1998-1999

 دەرچوانى ساڵی 1998 - 1999
1 ئارام جلال معروف ژمێریاری 1999 - 1998
2 ئاراز داود محمد ژمێریاری 1999 - 1998
3 ئاورنگ کمال جلال ژمێریاری 1999 - 1998
4 ئه‌ڤین عثمان حمه‌سعید ژمێریاری 1999 - 1998
5 أسمرة نصرالدین عزیز ژمێریاری 1999 - 1998
6 أکرم ابوبکر محمود ژمێریاری 1999 - 1998
7 أمید احمد محمد ژمێریاری 1999 - 1998
8 ئیڤان عمر سعید ژمێریاری 1999 - 1998
9 بختیار جبار علی ژمێریاری 1999 - 1998
10 به‌هره‌ احمد رشید ژمێریاری 1999 - 1998
11 بهره‌ عبدالله عزیز ژمێریاری 1999 - 1998
12 به‌ناز حسین سعید ژمێریاری 1999 - 1998
13 بیان علی عبدالرحمن ژمێریاری 1999 - 1998
14 بیداء أبلحد یوحنا ژمێریاری 1999 - 1998
15 بێگه‌رد جلال محمد ژمێریاری 1999 - 1998
16 بیان عمر عبدالله ژمێریاری 1999 - 1998
17 په‌روا محمد عزیز ژمێریاری 1999 - 1998
18 یاسین عبدالله‌ حمه‌ صالح ژمێریاری 1999 - 1998
19 په‌ری محمد حمه‌امین ژمێریاری 1999 - 1998
20 په‌یمان رسول خدر ژمێریاری 1999 - 1998
21 ته‌لار غریب محمد ژمێریاری 1999 - 1998
22 تارا اکرم عبدالله ژمێریاری 1999 - 1998
23 تارا اسماعیل امین ژمێریاری 1999 - 1998
24 تارا عمر حیدر ژمێریاری 1999 - 1998
25 جوان حسین حسن ژمێریاری 1999 - 1998
26 جزا شریف قادر ژمێریاری 1999 - 1998
27 چیمه‌ن حسن احمد ژمێریاری 1999 - 1998
28 چرا عثمان عمر ژمێریاری 1999 - 1998
29 چنار عطا محمد ژمێریاری 1999 - 1998
30 حلیمه‌ علی سعید ژمێریاری 1999 - 1998
31 حکمت احمد محمد ژمێریاری 1999 - 1998
32 دانیار دڵشاد عثمان ژمێریاری 1999 - 1998
33 رزگار علی احمد ژمێریاری 1999 - 1998
34 راستگۆ حسیب عبدالقادر ژمێریاری 1999 - 1998
35 روبار جمال حسن ژمێریاری 1999 - 1998
36 روناك عمر معروف ژمێریاری 1999 - 1998
37 ریزان اکرم مجید ژمێریاری 1999 - 1998
38 یاسین مصطفی احمد  ژمێریاری 1999 - 1998
39 ریناس صلاح احمد ژمێریاری 1999 - 1998
40 زانا محمود کریم ژمێریاری 1999 - 1998
41 ژیان عثمان عبدالله ژمێریاری 1999 - 1998
42 ژیلا یادگار طه‌ ژمێریاری 1999 - 1998
43 ژینۆ نوری محمد ژمێریاری 1999 - 1998
44 سارا عارف میکه‌علی ژمێریاری 1999 - 1998
45 کوردو انور محمود ژمێریاری 1999 - 1998
46 سازان کمال صادق ژمێریاری 1999 - 1998
47 سروت سیدمجید شریف ژمێریاری 1999 - 1998
48 سناریا صلاح مهدی ژمێریاری 1999 - 1998
49 سادونیا نوری عبدالله ژمێریاری 1999 - 1998
50 سیران محمد صالح ژمێریاری 1999 - 1998
51 شادیه‌ انور صالح ژمێریاری 1999 - 1998
52 شه‌مال محمود حمه‌شریف ژمێریاری 1999 - 1998
53 شنۆ عثمان احمد ژمێریاری 1999 - 1998
54 شلیر شریف قادر ژمێریاری 1999 - 1998
55 شیرزاد محمد فائق ژمێریاری 1999 - 1998
56 شیلان فارس عبدالکریم ژمێریاری 1999 - 1998
57 شێرزاد کریم نجم ژمێریاری 1999 - 1998
58 خوشی عثمان شوکت ژمێریاری 1999 - 1998
59 صبریه‌ صابر صالح ژمێریاری 1999 - 1998
60 عثمان قادر اسماعیل ژمێریاری 1999 - 1998
61 فاطمة حمه‌ رضا چامز ژمێریاری 1999 - 1998
62 ڤیان محمد رشید ژمێریاری 1999 - 1998
63 ڤیان محمد وادی ژمێریاری 1999 - 1998
64 کاروان رفیق علی ژمێریاری 1999 - 1998
65 کمال جبار عبدالقادر ژمێریاری 1999 - 1998
66 سردار عمر حمه‌صالح ژمێریاری 1999 - 1998
67 کوچه‌ر حمدی محمد ژمێریاری 1999 - 1998
68 کوێستان قادر روستم ژمێریاری 1999 - 1998
69 گونا محمود شفیق ژمێریاری 1999 - 1998
70 گونا محی الدین محمد ژمێریاری 1999 - 1998
71 گرمییان حمه‌صدیق حسین ژمێریاری 1999 - 1998
72 معروف جلال احمد ژمێریاری 1999 - 1998
73 منیره‌ عثمان احمد ژمێریاری 1999 - 1998
74 محمد مبارك حسین ژمێریاری 1999 - 1998
75 مه‌ریوان عبدالکریم محمد ژمێریاری 1999 - 1998
76 محبوبه‌ قادر فرج ژمێریاری 1999 - 1998
77 نرمین حمه‌رحیم احمد ژمێریاری 1999 - 1998
78 نشمین حبیب محمود ژمێریاری 1999 - 1998
79 نهایت عبدالله‌ حمد ژمێریاری 1999 - 1998
80 نیاز غفور احمد ژمێریاری 1999 - 1998
81 هادی  فائق محمد  ژمێریاری 1999 - 1998
82 هاوژین محمد   کریم ژمێریاری 1999 - 1998
 
1 ار‌زوو احمد وه‌یس  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
2 اریان ابوبکر  کریم  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
3 ازاد  صادق عبدالله‌  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
4 یاد  جمال  علی   کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
5 اڤان  محمد  رؤوف  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
6 امانج  کریم  احمد  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
7 ئةرين صالح  احمد  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
8 ارکان عبدالعزیز محمد کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
9 اڤین یونس عبدالله‌  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
10 امیره‌ توفیق  حمه‌ حسین کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
11 امیره‌ حمه‌ رشید حسین  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
12 نهایت  جلال  حمه‌سور  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
13 به‌فرین محمد  اسماعیل کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
14 بناز  جلال  صالح  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
15 بناز  حمه‌ احمد  حسین  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
16 بناز  علی  رسول  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
17 بریار  سعید  مولود  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
18 بهجت  احمد  صادق  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
19 تارا  احمد  رسول  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
20 تارا  عبداللطیف  صالح  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
21 پریزاد  توفیق  حسن  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
22 چیا  جلال  محمد  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
23 داستان  عمادالدین  حسین  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
24 دالیا  محمد  بایز  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
25 دلۆڤان  اکرم  قادر  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
26 دلیر  نوشاد  علی   کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
27 دیار  ابراهیم  عبدالله‌  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
28 دیلمان  شریف  عبدالله‌  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
29 ژاله‌ امین  محمد  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
30 ژیان  محمد  عبدالرحمن  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
31 ژینۆ  احمد  محمد  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
32 رزگار  حمه‌ کریم  رشید  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
33 ڕه‌نج  انور  محمود کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
34 رێبوار  مصطفی  رشید  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
35 سارا  مصطفی  قادر  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
36 سامان  خلیل  نجم  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
37 سردار  احمد  صالح  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
38 سروه‌  مصطفی  حسن  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
39 سعدیه‌  محمد  امین  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
40 سمیره‌  عزیز  رحیم  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
41 نوروز  فؤاد  حمه‌ فرج  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
42 سهام  سلام  رسول  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
43 ناهده‌  صدیق  علی   کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
44 شارا  قادر  فتاح  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
45 شرمین  احمد  محمد  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
46 شانۆ  محمود  شریف  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
47 صباح  فتاح  کریم  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
48 صبیحه‌  محمد  کریم  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
49 کاروان  کمال  محمد  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
50 کاروان  مصطفی  خضر  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
51 محمد  رضا احمد  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
52 محمد  محمود  عبدالله‌  کارگێڕی نوسینگە 1999 - 1998
 
1 ارام احمد  علی  کارگێڕی گەنجینە 1999 - 1998
2 ئیران عثمان  علی  کارگێڕی گەنجینە 1999 - 1998
3 بختیار سعید مصطفی کارگێڕی گەنجینە 1999 - 1998
4 بناز  عبدالله‌  محمود کارگێڕی گەنجینە 1999 - 1998
5 تاڤگه‌  جلال رشید  کارگێڕی گەنجینە 1999 - 1998
6 تارا  محمد رشید  کارگێڕی گەنجینە 1999 - 1998
7 ته‌رزه‌ نصرالدین فریدون کارگێڕی گەنجینە 1999 - 1998
8 ته‌لار حمه‌ رشید  فتاح کارگێڕی گەنجینە 1999 - 1998
9 جوانه‌ محمود  کریم  کارگێڕی گەنجینە 1999 - 1998
10 دالیا رحمن رحیم کارگێڕی گەنجینە 1999 - 1998
11 ژیان انور علی  کارگێڕی گەنجینە 1999 - 1998
12 زیتون احمد  عبدالله‌  کارگێڕی گەنجینە 1999 - 1998
13 سوما فائق عبدالله‌  کارگێڕی گەنجینە 1999 - 1998
14 سروا احمد  طاهر کارگێڕی گەنجینە 1999 - 1998
15 سروه‌  احمد  ممند کارگێڕی گەنجینە 1999 - 1998
16 سیامند مجید  حسن  کارگێڕی گەنجینە 1999 - 1998
17 شنو علی  عبدالکریم  کارگێڕی گەنجینە 1999 - 1998
18 شیلان  عمر  صالح  کارگێڕی گەنجینە 1999 - 1998
19 چنور حمه‌ لاو حمه‌ مراد کارگێڕی گەنجینە 1999 - 1998
20 قمریه‌ قادر  نادر کارگێڕی گەنجینە 1999 - 1998
21 کۆچه‌ر کمال غریب کارگێڕی گەنجینە 1999 - 1998
22 نیرگز عمر  محمد کارگێڕی گەنجینە 1999 - 1998
23 محمد  قادر  احمد  کارگێڕی گەنجینە 1999 - 1998
24 ناسك رحیم نادر کارگێڕی گەنجینە 1999 - 1998
25 نعمت صدیق  حسن  کارگێڕی گەنجینە 1999 - 1998
26 ناهده‌ علی  احمد  کارگێڕی گەنجینە 1999 - 1998
27 نه‌به‌ز نهاد محمد کارگێڕی گەنجینە 1999 - 1998
28 نه‌کروز غفور شکر کارگێڕی گەنجینە 1999 - 1998
 
1 ئاسۆ انور محمود میکانیک 1999 - 1998
2 ئارام عبدالله حمد‌رسول میکانیک 1999 - 1998
3 ئاکام حمه‌سعید مجید میکانیک 1999 - 1998
4 ئاکۆ هادی جلال میکانیک 1999 - 1998
5 ئایات صاحب احمد میکانیک 1999 - 1998
6 به‌رهه‌م ناصر سلیمان میکانیک 1999 - 1998
7 به‌همه‌ن احمد حمه‌ میکانیک 1999 - 1998
8 بێستون نعمه‌ت احمد میکانیک 1999 - 1998
9 حمید محمد مصطفی میکانیک 1999 - 1998
10 دیاری حمه‌علی حمه‌ میکانیک 1999 - 1998
11 دیاری جلال کریم میکانیک 1999 - 1998
12 دیلمان اکرم قادر میکانیک 1999 - 1998
13 رۆژ همزه‌ علی میکانیک 1999 - 1998
14 ره‌نج فؤاد محمد میکانیک 1999 - 1998
15 هاورێ لطیف فارس میکانیک 1999 - 1998
16 ژیر فریدون عمر میکانیک 1999 - 1998
17 ژیان علی احمد میکانیک 1999 - 1998
18 سۆران جلال عزت میکانیک 1999 - 1998
19 سالار خالد عبدالرحمن میکانیک 1999 - 1998
20 سه‌فین جمال عبدالله میکانیک 1999 - 1998
21 سالار محمد طالب میکانیک 1999 - 1998
22 سه‌رتیب افندی کریم میکانیک 1999 - 1998
23 شکار صلاح الدین خالد میکانیک 1999 - 1998
24 عدنان محمد حمه‌صالح میکانیک 1999 - 1998
25 فریدون محمد صالح میکانیک 1999 - 1998
26 کوێستان ابوبکر سعید میکانیک 1999 - 1998
27 کارزان عثمان ولی میکانیک 1999 - 1998
28 مختار هیاس صادق میکانیک 1999 - 1998
29 محمد غریب حسین میکانیک 1999 - 1998
30 ناز صابر حسن میکانیک 1999 - 1998
31 ابراهیم حمه‌غریب کاکه‌برا میکانیک 1999 - 1998
32 ابوبکر حسین سلیمان میکانیک 1999 - 1998
33 سیروان عبدالرحیم محمد میکانیک 1999 - 1998
34 ئالان مصطفی رشید میکانیک 1999 - 1998
35 ئالان عارف احمد میکانیک 1999 - 1998
36 مه‌به‌ست انور عثمان میکانیک 1999 - 1998
37 ئاگرین یاسین احمد میکانیک 1999 - 1998
38 سازان رفعت محمد میکانیک 1999 - 1998
39 بژار محمد نوزاد میکانیک 1999 - 1998
40 توانا عبدالرحمن مصطفی میکانیک 1999 - 1998
41 خالد حمه‌شریف حمه‌یوسف میکانیک 1999 - 1998
42 چنار عزیز مصطفی میکانیک 1999 - 1998
43 شیلان حسن حمه‌کریم میکانیک 1999 - 1998
44 دارا عمر سلیمان میکانیک 1999 - 1998
45 سه‌روه‌ر عمر جوکڵ میکانیک 1999 - 1998
46 سمکۆ حسن سلیمان میکانیک 1999 - 1998
47 سه‌رهه‌نگ ابراهیم صالح میکانیک 1999 - 1998
48 سه‌رهه‌نگ علی عارف میکانیک 1999 - 1998
49 عظیمة انور جلال میکانیک 1999 - 1998
50 شه‌هلا فاروق عبدالله میکانیک 1999 - 1998
51 طالب رحیم محمد میکانیک 1999 - 1998
52 عمر حسن احمد میکانیک 1999 - 1998
53 فریاد غفور مجید میکانیک 1999 - 1998
54 کارزان احمد حمه‌حسین میکانیک 1999 - 1998
55 گۆران رؤوف عارف میکانیک 1999 - 1998
56 مژده‌ حسین عبدالله میکانیک 1999 - 1998
57 نوخشه‌ ناصح احمد میکانیک 1999 - 1998
58 هه‌له‌ت کاکه‌برا کاکه‌ممند میکانیک 1999 - 1998
59 هاوکار احمد محمود میکانیک 1999 - 1998
60 احمد فهمی احمد میکانیک 1999 - 1998
61 احمد خضر احمد میکانیک 1999 - 1998
62 انور عمر محمد میکانیک 1999 - 1998
63 ئاکۆ محمدامین قادر میکانیک 1999 - 1998
64 ئاڵا فاروق عبدالرحمن میکانیک 1999 - 1998
65 فاروق توفیق قادر میکانیک 1999 - 1998
66 به‌دریه‌ رحیم ابراهیم میکانیک 1999 - 1998
67 به‌ختیار محمد مجید میکانیک 1999 - 1998
68 سه‌رده‌شت عبدالرحمن مجید میکانیک 1999 - 1998
69 جوانی احمد عبدالله میکانیک 1999 - 1998
70 دانا حمه‌صالح حمه‌ره‌ش میکانیک 1999 - 1998
71 فرهاد کریم نجم میکانیک 1999 - 1998
72 محمد عزالدین حسن میکانیک 1999 - 1998
73 محمد توفیق فتاح میکانیک 1999 - 1998
74 ژیلوان عبدالکریم حسن میکانیک 1999 - 1998
 
1 بختیار کریم محمد روپێوی 1999 - 1998
2 بختیار محسین حسین روپێوی 1999 - 1998
3 بختیار قادر حسن روپێوی 1999 - 1998
4 به‌هار حمه‌ امین رشید روپێوی 1999 - 1998
5 بێگه‌رد محمد عزیز روپێوی 1999 - 1998
6 بیریڤان رضا رؤوف روپێوی 1999 - 1998
7 ته‌لار حمه‌ غریب صالح روپێوی 1999 - 1998
8 جبار حمه‌ بچکول رشید روپێوی 1999 - 1998
9 چرۆ علی صالح روپێوی 1999 - 1998
10 حسن احمد قادر روپێوی 1999 - 1998
11 دالیا محمد توفیق روپێوی 1999 - 1998
12 دانا مصطفی حمه‌ روپێوی 1999 - 1998
13 دلیر اسماعیل فتح الله‌ روپێوی 1999 - 1998
14 دیمه‌ن حسن عزیز روپێوی 1999 - 1998
15 ریبوار محمد روستم روپێوی 1999 - 1998
16 سالار شریف صالح روپێوی 1999 - 1998
17 سالار کریم عبدالقادر روپێوی 1999 - 1998
18 سمکۆ احمد حمه‌ امین روپێوی 1999 - 1998
19 سوما سمکۆ احمد روپێوی 1999 - 1998
20 سۆران علی محمد روپێوی 1999 - 1998
21 شڤان جمال حمه‌ سعید روپێوی 1999 - 1998
22 شه‌مال حمه‌ علی رحیم روپێوی 1999 - 1998
23 شه‌ن سیروان مصطفی روپێوی 1999 - 1998
24 شێردل جمال فتاح روپێوی 1999 - 1998
25 صالح حبیب نجیب روپێوی 1999 - 1998
26 طاهر رضا محمد روپێوی 1999 - 1998
27 عاقل راضی محمد روپێوی 1999 - 1998
28 عثمان عبدالله‌ عبدالحمد روپێوی 1999 - 1998
29 عصام الدین شمس الدین سعید روپێوی 1999 - 1998
30 علی محمد توفیق روپێوی 1999 - 1998
31 کارزان توفیق غریب روپێوی 1999 - 1998
32 کاروان صدیق امین روپێوی 1999 - 1998
33 که‌نار نوری محمود روپێوی 1999 - 1998
34 گوران محی الدین محمد روپێوی 1999 - 1998
35 گوران احمد محمد روپێوی 1999 - 1998
36 گۆنا عبدول  فرج روپێوی 1999 - 1998
37 محمد محمد امین محمود روپێوی 1999 - 1998
38 محمد رشید فرج روپێوی 1999 - 1998
39 نه‌ریمان کریم علی روپێوی 1999 - 1998
40 نوزاد عمر کریم روپێوی 1999 - 1998
41 نیشتمان رمضان توفیق روپێوی 1999 - 1998
42 هێمن  جبار محمد روپێوی 1999 - 1998
43 هێمن  عبدالقادر احمد روپێوی 1999 - 1998
44 یریڤان علی صالح روپێوی 1999 - 1998
45 ئارام کاکل امین روپێوی 1999 - 1998
46 ئارام عبدالله‌ فرج روپێوی 1999 - 1998
47 ئاری احمد محی الدین روپێوی 1999 - 1998
48 ئاشنا علی محمد روپێوی 1999 - 1998
49 ئامانج غریب محمد روپێوی 1999 - 1998
 
1 ئالان محمد علی پەرستاری 1999 - 1998
2 زكريا لطیف شیخ فرج پەرستاری 1999 - 1998
3 اوات جمال حسن پەرستاری 1999 - 1998
4 اختر فرج سعید پەرستاری 1999 - 1998
5 اورنگ واحد سعید پەرستاری 1999 - 1998
6 الون انور محمد پەرستاری 1999 - 1998
7 الوند محمود مصطفی پەرستاری 1999 - 1998
8 امید حمه‌کریم سعید پەرستاری 1999 - 1998
9 یادگار حسین کریم پەرستاری 1999 - 1998
10 بیلال محمد عبدالله پەرستاری 1999 - 1998
11 به‌ناز سامی صابر پەرستاری 1999 - 1998
12 بناز قادر رسول پەرستاری 1999 - 1998
13 بهار علی ممند پەرستاری 1999 - 1998
14 بهره‌  محمود کریم پەرستاری 1999 - 1998
15 بی خاڵ عبدالله حمه‌ پەرستاری 1999 - 1998
16 بیریڤان عبدالرحمان احمد پەرستاری 1999 - 1998
17 بیگرد سلیم احمد پەرستاری 1999 - 1998
18 تریفه‌ بهجت علی پەرستاری 1999 - 1998
19 توبا احمد علی پەرستاری 1999 - 1998
20 توانا کریم عبدول پەرستاری 1999 - 1998
21 جمیله‌ فخری عثمان پەرستاری 1999 - 1998
22 هاوناز محمد امین پەرستاری 1999 - 1998
23 حسن قادر صوفی پەرستاری 1999 - 1998
24 حسین محمود عبدالقادر پەرستاری 1999 - 1998
25 خالد عزیز حسن پەرستاری 1999 - 1998
26 خه‌نده‌ مصطفی احمد پەرستاری 1999 - 1998
27 دارا عبدالله‌ فرج پەرستاری 1999 - 1998
28 ده‌ریا عمر مصطفی پەرستاری 1999 - 1998
29 دڵشاد ابراهیم شریف پەرستاری 1999 - 1998
30 دڵخواز محمد کریم پەرستاری 1999 - 1998
31 ژیان محمد یاسین پەرستاری 1999 - 1998
32 ڕازاو رشید احمد پەرستاری 1999 - 1998
33 رجاء حمه‌رؤوف محمد پەرستاری 1999 - 1998
34 رزگار جلال خوارحم پەرستاری 1999 - 1998
35 هیوا یاسین حمه‌ پەرستاری 1999 - 1998
36 رووناك جمال نوری پەرستاری 1999 - 1998
37 هلاله‌ فریق احمد پەرستاری 1999 - 1998
38 زانا عبدالمجید عبدالکریم پەرستاری 1999 - 1998
39 زهره‌ حمه‌خالد حمه‌سعید پەرستاری 1999 - 1998
40 سازان فتاح صالح پەرستاری 1999 - 1998
41 سه‌یران عثمان محمد پەرستاری 1999 - 1998
42 سرگوڵ توفیق ممند پەرستاری 1999 - 1998
43 سرگوڵ عبدول محمد پەرستاری 1999 - 1998
44 سروه‌ احمد حامد پەرستاری 1999 - 1998
45 سهام محمد صالح پەرستاری 1999 - 1998
46 سۆزان محمد عارف پەرستاری 1999 - 1998
47 شۆخ عمر حسین پەرستاری 1999 - 1998
48 شه‌ونم عمر عبدالله پەرستاری 1999 - 1998
49 شهله‌ علی قوربانی پەرستاری 1999 - 1998
50 شیراز علی محمود پەرستاری 1999 - 1998
51 هه‌ڵاڵه‌ صدیق کریم پەرستاری 1999 - 1998
52 شیلان توفیق عبدالله پەرستاری 1999 - 1998
53 شیلان رسول حمه‌ محمود پەرستاری 1999 - 1998
54 شیلان علی عارف پەرستاری 1999 - 1998
55 شیلان محمد حسین پەرستاری 1999 - 1998
56 نیشتیمان محمد سعید پەرستاری 1999 - 1998
57 صبیحه‌ احمد شریف پەرستاری 1999 - 1998
58 چرا عبدالله‌ محمد پەرستاری 1999 - 1998
59 چیمه‌ن عمر حسین پەرستاری 1999 - 1998
60 گه‌لاوێژ جلال صالح پەرستاری 1999 - 1998
61 گوڵه‌باخ سلیمان حمه‌امین پەرستاری 1999 - 1998
62 گۆڵزار عزیز توفیق پەرستاری 1999 - 1998
63 ڤیان صلاح الدین فاتح پەرستاری 1999 - 1998
64 عائیشه‌ حسن مصطفی پەرستاری 1999 - 1998
65 نیگار مولود بارام پەرستاری 1999 - 1998
66 عاصی فائق صالح پەرستاری 1999 - 1998
67 عبدالواحد ابوبکر رشید پەرستاری 1999 - 1998
68 لافة خسره‌و محمد پەرستاری 1999 - 1998
69 فاطمه‌ عبدالله عبدالرحمن پەرستاری 1999 - 1998
70 فاطمه‌ محمد احمد پەرستاری 1999 - 1998
71 کاوه‌ غفور حمه‌رشید پەرستاری 1999 - 1998
72 که‌ژاڵ حکیم سعید پەرستاری 1999 - 1998
73 کویستان ابوبکر فرج پەرستاری 1999 - 1998
74 کویستان حسن سعید پەرستاری 1999 - 1998
75 لمیعه‌ قادر احمد پەرستاری 1999 - 1998
76 لقمان بکر شریف پەرستاری 1999 - 1998
77 لیلی ابوبکر حسن پەرستاری 1999 - 1998
78 محمد حسن حسین پەرستاری 1999 - 1998
79 محمد عزیز حسین پەرستاری 1999 - 1998
80 نشمیل رشید محمود پەرستاری 1999 - 1998
81 مریوان مارف حسن پەرستاری 1999 - 1998
82 منیره‌ لطیف عبدالله پەرستاری 1999 - 1998
83 مهاباد محمد نجمه‌ پەرستاری 1999 - 1998
84 میسوم اسماعیل عبدالله پەرستاری 1999 - 1998
85 نازدار عمر محمود پەرستاری 1999 - 1998
86 نه‌سری عمر محمد پەرستاری 1999 - 1998
87 نرجس حمه‌سور رشید پەرستاری 1999 - 1998
88 نرمین اسکندر عبدالله پەرستاری 1999 - 1998
89 نزاکه‌ت حسن رسول پەرستاری 1999 - 1998
90 نسرین جلیل عارف پەرستاری 1999 - 1998
91 نسرین عبدالکریم قادر پەرستاری 1999 - 1998
 
1 ئاریزاد بابا طاهر معروف تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
2 ئاوات محمد کریم تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
3 ئاواره‌ صالح حسین تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
4 ئومید حامد شریف تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
5 ابراهیم خلیل غفور تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
6 احمد پیروت احمد تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
7 ادریس عثمان حسین تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
8 اسماعیل پیرداود قادر تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
9 اسماعیل عبدالرحیم عزیز تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
10 اسود زرار خضر تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
11 امیر سردار کویخا رشید تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
12 بناز کمال محمد تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
13 به‌ناز جمعه‌ کریم تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
14 بهار جلال حسین تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
15 به‌هره‌ عبدالحمید محمد تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
16 بیریڤان فرج محمد تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
17 بیستون صابر خوارحم تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
18 په‌یمان عثمان حمه‌امین تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
19 جمشید خوارحم حمه‌ فرج تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
20 حسن محمد قوربانی تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
21 چیا محسن قادر تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
22 چیمه‌ن محمد حسین تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
23 خالد خلیل محمود تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
24 دالیا حسن صوفی تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
25 دانا محمد حمه‌ صالح تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
26 درخشان حسن عمر تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
27 دریڤان سعید عبدالله‌ تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
28 دلاور نامق برا خاس تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
29 دلسوز حمه‌ رشید سلیمان تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
30 دلوڤان حسین قادر تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
31 ده‌شنی عبدالله‌ حمه‌ عزیز تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
32 دیمه‌ن عبدالرحمن حمه‌ سلیم تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
33 رضا محمود عبدالله‌ تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
34 رووناك احمد محمد تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
35 ریبوار احمد مولود تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
36 زانا محمد رؤوف تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
37 ژیان خضر حمد تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
38 ژینو دلشاد صدیق تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
39 سازگار قادر اسماعیل تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
40 سامان عثمان شریف تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
41 سلام عباس حسین تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
42 سلام عبدالله‌ معروف تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
43 ستار محمد جبار تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
44 سوران امین حمه‌ لاو تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
45 سوران محمد احمد تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
46 سوران محمد جمال  تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
47 شادان حمه‌ نوری امین تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
48 شادیه‌ نوری توفیق تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
49 شایان صبری محمود تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
50 شنو همزه‌ کول محمود تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
51 شوخی نجات کریم تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
52 شیرکو عبدالله‌ عزیز تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
53 صباح جمال محمد تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
54 صمد نامق احمد تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
55 عباس مینه‌ خضر   تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
56 عبدالرحمن جلال خضر تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
57 عثمان محمد طارق تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
58 عثمان محمد وسو تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
59 عمر رسول عبدالله‌ تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
60 عمر رمضان احمد تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
61 سایه‌ ابوبکر رسول تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
62 قادر احمد حمه‌ تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
63 قمریه‌ عثمان عبدالرحمن تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
64 لیلی محمود حسن تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
65 محمد امین حسن تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
66 محمد جعفرء ابوبکر تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
67 محمد حمد احمد تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
68 محمد حمه‌ امین بایز تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
69 محمد عمر محمود تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
70 نخشین محمود حمه‌ تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
71 نوزاد کیخسرو فتاح تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
72 نیگار کامل رشید تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
73 هاوژین اسکندر عبدالله‌ تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
74 هوشیار خالد محمد تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
75 هونه‌ر محمد محمود تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
76 هیرش حسین جاسم تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
77 هیمن علی حسن تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
78 وهاب زائد محمد تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
79 وینه‌ عبدالله‌ احمد تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
80 یاسین محمد ابراهیم تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
81 هیمن امین سعید تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
82 ابراهیم رؤوف وستا موسی تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
83 پیمان محمود محمد تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
84 عثمان اسماعیل حمه‌ سور تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
85 سهام مجید قادر تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
86 نه‌ورۆز حسن عبدالله‌ تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
87 عطار حسن عبدالله‌ تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
88 شیلان محمد نجات تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
89 سوزان سردار حسین تەندروستی و کۆمەڵ 1999 - 1998
 
1 ئارام عطا جافر چارەسەرى سروشتی 1999 - 1998
2 نوروز علی مصطفی چارەسەرى سروشتی 1999 - 1998
3 نوشیروان محی الدین غفار چارەسەرى سروشتی 1999 - 1998
4 خلیل اکرم محمد چارەسەرى سروشتی 1999 - 1998
5 نجاة قادر فرج چارەسەرى سروشتی 1999 - 1998
6 هیوا عمر اسماعیل چارەسەرى سروشتی 1999 - 1998
7 دانا قادر عثمان چارەسەرى سروشتی 1999 - 1998
8 دلێر طه‌ حسین چارەسەرى سروشتی 1999 - 1998
9 شهلا عزت عارف چارەسەرى سروشتی 1999 - 1998
10 عثمان حسن محمد چارەسەرى سروشتی 1999 - 1998
11 علی طالب عارف چارەسەرى سروشتی 1999 - 1998
12 فرهنگ علی عارف چارەسەرى سروشتی 1999 - 1998
13 کمال محمود محمد چارەسەرى سروشتی 1999 - 1998
 
1 اسماعیل حسین مصطفی کارەبا 1999 - 1998
2 بایه‌ر نافع علی کارەبا 1999 - 1998
3 به‌رزان نه‌ریمان امین کارەبا 1999 - 1998
4 بێستون کامل روؤف کارەبا 1999 - 1998
5 توانا شوکت سعید کارەبا 1999 - 1998
6 جعفر علی سعید کارەبا 1999 - 1998
7 جمال علی فتاح کارەبا 1999 - 1998
8 جواد محمد احمد کارەبا 1999 - 1998
9 دانش عبدالرحمن احمد کارەبا 1999 - 1998
10 ده‌ریا محمد روؤف کارەبا 1999 - 1998
11 زانا جبار قادر کارەبا 1999 - 1998
12 سالار حمه‌ امین فرج کارەبا 1999 - 1998
13 سروه‌ عارف عمر کارەبا 1999 - 1998
14 سه‌ردار علی  فرج کارەبا 1999 - 1998
15 سه‌فین محسین حسین کارەبا 1999 - 1998
16 سیروان قادر مارف کارەبا 1999 - 1998
17 شاناز جلال محمد  کارەبا 1999 - 1998
18 شاناز عزالدین زینال کارەبا 1999 - 1998
19 شعله‌ حمه‌ علی محمود کارەبا 1999 - 1998
20 شهرزاد محسن عباس کارەبا 1999 - 1998
21 شهلا امین مجید کارەبا 1999 - 1998
22 شه‌ماڵ جلال رشید کارەبا 1999 - 1998
23 عثمان ابراهیم رسول کارەبا 1999 - 1998
24 فاخر جمال روؤف کارەبا 1999 - 1998
25 فرمان عثمان علی کارەبا 1999 - 1998
26 فریاد کمال عبدالواحید کارەبا 1999 - 1998
27 فه‌رهاد احمد خدر کارەبا 1999 - 1998
28 کانی عمر احمد کارەبا 1999 - 1998
29 کریم حمه‌ لاو رضا کارەبا 1999 - 1998
30 گۆران عبدالله‌ حمه‌ صالح کارەبا 1999 - 1998
31 محمد محمد امین سعید کارەبا 1999 - 1998
32 مهاباد عرفان صالح کارەبا 1999 - 1998
33 میران سردار احمد کارەبا 1999 - 1998
34 نه‌رمین نورالدین محمد  کارەبا 1999 - 1998
35 هه‌ردی عثمان حمه‌ سعید کارەبا 1999 - 1998
36 یاسین ابراهیم احمد کارەبا 1999 - 1998
37 یوسف حاجی حمه‌ کارەبا 1999 - 1998
38 ئاری ستار حمه‌ علی کارەبا 1999 - 1998
39 ئاوات جلال احمد کارەبا 1999 - 1998
40 ئومێد عمر کریم کارەبا 1999 - 1998
41 ئومێد معروف عباس کارەبا 1999 - 1998
Comments