2016-2017

 دەرچووانى ساڵى 2016-2017
1 دیارى عبدالرحمن سعید فرج نيَر كارةبا 2016-2017  
2 ئاریان محمود محمد سلێمان  نيَر كارةبا 2016-2017  
3 هاشم عثمان عارف فتاح  نيَر كارةبا 2016-2017  
4 دڵشاد کمال مجید ابراهیم  نيَر كارةبا 2016-2017  
5 نەوزاد ابو بکر سلمان نسیم نيَر كارةبا 2016-2017  
6 بشرى محمد عزیز احمد  مىَ كارةبا 2016-2017  
7 سۆما صدیق محمود عثمان مىَ كارةبا 2016-2017  
8 ماریا اکرم کاکە اولا على مىَ كارةبا 2016-2017  
9 سۆما صباح محمد فرج  مىَ كارةبا 2016-2017  
10 ژیان عاصى فتاح محمد  مىَ كارةبا 2016-2017  
11 ایڤان عدنان عزیز محمد  مىَ كارةبا 2016-2017  
12 احمد اراس حمید خودا داد  نيَر كارةبا 2016-2017  
13 وریا محمد محمود سمین نيَر كارةبا 2016-2017  
14 حیدر جلیل جانى محمد  نيَر كارةبا 2016-2017  
15 مسلم فاضل محمد على  نيَر كارةبا 2016-2017  
16 احلام دلێرکریم عزیز مىَ كارةبا 2016-2017  
17 هانا کمال رشید صالح مىَ كارةبا 2016-2017  
18 نیگار رحیم محمد كریم مئ كارةبا 2016-2017  
19 ئومێد محمد عمر محمد  نيَر كارةبا 2016-2017  
20 خیال سیروان عبداللە  مصطفى مىَ كارةبا 2016-2017  
21 هدى حمەلاو حسین مىَ كارةبا 2016-2017  
22 شادان رفعت خلیل غیدان  مىَ كارةبا 2016-2017  
23 هدى صباح اسماعیل محمد مىَ كارةبا 2016-2017  
24 دنیا عمر عبدللە سلیمان مىَ كارةبا 2016-2017  
25 پێشین حسن احمد عزیز نير كارةبا 2016-2017  
26 ژینۆ نجاة باقى ابراهیم  مىَ كارةبا 2016-2017  
27 شذى حکیم رستم سعید مىَ كارةبا 2016-2017  
28 حسن احمد حسین حسن نير كارةبا 2016-2017  
29 هاوکار جمال محمد محمود نيَر كارةبا 2016-2017  
30 هاڤان عزیز احمد غفار مىَ كارةبا 2016-2017  
31 اژین اکرم رحیم فرحان مىَ كارةبا 2016-2017  
32 هەنار حسین حمە رشید سعید  مىَ كارةبا 2016-2017  
33 ایمان عبدالقادر محمد توفیق  مىَ كارةبا 2016-2017  
34 حیدر صلاح شفیق  نيَر كارةبا 2016-2017  
35 پەیام ادریس عمر صابر  مىَ كارةبا 2016-2017  
36 مریم جبار جوهر معروف  مىَ كارةبا 2016-2017  
37 سیما جبار فقى محمد  مىَ كارةبا 2016-2017  
38 دانا عمر حمە کریم قادر  نيَر كارةبا 2016-2017  
39 بەیان جلال محمد امین  مىَ كارةبا 2016-2017  
40 رۆشنا جلال حمەلاو  مىَ كارةبا 2016-2017  
41 مریم محمد عباس غزال  نيَر كارةبا 2016-2017  
42 منیرە عزت محمود شریف  مىَ كارةبا 2016-2017  
43 عمر محمد طاهر شوكت نيَر كارةبا 2016-2017  
44 روخۆش جزا محمد مصطفى  مىَ كارةبا 2016-2017  
45 سامان جمال احمد قدورى  نيَر كارةبا 2016-2017  
 
1 مروە‌ عبدالكريم حميد محمد مىَ شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
2 فرهاد عبدالرحمن قادر عبدالله‌ نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
3 ميديا سردار حسين محمود مىَ شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
4 شاناز هارون محمد رشيد  مىَ شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
5 شامير انور عمر رسول  نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
6 ئه‌ڤين جمال على حمه‌رشيد مىَ شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
7 داليا عادل عباس محمد مىَ شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
8 ديانا عباس عبدالله‌ معروف مىَ شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
9 سارە‌ كامران قهرمان كريم مىَ شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
10 عمران علي مولود محمد امين نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
11 دليا محمد خداداد شهاب مىَ شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
12 ادم جلال حمه‌  مصطفی نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
13 عزيز كامران احمد فرج نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
14 زينب عبدالقادر ابراهيم قادر مىَ شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
15 اري محمد عبدالله‌ مجيد نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
16 بوكان عبيد حسێن فرج نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
17 چاوان غريب محمود عبدالله‌ مىَ شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
18 محمد احمد حمه‌ رشيد  نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
19 دلزار مجيد محمد سعيد  مىَ شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
20 هاوار محمود شريف شاكرم نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
21 رێبه‌ر عمر خالد حمه‌  نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
22 شاگوڵ محمد كريم فرج مىَ شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
23 سوزان رشيد عبدالكريم شريف مىَ شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
24 ادريس محمد علي فارس  نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
25 ريناس جمال كريم خورشيد  مىَ شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
26 زهراء احمد فلامرز امان الله‌ مىَ شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
27 هه‌ردی هادی ناميق احمد نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
28 جوان محمد احمد فتاح مىَ شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
29 په‌روا فه‌رهاد حسن رحيم مىَ شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
30 نيان سيامند غفور علي مىَ شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
31 شادان عماد حسن علي مىَ شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
32 ساری عثمان علي منوچه‌ر نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
33 ساكار عثمان احمد فرج مىَ شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
34 شيماء نجم الدین عبدالکریم حسن  مىَ شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
35 احمد يوسف اسماعيل رحيم نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
36 اڤان فیض الله‌ عاصي حمه‌صالح  مىَ شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
37 سه‌رخيل جمال محمد سرحت  نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
38 په‌روا جمال حمه‌ اسماعيل مىَ شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
39 حسين دليان سمين رئيس نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
40 ڤيان عدنان صابر حميد مىَ شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
41 محمد عبدالله‌ حسن صالح نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
42 ايلر اسماعيل رمضان محمد مىَ شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
43 كه‌يوان محسن جمعه‌ عبدالله‌ نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
44 زمن زين العابدين محمد حسين نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
45 ريژين انوە‌ر علي كريم مىَ شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
46 شيماء فريدون حمه رحيم رمضان مىَ شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
47 لاڤه‌ رسول احمد رسول  مىَ شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
48 علي مجيد خداداد علي نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
49 گوڵاڵه‌ عمر حسن رحيم مىَ شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
50 روشنا فاضل موسی امین مىَ شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
51 حمزە‌ احمد عيسى ميرولى نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
52 شوخان احمد رشيد حسن  مىَ شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
53 حنين كمال نامق سمين  مىَ شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
54 سجاد سليمان عبدالرحمن حسين نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
55 شلير صالح محمد صالح مىَ شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
56 گوڵاڵه نجم ولي محمود  مىَ شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
57 روشنا على محمد عبدالمحمد  مىَ شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
58 شلير محى الدين رشيد محمد  مىَ شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
59 احمد عبدالله‌ محمد عبدالرحمن  نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
60 احمد عقيل شبيب حبيب  نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
61 هه‌ردى كمال علي محمود  نيَر شيكارى نةخؤشيةكان 2016-2017  
 
1 زانیار سالار حمه‌ رە‌سول نيَر ثةرستارى 2016-2017  
2 رێگر لطیف سعید علی نيَر ثةرستارى 2016-2017  
3 رێبین عوسمان محمد عبدالرحمن نيَر ثةرستارى 2016-2017  
4 دیلان یاسین محمد فائق نيَر ثةرستارى 2016-2017  
5 ئاریان حسن ولی احمد نيَر ثةرستارى 2016-2017  
6 رابه‌ر فتاح مجید عزیز نيَر ثةرستارى 2016-2017  
7 تانیا عمر كریم رسول مىَ ثةرستارى 2016-2017  
8 چیمه‌ن عزیز امین عبدالرحیم مىَ ثةرستارى 2016-2017  
9 مه‌روە‌ محمود محمد فرج صالح مىَ ثةرستارى 2016-2017  
10 بیلال شه‌وكه‌ت عزیز احمد نيَر ثةرستارى 2016-2017  
11 به‌هار صالح علی محمد مىَ ثةرستارى 2016-2017  
12 لاوێن محمود محمد كاكه‌ عبدالله مىَ ثةرستارى 2016-2017  
13 خیابان مجید عبدالقادر ملا محمود مىَ ثةرستارى 2016-2017  
14 تارا ابوبكر محمد جاسم مىَ ثةرستارى 2016-2017  
15 ئه‌وین امیر حمه‌جبار محمود مىَ ثةرستارى 2016-2017  
16 علی محمد عبدالرحمن خليل نيَر ثةرستارى 2016-2017  
17 شنۆ حسن محمود رحیم مىَ ثةرستارى 2016-2017  
18 شنۆ هجران كریم مجید مىَ ثةرستارى 2016-2017  
19 سه‌ریاس اسعد عبدالقادر حمه‌سعید نيَر ثةرستارى 2016-2017  
20 سۆما غالب علی یوسف مىَ ثةرستارى 2016-2017  
21 هاوژین حسین عبدالقادر حسن مىَ ثةرستارى 2016-2017  
22 كۆیان قادر ابراهیم محمود مىَ ثةرستارى 2016-2017  
23 رێناز محمود فرهود مجید مىَ ثةرستارى 2016-2017  
24 دڵسۆز حسین محمود قادر مىَ ثةرستارى 2016-2017  
25 سارا بكر حسین عبدالقادر مىَ ثةرستارى 2016-2017  
26 به‌ڵێن بێستون ابراهیم محمود نيَر ثةرستارى 2016-2017  
27 چیا عزیز محمود رۆستم نيَر ثةرستارى 2016-2017  
28 توانا محمد سعید سلیمان نيَر ثةرستارى 2016-2017  
29 شیرین احمد مصطفی یارویس مىَ ثةرستارى 2016-2017  
30 شاجوان كریم علی احمد مىَ ثةرستارى 2016-2017  
31 رێكان عوسمان صالح محمد نيَر ثةرستارى 2016-2017  
32 انصار عمر احمد فتاح نيَر ثةرستارى 2016-2017  
33 باخان محمد حمه‌ صالح یار احمد مىَ ثةرستارى 2016-2017  
34 شاگوڵ محسین حمه‌ حسین مىَ ثةرستارى 2016-2017  
35 ته‌رزە‌ كریم احمد رشید مىَ ثةرستارى 2016-2017  
36 محمد حمید خورشید عبدالمحمد نيَر ثةرستارى 2016-2017  
37 زریان جلال حمه‌امین كاكه‌ حمه‌ مىَ ثةرستارى 2016-2017  
38 دیار محمد كاكه‌ محمود نيَر ثةرستارى 2016-2017  
39 زریان جلال ولی محمد نيَر ثةرستارى 2016-2017  
40 هاوكار باقی فائق محمد نيَر ثةرستارى 2016-2017  
41 دیاكۆ لوقمان نجیب مصطفی نيَر ثةرستارى 2016-2017  
42 زیاد سلام جبار امین نيَر ثةرستارى 2016-2017  
43 هدی جبار محمد فرج مىَ ثةرستارى 2016-2017  
44 اسیا ابوبكر صدیق حمه‌امین مىَ ثةرستارى 2016-2017  
45 كیژان والی محمد امان الله مىَ ثةرستارى 2016-2017  
46 به‌شدار عوسمان حمه ‌رشید صالح نيَر ثةرستارى 2016-2017  
47 شيروان حسين على مصطفى  نيَر ثةرستارى 2016-2017  
48 جێگر محمد حسن حمه‌ صالح نيَر ثةرستارى 2016-2017  
49 سوزان سعید حسن كریم مىَ ثةرستارى 2016-2017  
50 رێكه‌وت علی عمر كریم نيَر ثةرستارى 2016-2017  
51 عبدالله امين رشيد سعيد نيَر ثةرستارى 2016-2017  
52 ارام اورحمان حسین حمه‌ رشید نيَر ثةرستارى 2016-2017  
53 نوشيروان علي حمه‌ صالح سليمان نيَر ثةرستارى 2016-2017  
54 كيژان فاضل علي فرج  مىَ ثةرستارى 2016-2017  
           
1 سروە عبدالله محمد امین مىَ كارطيَرى كار 2016-2017  
2 زینب حکیم مجید محمد مىَ كارطيَرى كار 2016-2017  
3 ساکار کریم صبار مىَ كارطيَرى كار 2016-2017  
4 سیران مصطفی امین محمد مىَ كارطيَرى كار 2016-2017  
5 سنور طاهر علی حسین مىَ كارطيَرى كار 2016-2017  
6 چاوان عبدالله محمد صالح احمد مىَ كارطيَرى كار 2016-2017  
7 جوان علی جاسم شاهواز مىَ كارطيَرى كار 2016-2017  
8 کوسار عبدالله حسن یوست نيَر كارطيَرى كار 2016-2017  
9 محمد عبدالرحمن رفیق امین نيَر كارطيَرى كار 2016-2017  
10 نسرین خالد رمضان کریم مىَ كارطيَرى كار 2016-2017  
11 باخان شلال علی محمود مىَ كارطيَرى كار 2016-2017  
12 مژدە هیوا محمد صالح محمد سعید مىَ كارطيَرى كار 2016-2017  
13 علی کامل علی ملک نيَر كارطيَرى كار 2016-2017  
14 ئاریا عبدالکیم عارف محمد مىَ كارطيَرى كار 2016-2017  
15 خراسان حسین صوفی عزیز مىَ كارطيَرى كار 2016-2017  
16 شنو مضان علی احمد مىَ كارطيَرى كار 2016-2017  
17 خەبات صالح محمد سعدون مىَ كارطيَرى كار 2016-2017  
18 سلیمان عثمان محمد قادر نيَر كارطيَرى كار 2016-2017  
19 کانیاو صادق احمد محمود مىَ كارطيَرى كار 2016-2017  
20 جوانە محمود محمد رشید شاویس مىَ كارطيَرى كار 2016-2017  
21 هلالە بکر محمد صالح احمد مىَ كارطيَرى كار 2016-2017  
22 ژیلوان ابراهیم احمد محمود مىَ كارطيَرى كار 2016-2017  
23 میدیا امیر عمر عبدالله مىَ كارطيَرى كار 2016-2017  
24 محمد حسن حمە امین نيَر كارطيَرى كار 2016-2017  
25 پشتیوان بکر هدایت اسماعیل نيَر كارطيَرى كار 2016-2017  
26 دلنیا حسام الدین توفیق جاور مىَ كارطيَرى كار 2016-2017  
27 شوان عثمان علی نيَر كارطيَرى كار 2016-2017  
28 اشنا صالح عبدالله محمد مىَ كارطيَرى كار 2016-2017  
29 حمزە عبدالله فرج معروف نيَر كارطيَرى كار 2016-2017  
30 شاهو کاکا اولا رحیم خلیفە نيَر كارطيَرى كار 2016-2017  
31 محمد نامق کریم صالح نيَر كارطيَرى كار 2016-2017  
32 شنیار محمد صدیق عبدالله مىَ كارطيَرى كار 2016-2017  
33 خیلان رضا احمد محمود مىَ كارطيَرى كار 2016-2017  
34 گیلان ابراهیم صالح مىَ كارطيَرى كار 2016-2017  
35 محمد احمد عبدالله محمد نيَر كارطيَرى كار 2016-2017  
36 مریوان حمزە عمر عزیز نيَر كارطيَرى كار 2016-2017  
37 شلیر جبرائیل ابراهیم مىَ كارطيَرى كار 2016-2017  
38 دیلان هاشم امین محمد مىَ كارطيَرى كار 2016-2017  
39 سروشت صدیق مجید عزیز مىَ كارطيَرى كار 2016-2017  
40 شادمان عبدالرحمن عبدالقادر علی نيَر كارطيَرى كار 2016-2017  
41 گیاباند خدر عزیز خدر مىَ كارطيَرى كار 2016-2017  
42 روشنا ابراهیم عبدالمحمد عزم مىَ كارطيَرى كار 2016-2017  
43 شنیار حمید شریف قادر مىَ كارطيَرى كار 2016-2017  
44 اوات احمد هواس حمە مراد مىَ كارطيَرى كار 2016-2017  
45 ایه کریم اسماعیل فرج مىَ كارطيَرى كار 2016-2017  
46 میوان جزاء قادر معروف مىَ كارطيَرى كار 2016-2017  
47 هیوا درویش حمە امین سلیمان نيَر كارطيَرى كار 2016-2017  
 
1 عمر عبدالرحمن كريم علي نيَر ذميَريارى 2016-2017  
2 ريبين حمه‌جان روستم محمد  نيَر ذميَريارى 2016-2017  
3 شنيان دلشاد احمد سمين  مىَ ذميَريارى 2016-2017  
4 بهار جبار رضا علي مىَ ذميَريارى 2016-2017  
5 حسين قادر حميد احمد نيَر ذميَريارى 2016-2017  
6 اڤين عباس فائق رشيد مىَ ذميَريارى 2016-2017  
7 سرود خالد محمد ابراهيم نيَر ذميَريارى 2016-2017  
8 شوانه‌ عبدالله رشيد احمد نيَر ذميَريارى 2016-2017  
9 شكار جوهر محمد خضر نيَر ذميَريارى 2016-2017  
10 ديرين زيدان عبدالقادر احمد مىَ ذميَريارى 2016-2017  
11 ريبين شيركو احمد محمد نيَر ذميَريارى 2016-2017  
12 پيمان موسى محمد حيدر مىَ ذميَريارى 2016-2017  
13 امينه‌ ستار رحيم قورباني مىَ ذميَريارى 2016-2017  
14 دانا محمد قادر قهرمان  نيَر ذميَريارى 2016-2017  
15 زريان محمد قادر محمود نيَر ذميَريارى 2016-2017  
16 ئاريان صابر حسن بندر نيَر ذميَريارى 2016-2017  
17 شنيار كريم محمد امين محمد مىَ ذميَريارى 2016-2017  
18 هيرۆ عزيز محمد مراد مىَ ذميَريارى 2016-2017  
19 كاسو حميد امين صالح نيَر ذميَريارى 2016-2017  
20 هيفه‌ علي محمد قادر مىَ ذميَريارى 2016-2017  
21 شه‌هلا علي اسماعيل علي مىَ ذميَريارى 2016-2017  
22 ژيان حسن قادر مصطفى  مىَ ذميَريارى 2016-2017  
23 ئاوات محمود صالح قادر نيَر ذميَريارى 2016-2017  
24 تريفه‌ كمال علي محمود مىَ ذميَريارى 2016-2017  
25 رقيه‌ محمد حمه‌علي سليمان  مىَ ذميَريارى 2016-2017  
26 زانيار صادق احمد محمد نيَر ذميَريارى 2016-2017  
27 چيلان ناظم منصور عارب  مىَ ذميَريارى 2016-2017  
28 ديكان عبدالله احمد وسين مىَ ذميَريارى 2016-2017  
29 دە‌رون سعيد صالح علي مىَ ذميَريارى 2016-2017  
30 نيڤان حسين ميرزا كلاي  مىَ ذميَريارى 2016-2017  
31 چرۆ هجران كريم مجيد مىَ ذميَريارى 2016-2017  
32 هيران ابراهيم محمد محمود مىَ ذميَريارى 2016-2017  
33 سوزان اوميد حسن صالح مىَ ذميَريارى 2016-2017  
34 سهام هيدايت كامل رسول مىَ ذميَريارى 2016-2017  
35 محمد اسماعيل علي ستار  نيَر ذميَريارى 2016-2017  
36 لقمان ستار عظيم محمد  نيَر ذميَريارى 2016-2017  
37 لولاو علي بابا مراد محمود مىَ ذميَريارى 2016-2017  
38 باخان رشيد حمه‌فرج حمه‌سعيد مىَ ذميَريارى 2016-2017  
39 محمد حسين روستم صالح نيَر ذميَريارى 2016-2017  
40 محمد جلال عبدالجبار احمد نيَر ذميَريارى 2016-2017  
41 شنو نوري محمد احمد مىَ ذميَريارى 2016-2017  
42 عبدالله احمد صالح علي  نيَر ذميَريارى 2016-2017  
43 اواز مجيد سعيد صالح مىَ ذميَريارى 2016-2017  
44 زانيار ناصر حكيم محمد  نيَر ذميَريارى 2016-2017  
45 ابتسام جمال حبيب سعيد مىَ ذميَريارى 2016-2017  
46 سولاف محمود عبدالعزيز حسن  مىَ ذميَريارى 2016-2017  
47 بيخال غالي محمد علي مىَ ذميَريارى 2016-2017  
48 شيما شيرزاد رستم نادر مىَ ذميَريارى 2016-2017  
49 راستي ولي مصطفى اسماعيل  نيَر ذميَريارى 2016-2017  
50 رييان فريد عبدالله عزيز مىَ ذميَريارى 2016-2017  
51 وە‌رزير سعيد قادر علي نيَر ذميَريارى 2016-2017  
52 علي عبدالباقي سلام واحد نيَر ذميَريارى 2016-2017  
 
1 محمد ‌حمود احمد صالح نيَر روثيَوي 2016-2017  
2 عبدالله سردار احمد محمد نيَر روثيَوي 2016-2017  
3 ریبین عبدول خالد میرزا كریم نيَر روثيَوي 2016-2017  
4 چومان دلشاد محمد یارویس نيَر روثيَوي 2016-2017  
5 سعد عیسى جمعه‌ جبرائیل نيَر روثيَوي 2016-2017  
6 سیروان سامى محمد حسین نيَر روثيَوي 2016-2017  
7 محمد على محمد سعید نيَر روثيَوي 2016-2017  
8 یونس رشید مجید احمد نيَر روثيَوي 2016-2017  
9 امین عبدالله‌ رشید كریم نيَر روثيَوي 2016-2017  
10 ریناس محمد قادر مصطفى مىَ روثيَوي 2016-2017  
11 دیدار احمد محمد كریم مىَ روثيَوي 2016-2017  
12 هاودین حسن توفیق محمود مىَ روثيَوي 2016-2017  
13 شادى ابراهیم احمد حسین مىَ روثيَوي 2016-2017  
14 نزار ستار احمد عبدالقادر نيَر روثيَوي 2016-2017  
15 شكار سالار فتاح حسین نيَر روثيَوي 2016-2017  
16 بشرى كریم عزیز عباس مىَ روثيَوي 2016-2017  
17 زرنگ بیساران یونس اسماعیل نيَر روثيَوي 2016-2017  
18 فه‌رهه‌نگ جعفر توفیق محمد نيَر روثيَوي 2016-2017  
19 دیار محمد حمید سعید نيَر روثيَوي 2016-2017  
20 ریناس محمد على نزر مىَ روثيَوي 2016-2017  
21 پێشه‌وا عمر خالد حمه‌ صادق نيَر روثيَوي 2016-2017  
22 جزا عاصى عبدالقادر رحیم نيَر روثيَوي 2016-2017  
23 اسامه‌ محمد بكر نورى نيَر روثيَوي 2016-2017  
24 ریكار صدیق  عبدالله‌ احمد نيَر روثيَوي 2016-2017  
25 بشدار محمود احمد محمد نيَر روثيَوي 2016-2017  
26 سلمان رحمان غفار فرج نيَر روثيَوي 2016-2017  
27 به‌رهه‌م محمد محسن فرج نيَر روثيَوي 2016-2017  
28 خالد جمال محمود معروف نيَر روثيَوي 2016-2017  
29 بلال عمر محمد احمد نيَر روثيَوي 2016-2017  
30 رزگار محمود مجید حمید نيَر روثيَوي 2016-2017  
31 ئالان ارسلان محمد معروف نيَر روثيَوي 2016-2017  
32 سیروان طاهر عبدالله امین نيَر روثيَوي 2016-2017  
33 فاطمه‌ بكر حمید سلیمان مىَ روثيَوي 2016-2017  
34 محمد عادل احمد بابى نيَر روثيَوي 2016-2017  
35 په‌یام عبدالرحمن محمد امین مىَ روثيَوي 2016-2017  
36 محمد عمر على شریف نيَر روثيَوي 2016-2017  
37 عادل طه‌ عبدالمحمد براخاس نيَر روثيَوي 2016-2017  
38 سارە‌ بكر محمد رشید مىَ روثيَوي 2016-2017  
39 سلمان صابر محمد عبدالرحمن نيَر روثيَوي 2016-2017  
40 ئه‌لوە‌ن عبد القادر احمد محمود مىَ روثيَوي 2016-2017  
41 عبدالرحمن محمد روۆف على نيَر روثيَوي 2016-2017  
42 على هاشم اسماعیل كریم نيَر روثيَوي 2016-2017  
43 بیلال عطا محمد فتاح نيَر روثيَوي 2016-2017  
44 كۆچر على محمد عبدالله‌ نيَر روثيَوي 2016-2017  
45 بنیامین نصر الدین احمد محمد نيَر روثيَوي 2016-2017  
46 كارزان عمر محمود فتح الله نيَر روثيَوي 2016-2017  
47 شادیه محمد حمه‌ امین صالح مىَ روثيَوي 2016-2017  
48 احمد اكرم عبدالكریم محمود نيَر روثيَوي 2016-2017  
49 هاوكار على عبدالقادر حسن نيَر روثيَوي 2016-2017  
 
1 خیال بابان سعید امین مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
2 تارا طە رشید محمد مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
3 سروە کریم محمد امین  مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
4 زهرە عبد الحمید عباس محمود مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
5 ژینو احمد ابراهیم احمد  مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
6 شیداء عدنان غیدان محمد مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
7 احمد محمد عزیز محمد نيَر دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
8 محمد عمر عبدالرحمن عزیز نيَر دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
9 مژدە على احمد مصطفى  مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
10 کاشما اسماعیل بکر صدیق مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
11 گزنگ اسماعیل رسول حسن مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
12 روبار فرحان بختیار سیف اللە مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
13 ئەیوب عبدالرحمن على سعید نيَر دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
14 شنیار محمد احمد کریم مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
15 پشتوان حسین محمود خلیل نيَر دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
16 تافان یاسین حمە فرج محمد مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
17 سلام انور حمە حارس نيَر دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
18 رقیە روستم محمد محمود مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
19 سوزان جلیل نورى امین مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
20 چنار محمود احمد عبدالرحمن  مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
21 محمد عبداللە على عزیم نيَر دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
22 پەرى عبداللە محمد عثمان  مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
23 دیارى عثمان کریم مارف نيَر دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
24 هدى فائق حمە کریم مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
25 دژوار حسام الدین احمد نيَر دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
26 لیلى لقمان قادر محمد مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
27 سەروەر صدیق حسن حمە کریم نيَر دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
28 ڕۆژان جبار مصطفى خوامراد مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
29 خێلان طارق عبدالقادر عبدالرحمن مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
30 ریناس عاصى محمود محمد مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
31 زریان ئومید احمد فرج  نيَر دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
32 شیرین محمد نورى محمد طالب مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
33 شێنێ هیوا لطیف حمە  مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
34 پرژین ازاد عطا حمە جان مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
35 رغدە حسن ابراهیم صالح مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
36 زریان ریبوار محمد مولود نيَر دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
37 بەرواز ازاد احمد حمە خان مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
38 ئەڤین عبداللە حمە سعید حمە صالح مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
39 بلال رؤف محمد میکرم  نيَر دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
40 چیا فایق محمد فرج نيَر دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
41 چنار حمە سلیم محمد کریم عبداللە مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
42 خالیدە‌ خطاب عمر مولود مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
43 محمد ابوبکر احمد عبدالفتاح نيَر دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
44 ڕۆژان رشید محمد على  مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
45 هەستى بختیار احمد حمە سعید مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
46 ریژاو رسول جزا حاتم مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
47 دەریا رؤوف عمر شریف مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
48 بەرهەم غریب فرج احمد نيَر دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
49 لیلى بیمان قادر کریم مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
50 ڤان انور قادر صالح مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
51 اسیا نجم الدین احمد عارف مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
52 لیلى جبار رحیم قوربانى مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
53 مریم هادى بارام فرج مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
54 دنیا عزت عزیز صابر مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
55 نزیرە احمد حسن احمد  مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
56 پرژین ابراهیم احمد توفیق مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
57 دانا اکرام على خلیفە نيَر دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
58 أسودە قادر صالح عبدالرحمن مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
59 سلمان محمود محمد قادر نيَر دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
60 هیرۆ خوارحم حمە رحیم مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
61 شادى جمال عبدالقادر سعید مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
62 رزگار ناصر عبداللە محمود نيَر دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
63 ئایار محمد محمود کاکە برا نيَر دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
64 مەریوان حمە صالح محمد سعید نيَر دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
65 پەرى بختیار عبدالکریم حمە  مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
66 ئاشنا حسین على غیدان مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
67 دلشاد دارا محمود عزیز نيَر دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
68 ئاشنا صدیق قادر عزیز مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
69 شیرین سعید عزیز رشید مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
70 محمد عثمان عباس کریم نيَر دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
71 کەوسەر نجم الدین فخر الدین حکیم مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
72 شارا روستم احمد رحیم مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
73 اشواق عصام کریم محمد مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
74 محمد حسن على محمد امین نيَر دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
75 یاسین طە عبد المحمد براخاس نيَر دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
76 جوانە قانع محمد عبدالرحمن مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
77 کۆژار ابوبکر قادر محمد مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
78 بیرون سعید عزیز یوسف  نيَر دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
79 رابەر محسن سلیمان اسماعیل نيَر دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
80 محمد عثمان شریف محمد نيَر دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
81 دێنێ محمد غریب صالح مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
82 هەردى قادر محمود على  نيَر دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
83 سازان احمد حاتم  شریف مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
84 بەرهەم احمد عمر عبدالکریم نيَر دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
85 اڤان على حسین حاتم مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
86 اواز اسماعیل کریم رضا مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
87 کەیوان عثمان فتاح رحیم نيَر دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
88 شنو محمد عبد الکریم  محمد مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
89 گونا جزاء طالب محمود مىَ دروستى ئاذةلَ 2016-2017  
 
1 هیمن صابر محمد محمود نيَر باخدارى 2016-2017  
2 خیال انور احمد محمد مىَ باخدارى 2016-2017  
3 مرواری نوری احمد رحیم مىَ باخدارى 2016-2017  
4 تارا عبد الخالق احمد فتاح مىَ باخدارى 2016-2017  
5 دیلان حمید رشید مصطفی نيَر باخدارى 2016-2017  
6 مەرزیە عمر حمد مصطفی مىَ باخدارى 2016-2017  
7 هیران فاضل علی فرج مىَ باخدارى 2016-2017  
8 گوڵالە كمال محمود خضر مىَ باخدارى 2016-2017  
9 بنان یداللە علی طهماس مىَ باخدارى 2016-2017  
10 مژدە رمضان علوان خلف مىَ باخدارى 2016-2017  
11 هێرو صلاح عباس سعید مىَ باخدارى 2016-2017  
12 شیرین حمە امین قادر مىَ باخدارى 2016-2017  
13 هلالە احمد امین روستم مىَ باخدارى 2016-2017  
14 بناز كاكە اولا  رحیم مىَ باخدارى 2016-2017  
15 بریار صباح احمد محمد نيَر باخدارى 2016-2017  
16 هاوناز أحمد محمد قادر مىَ باخدارى 2016-2017  
17 سنا‌ء علی عبد الرحمن رحیم مىَ باخدارى 2016-2017  
18 گوڵاڵە عبد الكریم محمد حمید مىَ باخدارى 2016-2017  
19 زریان سلام حمە صالح نيَر باخدارى 2016-2017  
20 ئاڤان صادق حمە احمد مىَ باخدارى 2016-2017  
21 بوكان انور احمد محمد نيَر باخدارى 2016-2017  
22 گونا سعید فتاح كریم مىَ باخدارى 2016-2017  
23 سۆزان شهاب احمد محمود مىَ باخدارى 2016-2017  
24 ئەژین رشید كریم محمود مىَ باخدارى 2016-2017  
25 پیام محمود فتاح سلیمان مىَ باخدارى 2016-2017  
26 زیرەك جمیل حمە خان عزیز نيَر باخدارى 2016-2017  
27 أریڤان طیب علی حمید مىَ باخدارى 2016-2017  
28 شاكار بكر احمد فتاح نيَر باخدارى 2016-2017  
29 اواز محمد حسن ناصر مىَ باخدارى 2016-2017  
30 لانە عمر محمد امین كریم مىَ باخدارى 2016-2017  
31 باوەر اسماعیل محمد غیاص نيَر باخدارى 2016-2017  
32 محمد نوری محمد امین درویش محمد نيَر باخدارى 2016-2017  
33 شلیر رسول جلال محمد مىَ باخدارى 2016-2017  
34 گونا محمد حسین عبد الكریم مىَ باخدارى 2016-2017  
35 تەنیا جوهر توفیق علی مىَ باخدارى 2016-2017  
36 دیلان حمە صالح قادر مىَ باخدارى 2016-2017  
37 عبدالله رمضان محمد شریف نيَر باخدارى 2016-2017  
38 ئاسودە جمیل فرج محمد مىَ باخدارى 2016-2017  
39 چالاك علی محمد طاهر نيَر باخدارى 2016-2017  
40 دنیا بكر حسن محمد مىَ باخدارى 2016-2017  
41 بشری محمد عبد الكریم فتاح مىَ باخدارى 2016-2017  
42 وفاء شورش احمد پاشا مىَ باخدارى 2016-2017  
43 هێشوان محمد حمید احمد مىَ باخدارى 2016-2017  
44 سرباز عسكر حسین عبد القادر نيَر باخدارى 2016-2017  
45 فرمان لقمان نوری زۆران نيَر باخدارى 2016-2017  
46 سروە صالح احمد فرج مىَ باخدارى 2016-2017  
47 زانا كاكە مجید رمضان نيَر باخدارى 2016-2017  
48 خلات محمد قادر احمد مىَ باخدارى 2016-2017  
49 جوانە سعید فرج سلیمان مىَ باخدارى 2016-2017  
50 دەریا حمید محمد جمعە مىَ باخدارى 2016-2017  
51 مەبەست عطا مجید كریم نيَر باخدارى 2016-2017  
 
1 كمال عزيز محمد ولايةت نيَر IT 2016-2017  
2 رازاو جلال عزم حيدر مىَ IT 2016-2017  
3 ضنور جاسم محمد إبراهيم مىَ IT 2016-2017  
4 هةريز كريم قادر محمد مىَ IT 2016-2017  
5 سارية جمال صابر روستم مىَ IT 2016-2017  
6 كاروان حسن قادر رحيم نيَر IT 2016-2017  
7 حكيم محمد نورى محمد طالب نيَر IT 2016-2017  
8 طةرميان سعيد حمة رشيد نيَر IT 2016-2017  
9 بةهرة حيدر محمود رسول مىَ IT 2016-2017  
10 بيريظان اكرم احمد محمد مىَ IT 2016-2017  
11 مازن حسن احمد حسن نيَر IT 2016-2017  
12 سايان اركان حسن محمد مىَ IT 2016-2017  
13 يحيى بكر حمةعلي مولود نيَر IT 2016-2017  
14 ثةيام صباح حسين محمود مىَ IT 2016-2017  
15 هدى عماد احمد حميد مىَ IT 2016-2017  
16 أسماء حمة امين حسن قادر مىَ IT 2016-2017  
17 فةرمان كريم حسين محمد نيَر IT 2016-2017  
18 نةرمين داود درويش عبد الله مىَ IT 2016-2017  
19 صلاح عبد القادر محمد نورى نيَر IT 2016-2017  
20 شكار محمد رحيم قادر نيَر IT 2016-2017  
21 كاروان فاضل عبد الرحمن نيَر IT 2016-2017  
22 راويَز حمةجان محمد عزيز نيَر IT 2016-2017  
23 جوتيار فتاح احمد محمد نيَر IT 2016-2017  
24 هةلؤ محمد رشيد عبد الكريم نيَر IT 2016-2017  
25 شهريار كمال غريب محمد مىَ IT 2016-2017  
26 سؤما طارق محمد احمد مىَ IT 2016-2017  
27 كومانج حسام الدين ابابكر نيَر IT 2016-2017  
28 دةشتى عباس علي فلامرز نيَر IT 2016-2017  
29 ليلى بكر عزيز مىَ IT 2016-2017  
30 كوثر سالار اكبر احمد مىَ IT 2016-2017  
31 كةشاو خليل عادل محمد مىَ IT 2016-2017  
 
1 هێرۆ فهاد عبدالله مجید مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
2 سارا داود امین محمد مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
3 ڕێباز محمد امین حسن نيَر بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
4 دە‌شنێ خلیل عبدالكریم مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
5 چنار خلیل حسین مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
6 لۆزان عبدالرحمن عبدالكریم  مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
7 هێرۆشكر ابراهیم صالح مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
8 خه‌بات كامل جوهر محمد مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
9 شادی مجید عزیز محمد مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
10 شێركۆ حسن حمه‌امین روستم  نيَر بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
11 سازان محمود محمد مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
12 سارا بهمن علی حسین مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
13 زینب محمد ملك مراد مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
14 بنان نعمان محمود حسن مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
15 نه‌ورۆز فائق فرج كاكل مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
16 ژیان جلال رشید احمد مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
17 شاگوڵ علی عبدالقادر سلیمان مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
18 چنور محمد حسن كرم مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
19 سعاد رشید محمد ابراهیم مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
20 شادیه‌ حمید عبدالرحمن كریم مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
21 نه‌رمین توفیق محمد كاكه‌ مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
22 سارا علی عبدالرحمن مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
23 هیوا محمد رشید خورشید نيَر بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
24 چنیار گۆران فتاح محمد مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
25 كمال ابراهیم صالح قادر نيَر بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
26 لاوێن مشیر علی یوسف مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
27 شه‌هێن حسێن حمه‌ حسن مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
28 بیگرد حسین صالح رحیم مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
29 شه‌هێن جلال قادر علی مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
30 هیوا صدیق محی الدین قادر نيَر بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
31 هونه‌ر كامه‌ران صابر كاكه‌  نيَر بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
32 سه‌ركه‌وت سه‌ردار هه‌واس  نيَر بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
33 ئه‌ژین حسن محمد قادر مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
34 هاوكار جلال نادر صالح نيَر بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
35 شیرین عثمان محمد لفتی نيَر بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
36 چۆڤین نوری سعید محمد مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
37 شیدا محمد میرزا شاه مراد مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
38 دڵنیا مختار قادر صادق مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
39 ئالاء نوری جمیل حسن مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
40 شاناز رحیم كریم مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
41 فاتح عمر حسن عبدالكریم نيَر بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
42 ڕاوێژ خدر قادر خدر نيَر بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
43 میدیا فائق صالح كریم مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
44 بیداء كامران ابراهیم شكر مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
45 گوڵاڵه‌ مشیر علی یوسف مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
46 محمد اسكندر امین عبدالرحیم نيَر بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
47 سروشت محمد امین كریم مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
48 تروسكه‌ كمال محمد حمد امین مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
49 زانیار حسین عبدالله‌ احمد نيَر بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
50 ته‌نیا محمد حسین عبدالكریم مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
51 بنان رحیم احمد حمه‌سلیم مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
52 بناز جهاد جوهر حسن مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
53 محمد محمد  صالح احمد نيَر بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
54 كاوە‌ مصطفی احمد رضا  نيَر بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
55 ژیڤان نوزاد شوكت مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
56 نیاز صالح قادر نادر مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
57 ديلان جبار ابراهيم اسماعيل نيَر بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
58 سه‌روە‌ت سه‌ردار قادر محمد نيَر بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
59 شه‌هێن ظاهرعوالعزیز محمد مىَ بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
60 به‌رزان فتاح عبدالله كریم نيَر بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
61 دڵشاد محمد حمید رشید نيَر بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
62 چێنه‌ر جلال علی كریم نيَر بةروبومى كيلطةيي 2016-2017  
Comments