2019-2020

دەرچووانى ساڵى  ٢٠١٩-٢٠٢٠
ژناوى سیانىڕەگەزپەیمانگەبەشخولی دەرچون
1 احسان شیركۆ علی  حسننێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
2مژده‌ هوشیار احمد امان مێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
3نور ابراهیم عزیز صادق مێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
4هیدی سردار رشید فرج مێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
5شاجوان نجم حسین علی مێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
6ئاكام عبدالله اسماعیل خچرنێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
7حمزه‌ عادل محمد صالح نێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
8زانیار كریم احمد حمه‌ صالح نێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
9كاوه‌ رحیم ابراهیم كاكه‌ مدنێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
10صابرین عسكر حق مراد احمد مێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
11هێمن حیدر حمید رشید نێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
12رۆژین محمد محمود قادر مێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
13زریان محمد صالح نوری مێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
14محمد مصگفى احمد عبد الرحمن نێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
15سیوان یدالله حسین روستم نێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
16یادگار جلال علی محمدنێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
17هه‌ردی حسین محمد حمه‌علی نێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
18گه‌شبین عبد الرحمن حمه‌ گاهرمێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
19سجاد عباس رچا احمد نێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
20حسین حمه‌ احمد ویسینێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
21دیاری محمود فیچ الله عبداللهنێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
22كاكۆ محمد رۆوف بابارسول* نێر  ت٠ کەلارکارەباخولى دووەم
23زانا اكرام حسین عزیز نێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
24رزگار انور عمرعبدول نێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
25بێخاڵ جلال توفیق محمد امین مێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
26سیڤانه‌ محمد نریمان جانه‌ مێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
27زانیار عپمان عبد الكریم  سعیدنێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
28فاگمه‌ احمد مصگفی عبدالرحمنمێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
29سۆزان خسرو علی رشید مێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
30چاوان محمود عزیز مرای شاه مرادمێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
31ته‌نیا حمید حمه‌فرج حمه‌سعید مێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
32ایمان فلاح مصگفی محمد مێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
33ناسكه‌ كریم حسین كریممێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
34شاجوان جاسم احمد رچامێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
35ڤیان جلال احمد ابراهیم مێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
36شه‌پول جبار حمه‌ علی عبداللهنێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
37سحر احمد قادر محمد مێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
38هه‌ردی محمود احمد علی نێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
39كۆژی حاجی اسماعیل سوركاننێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
40عبدالرحمن فائق توفیق مگاعنێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
41دلاوه‌ر عبدالله احمد حمه‌سلیماننێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
42خلیل یاسین صالح محمدنێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
43په‌رژین حبیب محمد عبد الكریم مێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
44چاوان عدنان محمد قادر  مێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
45سۆزان حمید عزیز جمعه‌ مێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
46بیدا‌و عمر احمد عزیز مێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
47زریان نجاه‌ باقی ابراهیم مێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
48چیله‌ر علی حمه‌ امین حسنمێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
49ته‌نیا محمد مجید نامق* مێت٠ کەلارکارەباخولى دووەم
50شهرناز باهر حمه‌ رشید علی مێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
51یوسف حسن عبدالكریم محمد*نێر  ت٠ کەلارکارەباخولى دووەم
52مصعب احمد حسین نجم نێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
53ژێوار جلال محمد صالح كمرمێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
54سارا كریم لگیف محمد مێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
55سه‌رهنه‌گ انور صالح فتاح نێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
56هۆگر جلال اسماعیل حمه‌صالح نێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
57شاڵاو رۆستم عبدالكریم علینێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
58په‌رژین نوری قادر امینمێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
59دینا عزیز محمود حبیب مێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
60زهرا‌و صباح جلال مروان مێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
61دیلان قانع فریق محمدمێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
62ئاسوده‌ حسین محمد علی محمدمێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
63احمد میرویس محمد مولودنێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
64ایمان دلشاد محمود عباسمێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
65زریان نجاه‌ ابراهیم امین مێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
66سۆما محمد علی محمد احمد* مێت٠ کەلارکارەباخولى دووەم
67ئه‌ڤین دلشاد محمد امین  مێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
68اسیا كریم صالح علی مێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
69شیواز حسن محمد یاراحمدمێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
70دێرین ستار حمید كاكه‌خان  مێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
71هاوكارعبدالله باهومرعلی نێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
72امینه ‌شلال رحیم كاكل مێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
73گه یاسین صالح محمدنێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
74زریان علی محمد صالح محمودمێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
75كارۆز هاوار عبدالكریم حمه‌علی مێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
76هاوری حمید رشید فتاح نێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
77عبد الرحمن سه‌ربه‌ست محمد صالحنێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
78شێوا حسن احمد على  مێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
79جبرائیل جزا‌و رستم محمدنێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
80 اریان هدایت علی فرج نێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
81علی محمد عزیزشاسوارنێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
82په‌ری مدحت محمد رشید*   مێت٠ کەلارکارەباخولی دووەم
83چرۆ عبدالعزیز عبدالكریم  رحیممێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
84لیلی قاسم كریم نادر مێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
85سازگار جلال رحیم قادر* مێت٠ کەلارکارەباخولی دووەم
86غریب رچا حمه‌صالح رحمان  نێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
87ئاراس عبد العزیز عبدالكریم رحیم  نێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
88ابراهیم حسن محى الدین نێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
89محتاو نوری نصرت محمد مێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
90ئاکار رزگار حیدر سرحد  نێر  ت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
91نخشە صابر بهرام قادر مێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
92سۆزان محمد علی احمدمێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
93دیانا سعید جمعه‌ اسعد عبداللهمێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم
94په‌یمان علی محمود محمد  مێت٠ کەلارکارەباخولی یەکەم


ژناوى سیانىڕەگەزپەیمانگەبەشخولی دەرچون
1دیانا عبدالسلام حسێن حسنمێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
2خڵاگ محمد امین رشیدمێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
3سندس محمد محمود مرادمێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
4شنیا حمەکریم علی محمد مێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
5ئاوات فریاد عبداللە عبدالقادرمێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
6سیبەر نوزاد فرج حسێنمێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
7محمد خلیل سعید رشیدنێر  ت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
8سمأ گاهر محمود  عبدالرحمانمێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
9سنور حمید حسن معروفمێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
10گەشاو قهرمان عبدالله محمدمێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
11علی أحمد رچا محمدنێر  ت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
12زینب عبدالکریم قاسم کرم مێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
13بان عدنان نعمان تۆفیقمێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
14سامان سمین حسن قادرنێر  ت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
15أسیا علی انوەر فتاحمێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
16رحمه‌ احمد بهرام قادرمێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
17دلفاز احمد حسین ابراهیممێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
18دنیا عبدالکریم حمید محمدمێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
19چحى محمود شاکر جلیل*مێت٠ کەلارشیکارىخولی دووەم
20لەنیا صلاح عزیز امینمێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
21خلات کامران احمد حسنمێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
22محمد فرهاد حسن صالحنێر  ت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
23شنیار مجید محمود محمدمێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
24شنو ابراهیم حمە سعید عپمان مێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
25زریان سیروان نادر قادرمێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
26داستان نوری محمود عبداللەمێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
27نهایت صالح محمد سعدونمێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
28دلیر خالد محمود هیاسنێر  ت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
29چاوان مجید انور عباسمێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
30خالی رچا علی عبدالقادرمێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
31یوسف جلیل خلف محمد*نێر  ت٠ کەلارشیکارىخولی دووەم
32روژین صالح حسین محمدمێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
33عمر اسعد عزالدین وهابنێر  ت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
34ایمان عمر علی محمدمێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
35کامران عمر مصگفى رشیدنێر  ت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
36شێنێ احمد عزیز محمدمێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
37دلیر ابراهیم علی محمدنێر  ت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
38هێمن سعدون رحیم رسولنێر  ت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
39زانا قادر رسول عبداللهنێر  ت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
40زهرا‌و فیصل میرەوك ولى*مێت٠ کەلارشیکارىخولی دووەم
41هێمن عپمان علی روستمنێر  ت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
42احمد ناصح علی صالحنێر  ت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
43سراب عدنان سلیمان وەیس مرادمێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
44تارا لقمان علی سعید*مێت٠ کەلارشیکارىخولی دووەم
45میركۆ بكر حسن فرجنێر  ت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
46محمد یونس عدنان حسێن*نێر  ت٠ کەلارشیکارىخولی دووەم
47ابراهیم صابركریم حسننێر  ت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
48شادان علی عبدالرحمن علیمێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
49دالیا نعمان میکائیل کاکە خانمێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
50عمر محمد خداداد شهابنێر  ت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
51ڕاستى جلال قادر گەمێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
52کژاو عباس مصگفى علی*مێت٠ کەلارشیکارىخولی دووەم
53یوسف نجم عبدالله محمدنێر  ت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
54شمیران برزان عبداللە محمد*مێت٠ کەلارشیکارىخولی دووەم
55عمر سامان مولود احمدنێر  ت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
56سەفین رجب حسێن کریمنێر  ت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
57علی مصگفى مردان قاسمنێر  ت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
58چرا نصرالدین حمە عزیزمێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
59شیما‌و محمود محمد نجیب* مێت٠ کەلارشیکارىخولی دووەم
60امین علی حمید مصگفىنێر  ت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
61حنان علی محمود خچیر*مێت٠ کەلارشیکارىخولی دووەم
62فلاح حمید محمد رشیدنێر  ت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
63دابان برهان عبدالعزیز احمدنێر  ت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
64دڵنیا حەمە امین قادر حسین*مێت٠ کەلارشیکارىخولی دووەم
65ئاسیا كریم حسین امین*مێت٠ کەلارشیکارىخولی دووەم
66لبنى کریم شهاب احمد*مێت٠ کەلارشیکارىخولی دووەم
67چاوان ابوبكر علی عبدالله‌*مێت٠ کەلارشیکارىخولی دووەم
68محمد خلیل ابراهیم احمد*نێر  ت٠ کەلارشیکارىخولی دووەم
69سنا یوسف رحیم محمد*مێت٠ کەلارشیکارىخولی دووەم
70عائیشه‌ نجم الدین احمد منصور*مێت٠ کەلارشیکارىخولی دووەم
71ڤیان نجم عبداللە خرتلمێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
72عبدالسلام خلیل علی محمد*نێر  ت٠ کەلارشیکارىخولی دووەم
73هانا سردار جلال محمدمێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
74شیما محمود محمد فرجمێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
75دەرون سامان رشید زۆرابمێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
76دەریا کریم مولود محمود*مێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
77محمد ابوبکر محمد امین*نێر  ت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
78جعفر زاهد محمد عیسى*نێر  ت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
79غفران عبدالرزاق محمد حسن*مێت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
80علی فاروق محمد علی*نێر  ت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
81بێباك حمید حسن حسین*نێر  ت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم
82پەیوەند عاصی عپمان روستم*نێر  ت٠ کەلارشیکارىخولی یەکەم


ژناوى سیانىڕەگەزپەیمانگەبەشخولی دەرچون
1داستان قانع علی خورشیدمێت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
2احمد ناڤم محمد كریمنێر  ت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
3ایوب عدنان جلال خچرنێر  ت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
4سنور رحیم قادر احمدمێت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
5کردار عمر عبدالعزیز احمدنێر  ت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
6پەرى خان انور فرج عزیزمێت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
7اسیا محمد محمود محمدمێت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
8هاوژین علی حسین خلیفە محمدمێت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
9چاوان عمر على فرجمێت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
10اسرا‌و احمد محمدعلیمێت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
11سمیه کاکه احمد کریممێت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
12شهرۆ احمد محمد علىمێت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
13سیما عماد عمر محمودمێت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
14فانیا عپمان محمودحمە علیمێت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
15سارا نورالدین محمد نجم عبدالقادرمێت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
16حنان بهمن عسکر میرمێت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
17سوما مسعود حسین علیمێت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
18محمد عبداللە رسول وسو رسولنێر  ت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
19دیدار محمد عزیز محمدمێت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
20امیر شوکت محمود محمد فرجمێت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
21سنا‌و محمد عبداللە عبدالقادرمێت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
22شنو کریم عزیز محمودمێت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
23سنا ابوبکرعبدالله فتح اللەمێت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
24دیارى رسول مصگفى شێخ اومرمێت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
25دالیا گوران صابر حارسمێت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
26محمد عمر احمد فتاحنێر  ت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
27بشیر سمین محمد امیننێر  ت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
28ریان امید حسین فرجمێت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
29نوها حسین عبدالرحمن یوسفمێت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
30یوسف نجم الدین علی محمد نێر  ت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
31احمد غنى عبد علیان  ترساقىنێر  ت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
32اژین والی علی کریم مێت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
33چنار بایز وسمان احمدمێت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
34شکار محمد علی عبدالرحمنمێت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
35محمد هادى محمود کاکە احمدنێر  ت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
36ئاودێر شوان فرج سعید نێر  ت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
37حبیب احمد حبیب مولود نێر  ت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
38روباک احمد عزیزاحمدمێت٠ کەلارپەرستارىخولى دووەم
39بیلال هاوژین غازى محمودنێر  ت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
40ساکار ازاد على خلیفەمێت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
41احسان فرهاد عبداللە احمدمێت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
42دلنیا جلال صابر امینمێت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
43ناڤین حسن محمد صالحمێت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
44جوان یداللە سعداللە عبداللە*مێت٠ کەلارپەرستارىخولى دووەم
45محمد دلشاد نریمان جانەنێر  ت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
46جوهر محمود درویش احمد مێت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
47ڕێبین نورى حمە سعید امیننێر  ت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
48منیرە علی قادر احمدمێت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
49سەرخێڵ جلال حسن فرجنێر  ت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
50ئەڤین عمر حمە امین عولمێت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
51احمد عپمان محمد محمود نێر  ت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
52یادگار فواد حسین علینێر  ت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
53پیشوەر نوری علی محمودنێر  ت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم
54ئەبان علی محمد امین فتاح علی*مێت٠ کەلارپەرستارىخولى دووەم
55محمد علی احمد محمدنێر  ت٠ کەلارپەرستارىخولى یەکەم


ژناوى سیانىڕەگەزپەیمانگەبەشخولی دەرچون
1سمیه‌ عباس محمد عبداللهمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
2ئاشنا جبار امین عبداللهمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
3دانا عگا نامق چلبینێر  ت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
4اسیا ستار امین قادرمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
5دریا مریوان عزیز مصگفىمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
6هاله‌ ناصح اسماعیل رحمنمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
7یادگار حسن صالح عبداللهنێر  ت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
8راستی عبدالرحمن احمد محمودنێر  ت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
9كارزان مریوان محمد سعیدنێر  ت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
10ژیان رچا محمود علیمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
11شنو احمد كریم حسینمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
12ازاد كمال حمزه‌ محمودنێر  ت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
13كالى رۆوف عبدالله فقی نادرمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
14سارا جاسم محمد امینمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
15شرمین روستم حمه‌ امین عزیزمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
16شاناز صابر امین حمه‌سلیممێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
17دنیا صالح محمد رشیدمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
18سیوان امین عزیز رستممێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
19سنا‌و عبدالستار محمد علیمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
20ازهار جبار محمد صالح عزیز مێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
21نورا صالح احمد خوا رحممێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
22هدى صالح حسین محمد*مێت٠ کەلارژمیریارىخولى دوەەم
23عمر محمد حسین حمه‌صالحنێر  ت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
24شه‌هین هه‌ڤال حسام عبدالله مێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
25ادریس محمد حسین كرمنێر  ت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
26روخوش احمد سعید قادرمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
27گەشبین مصگفى عبدالقادر حمەصالحمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
28سازان حسین عبدالله عباسمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
29منار مجید یادگار حسنمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
30سارا اسماعیل صدیق مصگفىمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
31هیڤی محمد حمه‌صالح عبدالقادرمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
32امینه‌ حسن حمه‌ امین ابراهیممێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
33أڤین محمد رشید ابراهیممێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
34سونیا كوردو محمد صابرمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
35سرخیل رفعت احمد كریمنێر  ت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
36شادان نوزاد حسین احمدمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
37شادان باقی محمود خلیفه‌ حمیدمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
38رحمه‌ فرید محمد سلیمان مێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
39دارا امین علی محمودنێر  ت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
40شه‌وگار عیسى رحیم معروفمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
41سروه علی ابراهیم مصگفىمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
42چرو محمد غفور سمینمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
43میران سرحد علی صالحنێر  ت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
44شینى محمد حسین صالحمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
45ایوب عبدالله فرج محمدنێر  ت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
46روژان جلال حمه‌ رشید فرجمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
47اسما‌و محمد عبدالكریم حسینمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
48دیلان صبار جبار رشیدمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
49بنان عپمان معروف قادر*مێت٠ کەلارژمیریارىخولى دووەم
50شاهستان غالب حسین علیمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
51اكبر كریم صبار ابراهیمنێر  ت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
52مروه وهاب مولود حمهمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
53سنور خسرو عبدالكریم برزومێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
54گەشاو نوزاد وهاب محمدمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
55زریان عبدالله محمود محمدمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
56علی ابراهیم محمد احمد*نێر  ت٠ کەلارژمیریارىخولى دووەم
57نیان احمد عبدالقادر علی مێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
58الا‌و ازاد نوری علیمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
59مهدی حسن احمد خدرنێر  ت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
60دیلان جبار مجید غفورمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
61دلنیا اومید محی الدین محمد علی*مێت٠ کەلارژمیریارىخولى دووەم
62هومیله قادر مجید محمدمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
63هانا حسین عمر رشیدمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
64هومیله‌ جلال علی محمدمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
65جافان مجید علی قادرمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
66نهى نوری محمد زاهدمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
67شوخان صباح محمد صالحمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
68كژوه‌ر عپمان علی احمدمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
69سكالا خلیل ابراهیم حسنمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
70كچان عاصی علی حمدمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
71محمد واحد محمد كریمنێر  ت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
72شه‌پۆل جمال حمه‌ نوری*نێر  ت٠ کەلارژمیریارىخولى دووەم
73شیما‌و صلاح محمد سلیمانمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
74سنا‌و كامل حمه‌ محمود مارفمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
75أیمان رۆوف حمه علی* مێت٠ کەلارژمیریارىخولى دووەم
76چیاڤان اكو عبدالوهاب محمدمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
77ئاسان كریم احمد فرجمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
78شادی كامران احمد حمه‌ رشیدمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
79یسرى احمد مصگفى عبداللهمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
80دالیا سعید احمد عبداللهمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
81سنا‌و سیروان عمر علی*مێت٠ کەلارژمیریارىخولى دووەم
82شینى نوزاد رشید صالحمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
83ژینو محمد حمد مجیدمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
84سناریا سعید رشید حسنمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
85گوران محمود محمد سمین*نێر  ت٠ کەلارژمیریارىخولى دووەم
86هیشو هدایت جاسم ابراهیممێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
87سارا حسین عزیز حمه‌ غریب*مێت٠ کەلارژمیریارىخولى دووەم
88پرژین قادر محمود علیمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
89هلكوت عمر اكبر ابراهیمنێر  ت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
90محمود بكر محمد قادرنێر  ت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
91هاوار رحیم رشید ابراهیمنێر  ت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
92سامان لقمان علی سعیدنێر  ت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
93شیرین جمیل مدحت محمودمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
94نیگار عزیز حمه‌ گالبمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
95سلیمان رسو حمد وتمان*نێر  ت٠ کەلارژمیریارىخولى دووەم
96میدیا علی محمد حسن عارفمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
97مریم محمد علی گمرمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
98صوما رشید صبار علیمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
99شاخوان رزگار حیدر سرحد مێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
100ئاسوس فاچل عبدالكریم مصگفىمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
101نادیه‌ ستار جمشیر نماممێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
102زریان محمد نامق احمد*مێت٠ کەلارژمیریارىخولى دووەم
103گونا قادر محمد فرجمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
104باخان محمد محمود توفیقمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
105احمد ارشد محمد یوسف امیننێر  ت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
106هونر غفور سعید رشید*نێر  ت٠ کەلارژمیریارىخولى دووەم
107دلنیا محمد حمه‌ رشید عزیز مێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
108دینا حسن مولود رشیدمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
109خه‌لات كاكه‌ شریف صالحمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
110میهربان رحیم كریم احمد*مێت٠ کەلارژمیریارىخولى دووەم
111گولان سامان رشید زورابمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
112اریا رۆوف عزیز مصگفىمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
113دیار ابراهیم عبدالله نادرنێر  ت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
114اسما‌و علی محمد فتاحمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
115حازم احمد بهرام قادرنێر  ت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
116هاوژین حسن عبدالقادر نادرمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
117یسرى صابر امین خسرومێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
118الهام ابراهیم احمد فتاح*مێت٠ کەلارژمیریارىخولى دووەم
119هاوژین جوهر جمال معروفمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
120هونر احمد حمه‌صالح محمدنێر  ت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
121هانا محمد صدیق احمدمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
122عبدالله كاروان علی عباسنێر  ت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
123هه‌ریم حسن محمد علینێر  ت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
124چومان رشید حسین احمدمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
125كویستان محمد عبدالكریم سیف اللهمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
126شادان امید حمید فرجمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
127شانیا شمس الدین حسن نوریمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
128گولان رفعت حمه‌ كریم معروفمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
129په‌یوه‌ند سیروان محمد بکەنێر  ت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
130دابان فرج محمدامین محمود*مێت٠ کەلارژمیریارىخولى دووەم
131بوكان علی محمود محمدمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
132كوسرت علی ابراهیم بایزنێر  ت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
133اسیا محمد صبری مصگفىمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم
134زیدان گاهر علی حسنمێت٠ کەلارژمیریارىخولى یەکەم


ژناوى سیانىڕەگەزپەیمانگەبەشخولی دەرچون
1شیما‌و شاكر شكر الیاسمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
2شنۆ كریم عزیز عباسمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
3رنا جاسم محمد غلاممێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
4ساره‌ عباس جلال قادرمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
5هدی سعید احمد عبداللهمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
6ئاشنا توفیق حسن حسینمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
7سنا‌و سالار محمد علیمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
8چاوان هدایت درویش علیمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
9علی عبدالرحمن قادرنێر  ت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
10ماریا محمد شكور محمدمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
11ئاڤان نصرالدین احمد غالبمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
12رۆڤیا اسماعیل حسن محمد علیمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
13زانیار حمه‌ سعید فرج پیرویسمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
14نیان فتاح احمد عبدالكریم مێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
15خه‌نده‌ انوه‌ر عبدالله‌ محمودمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
16دیمه‌ن صابر محمود صالحمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
17هنا‌و صباح ستار رشیدمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
18سرچل بورك میكائیلنێر  ت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
19تاڤگه‌ احمد محمد حسنمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
20دڵنیا علی جاسم احمدمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
21ریناس محمد محمود كول محمدمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
22خه‌نده‌ صباح عبدالله عبدالقادرمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
23زارا حسن حسین صالحمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
24خیال كریم عزیز سلیمانمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
25ایه‌ غریب جارد صفرمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
26به‌هار سعید محمد حسن*مێت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
27گه‌شبین حمه‌ محمود روستممێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
28تاران نجم حسن علیمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
29بها الدین عگا فرج سمین*نێر  ت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
30چاوان مریوان رشید محمدمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
31شوخان روۆف محمد عبدالقادرمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
32قمری محمد رشید ابراهیممێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
33اوات اسد علی ولیمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
34بناز فریق صدیق حمیدمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
35نرمین رۆوف محمود معروفمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
36نهایت محمد رحیم سعیدمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
37ایمان الله كرم حمه صالحمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
38چنار ادیب رحیم فرحانمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
39ئالا مجید محمد الحاجمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
40به‌ناز فرمان علی لاوه‌مێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
41سوزان محمود رچا محمدمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
42إیمان ستار عڤیم محمدمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
43چیمه‌ن احمد محمد فرجمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
44مصگفی كنعان نریمان قهرماننێر  ت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
45مدینه‌ احمد قادر حسنمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
46عدنان احسان حسین حسننێر  ت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
47عائشه‌ احمد امین عبدالكریم*مێت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
48سیف عبدالله‌ نورى محمدمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
49میدیا اسماعیل محمود عبداللهمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
50دیلان عادل امین اسماعیلمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
51محمد عپمان محمد كاملنێر  ت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
52بنارخلیل محمد كریممێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
53سمیه‌ ادریس صالح كریممێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
54مأوی عادل حمید محمد*مێت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
55سروشت عادل عبدالكریم احمدمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
56نوزاد غریب حمه‌ رشید*مێت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
57هێرۆ عبدالسلام كریم فرجمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
58نیان ولی حسین رشیدمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
59هه‌وار ریبوار امین سعید*مێت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
60دنیا صالح محمد علیمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
61كوپر علی سعید میرانمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
62كویستان حسین بابا علی امیرمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
63محمد حاتم عمر علی*نێر  ت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
64كاروان حسن احمد قادرنێر  ت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
65مصگفی فرهاد حسین ئینجه‌ عپماننێر  ت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
66یعقوب نوزاد عباس محمودنێر  ت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
67شمسه‌ حسن جبار كاكی*مێت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
68محمد عزیز عبدالكریم عبداللهنێر  ت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
69هاوناز خلیل احمد كاكه‌برامێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
70شیدا فلاح حسن غیدان*مێت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
71خۆشناو محمد انور علینێر  ت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
72إیمان قحگان ابراهیم جبارمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
73شاگول پروت رشید برزۆ*مێت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
74إیمان صمد رشید خسرومێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
75یحیی محمد رشید ابراهیم*نێر  ت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
76شادان محمد نامق فرج* مێت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
77روخسار حسن علی قادرمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
78روژان حمید امین عبدالرحمنمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
79گولستان جمال ولی علیمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
80أومید ابراهیم محمد ژوالفقار*نێر  ت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
81په‌یمان جبار روْوف صدیق*مێت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
82احمد اسماعیل ولی قادر*نێر  ت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
83شڤان خالد عبدالقادر صوفی*نێر  ت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
84أسكه‌ فرج علی قادرمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
85سارا عپمان احمد محمدمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
86ره‌وێن دلیر حمه‌ علی احمد*مێت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
87شیما‌و احمد حسین بداغمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
88سارا حسن محمد علی محمود*مێت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
89خه‌نده‌ احمد علی قادرمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
90هونه‌ر برهان محمد علی*نێر  ت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
91امیره‌ قادر علی محمد*مێت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
92دنیا رحمن رحیم سمینمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
93دالیا ئازاد رشید احمدمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
94احمد علی احمد شریف*نێر  ت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
95كژال اسماعیل احمد عزیز*مێت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
96بنار جلال روستم محمد*مێت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
97محمد عبدالجبار محمد روستم*نێر  ت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
98فائزه‌ مختار محمد عزیزمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
99خه‌لات توفیق محمد حسینمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
100بهار حسن عبدالرحمن حسینمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
101شناو فیروز یعقوب عزیزمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
102كوڵاڵه‌ عبدالله محمد امین*مێت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
103ئه‌ڤین حسین محمد صالح*مێت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
104نیاز لگیف حمه‌علی محمد صالحمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
105شه‌هین محمد عبدالله شعبان*مێت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
106اوات ملا حمد رسول*مێت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
107ایڤان فلاح گاهر حسین*مێت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
108شوان صباح صالح معروفنێر  ت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
109ژیان عبدالرحمن لگیف سلیمان*مێت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
110 شنو حبیب حمید ابراهیم مێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
111محمد حمید حسن احمد*نێر  ت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
112شانیا صلاح مجید عبدالكریم*مێت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
113ئاڤان فریق رشید فیچ الله*مێت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
114برزان محمد امین على میرزا مێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
115شرمین حسن امین ابراهیم*مێت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
116زینب زۆراب عزیز كریممێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
117عمر غالب علی یوسف*نێر  ت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
118ژیان جلال مصگفی عباس*مێت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
119مژدە اكبر صالح حمە فرج* مێت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
120محمد بورك میكائیل امین*نێر  ت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
121كاوات عمر شریف محمدمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
122ایمان خلیل محمد میرزا*مێت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
123ئاره‌زوو جمال خلیل حسنمێت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم
124عپمان علی حسین ناصر*نێر  ت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
125بیلال علی فرج محمد*نێر  ت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
126ساكار  فتاح حسن محمد*مێت٠ کەلارکارگیرىخولى دووەم
127عمر محمداحمد علینێر  ت٠ کەلارکارگیرىخولى یەکەم


ژناوى سیانىڕەگەزپەیمانگەبەشخولی دەرچون
1احمد محمد رشید حسننێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
2سیڤانه على عپمان محمدمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
3ریبین محمد امین قهرماننێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
4هورازفاتح علی صالحمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
5به‌ناز عبدالله على رشیدمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
6احمد ستار رحمان میر علىنێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
7نرمین على محمد صا لحمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
8شه‌نیار سعید سان احمد امینمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
9هه لۆحسن حمه صالح عبدالقادرنێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
10چرۆ برزان رفعت حسین مێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
11اسماعیل علی حمید سمیننێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
12شهین جلال حسن قادرمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
13زهره‌ جلال احمد ابراهیممێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
14أ‌ڤین رشید كریممێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
15لاڤین سعدى احمد رشیدمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
16روبار على عبدالله محمدمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
17اركان رمچان كریم خورشیدنێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
18مروه‌ ابراهیم یوسف زباله‌*مێت٠ کەلاررووبیوىخولى دووەم
19سازگار كمال حمه امین علیمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
20اری حسن مولود شمه‌ نێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
21ریبین فاتح جلال عپمان نێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
22له‌نیا حسن عپمان حسینمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
23ساریڤان حسین محمود كریممێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
24دیار كمال محمود فتح اللهنێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
25شیراز احمد محمد امین محمودمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
26نجمه محمد على عبداللهمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
27توانا مجید حمه امین فرجمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
28بافیل سردار عزیز احمدنێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
29هستیار محمد احمد امینمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
30یوسف رسول صالح روستمنێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
31الهام غریب قادر حمه‌كریممێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
32رۆشنا رزگار محمد امین ازیزمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
33سه‌نگین پشتیوان صدیق علی*مێت٠ کەلاررووبیوىخولى دووەم
34نصرالله‌ محمد خچر عنبرنێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
35جهاد نجیب محمود علینێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
36كومارعلی صوفی محمد محمودنێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
37بیگرد كمال احمد حمەخانمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
38هه‌وراز احمد ابراهیم احمدنێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
39احمد محمدمحمد علىنێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
40باوه‌ر محسن محمد احمدنێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
41وریا فائق قادرسمیننێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
42احمد محمد حمه امین امین*نێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى دووەم
43بیره‌وه‌ر غفور حمه رسول باراممێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
44شنیا شاباز محمد صالحمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
45بریار ابوبكر عمر ابراهیم*نێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى دووەم
46لانه زۆراب باوه كرم باوه اسماعیلمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
47یسرى محمود محمد عبدالرحمنمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
48نیاز صالح محمد امین احمدمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
49سنا‌و سعید ملا قادر حسینمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
50درون مشیر علی یوسفمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
51زانیار محمد عمر محمدنێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
52كۆژین جلال حمه‌ غریبمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
53شه‌یدا جلال على رحیممێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
54كوفان مراد شیخه‌ مرادمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
55دلنیا نوشیروان محمد رشیدمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
56سوران محمود حمه امین حمه شریفمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
57سازگار سعیداحمد محمدمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
58على محمد فقى سلیماننێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
59اڤین نوری حمه‌سعیدحمه‌امینمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
60سامان حسین فتاح قدوینێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
61دیدار بكر علی محمدمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
62یوسف رحیم محمد امین محمدنێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
63هند ابراهیم ولی عبدالرحمنمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
64دلنیا عمر كاكه‌ رش عول محمدمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
65هدى صباح خورشید عزیز مێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
66یوسف عپمان حمه غریب عبداللهنێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
67سیروان سه لام غفو ر عبدلمجیدنێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
68عداله‌ محمد احمد حسینمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
69شنیار رسول محمد حسینمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
70روا محمد منصور سعیدمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
71محمد جلال عپمان کریم*نێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى دووەم
72په‌یام عمر محمود شریفمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
73بوار اكبر رستم محمدنێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
74بشرى گاهر قادر مارف مێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
75شمال اراس محمد رحیمنێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
76سكالا عمر محمد امینمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
77چیا بهروز محمد امیننێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
78شینه كمال حمه نورى فتاحمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
79شكار خالد عپمان علىمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
80ألان مجید محمد عبدالقادرنێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
81محمد پشتیوان احمد امیننێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
82حسیب صالح احمد عزیزنێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
83هیدى سعید رسول محمدمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
84سه‌ربه‌ست احمد صالح*نێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى دووەم
85خالد عپمان محمد رشید*نێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى دووەم
86سنور حسن محمد قادرمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
87هاوبه‌ش رزگار عبدالله‌ وه‌لیمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
88بختیار جلال کاکە عبداللە عزیزنێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
89جیهان خلیل عزیز مرادمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
90مراد احمد محمد عارفنێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
91محمد فه ریدون محمود احمدنێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
92شرین حمه‌ نجیب روستممێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
93نور علی احمد خلیفەمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
94جهان جلال ولی روستممێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
95امانج سعید علی احمدنێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
96به‌شدار هادى عبدالله كریم علىنێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
97مه‌زهه‌ر گه‌ عبدالله علیمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
98هاشم محمود حمه‌امین عبداللهنێر  ت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم
99مهاباد عمر حسین محمودمێت٠ کەلاررووبیوىخولى یەکەم


ژناوى سیانىڕەگەزپەیمانگەبەشخولی دەرچون
1چحى دلیر احمد  عبدالكریممێت٠ کەلارITخولى یەکەم
2مریم محمد ولی حسنمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
3مجتبى فاچل على حسین عبد اللهمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
4ئازاد قاچی كاكه احمد  محمدمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
5ریكار  سردار عبد الرحمن اسماعیلمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
6محمد حمید عزیز جمعهنێر  ت٠ کەلارITخولى یەکەم
7شادان قانع محمد عبد الرحمنمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
8ئاكام محمد عبد الله حسیننێر  ت٠ کەلارITخولى یەکەم
9أسیا علی فارس مصگفىمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
10هاوسەر نجم الدین محمد حسین رسولمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
11ریم خالد ولی حسنمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
12رێژوان حسن  مصگفى علىمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
13مریم  عماد اكرام كریممێت٠ کەلارITخولى یەکەم
14ئاودیر ابراهیم قادر صالحنێر  ت٠ کەلارITخولى یەکەم
15مهدى ابراهیم اسماعیل رسول حمهنێر  ت٠ کەلارITخولى یەکەم
16گەیلان ابراهیم رحیم احمدمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
17وەرزیر رحمان رشید ولیمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
18سەلام محمد حسن رسولنێر  ت٠ کەلارITخولى یەکەم
19فرهنگك ستار حسین الله كرممێت٠ کەلارITخولى یەکەم
20رێدیار حبیب توفیق عبداللهمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
21شێنێ جبار حسین احمدمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
22زانیار فریدون عپمان خدرنێر  ت٠ کەلارITخولى یەکەم
23مژده عادل عبدالله احمدمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
24دیار حسین بارام یعقوبنێر  ت٠ کەلارITخولى یەکەم
25سفین محمد حبیب علىمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
26أرزو حمید رشید فتاحمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
27صالح عدنان صالح احمدنێر  ت٠ کەلارITخولى یەکەم
28هادی رسول عبدالله مامهنێر  ت٠ کەلارITخولى یەکەم
29زەندى عادل حمه امین حمه مهدىمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
30ئاڵا شلال حسن قادرمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
31رونزا سمیر گالب خالدمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
32زهرا‌و فارس حسن كاڤم جاسم*مێت٠ کەلارITخولى دووەم
33ئەژین بكر محى الدین محمدمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
34دیكان مریوان كریم احمدمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
35سامان لقمان عبدالله محمدنێر  ت٠ کەلارITخولى یەکەم
36رشوان حسین رشید كریممێت٠ کەلارITخولى یەکەم
37شیلان  امید محمد علىمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
38ڕیژوان ناصر روستم الماسمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
39سوزیار علی حسن رشیدمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
40عبد الحمید سلام مصگفى محمدنێر  ت٠ کەلارITخولى یەکەم
41شادان عادل یاسین مرادمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
42أسیا چاهر حسین امینمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
43شكار اومید قادر علىمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
44چێنەر عبدالله احمد علىمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
45دانا شلال حسن قادرمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
46فریشته ابراهیم احمد خچرمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
47تارا محمد حسین عباسمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
48سربست ناصح احمد سلیماننێر  ت٠ کەلارITخولى یەکەم
49دیانا سلیم محمد قادرمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
50ئاكار أوات توفیق علىنێر  ت٠ کەلارITخولى یەکەم
51ئیمان ئازاد عبد القادر احمدمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
52ڕۆكان سامان روستم علىنێر  ت٠ کەلارITخولى یەکەم
53سامان كاكه برا حمه امین فتاحنێر  ت٠ کەلارITخولى یەکەم
54مروه محمد صالح عبد الكریم احمد*مێت٠ کەلارITخولى دووەم
55ئاوات نصرالدین حمه صالح عبدالقادرمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
56محمد وسو عبد الله شێخهنێر  ت٠ کەلارITخولى یەکەم
57لەنیا جمال خدر رشید*مێت٠ کەلارITخولى دووەم
58دەرون زوراب احمد ابراهیممێت٠ کەلارITخولى یەکەم
59دیاری محمود محمد مرادخانمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
60محمد لقمان وست احمد عبد اللهنێر  ت٠ کەلارITخولى یەکەم
61ساكار امین على ولىمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
62گەشبین سعدون توفیق مجیدەمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
63لەنیا ابراهیم علی امینمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
64قاسم احمد محمد نجیب سعیدنێر  ت٠ کەلارITخولى یەکەم
65كویستان مجید محمد حمه امینمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
66ئاسوده گاهر محمد رمچانمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
67محمد فاخر هیاس شهبازنێر  ت٠ کەلارITخولى یەکەم
68راستى بكر حمه نجم علىنێر  ت٠ کەلارITخولى یەکەم
69ئانۆ عدنان كریم معروفمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
70ئاكار رحیم محمود حسن*نێر  ت٠ کەلارITخولى دووەم
71عمر جلال مصگفى حارسنێر  ت٠ کەلارITخولى یەکەم
72چاوان احمد محمد  محمودمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
73دیارى صدیق سعید كریمنێر  ت٠ کەلارITخولى یەکەم
74دێكان حسین محمد محمودمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
75جیهان جهاد حمید محمدمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
76ئاشنا عبدالله رحیم خلیفه كریممێت٠ کەلارITخولى یەکەم
77بروا  كامل عبد الله حسن*نێر  ت٠ کەلارITخولى دووەم
78سیڤان عمر حسن عبد الرحمنمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
79پەرى علی رحیم محمودمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
80كەژان بایز محمد جان ولىمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
81ئەسرین سیروان محمود فقى محمدمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
82شهین حسن احمد عزیزمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
83شاناز قارمان حسن مجیدمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
84خوشكان عپمان صالح توفیقمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
85زینب ابراهیم عمر على*مێت٠ کەلارITخولى دووەم
86ئەڤین سالار حمه امین فرجمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
87روز جبار حسین حمه مرادمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
88دلیا عمر عبد القادر محمدمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
89سمیه فریق فتاح قارمان*مێت٠ کەلارITخولى دووەم
90بیلال والی نامق حمه كریم*نێر  ت٠ کەلارITخولى دووەم
91أڤین روستم حمه كریم احمد*مێت٠ کەلارITخولى دووەم
92محمد مصگفى احمد رچا*نێر  ت٠ کەلارITخولى دووەم
93ابو بكر محمد ابو بكر خدرنێر  ت٠ کەلارITخولى یەکەم
94دیارى اكرم محمد محمودنێر  ت٠ کەلارITخولى یەکەم
95نرمین فرج محمد حسینمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
96شەیدا حاتم احمد اسماعیلمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
97ساره نوری قادر احمدمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
98ژیان نجم عبدالله خرتلمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
99ئومێد جمال عبد الله عبد الرحمنمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
100هوزان گیب علی حمیدمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
101ڕەوشت ادریس حمه كریم حمه رشیدمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
102دژوار محمود سعید عبداللهمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
103مریوان خالد علك نامدارمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
104تبارك فخرالدین عیسى عباسمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
105نورا محمد مجید حمه خانمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
106سرباز هیوا قادر صالحنێر  ت٠ کەلارITخولى یەکەم
107زهرا‌و جلیل ابراهیم درویش علیمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
108نیان عاصی محمد عزیزمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
109زانكۆ ابو بكر حمه امین عبدالقادرمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
110بلند محمد قادر رسولنێر  ت٠ کەلارITخولى یەکەم
111جیران فاچل موسى امینمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
112سیامەند عبدالرحمن محمود قادر*مێت٠ کەلارITخولى دووەم
113أسو عزالدین رشید صالحنێر  ت٠ کەلارITخولى یەکەم
114سیڤان لگیف حسن حسین*مێت٠ کەلارITخولى دووەم
115مجده‌ حسین علی زورابمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
116سرباز عزیز مصگفى خچرنێر  ت٠ کەلارITخولى یەکەم
117قهرمان حسن عزیز صالحنێر  ت٠ کەلارITخولى یەکەم
118زانا ازاد خسرو حمیدمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
119عمر غازى محمد عویدنێر  ت٠ کەلارITخولى یەکەم
120بیریڤان رمچان حمه سعید محمدمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
121ڤانیاس مگلب كریم رحیممێت٠ کەلارITخولى یەکەم
122أمید فریق احمد محمدنێر  ت٠ کەلارITخولى یەکەم
123ڕۆژان محمد مصگفى رچامێت٠ کەلارITخولى یەکەم
124ابراهیم حسین قادر صالحنێر  ت٠ کەلارITخولى یەکەم
125نور محمد  قولی حسینمێت٠ کەلارITخولى یەکەم
126ئازاد جمیل کامل عبدالله*نێر  ت٠ کەلارITخولى دووەم

ژناوى سیانىڕەگەزپەیمانگەبەشخولی دەرچون
1بەهمه ن رجب عبد الكریم فتاحنێر  ت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
2هەڵاڵە كمال قادر علیمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
3لقمان موسى رسول موسىنێر  ت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
4عبدالله محمد قادر صالحنێر  ت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
5سەروان فاتح محمود محمدنێر  ت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
6اشتی بكر هدایت اسماعیلمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
7میدیا حسین احمد محمد صالحمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
8سەنگه ر كریم نجم محمدنێر  ت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
9بفراو محمد علی محمدمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
10شژى جعفر قاسم خلفمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
11سەنگین  عبدالله  حمد وتمانمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
12دیارى على محمد امین قادرنێر  ت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
13هۆزان محمد محمد امین كریممێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
14ایمان رشید مجید درویشمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
15رێبین عگا فارس حمه سعیدنێر  ت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
16أسما‌و عمر رمچان عزیزمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
17ماریا كمال عبد الله رشیدمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
18دابان حسین صابر سعیدمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
19نیگا لگیف توفیق فرجمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
20احمد عبدا الله احمد امیننێر  ت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
21بەرهەم حسن قادر حمهنێر  ت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
22ژیوار ناصح محمد رشیدمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
23عمر احمد حمید علىنێر  ت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
24إیمان بهروز صالح محمدمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
25گەشبین محمود انور احمدمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
26لانه دلشاد عپمان علیمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
27دەروون احمد محمود محمدمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
28دلنیا على محمد قادرمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
29رۆژان حسن حمه فرج حمه امینمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
30رەیان ابراهیم سلیم عبد الكریممێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
31شادی  حسیم روستم سعیدمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
32سیڤان شیركو خلیل فتاحمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
33دلنیا لقمان عبد القادر حمیدمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
34عائشه محمد عبد الله محمدمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
35دیهان عمر علی احمدمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
36زانا محمد رشید عبد الكریمنێر  ت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
37دلستان حمه سعید حمه صالح علیمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
38یوسف عمر حسین معروفنێر  ت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
39دخیل محمد حمه علی قاچیمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
40جێگر رسول رشید  رسولنێر  ت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
41پەرژین سالار احمد محمدمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
42إیمان باقی كریم مصگفىمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
43دونیا احمد علی حسینمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
44همزه محمد نڤام ابراهیمنێر  ت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
45اسما‌و فهد عبدالله محمدمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
46سحرمحمد عبدالله حسینمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
47ئاسان احمد حمه امین حمه شریفمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
48ئاسوس عمر فقى احمدمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
49چاوان كریم  احمد خچرمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
50بەرزان لگیف صابر محمد شریفنێر  ت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
51چاوان برهان حسن ابراهیممێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
52دەشناو صلاح عبداللە حسینمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
53كریم احمد رشید محمدنێر  ت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
54رێناس محمود عبدالله احمدمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
55گولزار ابراهیم محمد رشید عبد القادرمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
56سنور صلاح ابراهیم رشیدمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
57یونس عمر  ابو بكر  صالحنێر  ت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
58أیوب رحیم شكور احمدنێر  ت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
59دیار ستار احمد رشیدنێر  ت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
60نەبەز على محمد حمه صالحنێر  ت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
61به سۆز سبحان عزت حمه خان*مێت٠ کەلارهەواسازىخولى دووەم
62دیرین سالم محمد حسینمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
63لانه سردار احمد خوا مرادمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
64همزه فرج رحمان محمدنێر  ت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
65خەنده صابر فرج محمدمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
66دەروون اسماعیل حمه رشید محمدمێت٠ کەلارهەواسازىخولى یەکەم
67أیاد یاور كاكه رش حسن*نێر  ت٠ کەلارهەواسازىخولى دووەم

ژناوى سیانىڕەگەزپەیمانگەبەشخولی دەرچون
1محمد عگا حمه صالح عزیزنێر  ت٠ کەلارتەکنیکى فیتەرنەرىخولى یەکەم
2كەژان گارق جعفر حمه رحیممێت٠ کەلارتەکنیکى فیتەرنەرىخولى یەکەم
3هیوا محمد خدر عبداللهنێر  ت٠ کەلارتەکنیکى فیتەرنەرىخولى یەکەم
4شاگول ستار غفار عبد القادرمێت٠ کەلارتەکنیکى فیتەرنەرىخولى یەکەم
5سوزیار حسین محمود علی*مێت٠ کەلارتەکنیکى فیتەرنەرىخولى دووەم
6پەیوەند جمعە محمد غریب فرجنێر  ت٠ کەلارتەکنیکى فیتەرنەرىخولى یەکەم
7اسماعیل محمد خدر عبداللهنێر  ت٠ کەلارتەکنیکى فیتەرنەرىخولى یەکەم
8ئەژین جلال صالح محمدمێت٠ کەلارتەکنیکى فیتەرنەرىخولى یەکەم
9هوزان عزیز محمد محمودمێت٠ کەلارتەکنیکى فیتەرنەرىخولى یەکەم
10ساڤان فرمان شوكت احمد*مێت٠ کەلارتەکنیکى فیتەرنەرىخولى دووەم
11وەرزێر ابو بكر پیروت محمد امینمێت٠ کەلارتەکنیکى فیتەرنەرىخولى یەکەم
12شیرین صالح روبیتان قهرەمانمێت٠ کەلارتەکنیکى فیتەرنەرىخولى یەکەم
13بەرهەم علی مجید عبداللهنێر  ت٠ کەلارتەکنیکى فیتەرنەرىخولى یەکەم
14دیدار هدایت عمر عبداللهمێت٠ کەلارتەکنیکى فیتەرنەرىخولى یەکەم
15خالد سلیمان اولكریم رحیمنێر  ت٠ کەلارتەکنیکى فیتەرنەرىخولى یەکەم
16زانا نصرالدین قادر حمە حسیننێر  ت٠ کەلارتەکنیکى فیتەرنەرىخولى یەکەم
17ژیار صالح محمد غریبنێر  ت٠ کەلارتەکنیکى فیتەرنەرىخولى یەکەم
18دەشتى ابراهیم مجید عبداللهمێت٠ کەلارتەکنیکى فیتەرنەرىخولى یەکەم
19أمینە سعید محمد رشیدمێت٠ کەلارتەکنیکى فیتەرنەرىخولى یەکەم
20محمد علی محمد غریبنێر  ت٠ کەلارتەکنیکى فیتەرنەرىخولى یەکەم
21پەیام لقمان محمد صالحمێت٠ کەلارتەکنیکى فیتەرنەرىخولى یەکەم
22رێناس أزاد نصرالله احمدمێت٠ کەلارتەکنیکى فیتەرنەرىخولى یەکەم
23جیلان جلال صالح محمدمێت٠ کەلارتەکنیکى فیتەرنەرىخولى یەکەم
24سۆما حسین محمود علی*مێت٠ کەلارتەکنیکى فیتەرنەرىخولى دووەم
25زانا رمچان علی أحمدنێر  ت٠ کەلارتەکنیکى فیتەرنەرىخولى یەکەم
26یوسف ابراهیم عبدالله حسننێر  ت٠ کەلارتەکنیکى فیتەرنەرىخولى یەکەم
27پنا‌و حسین حسن احمد*مێت٠ کەلارتەکنیکى فیتەرنەرىخولى دووەم
28ئاودیر محمد عبد القادر محمدنێر  ت٠ کەلارتەکنیکى فیتەرنەرىخولى یەکەم
29زبیر ابو بكر علی عزیزنێر  ت٠ کەلارتەکنیکى فیتەرنەرىخولى یەکەم
30زهرا‌‌و عمر حسین معروفمێت٠ کەلارتەکنیکى فیتەرنەرىخولى یەکەم
31گاهر حسن  احمد محمد*نێر  ت٠ کەلارتەکنیکى فیتەرنەرىخولى دووەم
32لونیا خلیل احمد حاتم*مێت٠ کەلارتەکنیکى فیتەرنەرىخولى دووەم

Comments