2017-2018

 دەرچووانى ساڵى 2017 - 2018 
ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش ساڵى دەرچون تێبینی
1 محمد عبدالمجید مصطفى احمد نيَر ثةرستارى 2017-2018  
2 شهلاء فائق عزیز عبداللە ميَ ثةرستارى 2017-2018  
3 ریکار نەوزاد اسعد حمە نيَر ثةرستارى 2017-2018  
4 نیان فائق صالح کریم ميَ ثةرستارى 2017-2018  
5 روژگار کاوە روستم حسین ميَ ثةرستارى 2017-2018  
6 گەشبین عمر على فتاح ميَ ثةرستارى 2017-2018  
7 ئارەزوو کاوە رؤوف سعید ميَ ثةرستارى 2017-2018  
8 گەشبین عبدالرحمن توفیق احمد ميَ ثةرستارى 2017-2018  
9 سمیە فاضل احمد قادر  ميَ ثةرستارى 2017-2018  
10 سمیە محمود محمد کاکە عبداللە ميَ ثةرستارى 2017-2018  
11 محمد توفیق محمود عزیز نيَر ثةرستارى 2017-2018  
12 شیماء نجم الدین صدیق صالح ميَ ثةرستارى 2017-2018  
13 سپیدە عزیز حمە صالح ميَ ثةرستارى 2017-2018  
14 رحمە سلام محمد فتاح ميَ ثةرستارى 2017-2018  
15 شیروان حسن محمد صالح نيَر ثةرستارى 2017-2018  
16 نارین شریف قادر حسن ميَ ثةرستارى 2017-2018  
17 شازەخان زرار خضر ابراهیم ميَ ثةرستارى 2017-2018  
18 یحیى محمد کریم رحیم نيَر ثةرستارى 2017-2018  
19 دەشنی حمە صالح احمد خلیفە فرج ميَ ثةرستارى 2017-2018  
20 مژدە شوکت فرج شریف ميَ ثةرستارى 2017-2018  
21 دنیا حمە طالیم احمد ميَ ثةرستارى 2017-2018  
22 سۆزیار اسماعیل عبداللە شیخە ميَ ثةرستارى 2017-2018  
23 یحیى خالد محمد صالح  نيَر ثةرستارى 2017-2018  
24 محمد ابراهیم احمد فرج نيَر ثةرستارى 2017-2018  
25 الهام حسین کریم عبدالرحمان ميَ ثةرستارى 2017-2018  
26 یسرى حمە جان شریف ميَ ثةرستارى 2017-2018  
27 زبیر لائق فائق حسن نيَر ثةرستارى 2017-2018  
28 هارون محمد احمد مصطفى نيَر ثةرستارى 2017-2018  
29 دلپاک احمد حمە کریم احمد ميَ ثةرستارى 2017-2018  
30 بیلال سالار علی عزیز نيَر ثةرستارى 2017-2018  
31 مروان شورش عبدالرحمن حمە جان  نيَر ثةرستارى 2017-2018  
32 فریاد ابوبکر محمد مصطفى  نيَر ثةرستارى 2017-2018  
33 کاروان عبداللە عبدالقادر خلیفە نيَر ثةرستارى 2017-2018  
34 دلنیا رزگار عزیز محمد ميَ ثةرستارى 2017-2018  
35 دیار مصطفی رشید کریم نيَر ثةرستارى 2017-2018  
36 دیاری علی حمە سعید نيَر ثةرستارى 2017-2018  
37 کوردستان عمر قادر حمە نادر ميَ ثةرستارى 2017-2018  
38 چیابان حسن محمد امین على  ميَ ثةرستارى 2017-2018  
39 پیشەوا صدیق علی محمود  نيَر ثةرستارى 2017-2018  
40 مادیح عمر على احمد ميَ ثةرستارى 2017-2018  
41 ألان احمد محمد رحیم نيَر ثةرستارى 2017-2018  
42 رەگەز فاتح عبد اللە فرج نيَر ثةرستارى 2017-2018  
43 هیلین خلیل محمد صالح ميَ ثةرستارى 2017-2018  
44 إیناس احمد فیض اللە مامە ميَ ثةرستارى 2017-2018  
45 کانی کامران عبداللە قادر  ميَ ثةرستارى 2017-2018  
46 کەیوان عباللە حمە صالح احمد نيَر ثةرستارى 2017-2018  
47 محمد صالح محمود احمد نيَر ثةرستارى 2017-2018  
48 بەلین مادح محمود مصطفی نيَر ثةرستارى 2017-2018  
49 ریباز اسماعیل عبداللە محمود نيَر ثةرستارى 2017-2018  
50 شکر برزو شکر پاشا حمود نيَر ثةرستارى 2017-2018  
51 پشتیوان محمد محمود محمد نيَر ثةرستارى 2017-2018  
52 لاڤان سیروان فائق فرج مئ ثةرستارى 2017-2018  
53 ماریا والى محمد غلام مئ ثةرستارى 2017-2018  
54 یاور توفیق کریم فقى سعید نيَر ثةرستارى 2017-2018  
55 أدم عمر عثمان عبدالرحمان نيَر ثةرستارى 2017-2018  
56 هریم لطیف سعید مصطفى  نيَر ثةرستارى 2017-2018  
57 ئامانج فرهاد عبداللە توفیق نيَر ثةرستارى 2017-2018  
           
1 ضحی قاسم اکبر شیرعلی ميَ شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
2 ساريژ حسين ميكائيل اسماعيل ميَ شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
3 امانج حميد سليمان ابراهيم نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
4 ئەژى اميد باقى احمد ميَ شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
5 راوێژ‌ احمد محمد امين مصطفى ميَ شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
6 زانا عزيز حيدر ياركرم نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
7 هيام حسين کريم عبدالرحمن ميَ شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
8 نزارە امين محمد صالح نادر ميَ شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
9 یادگار احمد صابر علي نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
10 حمزە نبيل محمد مراد نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
11 اسان ادريس محمد ميرزا مراد ميَ شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
12 هێرو عباس عبدالکریم ابراهیم ميَ شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
13 گوڵشه‌ن ناصر مجيد حمه‌ علی ميَ شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
14 كاروان باوە عبدالله محمد نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
15 علي صباح مظفر امین نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
16 سيڤار علي حسن امين ميَ شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
17 مروە‌ نیازی عدنان عزیز ميَ شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
18 ژيوار كمال صديق مولود   ميَ شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
19 ديلان صباح حمة قطکه نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
20 ساکار مولود قادر محمد ميَ شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
21 شيروان اميد حسن ياسين نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
22 سوما احمد علي محمود ميَ شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
23 اردلان اريان فؤاد حسين  نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
24 گوران عادل فاضل عباس نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
25 دينا احمد سالم رستم ميَ شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
26 جاسم محمد سليمان احمد نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
27 هيڤي سرمد ابراهيم كريم ميَ شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
28 چيمه‌ن عبدالله‌ علي صالح  ميَ شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
29 محمد صباح يدالله‌ علي نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
30 زريان مزك عبدالكريم ابراهيم مئ شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
31 ئەژوان رووف محمد شريف مئ شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
32 سارا محی الدین فتاح  مئ شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
33 نه‌ریمان کمال محمد امين نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
34 سارا فتح الله عبدالله قادر مئ شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
35 سروە محمد احمد کریم مئ شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
36 چومان محمد امين نامق رحيم نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
37 محمد اکرم حسین سارو نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
38 رزگار لطيف مصطفى سعيد نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
39 كاكه‌ فرود رشاد فتاح عبدالله نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
40 محمد غالب عزیز محمود نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
41 اسيا كاوە مجيد قادر مئ شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
42 دلسوز دارا احمد رشيد مئ شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
43 سومیه‌ فرحان مصطفی علی مئ شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
44 اسان برزان داراني فلامرز مئ شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
45 چيا جبار قادر حسين  مئ شيكارى نةخؤشيةكان 2017-2018  
 
1 مسلم احمد رسول عزیز نيَر كارةبا 2017-2018  
2 سالار محمد عبدالله علی نيَر كارةبا 2017-2018  
3 ئاوێزە لقمان حمە صالح ميَ كارةبا 2017-2018  
4 بختیار احمد حسن عبد الله  نيَر كارةبا 2017-2018  
5 پەیمان حمید عبد القادر رحمان ميَ كارةبا 2017-2018  
6 حنان ازاد نوری على  ميَ كارةبا 2017-2018  
7 شیرین کاوە مجید قادر   ميَ كارةبا 2017-2018  
8 آلاء نجیب عبد القادر محمد ميَ كارةبا 2017-2018  
9 دانا حسیب فریق محمد نيَر كارةبا 2017-2018  
10 سەردار قادر محمد عبدالله   نيَر كارةبا 2017-2018  
11 شرمین دلیر کریم عزیز  ميَ كارةبا 2017-2018  
12 دانەر عمر حسین شریف نيَر كارةبا 2017-2018  
13 کوچر بشیر جافر ابراهیم نيَر كارةبا 2017-2018  
14 باخان نامق عبد الله شفی ميَ كارةبا 2017-2018  
15 دانیار بشیر محمد كریم نيَر كارةبا 2017-2018  
16 هلال حمید عزیز علی مراد نيَر كارةبا 2017-2018  
17 مريوان غازي محمد رحيم نيَر كارةبا 2017-2018  
18 لاولاو عزیز مولود جبار مئ كارةبا 2017-2018  
19 شەهرام ابراهیم سلیمان احمد نيَر كارةبا 2017-2018  
20 دیار ستار حمید كاكه‌خان نيَر كارةبا 2017-2018  
21 هادی حسن محمد سعید نيَر كارةبا 2017-2018  
22 محمد خالد محمد سمین نيَر كارةبا 2017-2018  
23 بەرزان کاکە اولا صالح نيَر كارةبا 2017-2018  
24 حمزە محمد رضاء  كریم نيَر كارةبا 2017-2018  
25 اسراء لطفی صباح وهبی  مئ كارةبا 2017-2018  
26 هیرو على محمد نوری  مئ كارةبا 2017-2018  
27 هوزان برهان محمد ابراهیم  نيَر كارةبا 2017-2018  
28 میادە مصطفى احمد محمد مئ كارةبا 2017-2018  
 
1 سەردار دلیر فائق حسن نيَر كارطيري كار 2017-2018  
2 سازگار جلال داود وهاب ميَ كارطيري كار 2017-2018  
3 هوزان صلاح صابر حسن ميَ كارطيري كار 2017-2018  
4 هوراز ستار جبار مجید نيَر كارطيري كار 2017-2018  
5 نهایت بشارات مصطفی روستم ميَ كارطيري كار 2017-2018  
6 استیرە ازاد احمد محمود ميَ كارطيري كار 2017-2018  
7 حسن امین فتاح محمود نيَر كارطيري كار 2017-2018  
8 سارا صالح محمود علی ميَ كارطيري كار 2017-2018  
9 سویبە احمد قادر محمد ميَ كارطيري كار 2017-2018  
10 ئاکۆ حمید فرج علی نيَر كارطيري كار 2017-2018  
11 هیرو صالح علی معروف ميَ كارطيري كار 2017-2018  
12 گولان انور حسن حمەصالح ميَ كارطيري كار 2017-2018  
13 چرو قاسم کاکەاولا کرم ميَ كارطيري كار 2017-2018  
14 شڤان نامق عزیز عزم نيَر كارطيري كار 2017-2018  
15 عطیە جلال عبداللە قازی ميَ كارطيري كار 2017-2018  
16 چرو قادر رسول قادر ميَ كارطيري كار 2017-2018  
17 نسرین حاجی مصطفی عبداللە ميَ كارطيري كار 2017-2018  
18 ئاسیە حسن احمد علی ميَ كارطيري كار 2017-2018  
19 شاهو حمید کریم سلیم نيَر كارطيري كار 2017-2018  
20 گیلان سلام احمد صالح نيَر كارطيري كار 2017-2018  
21 نهایت روستم محمد محمود ميَ كارطيري كار 2017-2018  
22 گولزار عبدللە محمد فتاح ميَ كارطيري كار 2017-2018  
23 هونر محمود محمد امین نيَر كارطيري كار 2017-2018  
24 کانیار جلال داود وهاب ميَ كارطيري كار 2017-2018  
25 شیماء محمود احمد کرم ميَ كارطيري كار 2017-2018  
26 ئاشنا احمد محمد قاضی  ميَ كارطيري كار 2017-2018  
27 جیلان ناصح حسین علی ميَ كارطيري كار 2017-2018  
28 اسماء فلاح عبدالقادر کریم ميَ كارطيري كار 2017-2018  
29 هاوکار ستار حمید کاکەخان  نيَر كارطيري كار 2017-2018  
30 اسیا عباس احمد فرج ميَ كارطيري كار 2017-2018  
31 پەیام جبار نریمان نقالی ميَ كارطيري كار 2017-2018  
32 سعاد علی عزیز رحمن ميَ كارطيري كار 2017-2018  
33 شادان ابراهیم احمد باجلان ميَ كارطيري كار 2017-2018  
34 رندە ئازاد حسین حمید ميَ كارطيري كار 2017-2018  
35 بیریان کامران حسن محمد ميَ كارطيري كار 2017-2018  
36 ریگر حسن محمد سعید نيَر كارطيري كار 2017-2018  
37 سمية عبدالستار محمد صوفي ميَ كارطيري كار 2017-2018  
38 ئاشتی جمال محمد سمین مئ كارطيَرى كار/بةيانيان 2017-2018  
39 اڤین محمد محمد مراد مئ كارطيَرى كار/بةيانيان 2017-2018  
40 چاوان مجید احمد علی مئ كارطيَرى كار/بةيانيان 2017-2018  
41 راڤند کامران عبداللە محمد   كارطيَرى كار/بةيانيان 2017-2018  
42 سارا ابراهیم علی ابراهیم مئ كارطيَرى كار/بةيانيان 2017-2018  
43 شنو یوسف وهاب درویش مئ كارطيَرى كار/بةيانيان 2017-2018  
44 مەبست ناظم مجید امین نيَر كارطيَرى كار/بةيانيان 2017-2018  
45 هەردی احمد محمد علی نيَر كارطيَرى كار/بةيانيان 2017-2018  
46 روژان فائق محمد علی مئ كارطيَرى كار/بةيانيان 2017-2018  
47 سەرهەد احمد همزە رەش نيَر كارطيَرى كار/بةيانيان 2017-2018  
48 پەیمان اسعد محمد خورشید مئ كارطيَرى كار/بةيانيان 2017-2018  
49 اسیا شهاب  احمد کریم مئ كارطيَرى كار/بةيانيان 2017-2018  
50 ژینو علی حسن صالح مئ كارطيَرى كار/بةيانيان 2017-2018  
51 کویستان بکر ابراهیم خلیفە عزیز مئ كارطيَرى كار/بةيانيان 2017-2018  
52 ارام نوزاد عزیز احمد نيَر كارطيَرى كار/بةيانيان 2017-2018  
53 ریبوار محمد کریم محمد نيَر كارطيَرى كار/بةيانيان 2017-2018  
54 هیڤار عبدالرحمن حمید نيَر كارطيَرى كار/بةيانيان 2017-2018  
55 محمد شهاب احمد جاسم نيَر كارطيَرى كار/بةيانيان 2017-2018  
56 دەرون علی رشید محمود مئ كارطيَرى كار/بةيانيان 2017-2018  
57 کاروان اسماعیل محمد نيَر كارطيَرى كار/بةيانيان 2017-2018  
58 ئاریان فاتح محمد عزیز نيَر كارطيَرى كار/بةيانيان 2017-2018  
59 سەرباز صالح محمد احمد نيَر كارطيَرى كار/بةيانيان 2017-2018  
60 نبرد فقی محمد غیدان قادر نيَر كارطيَرى كار/بةيانيان 2017-2018  
 
1 چاوان احمد عبداللە احمد ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
2 دیدار ریبوار عزیز کریم ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
3 شیلان حسین حسن محمد ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
4 جوانە فیضل اللە ستار شمس الدین ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
5 فاطمە صباح عزت عبدالواحد ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
6 ئەژین طارق حسین صوفی ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
7 ابراهیم قدری مولود ابراهیم نيَر كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
8 بیستون افراسیاب فقی محمد هواس نيَر كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
9 اڤین سلیم روستم رشید ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
10 دنیا سركوت مجید محمد ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
11 عائشە رحیم محمد مصطفی ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
12 یوسف محمد حسن امین نيَر كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
13 باخان جلال سعید احمد ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
14 قاسم محمد امین محمد نيَر كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
15 روژان مقداد نامق حمید ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
16 ریزان عبداللە خسرو عبدالرحمن ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
17 توران حمید کاکەعلی کریم ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
18 روژگار ابراهیم حمد عبدالرحمن ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
19 سوزان محمود مجید حسین ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
20 میدیا خلیل ولی زوراب ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
21 نوزاد غفار احمد امام علی نيَر كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
22 هیرو عیسی موسی جمال ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
23 درون احمد صابر سمین ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
24 کوچر فاضل فایق حمەامین نيَر كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
25 کویستان حبیب عبداللە محمود ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
26 الهام یاسین حسین سالم ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
27 شیلان حسن علی روستم ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
28 شیماء سرتیب عبداللە فرج ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
29 سوزان اسماعیل محمود علی ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
30 مهدی علی عبداللە سعید نيَر كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
31 دیار علی محمد قادر نيَر كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
32 نریمان یوسف محمد کریم نيَر كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
33 امنە بکر وهاب سالم ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
34 نسرین محمد سلیمان حسن ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
35 سروشت فیصل ستار شمس الدین ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
36 دانیال نصرالدین احمد محمود نيَر كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
37 بۆكان فتاح خسرۆ رسول ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
38 ئارام ئازاد علي عبدالرحمن نيَر كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
39 چنار احمد علی قادر ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
40 جیلان مجید مدحت محمود ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
41 سازان نوری محمد امین ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
42 ایمان دارا عبدالقادر ابراهیم ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
43 ریناز ابراهیم قادر محمد ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
44 كالي كاظم مدحت عزیز ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
45 شیوان فریدون محمد نجم ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
46 عمر عزیز روستم احمد نيَر كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
47 نیگار حسن عبدالرحمن حسین ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
48 جهاد جلال رحیم میرزا نيَر كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
49 شهرو فتاح خسرو رسول ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
50 سامان خلیل ابراهیم حسن نيَر كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
51 محمد حاتم جوامیر جمعە نيَر كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
52 چاوان بکر محمد سلیمان ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
53 حبیب محمد رحیم بابکر نيَر كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
54 شوخان نامق حمدفائق امین ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
55 کوچر عسمان عزیز رشید نيَر كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
56 میدیا حسین محمد مولود ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
57 عفان سلیمان عیسی حسن نيَر كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
58 ڤیان صباح محمد بیات ميَ كاركيَرى كار/ئيَواران 2017-2018  
59 آوین محمود حمەصالح مئ كارطيَرى كار/ئيواران 2017-2018  
60 ولات جلال محمد فرج مئ كارطيَرى كار/ئيواران 2017-2018  
61 جوانە مدحت احمد رشید مئ كارطيَرى كار/ئيواران 2017-2018  
62 رؤشنا حسن محمد فرج مئ كارطيَرى كار/ئيواران 2017-2018  
63 شیماء اسماعیل شاهواز رضا مئ كارطيَرى كار/ئيواران 2017-2018  
64 سوارە رحیم فرج محمد نيَر كارطيَرى كار/ئيواران 2017-2018  
65 هیمن حسین محمد کریم نيَر كارطيَرى كار/ئيواران 2017-2019  
66 توران محمود ناجی حسن مئ كارطيَرى كار/ئيواران 2017-2018  
67 سامان محمد عزیز شیرزاد نيَر كارطيَرى كار/ئيواران 2017-2018  
68 محمد خلیل عبداللە سعید نيَر كارطيَرى كار/ئيواران 2017-2018  
69 عطا طە محمود محمد نيَر كارطيَرى كار/ئيواران 2017-2018  
70 محمد حمەجان محمود علی نيَر كارطيَرى كار/ئيواران 2017-2018  
71 زریان امید مجید حمید مئ كارطيَرى كار/ئيواران 2017-2018  
72 لمیعە ابوبکر حسن احمد مئ كارطيَرى كار/ئيواران 2017-2018  
73 سوران لقمان محمد نجم الدین نيَر كارطيَرى كار/ئيواران 2017-2018  
74 اسراء مجید سلیمان فقی مئ كارطيَرى كار/ئيواران 2017-2018  
75 توانا توفیق عبید محمد نيَر كارطيَرى كار/ئيواران 2017-2018  
76 بانە محمد صالح شکریە مئ كارطيَرى كار/ئيواران 2017-2018  
77 پەرژین حسین رشید کریم مئ كارطيَرى كار/ئيواران 2017-2018  
78 عیسی عبدالکریم باشا بهرام نيَر كارطيَرى كار/ئيواران 2017-2018  
79 عسمان احمد محمود قادر نيَر كارطيَرى كار/ئيواران 2017-2018  
80 محمد برهان محمود صالح نيَر كارطيَرى كار/ئيواران 2017-2018  
81 نسرین خورشید غیدان حمد مئ كارطيَرى كار/ئيواران 2017-2018  
82 رحیم کریم محمد حمە مراد نيَر كارطيَرى كار/ئيواران 2017-2018  
83 عباس جبار محمد احمد نيَر كارطيَرى كار/ئيواران 2017-2018  
84 ڤینا کریم احمد عزیز مئ كارطيَرى كار/ئيواران 2017-2018  
85 شیدی عمر محمد حسن مئ كارطيَرى كار/ئيواران 2017-2018  
86 ریبوار محمدنوری محمد طالب نيَر كارطيَرى كار/ئيواران 2017-2018  
 
1 ريحانە صلاح مصطفى عباس ميَ ذميَريارى 2017-2018  
2 دەريا محمد فاتح سعيد ميَ ذميَريارى 2017-2018  
3 ارام انور محمود حسين نيَر ذميَريارى 2017-2018  
4 اژين علي رستم محمود ميَ ذميَريارى 2017-2018  
5 زريان رشيد حمە فرج حمە سعيد ميَ ذميَريارى 2017-2018  
6 سارا سردار عبدالستار محمد ميَ ذميَريارى 2017-2018  
7 چنور احمد رسول محمود ميَ ذميَريارى 2017-2018  
8 نهلە محمود كريم احمد ميَ ذميَريارى 2017-2018  
9 زهراء سعد ستار عسكر ميَ ذميَريارى 2017-2018  
10 ديني جمال هادي محمد ميَ ذميَريارى 2017-2018  
11 سيوە مسعود حسين علي ميَ ذميَريارى 2017-2018  
12 احمد مصطفى محمد سعيد نيَر ذميَريارى 2017-2018  
13 نريمان روستم رسول محمد نيَر ذميَريارى 2017-2018  
14 سەروەت صالح محمد علي نيَر ذميَريارى 2017-2018  
15 رمزيە محمد عبدالقادر يوسف ميَ ذميَريارى 2017-2018  
16 شادان مجيد حمە امين ميَ ذميَريارى 2017-2018  
17 نيگار ناظم اسماعيل محمد داود ميَ ذميَريارى 2017-2018  
18 نيگار عبدول رەحمان علي ميَ ذميَريارى 2017-2018  
19 ريبەر رؤوف محي الدين محمد نيَر ذميَريارى 2017-2018  
20 لانە اكبر احمد حسين ميَ ذميَريارى 2017-2018  
21 دنيا محمد حمە صالح محمد ميَ ذميَريارى 2017-2018  
22 سوزان خليل عزيز علي  ميَ ذميَريارى 2017-2018  
23 زينب حامد رحيم محمد ميَ ذميَريارى 2017-2018  
24 ئاوارە ادم عبدالكريم محمد نيَر ذميَريارى 2017-2018  
25 گولان عطا ابراهيم حمە عزيز ميَ ذميَريارى 2017-2018  
26 دەريا صلاح غازي محمد ميَ ذميَريارى 2017-2018  
27 محمد احمد عبدالقادر محمود نيَر ذميَريارى 2017-2018  
28 فواد عبدالرحمن محمد امين نيَر ذميَريارى 2017-2019  
29 بيرون علي محمد امين صالح ميَ ذميَريارى 2017-2018  
30 يوسف مولود احمد محمد نيَر ذميَريارى 2017-2018  
31 سازگار مريوان فائق توفيق ميَ ذميَريارى 2017-2018  
32 زينە طارق محمد روستم ميَ ذميَريارى 2017-2018  
33 هەستيار محي الدين محمد ميَ ذميَريارى 2017-2018  
34 سناء محمود محمد محمود ميَ ذميَريارى 2017-2018  
35 عبدالغفور محمدامين حمە جان نيَر ذميَريارى 2017-2018  
36 محمد رحيم محمد امين محمد نيَر ذميَريارى/بةيانيان 2017-2018  
37 فريدون سلام عبدالله احمد نيَر ذميَريارى/بةيانيان 2017-2018  
38 ديار ابوبكر عمر ابراهيم نيَر ذميَريارى/بةيانيان 2017-2018  
39 سيروان محمد حسين حمە خان نيَر ذميَريارى/بةيانيان 2017-2018  
40 سارە علي محمدامين محمد مئ ذميَريارى/بةيانيان 2017-2018  
41 كورديە عبدالوهاب رشيد قارمان مئ ذميَريارى/بةيانيان 2017-2018  
42 نيان احمد علي قادر مئ ذميَريارى/بةيانيان 2017-2018  
43 سيبەر طه محمد احمد مئ ذميَريارى/بةيانيان 2017-2018  
44 چاوان ابراهيم محمود محمد مئ ذميَريارى/بةيانيان 2017-2018  
45 مردان حاتم عزيز سعيد نيَر ذميَريارى/بةيانيان 2017-2018  
46 بيلال انور عمر رحيم نيَر ذميَريارى/بةيانيان 2017-2018  
47 ميران مصطفى محمد قادر نيَر ذميَريارى/بةيانيان 2017-2018  
48 صباح عبدالكريم محمد معروف نيَر ذميَريارى/بةيانيان 2017-2018  
49 محمد عمر علي محمد نيَر ذميَريارى/بةيانيان 2017-2018  
50 ئاواز محمود محمد كاكە الي مئ ذميَريارى/بةيانيان 2017-2018  
51 بالا محمد رشيد حسن نيَر ذميَريارى/بةيانيان 2017-2018  
52 اسو حميد احمد درويش نيَر ذميَريارى/بةيانيان 2017-2018  
53 محمد نصرالدين مجيد سفر نيَر ذميَريارى/بةيانيان 2017-2018  
54 حاتم كريم احمد حسين نيَر ذميَريارى/بةيانيان 2017-2018  
55 ئەمل هوشيار محمدامين مئ ذميَريارى/بةيانيان 2017-2018  
 
1 آسو سيامند حمه‌ كريم أحمد  نيَر ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
2 شاناز جبار كاكل معروف ميَ ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
3 امينه‌ احمد عبدالمحمد سبحان ميَ ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
4 امل ابراهيم عبدالله سليمان ميَ ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
5 دلكو سركو مجيد احمد ميَ ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
6 يسرى عثمان محمد ادريس ميَ ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
7 ديانا عبدالرحمن محمد سيف الله  ميَ ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
8 هونه‌ر انور محمد كاكه‌عبدالله  نيَر ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
9 شادان عبدالله رشيد احمد ميَ ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
10 ڤيان محمد سمين نريمان ميَ ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
11 احمد محمد رشيد احمد نيَر ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
12 ريباز حمزە‌ احمد محمد  نيَر ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
13 هه لاله حسن محمد روستم ميَ ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
14 سێوە صديق رستم شريف ميَ ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
15 سرمد آزاد احمد محمد  نيَر ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
16 هاوكار لقمان صديق محمود نيَر ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
17 چاوان عثمان محمد حسن ميَ ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
18 أيناس صلاح بهجت رفعت ميَ ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
19 هيرش سرحد محمدعلي فيض الله  نيَر ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
20 سارا فاروق محمد درويش ميَ ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
21 توانا حسن محمدامين عبدالعزيز نيَر ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
22 هێدي احمد محمدعلي صوفي عزيز ميَ ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
23 شيرين جاني احمد صالح ميَ ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
24 علي محمد علي عبدالقادر  نيَر ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
25 زهراء حميد علي فرج  ميَ ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
26 بيخال محمد صالح محمد ابراهيم  ميَ ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
27 ايمان حسن محمد فرج صالح  ميَ ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
28 محمد خليل صابر فتاح نيَر ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
29 بوكان محمد محمود على  ميَ ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
30 أرشد محمد رشيد مشير  نيَر ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
31 روبار مجيد محمود فرج ميَ ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
32 زارا سردار محمد رسول  ميَ ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
33 ايمان سلام احمد محمد  ميَ ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
34 زكاو صابر عبدالرحيم سليمان  ميَ ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
35 ژوڤيان انور محمد كاكه‌عبدالله ميَ ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
36 نرگس ابراهيم احمد مصطفى ميَ ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
37 نوات محمود علي خواكرم ميَ ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
38 آسيا سامان فريق طالب   ميَ ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
39 روژگار صلاح رشيد احمد ميَ ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
40 زريان نورالدين عبدالله قادر  ميَ ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
41 هاوژين حسن سليمان ابراهيم ميَ ذميريارى/ئيوارن 2017-2018  
42 نرمين مجيد حسين مصطفى مئ ذميَريارى/ئيَواران 2017-2018  
43 بنان مولود محمود فرج  مئ ذميَريارى/ئيَواران 2017-2018  
44 آرزو محمد محمود محمد  مئ ذميَريارى/ئيَواران 2017-2018  
45 روژان فاروق محمد درويش  مئ ذميَريارى/ئيَواران 2017-2018  
46 سارە‌ علي محي الدين خطاب مئ ذميَريارى/ئيَواران 2017-2018  
47 تارا عبدالله عزيز عبدالقادر  مئ ذميَريارى/ئيَواران 2017-2018  
48 ماريه‌ ياسين قادر كاكي مئ ذميَريارى/ئيَواران 2017-2018  
49 كويستان فاتح حسن عبدالرحيم مئ ذميَريارى/ئيَواران 2017-2019  
50 اسماء خورشيد محمد ويس مراد مئ ذميَريارى/ئيَواران 2017-2018  
51 شوخه‌ مهدي فرج محمد مئ ذميَريارى/ئيَواران 2017-2018  
52 سردار نوري محمود كل محمد  نيَر ذميَريارى/ئيَواران 2017-2018  
53 سيوە ميكائيل علي بشير مئ ذميَريارى/ئيَواران 2017-2018  
54 دنيا داود غايب سعيد  مئ ذميَريارى/ئيَواران 2017-2018  
55 شيرين ميكايل علي بشير مئ ذميَريارى/ئيَواران 2017-2018  
56 ڤيان عزالدين محمد على  مئ ذميَريارى/ئيَواران 2017-2018  
 
1 جلال كمال  محمد محلی نيَر روثيَووى 2017-2018  
2 خاوین ازاد حسین احمد ميَ روثيَووى 2017-2018  
3 دانا بایز محمد فرج سعید نيَر روثيَووى 2017-2018  
4 عمر كریم صالح محمد نيَر روثيَووى 2017-2018  
5 رێبین احمد حسن محمد نيَر روثيَووى 2017-2018  
6 سرمد حسن علی محمد نيَر روثيَووى 2017-2018  
7 شاهد امین علی احمد ميَ روثيَووى 2017-2018  
8 چومان فائق عبدالكریم رحیم نيَر روثيَووى 2017-2018  
9 زانا محمود بفری محمد نيَر روثيَووى 2017-2018  
10 رێناس رضا احمد امین ميَ روثيَووى 2017-2018  
11 محمد عمر عارف عول محمد نيَر روثيَووى 2017-2018  
12 ایاد محمد جمعه‌ حسین نيَر روثيَوى  2017-2018  
13 دلنیا نعمت كاكه‌ احمد رحیم مئ روثيَوى  2017-2018  
14 سه‌روەر بابكر محمد خدر نيَر روثيَوى  2017-2018  
15 دیانا دلیر حمید احمد مئ روثيَوى  2017-2018  
16 علی اكبر حارس شاهوار نيَر روثيَوى  2017-2018  
17 صالح عاصی حسین ناصر نيَر روثيَوى  2017-2018  
18 په‌یام جمال عبدالقادر محمود مئ روثيَوى  2017-2018  
19 سركار كریم عبدالقادر محمود نيَر روثيَوى  2017-2018  
20 شێنێ جبار علی كریم مئ روثيَوى  2017-2018  
21 شنیار خلف صالح حسن مئ روثيَوى  2017-2018  
22 ژیار نجم الدین عبدالله‌ احمد نيَر روثيَوى  2017-2018  
23 هه‌لو محمد عبدالله‌ علی نيَر روثيَوى  2017-2018  
24 فریاد ناصح محمود حمه‌ امین نيَر روثيَوى  2017-2018  
25 دانا بكر صالح معروف نيَر روثيَوى  2017-2018  
26 خیال عاصی محمد قادر مئ روثيَوى  2017-2018  
27 شینێ محمد محمد طالب محمد قادر مئ روثيَوى  2017-2018  
28 باخان محمد محمد عزیز فتاح مئ روثيَوى  2017-2018  
29 كریم  محمود محمد ابراهیم نيَر روثيَوى  2017-2018  
30 هارون ناظم قادر فاتح نيَر روثيَوى  2017-2018  
31 چاوان سردار محمد شوكت مئ روثيَوى  2017-2018  
32 ئاشتی صدیق قادر عزیز مئ روثيَوى  2017-2018  
33 شه‌هین طاهر علی محمد مئ روثيَوى  2017-2018  
34 ژیان نریمان حسین محمد مئ روثيَوى  2017-2018  
35 ته‌وار حسن مارف محمد مئ روثيَوى  2017-2018  
36 سەرچل اسماعیل ابراهیم نيَر روثيَوى  2017-2018  
37 هه‌وار احمد علی محمد نيَر روثيَوى  2017-2018  
38 كه‌یوان ابراهیم محمد محمود نيَر روثيَوى  2017-2018  
 
1 چرؤ محمد فتاح حمه‌ غريب ميَ تةكنةلوجيا زاينارى 2017-2018  
2 افين ايوب فهد عزيز ميَ تةكنةلوجيا زاينارى 2017-2018  
3 كاوان پشتيوان حمه‌ كريم نيَر تةكنةلوجيا زاينارى 2017-2018  
4 ديلان سعد الله هياس زوراب ميَ تةكنةلوجيا زاينارى 2017-2018  
5 يادگار علی عزيز قادر نيَر تةكنةلوجيا زاينارى 2017-2018  
6 امل جلال محمد احمد ميَ تةكنةلوجيا زاينارى 2017-2018  
7 هاوكار عمر محمد حسن نيَر تةكنةلوجيا زاينارى 2017-2018  
8 مروه‌ سيروان محمد قادر ميَ تةكنةلوجيا زاينارى 2017-2018  
9 يوسف محمد عبد الكريم حسن نيَر تةكنةلوجيا زاينارى 2017-2018  
10 احمد عاصی محمد حسين نيَر تةكنةلوجيا زاينارى 2017-2018  
11 يوسف حسين علی كريم نيَر تةكنةلوجيا زاينارى 2017-2018  
12 ڕيباز جمال احمد سعيد نيَر تةكنةلوجيا زاينارى 2017-2018  
13 هيمن محمود فيض الله كريم نيَر تةكنةلوجيا زاينارى 2017-2018  
14 دێكان محمد سليمان احمد ميَ تةكنةلوجيا زاينارى 2017-2018  
           
1 فرمێسك امجد محمد فيض الله مئ  بةيانيان/ IT 2017-2018  
2 باوه‌ر عباس صالح اورحيم نيَر  بةيانيان/ IT 2017-2018  
3 نڤار ابراهيم محمد سعيد مئ  بةيانيان/ IT 2017-2018  
4 ڕيشوان علی محمد علی نيَر  بةيانيان/ IT 2017-2018  
5 ئاكام جمال مجيد محمد نيَر  بةيانيان/ IT 2017-2018  
6 بناز جوامير ولی علی مئ  بةيانيان/ IT 2017-2018  
7 دانا كريم صمد صابر نيَر  بةيانيان/ IT 2017-2018  
8 خوله ازاد رشيد احمد مئ  بةيانيان/ IT 2017-2018  
9 بيشتوان صابر محمود قادر نيَر  بةيانيان/ IT 2017-2018  
10 شرمين يونس نجم الدين عبد الكریم مئ  بةيانيان/ IT 2017-2018  
11 كيوان فائق مجيد سليمان نيَر  بةيانيان/ IT 2017-2018  
12 شيلان رمضان فرج علی مراد مئ  بةيانيان/ IT 2017-2018  
 
1 امل اكبر رستم بیرام ميَ ئيوارنIT 2017-2018  
2 ايمان خليل سليمان حسين ميَ ئيوارنIT 2017-2018  
3 سولاف ابراهيم احمد حسن مئ IT/ئيواران 2017-2018  
4 سازان جلال حميد ابراهیم مئ IT/ئيواران 2017-2018  
5 چيا عسكر مراد علی مئ IT/ئيواران 2017-2018  
6 مهاباد احمد محمد امين مئ IT/ئيواران 2017-2018  
7 شيرين غافل جمعة علی مئ IT/ئيواران 2017-2018  
8 طه عبد نجم عبد شهاب نيَر IT/ئيواران 2017-2018  
9 محمد عيسى موسى جمال نيَر IT/ئيواران 2017-2018  
           
1 سامان عبدالفتاح عبدالحامد لطيف نيَر بةروبومى كيَلَطةيى 2017-2018  
 
1 كارزان على عزيز محمد نيَر دروستى ئاذةلَ 2017-2018  
2 سؤزان سالار محم أمين مئ دروستى ئاذةلَ 2017-2018  
3 كوردؤ جمال سليمان معروف نيَر دروستى ئاذةلَ 2017-2018  
 
1 سامان رستم كريم على نيَر باخدارى 2017-2018  
2 ریبەر سلام غريب فتاح نيَر باخدارى 2017-2018  
3 دەشنێ حسن حميد محمد مئ باخدارى 2017-2018  
Comments