2000-2001

 دەرچوانى ساڵی 2000 - 2001
1 ئازاد عبدالله اسماعیل پەرستاری 2001 - 2000
2 ئاکۆ حسن عبدالله پەرستاری 2001 - 2000
3 ئامانج علی  باپیر پەرستاری 2001 - 2000
4 احمد حسن رسول پەرستاری 2001 - 2000
5 ارخوان حمه‌لاو فرج پەرستاری 2001 - 2000
6 ارسلان سلیم مجید پەرستاری 2001 - 2000
7 اواز کریم حسن پەرستاری 2001 - 2000
8 باخان محمود حمه‌صالح پەرستاری 2001 - 2000
9 به‌فرین حویز حمه‌امین پەرستاری 2001 - 2000
10 بناز غفور حمه‌امین پەرستاری 2001 - 2000
11 بناز کاکه‌برا حمه‌فائق پەرستاری 2001 - 2000
12 بیان علی  محمد پەرستاری 2001 - 2000
13 تارا سعدی علی پەرستاری 2001 - 2000
14 تارا نجم الدین محمدامین پەرستاری 2001 - 2000
15 په‌یام نوری ناصر پەرستاری 2001 - 2000
16 چرۆ هاشم غفور پەرستاری 2001 - 2000
17 جزا عزیز محمد پەرستاری 2001 - 2000
18 دالیا علی  صالح پەرستاری 2001 - 2000
19 دڵه‌ رسول سعید پەرستاری 2001 - 2000
20 دڵنیا جمال حمه‌رشید پەرستاری 2001 - 2000
21 رسول عبدالله رشید پەرستاری 2001 - 2000
22 رقیه‌ محمود حسین پەرستاری 2001 - 2000
23 روخوش علی احمد پەرستاری 2001 - 2000
24 رێبین طاهر غفور پەرستاری 2001 - 2000
25 ریحان محمود محمد پەرستاری 2001 - 2000
26 سوران عبدالله صالح پەرستاری 2001 - 2000
27 سۆزان احمد رحیم پەرستاری 2001 - 2000
28 سمیره‌ توفیق احمد پەرستاری 2001 - 2000
29 سروه‌ بکر عزیز پەرستاری 2001 - 2000
30 شاخوان اغاجان هاشم پەرستاری 2001 - 2000
31 شه‌ونم محمد فائق پەرستاری 2001 - 2000
32 شنۆ محمد غریب پەرستاری 2001 - 2000
33 شیلان کمال مجید پەرستاری 2001 - 2000
34 شیلان نوزاد رشید پەرستاری 2001 - 2000
35 صبریه‌ روستم حمه‌امین پەرستاری 2001 - 2000
36 صبیحه‌ علی عمر پەرستاری 2001 - 2000
37 گوڵاڵه‌ عباس محمد پەرستاری 2001 - 2000
38 عبدالرحمان عثمان محمد پەرستاری 2001 - 2000
39 علی رؤوف طاهر پەرستاری 2001 - 2000
40 فغری کریم خوامراد پەرستاری 2001 - 2000
41 کاروان خلیل محمد پەرستاری 2001 - 2000
42 کافیه‌ احمد محمد پەرستاری 2001 - 2000
43 که‌ژاڵ عثمان حسن پەرستاری 2001 - 2000
44 محمود عبدالله محمد پەرستاری 2001 - 2000
45 نیهایه‌ عبدالکریم نادر پەرستاری 2001 - 2000
46 نیان رفیق رحمان پەرستاری 2001 - 2000
47 هاوکار عمر احمد پەرستاری 2001 - 2000
48 هێڤی مصطفی یحی پەرستاری 2001 - 2000
49 هیمن جلال محمود پەرستاری 2001 - 2000
 
1 ئازاد رحمان اسماعيل تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
2 اركان محمد رشيد تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
3 اسو انور غريب تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
4 اكرم محمد عبدالله تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
5 الوةن عثمان محمد امين تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
6 امانج صالح غريب تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
7 انوةرعلى حسين تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
8 اوميد رضا بشارةت تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
9 بةناز احمد محمد امين تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
10 خالد محمد احمد تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
11 دلير محمد احمد تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
12 ريبوار ابراهيم احمد تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
13 زانا سيده ابراهيم تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
14 شاخةوان فتاح عابد تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
15 شنو محمد كريم تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
16 شنو نجمالدين محمد امين تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
17 شهين مراد مامند تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
18 شوخا نمحمد توفيق تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
19 طه كريم شمسالدين تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
20 عثمان حسن محمد تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
21 قارةمان محمدامين رسول تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
22 كاروان اسماعيل عبدالرحمن تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
23 كازاو كريم محمد تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
24 كرمانج حمة رضا حمة صالح تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
25 كوران فائق محمد تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
26 لقمان كريم خسرو تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
27 مارف زيرو خدر تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
28 محمد حسن عبدالله تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
29 محمد علي رسول تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
30 نةبةز صلاح الدين معروف عثمان تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
31 نجم الدين حمه علي تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
32 هادى حسن كريم قادر تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
33 هةلكورد على محمد فرج تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
34 هونةر وهاب حمة غريب تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
35 هيرو سليمان محمد تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
36 وريا محمد صالح تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
37 يونس كريم علي تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
38 ئارام نوري ناصر تەندروستی و کۆمەڵ 2001 - 2000
 
1 الون حسن معروف تیشک 2001 - 2000
2 بختیار حسین عمر تیشک 2001 - 2000
3 به‌هار حمه‌امین کریم تیشک 2001 - 2000
4 جبار محمود محمد تیشک 2001 - 2000
5 سامان محمد صالح تیشک 2001 - 2000
6 سروه‌ر عمر حمه‌کریم تیشک 2001 - 2000
7 صالح حمه‌رشید احمد تیشک 2001 - 2000
8 عدنان احسن فتاح تیشک 2001 - 2000
9 کامل قادر محمد تیشک 2001 - 2000
10 نجم الدین محمد فرج تیشک 2001 - 2000
11 نوروز کرم حسین تیشک 2001 - 2000
 
1 ئاوات لطیف حمه‌ امین سڕکردن 2001 - 2000
2 ئاواره‌ ابراهیم خدر سڕکردن 2001 - 2000
3 امیر طاهر محمد سڕکردن 2001 - 2000
4 امیر محمود سعید سڕکردن 2001 - 2000
5 به‌ڵین جبار محمد سڕکردن 2001 - 2000
6 تارا عارف حسین سڕکردن 2001 - 2000
7 جمال صدیق حسن سڕکردن 2001 - 2000
8 حمه‌ علی خضر محمود سڕکردن 2001 - 2000
9 خالد محمود حمه‌ کریم سڕکردن 2001 - 2000
10 دانا عثمان احمد سڕکردن 2001 - 2000
11 روشکار کمال رشید سڕکردن 2001 - 2000
12 سردار صالح احمد سڕکردن 2001 - 2000
13 عزت عبدالغفور احمد سڕکردن 2001 - 2000
14 یحیی محمد امین سڕکردن 2001 - 2000
 
1 ابراهیم احمد محمد چارەسەرى سروشتی 2001 - 2000
2 بختیار محمد رضا چارەسەرى سروشتی 2001 - 2000
3 جوانه‌  محمد صالح چارەسەرى سروشتی 2001 - 2000
4 سه‌ربه‌ست علی سعید چارەسەرى سروشتی 2001 - 2000
5 سوزان اکرم سعید چارەسەرى سروشتی 2001 - 2000
6 شه‌ونم حمه‌علی محمد چارەسەرى سروشتی 2001 - 2000
7 عمر محمد مهدی چارەسەرى سروشتی 2001 - 2000
8 فاروق عمر محی الدین چارەسەرى سروشتی 2001 - 2000
9 فریق کریم سعید چارەسەرى سروشتی 2001 - 2000
10 کارزان غفور خضر چارەسەرى سروشتی 2001 - 2000
11 ماردین عثمان حسین چارەسەرى سروشتی 2001 - 2000
12 نژاد عثمان فرج چارەسەرى سروشتی 2001 - 2000
13 یاسین جمال احمد چارەسەرى سروشتی 2001 - 2000
 
1 ئارازحسن حامد ژمێریاری 2001 - 2000
2 ئارةزوو رحيم رحمان ژمێریاری 2001 - 2000
3 ئاسو محمد اسماعيل ژمێریاری 2001 - 2000
4 ئاشنا عمر صابر ژمێریاری 2001 - 2000
5 ئافان رحيم احمد ژمێریاری 2001 - 2000
6 ئاكو عبدالله سعيد ژمێریاری 2001 - 2000
7 ئاوات على طه ژمێریاری 2001 - 2000
8 ئةفين صديق حسن ژمێریاری 2001 - 2000
9 ئةفين ياسين كريم ژمێریاری 2001 - 2000
10 اشتى صالح على ژمێریاری 2001 - 2000
11 الوةن على اورحمان ژمێریاری 2001 - 2000
12 امير احمد حسن ژمێریاری 2001 - 2000
13 امينة جلال صالح ژمێریاری 2001 - 2000
14 بةرى عزيز احمد ژمێریاری 2001 - 2000
15 بروين عمر حسين ژمێریاری 2001 - 2000
16 بليسة على محمد ژمێریاری 2001 - 2000
17 بناز محمد فقى صابر ژمێریاری 2001 - 2000
18 تارا حمه صالح عزيز فتاح ژمێریاری 2001 - 2000
19 تانيا توفيق فتاح ژمێریاری 2001 - 2000
20 جرا ازاد محمد ژمێریاری 2001 - 2000
21 جرا كريم معروف ژمێریاری 2001 - 2000
22 جرو نامق سعيد ژمێریاری 2001 - 2000
23 جيا عثمان عبدالرحمن ژمێریاری 2001 - 2000
24 حسين خان مرادالله  ژمێریاری 2001 - 2000
25 دانا حسن امين ژمێریاری 2001 - 2000
26 دانا عثمان عبدالكريم ژمێریاری 2001 - 2000
27 دزوار مصطفى رشيد ژمێریاری 2001 - 2000
28 دلسوز محمد سعيد ژمێریاری 2001 - 2000
29 ديمةن ابوبكر خواركةرم ژمێریاری 2001 - 2000
30 رزكار محمد محمد امين ژمێریاری 2001 - 2000
31 رنج عبدالله عبدالغفور ژمێریاری 2001 - 2000
32 ريبين على فرج ژمێریاری 2001 - 2000
33 زريان عبدالله رشيد ژمێریاری 2001 - 2000
34 زوزان قادر سعيد ژمێریاری 2001 - 2000
35 زينو فريق مجيد ژمێریاری 2001 - 2000
36 سارا ابراهيم رشيد ژمێریاری 2001 - 2000
37 سازان صالح رسول ژمێریاری 2001 - 2000
38 سازان لطيف مجيد ژمێریاری 2001 - 2000
39 ساهرة كريم بارام ژمێریاری 2001 - 2000
40 سةرجيا ياسين احمد محمد ژمێریاری 2001 - 2000
41 سةيران فاضل امين ژمێریاری 2001 - 2000
42 سعيدة محمد قادر ژمێریاری 2001 - 2000
43 سيران عبدالواحد قادر ژمێریاری 2001 - 2000
44 شادان عزيز رفيق ژمێریاری 2001 - 2000
45 شةهين محمد عزيز ژمێریاری 2001 - 2000
46 شكرية صابر عزيز ژمێریاری 2001 - 2000
47 شلير عبدالقادر محمود ژمێریاری 2001 - 2000
48 شهلا خدر ابراهيم ژمێریاری 2001 - 2000
49 شهين محمد رشيد ژمێریاری 2001 - 2000
50 شوخان رحمن علي ژمێریاری 2001 - 2000
51 شوخان سعيد حمه شريف ژمێریاری 2001 - 2000
52 شوخان محمد نورى ژمێریاری 2001 - 2000
53 شيلان توفيق صالح ژمێریاری 2001 - 2000
54 شيلان حبيب محمود ژمێریاری 2001 - 2000
55 شيلان صالح محمد ژمێریاری 2001 - 2000
56 شيلان كمال عبدالكريم ژمێریاری 2001 - 2000
57 شيلان ميرزا على ژمێریاری 2001 - 2000
58 عارف رووف صالح قادر ژمێریاری 2001 - 2000
59 عمر صالح غفور ژمێریاری 2001 - 2000
60 فاخر توفيق علي ژمێریاری 2001 - 2000
61 فانيا علي قادر ژمێریاری 2001 - 2000
62 كارزان جبار محمد ژمێریاری 2001 - 2000
63 كامل كريم احمد ژمێریاری 2001 - 2000
64 كاوه رشيد سليمان ژمێریاری 2001 - 2000
65 كةزاو احمد حمه ژمێریاری 2001 - 2000
66 كلاويز على عبدالقادر ژمێریاری 2001 - 2000
67 كولزار انور جلال ژمێریاری 2001 - 2000
68 كولزار على ابراهيم ژمێریاری 2001 - 2000
69 كونا رووف ملا عارف ژمێریاری 2001 - 2000
70 كونا عبدالرحمن صالح ژمێریاری 2001 - 2000
71 كونا على عبدالرحمن ژمێریاری 2001 - 2000
72 كونا محمد صالح فقى محمد ژمێریاری 2001 - 2000
73 كونا محمد بختيار حامد ژمێریاری 2001 - 2000
74 كويستان محمد رشيد على ژمێریاری 2001 - 2000
75 لةنجة ابراهيم درويش ژمێریاری 2001 - 2000
76 محمد حسن محمد ژمێریاری 2001 - 2000
77 مسعود صالح احمد ژمێریاری 2001 - 2000
78 موزيان ابو زيد عبدالله ژمێریاری 2001 - 2000
79 ميديا مصطفى حمه سعيد ژمێریاری 2001 - 2000
80 ميهرةبان مصطفى حمه سعيد ژمێریاری 2001 - 2000
81 ناسك شريف محمود ژمێریاری 2001 - 2000
82 ناسك علي كريم ژمێریاری 2001 - 2000
83 ناسكة مصطفى احمد ژمێریاری 2001 - 2000
84 نةغةدة محمد صالح ژمێریاری 2001 - 2000
85 نسرين محمود سليمان ژمێریاری 2001 - 2000
86 نيان حمه كريم رمضان ژمێریاری 2001 - 2000
87 نيان خالد عبدالرحمن ژمێریاری 2001 - 2000
88 نيشتمان عمر صالح ژمێریاری 2001 - 2000
89 نيكار جمال محمد ژمێریاری 2001 - 2000
90 هةلمةت حسن حبيب ژمێریاری 2001 - 2000
91 هيرو زوراب شريف ژمێریاری 2001 - 2000
92 هيفاء حسين رسول ژمێریاری 2001 - 2000
93 هيمن كامل رؤوف ژمێریاری 2001 - 2000
94 هيمن لطيف حمه سعيد ژمێریاری 2001 - 2000
95 ئالان نجم الدين فقي محمود ژمێریاری 2001 - 2000
96 شنو قادر عبد الله ژمێریاری 2001 - 2000
 
1 ئاواز جبار  عبدالله‌  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
2 امنه‌  رسول  محمد  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
3 بنار  حمه‌ رشید  فتاح  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
4 بیان  عبدالله‌  حمه‌ صالح  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
5 سازگار عارف محمود کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
6 بێخال  علی  صبری  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
7 تارا  عبدالله‌  فتاح  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
8 تارا  حمه‌ حسن  خدر  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
9 تاڤگه‌  محمود  قادر  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
10 تاڤگه‌  محمد  سید احمد  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
11 تانیا  عبدالهادی  حمه‌ رشید  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
12 ته‌لار  جلال محمد  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
13 تریفه‌  علی  حمه‌ غفور  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
14 چنار  عبدالرحمن  نصرالله‌  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
15 خێلان  جزا  سعید  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
16 دانا  جبار  محمد  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
17 دیار  ابوبکر  مجید  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
18 رزگار  محمود  علی  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
19 ره‌نگین  صلاح الدین  عبدالله‌  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
20 شادان  علی  احمد  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
21 شارا محمد امین  قادر  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
22 شالاو  احمد  فقی رشید  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
23 شه‌هین  محمد  صالح  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
24 شه‌ونم  طه‌  حمه‌ فرج  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
25 شلیر  قادر  احمد  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
26 شیرین  احمد  صالح  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
27 قاسم  کریم  شریف  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
28 کاروان  علی  محمد  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
29 کانی  عثمان  حاجی سعید  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
30 که‌ژال  جلال عبدالقادر  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
31 که‌نار  عبدالرسول  سلام  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
32 گیلاس  حسن  محمد  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
33 لیلی  عبدالقادر  احمد  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
34 نیان محمد عبدالله‌  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
35 منیره‌  سعید  مصطفی  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
36 میهره‌بان  لطیف  حمه‌ خورشید  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
37 نادیه‌  نورالدین  محمد  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
38 نجاة  کاك عبدالله‌  عبدالله‌  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
39 نه‌غده‌ جمال علی  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
40 نیان صباح محمد  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
41 هه‌وار عبدالله‌  محمود کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
42 به‌ناز محمد امین  خضر کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
43 روخوش محمد فتاح  کارگێڕی گەنجینە 2001 - 2000
 
1 ئارى كمال حسين کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
2 ئاريز هيو امحمد کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
3 ئاشتى حمه رحيم حمه شفيق کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
4 ئاكام عثمان حمه کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
5 ئالان نجم الدين فقى محمود کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
6 ئاواز ابراهيم عمر کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
7 ئةفين بهاءالدين حمه سعيد کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
8 ئةردةلان عبدالرحمن عبدالكريم کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
9 ئةيهان كمال حمه طاهر کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
10 احمد جواد احمد کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
11 بةهرة محمد نورى کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
12 بفراو محمد محمود کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
13 بهار عزالدين محمد کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
14 بيخال جودت على امين کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
15 بيكةرد رحمان عبدالله کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
16 تارا عبدالله على کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
17 تويزة عبدالله احمد کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
18 جرو عثمان مجيد کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
19 جينةر غريب لاوه کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
20 دلشاد رضا حمه غريب کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
21 دلشاد عمر محمد کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
22 ريبوار حمه صالح عمر کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
23 زيان مجيد حمه صالح کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
24 زينا كمال بشير کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
25 ساراجمالعلي کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
26 سازان نورى غفور کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
27 سروة جمال محمد کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
28 سعدية غريب صادق کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
29 سميرة حمة رضا  کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
30 سميرة رفيق محمود کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
31 سناريا عزيز عبدالله کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
32 سنور على ابراهيم کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
33 سوزة محمد قادر کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
34 سيران محمود باوةخان کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
35 شادان شوكت معروف کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
36 شاكول احمد كريم کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
37 شةونم مصطفى حسن کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
38 شلير سعيد محمد کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
39 شنة احمد حمه صالح کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
40 شنة احمد رشيد کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
41 شنو جمال حسين کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
42 شنو حميد مجيد کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
43 شنو محمد عبدالله کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
44 شوخان جمال محمد کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
45 شيلان عبدالعزيز حكيم کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
46 شيلان غفور خضر کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
47 فريشتة توفيق مصطفى کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
48 فيان حسن محمد امين کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
49 فيان صباح محمد سعيد کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
50 كارزان عثمان كريم کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
51 كاروان عبدالعزيز غفور کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
52 كةنارى حسن حمه کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
53 كةلاويز محسن محمد کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
54 كزال محمد صالح حسين کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
55 لانة عبدالواحد عبدالله کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
56 مريم قادر عزيز کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
57 ميديا فائق عبدالله کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
58 نةرمين عبدالله عارف کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
59 نوروز فواد عزيز کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
60 هةوار فتاح كريم کارگێڕی نوسینگە 2001 - 2000
 
  ئازاد عمر احمد روپێوى 2001 - 2000
  ئاڤان اکرم ابراهیم روپێوى 2001 - 2000
  اکرم رسول همزه‌ روپێوى 2001 - 2000
  بنار نوری سعید روپێوى 2001 - 2000
  تارا اسماعیل عزیز روپێوى 2001 - 2000
  ئاڤان صباح الدین هادی روپێوى 2001 - 2000
  زه‌رده‌شت مصطفی رشید روپێوى 2001 - 2000
  ئاری سیروان محمد روپێوى 2001 - 2000
  ژیله‌ بهاء الدین نجم الدین روپێوى 2001 - 2000
  رازاو عبدالرحمن عبدالله‌ روپێوى 2001 - 2000
  ریژین عمر عبدالرحمن روپێوى 2001 - 2000
  ریزان شفیق رؤوف روپێوى 2001 - 2000
  سازان کمال محمد روپێوى 2001 - 2000
  سالار رحیم سعید روپێوى 2001 - 2000
  سالار مه‌مه‌ند عارف روپێوى 2001 - 2000
  سامان جوامیر رشید روپێوى 2001 - 2000
  اسماعیل رؤوف عبدالله‌ روپێوى 2001 - 2000
  شه‌ن صلاح الدین حمید روپێوى 2001 - 2000
  شه‌ونم فائق حمه‌ روپێوى 2001 - 2000
  شیلان حسن محمد روپێوى 2001 - 2000
  شیماء عبدالله‌ سعید روپێوى 2001 - 2000
  صنوبر نوری فقی محی الدین روپێوى 2001 - 2000
  چاوان جمیل مصطفی روپێوى 2001 - 2000
  صباح حسین شریف روپێوى 2001 - 2000
  چیمه‌ن علی قادر روپێوى 2001 - 2000
  عثمان عارف عزیز روپێوى 2001 - 2000
  کامل فریق کریم روپێوى 2001 - 2000
  له‌نجه‌ قادر محمد روپێوى 2001 - 2000
  مجید عزیز حسن روپێوى 2001 - 2000
  ناسک عبدالله‌ احمد روپێوى 2001 - 2000
  نجاة محمد عبدالعزیز روپێوى 2001 - 2000
  هه‌ڵات اکرم قادر روپێوى 2001 - 2000
  هێمن محمد عثمان روپێوى 2001 - 2000
  ئارام نوری قادر روپێوى 2001 - 2000
  ئامانج محمود عبدالکریم روپێوى 2001 - 2000
  ئومید عبدالمحمد محمد روپێوى 2001 - 2000
  نادیة نعمت اسعد روپێوى 2001 - 2000
  طاهر عباس علی روپێوى 2001 - 2000
  بهره‌ رمضان محمود روپێوى 2001 - 2000
  بهمن احمد علی روپێوى 2001 - 2000
  حیدر محمد صالح محمد امین روپێوى 2001 - 2000
  خه‌نده‌ کمال رحیم روپێوى 2001 - 2000
  خوناو جلال فتح الله‌ روپێوى 2001 - 2000
  دڵخواز علی رشید روپێوى 2001 - 2000
  سوزان محمد عبدالله‌ روپێوى 2001 - 2000
  سارا احمد محمد روپێوى 2001 - 2000
  سارا حسن سعید روپێوى 2001 - 2000
  سامان حمه‌ رحیم امین روپێوى 2001 - 2000
  شۆخه‌ عمر سعید روپێوى 2001 - 2000
  شه‌ن محمد رضا محمد امین روپێوى 2001 - 2000
  شیلان صابر احمد روپێوى 2001 - 2000
  فه‌رهاد عارف فتاح روپێوى 2001 - 2000
  کانیاو انور نوری روپێوى 2001 - 2000
  ماجد احمد اسماعیل روپێوى 2001 - 2000
  محمود حمه‌ عزیز سلمان روپێوى 2001 - 2000
  هانا سالام سلیم روپێوى 2001 - 2000
  هاوار سعدی علی روپێوى 2001 - 2000
  هه‌وار قادر علی روپێوى 2001 - 2000
  هونه‌ر رمضان محمود روپێوى 2001 - 2000
  هیرو محمد عبدالرحمن روپێوى 2001 - 2000
 
1 ئاراس على حسين کارەبا 2001 - 2000
2 ئاريز وهدي احمد کارەبا 2001 - 2000
3 ئارى سيروان محمد کارەبا 2001 - 2000
4 ئارى عزيز رشيد کارەبا 2001 - 2000
5 ئاكو اسماعيل كريم کارەبا 2001 - 2000
6 ئاكو خليل محمد کارەبا 2001 - 2000
7 ئالا جميل حسن محمد کارەبا 2001 - 2000
8 ئامانج محمود عبدالكريم کارەبا 2001 - 2000
9 اركان خالد عبدالله کارەبا 2001 - 2000
10 الان محمد احسان کارەبا 2001 - 2000
11 باقى حسين محمد کارەبا 2001 - 2000
12 بةشدار عبدالله شريف کارەبا 2001 - 2000
13 بةناز سعيد ابراهيم کارەبا 2001 - 2000
14 بةياد عمر خالد کارەبا 2001 - 2000
15 بختيار جلال كريم کارەبا 2001 - 2000
16 بیباك صلاح شير محمد کارەبا 2001 - 2000
17 بيان محمد مصطفى کارەبا 2001 - 2000
18 تابان حمه صديق حمه رحيم کارەبا 2001 - 2000
19 تارا حسن صالح کارەبا 2001 - 2000
20 توانا ظاهر توفيق کارەبا 2001 - 2000
21 توانا كامل قادر کارەبا 2001 - 2000
22 جليل ابراهيم محمد کارەبا 2001 - 2000
23 دلير محمد مصطفى کارەبا 2001 - 2000
24 ديارى عثمان حمه عبدالله کارەبا 2001 - 2000
25 ديلمان حمه صديق عبدالرحمن کارەبا 2001 - 2000
26 راز محمد جزا کارەبا 2001 - 2000
27 زانا محمد سعيد کارەبا 2001 - 2000
28 سبحان عبدالرحمن حمه سليم کارەبا 2001 - 2000
29 سةركةوت خوله حمه صالح کارەبا 2001 - 2000
30 سميرة حمه قادر كويخا کارەبا 2001 - 2000
31 سوران محمد صالح کارەبا 2001 - 2000
32 سيراز سعيد محمد کارەبا 2001 - 2000
33 شاخةوانابراهيممحمد کارەبا 2001 - 2000
34 شادمان اسماعيل قادر کارەبا 2001 - 2000
35 شاميران نايف حمد امين کارەبا 2001 - 2000
36 شةمال طاهر شيخ طه کارەبا 2001 - 2000
37 شةوبو امين مجيد کارەبا 2001 - 2000
38 شيلان غريب محمد رسول کارەبا 2001 - 2000
39 فيان عبدالله محمد کارەبا 2001 - 2000
40 كارزان عبدالله على کارەبا 2001 - 2000
41 كونا حمة زياد محمود کارەبا 2001 - 2000
42 كونا سةربةست احمد کارەبا 2001 - 2000
43 مةريوان عبدالله غريب کارەبا 2001 - 2000
44 محمد كريم عبدالله کارەبا 2001 - 2000
45 مقداد عبدالله قادر کارەبا 2001 - 2000
46 ملكو فاتح توفيق کارەبا 2001 - 2000
47 مهاباد خليل روستم کارەبا 2001 - 2000
48 نةبات بهاءالدين محمد کارەبا 2001 - 2000
49 هازة حسن رشيد کارەبا 2001 - 2000
50 هانا فاروق فاتح حميد کارەبا 2001 - 2000
51 هاوزين فواد غريب کارەبا 2001 - 2000
52 هةلمةت ياسين حمة کارەبا 2001 - 2000
53 هيمن محمدل طيف قادر کارەبا 2001 - 2000
54 هيوا جلال احمد کارەبا 2001 - 2000
55 ياد قباد ميرزا کارەبا 2001 - 2000
 
1 ئارام سعيد رشيد میکانیک 2001 - 2000
2 ئارام نورى مجيد میکانیک 2001 - 2000
3 ئاكام محمد سةروةر میکانیک 2001 - 2000
4 ئةفين حمة على احمد میکانیک 2001 - 2000
5 ئوميد حسين محمود میکانیک 2001 - 2000
6 ابراهيما حمد بابكر میکانیک 2001 - 2000
7 احمد فائق احمد میکانیک 2001 - 2000
8 اميد كامل عبدالله میکانیک 2001 - 2000
9 انور نجم الدين عبدالكريم میکانیک 2001 - 2000
10 بةختيار حسين نورى میکانیک 2001 - 2000
11 بةختيار عزيز همزة میکانیک 2001 - 2000
12 بةهرو زحمزة محمد امين میکانیک 2001 - 2000
13 بةهمةن سالار حسين میکانیک 2001 - 2000
14 بشتيوان عبدالمجيد عبدالقادر میکانیک 2001 - 2000
15 خوشناو محمد فائق میکانیک 2001 - 2000
16 ديار قادر حمة بجكول میکانیک 2001 - 2000
17 ديلمان ابراهيم عبدالرحمن میکانیک 2001 - 2000
18 رؤوف حسين كاكة احمد میکانیک 2001 - 2000
19 روبار احمد كريم میکانیک 2001 - 2000
20 روخوش حسن صالح حسين میکانیک 2001 - 2000
21 روخوش محمود مارف میکانیک 2001 - 2000
22 ريبين رفيق نامدار میکانیک 2001 - 2000
23 ريزان رشيد احمد میکانیک 2001 - 2000
24 سامان محمد سعيد میکانیک 2001 - 2000
25 سةربةست ياسين رؤوف میکانیک 2001 - 2000
26 سةفين احمد عارف میکانیک 2001 - 2000
27 سعدية سعيد نجيب میکانیک 2001 - 2000
28 سوران عثمان رشيد میکانیک 2001 - 2000
29 سيروان صالح حسن میکانیک 2001 - 2000
30 شةمال حمة امين محمد میکانیک 2001 - 2000
31 شوان حمة صابر كاكة حمة میکانیک 2001 - 2000
32 شورش محمد عبدالرحمن میکانیک 2001 - 2000
33 شيلان احمد خدر میکانیک 2001 - 2000
34 فةرهاد محمد قادر میکانیک 2001 - 2000
35 فريدون قادر معروف میکانیک 2001 - 2000
36 فواد حسن محمد میکانیک 2001 - 2000
37 كارزان انور طاهر میکانیک 2001 - 2000
38 كاروان عبدالله صالح میکانیک 2001 - 2000
39 كةشاو على مجيد میکانیک 2001 - 2000
40 لطيف مصطفى محمد میکانیک 2001 - 2000
41 محمد عارف قادر میکانیک 2001 - 2000
42 محمد عثمان رشيد میکانیک 2001 - 2000
43 محمود حسن رضا میکانیک 2001 - 2000
44 مهاباد غريب حمة عةول میکانیک 2001 - 2000
45 نةريمان احمد ابراهيم میکانیک 2001 - 2000
46 نةوزاد عمر عبدالله میکانیک 2001 - 2000
47 نزار نورى على میکانیک 2001 - 2000
48 هاوزين سردار احمد میکانیک 2001 - 2000
49 هةلو نورى عبدالله میکانیک 2001 - 2000
50 هةلويست حسن عبدالله میکانیک 2001 - 2000
51 هيرو محمد صالح میکانیک 2001 - 2000
 
1 ئازاد یوسف محمد پاراستنی ڕووەک 2001 - 2000
2 تارا حمە سیعد احمد پاراستنی ڕووەک 2001 - 2000
3 تارا فؤاد علی پاراستنی ڕووەک 2001 - 2000
4 سەمیرە خلیل فتاح پاراستنی ڕووەک 2001 - 2000
5 شەماڵ عثمان عبدول پاراستنی ڕووەک 2001 - 2000
6 شەونم ابراهیم عبدالرحمن پاراستنی ڕووەک 2001 - 2000
7 شیرین عبدالله محمد پاراستنی ڕووەک 2001 - 2000
8 کانیاو نجم الدین شریف پاراستنی ڕووەک 2001 - 2000
9 کاروان ئازاد انور پاراستنی ڕووەک 2001 - 2000
10 گۆنا جزا عمر پاراستنی ڕووەک 2001 - 2000
11 مهاباد جمال مجید پاراستنی ڕووەک 2001 - 2000
12 هاوژین ابوبکر رشید پاراستنی ڕووەک 2001 - 2000
13 هاوژین نوزاد لطیف پاراستنی ڕووەک 2001 - 2000
 
1 احمد عبدالکریم عارف ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2001 - 2000
2 ابراهیم سعید فتح الله‌ ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2001 - 2000
3 بهات حسیب علی ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2001 - 2000
4 به‌ناز حمه‌  خورشید ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2001 - 2000
5 به‌ناز رسول حمه‌ امین ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2001 - 2000
6 ره‌هبه‌ر ابراهیم سعید ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2001 - 2000
7 سه‌رکه‌وت عارف عمر ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2001 - 2000
8 سامان جلال مولود ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2001 - 2000
9 شوان حویز فریق ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2001 - 2000
10 طارق جوهر عولا ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2001 - 2000
11 هاوار مصطفی عباس ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2001 - 2000
12 فؤاد احمد سلیمان ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2001 - 2000
13 قه‌شه‌نگ عبدالله‌ صالح ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2001 - 2000
14 کاروان انور فرج ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2001 - 2000
15 کاروان علی قادر ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2001 - 2000
16 ماردین عبدالکریم حمه‌ رحیم ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2001 - 2000
17 مه‌ریوان مسعود علی ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2001 - 2000
18 مه‌م بورهان قانع ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2001 - 2000
19 نجاة مصطفی خضر ڕاگەیاندن/ ڕۆژنامەنوسی 2001 - 2000
Comments