2018-2019

دەرچووانى ساڵى  2018 - 2019 
ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش خولی دەرچون
1  احسان شیركۆ علی  حسن نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
2 مژده‌ هوشیار احمد امان  مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
3 نور ابراهیم عزیز صادق  مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
4 هیدی سردار رشید فرج  مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
5 شاجوان نجم حسین علی  مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
6 ئاكام عبدالله اسماعیل خچر نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
7 حمزه‌ عادل محمد صالح  نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
8 زانیار كریم احمد حمه‌ صالح  نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
9 كاوه‌ رحیم ابراهیم كاكه‌ مد نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
10 صابرین عسكر حق مراد احمد  مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
11 هێمن حیدر حمید رشید  نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
12 رۆژین محمد محمود قادر  مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
13 زریان محمد صالح نوری  مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
14 محمد مصگفى احمد عبد الرحمن  نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
15 سیوان یدالله حسین روستم  نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
16 یادگار جلال علی محمد نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
17 هه‌ردی حسین محمد حمه‌علی  نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
18 گه‌شبین عبد الرحمن حمه‌ گاهر مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
19 سجاد عباس رچا احمد  نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
20 حسین حمه‌ احمد ویسی نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
21 دیاری محمود فیچ الله عبدالله نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
22 كاكۆ محمد رۆوف بابارسول*  نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولى دووەم
23 زانا اكرام حسین عزیز  نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
24 رزگار انور عمرعبدول  نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
25 بێخاڵ جلال توفیق محمد امین  مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
26 سیڤانه‌ محمد نریمان جانه‌  مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
27 زانیار عپمان عبد الكریم  سعید نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
28 فاگمه‌ احمد مصگفی عبدالرحمن مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
29 سۆزان خسرو علی رشید  مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
30 چاوان محمود عزیز مرای شاه مراد مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
31 ته‌نیا حمید حمه‌فرج حمه‌سعید  مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
32 ایمان فلاح مصگفی محمد  مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
33 ناسكه‌ كریم حسین كریم مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
34 شاجوان جاسم احمد رچا مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
35 ڤیان جلال احمد ابراهیم  مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
36 شه‌پول جبار حمه‌ علی عبدالله نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
37 سحر احمد قادر محمد  مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
38 هه‌ردی محمود احمد علی  نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
39 كۆژی حاجی اسماعیل سوركان نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
40 عبدالرحمن فائق توفیق مگاع نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
41 دلاوه‌ر عبدالله احمد حمه‌سلیمان نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
42 خلیل یاسین صالح محمد نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
43 په‌رژین حبیب محمد عبد الكریم  مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
44 چاوان عدنان محمد قادر   مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
45 سۆزان حمید عزیز جمعه‌  مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
46 بیدا‌و عمر احمد عزیز  مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
47 زریان نجاه‌ باقی ابراهیم  مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
48 چیله‌ر علی حمه‌ امین حسن مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
49 ته‌نیا محمد مجید نامق*  مێ ت٠ کەلار کارەبا خولى دووەم
50 شهرناز باهر حمه‌ رشید علی  مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
51 یوسف حسن عبدالكریم محمد* نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولى دووەم
52 مصعب احمد حسین نجم  نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
53 ژێوار جلال محمد صالح كمر مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
54 سارا كریم لگیف محمد  مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
55 سه‌رهنه‌گ انور صالح فتاح  نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
56 هۆگر جلال اسماعیل حمه‌صالح  نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
57 شاڵاو رۆستم عبدالكریم علی نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
58 په‌رژین نوری قادر امین مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
59 دینا عزیز محمود حبیب  مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
60 زهرا‌و صباح جلال مروان  مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
61 دیلان قانع فریق محمد مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
62 ئاسوده‌ حسین محمد علی محمد مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
63 احمد میرویس محمد مولود نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
64 ایمان دلشاد محمود عباس مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
65 زریان نجاه‌ ابراهیم امین  مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
66 سۆما محمد علی محمد احمد*  مێ ت٠ کەلار کارەبا خولى دووەم
67 ئه‌ڤین دلشاد محمد امین   مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
68 اسیا كریم صالح علی  مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
69 شیواز حسن محمد یاراحمد مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
70 دێرین ستار حمید كاكه‌خان   مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
71 هاوكارعبدالله باهومرعلی  نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
72 امینه ‌شلال رحیم كاكل  مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
73 گه یاسین صالح محمد نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
74 زریان علی محمد صالح محمود مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
75 كارۆز هاوار عبدالكریم حمه‌علی  مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
76 هاوری حمید رشید فتاح  نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
77 عبد الرحمن سه‌ربه‌ست محمد صالح نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
78 شێوا حسن احمد على   مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
79 جبرائیل جزا‌و رستم محمد نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
80  اریان هدایت علی فرج  نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
81 علی محمد عزیزشاسوار نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
82 په‌ری مدحت محمد رشید*    مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی دووەم
83 چرۆ عبدالعزیز عبدالكریم  رحیم مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
84 لیلی قاسم كریم نادر  مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
85 سازگار جلال رحیم قادر*  مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی دووەم
86 غریب رچا حمه‌صالح رحمان   نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
87 ئاراس عبد العزیز عبدالكریم رحیم   نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
88 ابراهیم حسن محى الدین  نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
89 محتاو نوری نصرت محمد  مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
90 ئاکار رزگار حیدر سرحد   نێر   ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
91 نخشە صابر بهرام قادر  مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
92 سۆزان محمد علی احمد مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
93 دیانا سعید جمعه‌ اسعد عبدالله مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم
94 په‌یمان علی محمود محمد   مێ ت٠ کەلار کارەبا خولی یەکەم


ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش خولی دەرچون
1 دیانا عبدالسلام حسێن حسن مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
2 خڵاگ محمد امین رشید مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
3 سندس محمد محمود مراد مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
4 شنیا حمەکریم علی محمد  مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
5 ئاوات فریاد عبداللە عبدالقادر مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
6 سیبەر نوزاد فرج حسێن مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
7 محمد خلیل سعید رشید نێر   ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
8 سمأ گاهر محمود  عبدالرحمان مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
9 سنور حمید حسن معروف مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
10 گەشاو قهرمان عبدالله محمد مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
11 علی أحمد رچا محمد نێر   ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
12 زینب عبدالکریم قاسم کرم  مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
13 بان عدنان نعمان تۆفیق مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
14 سامان سمین حسن قادر نێر   ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
15 أسیا علی انوەر فتاح مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
16 رحمه‌ احمد بهرام قادر مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
17 دلفاز احمد حسین ابراهیم مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
18 دنیا عبدالکریم حمید محمد مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
19 چحى محمود شاکر جلیل* مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی دووەم
20 لەنیا صلاح عزیز امین مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
21 خلات کامران احمد حسن مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
22 محمد فرهاد حسن صالح نێر   ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
23 شنیار مجید محمود محمد مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
24 شنو ابراهیم حمە سعید عپمان  مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
25 زریان سیروان نادر قادر مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
26 داستان نوری محمود عبداللە مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
27 نهایت صالح محمد سعدون مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
28 دلیر خالد محمود هیاس نێر   ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
29 چاوان مجید انور عباس مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
30 خالی رچا علی عبدالقادر مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
31 یوسف جلیل خلف محمد* نێر   ت٠ کەلار شیکارى خولی دووەم
32 روژین صالح حسین محمد مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
33 عمر اسعد عزالدین وهاب نێر   ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
34 ایمان عمر علی محمد مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
35 کامران عمر مصگفى رشید نێر   ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
36 شێنێ احمد عزیز محمد مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
37 دلیر ابراهیم علی محمد نێر   ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
38 هێمن سعدون رحیم رسول نێر   ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
39 زانا قادر رسول عبدالله نێر   ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
40 زهرا‌و فیصل میرەوك ولى* مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی دووەم
41 هێمن عپمان علی روستم نێر   ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
42 احمد ناصح علی صالح نێر   ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
43 سراب عدنان سلیمان وەیس مراد مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
44 تارا لقمان علی سعید* مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی دووەم
45 میركۆ بكر حسن فرج نێر   ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
46 محمد یونس عدنان حسێن* نێر   ت٠ کەلار شیکارى خولی دووەم
47 ابراهیم صابركریم حسن نێر   ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
48 شادان علی عبدالرحمن علی مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
49 دالیا نعمان میکائیل کاکە خان مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
50 عمر محمد خداداد شهاب نێر   ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
51 ڕاستى جلال قادر گە مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
52 کژاو عباس مصگفى علی* مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی دووەم
53 یوسف نجم عبدالله محمد نێر   ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
54 شمیران برزان عبداللە محمد* مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی دووەم
55 عمر سامان مولود احمد نێر   ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
56 سەفین رجب حسێن کریم نێر   ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
57 علی مصگفى مردان قاسم نێر   ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
58 چرا نصرالدین حمە عزیز مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
59 شیما‌و محمود محمد نجیب*  مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی دووەم
60 امین علی حمید مصگفى نێر   ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
61 حنان علی محمود خچیر* مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی دووەم
62 فلاح حمید محمد رشید نێر   ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
63 دابان برهان عبدالعزیز احمد نێر   ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
64 دڵنیا حەمە امین قادر حسین* مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی دووەم
65 ئاسیا كریم حسین امین* مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی دووەم
66 لبنى کریم شهاب احمد* مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی دووەم
67 چاوان ابوبكر علی عبدالله‌* مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی دووەم
68 محمد خلیل ابراهیم احمد* نێر   ت٠ کەلار شیکارى خولی دووەم
69 سنا یوسف رحیم محمد* مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی دووەم
70 عائیشه‌ نجم الدین احمد منصور* مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی دووەم
71 ڤیان نجم عبداللە خرتل مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
72 عبدالسلام خلیل علی محمد* نێر   ت٠ کەلار شیکارى خولی دووەم
73 هانا سردار جلال محمد مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
74 شیما محمود محمد فرج مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
75 دەرون سامان رشید زۆراب مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
76 دەریا کریم مولود محمود* مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
77 محمد ابوبکر محمد امین* نێر   ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
78 جعفر زاهد محمد عیسى* نێر   ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
79 غفران عبدالرزاق محمد حسن* مێ ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
80 علی فاروق محمد علی* نێر   ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
81 بێباك حمید حسن حسین* نێر   ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم
82 پەیوەند عاصی عپمان روستم* نێر   ت٠ کەلار شیکارى خولی یەکەم


ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش خولی دەرچون
1 داستان قانع علی خورشید مێ ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
2 احمد ناڤم محمد كریم نێر   ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
3 ایوب عدنان جلال خچر نێر   ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
4 سنور رحیم قادر احمد مێ ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
5 کردار عمر عبدالعزیز احمد نێر   ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
6 پەرى خان انور فرج عزیز مێ ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
7 اسیا محمد محمود محمد مێ ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
8 هاوژین علی حسین خلیفە محمد مێ ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
9 چاوان عمر على فرج مێ ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
10 اسرا‌و احمد محمدعلی مێ ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
11 سمیه کاکه احمد کریم مێ ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
12 شهرۆ احمد محمد على مێ ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
13 سیما عماد عمر محمود مێ ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
14 فانیا عپمان محمودحمە علی مێ ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
15 سارا نورالدین محمد نجم عبدالقادر مێ ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
16 حنان بهمن عسکر میر مێ ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
17 سوما مسعود حسین علی مێ ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
18 محمد عبداللە رسول وسو رسول نێر   ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
19 دیدار محمد عزیز محمد مێ ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
20 امیر شوکت محمود محمد فرج مێ ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
21 سنا‌و محمد عبداللە عبدالقادر مێ ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
22 شنو کریم عزیز محمود مێ ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
23 سنا ابوبکرعبدالله فتح اللە مێ ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
24 دیارى رسول مصگفى شێخ اومر مێ ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
25 دالیا گوران صابر حارس مێ ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
26 محمد عمر احمد فتاح نێر   ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
27 بشیر سمین محمد امین نێر   ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
28 ریان امید حسین فرج مێ ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
29 نوها حسین عبدالرحمن یوسف مێ ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
30 یوسف نجم الدین علی محمد  نێر   ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
31 احمد غنى عبد علیان  ترساقى نێر   ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
32 اژین والی علی کریم  مێ ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
33 چنار بایز وسمان احمد مێ ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
34 شکار محمد علی عبدالرحمن مێ ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
35 محمد هادى محمود کاکە احمد نێر   ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
36 ئاودێر شوان فرج سعید  نێر   ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
37 حبیب احمد حبیب مولود  نێر   ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
38 روباک احمد عزیزاحمد مێ ت٠ کەلار پەرستارى خولى دووەم
39 بیلال هاوژین غازى محمود نێر   ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
40 ساکار ازاد على خلیفە مێ ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
41 احسان فرهاد عبداللە احمد مێ ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
42 دلنیا جلال صابر امین مێ ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
43 ناڤین حسن محمد صالح مێ ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
44 جوان یداللە سعداللە عبداللە* مێ ت٠ کەلار پەرستارى خولى دووەم
45 محمد دلشاد نریمان جانە نێر   ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
46 جوهر محمود درویش احمد  مێ ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
47 ڕێبین نورى حمە سعید امین نێر   ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
48 منیرە علی قادر احمد مێ ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
49 سەرخێڵ جلال حسن فرج نێر   ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
50 ئەڤین عمر حمە امین عول مێ ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
51 احمد عپمان محمد محمود  نێر   ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
52 یادگار فواد حسین علی نێر   ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
53 پیشوەر نوری علی محمود نێر   ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم
54 ئەبان علی محمد امین فتاح علی* مێ ت٠ کەلار پەرستارى خولى دووەم
55 محمد علی احمد محمد نێر   ت٠ کەلار پەرستارى خولى یەکەم


ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش خولی دەرچون
1 سمیه‌ عباس محمد عبدالله مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
2 ئاشنا جبار امین عبدالله مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
3 دانا عگا نامق چلبی نێر   ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
4 اسیا ستار امین قادر مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
5 دریا مریوان عزیز مصگفى مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
6 هاله‌ ناصح اسماعیل رحمن مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
7 یادگار حسن صالح عبدالله نێر   ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
8 راستی عبدالرحمن احمد محمود نێر   ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
9 كارزان مریوان محمد سعید نێر   ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
10 ژیان رچا محمود علی مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
11 شنو احمد كریم حسین مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
12 ازاد كمال حمزه‌ محمود نێر   ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
13 كالى رۆوف عبدالله فقی نادر مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
14 سارا جاسم محمد امین مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
15 شرمین روستم حمه‌ امین عزیز مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
16 شاناز صابر امین حمه‌سلیم مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
17 دنیا صالح محمد رشید مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
18 سیوان امین عزیز رستم مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
19 سنا‌و عبدالستار محمد علی مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
20 ازهار جبار محمد صالح عزیز  مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
21 نورا صالح احمد خوا رحم مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
22 هدى صالح حسین محمد* مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى دوەەم
23 عمر محمد حسین حمه‌صالح نێر   ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
24 شه‌هین هه‌ڤال حسام عبدالله  مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
25 ادریس محمد حسین كرم نێر   ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
26 روخوش احمد سعید قادر مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
27 گەشبین مصگفى عبدالقادر حمەصالح مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
28 سازان حسین عبدالله عباس مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
29 منار مجید یادگار حسن مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
30 سارا اسماعیل صدیق مصگفى مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
31 هیڤی محمد حمه‌صالح عبدالقادر مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
32 امینه‌ حسن حمه‌ امین ابراهیم مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
33 أڤین محمد رشید ابراهیم مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
34 سونیا كوردو محمد صابر مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
35 سرخیل رفعت احمد كریم نێر   ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
36 شادان نوزاد حسین احمد مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
37 شادان باقی محمود خلیفه‌ حمید مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
38 رحمه‌ فرید محمد سلیمان  مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
39 دارا امین علی محمود نێر   ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
40 شه‌وگار عیسى رحیم معروف مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
41 سروه علی ابراهیم مصگفى مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
42 چرو محمد غفور سمین مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
43 میران سرحد علی صالح نێر   ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
44 شینى محمد حسین صالح مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
45 ایوب عبدالله فرج محمد نێر   ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
46 روژان جلال حمه‌ رشید فرج مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
47 اسما‌و محمد عبدالكریم حسین مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
48 دیلان صبار جبار رشید مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
49 بنان عپمان معروف قادر* مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى دووەم
50 شاهستان غالب حسین علی مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
51 اكبر كریم صبار ابراهیم نێر   ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
52 مروه وهاب مولود حمه مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
53 سنور خسرو عبدالكریم برزو مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
54 گەشاو نوزاد وهاب محمد مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
55 زریان عبدالله محمود محمد مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
56 علی ابراهیم محمد احمد* نێر   ت٠ کەلار ژمیریارى خولى دووەم
57 نیان احمد عبدالقادر علی  مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
58 الا‌و ازاد نوری علی مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
59 مهدی حسن احمد خدر نێر   ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
60 دیلان جبار مجید غفور مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
61 دلنیا اومید محی الدین محمد علی* مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى دووەم
62 هومیله قادر مجید محمد مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
63 هانا حسین عمر رشید مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
64 هومیله‌ جلال علی محمد مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
65 جافان مجید علی قادر مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
66 نهى نوری محمد زاهد مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
67 شوخان صباح محمد صالح مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
68 كژوه‌ر عپمان علی احمد مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
69 سكالا خلیل ابراهیم حسن مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
70 كچان عاصی علی حمد مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
71 محمد واحد محمد كریم نێر   ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
72 شه‌پۆل جمال حمه‌ نوری* نێر   ت٠ کەلار ژمیریارى خولى دووەم
73 شیما‌و صلاح محمد سلیمان مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
74 سنا‌و كامل حمه‌ محمود مارف مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
75 أیمان رۆوف حمه علی*  مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى دووەم
76 چیاڤان اكو عبدالوهاب محمد مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
77 ئاسان كریم احمد فرج مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
78 شادی كامران احمد حمه‌ رشید مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
79 یسرى احمد مصگفى عبدالله مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
80 دالیا سعید احمد عبدالله مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
81 سنا‌و سیروان عمر علی* مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى دووەم
82 شینى نوزاد رشید صالح مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
83 ژینو محمد حمد مجید مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
84 سناریا سعید رشید حسن مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
85 گوران محمود محمد سمین* نێر   ت٠ کەلار ژمیریارى خولى دووەم
86 هیشو هدایت جاسم ابراهیم مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
87 سارا حسین عزیز حمه‌ غریب* مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى دووەم
88 پرژین قادر محمود علی مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
89 هلكوت عمر اكبر ابراهیم نێر   ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
90 محمود بكر محمد قادر نێر   ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
91 هاوار رحیم رشید ابراهیم نێر   ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
92 سامان لقمان علی سعید نێر   ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
93 شیرین جمیل مدحت محمود مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
94 نیگار عزیز حمه‌ گالب مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
95 سلیمان رسو حمد وتمان* نێر   ت٠ کەلار ژمیریارى خولى دووەم
96 میدیا علی محمد حسن عارف مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
97 مریم محمد علی گمر مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
98 صوما رشید صبار علی مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
99 شاخوان رزگار حیدر سرحد  مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
100 ئاسوس فاچل عبدالكریم مصگفى مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
101 نادیه‌ ستار جمشیر نمام مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
102 زریان محمد نامق احمد* مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى دووەم
103 گونا قادر محمد فرج مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
104 باخان محمد محمود توفیق مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
105 احمد ارشد محمد یوسف امین نێر   ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
106 هونر غفور سعید رشید* نێر   ت٠ کەلار ژمیریارى خولى دووەم
107 دلنیا محمد حمه‌ رشید عزیز  مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
108 دینا حسن مولود رشید مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
109 خه‌لات كاكه‌ شریف صالح مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
110 میهربان رحیم كریم احمد* مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى دووەم
111 گولان سامان رشید زوراب مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
112 اریا رۆوف عزیز مصگفى مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
113 دیار ابراهیم عبدالله نادر نێر   ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
114 اسما‌و علی محمد فتاح مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
115 حازم احمد بهرام قادر نێر   ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
116 هاوژین حسن عبدالقادر نادر مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
117 یسرى صابر امین خسرو مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
118 الهام ابراهیم احمد فتاح* مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى دووەم
119 هاوژین جوهر جمال معروف مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
120 هونر احمد حمه‌صالح محمد نێر   ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
121 هانا محمد صدیق احمد مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
122 عبدالله كاروان علی عباس نێر   ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
123 هه‌ریم حسن محمد علی نێر   ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
124 چومان رشید حسین احمد مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
125 كویستان محمد عبدالكریم سیف الله مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
126 شادان امید حمید فرج مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
127 شانیا شمس الدین حسن نوری مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
128 گولان رفعت حمه‌ كریم معروف مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
129 په‌یوه‌ند سیروان محمد بکە نێر   ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
130 دابان فرج محمدامین محمود* مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى دووەم
131 بوكان علی محمود محمد مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
132 كوسرت علی ابراهیم بایز نێر   ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
133 اسیا محمد صبری مصگفى مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم
134 زیدان گاهر علی حسن مێ ت٠ کەلار ژمیریارى خولى یەکەم


ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش خولی دەرچون
1 شیما‌و شاكر شكر الیاس مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
2 شنۆ كریم عزیز عباس مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
3 رنا جاسم محمد غلام مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
4 ساره‌ عباس جلال قادر مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
5 هدی سعید احمد عبدالله مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
6 ئاشنا توفیق حسن حسین مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
7 سنا‌و سالار محمد علی مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
8 چاوان هدایت درویش علی مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
9 علی عبدالرحمن قادر نێر   ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
10 ماریا محمد شكور محمد مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
11 ئاڤان نصرالدین احمد غالب مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
12 رۆڤیا اسماعیل حسن محمد علی مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
13 زانیار حمه‌ سعید فرج پیرویس مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
14 نیان فتاح احمد عبدالكریم  مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
15 خه‌نده‌ انوه‌ر عبدالله‌ محمود مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
16 دیمه‌ن صابر محمود صالح مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
17 هنا‌و صباح ستار رشید مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
18 سرچل بورك میكائیل نێر   ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
19 تاڤگه‌ احمد محمد حسن مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
20 دڵنیا علی جاسم احمد مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
21 ریناس محمد محمود كول محمد مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
22 خه‌نده‌ صباح عبدالله عبدالقادر مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
23 زارا حسن حسین صالح مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
24 خیال كریم عزیز سلیمان مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
25 ایه‌ غریب جارد صفر مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
26 به‌هار سعید محمد حسن* مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
27 گه‌شبین حمه‌ محمود روستم مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
28 تاران نجم حسن علی مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
29 بها الدین عگا فرج سمین* نێر   ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
30 چاوان مریوان رشید محمد مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
31 شوخان روۆف محمد عبدالقادر مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
32 قمری محمد رشید ابراهیم مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
33 اوات اسد علی ولی مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
34 بناز فریق صدیق حمید مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
35 نرمین رۆوف محمود معروف مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
36 نهایت محمد رحیم سعید مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
37 ایمان الله كرم حمه صالح مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
38 چنار ادیب رحیم فرحان مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
39 ئالا مجید محمد الحاج مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
40 به‌ناز فرمان علی لاوه‌ مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
41 سوزان محمود رچا محمد مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
42 إیمان ستار عڤیم محمد مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
43 چیمه‌ن احمد محمد فرج مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
44 مصگفی كنعان نریمان قهرمان نێر   ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
45 مدینه‌ احمد قادر حسن مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
46 عدنان احسان حسین حسن نێر   ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
47 عائشه‌ احمد امین عبدالكریم* مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
48 سیف عبدالله‌ نورى محمد مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
49 میدیا اسماعیل محمود عبدالله مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
50 دیلان عادل امین اسماعیل مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
51 محمد عپمان محمد كامل نێر   ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
52 بنارخلیل محمد كریم مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
53 سمیه‌ ادریس صالح كریم مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
54 مأوی عادل حمید محمد* مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
55 سروشت عادل عبدالكریم احمد مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
56 نوزاد غریب حمه‌ رشید* مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
57 هێرۆ عبدالسلام كریم فرج مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
58 نیان ولی حسین رشید مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
59 هه‌وار ریبوار امین سعید* مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
60 دنیا صالح محمد علی مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
61 كوپر علی سعید میران مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
62 كویستان حسین بابا علی امیر مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
63 محمد حاتم عمر علی* نێر   ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
64 كاروان حسن احمد قادر نێر   ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
65 مصگفی فرهاد حسین ئینجه‌ عپمان نێر   ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
66 یعقوب نوزاد عباس محمود نێر   ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
67 شمسه‌ حسن جبار كاكی* مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
68 محمد عزیز عبدالكریم عبدالله نێر   ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
69 هاوناز خلیل احمد كاكه‌برا مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
70 شیدا فلاح حسن غیدان* مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
71 خۆشناو محمد انور علی نێر   ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
72 إیمان قحگان ابراهیم جبار مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
73 شاگول پروت رشید برزۆ* مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
74 إیمان صمد رشید خسرو مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
75 یحیی محمد رشید ابراهیم* نێر   ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
76 شادان محمد نامق فرج*  مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
77 روخسار حسن علی قادر مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
78 روژان حمید امین عبدالرحمن مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
79 گولستان جمال ولی علی مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
80 أومید ابراهیم محمد ژوالفقار* نێر   ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
81 په‌یمان جبار روْوف صدیق* مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
82 احمد اسماعیل ولی قادر* نێر   ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
83 شڤان خالد عبدالقادر صوفی* نێر   ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
84 أسكه‌ فرج علی قادر مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
85 سارا عپمان احمد محمد مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
86 ره‌وێن دلیر حمه‌ علی احمد* مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
87 شیما‌و احمد حسین بداغ مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
88 سارا حسن محمد علی محمود* مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
89 خه‌نده‌ احمد علی قادر مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
90 هونه‌ر برهان محمد علی* نێر   ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
91 امیره‌ قادر علی محمد* مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
92 دنیا رحمن رحیم سمین مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
93 دالیا ئازاد رشید احمد مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
94 احمد علی احمد شریف* نێر   ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
95 كژال اسماعیل احمد عزیز* مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
96 بنار جلال روستم محمد* مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
97 محمد عبدالجبار محمد روستم* نێر   ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
98 فائزه‌ مختار محمد عزیز مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
99 خه‌لات توفیق محمد حسین مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
100 بهار حسن عبدالرحمن حسین مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
101 شناو فیروز یعقوب عزیز مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
102 كوڵاڵه‌ عبدالله محمد امین* مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
103 ئه‌ڤین حسین محمد صالح* مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
104 نیاز لگیف حمه‌علی محمد صالح مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
105 شه‌هین محمد عبدالله شعبان* مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
106 اوات ملا حمد رسول* مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
107 ایڤان فلاح گاهر حسین* مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
108 شوان صباح صالح معروف نێر   ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
109 ژیان عبدالرحمن لگیف سلیمان* مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
110  شنو حبیب حمید ابراهیم  مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
111 محمد حمید حسن احمد* نێر   ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
112 شانیا صلاح مجید عبدالكریم* مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
113 ئاڤان فریق رشید فیچ الله* مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
114 برزان محمد امین على میرزا  مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
115 شرمین حسن امین ابراهیم* مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
116 زینب زۆراب عزیز كریم مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
117 عمر غالب علی یوسف* نێر   ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
118 ژیان جلال مصگفی عباس* مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
119 مژدە اكبر صالح حمە فرج*  مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
120 محمد بورك میكائیل امین* نێر   ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
121 كاوات عمر شریف محمد مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
122 ایمان خلیل محمد میرزا* مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
123 ئاره‌زوو جمال خلیل حسن مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم
124 عپمان علی حسین ناصر* نێر   ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
125 بیلال علی فرج محمد* نێر   ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
126 ساكار  فتاح حسن محمد* مێ ت٠ کەلار کارگیرى خولى دووەم
127 عمر محمداحمد علی نێر   ت٠ کەلار کارگیرى خولى یەکەم


ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش خولی دەرچون
1 احمد محمد رشید حسن نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
2 سیڤانه على عپمان محمد مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
3 ریبین محمد امین قهرمان نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
4 هورازفاتح علی صالح مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
5 به‌ناز عبدالله على رشید مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
6 احمد ستار رحمان میر على نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
7 نرمین على محمد صا لح مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
8 شه‌نیار سعید سان احمد امین مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
9 هه لۆحسن حمه صالح عبدالقادر نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
10 چرۆ برزان رفعت حسین  مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
11 اسماعیل علی حمید سمین نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
12 شهین جلال حسن قادر مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
13 زهره‌ جلال احمد ابراهیم مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
14 أ‌ڤین رشید كریم مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
15 لاڤین سعدى احمد رشید مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
16 روبار على عبدالله محمد مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
17 اركان رمچان كریم خورشید نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
18 مروه‌ ابراهیم یوسف زباله‌* مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى دووەم
19 سازگار كمال حمه امین علی مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
20 اری حسن مولود شمه‌  نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
21 ریبین فاتح جلال عپمان  نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
22 له‌نیا حسن عپمان حسین مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
23 ساریڤان حسین محمود كریم مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
24 دیار كمال محمود فتح الله نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
25 شیراز احمد محمد امین محمود مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
26 نجمه محمد على عبدالله مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
27 توانا مجید حمه امین فرج مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
28 بافیل سردار عزیز احمد نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
29 هستیار محمد احمد امین مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
30 یوسف رسول صالح روستم نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
31 الهام غریب قادر حمه‌كریم مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
32 رۆشنا رزگار محمد امین ازیز مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
33 سه‌نگین پشتیوان صدیق علی* مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى دووەم
34 نصرالله‌ محمد خچر عنبر نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
35 جهاد نجیب محمود علی نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
36 كومارعلی صوفی محمد محمود نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
37 بیگرد كمال احمد حمەخان مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
38 هه‌وراز احمد ابراهیم احمد نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
39 احمد محمدمحمد على نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
40 باوه‌ر محسن محمد احمد نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
41 وریا فائق قادرسمین نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
42 احمد محمد حمه امین امین* نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى دووەم
43 بیره‌وه‌ر غفور حمه رسول بارام مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
44 شنیا شاباز محمد صالح مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
45 بریار ابوبكر عمر ابراهیم* نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى دووەم
46 لانه زۆراب باوه كرم باوه اسماعیل مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
47 یسرى محمود محمد عبدالرحمن مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
48 نیاز صالح محمد امین احمد مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
49 سنا‌و سعید ملا قادر حسین مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
50 درون مشیر علی یوسف مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
51 زانیار محمد عمر محمد نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
52 كۆژین جلال حمه‌ غریب مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
53 شه‌یدا جلال على رحیم مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
54 كوفان مراد شیخه‌ مراد مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
55 دلنیا نوشیروان محمد رشید مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
56 سوران محمود حمه امین حمه شریف مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
57 سازگار سعیداحمد محمد مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
58 على محمد فقى سلیمان نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
59 اڤین نوری حمه‌سعیدحمه‌امین مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
60 سامان حسین فتاح قدوی نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
61 دیدار بكر علی محمد مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
62 یوسف رحیم محمد امین محمد نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
63 هند ابراهیم ولی عبدالرحمن مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
64 دلنیا عمر كاكه‌ رش عول محمد مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
65 هدى صباح خورشید عزیز  مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
66 یوسف عپمان حمه غریب عبدالله نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
67 سیروان سه لام غفو ر عبدلمجید نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
68 عداله‌ محمد احمد حسین مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
69 شنیار رسول محمد حسین مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
70 روا محمد منصور سعید مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
71 محمد جلال عپمان کریم* نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى دووەم
72 په‌یام عمر محمود شریف مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
73 بوار اكبر رستم محمد نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
74 بشرى گاهر قادر مارف  مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
75 شمال اراس محمد رحیم نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
76 سكالا عمر محمد امین مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
77 چیا بهروز محمد امین نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
78 شینه كمال حمه نورى فتاح مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
79 شكار خالد عپمان على مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
80 ألان مجید محمد عبدالقادر نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
81 محمد پشتیوان احمد امین نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
82 حسیب صالح احمد عزیز نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
83 هیدى سعید رسول محمد مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
84 سه‌ربه‌ست احمد صالح* نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى دووەم
85 خالد عپمان محمد رشید* نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى دووەم
86 سنور حسن محمد قادر مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
87 هاوبه‌ش رزگار عبدالله‌ وه‌لی مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
88 بختیار جلال کاکە عبداللە عزیز نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
89 جیهان خلیل عزیز مراد مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
90 مراد احمد محمد عارف نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
91 محمد فه ریدون محمود احمد نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
92 شرین حمه‌ نجیب روستم مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
93 نور علی احمد خلیفە مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
94 جهان جلال ولی روستم مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
95 امانج سعید علی احمد نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
96 به‌شدار هادى عبدالله كریم على نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
97 مه‌زهه‌ر گه‌ عبدالله علی مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
98 هاشم محمود حمه‌امین عبدالله نێر   ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم
99 مهاباد عمر حسین محمود مێ ت٠ کەلار رووبیوى خولى یەکەم


ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش خولی دەرچون
1 چحى دلیر احمد  عبدالكریم مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
2 مریم محمد ولی حسن مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
3 مجتبى فاچل على حسین عبد الله مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
4 ئازاد قاچی كاكه احمد  محمد مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
5 ریكار  سردار عبد الرحمن اسماعیل مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
6 محمد حمید عزیز جمعه نێر   ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
7 شادان قانع محمد عبد الرحمن مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
8 ئاكام محمد عبد الله حسین نێر   ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
9 أسیا علی فارس مصگفى مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
10 هاوسەر نجم الدین محمد حسین رسول مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
11 ریم خالد ولی حسن مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
12 رێژوان حسن  مصگفى على مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
13 مریم  عماد اكرام كریم مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
14 ئاودیر ابراهیم قادر صالح نێر   ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
15 مهدى ابراهیم اسماعیل رسول حمه نێر   ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
16 گەیلان ابراهیم رحیم احمد مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
17 وەرزیر رحمان رشید ولی مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
18 سەلام محمد حسن رسول نێر   ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
19 فرهنگك ستار حسین الله كرم مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
20 رێدیار حبیب توفیق عبدالله مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
21 شێنێ جبار حسین احمد مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
22 زانیار فریدون عپمان خدر نێر   ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
23 مژده عادل عبدالله احمد مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
24 دیار حسین بارام یعقوب نێر   ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
25 سفین محمد حبیب على مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
26 أرزو حمید رشید فتاح مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
27 صالح عدنان صالح احمد نێر   ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
28 هادی رسول عبدالله مامه نێر   ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
29 زەندى عادل حمه امین حمه مهدى مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
30 ئاڵا شلال حسن قادر مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
31 رونزا سمیر گالب خالد مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
32 زهرا‌و فارس حسن كاڤم جاسم* مێ ت٠ کەلار IT خولى دووەم
33 ئەژین بكر محى الدین محمد مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
34 دیكان مریوان كریم احمد مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
35 سامان لقمان عبدالله محمد نێر   ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
36 رشوان حسین رشید كریم مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
37 شیلان  امید محمد على مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
38 ڕیژوان ناصر روستم الماس مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
39 سوزیار علی حسن رشید مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
40 عبد الحمید سلام مصگفى محمد نێر   ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
41 شادان عادل یاسین مراد مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
42 أسیا چاهر حسین امین مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
43 شكار اومید قادر على مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
44 چێنەر عبدالله احمد على مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
45 دانا شلال حسن قادر مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
46 فریشته ابراهیم احمد خچر مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
47 تارا محمد حسین عباس مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
48 سربست ناصح احمد سلیمان نێر   ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
49 دیانا سلیم محمد قادر مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
50 ئاكار أوات توفیق على نێر   ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
51 ئیمان ئازاد عبد القادر احمد مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
52 ڕۆكان سامان روستم على نێر   ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
53 سامان كاكه برا حمه امین فتاح نێر   ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
54 مروه محمد صالح عبد الكریم احمد* مێ ت٠ کەلار IT خولى دووەم
55 ئاوات نصرالدین حمه صالح عبدالقادر مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
56 محمد وسو عبد الله شێخه نێر   ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
57 لەنیا جمال خدر رشید* مێ ت٠ کەلار IT خولى دووەم
58 دەرون زوراب احمد ابراهیم مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
59 دیاری محمود محمد مرادخان مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
60 محمد لقمان وست احمد عبد الله نێر   ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
61 ساكار امین على ولى مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
62 گەشبین سعدون توفیق مجیدە مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
63 لەنیا ابراهیم علی امین مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
64 قاسم احمد محمد نجیب سعید نێر   ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
65 كویستان مجید محمد حمه امین مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
66 ئاسوده گاهر محمد رمچان مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
67 محمد فاخر هیاس شهباز نێر   ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
68 راستى بكر حمه نجم على نێر   ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
69 ئانۆ عدنان كریم معروف مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
70 ئاكار رحیم محمود حسن* نێر   ت٠ کەلار IT خولى دووەم
71 عمر جلال مصگفى حارس نێر   ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
72 چاوان احمد محمد  محمود مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
73 دیارى صدیق سعید كریم نێر   ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
74 دێكان حسین محمد محمود مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
75 جیهان جهاد حمید محمد مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
76 ئاشنا عبدالله رحیم خلیفه كریم مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
77 بروا  كامل عبد الله حسن* نێر   ت٠ کەلار IT خولى دووەم
78 سیڤان عمر حسن عبد الرحمن مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
79 پەرى علی رحیم محمود مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
80 كەژان بایز محمد جان ولى مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
81 ئەسرین سیروان محمود فقى محمد مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
82 شهین حسن احمد عزیز مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
83 شاناز قارمان حسن مجید مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
84 خوشكان عپمان صالح توفیق مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
85 زینب ابراهیم عمر على* مێ ت٠ کەلار IT خولى دووەم
86 ئەڤین سالار حمه امین فرج مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
87 روز جبار حسین حمه مراد مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
88 دلیا عمر عبد القادر محمد مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
89 سمیه فریق فتاح قارمان* مێ ت٠ کەلار IT خولى دووەم
90 بیلال والی نامق حمه كریم* نێر   ت٠ کەلار IT خولى دووەم
91 أڤین روستم حمه كریم احمد* مێ ت٠ کەلار IT خولى دووەم
92 محمد مصگفى احمد رچا* نێر   ت٠ کەلار IT خولى دووەم
93 ابو بكر محمد ابو بكر خدر نێر   ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
94 دیارى اكرم محمد محمود نێر   ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
95 نرمین فرج محمد حسین مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
96 شەیدا حاتم احمد اسماعیل مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
97 ساره نوری قادر احمد مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
98 ژیان نجم عبدالله خرتل مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
99 ئومێد جمال عبد الله عبد الرحمن مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
100 هوزان گیب علی حمید مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
101 ڕەوشت ادریس حمه كریم حمه رشید مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
102 دژوار محمود سعید عبدالله مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
103 مریوان خالد علك نامدار مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
104 تبارك فخرالدین عیسى عباس مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
105 نورا محمد مجید حمه خان مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
106 سرباز هیوا قادر صالح نێر   ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
107 زهرا‌و جلیل ابراهیم درویش علی مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
108 نیان عاصی محمد عزیز مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
109 زانكۆ ابو بكر حمه امین عبدالقادر مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
110 بلند محمد قادر رسول نێر   ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
111 جیران فاچل موسى امین مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
112 سیامەند عبدالرحمن محمود قادر* مێ ت٠ کەلار IT خولى دووەم
113 أسو عزالدین رشید صالح نێر   ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
114 سیڤان لگیف حسن حسین* مێ ت٠ کەلار IT خولى دووەم
115 مجده‌ حسین علی زوراب مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
116 سرباز عزیز مصگفى خچر نێر   ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
117 قهرمان حسن عزیز صالح نێر   ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
118 زانا ازاد خسرو حمید مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
119 عمر غازى محمد عوید نێر   ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
120 بیریڤان رمچان حمه سعید محمد مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
121 ڤانیاس مگلب كریم رحیم مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
122 أمید فریق احمد محمد نێر   ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
123 ڕۆژان محمد مصگفى رچا مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
124 ابراهیم حسین قادر صالح نێر   ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
125 نور محمد  قولی حسین مێ ت٠ کەلار IT خولى یەکەم
126 ئازاد جمیل کامل عبدالله* نێر   ت٠ کەلار IT خولى دووەم

ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش خولی دەرچون
1 بەهمه ن رجب عبد الكریم فتاح نێر   ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
2 هەڵاڵە كمال قادر علی مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
3 لقمان موسى رسول موسى نێر   ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
4 عبدالله محمد قادر صالح نێر   ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
5 سەروان فاتح محمود محمد نێر   ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
6 اشتی بكر هدایت اسماعیل مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
7 میدیا حسین احمد محمد صالح مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
8 سەنگه ر كریم نجم محمد نێر   ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
9 بفراو محمد علی محمد مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
10 شژى جعفر قاسم خلف مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
11 سەنگین  عبدالله  حمد وتمان مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
12 دیارى على محمد امین قادر نێر   ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
13 هۆزان محمد محمد امین كریم مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
14 ایمان رشید مجید درویش مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
15 رێبین عگا فارس حمه سعید نێر   ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
16 أسما‌و عمر رمچان عزیز مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
17 ماریا كمال عبد الله رشید مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
18 دابان حسین صابر سعید مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
19 نیگا لگیف توفیق فرج مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
20 احمد عبدا الله احمد امین نێر   ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
21 بەرهەم حسن قادر حمه نێر   ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
22 ژیوار ناصح محمد رشید مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
23 عمر احمد حمید على نێر   ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
24 إیمان بهروز صالح محمد مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
25 گەشبین محمود انور احمد مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
26 لانه دلشاد عپمان علی مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
27 دەروون احمد محمود محمد مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
28 دلنیا على محمد قادر مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
29 رۆژان حسن حمه فرج حمه امین مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
30 رەیان ابراهیم سلیم عبد الكریم مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
31 شادی  حسیم روستم سعید مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
32 سیڤان شیركو خلیل فتاح مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
33 دلنیا لقمان عبد القادر حمید مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
34 عائشه محمد عبد الله محمد مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
35 دیهان عمر علی احمد مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
36 زانا محمد رشید عبد الكریم نێر   ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
37 دلستان حمه سعید حمه صالح علی مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
38 یوسف عمر حسین معروف نێر   ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
39 دخیل محمد حمه علی قاچی مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
40 جێگر رسول رشید  رسول نێر   ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
41 پەرژین سالار احمد محمد مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
42 إیمان باقی كریم مصگفى مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
43 دونیا احمد علی حسین مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
44 همزه محمد نڤام ابراهیم نێر   ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
45 اسما‌و فهد عبدالله محمد مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
46 سحرمحمد عبدالله حسین مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
47 ئاسان احمد حمه امین حمه شریف مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
48 ئاسوس عمر فقى احمد مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
49 چاوان كریم  احمد خچر مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
50 بەرزان لگیف صابر محمد شریف نێر   ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
51 چاوان برهان حسن ابراهیم مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
52 دەشناو صلاح عبداللە حسین مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
53 كریم احمد رشید محمد نێر   ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
54 رێناس محمود عبدالله احمد مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
55 گولزار ابراهیم محمد رشید عبد القادر مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
56 سنور صلاح ابراهیم رشید مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
57 یونس عمر  ابو بكر  صالح نێر   ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
58 أیوب رحیم شكور احمد نێر   ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
59 دیار ستار احمد رشید نێر   ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
60 نەبەز على محمد حمه صالح نێر   ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
61 به سۆز سبحان عزت حمه خان* مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى دووەم
62 دیرین سالم محمد حسین مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
63 لانه سردار احمد خوا مراد مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
64 همزه فرج رحمان محمد نێر   ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
65 خەنده صابر فرج محمد مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
66 دەروون اسماعیل حمه رشید محمد مێ ت٠ کەلار هەواسازى خولى یەکەم
67 أیاد یاور كاكه رش حسن* نێر   ت٠ کەلار هەواسازى خولى دووەم

ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش خولی دەرچون
1 محمد عگا حمه صالح عزیز نێر   ت٠ کەلار تەکنیکى فیتەرنەرى خولى یەکەم
2 كەژان گارق جعفر حمه رحیم مێ ت٠ کەلار تەکنیکى فیتەرنەرى خولى یەکەم
3 هیوا محمد خدر عبدالله نێر   ت٠ کەلار تەکنیکى فیتەرنەرى خولى یەکەم
4 شاگول ستار غفار عبد القادر مێ ت٠ کەلار تەکنیکى فیتەرنەرى خولى یەکەم
5 سوزیار حسین محمود علی* مێ ت٠ کەلار تەکنیکى فیتەرنەرى خولى دووەم
6 پەیوەند جمعە محمد غریب فرج نێر   ت٠ کەلار تەکنیکى فیتەرنەرى خولى یەکەم
7 اسماعیل محمد خدر عبدالله نێر   ت٠ کەلار تەکنیکى فیتەرنەرى خولى یەکەم
8 ئەژین جلال صالح محمد مێ ت٠ کەلار تەکنیکى فیتەرنەرى خولى یەکەم
9 هوزان عزیز محمد محمود مێ ت٠ کەلار تەکنیکى فیتەرنەرى خولى یەکەم
10 ساڤان فرمان شوكت احمد* مێ ت٠ کەلار تەکنیکى فیتەرنەرى خولى دووەم
11 وەرزێر ابو بكر پیروت محمد امین مێ ت٠ کەلار تەکنیکى فیتەرنەرى خولى یەکەم
12 شیرین صالح روبیتان قهرەمان مێ ت٠ کەلار تەکنیکى فیتەرنەرى خولى یەکەم
13 بەرهەم علی مجید عبدالله نێر   ت٠ کەلار تەکنیکى فیتەرنەرى خولى یەکەم
14 دیدار هدایت عمر عبدالله مێ ت٠ کەلار تەکنیکى فیتەرنەرى خولى یەکەم
15 خالد سلیمان اولكریم رحیم نێر   ت٠ کەلار تەکنیکى فیتەرنەرى خولى یەکەم
16 زانا نصرالدین قادر حمە حسین نێر   ت٠ کەلار تەکنیکى فیتەرنەرى خولى یەکەم
17 ژیار صالح محمد غریب نێر   ت٠ کەلار تەکنیکى فیتەرنەرى خولى یەکەم
18 دەشتى ابراهیم مجید عبدالله مێ ت٠ کەلار تەکنیکى فیتەرنەرى خولى یەکەم
19 أمینە سعید محمد رشید مێ ت٠ کەلار تەکنیکى فیتەرنەرى خولى یەکەم
20 محمد علی محمد غریب نێر   ت٠ کەلار تەکنیکى فیتەرنەرى خولى یەکەم
21 پەیام لقمان محمد صالح مێ ت٠ کەلار تەکنیکى فیتەرنەرى خولى یەکەم
22 رێناس أزاد نصرالله احمد مێ ت٠ کەلار تەکنیکى فیتەرنەرى خولى یەکەم
23 جیلان جلال صالح محمد مێ ت٠ کەلار تەکنیکى فیتەرنەرى خولى یەکەم
24 سۆما حسین محمود علی* مێ ت٠ کەلار تەکنیکى فیتەرنەرى خولى دووەم
25 زانا رمچان علی أحمد نێر   ت٠ کەلار تەکنیکى فیتەرنەرى خولى یەکەم
26 یوسف ابراهیم عبدالله حسن نێر   ت٠ کەلار تەکنیکى فیتەرنەرى خولى یەکەم
27 پنا‌و حسین حسن احمد* مێ ت٠ کەلار تەکنیکى فیتەرنەرى خولى دووەم
28 ئاودیر محمد عبد القادر محمد نێر   ت٠ کەلار تەکنیکى فیتەرنەرى خولى یەکەم
29 زبیر ابو بكر علی عزیز نێر   ت٠ کەلار تەکنیکى فیتەرنەرى خولى یەکەم
30 زهرا‌‌و عمر حسین معروف مێ ت٠ کەلار تەکنیکى فیتەرنەرى خولى یەکەم
31 گاهر حسن  احمد محمد* نێر   ت٠ کەلار تەکنیکى فیتەرنەرى خولى دووەم
32 لونیا خلیل احمد حاتم* مێ ت٠ کەلار تەکنیکى فیتەرنەرى خولى دووەم

Comments