1999-2000

 دەرچوانى ساڵی 1999 - 2000
1 أمیره‌ محمد صدیق ژمێریاری 2000 - 1999
2 أمینه‌ محمد رشید ژمێریاری 2000 - 1999
3 أیمان صبری طاهر ژمێریاری 2000 - 1999
4 بدریه‌ صدیق حسن ژمێریاری 2000 - 1999
5 به‌ختیار صالح عبدالرحمن ژمێریاری 2000 - 1999
6 به‌سێ حسن قادر ژمێریاری 2000 - 1999
7 به‌ناز نوری صالح ژمێریاری 2000 - 1999
8 به‌ناز فاتح فرج ژمێریاری 2000 - 1999
9 به‌ناز محمدامین محمد ژمێریاری 2000 - 1999
10 به‌هره‌وه‌ر رفیق احمد ژمێریاری 2000 - 1999
11 بێ خال فتاح محمود ژمێریاری 2000 - 1999
12 بێگه‌رد عبدالرحمن عبدالله ژمێریاری 2000 - 1999
13 پروین محمد محمدفرج ژمێریاری 2000 - 1999
14 په‌خشان احمد علی ژمێریاری 2000 - 1999
15 په‌ری حمه‌احمد علی ژمێریاری 2000 - 1999
16 په‌یمان فرج حمه‌صالح ژمێریاری 2000 - 1999
17 تانیا احمد عبدول ژمێریاری 2000 - 1999
18 ته‌رزه‌ دلێر محمدسعید ژمێریاری 2000 - 1999
19 ته‌لار عزیز عبدالله ژمێریاری 2000 - 1999
20 جوانیتا علی حسن ژمێریاری 2000 - 1999
21 چرۆ رضا مجید ژمێریاری 2000 - 1999
22 چرۆ محمود محمد ژمێریاری 2000 - 1999
23 چۆپی یوسف خسره‌و ژمێریاری 2000 - 1999
24 چۆپی حمید صادق ژمێریاری 2000 - 1999
25 خوشی به‌ختیار کریم ژمێریاری 2000 - 1999
26 دارا واحد حمه‌رشید ژمێریاری 2000 - 1999
27 دیار محمد حمه‌سعید ژمێریاری 2000 - 1999
28 دیمه‌ن کمال فرج ژمێریاری 2000 - 1999
29 دیمه‌ن جبار رمضان ژمێریاری 2000 - 1999
30 رازاو جمال حسن ژمێریاری 2000 - 1999
31 روپاك توفیق صالح ژمێریاری 2000 - 1999
32 روخوش نجم الدین محمود ژمێریاری 2000 - 1999
33 روخوش مصطفی صالح ژمێریاری 2000 - 1999
34 رێزان امین حسن ژمێریاری 2000 - 1999
35 زه‌رده‌شت حمه‌سعید احمد ژمێریاری 2000 - 1999
36 زێرین حسن فرج ژمێریاری 2000 - 1999
37 زینب فاتح قادر ژمێریاری 2000 - 1999
38 ژیان اسماعیل قادر ژمێریاری 2000 - 1999
39 سازان صابر حسین ژمێریاری 2000 - 1999
40 سازان محمد سعید ژمێریاری 2000 - 1999
41 سازان صدیق توفیق ژمێریاری 2000 - 1999
42 سازان احمد محمد ژمێریاری 2000 - 1999
43 سازان محمد غریب ژمێریاری 2000 - 1999
44 ساکار احمد محمود ژمێریاری 2000 - 1999
45 ساکار علی صبری ژمێریاری 2000 - 1999
46 ساکار هوشیار صابر ژمێریاری 2000 - 1999
47 سه‌روه‌ت محمد امین ژمێریاری 2000 - 1999
48 شادان احمد محمد ژمێریاری 2000 - 1999
49 شادان شوکه‌ت صالح ژمێریاری 2000 - 1999
50 شادان نامق رؤوف ژمێریاری 2000 - 1999
51 شادیه‌ جواد مصطفی ژمێریاری 2000 - 1999
52 شپۆل خورشید احمد ژمێریاری 2000 - 1999
53 شلێر نورالدین ابوبکر ژمێریاری 2000 - 1999
54 شنرۆێ عبدالله حمه‌رضا ژمێریاری 2000 - 1999
55 شنۆ احمد عبدالله ژمێریاری 2000 - 1999
56 شنۆ حسن احمد ژمێریاری 2000 - 1999
57 شنۆ حمه‌رحیم حمه‌شریف ژمێریاری 2000 - 1999
58 شنۆ عبدالرحمن حسن ژمێریاری 2000 - 1999
59 شنۆ مجید صالح ژمێریاری 2000 - 1999
60 شنۆ محمد صالح ژمێریاری 2000 - 1999
61 شهلا صابر اسماعیل ژمێریاری 2000 - 1999
62 شه‌ن جزا کریم ژمێریاری 2000 - 1999
63 شه‌هلا محمد احمد ژمێریاری 2000 - 1999
64 شۆخان عثمان حسن ژمێریاری 2000 - 1999
65 شیدا عبدالله محمد ژمێریاری 2000 - 1999
66 شیلان محمد محمود ژمێریاری 2000 - 1999
67 شیلان محمد مجید ژمێریاری 2000 - 1999
68 شیلان جلال اورحمان ژمێریاری 2000 - 1999
69 شیلان عثمان مصطفی ژمێریاری 2000 - 1999
70 هانا رحمان سمین ژمێریاری 2000 - 1999
71 عرفان عمر رضا ژمێریاری 2000 - 1999
72 فاضل فائق رشید ژمێریاری 2000 - 1999
73 فرهاد انور شێخ فرج ژمێریاری 2000 - 1999
74 ڤیان عثمان عمر ژمێریاری 2000 - 1999
75 ڤیان علی عبدالله ژمێریاری 2000 - 1999
76 ڤیان نوری میرزا ژمێریاری 2000 - 1999
77 ڤیان نوزاد محمدامین ژمێریاری 2000 - 1999
78 ڤینوس توفیق فقی ژمێریاری 2000 - 1999
79 قیس قاسم حسن ژمێریاری 2000 - 1999
80 کارزان فارس محمود ژمێریاری 2000 - 1999
81 کاژاو عبدالواحد عبدالله ژمێریاری 2000 - 1999
82 کژال نادر حسین ژمێریاری 2000 - 1999
83 كاني کریم رشید ژمێریاری 2000 - 1999
84 که‌ژال فرید رشید ژمێریاری 2000 - 1999
85 کوردستان عبدالواحد امین ژمێریاری 2000 - 1999
86 کوردستان محمد نوری ژمێریاری 2000 - 1999
87 کورده‌ محمد فتاح ژمێریاری 2000 - 1999
88 کوێستان محمد احمد ژمێریاری 2000 - 1999
89 گه‌زیزه‌ حمه‌عارف فتح الله ژمێریاری 2000 - 1999
90 لانه‌ دارا کاکه‌حمه‌ ژمێریاری 2000 - 1999
91 محمد محمود محمدامین ژمێریاری 2000 - 1999
92 منیره‌ عثمان کریم ژمێریاری 2000 - 1999
93 مهاباد محسن کریم ژمێریاری 2000 - 1999
94 مهتاب محمد احمد ژمێریاری 2000 - 1999
95 میدیا محمد احمد ژمێریاری 2000 - 1999
96 نرمین عبدالعزیز حسن ژمێریاری 2000 - 1999
97 نێرگس محمد محمد ژمێریاری 2000 - 1999
98 نیاز ازاد عبدالله ژمێریاری 2000 - 1999
99 نیاز احمد عبدالله ژمێریاری 2000 - 1999
100 نیان کمال مجید ژمێریاری 2000 - 1999
101 نیان محمد کریم ژمێریاری 2000 - 1999
102 نیان عبدالله محمد ژمێریاری 2000 - 1999
103 هاوسه‌ر بایز محمد ژمێریاری 2000 - 1999
104 هه‌ڵاڵه‌ فاضل یحیی ژمێریاری 2000 - 1999
105 هه‌وار مجید قادر ژمێریاری 2000 - 1999
106 هێرۆ احمد غفور ژمێریاری 2000 - 1999
107 ئاشنا ابوبکر علی ژمێریاری 2000 - 1999
108 ئاڤان همزه‌ محمود ژمێریاری 2000 - 1999
109 ئاڤان ظاهر محمدامین ژمێریاری 2000 - 1999
110 ئالا حمه‌خورشید قادر ژمێریاری 2000 - 1999
111 ئامانج محمدامین رشید ژمێریاری 2000 - 1999
112 ئاوات سلیم خضر ژمێریاری 2000 - 1999
113 ئاورنگ مصطفی سعید ژمێریاری 2000 - 1999
 
1 ئاری  جمال  ولی  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
2 ئاسان  عباس  عثمان  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
3 ئاڤان  محمود  عبدالکریم  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
4 ئاکام  عثمان  عبدالکریم  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
5 احمد  یحیی صدیق  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
6 ئومێد  عثمان  محمد  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
7 به‌رزان  محمد علی  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
8 به‌ناز به‌ختیار  قادر  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
9 به‌ناز  رؤوف  محمود  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
10 بهره‌  صالح  عثمان  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
11 بیان  مجید  عبدالغفور کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
12 تاڤگه‌  عمر  قادر  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
13 تریفه‌  علی  کریم  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
14 حپسه‌  ابراهیم  مام رسول  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
15 خه‌نده‌  فاضل  حسین  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
16 داسیار  حسین  رشید  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
17 دالیا  مصطفی  قادر  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
18 ده‌شنێ فه‌رهاد  عمر  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
19 دنیا  انور  محمد  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
20 دیاری  عبدالله‌  حمه‌ صالح  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
21 دیاری  قادر  حمه‌ صالح  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
22 ژوان  ابوبکر  عبدالله‌  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
23 روژه‌  جمال  محمد  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
24 روشنا  سالار  حسین  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
25 ره‌وه‌ز  علی  حمه‌  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
26 رێژین  عزیز  رحیم  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
27 زارا  اسماعیل  عبدالله‌  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
28 سۆران  ظاهر  عثمان  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
29 سوزان  رفیق  محمد  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
30 سازان  احمد  عبدالرحمن  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
31 سه‌وسه‌ن  فائق  علی  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
32 سمیره‌  کریم  نوری  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
33 شۆخ  نجاة  خضر  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
34 شادان  جمال  حمه‌ سور  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
35 شه‌ونم  محمد رشید  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
36 گۆڤه‌ند  عبدالواحد  علی  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
37 گۆنا  محمد  تۆفیق کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
38 فخریه‌  عبدالله‌  خضر  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
39 کارزان  کمال  محمد  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
40 مهابات عمر  محمد  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
41 نامۆ  احمد  سلام  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
42 نه‌شمیل  محمد  محمد کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
43 بفرین  بابکر  سعید  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
44 نهله‌  کاظم  محمد  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
45 نیان  عمر  رشید  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
46 هیدایه‌ت  عمر  فرج  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
47 یوسف  حسن  احمد  کارگێڕی نوسینگە 2000 - 1999
 
1 بژار  شوکت  کریم  کارگێڕی گەنجینە 2000 - 1999
2 نامۆ  سربست  کریم  کارگێڕی گەنجینە 2000 - 1999
3 شلیر  جسیم  توفیق  کارگێڕی گەنجینە 2000 - 1999
4 کویستان  حامد  قادر  کارگێڕی گەنجینە 2000 - 1999
5 گۆنا  ابراهیم  محی الدین  کارگێڕی گەنجینە 2000 - 1999
6 ته‌رزه‌  عادل  عبدالکریم  کارگێڕی گەنجینە 2000 - 1999
7 ملیحه‌  اسکندر  مولود  کارگێڕی گەنجینە 2000 - 1999
8 زارا  جزا  حمه‌ صالح  کارگێڕی گەنجینە 2000 - 1999
9 شیلان  جلال سعید  کارگێڕی گەنجینە 2000 - 1999
10 تروسکه‌  سروه‌ر  عبدالله‌  کارگێڕی گەنجینە 2000 - 1999
11 پاکۆ  ابوبکر  علی  کارگێڕی گەنجینە 2000 - 1999
12 هاژه‌  حمید  محمد  کارگێڕی گەنجینە 2000 - 1999
13 سروه‌ خدر  محمد  کارگێڕی گەنجینە 2000 - 1999
14 ناز  بهاءالدین  محمد  کارگێڕی گەنجینە 2000 - 1999
15 شیلان  عبدالله‌  حمه‌ صالح  کارگێڕی گەنجینە 2000 - 1999
16 شه‌وبۆ  صدیق  خضر  کارگێڕی گەنجینە 2000 - 1999
17 نه‌رمین  حسین  احمد  کارگێڕی گەنجینە 2000 - 1999
18 عمر  علی  محمد  کارگێڕی گەنجینە 2000 - 1999
19 که‌نار  عین الدین  سلیم  کارگێڕی گەنجینە 2000 - 1999
20 به‌ناز  محمود  عبدالله‌  کارگێڕی گەنجینە 2000 - 1999
21 شه‌ن  سیروان  عبدالله‌  کارگێڕی گەنجینە 2000 - 1999
22 شادان  احمد  علی  کارگێڕی گەنجینە 2000 - 1999
23 شه‌هلا  اکبر  حسین کارگێڕی گەنجینە 2000 - 1999
24 شلیر  ابوبکر  علی  کارگێڕی گەنجینە 2000 - 1999
25 کوردستان  محمد  علی کارگێڕی گەنجینە 2000 - 1999
26 تارا  ابراهیم  رشید  کارگێڕی گەنجینە 2000 - 1999
27 له‌نجه‌  سالار  عبدالله‌  کارگێڕی گەنجینە 2000 - 1999
28 سوره‌یا  قادر محمد  کارگێڕی گەنجینە 2000 - 1999
29 شنۆ  عثمان عبدالله‌  کارگێڕی گەنجینە 2000 - 1999
30 جلال حمه‌ رشید  عثمان  کارگێڕی گەنجینە 2000 - 1999
31 شادان  عبدالله‌  فرج  کارگێڕی گەنجینە 2000 - 1999
32 امیر  نوری  سعید  کارگێڕی گەنجینە 2000 - 1999
33 شاهۆ  معصوم  حسن  کارگێڕی گەنجینە 2000 - 1999
 
1 احمد حسن عمر کارەبا 2000 - 1999
2 ایوب حمه‌ صالح رشید کارەبا 2000 - 1999
3 ئاکۆ معروف محمد کارەبا 2000 - 1999
4 ئاڤان حمه‌ سلیمان خضر کارەبا 2000 - 1999
5 ئازاد عزیز حسن کارەبا 2000 - 1999
6 ئاڵا محمد وهبی کارەبا 2000 - 1999
7 به‌همه‌ن صدیق شا محمد کارەبا 2000 - 1999
8 به‌سوز سعید محمود کارەبا 2000 - 1999
9 تارا عبدالقادر مصطفی کارەبا 2000 - 1999
10 چیمه‌ن محمد علی کارەبا 2000 - 1999
11 دانا محمد زاهر کارەبا 2000 - 1999
12 ڕێژین حمه‌ علی عبدالله‌ کارەبا 2000 - 1999
13 رضا عثمان صالح کارەبا 2000 - 1999
14 زانا فاروق محمد کارەبا 2000 - 1999
15 سه‌رگوڵ قادر امین کارەبا 2000 - 1999
16 سامان عمر علی کارەبا 2000 - 1999
17 ئالان عزت رحیم کارەبا 2000 - 1999
18 سه‌یران ابراهیم عبدالله‌ کارەبا 2000 - 1999
19 شه‌ماڵ فتاح احمد کارەبا 2000 - 1999
20 نه‌وزاد فائق عبدالله‌ کارەبا 2000 - 1999
21 شیروان حسن حمه‌ کارەبا 2000 - 1999
22 کاروان سلام خورشید کارەبا 2000 - 1999
23 کوێستان جمال فرج کارەبا 2000 - 1999
24 نه‌ورۆز عبدالفتاح غریب کارەبا 2000 - 1999
25 هونه‌رمه‌ند محمد عثمان کارەبا 2000 - 1999
26 هیوا حمه‌ رشید رضا کارەبا 2000 - 1999
27 هاوبه‌ش محمد دڵشاد کارەبا 2000 - 1999
28 هیوا همزه‌ مارف کارەبا 2000 - 1999
29 هێمن عثمان علی کارەبا 2000 - 1999
30 سالار اسماعیل قادر کارەبا 2000 - 1999
31 ئومێد حمه‌ نوری سلێمان کارەبا 2000 - 1999
32 ئارام محمد توفیق کارەبا 2000 - 1999
33 ئاهه‌نگ معروف همزه‌ کارەبا 2000 - 1999
34 ئاودێر عمر فقی کارەبا 2000 - 1999
35 تاڤگه‌ جلال علی کارەبا 2000 - 1999
36 چۆمان علی توفیق کارەبا 2000 - 1999
37 زه‌رده‌شت مهدی احمد کارەبا 2000 - 1999
38 ژینۆ عثمان اسماعیل کارەبا 2000 - 1999
39 سعید عزیز حسین کارەبا 2000 - 1999
40 سوسن عثمان محی الدین کارەبا 2000 - 1999
41 سه‌رگوڵ حسن صالح کارەبا 2000 - 1999
42 به‌ختیار حمه‌ غریب محمود کارەبا 2000 - 1999
43 شیلان حمه‌ امین غفور کارەبا 2000 - 1999
44 فه‌ره‌یدون فرج فتح الله‌ کارەبا 2000 - 1999
45 کاوه‌ مصطفی محمد کارەبا 2000 - 1999
46 که‌ژاڵ جزا کریم کارەبا 2000 - 1999
47 کامه‌ران محمد صدیق کارەبا 2000 - 1999
48 گۆران فاتح فرج کارەبا 2000 - 1999
49 مهدی کامل نوری کارەبا 2000 - 1999
50 مشتاق فرج قادر کارەبا 2000 - 1999
51 نه‌خشین غفور رشید کارەبا 2000 - 1999
52 هاوژین محمد علی کارەبا 2000 - 1999
53 جمیله‌ حمه‌ توفیق عمران کارەبا 2000 - 1999
54 هاوڕێ رسول اسماعیل کارەبا 2000 - 1999
55 نه‌هرۆ غازی سلیمان کارەبا 2000 - 1999
56 ئالان عزت رحیم کارەبا 2000 - 1999
57 ئاوات صابر فتاح کارەبا 2000 - 1999
58 به‌همه‌ن محمد حسین کارەبا 2000 - 1999
59 بێستون جمال حاجی کارەبا 2000 - 1999
60 په‌یام محمود قادر کارەبا 2000 - 1999
61 دلێر غفور کریم کارەبا 2000 - 1999
62 سۆران سلام محی الدین کارەبا 2000 - 1999
63 سامان بکر شریف کارەبا 2000 - 1999
64 سحر کمال خوا کرم کارەبا 2000 - 1999
65 ڤیان کریم حمه‌  کارەبا 2000 - 1999
66 محمد نورالدین نجم الدین کارەبا 2000 - 1999
 
1 ئارام اکرم محمد میکانیک 2000 - 1999
2 ئاسان کمال عبدالله‌ میکانیک 2000 - 1999
3 ئاکۆ ابوبکر عبدالله میکانیک 2000 - 1999
4 ئومێد ابراهیم عبدالکریم میکانیک 2000 - 1999
5 احمد حسن محمود میکانیک 2000 - 1999
6 بابکر عباس علی میکانیک 2000 - 1999
7 به‌هرۆز عثمان کاکه‌سعدالله میکانیک 2000 - 1999
8 به‌رهه‌م ابراهیم نصرالله میکانیک 2000 - 1999
9 به‌رهه‌م محمد حمه‌رشید میکانیک 2000 - 1999
10 به‌ناز احمد حمه‌کریم میکانیک 2000 - 1999
11 بڕیار علی رشید میکانیک 2000 - 1999
12 توانا جعفر حمه‌رشید میکانیک 2000 - 1999
13 په‌روین سعید احمد میکانیک 2000 - 1999
14 په‌یمان عبدالواحد محمد میکانیک 2000 - 1999
15 دارا رفیق صابر میکانیک 2000 - 1999
16 دارا علی سیدقادر میکانیک 2000 - 1999
17 دلاوه‌ر نورالدین ابوبکر میکانیک 2000 - 1999
18 دلێر ابراهیم سعید میکانیک 2000 - 1999
19 دیار احمد سعید میکانیک 2000 - 1999
20 ژوان عمر غفور میکانیک 2000 - 1999
21 گوڵاڵه‌ خلیل حسین میکانیک 2000 - 1999
22 رێباز یحیی صدیق میکانیک 2000 - 1999
23 رێبوار ولی محی الدین میکانیک 2000 - 1999
24 نه‌به‌ز معروف عبدالله میکانیک 2000 - 1999
25 سه‌روه‌ر محمد فقی محمود میکانیک 2000 - 1999
26 هاوکار شفیق رضا میکانیک 2000 - 1999
27 سه‌لام محمد عبدالکریم میکانیک 2000 - 1999
28 شادان هادی عبدالله میکانیک 2000 - 1999
29 شادان عمر رشید میکانیک 2000 - 1999
30 شارا صدیق صالح میکانیک 2000 - 1999
31 هێمن نوری سیدحمه‌لاو میکانیک 2000 - 1999
32 عدی حسین موسی میکانیک 2000 - 1999
33 علی عمر حسین میکانیک 2000 - 1999
34 فؤاد فرج سعید میکانیک 2000 - 1999
35 فرحان نجم قادر میکانیک 2000 - 1999
36 مختار محمد امین میکانیک 2000 - 1999
37 فریدون محمد سعید میکانیک 2000 - 1999
38 موفق ابراهیم صالح میکانیک 2000 - 1999
39 ناسك احمد حسین میکانیک 2000 - 1999
40 وه‌رزێر حسین عثمان میکانیک 2000 - 1999
41 هه‌ردی عبدالمناف قادر میکانیک 2000 - 1999
42 هێمن حسین حمه‌رحیم میکانیک 2000 - 1999
43 هێمن غریب سعید میکانیک 2000 - 1999
44 ئاور‌نگ احمد قادر میکانیک 2000 - 1999
45 ئومید رشید حسن میکانیک 2000 - 1999
46 امیر عمر فقی محمد میکانیک 2000 - 1999
47 به‌هره‌ خالد محمد میکانیک 2000 - 1999
48 به‌رزان محمد یاوه‌ر میکانیک 2000 - 1999
49 توانا بهاءالدین مصطفی میکانیک 2000 - 1999
50 په‌یمان علی رحیم میکانیک 2000 - 1999
51 په‌یمان نریمان امین میکانیک 2000 - 1999
52 جزا کریم روستم میکانیک 2000 - 1999
53 جلیل مولود کاکه‌خان میکانیک 2000 - 1999
54 خه‌ندان علی احمد میکانیک 2000 - 1999
55 دیمه‌ن نوری حیدر میکانیک 2000 - 1999
56 زانا حسن محمد میکانیک 2000 - 1999
57 سۆران عبدالرحمن عزیز میکانیک 2000 - 1999
58 سۆزان محمود حمه‌امین میکانیک 2000 - 1999
59 سه‌رمه‌د صلاح الدین علی میکانیک 2000 - 1999
60 سیروان عثمان محمد میکانیک 2000 - 1999
61 شه‌نگ محمد محمود میکانیک 2000 - 1999
62 شنۆ عبدالله حاجی شریف میکانیک 2000 - 1999
63 یوسف محمد محمود میکانیک 2000 - 1999
64 عمر محمد علی میکانیک 2000 - 1999
65 کارزان محمد علی میکانیک 2000 - 1999
66 مصطفی أکبر احمد میکانیک 2000 - 1999
67 نبیل علی یارك میکانیک 2000 - 1999
68 منیره‌ بلال قادر میکانیک 2000 - 1999
69 کاوان ابوبکر عبدالله میکانیک 2000 - 1999
70 کاوان محمود عبدالرحمن میکانیک 2000 - 1999
71 کاوه‌ عزت قادر میکانیک 2000 - 1999
72 که‌نار بکر صدیق میکانیک 2000 - 1999
73 گۆران محمد عبدالرحمن میکانیک 2000 - 1999
74 گه‌لاوێژ جلال سعید میکانیک 2000 - 1999
 
1 اکرم صالح محمد روپێوى 2000 - 1999
2 بهره‌ رؤوف محمد روپێوى 2000 - 1999
3 به‌ناز سالار کریم روپێوى 2000 - 1999
4 به‌هار حمه‌ صالح محمد روپێوى 2000 - 1999
5 به‌هار عبدالخالق فتاح روپێوى 2000 - 1999
6 بیستون خلیل توفیق روپێوى 2000 - 1999
7 په‌روین محمد امین روپێوى 2000 - 1999
8 تارا گوران مصطفی روپێوى 2000 - 1999
9 تارا محمد فرج روپێوى 2000 - 1999
10 تاڤگه‌ حویز محمد روپێوى 2000 - 1999
11 تانیا ئازاد حمه‌ علی روپێوى 2000 - 1999
12 چنور محمد محمود روپێوى 2000 - 1999
13 دانا صابر سلیمان روپێوى 2000 - 1999
14 دلسۆز عبدالله‌ احمد روپێوى 2000 - 1999
15 دلیمان سلام محمد  روپێوى 2000 - 1999
16 دیاری عبدول علی روپێوى 2000 - 1999
17 رازگۆ ابراهیم رشید روپێوى 2000 - 1999
18 ره‌وه‌ز سواره‌ محمد روپێوى 2000 - 1999
19 روخۆش غازی سلیمان روپێوى 2000 - 1999
20 رۆشنا نامق محمد امین روپێوى 2000 - 1999
21 ریبین محمد خان احمد روپێوى 2000 - 1999
22 سارا خالد غفور روپێوى 2000 - 1999
23 سازان محمد یوسف روپێوى 2000 - 1999
24 سردار محمد یوسف روپێوى 2000 - 1999
25 سروه‌ صالح احمد روپێوى 2000 - 1999
26 سروه‌ر محمد حمه‌ عزیز روپێوى 2000 - 1999
27 سمیره‌ رؤوف عبدالله‌ روپێوى 2000 - 1999
28 سه‌نگه‌ر احمد علی روپێوى 2000 - 1999
29 شاڵاو احمد علی روپێوى 2000 - 1999
30 شایسته‌ عمر احمد روپێوى 2000 - 1999
31 شه‌هرام عیرفان عبدالله‌ روپێوى 2000 - 1999
32 شۆخان فرهاد عبدالقادر روپێوى 2000 - 1999
33 شیلان عثمان کریم روپێوى 2000 - 1999
34 شیلان عمر عول روپێوى 2000 - 1999
35 شیلان عثمان محمد امین روپێوى 2000 - 1999
36 شیلان صابر احمد روپێوى 2000 - 1999
37 عادل بابه‌ شیخ عبدالرحمن روپێوى 2000 - 1999
38 عمر طه‌ جلال روپێوى 2000 - 1999
39 ڤیان ئازاد مجید روپێوى 2000 - 1999
40 کاروان صباح احمد روپێوى 2000 - 1999
41 گوڵاله‌ محمد صالح روپێوى 2000 - 1999
42 گۆنا عبدول فرج روپێوى 2000 - 1999
43 گۆنا رضا حمه‌ علی روپێوى 2000 - 1999
44 گۆنا محمد سعید عبدالرحمن روپێوى 2000 - 1999
45 له‌نجه‌ شاسوار  قادر روپێوى 2000 - 1999
46 محمد حسین محمد روپێوى 2000 - 1999
47 نازه‌نین محمد مجید روپێوى 2000 - 1999
48 نامق عبدالله‌ رسول روپێوى 2000 - 1999
49 نه‌رمین مصطفی رفیق روپێوى 2000 - 1999
50 نواز حسن حسین روپێوى 2000 - 1999
51 هاوکار صابر احمد روپێوى 2000 - 1999
52 هه‌ندرین عباس رؤوف روپێوى 2000 - 1999
53 هیشو سربست محمد روپێوى 2000 - 1999
54 یاداشت محمد علی روپێوى 2000 - 1999
55 یاسین محمد رجب روپێوى 2000 - 1999
56 ئاری عبدالرحمن فرج روپێوى 2000 - 1999
57 ئاری عثمان عبدالله‌ روپێوى 2000 - 1999
58 ئاری علی سعید روپێوى 2000 - 1999
59 ئاسۆ محسن قادر روپێوى 2000 - 1999
60 ئاڤان عمر رحیم روپێوى 2000 - 1999
61 ئاکام عزیز سعید روپێوى 2000 - 1999
62 ئامانج علی  عبید روپێوى 2000 - 1999
63 ئاهه‌نگ نجاة عمر روپێوى 2000 - 1999
64 ئاوات طه‌ احمد روپێوى 2000 - 1999
65 ئومید قادر کریم روپێوى 2000 - 1999
 
1 ئاره‌زو فریق غفور تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
2 ئازاد حمه‌ امین حمه‌ کریم تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
3 ئاواز حسین عبدالقادر تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
4 بلال حمه‌ سعید تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
5 بکر عثمان کریم تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
6 به‌ناز علی رشید تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
7 بهاءالدین احمد محمد تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
8 بهمن ابوبکر محمود تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
9 بیستون رحیم محمد تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
10 په‌ری محمد قادر تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
11 تحسین رضا اسماعیل تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
12 ته‌لار فارس حمه‌ سعید تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
13 تریفه‌ عثمان امین تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
14 تاڤگه‌ احمد رسول تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
15 جوتیار حمه‌ صالح حمه‌ قادر تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
16 حمزه‌ خضری رف تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
17 حمیده‌ محمد صالح تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
18 خالد حسن احمد تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
19 خلیل صالح علی تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
20 مراد حسن خدر تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
21 دلخواز کریم مصطفی تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
22 دلیر محمد امین تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
23 دنیا عبدالله‌ قادر تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
24 رابعه‌ عبدالعزیز حمه‌ تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
25 رحمان مارف احمد تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
26 رزگار حسن علی تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
27 زانا حمه‌ صدیق تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
28 زانا فارس محمد تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
29 سالار رشید علی تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
30 سروشت علی محمد تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
31 سالار سعید علی تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
32 سیروان حمه‌ رشید علی تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
33 سیروان حبیب احمد تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
34 سمیره‌ علی محمد تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
35 شلێر محمد عبدالله‌ تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
36 شنۆ محمود حمه‌ تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
37 شورش حبیب مجید تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
38 شمال جزا مدحت تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
39 شوبو حمه‌ علی محمد تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
40 شیرین خدر محمد تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
41 عبید عثمان احمد تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
42 علی رشید قادر تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
43 عزیز عبدالله‌ فقی احمد تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
44 صباح جلال حسن تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
45 فاضل رشید حمه‌ تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
46 فایق حمه‌ کریم حمه‌ شریف تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
47 فه‌ره‌یدون شریف سعید تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
48 ڤیان ناجی رحیم تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
49 کارزان رفیق صدیق تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
50 کارزان نزار سعید تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
51 کاروان حسین احمد تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
52 کویستان کمال ولی تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
53 گه‌شاو محمد عارف تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
54 نادر رشید کریم تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
55 نادیه‌ محمد صالح تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
56 نه‌رمین صالح حمه‌ معروف تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
57 ناسك قادر ابوبکر تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
58 ناسك محمود محمد تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
59 محسین حمه‌ علی حسن تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
60 مریوان معروف عزیز تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
61 مه‌ریوان خورشید محمد تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
62 مه‌ریوان یوسف محمد تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
63 هیوا حسین احمد تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
64 یوسف ناصح قادر تەندروستی و کۆمەڵ 2000 - 1999
 
1 ئاراز ابراهیم عبدالکریم پەرستاری 2000 - 1999
2 ئاسۆ باقی عبدالکریم پەرستاری 2000 - 1999
3 ئامانج محمد صالح پەرستاری 2000 - 1999
4 ئاوات ابوبکر حمه‌صالح پەرستاری 2000 - 1999
5 ئاوات حمه‌امین سعید پەرستاری 2000 - 1999
6 بایه‌ر طاهر سعید پەرستاری 2000 - 1999
7 به‌ختیار احمد عبدالله پەرستاری 2000 - 1999
8 بناز حمه‌امین درویش پەرستاری 2000 - 1999
9 بێخاڵ علی نوری پەرستاری 2000 - 1999
10 هیمن جلال محمود پەرستاری 2000 - 1999
11 تاڤگه‌ قادر رشید پەرستاری 2000 - 1999
12 تریفه‌ محمد کریم پەرستاری 2000 - 1999
13 په‌خشان عبدالله عبدالرحمن پەرستاری 2000 - 1999
14 جبار محمد احمد پەرستاری 2000 - 1999
15 جزا حسین مصطفی پەرستاری 2000 - 1999
16 حکیم محمود مینه‌ پەرستاری 2000 - 1999
17 دارا غریب حسن پەرستاری 2000 - 1999
18 دڵشاد عبدالرحمن فرج پەرستاری 2000 - 1999
19 دیار طه‌ حمه‌سعید پەرستاری 2000 - 1999
20 دیمه‌ن احمد سعید پەرستاری 2000 - 1999
21 ژیان فرج سعدون پەرستاری 2000 - 1999
22 روشنا عزت سعید پەرستاری 2000 - 1999
23 ره‌نج حسین احمد پەرستاری 2000 - 1999
24 رزگار احمد محمد پەرستاری 2000 - 1999
25 رفعت اسعد قادر پەرستاری 2000 - 1999
26 رفیق صالح کریم پەرستاری 2000 - 1999
27 رێبوار لطیف حسین پەرستاری 2000 - 1999
28 رێزان عبدالله حمه‌صالح پەرستاری 2000 - 1999
29 زاگروز عمر حسین پەرستاری 2000 - 1999
30 زانا شوکت سعید پەرستاری 2000 - 1999
31 سازان حمه‌صالح رؤوف پەرستاری 2000 - 1999
32 سروه‌ عثمان محمد پەرستاری 2000 - 1999
33 سعاد محمود امین پەرستاری 2000 - 1999
34 شه‌هین محمد عمر پەرستاری 2000 - 1999
35 شنۆ اسماعیل یوسف پەرستاری 2000 - 1999
36 شیروان جلال عبدالله پەرستاری 2000 - 1999
37 شیروان عبدالله محمود پەرستاری 2000 - 1999
38 شیلان حسن عارف پەرستاری 2000 - 1999
39 صلاح انور حمه‌غریب پەرستاری 2000 - 1999
40 گوڵاڵه‌ احمد محمد پەرستاری 2000 - 1999
41 عدنان رضا محمدامین پەرستاری 2000 - 1999
42 عطا محمد سعید پەرستاری 2000 - 1999
43 هوشمه‌ند محمدطاڵ محمود پەرستاری 2000 - 1999
44 عمر محمد سعید پەرستاری 2000 - 1999
45 فاتح طاهر مصطفی پەرستاری 2000 - 1999
46 فاخر علی شریف پەرستاری 2000 - 1999
47 فاطمه‌ محمود محمد پەرستاری 2000 - 1999
48 فریدون توفیق حسن پەرستاری 2000 - 1999
49 فریدون جلال محمد پەرستاری 2000 - 1999
50 قیصر انور عبدالخالق پەرستاری 2000 - 1999
51 کارسۆ ئاوات محمود پەرستاری 2000 - 1999
52 که‌ژاڵ عبدالرحمن علی پەرستاری 2000 - 1999
53 محسن عبدالرحمن محی الدین پەرستاری 2000 - 1999
54 محمد ابوبکر سعید پەرستاری 2000 - 1999
55 ملیحه‌ عبدالله سعید پەرستاری 2000 - 1999
56 ناسك حمه‌سعید حسین پەرستاری 2000 - 1999
57 ناسکه‌ قادر احمد پەرستاری 2000 - 1999
58 نیان حمه‌ عبدالله پەرستاری 2000 - 1999
59 نه‌خشه‌ احمد کریم پەرستاری 2000 - 1999
 
1 هه‌ڵکو جمال محمد سڕکردن 2000 - 1999
2 اشرف محمد محمد امین سڕکردن 2000 - 1999
3 اشرف محمد توفیق سڕکردن 2000 - 1999
4 التون عزیز مارف سڕکردن 2000 - 1999
5 بژار عبدالله حمه‌ سعید سڕکردن 2000 - 1999
6 جلال  مجید اسماعیل سڕکردن 2000 - 1999
7 سامان واحد عبدالرحمن سڕکردن 2000 - 1999
8 شنه‌ محمد  عبدالله سڕکردن 2000 - 1999
9 شنۆ آحمد حمه‌ غریب سڕکردن 2000 - 1999
10 شوخان آسعد آسماعیل سڕکردن 2000 - 1999
11 عبدالقادر حمزة محمد سڕکردن 2000 - 1999
12 فریده علی رشید سڕکردن 2000 - 1999
13 مسعود محمد وهاب سڕکردن 2000 - 1999
14 ناسك مصطفی محمد سڕکردن 2000 - 1999
15 هاوژین عثمان محمد سڕکردن 2000 - 1999
16 هه‌ڵاڵه‌ عمر عزیز سڕکردن 2000 - 1999
 
1 ئارام قادر عبدالله چارەسەرى سروشتی 2000 - 1999
2 ئاڵا حمه‌ حمه‌ صالح چارەسەرى سروشتی 2000 - 1999
3 بیستون عبدالله احمد چارەسەرى سروشتی 2000 - 1999
4 داستان نهاد أسماعیل چارەسەرى سروشتی 2000 - 1999
5 دانا محمد امین محمد چارەسەرى سروشتی 2000 - 1999
6 زانا صالح محمود چارەسەرى سروشتی 2000 - 1999
7 ساکار قادر حسێن چارەسەرى سروشتی 2000 - 1999
8 سالار عزیز محمد چارەسەرى سروشتی 2000 - 1999
9 شوخان حسن عبدالله چارەسەرى سروشتی 2000 - 1999
10 شیلان جمال جلال چارەسەرى سروشتی 2000 - 1999
11 فرهاد فتاح عزیز چارەسەرى سروشتی 2000 - 1999
12 ناظم ابوبکر مجید چارەسەرى سروشتی 2000 - 1999
13 نوروز حشة محمد چارەسەرى سروشتی 2000 - 1999
14 هاشم عبدالرحمان محمد چارەسەرى سروشتی 2000 - 1999
15 امل اسماعیل حسێن چارەسەرى سروشتی 2000 - 1999
16 جریوه‌ فره‌ج عبدالله چارەسەرى سروشتی 2000 - 1999
17 شهلا عزت عارف چارەسەرى سروشتی 2000 - 1999
           
1 ئاڵا احمد حسن تیشک 2000 - 1999
2 بشری عدنان محمود تیشک 2000 - 1999
3 حسین علی ولی تیشک 2000 - 1999
4 دلیر حسن عثمان تیشک 2000 - 1999
5 رسول محمد ممند تیشک 2000 - 1999
6 ڕێباز انور احمد تیشک 2000 - 1999
7 سارا حسن عبدالقادر تیشک 2000 - 1999
8 سارا محمد ملامصطفی تیشک 2000 - 1999
9 سارا عمر حسن تیشک 2000 - 1999
10 شهلا محمود حسن تیشک 2000 - 1999
11 شیرزاد عبدالله‌ حمه‌علی تیشک 2000 - 1999
12 شیلان محمد عبدالله‌ تیشک 2000 - 1999
13 فریدون تحسین احمد تیشک 2000 - 1999
14 کمال عبدالله‌ صابر تیشک 2000 - 1999
15 هه‌ڵاڵه‌ علی سعید تیشک 2000 - 1999
16 هه‌ڵاڵه‌ نوری محمد تیشک 2000 - 1999
17 هێرۆ قادر محمود تیشک 2000 - 1999
Comments