2001-2002

 دەرچوانى ساڵی 2001 - 2002
1 حليمة حسن عبدالله پەرستاری 2002 - 2001
2 ئاشتي فرج حسين پەرستاری 2002 - 2001
3 ئةميرة طاهر سعيد پەرستاری 2002 - 2001
4 ئوميد عمر رحيم پەرستاری 2002 - 2001
5 اميد حسن كريم پەرستاری 2002 - 2001
6 اوميد عبدلرحمن عبدالله پەرستاری 2002 - 2001
7 اوميد محمد علي پەرستاری 2002 - 2001
8 بةناز ابوبكر محمد پەرستاری 2002 - 2001
9 بةناز عبالله محمد پەرستاری 2002 - 2001
10 بختيار محسن محمد پەرستاری 2002 - 2001
11 تابان جلال حمة غريب پەرستاری 2002 - 2001
12 تارا علي كاكي پەرستاری 2002 - 2001
13 حلاوة مجيد عزيز پەرستاری 2002 - 2001
14 دلسوز احمد محمد پەرستاری 2002 - 2001
15 ريزان جلال حمة صالح پەرستاری 2002 - 2001
16 زيلا عمر حمة غريب پەرستاری 2002 - 2001
17 سردار احمد محمد پەرستاری 2002 - 2001
18 سردار صابر سمين پەرستاری 2002 - 2001
19 سروة رسول احمد پەرستاری 2002 - 2001
20 سروشت احمد صالح پەرستاری 2002 - 2001
21 سيروان علي احمد پەرستاری 2002 - 2001
22 شوخان احمد احمد پەرستاری 2002 - 2001
23 كولاله علي محمد پەرستاری 2002 - 2001
24 محسن حسن محمد پەرستاری 2002 - 2001
25 منتهى حسن سعيد پەرستاری 2002 - 2001
26 مهرةبان جميل صوفي رشيد پەرستاری 2002 - 2001
27 نرمين محمد محى الدين پەرستاری 2002 - 2001
28 نەوزرۆز حمه نجيب احمد پەرستاری 2002 - 2001
29 نيان كريم محمد پەرستاری 2002 - 2001
30 هدى عثمان نصرالدين پەرستاری 2002 - 2001
31 هەوار جلال محمد پەرستاری 2002 - 2001
32 يونس عثمان معروف پەرستاری 2002 - 2001
33 حليمة حسن عبدالله پەرستاری 2002 - 2001
 
1 ئارا خالد كريم تەندروستی و کۆمەڵ 2002 - 2001
2 ئاراس حمد امين قادر تەندروستی و کۆمەڵ 2002 - 2001
3 امنة بيان ستار تەندروستی و کۆمەڵ 2002 - 2001
4 بنار جعفر كاكة ويس تەندروستی و کۆمەڵ 2002 - 2001
5 بيستون رفيق صديق تەندروستی و کۆمەڵ 2002 - 2001
6 حمزة محمد يوسف امين تەندروستی و کۆمەڵ 2002 - 2001
7 حيدر محمد على  تەندروستی و کۆمەڵ 2002 - 2001
8 خةلات سعيد حسن تەندروستی و کۆمەڵ 2002 - 2001
9 دلشاد حمد فرج تەندروستی و کۆمەڵ 2002 - 2001
10 زيان خوارحم سعيد تەندروستی و کۆمەڵ 2002 - 2001
11 سةيران عبدالله كريم تەندروستی و کۆمەڵ 2002 - 2001
12 سرتيب لطيف على تەندروستی و کۆمەڵ 2002 - 2001
13 سركوت محمود على تەندروستی و کۆمەڵ 2002 - 2001
14 سوزان محمد عبدالقادر تەندروستی و کۆمەڵ 2002 - 2001
15 فريدون عثمان محمود تەندروستی و کۆمەڵ 2002 - 2001
16 كوران خالد اورحمان تەندروستی و کۆمەڵ 2002 - 2001
17 مهاباد جمال قادر تەندروستی و کۆمەڵ 2002 - 2001
18 نةبةز عثمان على تەندروستی و کۆمەڵ 2002 - 2001
19 نةوزاد حمة سليم حسن تەندروستی و کۆمەڵ 2002 - 2001
20 نيان كريم محمود تەندروستی و کۆمەڵ 2002 - 2001
21 هيرو محمود عبدالله تەندروستی و کۆمەڵ 2002 - 2001
 
1 ئاودێر کریم صدیق تیشک 2002 - 2001
2 حسن بابارسول نوری تیشک 2002 - 2001
3 دلسۆز رفعت باقی تیشک 2002 - 2001
4 ژیان عباس فتاح تیشک 2002 - 2001
5 شیلان جسیم توفیق تیشک 2002 - 2001
6 فائزه‌ حمه‌رشید محمدامین تیشک 2002 - 2001
7 محمد مصطفی کرۆش تیشک 2002 - 2001
8 نرمین محمدسعید محمدصالح تیشک 2002 - 2001
9 هدایت حسن سعید تیشک 2002 - 2001
10 هیرو جعفر رحمان تیشک 2002 - 2001
11 هێمن اکرم حاتم تیشک 2002 - 2001
12 وریا کریم حمه‌ تیشک 2002 - 2001
 
1 أمجد  حسن حسێن سڕکردن 2002 - 2001
2 به‌هره‌ کریم صالح سڕکردن 2002 - 2001
3 تابان ادریس محمود سڕکردن 2002 - 2001
4 خالد صالح  احمد سڕکردن 2002 - 2001
5 خه‌نده‌ جلال حسن سڕکردن 2002 - 2001
6 خه‌نده‌ محمود حسن سڕکردن 2002 - 2001
7 د‌ریا سلێمان حسن سڕکردن 2002 - 2001
8 سیامند علی وسمان سڕکردن 2002 - 2001
9 شۆخان صابر حسێن سڕکردن 2002 - 2001
10 شنۆ یونس سلێمان سڕکردن 2002 - 2001
11 طه‌ محمد احمد سڕکردن 2002 - 2001
12 کاروان صالح  مهدی سڕکردن 2002 - 2001
13 کمال عبدالرحمان محمد سڕکردن 2002 - 2001
14 منیره‌ محمود کریم سڕکردن 2002 - 2001
15 هاوری جمیل محمد سڕکردن 2002 - 2001
 
1 ئاراس محمد طارق چارەسەرى سروشتی 2002 - 2001
2 انتصار حبیب حسن چارەسەرى سروشتی 2002 - 2001
3 بیستون عزیز صدیق چارەسەرى سروشتی 2002 - 2001
4 وریا محمود رسول چارەسەرى سروشتی 2002 - 2001
5 سامان حسن حمد چارەسەرى سروشتی 2002 - 2001
6 سورێن فارس فتاح چارەسەرى سروشتی 2002 - 2001
7 شاڵاو حمه‌ محمود محمد چارەسەرى سروشتی 2002 - 2001
8 محسون جبار جلال چارەسەرى سروشتی 2002 - 2001
9 هوگر عبدالله علی چارەسەرى سروشتی 2002 - 2001
 
1 حسن قادر رحمان شیکاری نەخۆشیەکان 2002 - 2001
2 زانا عبدالخالق شریف شیکاری نەخۆشیەکان 2002 - 2001
3 صباح کاکه‌ برا حمه‌ امین شیکاری نەخۆشیەکان 2002 - 2001
4 طالب ظاهر محمد شیکاری نەخۆشیەکان 2002 - 2001
5 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن شیکاری نەخۆشیەکان 2002 - 2001
6 فاطمه‌ فیض الله کریم شیکاری نەخۆشیەکان 2002 - 2001
7 کورده‌ حمه‌ صالح محمد شیکاری نەخۆشیەکان 2002 - 2001
8 گه‌لاوێژ محمد سلێمان شیکاری نەخۆشیەکان 2002 - 2001
9 محمد علی حمه‌ کریم شیکاری نەخۆشیەکان 2002 - 2001
10 هه‌رێز عثمان حمه‌ فرج شیکاری نەخۆشیەکان 2002 - 2001
11 هوشیار علی محمد شیکاری نەخۆشیەکان 2002 - 2001
12 هێرۆ علی عبدالرحمن شیکاری نەخۆشیەکان 2002 - 2001
13 وریا عبدالله احمد شیکاری نەخۆشیەکان 2002 - 2001
14 سردار خدر قادر شیکاری نەخۆشیەکان 2002 - 2001
15 شنۆ عمر علی شیکاری نەخۆشیەکان 2002 - 2001
16 دلير طاهر عارف شیکاری نەخۆشیەکان 2002 - 2001
 
1 ئاواز حسن احمد کارگێڕی کار 2002 - 2001
2 ئةفين حسين قادر کارگێڕی کار 2002 - 2001
3 اوات ابوبكر احمد کارگێڕی کار 2002 - 2001
4 باراو خليل امين کارگێڕی کار 2002 - 2001
5 بةناز محمدع بدالرحمان کارگێڕی کار 2002 - 2001
6 بهار جبار عبدالله کارگێڕی کار 2002 - 2001
7 بهمن هادى حسين کارگێڕی کار 2002 - 2001
8 بيشرةو محمود سلمان کارگێڕی کار 2002 - 2001
9 بينا ابوبكر عبدالله کارگێڕی کار 2002 - 2001
10 تارا محمد سعيد کارگێڕی کار 2002 - 2001
11 تافكة جودت علي کارگێڕی کار 2002 - 2001
12 تافكة طه سيد حمة لاو کارگێڕی کار 2002 - 2001
13 تافكة عبدالرحمن عزيز کارگێڕی کار 2002 - 2001
14 تافكة عثمان مصطفى کارگێڕی کار 2002 - 2001
15 تةلار رفيق رشيد کارگێڕی کار 2002 - 2001
16 جرو عثمان حسن کارگێڕی کار 2002 - 2001
17 جيا محمود قادر کارگێڕی کار 2002 - 2001
18 داليا عبدول على احمد کارگێڕی کار 2002 - 2001
19 ديار جبار ابراهيم کارگێڕی کار 2002 - 2001
20 رازاو جلال فقى محمود کارگێڕی کار 2002 - 2001
21 روناز لطيف محمد رشيد کارگێڕی کار 2002 - 2001
22 زريان كمال محمود کارگێڕی کار 2002 - 2001
23 زياد رووف اسعد کارگێڕی کار 2002 - 2001
24 زيار فرهاد صديق کارگێڕی کار 2002 - 2001
25 سازان عزيز رسول کارگێڕی کار 2002 - 2001
26 سامان عبدالله حمة امين کارگێڕی کار 2002 - 2001
27 سامان محمود حمة کارگێڕی کار 2002 - 2001
28 سةيران عبدالله قادر کارگێڕی کار 2002 - 2001
29 سروة عثمان بلال کارگێڕی کار 2002 - 2001
30 سروة محمد توفيق کارگێڕی کار 2002 - 2001
31 سكالا محمد عبدالله کارگێڕی کار 2002 - 2001
32 سناء محمد نادر کارگێڕی کار 2002 - 2001
33 سنكاو جمال عبدالله کارگێڕی کار 2002 - 2001
34 سوزان احمد محمد کارگێڕی کار 2002 - 2001
35 سوزان برهان محمد سعيد کارگێڕی کار 2002 - 2001
36 شارا عثمان حسين کارگێڕی کار 2002 - 2001
37 شايان يونس عبود کارگێڕی کار 2002 - 2001
38 شوخ على مجيد کارگێڕی کار 2002 - 2001
39 شوخان جلال محمود کارگێڕی کار 2002 - 2001
40 شوخان جمال علي کارگێڕی کار 2002 - 2001
41 شوخان غريب حسن کارگێڕی کار 2002 - 2001
42 شيلان حسين رضا کارگێڕی کار 2002 - 2001
43 شيلان عثمان مصطفى کارگێڕی کار 2002 - 2001
44 شيلان محمود محمد کارگێڕی کار 2002 - 2001
45 شيماء طالب طيب کارگێڕی کار 2002 - 2001
46 عثمان عمر نجم کارگێڕی کار 2002 - 2001
47 على عبدالرحمن ابراهيم کارگێڕی کار 2002 - 2001
48 كاردو محمود حسين کارگێڕی کار 2002 - 2001
49 كانى شوكت محمد کارگێڕی کار 2002 - 2001
50 كانياو عمر توفيق کارگێڕی کار 2002 - 2001
51 كمال جودى عناد کارگێڕی کار 2002 - 2001
52 كونا على محمد کارگێڕی کار 2002 - 2001
53 كونا محمد رحمان کارگێڕی کار 2002 - 2001
54 كيزان مصطفى محمد کارگێڕی کار 2002 - 2001
55 لانة انور عزيز کارگێڕی کار 2002 - 2001
56 لنجة عمر عبدالرحمن کارگێڕی کار 2002 - 2001
57 ماريا بهمن عبدالله کارگێڕی کار 2002 - 2001
58 محمد شيخ طه قادر کارگێڕی کار 2002 - 2001
59 ناز جمال عبدالرحمن کارگێڕی کار 2002 - 2001
60 نةوروز خالد عبدالله کارگێڕی کار 2002 - 2001
61 نرمين كاكة برا کارگێڕی کار 2002 - 2001
62 نزار جلال احمد کارگێڕی کار 2002 - 2001
63 نكروز احمد فرج کارگێڕی کار 2002 - 2001
64 هازة سعيد رسول کارگێڕی کار 2002 - 2001
65 هةورامان فيض الله فتح الله کارگێڕی کار 2002 - 2001
66 هةلالة حمة صالح کارگێڕی کار 2002 - 2001
67 هةوار توفيق ابراهيم کارگێڕی کار 2002 - 2001
 
1 کاردو محمود حسن کارگێڕی نوسینگە 2002 - 2001
2 عثمان عمر نجم کارگێڕی نوسینگە 2002 - 2001
3 نه‌وروز خالد عبدالله‌ کارگێڕی نوسینگە 2002 - 2001
 
1 فاطمه‌ احمد حمه‌ احمد کارگێڕی گەنجینە 2002 - 2001
2 شیلان عثمان حسن کارگێڕی گەنجینە 2002 - 2001
 
1 ئازيز فاضل حسين کارەبا 2002 - 2001
2 ئاكو شوكت محمد کارەبا 2002 - 2001
3 ئوميد طيب احمد کارەبا 2002 - 2001
4 احمد محمد امين کارەبا 2002 - 2001
5 اميرة مصطفى محمود کارەبا 2002 - 2001
6 انور حسن فرج کارەبا 2002 - 2001
7 بانو صالح ابراهيم کارەبا 2002 - 2001
8 بةهرة عبدالله ولى کارەبا 2002 - 2001
9 بةفراو توفيق فتاح کارەبا 2002 - 2001
10 بةفرين سعيد حسين کارەبا 2002 - 2001
11 بةيان على كاكة کارەبا 2002 - 2001
12 جيمةن عزيز مجيد کارەبا 2002 - 2001
13 دلاوةرمحمودمحمد کارەبا 2002 - 2001
14 ديمةن قادر محمد کارەبا 2002 - 2001
15 روشنا معروف رؤوف کارەبا 2002 - 2001
16 روقية عارف صالح کارەبا 2002 - 2001
17 زانا عثمان فرج کارەبا 2002 - 2001
18 زينواحمدعارف کارەبا 2002 - 2001
19 سازان صلاح الدين علي کارەبا 2002 - 2001
20 سةركةوت صابر احمد کارەبا 2002 - 2001
21 سوران كريم على کارەبا 2002 - 2001
22 شهلا صالح محمد امين کارەبا 2002 - 2001
23 شەهين حمة على عبدالله کارەبا 2002 - 2001
24 شيلان حمة صالح كريم کارەبا 2002 - 2001
25 طة احمد حمة صالح کارەبا 2002 - 2001
26 عثمان صادق حسن کارەبا 2002 - 2001
27 عمر سعيد محمد امين کارەبا 2002 - 2001
28 غادة عبدالكريم محمد کارەبا 2002 - 2001
29 فرهاد حسن كاظم کارەبا 2002 - 2001
30 كوران انور عبدالكريم کارەبا 2002 - 2001
31 كوسرةت حسن ابراهيم کارەبا 2002 - 2001
32 كونا حسين كريم کارەبا 2002 - 2001
33 كونا رحيم حمة كاكة کارەبا 2002 - 2001
34 كونا نورى محمد کارەبا 2002 - 2001
35 كويستان جلال عزيز کارەبا 2002 - 2001
36 كويستان صابر محمد کارەبا 2002 - 2001
37 محمد كريم رسول کارەبا 2002 - 2001
38 نزار عبدالقادر محمد کارەبا 2002 - 2001
39 نيكار عزيز محمد کارەبا 2002 - 2001
40 هاوزين محمد مصطفى کارەبا 2002 - 2001
41 هةريم عمر حسن کارەبا 2002 - 2001
42 هوشيار احمد توفيق کارەبا 2002 - 2001
43 هيمن رؤوف عبدالرحمن کارەبا 2002 - 2001
44 هيمن على محمد کارەبا 2002 - 2001
45 هيوا محمود احمد کارەبا 2002 - 2001
46 وةزير مصطفى رسول کارەبا 2002 - 2001
47 احمد برهان حسن کارەبا 2002 - 2001
48 ژيان خوارحم سعيد کارەبا 2002 - 2001
 
1 كيلاس سعيد احمد روپێوى 2002 - 2001
2 ئاريا عبدالله عبدالرحمن روپێوى 2002 - 2001
3 ئاسان عثمان صالح روپێوى 2002 - 2001
4 ئالان برهان محمد روپێوى 2002 - 2001
5 ئاورنك نوري زوراب روپێوى 2002 - 2001
6 بةختيار محمد خدر روپێوى 2002 - 2001
7 بةختيار محمد عزيز روپێوى 2002 - 2001
8 بةناز خليل توفيق روپێوى 2002 - 2001
9 بختيار محمد رشيد روپێوى 2002 - 2001
10 بهار برهان محمد روپێوى 2002 - 2001
11 توانا ارام علي روپێوى 2002 - 2001
12 جرو جلال محمد روپێوى 2002 - 2001
13 جيا محمد درويش روپێوى 2002 - 2001
14 حنان عمر سعيد روپێوى 2002 - 2001
15 خةندة على محمد رشيد روپێوى 2002 - 2001
16 خوشى عمر احمد روپێوى 2002 - 2001
17 خيلان حسين محمد امين روپێوى 2002 - 2001
18 دلشاد عثمان شريف روپێوى 2002 - 2001
19 رهێل محمد رشيد عبدالصمد روپێوى 2002 - 2001
20 روخسار عثمان امين روپێوى 2002 - 2001
21 ريكان حسين محمد روپێوى 2002 - 2001
22 ريواس محمد نريمان روپێوى 2002 - 2001
23 زرنك نورى محمد على روپێوى 2002 - 2001
24 زيان عزيز رحيم روپێوى 2002 - 2001
25 زينو ابوبكر عمر معروف روپێوى 2002 - 2001
26 ساوين حسام الدين بهاالدين روپێوى 2002 - 2001
27 سوارة قادر محمد امين روپێوى 2002 - 2001
28 سوران جبار صابر روپێوى 2002 - 2001
29 شهلا عبدالله رضا روپێوى 2002 - 2001
30 شوخان عثمان عارف روپێوى 2002 - 2001
31 شيلان حمة شريف حمة يوسف روپێوى 2002 - 2001
32 فينك كريم محمد رشيد روپێوى 2002 - 2001
33 كارزان عمر رضا روپێوى 2002 - 2001
34 كەشاو عبدالرحمن حمة صالح روپێوى 2002 - 2001
35 نةرمين عبدالواحد محمد روپێوى 2002 - 2001
36 نهاية عبدول فرج روپێوى 2002 - 2001
37 نياز ابوبكر عويز روپێوى 2002 - 2001
38 نيكار شوكر مجيد روپێوى 2002 - 2001
39 هاوكار فاتح خالب روپێوى 2002 - 2001
40 هةفال جلال رشيد روپێوى 2002 - 2001
41 هةلمةت خطاب احمد روپێوى 2002 - 2001
42 واحد كريم احمد روپێوى 2002 - 2001
 
1 ئارى محمد محمود میکانیک 2002 - 2001
2 ئاسو اسماعيل مجيد میکانیک 2002 - 2001
3 ئاكام بهجت عبدالفتاح میکانیک 2002 - 2001
4 ئالان فائق عبدالرحمن میکانیک 2002 - 2001
5 احمد محمود احمد میکانیک 2002 - 2001
6 ئالان عزيز اسماعيل میکانیک 2002 - 2001
7 باخان عثمان عبدالله میکانیک 2002 - 2001
8 بارام ابراهيم عبدالكريم میکانیک 2002 - 2001
9 بةناز احمد عزيز میکانیک 2002 - 2001
10 بةهار رحمة الله غفور میکانیک 2002 - 2001
11 بزار محمد ابراهيم میکانیک 2002 - 2001
12 بهمن محمد ياسين محمد میکانیک 2002 - 2001
13 دارا عثمان فرج میکانیک 2002 - 2001
14 داليا حسين سعيد میکانیک 2002 - 2001
15 داليا عرفان عمر میکانیک 2002 - 2001
16 رفيق كريم اسماعيل میکانیک 2002 - 2001
17 روزة محمود محمد میکانیک 2002 - 2001
18 روزكار فريدون حمة صالح میکانیک 2002 - 2001
19 زانا رووف محى الدين میکانیک 2002 - 2001
20 زانا فاضل عبدالقادر میکانیک 2002 - 2001
21 سميرة توفيق حمة رحيم میکانیک 2002 - 2001
22 سيروان عبدالرحمن فتاح میکانیک 2002 - 2001
23 سيروان مصطفى حمة فرج میکانیک 2002 - 2001
24 شارا عمر صالح میکانیک 2002 - 2001
25 شارو عمر حمة امين میکانیک 2002 - 2001
26 شوخان شكرى سعيد میکانیک 2002 - 2001
27 عبدالباسط محمد قادر میکانیک 2002 - 2001
28 علياء عثمان احمد میکانیک 2002 - 2001
29 كارزان كاكة برا صالح میکانیک 2002 - 2001
30 كةنار محمود محمد امين میکانیک 2002 - 2001
31 كوران ابوبكر على میکانیک 2002 - 2001
32 كوران حسن عزيز میکانیک 2002 - 2001
33 كونا امين عبدالله میکانیک 2002 - 2001
34 منيرة توفيق حمة رحيم میکانیک 2002 - 2001
35 ميديا نورى محمد میکانیک 2002 - 2001
36 نزار حمة قادر كريم میکانیک 2002 - 2001
37 نصرالدينحمةقادرمحمد میکانیک 2002 - 2001
38 نيان عثمان حمة لاو میکانیک 2002 - 2001
39 نيان عمر محمد على میکانیک 2002 - 2001
40 نيكار ياسين رمضان میکانیک 2002 - 2001
41 هةلالة محمد حسن میکانیک 2002 - 2001
42 هيرش رفيق عزيز میکانیک 2002 - 2001
43 هيمن بهاءالدين محمد امين میکانیک 2002 - 2001
44 وةرمن فايق احمد میکانیک 2002 - 2001
45 يادكار عبدالله رشيد میکانیک 2002 - 2001
 
1 ئاکۆ قادر صالح پاراستنی ڕووەک 2002 - 2001
2 ئاودەنگ محمد عزیز پاراستنی ڕووەک 2002 - 2001
3 بۆکان کمال حسیب پاراستنی ڕووەک 2002 - 2001
4 بەرهەم ابوبکر طالب پاراستنی ڕووەک 2002 - 2001
5 بەناز حمید رسول پاراستنی ڕووەک 2002 - 2001
6 بێریڤان عمر صالح پاراستنی ڕووەک 2002 - 2001
7 تەلار غنی فتاح پاراستنی ڕووەک 2002 - 2001
8 جوانە حسن حبیب پاراستنی ڕووەک 2002 - 2001
9 حسیبە ابوبکر حمد پاراستنی ڕووەک 2002 - 2001
10 خەرمان رفیق عارف پاراستنی ڕووەک 2002 - 2001
11 دالیا عمر معروف پاراستنی ڕووەک 2002 - 2001
12 سازان رشید قادر پاراستنی ڕووەک 2002 - 2001
13 سازان رضا قادر پاراستنی ڕووەک 2002 - 2001
14 سەربەست محمود محمود پاراستنی ڕووەک 2002 - 2001
15 شۆرش شوکت صدیق پاراستنی ڕووەک 2002 - 2001
16 شیلان بورهان محمد پاراستنی ڕووەک 2002 - 2001
17 فەرەیدون احمد رشید پاراستنی ڕووەک 2002 - 2001
18 کاروان باقی حسێن پاراستنی ڕووەک 2002 - 2001
19 کاروان خضر حمە رسول پاراستنی ڕووەک 2002 - 2001
20 ناسک محمود عبدالله پاراستنی ڕووەک 2002 - 2001
21 کوێستان رؤوف حمە امین پاراستنی ڕووەک 2002 - 2001
22 نزار سعید محمود پاراستنی ڕووەک 2002 - 2001
23 نەسرین حمە رشید سعید پاراستنی ڕووەک 2002 - 2001
 
1 ئاشنا دلێر محمد ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2002 - 2001
2 ئاڤان محمد نوری ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2002 - 2001
3 ایمان حمه‌ امین حمه‌ کریم ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2002 - 2001
4 ایمان حمه‌ حسین فتح الله‌ ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2002 - 2001
5 تارا جلال موسی ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2002 - 2001
6 په‌یمان عبداللطیف محمد ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2002 - 2001
7 په‌یمان فتاح کریم ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2002 - 2001
8 هوشیار عبدالله‌ فتاح ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2002 - 2001
9 خه‌رمان جمال حمه‌ رحیم ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2002 - 2001
10 خۆشی عبدالله‌ امین ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2002 - 2001
11 راز کمال علی ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2002 - 2001
12 رزگار محمد رحیم ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2002 - 2001
13 رێژنه‌ احمد حمه‌ امین ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2002 - 2001
14 رێناز عثمان محمد ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2002 - 2001
15 زاهۆ محمد محمود ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2002 - 2001
16 سه‌ناریا عثمان محمد ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2002 - 2001
17 شۆخان عمر احمد ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2002 - 2001
18 شۆخان علی غفور ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2002 - 2001
19 شیرین ابوبکر محمد ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2002 - 2001
20 کارزان عمر عثمان ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2002 - 2001
21 کاوه‌ انور قادر ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2002 - 2001
22 که‌نار کمال مجید ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2002 - 2001
23 شوان خورشید محمد ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2002 - 2001
24 له‌نجه‌ ابراهیم محمود ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2002 - 2001
25 هه‌لمه‌ت محمد قادر ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2002 - 2001
26 سه‌فین احمد صالح ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2002 - 2001
 
1 ئةوين ياسين احمد ژمێریاری 2002 - 2001
2 احمد برهان حسن ژمێریاری 2002 - 2001
3 ارزو منصور محمود ژمێریاری 2002 - 2001
4 اوات غفور محمود ژمێریاری 2002 - 2001
5 اواز محمود حسين ژمێریاری 2002 - 2001
6 بةناز طه عبدالله ژمێریاری 2002 - 2001
7 بختيار حسين صالح ژمێریاری 2002 - 2001
8 بناز نجاة خورشيد ژمێریاری 2002 - 2001
9 بهمن عمر محمود ژمێریاری 2002 - 2001
10 بيستون نجم احمد ژمێریاری 2002 - 2001
11 تابان احمد محمد ژمێریاری 2002 - 2001
12 تابان غازى امين ژمێریاری 2002 - 2001
13 تارا حمة على ژمێریاری 2002 - 2001
14 تريفه محمد كريم ژمێریاری 2002 - 2001
15 تريفه ناميق حمة شريف ژمێریاری 2002 - 2001
16 توانا كاك عبدالله درويش ژمێریاری 2002 - 2001
17 جمال حمة فرج ژمێریاری 2002 - 2001
18 جيا سوران محمد ژمێریاری 2002 - 2001
19 جيمن نجاة خورشيد ژمێریاری 2002 - 2001
20 خةندان محمد نورى عزيز ژمێریاری 2002 - 2001
21 خةندة طه حسين ژمێریاری 2002 - 2001
22 دةرون على سعيد ژمێریاری 2002 - 2001
23 رازاو سعيد حسن ژمێریاری 2002 - 2001
24 روشنا حمد عبدالله ژمێریاری 2002 - 2001
25 ريزان خسرو غفور ژمێریاری 2002 - 2001
26 زانا محمد علي ژمێریاری 2002 - 2001
27 زينو ابوبكر صابر ژمێریاری 2002 - 2001
28 سردار عثمان محمد ژمێریاری 2002 - 2001
29 سردار محمود محمد ژمێریاری 2002 - 2001
30 سوزان سلام رسول ژمێریاری 2002 - 2001
31 سوزان نجم الدين حسين ژمێریاری 2002 - 2001
32 شاكول جمال قادر ژمێریاری 2002 - 2001
33 شةونم ابوبكر سيد حمةلاو ژمێریاری 2002 - 2001
34 شةونم صلاح ابوبكر ژمێریاری 2002 - 2001
35 شلوفان محمد امين محمد ژمێریاری 2002 - 2001
36 شوان حمة احمد ژمێریاری 2002 - 2001
37 شوخان محمد نريمان ژمێریاری 2002 - 2001
38 شيلان عبدالكريم رشيد ژمێریاری 2002 - 2001
39 شيلان عثمان عبدالرحمن ژمێریاری 2002 - 2001
40 شيلان محمد محمود ژمێریاری 2002 - 2001
41 شيماء رؤوف صالح ژمێریاری 2002 - 2001
42 صلاح حسن فتاح ژمێریاری 2002 - 2001
43 عبد ميرزا حمة صالح ژمێریاری 2002 - 2001
44 عبدالله حمة اسماعيل ژمێریاری 2002 - 2001
45 عمار رزاق نعمة ژمێریاری 2002 - 2001
46 عمر عبدالله على ژمێریاری 2002 - 2001
47 فاطمة يونس عبود ژمێریاری 2002 - 2001
48 فريدون عبدالله محمد ژمێریاری 2002 - 2001
49 كةلاويز محى الدين جميل ژمێریاری 2002 - 2001
50 كرمانج صالح محمد ژمێریاری 2002 - 2001
51 محمد برهان نجم ژمێریاری 2002 - 2001
52 منيرة خالد قادر ژمێریاری 2002 - 2001
53 ناواز عبدالله محمد علي ژمێریاری 2002 - 2001
54 نهايت ابراهيم عول ژمێریاری 2002 - 2001
55 هةوار زوراب حمة رشيد ژمێریاری 2002 - 2001
56 هةوار محمد احمد ژمێریاری 2002 - 2001
57 هيرو خالد عزيز ژمێریاری 2002 - 2001
Comments