   میکانیک 2012 - 2011  
9 جيا سعيد حمة صالح امين   میکانیک 2012 - 2011  
10 خديجة ابراهيم غفور عزيز   میکانیک 2012 - 2011  
11 خوكر كمال ابراهيم عزيز   میکانیک 2012 - 2011  
12 داستان باقى حسن خدر   میکانیک 2012 - 2011  
13 رازان حسين كريم عبدالله   میکانیک 2012 - 2011  
14 روزان نجيب حافظ   میکانیک 2012 - 2011  
15 زانا يوسف علي امين   میکانیک 2012 - 2011  
16 سارا رفعت ابوبكر محي الدين   میکانیک 2012 - 2011  
17 سامان خالد معروف حسين   میکانیک 2012 - 2011  
18 سروة عباس محمد عبدالله   میکانیک 2012 - 2011  
19 سلمان علي محمد امين عبدالقادر   میکانیک 2012 - 2011  
20 سوما علي محمود شاسوار   میکانیک 2012 - 2011  
21 سونيا كامران قادر عزيز   میکانیک 2012 - 2011  
22 سيوة سةرباز محمود عبدالله   میکانیک 2012 - 2011  
23 شازاد محمد حاجى   میکانیک 2012 - 2011  
24 شاكار شوقى احمد محمد   میکانیک 2012 - 2011  
25 شيروان رشيد عبدالكريم فتاح   میکانیک 2012 - 2011  
26 شينى شيرزاد محمد فؤاد   میکانیک 2012 - 2011  
27 عادل قادر شريف محمود   میکانیک 2012 - 2011  
28 عمر رسول حسن رسول   میکانیک 2012 - 2011  
29 فرمان علي قادر رحيم   میکانیک 2012 - 2011  
30 فرياد رضا محمد كريم   میکانیک 2012 - 2011  
31 كارزان عثمان عبدول طه   میکانیک 2012 - 2011  
32 كاروان عبدالواحد صابر حسن   میکانیک 2012 - 2011  
33 كاوان مصطفى حسين فرج   میکانیک 2012 - 2011  
34 كزاو محمد عبدالقادر علي   میکانیک 2012 - 2011  
35 كولان احمد حسين احمد   میکانیک 2012 - 2011  
36 كويستان عمر صابر   میکانیک 2012 - 2011  
37 ليلى عزت محمد كريم نصرالله   میکانیک 2012 - 2011  
38 محمد احمد حمد شيخة   میکانیک 2012 - 2011  
39 محمد رضا محمد صالح محمد جميل   میکانیک 2012 - 2011  
40 محمد غفور محمد رحيم   میکانیک 2012 - 2011  
41 ميريان قادر طاهر محمد   میکانیک 2012 - 2011  
42 نةويد جزا محمد احمد   میکانیک 2012 - 2011  
43 هازة محمد حسن عثمان   میکانیک 2012 - 2011  
44 هازة ابوبكر حسن   میکانیک 2012 - 2011  
45 هةزين عبدالرحمن محمد صالح   میکانیک 2012 - 2011  
46 هةلويست قادر حسن فتاح   میکانیک 2012 - 2011  
47 هزار بكر عثمان زوراب   میکانیک 2012 - 2011  
48 هونةر عبدالله حسين عزيز   میکانیک 2012 - 2011  
49 هيمن ئاوات حبيب فيض الله   میکانیک 2012 - 2011  
 
1 ئارام احمد صابر   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
2 ئاوات حمه‌ عزیز رشید   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
3 ئه‌ڤین سرمد محمد   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
4 ا‌یوب فتاح محمد   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
5 باخچه‌ حسن مصطفی   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
6 تاڤان علاء الدین حسن   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
7 دژوان علی حسن   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
8 دیاری علی عبدالکریم   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
9 سه‌ربه‌ست کریم رشید   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
10 سه‌لام عثمان امین   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
11 سیروان محمد سعید محمد علی   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
12 شێنێ عزیز احمد   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
13 چنار مصطفی علی   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
14 گوڤار سلیم مجید   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
15 کوردستان قادر ابراهیم   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
16 محمد ره‌زا حمه‌ امین   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
17 هانا جمال محمد   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
18 هاوناز کریم محمد   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
19 هه‌ریم مجید صالح   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
20 هه‌وار جمال عمر   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
21 به‌سۆز جمیل فاتح   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
22 بژوین ابوبکر صدیق   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
23 جوان حیدر علی   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
24 جوانه‌ جمال محمد   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
25 دلکه‌ش عثمان مصطفی   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
26 ره‌وا انوه‌ر یوسف   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
27 ڕۆشن سه‌ردار محمد علی   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
28 ڕۆژان جمال شریف   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
29 ریبین سواره‌ حمد   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
30 سه‌نگه‌ر سالار نوری   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
31 شادی طالب محمد   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
32 کارێز غازی رفعت   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
33 کوردستان رسول عبدالله‌   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
34 کوشان عمر عبدالله‌   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
35 محمد ئاشتی شکرالله‌   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
36 محمد ناظم عبدالله‌   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
37 مها ثامر حمید   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
38 هاوژین علی  عبدالله‌   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
39 هونه‌ر مهدی اکرم   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
40 وریا عمر  اسماعیل   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
41 یاد اومید فرج   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
42 گۆڤه‌ند به‌ختیار محمود   وێنە ئەندازە 2012 - 2011  
 
1 ئارام محمد صديق   ڕووپێوى 2012 - 2011  
2 ئالان قادر حسين همزة   ڕووپێوى 2012 - 2011  
3 ئاوات اسماعيل احمد   ڕووپێوى 2012 - 2011  
4 باسط لطيف عبدالله عبدالرحمن   ڕووپێوى 2012 - 2011  
5 بةرهم ابراهيم سمين امين   ڕووپێوى 2012 - 2011  
6 بيشةوا فاروق مجيد نةريمان   ڕووپێوى 2012 - 2011  
7 حامد نجم الدین نوري   ڕووپێوى 2012 - 2011  
8 دزوار فريدون محمود اسماعيل   ڕووپێوى 2012 - 2011  
9 دلشاد محمد محمود اسماعيل   ڕووپێوى 2012 - 2011  
10 ديبةر عمر محمود فرج   ڕووپێوى 2012 - 2011  
11 ريبةر هيوا ابراهيم علي   ڕووپێوى 2012 - 2011  
12 ريبوار محمود صالح خوا مراد   ڕووپێوى 2012 - 2011  
13 ريبين عبيد رضا   ڕووپێوى 2012 - 2011  
14 ريبين محمد محمود عبدالله   ڕووپێوى 2012 - 2011  
15 ريكار ابراهيم عباس ابراهيم   ڕووپێوى 2012 - 2011  
16 سروةت ناصر حمة حسن مؤمن   ڕووپێوى 2012 - 2011  
17 سعيد محمود عبدالمحمد رشيد   ڕووپێوى 2012 - 2011  
18 سوران عبدالله محمود محيى الدين   ڕووپێوى 2012 - 2011  
19 سوز ابوبكر رشيد مارف   ڕووپێوى 2012 - 2011  
20 سوزان رسول عبدالله محمد   ڕووپێوى 2012 - 2011  
21 سيروان عمر محمود مجيد   ڕووپێوى 2012 - 2011  
22 شاباز علي بابكر قادر   ڕووپێوى 2012 - 2011  
23 عبدالله صابر فرج   ڕووپێوى 2012 - 2011  
24 كاروان اسماعيل ابراهيم   ڕووپێوى 2012 - 2011  
25 كاروان محمود محمد محمد   ڕووپێوى 2012 - 2011  
26 كةيوان علي حمة مراد حمة امين   ڕووپێوى 2012 - 2011  
27 كرمانج علي جعفر بابا علي   ڕووپێوى 2012 - 2011  
28 مةبةست عمر محمد محى الدين   ڕووپێوى 2012 - 2011  
29 محمد ازاد محمد رشيد   ڕووپێوى 2012 - 2011  
30 محمد عبدالله فقى رسول حمد امين   ڕووپێوى 2012 - 2011  
31 مهدى حمة صالح عبدالقادر   ڕووپێوى 2012 - 2011  
32 ناسكة عبدالرحمن بيروت رسول   ڕووپێوى 2012 - 2011  
33 نةبةز احمد محمد سليم   ڕووپێوى 2012 - 2011  
34 هاوتا رحيم رحمان   ڕووپێوى 2012 - 2011  
35 هاوكار حسين محمد فتح الله   ڕووپێوى 2012 - 2011  
36 هةفال محمد مصطفى احمد   ڕووپێوى 2012 - 2011  
37 هةلمةت عطا علي محمود   ڕووپێوى 2012 - 2011  
38 هيشو على احمد   ڕووپێوى 2012 - 2011  
 
1 ئازين نظمي حمة صالح فرج   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
2 ئاشتى بكر محمد احمد   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
3 اريفان عثمان محمد حسن   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
4 اسماعيل مصطفى حمد   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
5 اميرة علي عبدالله كريم   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
6 باخان ابراهيم علي عمر   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
7 باخان حسين رحيم علي   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
8 باخان رسول احمد شريف   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
9 بةروا سعدى عمر صالح   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
10 بةروين خدر عبدالله محمد   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
11 بةهار مصطفى طاهر محمد امين   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
12 بةهرة عثمان قادر محمد   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
13 بةيان صلاح الدين    کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
14 بختيار احمد محمود   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
15 بروشة محمد طه حمة سعيد   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
16 بشرى عثمان صابر   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
17 بيرى محمد مصطفى حسن   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
18 تيبين نجم الدين قادر رشيد   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
19 جاوان كريم امين   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
20 جنار مصطفى رشيد روستم   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
21 جيا عمر محمد شريف   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
22 خالد محمود عبدالله محمد   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
23 خيلان حسين حسن احمد   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
24 خيلان محمد فتاح   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
25 دابان علي عبدالله حمة صالح   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
26 دانيار عمر حسين    کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
27 دةريا علي محمود   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
28 دةشنى نجم الدين محمد   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
29 دلنيا محمد عبدالكريم كاكة سور   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
30 ديكان جمال مجيد محمد امين   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
31 رةنكين رسول احمد سعيد   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
32 روزان كمال صالح   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
33 روشنا علي كريم عزيز   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
34 ريباز صباح فاضل   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
35 ريناز شورش علي حمة امين   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
36 زينا عبدالقادر رشيد   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
37 زينو فائق مصطفى محمد   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
38 سارا ستار كريم اومر   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
39 ساكار جميل امين شريف   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
40 ساكار عزت علي اسماعيل   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
41 ساكار عثمان حمة عزيز   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
42 سالار كمال علي   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
43 سامان داود قادر محمد   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
44 سةركار محمود حسين   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
45 سنور خضر حسن خضر   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
46 سوزان عزت محمود   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
47 سوزان محمد قادر محمد   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
48 سوما نجم الدين رشيد عبدالرحمن   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
49 سيوان وادى علي قارةمان   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
50 شادمان جبار اسماعيل احمد   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
51 شادى رفيق حمة كريم حمةامين   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
52 شالاو ستار حسن رسول   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
53 شةهين رحيم احمد مارف   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
54 شوان عبدالرحمن حمة صالح   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
55 شوخان علي عبدالله علي   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
56 شيروان عثمان حسن   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
57 شيما فتاح ميرزا محمد   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
58 شيما كمال كويخا عمر صالح   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
59 عز الدين لطيف محمد احمد   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
60 فرحان انور حسين محمد   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
61 فريدة رحيم رشيد   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
62 كاروان عثمان حمة كريم   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
63 كاني هةفال طه توفيق   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
64 كةزان ابوبكر محمد عزيز   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
65 كةشاو فائق فرج غريب   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
66 كوسار نوري حسين رسول   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
67 لقمان حمة توفيق غفور عبدالكريم   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
68 ماردين عطا محمد جعفر   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
69 محمد حسن نوري عثمان   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
70 محمد عمر محمد عزيز   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
71 مريم قادر حسن محمود   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
72 مهاباد جزاء حسين غفور   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
73 نةوروز احمد حمة شريف   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
74 نسار ياسين حسين عبدالله   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
75 نياز كمال نصرالدين   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
76 هانا حسين حمد احمد   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
77 هاوتا محمود شريف حمة امين   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
78 هاوري صلاح حمة حسين احمد   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
79 هاوري علي عدنان   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
80 هاوسةر عمر جلال مصطفى   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
81 هوزان يوسف حمة سعيد حسن   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
82 هوشمةن اراز محمد محمود   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
83 هونر حسن كريم فقي   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
84 هيران لطيف عبدالله   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
85 هيرش زين الدين غفور   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
86 هيرو حسين كاك عبدالله حمة امين   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
87 هيزان هدايت رمضان رشيد   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
88 هيشو اسماعيل عبدالله قادر   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
89 وريا ياسين محمود   کتێبخانە و زانیاری 2012 - 2011  
 
1 ئاري ظاهر كريم صالح   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
2 ئاري عبدول علي احمد   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
3 ئافان عطا محمد صالح   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
4 ئالا فرج حسين   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
5 ئاواز عبدالله شيخة قادر   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
6 ئةشني محمود محمد صالح   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
7 اشتي صديق عبدالله احمد   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
8 افين خالد جميل كاظم   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
9 اوات سرهنك مولود   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
10 باخان جمعة نوري شريف   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
11 باخان رزكار محمد عبدالغفور   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
12 باخان شورش عمر محمد امين   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
13 باخان كاوة صالح روستم   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
14 باخان كمال عبدالله عزيز   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
15 باخان مصطفى علي رشيد   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
16 بةرزين عبدل محمد رحمان   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
17 بروا هوشيار محمد علي   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
18 بشتيوان كاكة حمة حسين رحيم   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
19 بهمن عبدالرحمن ابراهيم   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
20 تافان برهان عزيز احمد   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
21 تافكة درويش حمة رسول   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
22 تيبين طه صالح قادر   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
23 جنور جمال علي حسين   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
24 جومان عبدالله محمد حسن   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
25 جيا بكر عبدالله مولود   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
26 جيا حسين حمة عبدالله   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
27 جيمةن صديق مصطفى عبدالله   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
28 خةلات حمة شريف سان احمد   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
29 دابان محمد بايز    ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
30 دةرون ستار حارس رشيد   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
31 روزة رفيق طاهر   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
32 ريزان رسول محمد رسول   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
33 ريزين عمر محمد فرج   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
34 زانا جزا سعيد قادر   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
35 زوان محمد علي حمة امين   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
36 سارا حسين محمد امين   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
37 ساوين تيمور محمود   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
38 سرمند محمد سليم فتاح   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
39 سعدية علي حسين محمد   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
40 سفين لطيف محمود محمد   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
41 سمية جمال خالد حمة شريف   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
42 سوما فرهاد امين احمد   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
43 سونيا نوري علي عزيز   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
44 شارا ياسين رؤوف احمد طيب   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
45 شانو امجد معروف صالح   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
46 شةنكو صديق معروف   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
47 شهلا حسين احمد محمد   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
48 شوخان ئارام عبدالله صالح   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
49 شيراز جلال عبدالله بيروت   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
50 شينة علي سعيد خدر   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
51 غريبة حسن حمة جان   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
52 فرياد محمد صابر فرج   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
53 فيان مصطفى احمد فتاح   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
54 فينوس رؤوف بايز اغا   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
55 كاروان علي فرج سعيد   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
56 كالي عثمان محمد جوامير   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
57 كةنار علي حسين شريف   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
58 كةنار كريم احمد حسن   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
59 كوسار انور عمر محي الدين   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
60 كيزان ابراهيم فتاح قادر   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
61 ميران رؤوف حمة امين   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
62 نةزاد ستار عبدالله احمد   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
63 نوروز عزيز محمود سعيد   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
64 هازة يونس احمد محمد   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
65 هاوار مجيد فرج مارف   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
66 هاوبةش قادر سعيد عبدالله   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
67 هاورى احمد علي محمد   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
68 هاوزين عمر سليم دةرويش   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
69 هاوزين عمر صديق   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
70 هاوسةر ظاهر محمد علي   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
71 هةرزال صابر عبدالقادر   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
72 هةلكةوت عبدالستار رؤوف علي   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
73 هةلو جمال جلال خورشيد   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
74 هيشو موسى رشيد احمد   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
75 هيفى عثمان فقى محمود فتاح   ئامار و زانیاری 2012 - 2011  
 
1 ئةزين كريم حسين خوا رحم   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
2 ئةفين اسود عبدالله ابراهيم   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
3 امين حسن قادر   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
4 بةرهةم عمر مجيد صالح   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
5 ئاكار احمد رضا   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
6 بةختيار بهرام عبدالله طيب   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
7 بةهار رفيق محمد امين قادر   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
8 بةهرة قادر احمد عبدالكريم   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
9 باخان محمد على عبدالله   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
10 بوكان محمد كريم محمد   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
11 برهم محمد عبدالكريم   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
12 تارا ابراهيم عزت توفيق   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
13 تريفة عثمان عبدالرحمن خدر   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
14 تةلار رحمن حمة امين   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
15 توانا محمود احمد فتاح   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
16 توانا جلال محمود صالح   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
17 تروسكة محمود حمة فرج محمد   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
18 تريفة رؤوف عارف صالح   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
19 تريفة حمة غريب مصطفى سعيد   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
20 توانا أزور حمة امين    کارگێڕی کار 2012 - 2011  
21 حيدر علي احمد   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
22 بةرزين خالد علي احمد   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
23 جمال محمد سعيد معروف   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
24 جنار رسول عبدالصمد   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
25 جومان نعمان احمد علي   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
26 دةشنى محسن حمة رضا   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
27 داليا ليث ابراهيم محى الدين   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
28 ديارى عبدالرحمن حسن   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
29 زيوةر غازى حسين احمد   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
30 زريان محمد امين كريم   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
31 ريبين رفيق توفيق حسين   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
32 ريزين عثمان مصطفى عبدالله   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
33 رةوةند احمد محمد حسن   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
34 رازاو رؤوف محمد فتاح   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
35 ريناس محمد عبدالله عزيز   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
36 ريبوار رفيق احمد رشيد   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
37 زةردةشت جمال عمر حمة رشيد   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
38 رنا كاوة عبدالجبار طاهر   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
39 رنين نبيل احمد حامد   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
40 زيوار محمد رسول عثمان   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
41 سازكار محمد محمود محمد امين   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
42 سمية عمر فايق حمة رشيد   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
43 سارا محمد سالار صديق   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
44 سارا محمود محمد احمد   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
45 سةركار قطب الدين امين   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
46 سناء محمود حسين محمد   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
47 سازكار محمود محمد رشيد   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
48 سيروان حمة خورشيد حسين    کارگێڕی کار 2012 - 2011  
49 سنور كمال محمد امين   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
50 سوران حمة شريف قادر   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
51 سةربةست محمد فقي محمود   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
52 سوما محمد امين فقى محمد قادر   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
53 ساز نورى رحيم حمة امين   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
54 شفان رسول محمد اسماعيل   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
55 شةونم فائق محمد مصطفى   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
56 شةهين صالح حسن قادر   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
57 شيماء حسين محمد خليفة محمود   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
58 عباس قاسم فقى محمد طه   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
59 عمر احمد قادر رضا   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
60 فاضل دخيل خديدا   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
61 كافية محمد صالح عباس   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
62 كاروان رؤوف علي امين   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
63 كارزان جةوهةر احمد حمة   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
64 كيزان فتاح حمة امين احمد   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
65 لوران شيرزاد محى الدين شريف   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
66 محمد سعيد خدر محمود   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
67 محمد صباح الدين محمد احمد   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
68 مهند سردار محمد مجيد   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
69 محمد عبدالله محمد عبدالرحمن   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
70 ميديا محمد احمد   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
71 نيان طاهر حمة امين علي   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
72 نيكار نورى كريم احمد   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
73 نكين احمد حمة سعيد محمد   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
74 نةوروز علي حمة كريم   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
75 هةريم حمة رحيم حمة فتح الله   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
76 هيمن قادر حمة رةش محمد   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
77 هيشو عثمان احمد حسين   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
78 هيمن حسن همزة حسن   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
79 هةريم عارف محمود عزيز   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
80 هةردي محمد عبدالرحمن   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
81 هةلالة طه احمد معروف   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
82 هةوراز احمد محمد امين حمة   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
83 هونةر فخرالدين رشيد   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
84 هةردى فةوزى صديق جعفر   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
85 هةريم حسين قادر حمة   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
86 هيشو ئاوات مصطفى   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
87 وشيار توفيق مولود عبدالله   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
88 شهرو محمود كاكة حمة احمد   کارگێڕی کار 2012 - 2011  
 
1 عبدالله محمود عبدالله   ژمێریاری 2012 - 2011  
2 ئارام محمود احمد اسماعيل   ژمێریاری 2012 - 2011  
3 ئاريان سلام عبدالله عزيز   ژمێریاری 2012 - 2011  
4 ئاريان لقمان توفيق رسول   ژمێریاری 2012 - 2011  
5 ئازين واحد احمد محمد   ژمێریاری 2012 - 2011  
6 ئاسو فايق احمد عبدالله   ژمێریاری 2012 - 2011  
7 ئاودير حمة تال علي احمد   ژمێریاری 2012 - 2011  
8 ئةزين جبار مجيد محمد   ژمێریاری 2012 - 2011  
9 ئةزين فاضل كريم شريف   ژمێریاری 2012 - 2011  
10 ئةفين كمال حمة سليمان   ژمێریاری 2012 - 2011  
11 ابراهيم رؤوف علي فتاح   ژمێریاری 2012 - 2011  
12 باخان حمة نجم سعيد   ژمێریاری 2012 - 2011  
13 بةهار جمال محمد صالح   ژمێریاری 2012 - 2011  
14 بةهرة علي كريم فرج   ژمێریاری 2012 - 2011  
15 بشتيوان قادر كريم محمود   ژمێریاری 2012 - 2011  
16 بشدار لطيف صالح   ژمێریاری 2012 - 2011  
17 بلال محمد نادر   ژمێریاری 2012 - 2011  
18 بيريفان زاهير خالد رسول   ژمێریاری 2012 - 2011  
19 بيستون حمد عبدالله بيروت   ژمێریاری 2012 - 2011  
20 بيشةوا طه صابر   ژمێریاری 2012 - 2011  
21 بينايى برهان علي كريم   ژمێریاری 2012 - 2011  
22 تارا اسماعيل محمد احمد   ژمێریاری 2012 - 2011  
23 تافكة جزاء فتاح احمد   ژمێریاری 2012 - 2011  
24 جاوان حمة سعيد حمة صالح امين   ژمێریاری 2012 - 2011  
25 جرو مةهدي كريم صالح   ژمێریاری 2012 - 2011  
26 جوان بكر حسين احمد   ژمێریاری 2012 - 2011  
27 حسام شريف عبدالرحيم محمود   ژمێریاری 2012 - 2011  
28 حسين محمد سور حسين   ژمێریاری 2012 - 2011  
29 حميد عزيز ابراهيم   ژمێریاری 2012 - 2011  
30 خبات احمد عبدالله محمد   ژمێریاری 2012 - 2011  
31 خةلات لطيف حسين مصطفى   ژمێریاری 2012 - 2011  
32 دابان عثمان محمد محمد   ژمێریاری 2012 - 2011  
33 دارا اسماعيل احمد محمد حسين   ژمێریاری 2012 - 2011  
34 داليا محمد احمد   ژمێریاری 2012 - 2011  
35 داوةن عثمان حمة غريب محمود   ژمێریاری 2012 - 2011  
36 دةشني عبول حمة كريم فرج   ژمێریاری 2012 - 2011  
37 دلزار محمد صالح كاكة رش   ژمێریاری 2012 - 2011  
38 دنيا صالح مارف محمد   ژمێریاری 2012 - 2011  
39 ديدةن فاتح محمد رشيد   ژمێریاری 2012 - 2011  
40 رةوةز كمال سعيد كريم   ژمێریاری 2012 - 2011  
41 روزكار محمد امين كريم   ژمێریاری 2012 - 2011  
42 روزيا نةوزاد محمد محمود   ژمێریاری 2012 - 2011  
43 روشنا علي رحيم محمود   ژمێریاری 2012 - 2011  
44 ريباز رمضان فتاح رشيد   ژمێریاری 2012 - 2011  
45 ريباز فائق سعيد احمد   ژمێریاری 2012 - 2011  
46 ريزيار فاخير حمد امين   ژمێریاری 2012 - 2011  
47 ريناس حسن حسين محمد   ژمێریاری 2012 - 2011  
48 ريواس عبدالوهاب سليمان قادر   ژمێریاری 2012 - 2011  
49 زينة كامل مجيد محمود   ژمێریاری 2012 - 2011  
50 زينو محمد حمة امين ويس   ژمێریاری 2012 - 2011  
51 سامان عثمان عزيز قادر   ژمێریاری 2012 - 2011  
52 سةيران عطا محمد   ژمێریاری 2012 - 2011  
53 سكالا عباس احمد حمة سور   ژمێریاری 2012 - 2011  
54 سنور محمد احمد   ژمێریاری 2012 - 2011  
55 سوزان قادر حمة امين   ژمێریاری 2012 - 2011  
56 سونيا فتاح حمة سعيد حمة امين   ژمێریاری 2012 - 2011  
57 سيفان حسين نوري محمد امين   ژمێریاری 2012 - 2011  
58 شادان عمر عبدالله رحيم   ژمێریاری 2012 - 2011  
59 شادومان غريب علي حسن   ژمێریاری 2012 - 2011  
60 شارا جمال عبدالله محمد   ژمێریاری 2012 - 2011  
61 شارا عزالدين محمد فرج   ژمێریاری 2012 - 2011  
62 شانو محمد كريم رسول   ژمێریاری 2012 - 2011  
63 شانو محمود يعقوب فيض الله   ژمێریاری 2012 - 2011  
64 شةنكاو عمر عبدالله كورون   ژمێریاری 2012 - 2011  
65 شةنكة شمال شةهد برد   ژمێریاری 2012 - 2011  
66 شةهين شريف كريم   ژمێریاری 2012 - 2011  
67 شةوبو ستار علي حسن   ژمێریاری 2012 - 2011  
68 شهين حاجى حةمة فةقى   ژمێریاری 2012 - 2011  
69 شوخان خدر احمد حمد   ژمێریاری 2012 - 2011  
70 شيركو عبدالله حمة علي   ژمێریاری 2012 - 2011  
71 شيرين جميل غفور سور خان   ژمێریاری 2012 - 2011  
72 شينى طاهر رشيد حمة صالح   ژمێریاری 2012 - 2011  
73 طيفور جلال سعيد ناصر   ژمێریاری 2012 - 2011  
74 عبدالرحمن فؤاد حمة شريف   ژمێریاری 2012 - 2011  
75 فرمان جافر محمد حسين   ژمێریاری 2012 - 2011  
76 فرميسك صلاح احمد اسماعيل   ژمێریاری 2012 - 2011  
77 كاثوم محمد امين عبدالله   ژمێریاری 2012 - 2011  
78 كارزان صالح محمد مصطفى   ژمێریاری 2012 - 2011  
79 كالي منصور مجيد محمد   ژمێریاری 2012 - 2011  
80 كاوان اسماعيل حمة غريب   ژمێریاری 2012 - 2011  
81 كةنار عثمان حمة سعيد مصطفى   ژمێریاری 2012 - 2011  
82 كوجةر فاضل احمد   ژمێریاری 2012 - 2011  
83 كوران رحيم رحمان حسن   ژمێریاری 2012 - 2011  
84 كوردستان ابراهيم حمة رشيد   ژمێریاری 2012 - 2011  
85 كوفار غفور ابراهيم علي   ژمێریاری 2012 - 2011  
86 كونا محسن اسماعيل علي   ژمێریاری 2012 - 2011  
87 كويستان رسول خضر ازدين   ژمێریاری 2012 - 2011  
88 كيزان جمال حسن كريم   ژمێریاری 2012 - 2011  
89 كيشور محمد محمد شريف   ژمێریاری 2012 - 2011  
90 لانة اكرم علي كريم   ژمێریاری 2012 - 2011  
91 لانة مصطفى رسول   ژمێریاری 2012 - 2011  
92 محمد خضر رسول همزة   ژمێریاری 2012 - 2011  
93 محمد عثمان عبدالله فتاح   ژمێریاری 2012 - 2011  
94 محمد قجالي حسنالي   ژمێریاری 2012 - 2011  
95 محمد هادي عبدل حمة صالح   ژمێریاری 2012 - 2011  
96 مهران ابراهيم نامق كاكل   ژمێریاری 2012 - 2011  
97 ميرخان رسول كاكة الا عبدالله   ژمێریاری 2012 - 2011  
98 ناز كامران رضا احمد   ژمێریاری 2012 - 2011  
99 نةشمة ازمير حسن جلال   ژمێریاری 2012 - 2011  
## نصرالدين قادر علي محمود   ژمێریاری 2012 - 2011  
## نصرت بيروت عبدالله احمد   ژمێریاری 2012 - 2011  
## نيركز جمال شريف رسول   ژمێریاری 2012 - 2011  
## نيكا حسين محمود رضا   ژمێریاری 2012 - 2011  
## هاجر رؤوف سليم ياسين   ژمێریاری 2012 - 2011  
## هازة محمد شكر كريم   ژمێریاری 2012 - 2011  
## هامنو محمد عثمان حمة صالح   ژمێریاری 2012 - 2011  
## هاوبير لطيف شريف صوفي   ژمێریاری 2012 - 2011  
## هاورى عدنان محمد عزيب   ژمێریاری 2012 - 2011  
## هاوزين بكر سعيد   ژمێریاری 2012 - 2011  
## هةزار صالح خوا رحم شا محمد   ژمێریاری 2012 - 2011  
## هةلالة سعدون حمة امين حسين   ژمێریاری 2012 - 2011  
## هةوار سعيد توفيق فتاح   ژمێریاری 2012 - 2011  
## هونةر حسين عثمان فتاح   ژمێریاری 2012 - 2011  
## هونةر عبدالله محمد عبدالله   ژمێریاری 2012 - 2011  
## هيشو خدر محمود رسول   ژمێریاری 2012 - 2011  
## هيمن كمال محمد بيروت   ژمێریاری 2012 - 2011  
## هيمن نوري معروف محمد   ژمێریاری 2012 - 2011  
 
1 فائزه‌ محمد فائق   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2012 - 2011  
2 ئازاد حسین مصطفی   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2012 - 2011  
3 ئاڵا فرج حسین   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2012 - 2011  
4 ئاواره‌ جمعه‌ حمه‌ کریم   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2012 - 2011  
5 ئاواره‌ قادر عبدالله‌   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2012 - 2011  
6 نساره‌ شاهۆ اسکندر   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2012 - 2011  
7 بۆتان رزگار صدیق   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2012 - 2011  
8 باخان ابوبکر محمد   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2012 - 2011  
9 به‌شدار شێرزاد عبید   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2012 - 2011  
10 به‌هره‌ لطیف حمه‌ سلیم   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2012 - 2011  
11 هیوا عمر عبدالرحمن   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2012 - 2011  
12 هاوناز عوزێر حکیم   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2012 - 2011  
13 په‌شێو کاوه‌ قادر   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2012 - 2011  
14 هۆشیار قادر فرج   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2012 - 2011  
15 دانا عثمان صالح   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2012 - 2011  
16 دلێر کمال ده‌روێش   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2012 - 2011  
17 لطیف طه‌ فتاح   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2012 - 2011  
18 دیلان حازم ابوبکر   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2012 - 2011  
19 ژیان صابر عزیز   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2012 - 2011  
20 کاروان محمد ره‌سوڵ   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2012 - 2011  
21 رێبین عمر ره‌زا   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2012 - 2011  
22 زرنگ کمال احمد   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2012 - 2011  
23 فێنک احمد حمه‌ لاو   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2012 - 2011  
24 سۆران ره‌زا محمد   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2012 - 2011  
25 چۆڤین شفیق فرج   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2012 - 2011  
26 سه‌رکۆ جمال کریم   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2012 - 2011  
27 سۆران سعید محمد   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2012 - 2011  
28 شێنێ قاسم سعید   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2012 - 2011  
 
1 ئارکـۆ عثمان خدر   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
2 ئارێز احمد علی   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
3 ئاڤان نامق حسن   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
4 ئەژین حسین کریم   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
5 ئومێد محمد صالح   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
6 امنە ستار جاسم   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
7 بەرهەم نوزاد لطیف   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
8 بەناز عارف محمد   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
9 بهرە حسن محمود   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
10 بروا ابراهیم مجید   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
11 بنار حسن محمد   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
12 بنار حمە جزا   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
13 بنار عمر قادر   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
14 تافان هوشیار صالح پاشا   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
15 تەرزە عثمان مجید   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
16 توانا همزە فقی   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
17 پەیمان تحسین رشید   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
18 پشتیوان محمد حسن   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
19 چیا فرج فتاح   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
20 حسن عبدالله رشید   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
21 حیاة ابراهیم سعید   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
22 خالد محمد رسول   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
23 خرمان محمد سلام   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
24 خلیل حمە مجید   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
25 خیابان احمد رسول   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
26 دابان رحیم کاکەخان   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
27 دەریا عثمان حسن   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
28 دەریا عمر عبدالرحمن   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
29 دەشتی مهدی احمد   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
30 دەشنێ انور فتاح   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
31 دڵنیا دڵشاد محمد   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
32 دیمەن عثمان حسن   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
33 ژیان جبار صابر   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
34 ژیرۆ احمد محمد   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
35 راز رێبوار عبدالله   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
36 رزگار احمد عبدالله   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
37 روپاک احمد رشید   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
38 روپاک محمد حسین   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
39 روخۆش نجم رشید   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
40 رۆژبین بایز برایم   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
41 رۆژگار عمر حمەامین   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
42 روناک محمد وسمان   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
43 رێناس بایز احمد   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
44 رێناس نوری سعید   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
45 سازگار صادق احمد   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
46 سامان محمد حمەفرج   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
47 سەناریا قادر فرج   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
48 سروشت کامران محمود   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
49 چرا رٶوف حسن   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
50 سەیران عبدالله سعید   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
51 سەیران فاضل احمد   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
52 سنور خضر حمد   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
53 شاجوان عمر عبدالرحمن   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
54 شادیە انور حمەرحیم   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
55 شاڵاو ناصح طاهر   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
56 شەنگ محمد رحیم   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
57 شەیما ناظل عبدالله   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
58 شەوبۆ علی شریف   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
59 شکریە رسول حسین   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
60 صبریە عمر محمود   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
61 گەشاو شوکت احمد   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
62 گۆران امین محمد   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
63 ڤیان محمود روستم   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
64 فرمان جمال حمەصالح   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
65 فریدە عبدالله محمود   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
66 کارزان احمد محمد   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
67 کەژاڵ علاءالدین عبدالله   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
68 گەشاو عزالدین نوری   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
69 کوثر محمد محمد   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
70 کوسار سەردار مجید   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
71 کوێستان علی احمد   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
72 لاڤە لطیف حمەعلی   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
73 لامو بکر رشید   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
74 لانە اکبر کریم   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
75 لانە منصور محمد   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
76 مریوان محمد رشید   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
77 محمد عزالدین رٶوف   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
78 مظفر جمیل محمد   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
79 مهاباد صالح محمد   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
80 ناسک حسین محمد   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
81 نەبەز جمال حاجی   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
82 نسرین حسن حمەرشید   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
83 نوخشە صابر حمە   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
84 نینا احمد مراد   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
85 هاژە محمد توفیق   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
86 هاوژین احمد فیض الله   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
87 هاورێ پیرۆت رسول   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
88 هاوکار یونس کریم   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
89 هەنار عمر فرج   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
90 هەردی عبدالرزاق عبدالله   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
91 هەرمێ جلال قادر   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
92 هەنار لطیف حسن   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
93 هەوار عبدالرحمن فرج   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
94 هەوار علی محمود   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
95 هیشوو عثمان کریم   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
96 هێمن خالق کریم   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
97 وشیار مجید عزیز   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
98 یوسف جمعە عزیز   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2012 - 2011  
 
1 ئاڵا حسن محمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
2 ئامانج صدیق سعید   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
3 ئامانج کریم عبدالله   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
4 ئامانج نجیب احمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
5 ئاوارە غفور حمەفرج   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
6 ئاوارە فتاح امین   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
7 ئایار حمید محمد غریب   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
8 ئەژین جمال جمیل   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
9 ئەژین عثمان مصطفی   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
10 ئەڤین جمیل حسین   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
11 ئومێد عمر  محمود   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
12 ادیب عبدالرحمن نوری   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
13 اراز ابراهیم محمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
14 اراس غفور عبدالله   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
15 اسماعیل حمە عزیز   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
16 امیر جبار خماس   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
17 ایاد حسین حمید   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
18 ایمان عمر  معروف   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
19 ایوب محمد عبدالله   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
20 باخان محمود کریم   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
21 باڵا کمال جلال   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
22 بانو عثمان قادر    کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
23 باوان ئاکۆ ابراهیم   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
24 بەرزان حمەصالح حمەعزیز   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
25 بەرهەم قادر عمر   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
26 بەرهەم قاسم حمد صالح   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
27 بەناز خسرو احمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
28 بەناز فریق عبدول   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
29 بروسک بوار نورالدین   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
30 بشری جمال عبدالله   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
31 بنار کامل محمود   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
32 بهار رفیق مصطفی   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
33 بهار عبداللە محمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
34 بوتان بورهان اسماعیل   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
35 بیان حاجی محمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
36 تابان عمر  حمە لاو   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
37 تاڤان مطلب عبدالله   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
38 تۆڵە جزا علی   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
39 پاڤێڵ کریم اسماعیل   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
40 پەری عمر  فقی   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
41 پەیوەست جزا کریم   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
42 جوانە محمد حمەصالح   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
43 جوانە محمد شریف   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
44 جوتیار فاتح صالح   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
45 حاتم علی برزو   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
46 خەرمان جزا صالح   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
47 خەندە ابوبکر احمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
48 خەندە احمد کریم   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
49 خەندە جمال علی   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
50 دابان عبداللە حمەکریم   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
51 داستان لطیف حمە رعیم   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
52 دانا سعید محمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
53 دانیل جوامیر صابر   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
54 دەشنێ علی رشید   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
55 دوین نجاح جمیل   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
56 دیاری مجید قادر    کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
57 دیبەر رزگار حمە   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
58 دیدار رحیم فتاح   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
59 درین عدنان عثمان   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
60 ژاکاو جمال فتاح   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
61 ژاڵە ابوبکر حمە   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
62 ژاڵە احمد سلیم   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
63 ژیلیا سرتیپ یحیی   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
64 رازاو بابە رسول   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
65 رەوەز کامل صدیق   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
66 رەنجدەر جمال محمود   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
67 رێباز حسێن حمە   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
68 رێباز رضا محمود   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
69 رێباز علی احمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
70 رێباز کامل عبدالقادر   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
71 رێبوار محمد رحیم   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
72 رێبین توفیق حسین   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
73 رێبین واحد احمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
74 ریژین بورهان حمە امین   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
75 ریزان عبدول حمە رحمان   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
76 ریمان احمد نصرت   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
77 زریان احمد عزیز   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
78 زریان حمەعلی عمر   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
79 زریان حمەغریب عبدالله   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
80 سارا عادل رٶوف   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
81 سارا علی رسول   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
82 ساز حمە صالح محمود   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
83 سامان عبدالکریم حسن   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
84 سامان محمود کریم   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
85 سەرهەنگ قادر محمود   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
86 سەروین طاهر حسین   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
87 سەنگەر محمد علی   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
88 سروە محمد طاهر   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
89 سروشت طه کریم   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
90 سوزان عمر  حسن   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
91 سوما عثمان محمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
92 سونیا احمد حمە   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
93 سونیا احمد عزیز   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
94 سیڤان ابراهیم حمەغریب   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
95 شاجوان هێرش کاکل   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
96 شادیە حمە حمە مراد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
97 شارا جلال علی   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
98 شارا محمد عبدالله   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
99 شاڵاو کمال عباس   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## شماڵ علی کریم   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## شهرام غریب انور   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## شەهلا شاکر فاتح   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## شەهێن علر خطاب   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## شەهێن غریب مصطفی   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## شەوبۆ قادر احمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## شەیدا طالب عبدالرحمن   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## شەیدا محمد صوفی پیرۆت   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## شەیما فارس مجید   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## شڤان صادق مجید   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## شڤان محمد رحیم   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## شکار ازاد وهاب   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## شنو محمدامین حمەسور   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## شۆخان عمر  رحیم   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## شەیدا جزا مصطفی   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## شیفان عباس امین   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## شیماء بهاء الدین رشید   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## صلاح ابراهیم صالح   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## چاوان جبار سعید   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## چاوان نجات مجید   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## چرۆ ئازاد عبدالقادر   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## چرۆ احمد صالح   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## چرۆ رضا فتاح   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## چنار توفیق رٶوف   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## چۆڤان عثمان احمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## چیا ناصر عبدالله   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## چیا واحد حمە   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## گریان رحمن صالح   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## طه محمود کریم   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## گۆران فخرالدین محمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## گوڤەن محمد محمود   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## گوڵان صدیق قادر    کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## ڤیان کمال قادر    کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## عثمان فائق روستم   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## علی شاکر شامار   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## علی حمە سعید وسمان   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## فاطمە نوزاد غالب   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## فرمان جزا صالح   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## فرهاد رٶوف علی   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## فرهاد علی رشید   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## کارزان عزیز احمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## کارزان عصام الدین محمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## کارزان محمود حسن   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## کانی جمال عبدالله   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## کانی سامان جعفر   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## کانی سلام لطیف   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## کانیاو محمد احمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## کمال حسین عبداللە   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## کوژین نوری صالح   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## کوردستان محمود احمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## کۆسار ابوبکر عبداللە   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## لاڤین عمر  قادر    کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## لوقمان محمود محمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## لیلی احمد حمە   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## محمد جزا علی   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## محمد عبداللە عثمان   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## میلان انور سعید   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## نەبەز حارس حمە   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## نەرمین کریم عبدالله   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## نیگار حمەصدیق مارف   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## هاوتا نجاه محمد امین   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## هاورێ جعفر احمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## هاوسەر شیرزاد محمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## هاوکار حسن محمود   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## هاوکار صدیق عثمان   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## هاوناز بکر صالح   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## هاوناز قادر کریم   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## هەردی غازی محمود   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## هەردی فاضل حمە خورشید   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## هەرێز سالار علی   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## هەریم جمال حسن   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## هەڵاڵە حمە علی   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## هەڵاڵە رشید کریم   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## هەڵگورد باقی عبدالله   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## هەڵۆ محمد قادر    کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## هەورامان انور محمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## هەورامان عمر  سعید   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## هیرۆ لطیف محمود   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## هیرۆ هیوا علی   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## هیڤار عبداللە عزیز   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## هێمن انور محمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## هێمن جلال محمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## هێمن صالح امین   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## هێمن عمر  عبداللە   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## هێمن محمد حمە امین   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## هێمن هادی حمەخورشید   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
## سوز حسام صالح   کارگێڕی کار/ ئێواران 2012 - 2011  
 
1 ئارام احمد رشید   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
2 ئارژەنگ علی عبدالله   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
3 ئاری رشید احمد   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
4 ئارەزو سالار صالح   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
5 ئارەزو عمر علی   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
6 ئاکام هیدایەت عبدالله   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
7 ئاکۆ صلاح عبدالله   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
8 ئاوات احمد صابر   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
9 ئاوات محمد احمد   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
10 ئاوات محمود محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
11 ئۆژین عبدالرحمن کریم   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
12 ئەوین معروف مصطفی   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
13 ئەڤین بورهان عمر   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
14 انور علی عبدالله   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
15 باخان جزا محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
16 بانە طیب نوری   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
17 بانە فاروق اسماعیل   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
18 برهان محمد احمد   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
19 بشری علی عبدالکریم   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
20 بهاءالدین محمود رحیم   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
21 بیخال یحیی احمد   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
22 بینایی رٶوف رشید   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
23 بینایی شفەق حسن   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
24 بێریڤان احمد حمە   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
25 بێستون مصطفی محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
26 بێگەرد خلیل عبدالله   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
27 بەختیار رحیم کریم   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
28 بەرزان بابکر رسول   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
29 بەندی محمد عثمان   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
30 بەهمەن حسن عبدالله   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
31 بەیان عثمان عبدالله   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
32 پشتیوان حمە عزیز   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
33 پشتیوان نوری حمەامین   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
34 پێشەوا بێستون عبدالرحمن   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
35 پێشەوا جمال رحمان   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
36 پەخشان جلال فائق   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
37 پەرلەمان فرحان سعید   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
38 پەیوەست خسرەو حمە   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
39 تارا محمد امین عبدالقادر   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
40 تاژان ئومێد احمد   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
41 تاژان امین فرج   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
42 تینا جلال رشید   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
43 جلال یوسف عبدالرحمن   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
44 جهاد عمر حسین   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
45 جوانە احمد عزیز   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
46 جوانە حسین صدیق   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
47 چنار طارق مولود   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
48 چۆمان علی محمود   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
49 چیا محمد کریم   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
50 خۆزگە عثمان محمدامین   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
51 خۆشی علی کریم   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
52 خێلان احمد فتاح   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
53 دابان عثمان حسن   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
54 دانا ابوبکر عمر   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
55 دانا احمد عبدالرحمن   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
56 دانەر حسن سعید   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
57 دلیڤان محمد توفیق   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
58 دلێر عبدول حسن   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
59 دنیا حمەصالح فرج   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
60 دونیا سردار حمەخان   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
61 دڵشاد صابر محمدامین   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
62 دیاری حسن عبدالله   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
63 دیاری حمەصدیق مارف   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
64 دیدار حیدەر علی   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
65 دیلمان طه عبدالله   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
66 دێرین کمال فرج   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
67 دەرسیم محمد حسین   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
68 دەشنێ فایق علی   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
69 دەوەن یاسین جلال   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
70 رابەر عمر فتاح   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
71 روانگە جلال علی   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
72 روخسار همزە ابراهیم   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
73 روخسار محمد احمد   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
74 روخۆش شماڵ جلال   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
75 روناک حسین کریم   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
76 رۆژان حمەصالح محمود   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
77 رۆژگار فتاح  امین   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
78 رۆشنا احمد کریم   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
79 رۆشنا عبدول حمەغریب   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
80 ریبەند عادل قادر   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
81 ریڤان احمد محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
82 رێبوار سلێمان حمە   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
83 رێبین علی جعفر   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
84 رێژوان خلیل قادر   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
85 رێژین بهاءالدین محی الدین   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
86 رێکار حمە امین   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
87 رێناس احمد اسماعیل   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
88 رەگەز زریان فتاح   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
89 رەوا عبدالله عسین   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
90 رەوەز کنعان احمد   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
91 زامۆ فریدون عبدالله   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
92 زەیتون محمود احمد   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
93 زەینەب فتاح  اسماعیل   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
94 ژینۆ اکرم محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
95 ژینۆ عثمان صالح   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
96 سارا ئاوات صدیق   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
97 سارا شوقی شریف   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
98 ساکار ئاوات محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
99 ساکار طه کریم   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## سامی سعید مصطفی   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## سرود جلال حمە رشید   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## سفر عبدالسلام عبدالله   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## سکاڵا کریم سعید   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## سلام صباح جعفر   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## سلیڤان کاوە محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## سمیرە فرج شریف   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## سۆران احمد صالح   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## سۆزان عمر صالح   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## سیزان محمد ئومێد   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## سیڤان رێبوار حمە   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## سەیوان مصطفی محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## شاگول غازی رشید   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## شالیار احمد فرج   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## شکریە نامق فرج   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## شنۆ محمد عبدالرحمن   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## شنە احمد علی   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## شوان بورهان پیرۆت   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## شڤان رفیق نوری   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## شۆخان ابوبکر احمد   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## شۆخان لطیف توفیق   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## شیراز خدر عبدلله   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## شیرزاد علی قادر   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## شیروان احمد عارف   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## شیرین حسین فتاح   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## شیلان رشید مجید   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## شیماء حمە علی   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## شەماڵ احمد کریم   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## شەنگە خالد احمد   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## شەنیەر دیار احمد   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## شەوگار احمد رسول   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## شەیدا حمد محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## عبدالقادر عبدالله توفیق   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## عبدالله محمد اسعد   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## عمر جعفر احمد   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## فرمان عبدالله رشید   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## فریحە عین الدین طالب   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## فریدون نزار کریم   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## کارزان احمد محمدامین   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## کارزان حمەامین عبدالله   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## کاروان صالح احمد   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## کاروان والی قادر   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## کالی مصطفی هومر   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## کانی مجید سعید   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## کۆچەر رشید فتاح   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## کۆچەر صدیق محمدامین   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## کیفایت ابراهیم محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## کەژان ئازاد ابراهیم   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## کەژێ سردار هەمیرخان   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## کەنار شریف رشید   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## گونا رسول امین   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## گونا کریم احمد   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## گوڵزار ابراهیم رشید   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## گیابند مصطفی ابراهیم   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## گیلاس عثمان شریف   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## گەشاو عبدالهادی رشید   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## گەشبین شماڵ محی الدین   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## لانە حمەرشید ابراهیم   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## لانە خالد قادر   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## لانە دلێر جلال   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## لانە عزیز چراغ   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## لاوێن کمال مصطفی   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## محمد امین حمەسعید   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## محمد جمال مجید   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## محمد سعید رسول   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## محمد علی حسن   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## محمد علی شریف   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## محمد فاضل حارس   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## مصطفی عبدالله محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## مهاباد محمد احمد   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## میران مهدی حسن   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## نازەنین احمد محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## نازەنین عبدالله فرج   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## ناسیار مصطفی مصطفی   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## ناهدە عمر رسول   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## نەوژیر نوزاد فارس   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## هاورێ عثمان علی   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## هاوذين عبدالله حسن   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## هاوسەر کریم حمەصالح   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## هاوناز جزا علی   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## هدی ابوبکر عبدالله   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## هدی ابراهیم فتاح   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## هونەر احمد محمود   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## هۆزان کاوە قادر   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## هۆزان علی مصطفی   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## هۆشمەند ادهم حامد   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## هیوا بکر محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## هیوا عمر محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## هێرش خالد فرج   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## هێرش عمر عثمان   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## هێژا دڵشاد احمد   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## هێمن باقی محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## هێمن جلال محمدامین   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## هێڤین عادل عبدالرحمن   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## هێڤین جلال حمە   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## هەردی جبار عبدالله   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## هەرێم محمد عبدالقادر   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
## هەنار علی خدر   ژمێریاری/ ئێواران 2012 - 2011  
Comments