2002-2003

 دەرچوانى ساڵی 2002 - 2003
1 ئۆرال ابوبکر حسین   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2003 - 2002  
2 ئارارات مصطفی عبدالحکیم   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2003 - 2002  
3 ئاڵا لطیف عبدالکریم   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2003 - 2002  
4 به‌رهه‌م خالد احمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2003 - 2002  
5 بڵند ابراهیم حسن   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2003 - 2002  
6 خه‌نده‌ سعید عبدالله‌   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2003 - 2002  
7 سۆزان اشرف ناصح   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2003 - 2002  
8 سارا جلال محمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2003 - 2002  
9 سازان محمود قادر   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2003 - 2002  
10 شنۆ احمد حسن   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2003 - 2002  
11 گۆنا عثمان سعید   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2003 - 2002  
12 یاسین طیب رسول   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2003 - 2002  
13 کوێستان لطیف صالح   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2003 - 2002  
14 لمیعة توفیق مجید   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2003 - 2002  
15 نارین یاسین توفیق   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2003 - 2002  
16 هه‌وار اسماعیل احمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2003 - 2002  
17 هونه‌ر علی مولود   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2003 - 2002  
18 یاسنا محمود محمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2003 - 2002  
 
1 ئاراز احمد محمود   پەرستاری 2003 - 2002  
2 ئافان قادر سليمان   پەرستاری 2003 - 2002  
3 ئاوات محمد كريم   پەرستاری 2003 - 2002  
4 الهام طاهر حمة فرج   پەرستاری 2003 - 2002  
5 اميرة محمود اسماعيل   پەرستاری 2003 - 2002  
6 بةخشان صالح محمد   پەرستاری 2003 - 2002  
7 بيكةرد عثمان محمد   پەرستاری 2003 - 2002  
8 بيمان جميل محمد   پەرستاری 2003 - 2002  
9 تةلار عزيز عمر   پەرستاری 2003 - 2002  
10 جبار جلال على   پەرستاری 2003 - 2002  
11 جنور عبدالله صابر   پەرستاری 2003 - 2002  
12 جوبى محمد زوراب   پەرستاری 2003 - 2002  
13 دلدار عمر عبدالله   پەرستاری 2003 - 2002  
14 رفيق اسماعيل عثمان   پەرستاری 2003 - 2002  
15 ريبوار جلال فتاح   پەرستاری 2003 - 2002  
16 ريزان عبدالله خالد   پەرستاری 2003 - 2002  
17 زيان اسماعيل قادر   پەرستاری 2003 - 2002  
18 سةيران عثمان حكيم   پەرستاری 2003 - 2002  
19 سروشت خالد كاكة   پەرستاری 2003 - 2002  
20 سنور رشيد قادر   پەرستاری 2003 - 2002  
21 شادمان اكرم حمة   پەرستاری 2003 - 2002  
22 شادية حمة قادر   پەرستاری 2003 - 2002  
23 شادية عمر حسين   پەرستاری 2003 - 2002  
24 شاهو فاضل غريب   پەرستاری 2003 - 2002  
25 شنو عبدالله محمد   پەرستاری 2003 - 2002  
26 شوخان باقر قادر   پەرستاری 2003 - 2002  
27 شوخان عمر شريف   پەرستاری 2003 - 2002  
28 شيلان محمد غريب   پەرستاری 2003 - 2002  
29 عبدالخالق خدر محمد   پەرستاری 2003 - 2002  
30 على شفيق غريب   پەرستاری 2003 - 2002  
31 فخرية حمة رسول   پەرستاری 2003 - 2002  
32 كاروان عثمان احمد   پەرستاری 2003 - 2002  
33 كةزال حسن ممند   پەرستاری 2003 - 2002  
34 كوران سعيد محمد   پەرستاری 2003 - 2002  
35 كونا  حسن احمد   پەرستاری 2003 - 2002  
36 كونا عثمان فارس   پەرستاری 2003 - 2002  
37 كووةند محمد حسن   پەرستاری 2003 - 2002  
38 كيلاس نامق قادر   پەرستاری 2003 - 2002  
39 محمد مصطفى محمود   پەرستاری 2003 - 2002  
40 نرمين كريم حسين   پەرستاری 2003 - 2002  
41 نيشتمان محمد اسماعيل   پەرستاری 2003 - 2002  
42 هةردى عبدالله رحيم   پەرستاری 2003 - 2002  
43 هوكر محمد محمد امين   پەرستاری 2003 - 2002  
44 هيشو ظاهر حسن   پەرستاری 2003 - 2002  
 
1 ئالا حمه‌ سعید مجید   تەندروستی و کۆمەڵ 2003 - 2002  
2 الوند احمد حمه‌ امین   تەندروستی و کۆمەڵ 2003 - 2002  
3 بختیار عثمان حسین   تەندروستی و کۆمەڵ 2003 - 2002  
4 جوانه‌ محمد کریم   تەندروستی و کۆمەڵ 2003 - 2002  
5 حمد خضر حمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2003 - 2002  
6 حسین فتاح احمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2003 - 2002  
7 دارا عزیز محمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2003 - 2002  
8 دلێر کریم اسماعیل   تەندروستی و کۆمەڵ 2003 - 2002  
9 دیلمان محمد رسول   تەندروستی و کۆمەڵ 2003 - 2002  
10 رێباز علاء الدین مصطفی   تەندروستی و کۆمەڵ 2003 - 2002  
11 سمیره‌ عثمان حمه‌ رشید   تەندروستی و کۆمەڵ 2003 - 2002  
12 سناریا عبدالقادر محمود   تەندروستی و کۆمەڵ 2003 - 2002  
13 سۆران رحیم حسین   تەندروستی و کۆمەڵ 2003 - 2002  
14 سه‌روه‌ت حسین علی   تەندروستی و کۆمەڵ 2003 - 2002  
15 شیلان محمد علی   تەندروستی و کۆمەڵ 2003 - 2002  
16 عبدالقادر کریم احمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2003 - 2002  
17 فریدون محمد روستم   تەندروستی و کۆمەڵ 2003 - 2002  
18 که‌ژاڵ مولود صالح   تەندروستی و کۆمەڵ 2003 - 2002  
19 گوڵاڵه‌ قادر محمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2003 - 2002  
20 لاوکو کمال حمه‌ صالح   تەندروستی و کۆمەڵ 2003 - 2002  
21 محمد رفیق کریم   تەندروستی و کۆمەڵ 2003 - 2002  
22 نازه‌نین محمد عوول   تەندروستی و کۆمەڵ 2003 - 2002  
23 نرمین جمال محمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2003 - 2002  
24 هیوا احمد صالح   تەندروستی و کۆمەڵ 2003 - 2002  
25 به‌هار جبار عبدالله‌   تەندروستی و کۆمەڵ 2003 - 2002  
26 به‌هار محمود مصطفی   تەندروستی و کۆمەڵ 2003 - 2002  
27 فرهاد صدیق محمود   تەندروستی و کۆمەڵ 2003 - 2002  
28 محمد احمد خضر   تەندروستی و کۆمەڵ 2003 - 2002  
 
1 اراس عبدالله‌ فرج   تیشک 2003 - 2002  
2 اسو سلیمان حسن   تیشک 2003 - 2002  
3 امانج صدیق محمد   تیشک 2003 - 2002  
4 په‌یمان قادر احمد   تیشک 2003 - 2002  
5 جلال احمد محمود   تیشک 2003 - 2002  
6 جلیل محمود صالح   تیشک 2003 - 2002  
7 خیلان کامل حمبور   تیشک 2003 - 2002  
8 ریبوار کریم محمد   تیشک 2003 - 2002  
9 سازگار جعفر لطیف   تیشک 2003 - 2002  
10 سڤین محمدامین حمد   تیشک 2003 - 2002  
11 شیلان غلام احمد   تیشک 2003 - 2002  
12 صالح محمد رشید   تیشک 2003 - 2002  
13 علی محمد عبدالله‌   تیشک 2003 - 2002  
14 که‌نار مصطفی احمد   تیشک 2003 - 2002  
15 لیلی محمد سعید   تیشک 2003 - 2002  
16 هه‌واره‌ عبدالوهاب کریم   تیشک 2003 - 2002  
17 هیرو حسن ابابکر   تیشک 2003 - 2002  
18 هیمن جبار محمد   تیشک 2003 - 2002  
19 هیمن عبدالله‌ صالح   تیشک 2003 - 2002  
               
1 ئه‌رکان عثمان حمه‌ صالح   سڕکردن 2003 - 2002  
2 أواز صالح محمود   سڕکردن 2003 - 2002  
3 أبراهیم حمه‌ رشید عبدالکریم   سڕکردن 2003 - 2002  
4 په‌یمان حمه‌ علی حمه‌ امین   سڕکردن 2003 - 2002  
5 روخوش محمد علی   سڕکردن 2003 - 2002  
6 کرمانج رؤوف حمه‌   سڕکردن 2003 - 2002  
7 لنجه‌ صدیق محمد   سڕکردن 2003 - 2002  
8 مه‌ریوان قادر رحیم   سڕکردن 2003 - 2002  
9 وریا ابراهیم عزیز   سڕکردن 2003 - 2002  
10 یونس ابراهیم حسن   سڕکردن 2003 - 2002  
 
1 به‌ناز عثمان محمد   چارەسەرى سروشتی 2003 - 2002  
2 به‌هار علی محمد   چارەسەرى سروشتی 2003 - 2002  
3 به‌هار أبراهیم محمود   چارەسەرى سروشتی 2003 - 2002  
4 ده‌رون محمود شریف   چارەسەرى سروشتی 2003 - 2002  
5 دێرین علی سعید   چارەسەرى سروشتی 2003 - 2002  
6 دیمه‌ن محمد علی   چارەسەرى سروشتی 2003 - 2002  
7 سروه‌ر تحسین معروف   چارەسەرى سروشتی 2003 - 2002  
8 شادان احمد محمود   چارەسەرى سروشتی 2003 - 2002  
9 کارزان جلال حمه‌   چارەسەرى سروشتی 2003 - 2002  
10 کارزان عمر رشید   چارەسەرى سروشتی 2003 - 2002  
11 کورده‌ صدیق أمین   چارەسەرى سروشتی 2003 - 2002  
 
1 دلێر احمد حسین   شیکاری نەخۆشیەکان 2003 - 2002  
2 اکرم کریم فتاح   شیکاری نەخۆشیەکان 2003 - 2002  
3 أیوب احمد عبدالله   شیکاری نەخۆشیەکان 2003 - 2002  
4 بختیار قادر أبراهیم   شیکاری نەخۆشیەکان 2003 - 2002  
5 برهان محمد علی   شیکاری نەخۆشیەکان 2003 - 2002  
6 به‌هره‌ عزیز کریم   شیکاری نەخۆشیەکان 2003 - 2002  
7 به‌هره‌ محمد حسن   شیکاری نەخۆشیەکان 2003 - 2002  
8 بێستون سعد خضر   شیکاری نەخۆشیەکان 2003 - 2002  
9 حمید کریم محمد   شیکاری نەخۆشیەکان 2003 - 2002  
10 خوشناو سردار اسماعیل   شیکاری نەخۆشیەکان 2003 - 2002  
11 روخوش ستار جعفر   شیکاری نەخۆشیەکان 2003 - 2002  
12 زمناکو علی اورحمان   شیکاری نەخۆشیەکان 2003 - 2002  
13 سامان رؤوف  صالح   شیکاری نەخۆشیەکان 2003 - 2002  
14 سیروان توفیق جعفر   شیکاری نەخۆشیەکان 2003 - 2002  
15 گۆران فتح الله‌ قادر   شیکاری نەخۆشیەکان 2003 - 2002  
16 عطا عمر علی   شیکاری نەخۆشیەکان 2003 - 2002  
17 قانع احمد علی   شیکاری نەخۆشیەکان 2003 - 2002  
18 کامه‌ران توفیق محمد   شیکاری نەخۆشیەکان 2003 - 2002  
19 کویستان مولود احمد   شیکاری نەخۆشیەکان 2003 - 2002  
20 اڤین  عبدالله‌ حسین   شیکاری نەخۆشیەکان 2003 - 2002  
 
1 ئازاد محمد كريم   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
2 ئاشنام عروف محمد امين   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
3 ئاكو فارس محمد   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
4 ئةريوان عبدالله محمود   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
5 ئةفين حسن عبدالقادر   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
6 اشتى حمة خورشيد   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
7 افين جليل نيسان   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
8 بةريزة محمد احمد   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
9 بةناز محمد صمد   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
10 بةيمان احمد محمد   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
11 بختيار رشيد كريم   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
12 بروين محمود فتح الله   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
13 بشتيوان احمد على   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
14 بنار نجم الدين معروف   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
15 بناز عبدالقادر حمة رشيد   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
16 تابلو نوزاد محمد   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
17 تارا ابوبكر اورحمان   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
18 تارا صالح فتح الله   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
19 تافكه صابر احمد   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
20 جرو حمة صالح عبدالكريم   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
21 جرو غريب كريم   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
22 حسام حسن بابا رسول   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
23 خليل بيروت ابراهيم   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
24 دةريا عرفان عمر   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
25 دلاوةر عثمان شؤيف    کارگێڕی کار 2003 - 2002  
26 دلخواز ابوبكر عبدالرحمن   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
27 دلسوز على سعيد   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
28 روخسا رسليم رضا   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
29 ريبوار احمد اسماعيل   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
30 ريبوار محمد رسول   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
31 ريزين على عبدالله   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
32 زوان عثمان محمد   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
33 زيان قادر محمود   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
34 زيد جميل عمر   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
35 زينو اسعد عبدالقادر   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
36 ساجدة حمة خان احمد   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
37 سازان عبدالله كريم   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
38 ساكار رفيق حسن   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
39 سةروةر حمة فتاح قادر   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
40 سةروةر نوري ميرزا   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
41 سةفين عثمان احمد   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
42 سةركول عبدالله مصطفى   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
43 سروة ابوبكر محمد   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
44 سروشت محمد شوكت   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
45 سناريا اسعد فوزي   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
46 سوزان صبري محمود   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
47 سوزان كمال ولي   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
48 سويبة اسعد محمد   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
49 شادان رفيق سمين   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
50 شادان محمد سعيد   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
51 شادي مصطفى درويش   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
52 شارا عبدالرحمان عبدالله   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
53 شارا فواد عبدالله   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
54 شازاد عبدالقادر حمة حسين   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
55 شاناز محمد امين عزت   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
56 شةن بهجت عزت   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
57 شلير احمد محمود   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
58 شنة عبدالله عمر   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
59 شوان جزا كريم   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
60 شوخان جمال محمد   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
61 شوخان كمال كريم   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
62 شيرين خدر محمد   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
63 شيلان عبدالرزاق رشيد   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
64 شيلان محمد احمد   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
65 صبرية جلال حمة سعيد   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
66 صلاح ابوبكر عبدالرحمن   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
67 فرياد اسماعيل محمد   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
68 كابان حسين اسماعيل   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
69 كاردين بهاءالدين حمة سعيد   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
70 كاروان احمد عبدالعزيز   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
71 كران صالح باهر   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
72 كوردو محمد على   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
73 كولاوة خان بكر ابراهيم   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
74 كويستان ايوب نامق   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
75 منيرة قادر كريم   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
76 نازناز محى الدين شكر   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
77 نةرمين رحمان صالح   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
78 نسرين مصطفى رشيد   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
79 نعمت قارةمان كاكة رةش   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
80 نياز على سعيد   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
81 نيان احمد محمد   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
82 نيشتمان حسن حسين   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
83 هاوناز على رضا   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
84 هةردى فرهاد رحيم   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
85 هةوار ابوبكر حمة   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
86 هةوار محمود احمد   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
87 هونةر حمة سعيد حسين   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
88 هيرش محمد بابا رسول   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
89 هيشو شاكر سعيد   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
90 هيمن محمد امين عبدالكريم   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
91 هيمن محمد معروف   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
92 وفاء جهاد وهاب عثمان   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
93 يادكار جليل محمد   کارگێڕی کار 2003 - 2002  
 
1 ئارێس محمود محمد   پاراستنی ڕووەک 2003 - 2002  
2 ئازاد حمە حسێن    پاراستنی ڕووەک 2003 - 2002  
3 ئەسرین سیروان رۆستەم   پاراستنی ڕووەک 2003 - 2002  
4 احمد علی عبدالمجید   پاراستنی ڕووەک 2003 - 2002  
5 دۆستان فؤاد اسود   پاراستنی ڕووەک 2003 - 2002  
6 ژینۆ صالح عزیز   پاراستنی ڕووەک 2003 - 2002  
7 رؤی عارف عبدالرزاق   پاراستنی ڕووەک 2003 - 2002  
8 سۆران عثمان عبدالله   پاراستنی ڕووەک 2003 - 2002  
9 سزگار عمر امین   پاراستنی ڕووەک 2003 - 2002  
10 سروە عبدالله حمە صالح   پاراستنی ڕووەک 2003 - 2002  
11 شارا غفور درویش   پاراستنی ڕووەک 2003 - 2002  
12 شەبۆ فائق علی   پاراستنی ڕووەک 2003 - 2002  
13 شوان عبدالواحد امین   پاراستنی ڕووەک 2003 - 2002  
14 شیلان اورحمان شریف   پاراستنی ڕووەک 2003 - 2002  
15 چاوان سەردار سعید   پاراستنی ڕووەک 2003 - 2002  
16 چرۆ جلال عبدالله   پاراستنی ڕووەک 2003 - 2002  
17 چنار کریم قادر   پاراستنی ڕووەک 2003 - 2002  
18 چنور محمد رسول   پاراستنی ڕووەک 2003 - 2002  
19 طاهر رحمان احمد   پاراستنی ڕووەک 2003 - 2002  
20 علی جمال رشید   پاراستنی ڕووەک 2003 - 2002  
21 فرمان عبدالواحد درویش   پاراستنی ڕووەک 2003 - 2002  
22 فریاد فتاح قادر   پاراستنی ڕووەک 2003 - 2002  
23 مطلب محمد یوسف   پاراستنی ڕووەک 2003 - 2002  
24 نگین محمدرؤوف صالح   پاراستنی ڕووەک 2003 - 2002  
25 نیشتمان محمد مجید   پاراستنی ڕووەک 2003 - 2002  
26 هەڤاڵ محمدامین احمد   پاراستنی ڕووەک 2003 - 2002  
 
1 ئالان اكرم مجيد   کارەبا 2003 - 2002  
2 ئامانج عادل كريم   کارەبا 2003 - 2002  
3 اوميد عبدالله فقى محمد   کارەبا 2003 - 2002  
4 ايفان حسن محمد   کارەبا 2003 - 2002  
5 بارزان قادر عمر   کارەبا 2003 - 2002  
6 بةهرة مارف على   کارەبا 2003 - 2002  
7 تةلار محمود احمد   کارەبا 2003 - 2002  
8 جبار عثمان محمد   کارەبا 2003 - 2002  
9 جرو احمد سعيد   کارەبا 2003 - 2002  
10 جوفين كريم على   کارەبا 2003 - 2002  
11 جيا لطيف حمة على   کارەبا 2003 - 2002  
12 خةندة ابراهيم محمد   کارەبا 2003 - 2002  
13 داليا بهاءالدين كريم   کارەبا 2003 - 2002  
14 دلشاد قادر محمد   کارەبا 2003 - 2002  
15 رةوا حسين بكر   کارەبا 2003 - 2002  
16 روز فريدون عمر   کارەبا 2003 - 2002  
17 روزان كورون فتاح   کارەبا 2003 - 2002  
18 سناريا قادر رشيد   کارەبا 2003 - 2002  
19 سوران احمد محمد   کارەبا 2003 - 2002  
20 سوران سيروان اسعد   کارەبا 2003 - 2002  
21 شاخةوان جمال رحمان   کارەبا 2003 - 2002  
22 شذى حمة رؤوف عباس   کارەبا 2003 - 2002  
23 شنو عثمان عبدالله   کارەبا 2003 - 2002  
24 شوخان توفيق غريب   کارەبا 2003 - 2002  
25 شوخان جلال فرج   کارەبا 2003 - 2002  
26 شوخان عبدالعزيز حكيم   کارەبا 2003 - 2002  
27 شوخان عبدالله محمد   کارەبا 2003 - 2002  
28 صباح سالار حمة سور   کارەبا 2003 - 2002  
29 على فتاح صديق   کارەبا 2003 - 2002  
30 فرياد محمد عبدالله   کارەبا 2003 - 2002  
31 كارزان خليل على   کارەبا 2003 - 2002  
32 كاروان على قادر   کارەبا 2003 - 2002  
33 كةشاو غفور فتاح   کارەبا 2003 - 2002  
34 كرنك فريق سعيد   کارەبا 2003 - 2002  
35 لةنجة سامال محمد   کارەبا 2003 - 2002  
36 ناسك عبدول كريم   کارەبا 2003 - 2002  
37 ناصح روستم عزيز   کارەبا 2003 - 2002  
38 نةوروز احمد صالح   کارەبا 2003 - 2002  
39 نياز حمة صالح محمد   کارەبا 2003 - 2002  
40 هةريم غفور عيسى   کارەبا 2003 - 2002  
41 هةفال على فتاح   کارەبا 2003 - 2002  
42 هةلوةند ياسين حمة   کارەبا 2003 - 2002  
43 هةوار عمر حمة صالح   کارەبا 2003 - 2002  
44 هونةرعبداللهمحمد   کارەبا 2003 - 2002  
45 هيرش عبدالله رؤوف   کارەبا 2003 - 2002  
46 هيرو على عبدالكريم   کارەبا 2003 - 2002  
47 هيمن حمة على عبدالله   کارەبا 2003 - 2002  
48 ئةريوان عبدالله محمد   کارەبا 2003 - 2002  
 
1 ئاسو جواد عبدالصمد   روپێوى 2003 - 2002  
2 ئافيستا عرفان عبدالله   روپێوى 2003 - 2002  
3 ئةفين محمد رؤوف   روپێوى 2003 - 2002  
4 اورنك عابر محمد   روپێوى 2003 - 2002  
5 ايوب كمال فقى صالح   روپێوى 2003 - 2002  
6 بةختيار جلال فتاح   روپێوى 2003 - 2002  
7 بةختيار محمود سعيد   روپێوى 2003 - 2002  
8 بةروين عبدالله صالح   روپێوى 2003 - 2002  
9 بةسوز عمر امين   روپێوى 2003 - 2002  
10 بةهرة مصطفى احمد   روپێوى 2003 - 2002  
11 بةيان غيدان محمد   روپێوى 2003 - 2002  
12 بةيمان دارا عبدالكريم   روپێوى 2003 - 2002  
13 برى خان عبدالله حمة نصرالله   روپێوى 2003 - 2002  
14 بريار سةرتيب طاهر   روپێوى 2003 - 2002  
15 بكر نجيب روبينة حمةجان   روپێوى 2003 - 2002  
16 تارا كمال وستا على   روپێوى 2003 - 2002  
17 تةلار نجاة على   روپێوى 2003 - 2002  
18 تيبين فريدون محمد   روپێوى 2003 - 2002  
19 جوبى محمد قادر   روپێوى 2003 - 2002  
20 جيا ئازاد عبدالقادر   روپێوى 2003 - 2002  
21 خالد ابراهي محمد   روپێوى 2003 - 2002  
22 خالد بوزو خورشيد   روپێوى 2003 - 2002  
23 خةندة جزاء حبيب   روپێوى 2003 - 2002  
24 دانا ياسين حمة   روپێوى 2003 - 2002  
25 ديمةن حسن رسول   روپێوى 2003 - 2002  
26 رابةر عبدالله حسن   روپێوى 2003 - 2002  
27 ريبوار شريف حمة صالح   روپێوى 2003 - 2002  
28 زيان احمد كريم   روپێوى 2003 - 2002  
29 زينو محمود محمد امين   روپێوى 2003 - 2002  
30 سرود خسرةو جلال   روپێوى 2003 - 2002  
31 سفةر مصطفى رسول   روپێوى 2003 - 2002  
32 سوران مرحت مجيد   روپێوى 2003 - 2002  
33 سوزان رمضان توفيق   روپێوى 2003 - 2002  
34 سيروان حسن صالح   روپێوى 2003 - 2002  
35 شةمال ظاهر محمد   روپێوى 2003 - 2002  
36 شةهلا على طه   روپێوى 2003 - 2002  
37 شةوبو محمد رشيد   روپێوى 2003 - 2002  
38 شلير جمال غريب   روپێوى 2003 - 2002  
39 شنو عمر محمد   روپێوى 2003 - 2002  
40 شيلان عثمان مصطفى   روپێوى 2003 - 2002  
41 صباح عبدالقادر احمد   روپێوى 2003 - 2002  
42 عباس عبدالباقى محمد   روپێوى 2003 - 2002  
43 علاء عمر سعيد   روپێوى 2003 - 2002  
44 على احمد قادر   روپێوى 2003 - 2002  
45 فينكا براهيم غفور   روپێوى 2003 - 2002  
46 كامل عمر كاكة اولا   روپێوى 2003 - 2002  
47 كانياو على عثمان   روپێوى 2003 - 2002  
48 كاوان صابر سعيد   روپێوى 2003 - 2002  
49 كاوان طالب فاتح   روپێوى 2003 - 2002  
50 كةنار احمد محمد امين   روپێوى 2003 - 2002  
51 كةنار جمال اسماعيل   روپێوى 2003 - 2002  
52 كرمانج نورى فرج   روپێوى 2003 - 2002  
53 كوردستان حسن عزيز   روپێوى 2003 - 2002  
54 كوردستان محمد كريم   روپێوى 2003 - 2002  
55 مةريوان دةرويش محمد امين   روپێوى 2003 - 2002  
56 نخدى قادر حسن   روپێوى 2003 - 2002  
57 نوزاد على محمد   روپێوى 2003 - 2002  
58 نياز كمال لطيف   روپێوى 2003 - 2002  
59 هاوكار صابر احمد   روپێوى 2003 - 2002  
60 هةريز فتاح فتاح   روپێوى 2003 - 2002  
61 هةناو عبدالازل فرج   روپێوى 2003 - 2002  
62 هناو جلال محمد   روپێوى 2003 - 2002  
63 هيمن حسن شيخو   روپێوى 2003 - 2002  
64 وريا سويد فتاح   روپێوى 2003 - 2002  
 
1 سازان عثمان محمد   میکانیک 2003 - 2002  
2 ئافان احمد محى الدين   میکانیک 2003 - 2002  
3 ئالان بورهان عبدالله   میکانیک 2003 - 2002  
4 ارام محمد امين قادر   میکانیک 2003 - 2002  
5 اميرة فريدون على   میکانیک 2003 - 2002  
6 امينة عبدالله محمود   میکانیک 2003 - 2002  
7 ايران حسن حسين   میکانیک 2003 - 2002  
8 بةسوز ظاهر احمد   میکانیک 2003 - 2002  
9 بةناز جلال محمد   میکانیک 2003 - 2002  
10 بةناز على كريم   میکانیک 2003 - 2002  
11 بيستون احمد محمد   میکانیک 2003 - 2002  
12 تافكة خالد مجيد   میکانیک 2003 - 2002  
13 توبا عمر احمد   میکانیک 2003 - 2002  
14 ديمةن عبدالله محمد   میکانیک 2003 - 2002  
15 رائد هياس قادر   میکانیک 2003 - 2002  
16 زانا كمال محمد   میکانیک 2003 - 2002  
17 زيرا فائق غريب   میکانیک 2003 - 2002  
18 سارا عثمان رحيم   میکانیک 2003 - 2002  
19 سازان عثمان محمد   میکانیک 2003 - 2002  
20 ساكار على مصطفى   میکانیک 2003 - 2002  
21 سةربةست عزيز مصطفى   میکانیک 2003 - 2002  
22 سةروةر محمد على   میکانیک 2003 - 2002  
23 شانو عمر توفيق   میکانیک 2003 - 2002  
24 شةوكار نجم الدين عبدالله   میکانیک 2003 - 2002  
25 شكرية احمد معروف   میکانیک 2003 - 2002  
26 شنو حمة صالح قادر   میکانیک 2003 - 2002  
27 شوان فرج صالح   میکانیک 2003 - 2002  
28 صلاح على احمد   میکانیک 2003 - 2002  
29 فرمان ابوبكر محمد   میکانیک 2003 - 2002  
30 فيان حسين حمة على   میکانیک 2003 - 2002  
31 ليلى عطا حمة سيدالى   میکانیک 2003 - 2002  
32 ناطق عبدالحامد حمة سعيد   میکانیک 2003 - 2002  
33 نةوروز طه ابراهيم   میکانیک 2003 - 2002  
34 نيان على رشيد   میکانیک 2003 - 2002  
35 هاوبير خليل صابر   میکانیک 2003 - 2002  
36 هاوكار محمود حمة رضا   میکانیک 2003 - 2002  
37 هةلالة شكرى محمود   میکانیک 2003 - 2002  
38 هيرش فرج حمة صالح   میکانیک 2003 - 2002  
39 هيرو عبدالصبار صبار   میکانیک 2003 - 2002  
40 هيرو فةرهةنك محمد امين   میکانیک 2003 - 2002  
41 هيشوو على غفور   میکانیک 2003 - 2002  
42 يادكار محمود حمة عبدالله   میکانیک 2003 - 2002  
43 ياسين عبدالله على   میکانیک 2003 - 2002  
 
1 ئاسۆ عمر محمد   دەرمانسازی 2003 - 2002  
2 ئاڤان جمال حارس   دەرمانسازی 2003 - 2002  
3 ئاڤان رؤوف صالح   دەرمانسازی 2003 - 2002  
4 ئه‌ڤین اسماعیل عبدالله‌   دەرمانسازی 2003 - 2002  
5 به‌ختیار احمد حمه‌حسین   دەرمانسازی 2003 - 2002  
6 به‌ناز عبدالرحمن ابراهیم   دەرمانسازی 2003 - 2002  
7 تاڤان جمهور مصطفی   دەرمانسازی 2003 - 2002  
8 بلال عارف عبدالله‌   دەرمانسازی 2003 - 2002  
9 پشتیوان عمر انور   دەرمانسازی 2003 - 2002  
10 جلال غریب حسین   دەرمانسازی 2003 - 2002  
11 ده‌ریا نوری عمر   دەرمانسازی 2003 - 2002  
12 دلشاد رفعت باقی   دەرمانسازی 2003 - 2002  
13 سوران وهاب محمد   دەرمانسازی 2003 - 2002  
14 سعید حمه‌ رشید عبدالقادر   دەرمانسازی 2003 - 2002  
15 شاخه‌وان محمد امین محمود   دەرمانسازی 2003 - 2002  
16 شیروان عبدالکریم عبدالرحمن   دەرمانسازی 2003 - 2002  
17 صمد کمال نریمان   دەرمانسازی 2003 - 2002  
18 فلاح مارف عارف   دەرمانسازی 2003 - 2002  
19 فیراز حسن حمید   دەرمانسازی 2003 - 2002  
20 فیروز محسن محمد   دەرمانسازی 2003 - 2002  
21 کارزان عزیز محمد   دەرمانسازی 2003 - 2002  
22 محمد برزان نصرالدین   دەرمانسازی 2003 - 2002  
23 ناز محمود عباس   دەرمانسازی 2003 - 2002  
24 هیوا احمد محمد   دەرمانسازی 2003 - 2002  
25 یادگار سعید محمد   دەرمانسازی 2003 - 2002  
 
1 ئارا مصطفى طاهر   ژمێریاری 2003 - 2002  
2 ئاريان فتحى شريف   ژمێریاری 2003 - 2002  
3 ئاشنا سعيد عبدالرحمن   ژمێریاری 2003 - 2002  
4 ئةفين عبدالخالق جبار   ژمێریاری 2003 - 2002  
5 اسكندر محمد احمد   ژمێریاری 2003 - 2002  
6 افان عمر محمد   ژمێریاری 2003 - 2002  
7 بةناز احمد كريم   ژمێریاری 2003 - 2002  
8 بێگەرد محمد على   ژمێریاری 2003 - 2002  
9 تاڤگە مصطفى حسين   ژمێریاری 2003 - 2002  
10 تةلار ابراهيم مصطفى   ژمێریاری 2003 - 2002  
11 جرو حمة طه توفيق   ژمێریاری 2003 - 2002  
12 جرو ممند درويش   ژمێریاری 2003 - 2002  
13 جنور محمد مصطفى   ژمێریاری 2003 - 2002  
14 جوان صدرالدين احمد   ژمێریاری 2003 - 2002  
15 جيا نورى حسين   ژمێریاری 2003 - 2002  
16 داليا ابوبكر على   ژمێریاری 2003 - 2002  
17 رازاو جلال قادر   ژمێریاری 2003 - 2002  
18 رةنكين جبار حسين   ژمێریاری 2003 - 2002  
19 رنا على حسين   ژمێریاری 2003 - 2002  
20 روبار جمال سعيد   ژمێریاری 2003 - 2002  
21 روباك عثمان فارس   ژمێریاری 2003 - 2002  
22 ريباز احمد محمد   ژمێریاری 2003 - 2002  
23 ريكان حمة شريف قادر   ژمێریاری 2003 - 2002  
24 سانية عثمان محمد   ژمێریاری 2003 - 2002  
25 سةركةوت عبدالقادر عبدالله   ژمێریاری 2003 - 2002  
26 سةلار مجيد فارس   ژمێریاری 2003 - 2002  
27 سوزان حسن غريب   ژمێریاری 2003 - 2002  
28 سوزان عبدالسلام رحيم   ژمێریاری 2003 - 2002  
29 سيفر على صالح   ژمێریاری 2003 - 2002  
30 شادان عمر عبدالرحمن   ژمێریاری 2003 - 2002  
31 شادان محمد غريب اسماعيل   ژمێریاری 2003 - 2002  
32 شادان مخزى صالح   ژمێریاری 2003 - 2002  
33 شاكول قادر معروف   ژمێریاری 2003 - 2002  
34 شاهين فائق محمد   ژمێریاری 2003 - 2002  
35 شهلا وريا حسن   ژمێریاری 2003 - 2002  
36 شوخان رزكار عبدالرحمن   ژمێریاری 2003 - 2002  
37 شوخان محمد صالح   ژمێریاری 2003 - 2002  
38 شوخة حمةكريم محمد   ژمێریاری 2003 - 2002  
39 شيراز حمةتال حمة امين   ژمێریاری 2003 - 2002  
40 شيراز على ابوبكر   ژمێریاری 2003 - 2002  
41 شيرين عادل وسين   ژمێریاری 2003 - 2002  
42 شيلان معروف كريم   ژمێریاری 2003 - 2002  
43 صبيحة حسين عثمان   ژمێریاری 2003 - 2002  
44 طه على ابوبكر   ژمێریاری 2003 - 2002  
45 فرحان مجيد اسماعيل   ژمێریاری 2003 - 2002  
46 فواد نجاة فيض الله   ژمێریاری 2003 - 2002  
47 فيان عمر محمد   ژمێریاری 2003 - 2002  
48 كارزان ابراهيم فقى   ژمێریاری 2003 - 2002  
49 كالى خدر محمد   ژمێریاری 2003 - 2002  
50 كوردستان احمد عبدول   ژمێریاری 2003 - 2002  
51 كولفام رحيم احمد   ژمێریاری 2003 - 2002  
52 كويستان محمد امين   ژمێریاری 2003 - 2002  
53 كيلاس مصطفى قادر   ژمێریاری 2003 - 2002  
54 لانة دارا حسين   ژمێریاری 2003 - 2002  
55 لانة رحيم علي   ژمێریاری 2003 - 2002  
56 مهاباد فرج حمة سعيد   ژمێریاری 2003 - 2002  
57 نازةنين رضا امين   ژمێریاری 2003 - 2002  
58 نياز علي صالح   ژمێریاری 2003 - 2002  
59 نيان حتم محمد اسماعيل   ژمێریاری 2003 - 2002  
60 نيكار اسماعيل عبدالرحمان   ژمێریاری 2003 - 2002  
61 نيمكو محمد بيرداود   ژمێریاری 2003 - 2002  
62 هيرش ازاد خضر   ژمێریاری 2003 - 2002  
63 هيرو ازاد حسن   ژمێریاری 2003 - 2002  
64 هيشو طه احمد   ژمێریاری 2003 - 2002  
65 هيشو غريب حمة سعيد   ژمێریاری 2003 - 2002  
Comments