2005-2006

 دەرچوانى ساڵی 2005 - 2006
1 ئارام عثمان حمه‌ فرج   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2006 - 2005  
2 ئاره‌زوو حمه‌ امین علی   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2006 - 2005  
3 امیره‌ بارام حسین   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2006 - 2005  
4 ابراهیم محمد محمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2006 - 2005  
5 بناز احمد محمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2006 - 2005  
6 تاڤگه‌ زوراب محمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2006 - 2005  
7 حمزه‌ کمال محمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2006 - 2005  
8 بیریڤان کمال رشید   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2006 - 2005  
9 هیرش محمد احمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2006 - 2005  
10 جوامیر علی احمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2006 - 2005  
11 ژوان احمد سعید   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2006 - 2005  
12 هیشوو جمال حمه‌    راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2006 - 2005  
13 سردار حاجی ابراهیم   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2006 - 2005  
14 سه‌رده‌شت حمه‌ صالح فرج   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2006 - 2005  
15 چۆڤیان ناصح عمر   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2006 - 2005  
16 چرۆ محمد سعید   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2006 - 2005  
17 چرا نجات محمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2006 - 2005  
18 چراخان ابوبکر عمر   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2006 - 2005  
19 گۆنا عزیز عبدالله‌   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2006 - 2005  
20 عباس سردار محمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2006 - 2005  
21 فریدون جلال علی   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2006 - 2005  
22 کویستان قادر سعید   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2006 - 2005  
23 کاروان سالار عبدالله‌   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2006 - 2005  
24 کانی حسن علی   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2006 - 2005  
25 کاوه‌ توفیق حمه‌    راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2006 - 2005  
26 هه‌لمه‌ت هوشیار کریم   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2006 - 2005  
 
1 ئارام حمە قادر   دەرمانسازى 2006 - 2005  
2 ئازيز عبدالباقى حمه   دەرمانسازى 2006 - 2005  
3 ئاشنا محمد رشيد   دەرمانسازى 2006 - 2005  
4 ادريس خدر حسن   دەرمانسازى 2006 - 2005  
5 ادريس محمد حمه   دەرمانسازى 2006 - 2005  
6 اسماعيل ابراهيم عبدالله   دەرمانسازى 2006 - 2005  
7 بةروين رشيد محمد   دەرمانسازى 2006 - 2005  
8 بةيمان طه احمد   دەرمانسازى 2006 - 2005  
9 بيستون ابراهيم محمود   دەرمانسازى 2006 - 2005  
10 توانا عبدالرحمن على   دەرمانسازى 2006 - 2005  
11 جاوان فاروق احمد   دەرمانسازى 2006 - 2005  
12 جوامير عبدل محمد   دەرمانسازى 2006 - 2005  
13 جيا عثمان احمد   دەرمانسازى 2006 - 2005  
14 حامد محمد سليمان   دەرمانسازى 2006 - 2005  
15 حبيب محمد حسام الدين   دەرمانسازى 2006 - 2005  
16 دلباك محمد محمود   دەرمانسازى 2006 - 2005  
17 ديمەن حسين حسن   دەرمانسازى 2006 - 2005  
18 ريبةر جمال حمدى   دەرمانسازى 2006 - 2005  
19 سةرباز ابوبكر محمود   دەرمانسازى 2006 - 2005  
20 سةردار حمة حسين حمة   دەرمانسازى 2006 - 2005  
21 سةركةوت حمة سور مصطفى   دەرمانسازى 2006 - 2005  
22 سلام وهاب شهاب   دەرمانسازى 2006 - 2005  
23 سمكو احمد محمد   دەرمانسازى 2006 - 2005  
24 شةهل اخالد محمد   دەرمانسازى 2006 - 2005  
25 شنو عبدالعزيز محمد   دەرمانسازى 2006 - 2005  
26 شورش احمد محمد   دەرمانسازى 2006 - 2005  
27 كامران حمة خان غفور   دەرمانسازى 2006 - 2005  
28 محمد رشيد محمد   دەرمانسازى 2006 - 2005  
29 نةرمين حمة امين حسين   دەرمانسازى 2006 - 2005  
30 نةوةر فايق عابد   دەرمانسازى 2006 - 2005  
31 نةوزاد عباس رحمان   دەرمانسازى 2006 - 2005  
32 هيرو كريم خضر   دەرمانسازى 2006 - 2005  
 
1 ئاريز عبدالواحد امين   پەرستاری 2006 - 2005  
2 اوميد لطيف حسين   پەرستاری 2006 - 2005  
3 بةهار احمد عبدالله   پەرستاری 2006 - 2005  
4 بةخشان عمر على   پەرستاری 2006 - 2005  
5 بيستون قادر مصطفى   پەرستاری 2006 - 2005  
6 تابان سعيد عبدالقادر   پەرستاری 2006 - 2005  
7 بةناز عمر حمة صالح   پەرستاری 2006 - 2005  
8 حامد على بيروت   پەرستاری 2006 - 2005  
9 دلسوز نورى محمد   پەرستاری 2006 - 2005  
10 دانا توفيق رشيد   پەرستاری 2006 - 2005  
11 زيان قادر احمد   پەرستاری 2006 - 2005  
12 سيوة عبدالكريم عبدالقادر   پەرستاری 2006 - 2005  
13 سروة ابوبكر حمة محمود   پەرستاری 2006 - 2005  
14 سوران خدر محمد   پەرستاری 2006 - 2005  
15 سةرباز مصطفى عبدالله   پەرستاری 2006 - 2005  
16 شةهين حسن محمد   پەرستاری 2006 - 2005  
17 شيلان عثمان عباس   پەرستاری 2006 - 2005  
18 صباح حمة رضا   پەرستاری 2006 - 2005  
19 عزت محمد سعيد   پەرستاری 2006 - 2005  
20 كوردستان عبدالكريم سعيد   پەرستاری 2006 - 2005  
21 كيزان قادر مصطفى   پەرستاری 2006 - 2005  
22 كوفةند رزكار جلال   پەرستاری 2006 - 2005  
23 مريوان فرج محمد   پەرستاری 2006 - 2005  
24 نريمان حامد محمد   پەرستاری 2006 - 2005  
25 نعيمة على احمد   پەرستاری 2006 - 2005  
26 نكار نورى احمد   پەرستاری 2006 - 2005  
27 نسرين عبدالله مصطفى   پەرستاری 2006 - 2005  
28 هةلكورد محمد مجيد   پەرستاری 2006 - 2005  
29 احمد محمد محمد سعيد   پەرستاری 2006 - 2005  
 
1 ئاره‌زوو حسن امین   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
2 ئاشنا جلیل محمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
3 ئاکار کاکه‌ محمد مصطفی   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
4 احمد حسین عبدالله‌   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
5 بنار حمه‌ طاهر قادر   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
6 به‌یان عثمان محمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
7 چیا انوه‌ر محمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
8 خێلان کمال عبدالرحمن   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
9 رووبار غریب عابد   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
10 رێبین نوری محمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
11 زیره‌ک محمد امین   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
12 ژیان فرج حمه‌   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
13 ژیان توفیق عمر   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
14 سوره‌ت محمد احمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
15 سازگار عبدالرحمن حسین   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
16 ساکار عمر عبدول   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
17 سامان صدیق خدر   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
18 سه‌رکه‌وت حمه‌ امین عبدالله‌   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
19 سوزان انوه‌ر عبدالکریم   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
20 سه‌رکه‌وت جلال مصطفی   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
21 شۆخان صلاح علی   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
22 فریدون حمه‌ خان عزیز   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
23 گه‌شاو احمد عبدالله‌   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
24 صباح عبدالقادر ابراهیم   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
25 نیاز حسن قادر   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
26 نژو مصطفی محمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
27 هێرۆ ابراهیم حسن   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
28 هه‌ردی جبار سعید   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
29 هیشوو حسین سعید   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
30 یونس صالح حسین   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
31 فاطمه‌ حمه‌ صالح ابراهیم   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
32 عثمان محمد احمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
33 بێریڤان سعدالله‌ فتح الله‌   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
34 دیار عبدول علی   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
35 شادان قادر احمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
36 مهاباد جمال محمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
37 هه‌ژار ابوبکر عبدالله‌   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
38 هیمن محمود محمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
39 چیا محی الدین رحمان   تەندروستی و کۆمەڵ 2006 - 2005  
 
1 ئارام ئاسۆس حمه‌   تیشک 2006 - 2005  
2 ئارام کریم عبدالله‌   تیشک 2006 - 2005  
3 ئومێد کریم عبدالله‌   تیشک 2006 - 2005  
4 أرزوو غفور مجید   تیشک 2006 - 2005  
5 بێگه‌رد مجید محمد   تیشک 2006 - 2005  
6 به‌رزان نادر محمد   تیشک 2006 - 2005  
7 پێشره‌و عمر کوێخاحمه‌   تیشک 2006 - 2005  
8 دالیا قارمان عثمان   تیشک 2006 - 2005  
9 زارا علی أحمد   تیشک 2006 - 2005  
10 سێوه‌ صدیق نجیب   تیشک 2006 - 2005  
11 سه‌یران أنور مولود   تیشک 2006 - 2005  
12 ساکار أنور حمه‌نادر   تیشک 2006 - 2005  
13 سامان غفور باقی   تیشک 2006 - 2005  
14 سردار أبراهیم حسن   تیشک 2006 - 2005  
15 شنو کاک أولا کریم   تیشک 2006 - 2005  
16 شوخان شفیق توفیق   تیشک 2006 - 2005  
17 عمر همزه‌ حسین   تیشک 2006 - 2005  
18 عقید شکری محمد   تیشک 2006 - 2005  
19 کوردستان سلام محمد   تیشک 2006 - 2005  
20 نوزاد بشیر حمه‌کریم   تیشک 2006 - 2005  
21 هه‌لمه‌ت فارس أبراهیم   تیشک 2006 - 2005  
22 هه‌لمه‌ت خالد علی   تیشک 2006 - 2005  
 
1 ئاراس بارام محمد   سڕکردن 2006 - 2005  
2 ئاری احمد عبدالله‌   سڕکردن 2006 - 2005  
3 بڕیار عمر کریم   سڕکردن 2006 - 2005  
4 تابان جیهان بخش غفور   سڕکردن 2006 - 2005  
5 چوپی اکرم محمود   سڕکردن 2006 - 2005  
6 دارا حمه‌ رشید امین   سڕکردن 2006 - 2005  
7 ڕزگار محمود علی   سڕکردن 2006 - 2005  
8 رۆژان هیدایه‌ت حمه‌ رشید   سڕکردن 2006 - 2005  
9 سلام عمر محمد   سڕکردن 2006 - 2005  
10 شادان عبدالله‌ احمد   سڕکردن 2006 - 2005  
11 شه‌وبۆ عثمان محمد امین   سڕکردن 2006 - 2005  
12 کوێستان محمد عبدالله‌   سڕکردن 2006 - 2005  
13 نه‌ژاد خواره‌حم فرج   سڕکردن 2006 - 2005  
14 وریا نامق واحد   سڕکردن 2006 - 2005  
 
1 هاوسه‌ر ابوبکر رسول   چارەسەرى سروشتی 2006 - 2005  
2 ارام  بکر عمر    چارەسەرى سروشتی 2006 - 2005  
3 اسوس محمد  احمد    چارەسەرى سروشتی 2006 - 2005  
4 امیره‌ اسماعیل فتح الله‌   چارەسەرى سروشتی 2006 - 2005  
5 هه‌ناو احمد سلیم   چارەسەرى سروشتی 2006 - 2005  
6 جبار محمد  خدر   چارەسەرى سروشتی 2006 - 2005  
7 هیوا اسماعیل محمد   چارەسەرى سروشتی 2006 - 2005  
8 دڵشاد علی  حسن    چارەسەرى سروشتی 2006 - 2005  
9 دیلمان  محمود امجد    چارەسەرى سروشتی 2006 - 2005  
10 ژوان  خالد حسن    چارەسەرى سروشتی 2006 - 2005  
11 هه‌لمه‌ت محمد  حمه‌خان   چارەسەرى سروشتی 2006 - 2005  
12 روانگا محمد  علی   چارەسەرى سروشتی 2006 - 2005  
13 ریواز محمود احمد    چارەسەرى سروشتی 2006 - 2005  
14 نه‌به‌ز رشید  محمود   چارەسەرى سروشتی 2006 - 2005  
15 شادان  علی  توفیق   چارەسەرى سروشتی 2006 - 2005  
16 دانا دارا احمد    چارەسەرى سروشتی 2006 - 2005  
17 شۆخان  عمر  محمد    چارەسەرى سروشتی 2006 - 2005  
18 شه‌یدا محمد  شریف   چارەسەرى سروشتی 2006 - 2005  
 
1 به‌سوز فاروق حمه‌ صالح   شیکاری نەخۆشیەکان 2006 - 2005  
2 بێریڤان کاوه‌ خلیل   شیکاری نەخۆشیەکان 2006 - 2005  
3 تریفه‌ ابوبکر احمد   شیکاری نەخۆشیەکان 2006 - 2005  
4 خه‌نده‌ علی فرج   شیکاری نەخۆشیەکان 2006 - 2005  
5 خسرو سلیم احمد   شیکاری نەخۆشیەکان 2006 - 2005  
6 ساکار صدیق أدریس   شیکاری نەخۆشیەکان 2006 - 2005  
7 عبدالرحمن حمه‌  خدر   شیکاری نەخۆشیەکان 2006 - 2005  
8 عثمان احمد حسن   شیکاری نەخۆشیەکان 2006 - 2005  
9 عدنان سلیمان فتح الله   شیکاری نەخۆشیەکان 2006 - 2005  
10 کمال اسماعیل رسول   شیکاری نەخۆشیەکان 2006 - 2005  
11 فریشته‌ حسێن قادر   شیکاری نەخۆشیەکان 2006 - 2005  
12 مه‌ریوان علی صالح   شیکاری نەخۆشیەکان 2006 - 2005  
13 میهراکۆ حسین محمود   شیکاری نەخۆشیەکان 2006 - 2005  
14 هوشمه‌ن جلال محی الدین   شیکاری نەخۆشیەکان 2006 - 2005  
15 هه‌نسک محمد هوشیار   شیکاری نەخۆشیەکان 2006 - 2005  
16 کورده‌ میکائیل ابراهیم   شیکاری نەخۆشیەکان 2006 - 2005  
17 أدریس خدر حسن   شیکاری نەخۆشیەکان 2006 - 2005  
18 ثروت احمد فتاح   شیکاری نەخۆشیەکان 2006 - 2005  
19 ده‌شنێ محمد محمدامین   شیکاری نەخۆشیەکان 2006 - 2005  
20 دڵسۆز عبدول محمداحمد   شیکاری نەخۆشیەکان 2006 - 2005  
21 سۆران عثمان نوری   شیکاری نەخۆشیەکان 2006 - 2005  
22 نرمین عبدالله محمد   شیکاری نەخۆشیەکان 2006 - 2005  
23 شاخه‌وان جبار حمه‌ امین   شیکاری نەخۆشیەکان 2006 - 2005  
24 شارا نریمان  حسن   شیکاری نەخۆشیەکان 2006 - 2005  
25 شاناز کاوه‌ خلیل   شیکاری نەخۆشیەکان 2006 - 2005  
26 یادگار عمر أمین   شیکاری نەخۆشیەکان 2006 - 2005  
27 نوێنه‌ر فاروق أبراهیم   شیکاری نەخۆشیەکان 2006 - 2005  
28 کاروان حسن احمد   شیکاری نەخۆشیەکان 2006 - 2005  
 
1 ئارام جبار حسين   پاراستنی ڕووەک 2006 - 2005  
2 ئاوات رسول عبدالله   پاراستنی ڕووەک 2006 - 2005  
3 ئاوات كاكة محمد   پاراستنی ڕووەک 2006 - 2005  
4 احلام سعدون توفيق   پاراستنی ڕووەک 2006 - 2005  
5 بةناز محمد صالح   پاراستنی ڕووەک 2006 - 2005  
6 جالاك ابراهيم قادر   پاراستنی ڕووەک 2006 - 2005  
7 جبار حمة رسول امين   پاراستنی ڕووەک 2006 - 2005  
8 جنور ابوبكر صالح   پاراستنی ڕووەک 2006 - 2005  
9 سةنكةر جواد مجيد   پاراستنی ڕووەک 2006 - 2005  
10 سردار سعيد اسماعيل   پاراستنی ڕووەک 2006 - 2005  
11 سوران محمد محمد على   پاراستنی ڕووەک 2006 - 2005  
12 سوزان كريم نورى   پاراستنی ڕووەک 2006 - 2005  
13 سيروان فريدون حمة سليم   پاراستنی ڕووەک 2006 - 2005  
14 شاناو عمر عبدالله   پاراستنی ڕووەک 2006 - 2005  
15 شةرمن رضا عارف   پاراستنی ڕووەک 2006 - 2005  
16 شةونم رسول اسماعيل   پاراستنی ڕووەک 2006 - 2005  
17 شمال عبدالله صالح   پاراستنی ڕووەک 2006 - 2005  
18 شيلان كريم حسن   پاراستنی ڕووەک 2006 - 2005  
19 على طالب حسين   پاراستنی ڕووەک 2006 - 2005  
20 كةشان احمد صالح   پاراستنی ڕووەک 2006 - 2005  
21 منيرة محمد امين حمة سور   پاراستنی ڕووەک 2006 - 2005  
22 مهدى هادى عول   پاراستنی ڕووەک 2006 - 2005  
23 ناسكة عمر فتاح   پاراستنی ڕووەک 2006 - 2005  
24 نسار جمال محمد   پاراستنی ڕووەک 2006 - 2005  
25 نوزاد باقى عبدالقادر   پاراستنی ڕووەک 2006 - 2005  
26 هةريم عمر كريم   پاراستنی ڕووەک 2006 - 2005  
27 هيمن احمد حمة عول   پاراستنی ڕووەک 2006 - 2005  
 
1 ئارام قادر احمد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
2 ئارام محمد مصطفى   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
3 ئارى عارف غريب   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
4 ئازاد احمد محمد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
5 ئاوات كريم محمد سعيد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
6 ئاواز جمال صالح   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
7 ئاواز كريم قادر   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
8 ئةريفان سعيد كريم   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
9 ئوميد حسين كريم   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
10 ئوميد حمة حمة غريب   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
11 اميد احمد مجيد احمد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
12 بةرهةم بارام محمد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
13 بةريز شوكت ابوبكر   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
14 بةناز شريف قالة   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
15 بةهار محمد محمد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
16 بةيان نجم رشيد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
17 بشتيوان فخرالدين عبدالله   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
18 بشرى عمر محمد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
19 بنار طيب على   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
20 بنار عمر محمد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
21 بناز رحمن محمد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
22 بهاءالدين قادر صالح   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
23 بهرة رفيق احمد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
24 بێخال رؤوف ملا محمد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
25 بيان عبدالله فقى درويش   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
26 بيريفان زرار عبدالله   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
27 بيستان سامان عزيز   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
28 تانيا احمد محمد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
29 تانيا شاكر قادر   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
30 تيبين جمال عبدالله   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
31 جنار ابراهيم سعيد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
32 جنور ظاهر نورى   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
33 جنور قادر سعيد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
34 خةندة محمد امين   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
35 خوشكان عمر صابر   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
36 دةرون عثمان حسن   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
37 دلكير احمد محمد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
38 دنيا احمد عبدالله   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
39 ديارى عبدالرحمن مجيد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
40 ديارى على اسماعيل   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
41 ديارى نصرالدين حسن   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
42 ديمةن حمة غفور سعيد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
43 ديمةن قادر رحيم   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
44 ديمةن محمد غريب صالح   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
45 رازان طه خالد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
46 روزا سعيد رشيد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
47 روشنا جمال سعيد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
48 ريبوار عارف حمة صالح   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
49 ريزان جلال محمد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
50 ريزان ياسين رسول   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
51 ريزين جلال محمد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
52 زرنك سةلام كريم   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
53 سازكار سامال حسن   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
54 سالار مصطفى رشيد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
55 سةلار احمد كريم   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
56 سةلار سةردار كريم   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
57 سةنكين عزيز حمزة   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
58 سحر سعيد صالح   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
59 سندس كمال رحيم   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
60 سنور بابا رسول احمد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
61 سنور جبار رشيد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
62 سنور محمد صالح   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
63 سوران مصطفى محمد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
64 سوزان ئازاد ناصر   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
65 سوزان جمال حمة لاو   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
66 سيوة يوسف محمد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
67 شادان كمال كريم   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
68 شارا عثمان ابراهيم   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
69 شاهان صدرالدين احمد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
70 شةوبو يوسف حسين   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
71 شنو على فتاح   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
72 شنو فتح الله عودل   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
73 شنو محمد امين حسين   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
74 شوخان على امين   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
75 شوخان عمر محمد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
76 شوخان غريب رشيد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
77 شوخان فيزالله فرج   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
78 شيلان احمد فرج   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
79 شيلان عبدالمجيد حمة حسين   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
80 صبرية عباس رحمان   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
81 فرهاد عبدالكريم محمد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
82 كزال عثمان حسين   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
83 كوليك محمود حسن   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
84 كونا جبار عبدالرحمن   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
85 كونا عبدالله على   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
86 كويستان جمال محمد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
87 كويستان عبدالرزاق قادر   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
88 كويستان عمر محمد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
89 لالةزار بابا طاهر معروف   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
90 لةرى جمال جلال   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
91 مهاباد نريمان رضا   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
92 ميران حسن خدر   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
93 ناز اسماعيل عبدالقادر   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
94 نةمام خالد صالح   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
95 نةوزاد عثمان احمد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
96 نرمين على احمد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
97 نياز عبدالله احمد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
98 نياز عثمان حسين   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
99 نيان اكرم مجيد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
## نيان عبدالرحمن روستم   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
## هةردى محمد صالح   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
## هةريم غريب على كريم   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
## هةلالة عمر سعيد   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
## هةوار ظاهر حسين   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
## هيرو عمر حسين   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
## هيرو محمد خان حسين   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
## هيمن احمد حسين   کارگێڕی کار 2006 - 2005  
 
1 ئازاد جمال حمة فرج   ژمێریاری 2006 - 2005  
2 ئازاد على فتاح   ژمێریاری 2006 - 2005  
3 ئافان نورى مجيد   ژمێریاری 2006 - 2005  
4 ئةرخةوان على رسول   ژمێریاری 2006 - 2005  
5 ئةفين جبار قادر   ژمێریاری 2006 - 2005  
6 ئةفين جلال فيض الله   ژمێریاری 2006 - 2005  
7 ئوميد ابوبكر حمة على   ژمێریاری 2006 - 2005  
8 ئوميد على محمد   ژمێریاری 2006 - 2005  
9 اميرة عمر شريف   ژمێریاری 2006 - 2005  
10 اوات دارا كريم   ژمێریاری 2006 - 2005  
11 باخان دارا حمة امين   ژمێریاری 2006 - 2005  
12 بانو عمر خضر   ژمێریاری 2006 - 2005  
13 بةري كمال قادر   ژمێریاری 2006 - 2005  
14 بةفرين صالح سعيد   ژمێریاری 2006 - 2005  
15 بةناز حمة عبدالله   ژمێریاری 2006 - 2005  
16 بةناز على عبدالقادر   ژمێریاری 2006 - 2005  
17 بةهار رحيم حسن   ژمێریاری 2006 - 2005  
18 بةهار عطار اسماعيل   ژمێریاری 2006 - 2005  
19 بةيان سعيد محمود   ژمێریاری 2006 - 2005  
20 بةيان صابر هادى   ژمێریاری 2006 - 2005  
21 بةيمان عزيز جعفر   ژمێریاری 2006 - 2005  
22 بشتيوان كاكة برا مولود   ژمێریاری 2006 - 2005  
23 بنار محمد طه قادر   ژمێریاری 2006 - 2005  
24 بناز حسن محمود   ژمێریاری 2006 - 2005  
25 بهاءالدين فايق احمد   ژمێریاری 2006 - 2005  
26 بهار عمر بك حمة امين   ژمێریاری 2006 - 2005  
27 بيخال محمود عراف   ژمێریاری 2006 - 2005  
28 بيريفان نوزاد حسن   ژمێریاری 2006 - 2005  
29 بيزا ابراهيم احمد   ژمێریاری 2006 - 2005  
30 بيستون احمد محمد   ژمێریاری 2006 - 2005  
31 بيمان احمد حمة مصطفى   ژمێریاری 2006 - 2005  
32 تابلو محمد سعيد   ژمێریاری 2006 - 2005  
33 تابين صلاح الدين عباس   ژمێریاری 2006 - 2005  
34 تارا عباس توفيق   ژمێریاری 2006 - 2005  
35 جنار عارف سعيد   ژمێریاری 2006 - 2005  
36 جوانة على احمد   ژمێریاری 2006 - 2005  
37 جيا عثمان قادر   ژمێریاری 2006 - 2005  
38 حمزة عثمان على   ژمێریاری 2006 - 2005  
39 خالد يونس لاوة حسن   ژمێریاری 2006 - 2005  
40 خةندة شيركو صادق   ژمێریاری 2006 - 2005  
41 خيلان صلاح عبدالقادر   ژمێریاری 2006 - 2005  
42 دارا حيكمت محمد   ژمێریاری 2006 - 2005  
43 دانةر صباح رؤوف   ژمێریاری 2006 - 2005  
44 دةريا قادر محمد   ژمێریاری 2006 - 2005  
45 دلخواز جميل شفيق   ژمێریاری 2006 - 2005  
46 ديارى حسن محمد   ژمێریاری 2006 - 2005  
47 ديدةن ماجد ابراهيم   ژمێریاری 2006 - 2005  
48 ديمةن بابا رسول حسن   ژمێریاری 2006 - 2005  
49 ديمةن ظاهر توفيق   ژمێریاری 2006 - 2005  
50 ديمةن محمد عارف   ژمێریاری 2006 - 2005  
51 رزين محمد سعيد   ژمێریاری 2006 - 2005  
52 روزكار زرار سعدون   ژمێریاری 2006 - 2005  
53 روزكار كمال عبدالله   ژمێریاری 2006 - 2005  
54 روقية ابوبكر حسن   ژمێریاری 2006 - 2005  
55 ريبوار عبدالقادر حمة كريم   ژمێریاری 2006 - 2005  
56 ريزان حميد محمد   ژمێریاری 2006 - 2005  
57 ريزين ظاهر فتاح   ژمێریاری 2006 - 2005  
58 زينو محمود قادر   ژمێریاری 2006 - 2005  
59 سارا محمود محى الدين   ژمێریاری 2006 - 2005  
60 سامان فخرالدين رشيد   ژمێریاری 2006 - 2005  
61 سةروةر احمد عبدالله   ژمێریاری 2006 - 2005  
62 سروة صلاح عبدالرحمن   ژمێریاری 2006 - 2005  
63 سعدى حسين محمود   ژمێریاری 2006 - 2005  
64 سنور حمة تال احمد   ژمێریاری 2006 - 2005  
65 سوزان عبدالله حسين   ژمێریاری 2006 - 2005  
66 سوزان فتاح محمد   ژمێریاری 2006 - 2005  
67 سوسن كمال محمد   ژمێریاری 2006 - 2005  
68 شادان طه اومر   ژمێریاری 2006 - 2005  
69 شادان محمد صالح   ژمێریاری 2006 - 2005  
70 شاناز عثمان محى الدين   ژمێریاری 2006 - 2005  
71 شفان انور عبدالله   ژمێریاری 2006 - 2005  
72 شكرية عبدالله عزيز   ژمێریاری 2006 - 2005  
73 شلاو محمد عبدالله   ژمێریاری 2006 - 2005  
74 شنو وةيس حسين   ژمێریاری 2006 - 2005  
75 شهلا عمر رشيد   ژمێریاری 2006 - 2005  
76 شوخان ابراهيم كريم   ژمێریاری 2006 - 2005  
77 شوخان رحيم محمد   ژمێریاری 2006 - 2005  
78 شيلان عمر عبدالله   ژمێریاری 2006 - 2005  
79 شيلان غفور محمد   ژمێریاری 2006 - 2005  
80 شيلان محمد امين احمد   ژمێریاری 2006 - 2005  
81 شينى اكرم على   ژمێریاری 2006 - 2005  
82 صلاح فائق حبيب   ژمێریاری 2006 - 2005  
83 فاطمة عمر محمود   ژمێریاری 2006 - 2005  
84 فان احمد على عارف   ژمێریاری 2006 - 2005  
85 فكرية مصطفى عبدالرحمن   ژمێریاری 2006 - 2005  
86 فلاح فتاح محى الدين   ژمێریاری 2006 - 2005  
87 فيان احمد حسين   ژمێریاری 2006 - 2005  
88 فينك لطيف سعيد   ژمێریاری 2006 - 2005  
89 فينك محمد عارف   ژمێریاری 2006 - 2005  
90 كانياو اسماعيل محمود   ژمێریاری 2006 - 2005  
91 كةنار جلال حسن   ژمێریاری 2006 - 2005  
92 كزال جميل عزيز   ژمێریاری 2006 - 2005  
93 كوسار حمة فرج   ژمێریاری 2006 - 2005  
94 كولبةند سعيد مارف   ژمێریاری 2006 - 2005  
95 كونا سعيد مارف   ژمێریاری 2006 - 2005  
96 كونا كريم محمد   ژمێریاری 2006 - 2005  
97 كيلاس حمة حسن   ژمێریاری 2006 - 2005  
98 لازيان احمد عزيز   ژمێریاری 2006 - 2005  
99 لقمان احمد محمد   ژمێریاری 2006 - 2005  
## محمد عولا خدر   ژمێریاری 2006 - 2005  
## مزدة كمال رضا   ژمێریاری 2006 - 2005  
## منصور ابراهيم فتاح   ژمێریاری 2006 - 2005  
## مهدى فتاح سعيد   ژمێریاری 2006 - 2005  
## ناز ابراهيم محمد   ژمێریاری 2006 - 2005  
## ناسك حيدر عبدالله   ژمێریاری 2006 - 2005  
## ناسكة حسين اسماعيل   ژمێریاری 2006 - 2005  
## نةزيرة خالد قادر   ژمێریاری 2006 - 2005  
## نسيبة حيدر محمود   ژمێریاری 2006 - 2005  
## نيكا جمال حسين   ژمێریاری 2006 - 2005  
## هةزار على محمود   ژمێریاری 2006 - 2005  
## هةلالة حسن عمر   ژمێریاری 2006 - 2005  
## هةلالة عثمان حسن   ژمێریاری 2006 - 2005  
## هيرش صديق حسين   ژمێریاری 2006 - 2005  
## هيرو محمد كريم   ژمێریاری 2006 - 2005  
## هيرو والى قادر   ژمێریاری 2006 - 2005  
## هيشو سةركةوت رشيد   ژمێریاری 2006 - 2005  
## هيمن نجم الدين كريم   ژمێریاری 2006 - 2005  
## هيوا روستم توفيق   ژمێریاری 2006 - 2005  
 
1 ئازاد على حسن   میکانیک 2006 - 2005  
2 ئالان محمد رؤوف   میکانیک 2006 - 2005  
3 بةهزاد محمد رفيق   میکانیک 2006 - 2005  
4 بةيان قادر محمد   میکانیک 2006 - 2005  
5 بشتيوان عبدالله غفور   میکانیک 2006 - 2005  
6 جوتيار احمد بكر   میکانیک 2006 - 2005  
7 دانا فاتح جلال هاشم   میکانیک 2006 - 2005  
8 دةريا محمد رؤوف   میکانیک 2006 - 2005  
9 ديار صابر حسن   میکانیک 2006 - 2005  
10 ديار صلاح محمد   میکانیک 2006 - 2005  
11 ديار نةوزاد عمر   میکانیک 2006 - 2005  
12 ريبين حمة احمد   میکانیک 2006 - 2005  
13 شاخةوان سةعيد نةجيب   میکانیک 2006 - 2005  
14 شارا حمة رحيم   میکانیک 2006 - 2005  
15 شيلان رسول عبدالله   میکانیک 2006 - 2005  
16 عثمان رشيد رسول   میکانیک 2006 - 2005  
17 مصطفى خالد حسن   میکانیک 2006 - 2005  
18 نظيرة عبدالله امين   میکانیک 2006 - 2005  
19 نهرو قادر سعيد   میکانیک 2006 - 2005  
20 هاوري ابراهيم شريف   میکانیک 2006 - 2005  
21 هاوزين محمد صالح   میکانیک 2006 - 2005  
22 هةردى انور عبدالله   میکانیک 2006 - 2005  
23 هةردى حسن احمد   میکانیک 2006 - 2005  
24 هةردي عثمان حسن   میکانیک 2006 - 2005  
25 هةردى فاروق رؤوف   میکانیک 2006 - 2005  
26 هةريم نورى عبدالله معروف   میکانیک 2006 - 2005  
27 هيشو برهان عبدالله   میکانیک 2006 - 2005  
28 هيمن حسن معروف   میکانیک 2006 - 2005  
29 هيمن هادى عبدالرحمن   میکانیک 2006 - 2005  
 
1 ئاسوس حسن رشيد   ڕوپێوى 2006 - 2005  
2 ئاسوس غريب احمد   ڕوپێوى 2006 - 2005  
3 ئاكو عزيز احمد   ڕوپێوى 2006 - 2005  
4 ئاوات محمد زياد   ڕوپێوى 2006 - 2005  
5 باريزة محمد عبدالله   ڕوپێوى 2006 - 2005  
6 بةسوز عمر صبرى   ڕوپێوى 2006 - 2005  
7 بةهمةن حسين احمد   ڕوپێوى 2006 - 2005  
8 بةيان امين صالح   ڕوپێوى 2006 - 2005  
9 بةيمان حسين احمد   ڕوپێوى 2006 - 2005  
10 تابان كريم رةزا   ڕوپێوى 2006 - 2005  
11 تارا اوات محمد   ڕوپێوى 2006 - 2005  
12 جرا ابراهيم سعيد   ڕوپێوى 2006 - 2005  
13 جلال محمد نريمان   ڕوپێوى 2006 - 2005  
14 حميد حمة محمود   ڕوپێوى 2006 - 2005  
15 حيدر على رشيد   ڕوپێوى 2006 - 2005  
16 خةندة حمة على محمد   ڕوپێوى 2006 - 2005  
17 ديرين فايق حسن   ڕوپێوى 2006 - 2005  
18 رعد عباس رحمان   ڕوپێوى 2006 - 2005  
19 رمضان نامق كريم   ڕوپێوى 2006 - 2005  
20 رهيل عثمان حسين   ڕوپێوى 2006 - 2005  
21 ريباز محمد امين احمد   ڕوپێوى 2006 - 2005  
22 ريبين رزكار ابراهيم   ڕوپێوى 2006 - 2005  
23 سارا بارام حمة امين   ڕوپێوى 2006 - 2005  
24 سارا عبدالله حمة صالح   ڕوپێوى 2006 - 2005  
25 ساكار سالار عزيز   ڕوپێوى 2006 - 2005  
26 سةروةر احمد فتاح   ڕوپێوى 2006 - 2005  
27 سةيران رحمن رحيم   ڕوپێوى 2006 - 2005  
28 سردار محمد عبدالقادر   ڕوپێوى 2006 - 2005  
29 سلمان خليل محمد   ڕوپێوى 2006 - 2005  
30 سوران عمر عبدالله   ڕوپێوى 2006 - 2005  
31 سيامةند سعيد شريف   ڕوپێوى 2006 - 2005  
32 شاليا مصطفى محمد   ڕوپێوى 2006 - 2005  
33 شيلان حمة رحيم   ڕوپێوى 2006 - 2005  
34 شيلان عبدالله رمضان   ڕوپێوى 2006 - 2005  
35 عثمان بيروت رسول   ڕوپێوى 2006 - 2005  
36 فلاح عبدالرحمن محمد   ڕوپێوى 2006 - 2005  
37 كاروان عبدالله احمد   ڕوپێوى 2006 - 2005  
38 كاظم كريم حمة مارف   ڕوپێوى 2006 - 2005  
39 كاوة احمد قادر   ڕوپێوى 2006 - 2005  
40 كوران عبدالكريم حمة امين   ڕوپێوى 2006 - 2005  
41 كونا جمال محمود   ڕوپێوى 2006 - 2005  
42 لقمان عابد عبدالواحد   ڕوپێوى 2006 - 2005  
43 لهون بهجت انور   ڕوپێوى 2006 - 2005  
44 ليلى عبدالرحمن محى الدين   ڕوپێوى 2006 - 2005  
45 مادح كريم عبدالرحمن   ڕوپێوى 2006 - 2005  
46 محمد احمد ابراهيم   ڕوپێوى 2006 - 2005  
47 منكور بيروت خضر   ڕوپێوى 2006 - 2005  
48 نةبةز احمد على   ڕوپێوى 2006 - 2005  
49 نرمين عثمان فتاح   ڕوپێوى 2006 - 2005  
50 نهاد عبدالله حمد   ڕوپێوى 2006 - 2005  
51 هيشو على حمة عزيز   ڕوپێوى 2006 - 2005  
52 هيمن حسن افندى   ڕوپێوى 2006 - 2005  
53 هيوا ابوبكر حمة امين   ڕوپێوى 2006 - 2005  
54 هيوا عثمان مولود   ڕوپێوى 2006 - 2005  
55 وريا وةهاب محمد   ڕوپێوى 2006 - 2005  
56 يوسف ابراهيم عمر   ڕوپێوى 2006 - 2005  
 
1 ئاريز اميد جلال   کارەبا 2006 - 2005  
2 ئاسو رسول صالح   کارەبا 2006 - 2005  
3 ئاشنا صالح صوفى   کارەبا 2006 - 2005  
4 ئافان كوركى محمود   کارەبا 2006 - 2005  
5 ئافان محمد على   کارەبا 2006 - 2005  
6 ئاكا رؤوفدة رويش   کارەبا 2006 - 2005  
7 ئامانج حسن قادر   کارەبا 2006 - 2005  
8 ئاوات امين حسن   کارەبا 2006 - 2005  
9 ئوميد رضا صالح   کارەبا 2006 - 2005  
10 ئوميد عبدالله حسن   کارەبا 2006 - 2005  
11 ابراهيم احمد حسن   کارەبا 2006 - 2005  
12 ابوبكر ابراهيم عبدالله   کارەبا 2006 - 2005  
13 ارسن محمد ابراهيم   کارەبا 2006 - 2005  
14 بةناز محمد حسين   کارەبا 2006 - 2005  
15 بةهار حسين كاكة خان   کارەبا 2006 - 2005  
16 بشكو عبدالله محمد   کارەبا 2006 - 2005  
17 بنار بهزاد اسماعيل   کارەبا 2006 - 2005  
18 بنار محى الدين محمد   کارەبا 2006 - 2005  
19 بهرة مجيد كريم   کارەبا 2006 - 2005  
20 تابان احمد محمد   کارەبا 2006 - 2005  
21 تارا حسن محمود   کارەبا 2006 - 2005  
22 جنور انور جلال   کارەبا 2006 - 2005  
23 جوان عثمان مصطفى   کارەبا 2006 - 2005  
24 جوتيار يوسف سعيد   کارەبا 2006 - 2005  
25 دابان حمة رشيد   کارەبا 2006 - 2005  
26 دةريا حسن محمد   کارەبا 2006 - 2005  
27 دةشنى عبدالله حمة غريب   کارەبا 2006 - 2005  
28 دليفان جلال محمد   کارەبا 2006 - 2005  
29 ديمةن محمد حسين   کارەبا 2006 - 2005  
30 رابةر بورهان عبدالرحمن   کارەبا 2006 - 2005  
31 راز جلال حمة على   کارەبا 2006 - 2005  
32 رةنجدة رجمال صالح   کارەبا 2006 - 2005  
33 رةنكين احمد حمة على   کارەبا 2006 - 2005  
34 رةوند خليل عبدالكريم   کارەبا 2006 - 2005  
35 رزكار عبدالله قادر   کارەبا 2006 - 2005  
36 روخوش احمد حمة حسين   کارەبا 2006 - 2005  
37 روشنا نورى سعيد   کارەبا 2006 - 2005  
38 ريباز حمة غريب حمة امين   کارەبا 2006 - 2005  
39 ريبوار اسماعيل صالح   کارەبا 2006 - 2005  
40 ريبين حمة صالح شاسوار   کارەبا 2006 - 2005  
41 ريبين فاضل محمود   کارەبا 2006 - 2005  
42 ريبين مصطفى على   کارەبا 2006 - 2005  
43 ريزان محمد حسين   کارەبا 2006 - 2005  
44 زوزان ابوبكر محمد   کارەبا 2006 - 2005  
45 زيان صالح حسن   کارەبا 2006 - 2005  
46 زينةر فرهاد صديق   کارەبا 2006 - 2005  
47 سارا سليمان سليم   کارەبا 2006 - 2005  
48 سارا محمد احمد   کارەبا 2006 - 2005  
49 سةربةست حسين قادر   کارەبا 2006 - 2005  
50 سةركةوت جلال عزت   کارەبا 2006 - 2005  
51 سةرمةد ئازاد عزيز   کارەبا 2006 - 2005  
52 سةرياس حمة رشيد   کارەبا 2006 - 2005  
53 سةنكين بيروت نورى   کارەبا 2006 - 2005  
54 سروة حسن حسين   کارەبا 2006 - 2005  
55 سوران انور محمد   کارەبا 2006 - 2005  
56 سوما فايق احمد   کارەبا 2006 - 2005  
57 سيوة ئازاد قادر   کارەبا 2006 - 2005  
58 شارا على حمة سليم   کارەبا 2006 - 2005  
59 شالاو رزكار بكر   کارەبا 2006 - 2005  
60 شةهين خدر برايم   کارەبا 2006 - 2005  
61 شيلان فرج قادر   کارەبا 2006 - 2005  
62 شيماء رةمةزان حمة رؤوف   کارەبا 2006 - 2005  
63 صبحى رسول عبدالله   کارەبا 2006 - 2005  
64 صلاح ناصر مصطفى   کارەبا 2006 - 2005  
65 عبدالرحمن بهاءالدين على   کارەبا 2006 - 2005  
66 عماد اركان عارف   کارەبا 2006 - 2005  
67 فاضل عمر محمود   کارەبا 2006 - 2005  
68 فةرةيدون محمد خوارحم   کارەبا 2006 - 2005  
69 فيان حامد عارف   کارەبا 2006 - 2005  
70 فيان حسين محمد   کارەبا 2006 - 2005  
71 فيان عدنان خيرالله   کارەبا 2006 - 2005  
72 كاميار محمد مصطفى   کارەبا 2006 - 2005  
73 كوجةر قادر اسماعيل   کارەبا 2006 - 2005  
74 كوران حكيم غفور   کارەبا 2006 - 2005  
75 كوران محمد احمد   کارەبا 2006 - 2005  
76 كونا سةلام محى الدين   کارەبا 2006 - 2005  
77 كويستان قادر عبدالله   کارەبا 2006 - 2005  
78 ماردين صليوة هورمز   کارەبا 2006 - 2005  
79 محمد اسماعيل مصطفى   کارەبا 2006 - 2005  
80 مزدة هادى احمد   کارەبا 2006 - 2005  
81 مهدى عبدالله رحيم   کارەبا 2006 - 2005  
82 ميديا عبدالعزيز مصطفى   کارەبا 2006 - 2005  
83 ناز ابراهيم فرج   کارەبا 2006 - 2005  
84 نةبةز عبدالكريم سعيد   کارەبا 2006 - 2005  
85 هاوراس شفيق رضا   کارەبا 2006 - 2005  
86 هةردى توفيق محمد   کارەبا 2006 - 2005  
87 هةريم واحد رسول   کارەبا 2006 - 2005  
88 هةزار محمود شريف   کارەبا 2006 - 2005  
89 هيرش جلال حمة غريب   کارەبا 2006 - 2005  
90 هيرش محمد حمة امين   کارەبا 2006 - 2005  
91 هيزا دلشاد حمزة   کارەبا 2006 - 2005  
92 واحد حميد مجيد   کارەبا 2006 - 2005  
 
1 ئاواز  محمود کاکه‌خان    ژنان و مناڵ بوون 2006 - 2005  
2 باخان اورحمان احمد    ژنان و مناڵ بوون 2006 - 2005  
3 نگین حمه‌صالح احمد    ژنان و مناڵ بوون 2006 - 2005  
4 تانیا عبدالجبار علی    ژنان و مناڵ بوون 2006 - 2005  
5 فێنك خلیل حمه‌رشید    ژنان و مناڵ بوون 2006 - 2005  
6 پری بهاءالدین رسول    ژنان و مناڵ بوون 2006 - 2005  
7 ڕۆشنا عمر احمد    ژنان و مناڵ بوون 2006 - 2005  
8 سناء فتاح مراد    ژنان و مناڵ بوون 2006 - 2005  
9 شاناز محمد کریم    ژنان و مناڵ بوون 2006 - 2005  
10 چیمن رحمان محمود    ژنان و مناڵ بوون 2006 - 2005  
11 گه‌شاوه‌ جمیل حسن    ژنان و مناڵ بوون 2006 - 2005  
12 گلاوێژ ابراهیم عبدالله‌    ژنان و مناڵ بوون 2006 - 2005  
 
1 ئاراس مغدید رسول   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
2 په‌رژین محمد قادر   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
3 به‌سۆز حسن احمد   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
4 به‌یان خوداکه‌رم حسین   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
5 بیرڤان حمه‌ غریب ره‌زا   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
6 تابلۆ حمه‌ صدیق عبدالکریم   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
7 تاڤگه‌ اسماعیل رسول   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
8 ته‌لار احمد مجید   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
9 جه‌مال اسماعیل معروف   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
10 خێڵان خالد معروف   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
11 ژین صلاح الدین عبدالقادر   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
12 رووناک قادر حسن   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
13 رێبوار صالح محمود   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
14 رێبین رۆوف علی   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
15 زراره‌ احمد حسن   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
16 سه‌یران حسین عبدالله‌   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
17 سربست محمد کریم   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
18 شارا محمد قادر   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
19 شوان معروف همزه‌   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
20 شۆخان احمد محمد   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
21 شۆخان سوید فتاح   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
22 شۆخان عمر رشید   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
23 شۆخان فریدون محمد   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
24 شێنێ حسام الدین محمد   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
25 گولاله‌ مصطفی محمد   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
26 گولان عزیز احمد   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
27 گۆنا کریم عبدالقادر   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
28 ڤیان خدر حمه‌ اسماعیل   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
29 ڤینۆس فواد توفیق   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
30 عبدالله‌ جلیل حمه‌ شریف   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
31 فرهاد فواد رضا   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
32 که‌نار عزه‌ت معروف   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
33 له‌نجه‌ احمد فارس   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
34 مه‌ریوان لطیف نوری   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
35 منال عباس امین   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
36 نه‌به‌ز علی عمر   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
37 نه‌رمین محمود عثمان   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
38 نمام جمال حمه‌ سعید   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
39 نیگار ابراهیم احمد   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
40 هه‌ردی بهاوالدین محمد   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
41 هێرش صدیق حسین   گەشت و گوزار 2006 - 2005  
 
1 ئه‌ڵوه‌ن کریم صدیق   کتێبخانەو زانیاری 2006 - 2005  
2 به‌ناز نجم الدین نوری   کتێبخانەو زانیاری 2006 - 2005  
3 بیخال علی شکر   کتێبخانەو زانیاری 2006 - 2005  
4 بیخال فارس حمه‌ سعید   کتێبخانەو زانیاری 2006 - 2005  
5 په‌یمان مهدی عبدالله‌   کتێبخانەو زانیاری 2006 - 2005  
6 پروین ابراهیم سمین   کتێبخانەو زانیاری 2006 - 2005  
7 خرامان عول محمد   کتێبخانەو زانیاری 2006 - 2005  
8 سارا محمد بابه‌ رسول   کتێبخانەو زانیاری 2006 - 2005  
9 سازگار جمال فرج   کتێبخانەو زانیاری 2006 - 2005  
10 ساکار علی عبدالله‌   کتێبخانەو زانیاری 2006 - 2005  
11 سامان محمد حسین   کتێبخانەو زانیاری 2006 - 2005  
12 سروه‌ محمود عبدالرحمن   کتێبخانەو زانیاری 2006 - 2005  
13 سهام صابر عبدالله‌   کتێبخانەو زانیاری 2006 - 2005  
14 شاهو عثمان سید قادر   کتێبخانەو زانیاری 2006 - 2005  
15 شیرین احمد محمد   کتێبخانەو زانیاری 2006 - 2005  
16 گلوستان سعید محمد   کتێبخانەو زانیاری 2006 - 2005  
17 ڤیان انور رسول   کتێبخانەو زانیاری 2006 - 2005  
18 عائشه‌ عبدالله‌ محمد   کتێبخانەو زانیاری 2006 - 2005  
19 عثمان علی توفیق   کتێبخانەو زانیاری 2006 - 2005  
20 کاردو سربست کریم   کتێبخانەو زانیاری 2006 - 2005  
21 کویستان عزیز خه‌لیفه‌    کتێبخانەو زانیاری 2006 - 2005  
22 نه‌واز جلال اورحمان   کتێبخانەو زانیاری 2006 - 2005  
23 نجاة حسن هادی   کتێبخانەو زانیاری 2006 - 2005  
24 نسرین نوری محمد   کتێبخانەو زانیاری 2006 - 2005  
25 هاجر قادر فرج   کتێبخانەو زانیاری 2006 - 2005  
26 هه‌لات سعید محمد   کتێبخانەو زانیاری 2006 - 2005  
27 یوسف حمه‌ سعید حسن   کتێبخانەو زانیاری 2006 - 2005  
Comments