2015-2016

2015-2016
1 زاراجبار قادر احمد  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
2 شرمين حسين احمد محمود  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
3 اْياد جلال حمد قادر نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
4 سه‌رياس على عبدالله حسين  نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
5 شهله عثمان نصرالله عبدالله  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
6 سروشت حسن حسين محمد  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
7 كه‌ژال حسين حسن احمد  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
8 اْليان عزيز احمد امين مآ کارگێرى کار 2015-2016  
9 زريان سعيد لطيف صوفي غفور مآ کارگێرى کار 2015-2016  
10 مژده‌عمر علي وه‌لي  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
11 سنورشاكراحمد درويش  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
12 كانى محمد على فرج  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
13 سنگرصالح عبدالقادر علي  نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
14 هوار احمد كريم على  نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
15 په‌يام نورى عبدالله‌ احمد نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
16 ساكارعمر محمود كاكه‌  نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
17 هردى رشيد غيدان حمد  نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
18 نيگار عاصى محمد محمد رشيد  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
19 پروين تحسين عبدالعزيز جمعه‌  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
20 هه‌كارى دلير وهاب مارف  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
21 هيرو عمر احمد پيروت  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
22 ژيان عبدالرحمن محمود  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
23 ساكارعلى رشيد محمد  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
24 سورمه‌ محمد ستارجبار مآ کارگێرى کار 2015-2016  
25 هيوا محمد حسن محمد نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
26 يادگار خليل كاكه‌ احمد  نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
27 زريان عثمان محمدفرج مآ کارگێرى کار 2015-2016  
28 شێنى جزاء احمد سعيد  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
29 دنيانصرالله سعدالله فتح الله  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
30 ميديا گوران احمد خليفه‌   مآ کارگێرى کار 2015-2016  
31 شاهومحمود علي احمد  نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
32 پيشه‌وا محمد غالي عبدالله‌ مآ کارگێرى کار 2015-2016  
33 عبدالله محمود قادر احمد  نيَرِ کارگێرى کار 2015-2016  
34 كانياومحمود احمد كرم  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
35 به‌ختيار توفيق صالح سلمان نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
36 محمد يونس حسين بابا على نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
37 خيال حمه‌رشيد محمدحسين  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
38 عادل شفيق رحيم حمد  نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
39 تارا وادى عبدالقادر احمد مآ کارگێرى کار 2015-2016  
40 شهرام صلاح توفيق عبدالله  نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
41 چِومان عمر محمد سعيد  نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
42 گوران قادر محمد كريم  نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
43 هاوكار عثمان حسين حسن  نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
44 دانامصطفى محمد صديق غفور نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
45 اْسيا سمين محمد عبدالرحمن مآ کارگێرى کار 2015-2016  
46 حيدر سعيد رشيد قادر نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
47 اراز عثمان مصطفى محمد نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
48 درياسليم احمد سالم  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
49 بيخال حسن فرج شامراد مآ کارگێرى کار 2015-2016  
50 ديمن نجدت عبدالوهاب عبدالقادر مآ کارگێرى کار 2015-2016  
51 دلشادحسين حسن كريم  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
52 ڤيان محمود محمد وسين  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
53 ڤانيا جليل خدر رحيم  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
54 ديلان علوان حمه احمد  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
55 محمد عبدالوهاب جاسم درويش نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
56 جميله‌ محمد احمد مراد مآ کارگێرى کار 2015-2016  
57 هريم احمد عبدالقادر سبحان  نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
58 ديارسالار وادى عزيز نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
59 سلمى ستار محمد رحيم  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
60 سيوان كريم عبدالرحمن مامه‌ خان  نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
61 سه‌رهه‌نگ نورى علي عبدالقادر نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
62 سه‌ركه‌وت محمد حسن محمد  نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
63 تريفه‌ ياسين احمد مصطفى مآ کارگێرى کار 2015-2016  
64 هيرو عبدالرحمن علي سعيد مآ کارگێرى کار 2015-2016  
65 شلير علي سان احمد  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
66 محمد محمود محمد قادر  نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
67 فرهاد فائق باوو كروم  نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
68 ليلى ستار محمد صالح  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
69 اسو عثمان احمد حسن نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
70 زيتون كامران احمد حمه‌صالح مآ کارگێرى کار 2015-2016  
71 مريم جلال حسين احمد  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
72 شوان يوسف حسين صالح  نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
73 كاروان اكرم رحمن مجيد  نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
74 هیوا محمد مارف نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
75 بنار على رسول حمه‌سور  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
76 په‌يمان ابراهيم على ابراهيم  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
77 سواره‌ جلال احمد محمد  نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
78 چياحمه‌ نجم حمه‌امين محمد  نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
79 محمد محمود عمر حسین نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
80 ديار علي محمود كاكه‌ نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
81 هاوكار فاتح صابر سمین نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
82 هيرو فرهاد محمد كريم  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
83 پيمان سمين احمد حميد مآ کارگێرى کار 2015-2016  
84 ته‌لار فاتح محمد علي مآ کارگێرى کار 2015-2016  
85 بيخال امين عبدالرحمن فتاح مآ کارگێرى کار 2015-2016  
86 محمد قاضي كريم امين  نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
87 اْشنا محمد نجيب صوفي محمود مآ کارگێرى کار 2015-2016  
88 احمد رشيد مجيد احمد نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
89 احمد محمد عبدالله‌ علي نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
90 كاوه‌ عبدالكريم محمد نادر  نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
91 دنيامولود شاهوازعباس  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
92 برژين محمد فرج محمود مآ کارگێرى کار 2015-2016  
93 نوزاد ولي صالح احمد  نيَرِ کارگێرى کار 2015-2016  
94 پخشان برهان رحمت حمه‌ حسن مآ کارگێرى کار 2015-2016  
95 بفرين محمد اسماعيل عبدالقاسم مآ کارگێرى کار 2015-2016  
96 اينار فتاح محمد خوا كرم مآ کارگێرى کار 2015-2016  
97 جمال جلال حسين صوفي حسن نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
98 سازان محمود صالح سليمان  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
99 امانج حمة صالح قادر نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
## حيدرسمير ظاهر قادر  نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
## شيداء امين احمد علي  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
## نيازمحمد امين عبدالرحمن  نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
## خالد محسن رحيم رحمان نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
## بيستون هلمت محمد صالح عزيز نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
## بنازجبار محمدروستم  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
## سارا سوران محمدحسام الدين  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
## ساكارجبارمحمود محمد  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
## هريم هاكو رسول محمد شريف نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
## زيلان نصرالدين محمود احمد نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
## حسين قادر احمد حسن نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
## نورا اسماعيل خالد محمد  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
## يوسف طاهر على عويد نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
## روخوش ياسين محمد فرج  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
## سه‌ر به‌ ست على صالح خوارحيم  نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
## احمد حسيێن كاكه‌ محمد نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
## محمد مجيد عبدالكريم مارف  نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
## حنان جبار رؤوف صديق مآ کارگێرى کار 2015-2016  
## نبزاكبر محمد سعيد  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
## شه‌نگه ‌نجم احمد محمد  مآ کارگێرى کار 2015-2016  
## اريان كريم احمد غفار نيَر کارگێرى کار 2015-2016  
           
1 ده‌روون یاسین عبدالله فتاح  مآ باخدارى 2015-2016  
2 ریناز ابراهیم حسین عبدالقادر  مآ باخدارى 2015-2016  
3 سیوان ابراهیم عزیز مصطفى  مآ باخدارى 2015-2016  
4 شیماء عمران عبدالله قادر  مآ باخدارى 2015-2016  
5 كژال شوان على محمد مآ باخدارى 2015-2016  
6 كژال على معروف قاره‌مان مآ باخدارى 2015-2016  
7 محمد صابر سعید احمد  نيَر باخدارى 2015-2016  
8 هاوسه‌ر كامران حمه‌ سعید محمد مآ باخدارى 2015-2016  
9 نازدار عثمان بكر احمد  مآ باخدارى 2015-2016  
10 هه‌وار محمود محمد سعید  مآ باخدارى 2015-2016  
11 شاره‌بان حمه‌ فرج عبدالرحمان مآ باخدارى 2015-2016  
12 اسرین احمد حمه‌كریم احمد مآ باخدارى 2015-2016  
13 هیرۆ محمود قادر حسن مآ باخدارى 2015-2016  
14 شه‌هێن یاسین احمد قادر  مآ باخدارى 2015-2016  
15 فاطمه احمد بهرام قادر  مآ باخدارى 2015-2016  
16 ده‌رون هیوا احمد صالح  مآ باخدارى 2015-2016  
17 شاجوان فتاح سعید حمه‌ كریم  مآ باخدارى 2015-2016  
18 دانا عزیز محمد امین محی الدین نيَر باخدارى 2015-2016  
19 شیلان كامران حسن ملك على  مآ باخدارى 2015-2016  
20 شارا قادر احمد محمود مآ باخدارى 2015-2016  
21 به‌هره‌ رووف رحیم عبدالله مآ باخدارى 2015-2016  
22 زیێرین جلال عمر بابه‌ مآ باخدارى 2015-2016  
23 ریژین كاضم شه‌وكه محمود مآ باخدارى 2015-2016  
24 زمزم زكریا حمه مصطفى‌  مآ باخدارى 2015-2016  
25 الاء جبار سمین رشید  مآ باخدارى 2015-2016  
26 دلخوش صلاح على عزیز مآ باخدارى 2015-2016  
27 به‌رهه‌م جلال قادر محمد نيَر باخدارى 2015-2016  
28 شيراز احمد صوفي عزيز مآ باخدارى 2015-2016  
29 لانه‌ خلیل عادل محمد مآ باخدارى 2015-2016  
30 راویژ طاهر كریم عبدالله مآ باخدارى 2015-2016  
31 اشتى ابراهیم عبدالله صالح مآ باخدارى 2015-2016  
32 رمضان ابراهیم درویش محمود نيَر باخدارى 2015-2016  
33 هژار جبار محمود عبدالقادر  نيَر باخدارى 2015-2016  
34 كاروان حمه‌ حسن قادر شریف نيَر باخدارى 2015-2016  
35 اخلاص ئه‌یوب غریب حسن مآ باخدارى 2015-2016  
36 به‌رهه‌م احمد محمد على  نيَر باخدارى 2015-2016  
37 سه‌رده‌شت ابراهیم حامد فتاح  نيَر باخدارى 2015-2016  
38 لیمو حسین احمد فتاح  مآ باخدارى 2015-2016  
39 امل محمد حسین عبدالقادر  مآ باخدارى 2015-2016  
40 شڤان حسین عبدالقادر محمد  مآ باخدارى 2015-2016  
           
1 ئاكام محمد محمود حمەجان  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
2 چنور بكر حمە صالح عبدالله  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
3 باخان حسن علی حمە امین  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
4 بنار عبدالله توفیق سعید  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
5 گوڵاڵە جمیل محمود محمد  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
6 بختیار سلیمان احمد عزیز  نيَر دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
7 حیدر علی محمد امین محمد صالح  نيَر دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
8 نسرین حمید پاشا بهرام محمد  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
9 بەهرە محمد محمد خان فرج  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
10 كویستان غریب حمە صالح عبدالله  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
11 دانا هیدایت حمە سعید مصطفی مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
12 گیابەند قادر محمود قادر  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
13 بیخاڵ قادر محمد كریم       مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
14 مەروان لایق فایق حسن  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
15 دانا فاتح روستم حمە حسن  نيَر دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
16 فینك لطیف عمر غریب  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
17 هانا جلال نوری قادر  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
18 نبرد محمد سلیمان فقی  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
19 باڵا كاوە ابراهیم احمد  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
20 وەرزێر جلال حمە صالح حسین  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
21 راز بها‌ء الدین محمد حسن  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
22 اكو محمد توفیق سعید  نيَر دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
23 دیلان اسماعیل محمود سلیمان  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
24 سروە جلال  فتاح كریم  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
25 سوما كاوە فریق حسن  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
26 ساكار حسن خضر حسن  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
27 ئارام غفور محمود رحیم  نيَر دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
28 زیبەند حكیم عبدالخالق صمد  نيَر دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
29 ابراهیم احمد ابراهیم صالح  نيَر دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
30 هەژار خالند عمر قادر  نيَر دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
31 سەرخیل جمال محمد رشید  نيَر دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
32 دیلان حسین محمود عبدالقادر  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
33 ڕۆشنا قادر عثمان زوراب  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
34 حسین عمر محمد احمد  نيَر دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
35 بیگرد ابراهیم حمد امین وه‌تمان مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
36 محمد اسماعیل سرتیب علی  نيَر دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
37 ماریا ادم جعفر احمد  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
38 شكریە عبدالله عبدالله رسول  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
39 ڕێواز محمود حمە عزیز حمە فرج  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
40 ڕۆشنا عثمان حسین مارف  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
41 زریان انور فرج امین  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
42 تابلو دڵشاد احمد حمە شریف  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
43 سارا محمود كاكە حمە خلیفە  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
44 ڕیكەوت عزم محمد رشید  نيَر دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
45 بنار محمد عبدالقادر محمد  نيَر دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
46 شیما‌ء هادی احمد كریم  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
47 چیمن عثمان رحیم   مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
48 كاڵێ‌ انور عمر محمد مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
49 هیرۆ محمد صابر سمین  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
50 ایوب فائق محمد شریف  نيَر دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
51 ڤیان كریم احمد قادر  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
52 مريم عبدالكريم رحمن محمد مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
53 كۆسار قادر معروف علی  نيَر دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
54 برهان حسن محمد مجید   نيَر دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
55 ئارام محمد حسن عبدالله  نيَر دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
56 نیگار احمد رشید احمد  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
57 سارا نوزاد محمد امین مصطفی مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
58 ئارێز احمد مولود مصطفی  نيَر دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
59 اڤین عباس محمد قادر  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
60 ڕیناس محمد صالح عبدالفتاح عبدالرحمن  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
61 سازان احمد محمد كرم  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
62 ئاوات ئازاد حمە حمە علی  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
63 تاڤگە اكرم انور رسول  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
64 شهین لقمان حمید محمد  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
65 ڤیان حسن ابراهیم احمد  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
66 چیا ابراهیم محمد صالح   مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
67 ماڤی عبدالقادر سمین امین  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
68 سەربەست احمد فرج روستم  نيَر دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
69 ارزو احمد محمد عبالكریم  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
70 بختیار عمر حمد عمر  نيَرِ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
71 هێشو ارسلان توفیق عبدالله  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
72 تاڤگە عبدالله عبدالرحمن روستم  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
73 هێڤی والی عبدالله عبالرحمن  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
74 اشنا كریم محمد عبدالكریم  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
75 محمد رزگار محمد سلیم  نيَرِ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
76 شاخوان نامق توفیق مصطفی  نيَر دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
77 ایمان محمد عبدالله قادر   مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
78 سەركەوت محمد محمد امین مصطفی  نيَر دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
79 ئاكام هیدایت لطیف محی الدین  نيَر دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
80 هیرۆ توفیق سلیمان عبدالرحمان  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
81 نیگا قادر حمە عزیز محمد  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
82 خەرمان احمد عارف  اولا محمد  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
83 ڕێژاو امید قاسم عباس مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
84 دیكان هیدایت محمد فایق  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
85 ارجوان لایق نوری فتاح  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
86 ئارام عبدالرحمن علی سعید  نيَر دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
87 مۆید عبد الخالق جمیل مجید  نيَر دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
88 سەریاس محمد حمە رشید نيَر دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
89 شاناز حمید صالح شریف  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
90 سفین محمد احمد حسین  مآ دروستى ئاژەڵ 2015-2016  
           
1 امل محمد احمد محمد  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
2 ئارۆ عثمان حمە روستم  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
3 ئاكار خلیل عمر عبدالله  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
4 ریكار شیرزاد عثمان مصطفی  نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
5 سرمد علی رحیم رمضان  نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
6 ریباز محمد طیب محمد  نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
7 بناز حسین كاكە رش حسن مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
8 سیوە جلیل اورحیم درویش  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
9 ژیار وهاب احمد محمد  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
10 ریواز مجید حسن محمود  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
11 شرین مولود كریم سلیمان  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
12 اسما‌ء یاسین ابراهیم خضیر  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
13 عمر نوری محمد حسن  نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
14 احمد فواد جاسم احمد  نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
15 ایە محمد مجید قادر  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
16 ژیار وهاب عثمان محمود مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
17 هیڤی كمال حمە غفور محمود مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
18 دارا محمد جلبی حمە جان  نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
19 شاجوان عمر عبدالقادر سلیمان مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
20 بەهیز كریم محمد مارف  نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
21 جوان رشید مجید ابراهیم  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
22 حورا‌ء عباس احمد كریم  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
23 عبدالله عبدالرحمن محمد امین نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
24 دیار میرزا محمد عبدالكریم  نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
25 هاوری نجات افندی عزیز  نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
26 شینی غفور قادر محمد  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
27 ژینو احمد حسن مارف  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
28 بەرهەم حسن حسین كریم  نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
29 كویان محمد حسین محمد  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
30 شیفا‌ء احمد عارف علی  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
31 سمیە جلال احمد قادر  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
32 خەبات خسرو جمال علی  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
33 ریكەوت لطیف عمر عبدالله  نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
34 هونەر علی مولود احمد  نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
35 پەرژین ابراهیم احمد فرج  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
36 هەریم لقمان عبدالكریم حمە  نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
37 محمد حسن عبدالله سعید  نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
38 هاوكار جمال محمد مجید  نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
39 پیشەنگ عبدالله بیروت محمود  نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
40 احمد جاسم محمد سلیمان  نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
41 مژدە فائق عبدالمحمد محمود  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
42 ایوب صالح صابر صالح  نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
43 ریژوان علی سورە حمە شەل نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
44 سندس حسن عزیز صالح  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
45 دالیا خلیل علی بشیر  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
46 حمزە بشارەت كریم نریمان نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
47 احمد كنعان یوسف صالح نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
48 كوثر محمد سلیمان قادر مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
49 كویستان لطیف عمر محمد  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
50 دلپاك طالب عول كریم محمد مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
51 عمر احمد خدر وسو  نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
52 هاوری عطا فائق عبدالكریم  نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
53 ئاریان محمد عبدالله احمد  نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
54 احمد عیسی خلف مهدی  نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
55 شڤان عثمان عبدالله سعدون  نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
56 ئالان عبدالله علی احمد  نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
57 سمیرە سعید ابوبكر خسرو  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
58 هاوژین سمین محمد كریم  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
59 حنین حسین محمد درویش  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
60 روژان ستار خضر عبدالرحمن  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
61 شیدا‌ء كامیران ابراهیم شكر  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
62 نجوی احمد صابر حسین مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
63 شادمان زوراب غفور حمە  نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
64 چاوان محمد حمە رشید صالح  نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
65 غیث عمار امین رحیم نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
66 مهند امیر عبدالقادر مزاحم نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
67 شنگی سلاح قادر احمد  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
68 مشتاق نصور ابراهیم حسین  نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
69 امل ناظم محمد سمین  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
70 سوران فتاح ابراهیم سعید  نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
71 رەوشت محمد حمە كریم حسین  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
72 ریشوان احمد ابراهیم احمد  نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
73 شفان عبدالامیر ابراهیم احمد نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
74 اڤان علی محمود علی  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
75 زهیر طاهر فتحی مجید  نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
76 شینی ابراهیم  عبدالله مصطفی مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
77 دەریا صابر حسن محمد  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
78 حكیم عمر محمد صالح نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
79 سارا محمد علی سعید  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
80 سهام رحمان ابراهیم كاكە مند  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
81 هاوژین روؤف محمد امین  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
82 سنور صلاح رحیم امین  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2015-2016  
           
1 بروا عمر حمه‌ مصطفی نيَر پەرستارى 2015-2016  
2 بریار قادر عزیز علی نيَر پەرستارى 2015-2016  
3 به‌لین كمال محمد اكرم نيَر پەرستارى 2015-2016  
4 ريناس مجيد كريم محمود مآ پەرستارى 2015-2016  
5 به‌خشین فلاح فقی سلیمان حسین مآ پەرستارى 2015-2016  
6 لاوین حسین محمد علی فرج مآ پەرستارى 2015-2016  
7 نازه‌ تۆفیق محمود احمد مآ پەرستارى 2015-2016  
8 بان اشرف جمال عبدالله‌ مآ پەرستارى 2015-2016  
9 ره‌نجده‌ر كمال علی فدعم نيَر پەرستارى 2015-2016  
10 بسۆز حمه‌صالح رشید محی الدین مآ پەرستارى 2015-2016  
11 سه‌ركار عبدالله‌ فرج عبدالرحمن نيَر پەرستارى 2015-2016  
12 مژده‌ محمد عبدالرحمن احمد مآ پەرستارى 2015-2016  
13 شۆخان حسین حاجی رسول احمد  مآ پەرستارى 2015-2016  
14 سلام محمد حمه‌خان میرزا نيَر پەرستارى 2015-2016  
15 هیمن علی وسمان رسول نيَر پەرستارى 2015-2016  
16 شاجوان احمد محمود قادر مآ پەرستارى 2015-2016  
17 ڤانیا جافر محمد فرج مآ پەرستارى 2015-2016  
18 سازان محسن محمود حمه‌علی مآ پەرستارى 2015-2016  
19 هاوژین علی حمه‌غریب ره‌زا مآ پەرستارى 2015-2016  
20 سارا جبار قادر مصطفی مآ پەرستارى 2015-2016  
21 ضحی محمد سعدالله‌ فتح الله‌ مآ پەرستارى 2015-2016  
22 هه‌ورین سلیم عبدالرحمن قادر مآ پەرستارى 2015-2016  
23 ریكان حمه‌جزا امین مصطفی نيَر پەرستارى 2015-2016  
24 اژین حسن محمد حسین مآ پەرستارى 2015-2016  
25 روناك محمد حمه‌صالح حسین مآ پەرستارى 2015-2016  
26 هه‌ریم رسول حاجی عبدالقادر نيَر پەرستارى 2015-2016  
27 باوه‌ر عثمان عبدالله‌ سلیمان نيَر پەرستارى 2015-2016  
28 چرا جلال حمه‌علی رحمن  مآ پەرستارى 2015-2016  
29 شاكار محمدامین بابكر برایم نيَر پەرستارى 2015-2016  
30 به‌یان قادر احمد امین مآ پەرستارى 2015-2016  
31 چرا محمود حمه‌رشید مجید مآ پەرستارى 2015-2016  
32 دلخواز نادر محمد محمد مآ پەرستارى 2015-2016  
33 فه‌رمان دارا محمود محمد  نيَرِ پەرستارى 2015-2016  
34 محمد فریدون رحمان ابراهیم نيَرِ پەرستارى 2015-2016  
35 هه‌ردی عمر محمدرشید محمد نيَرِ پەرستارى 2015-2016  
36 سامان حیدر یاور سفر نيَر پەرستارى 2015-2016  
37 بۆكان محمد عزیز فتاح نيَر پەرستارى 2015-2016  
38 هدی دلشاد محمود عباس مآ پەرستارى 2015-2016  
39 هاوناز نوه‌ر عبدالله‌ جعفر مآ پەرستارى 2015-2016  
40 عبدالله‌ احمد قادر احمد نيَر پەرستارى 2015-2016  
41 محمد فائق فتاح محمد نيَر پەرستارى 2015-2016  
42 په‌یام فتاح عبدالله‌ احمد مآ پەرستارى 2015-2016  
43 هیشو اشرف غریب احمد مآ پەرستارى 2015-2016  
44 اركان نجاه‌ عزیز احمد نيَر پەرستارى 2015-2016  
45 ایمان صابر علی كمر مآ پەرستارى 2015-2016  
46 كیژان سیروان محمود محمد مآ پەرستارى 2015-2016  
47 كیوان سلیمان محمد محمود نيَر پەرستارى 2015-2016  
48 دیمه‌ن بارام احمد بارام مآ پەرستارى 2015-2016  
49 دانا عطا محمود قادر نيَر پەرستارى 2015-2016  
50 دالیا عطا شریف محمدكریم مآ پەرستارى 2015-2016  
51 ایمان وسی علی رسول مآ پەرستارى 2015-2016  
52 چنور جابر عبدالرحمن محمد  مآ پەرستارى 2015-2016  
53 زریان سالار محمد محمد مآ پەرستارى 2015-2016  
54 قادر حسن محمد سعید نيَر پەرستارى 2015-2016  
55 هاوژین امین كریم قادر مآ پەرستارى 2015-2016  
56 باخان عمر رشید سعید مآ پەرستارى 2015-2016  
57 خه‌لات عزیز محمد عزیز  مآ پەرستارى 2015-2016  
58 جه‌نه‌ت جمال حمه‌صالح حمه‌امین مآ پەرستارى 2015-2016  
59 كالی مصطفی محمود فتاح مآ پەرستارى 2015-2016  
60 نیگار سعید مصطفی محمد  مآ پەرستارى 2015-2016  
61 دیار محمود احمد عزیز نيَر پەرستارى 2015-2016  
62 شەیدا حسین رسول سلێمان مآ پەرستارى 2015-2016  
63 لاولاو حسن محمد على مراد مآ پەرستارى 2015-2016  
64 په‌یوه‌ست احمد محمود مصطفی  نيَر پەرستارى 2015-2016  
65 به‌هره‌ بكر حمه‌علی مصطفی مآ پەرستارى 2015-2016  
66 محمد علی محمود گول محمد نيَر پەرستارى 2015-2016  
67 هاوری امین محمد قادر نيَر پەرستارى 2015-2016  
68 كوثر محمد كریم جاسم مآ پەرستارى 2015-2016  
69 بینا ایوب عبدالله‌ فرج مآ پەرستارى 2015-2016  
70 به‌لین نجم الدین كریم محمد نيَر پەرستارى 2015-2016  
71 توانا رؤوف عبدالله سلێمان نيَر پەرستارى 2015-2016  
72 به‌رهه‌م محمد علی رسول نيَر پەرستارى 2015-2016  
73 كاروخ فاتیح مجید رشید نيَر پەرستارى 2015-2016  
74 چالاك محمد شریف محمدامین نيَر پەرستارى 2015-2016  
75 هێرۆ برزان محمد اسماعیل مآ پەرستارى 2015-2016  
76 اومید محمد امین محی الدین نيَر پەرستارى 2015-2016  
77 هونه‌ر حمید مجید محمد  نيَر پەرستارى 2015-2016  
78 خه‌نده‌ محمد حسین عبدالكریم مآ پەرستارى 2015-2016  
79 چالاك محمد امین محمدصالح نيَر پەرستارى 2015-2016  
80 ایوب عبدالكریم عبدالله‌ سبحان نيَر پەرستارى 2015-2016  
81 شادڵ براباش عبدالرحمن سمین مآ پەرستارى 2015-2016  
           
1 محمد علی احمد قادر نيَر کارەبا 2015-2016  
2 صباح جمال صابر أحمد نيَر کارەبا 2015-2016  
3 زهرە  عمر عبد القادر حسن مآ کارەبا 2015-2016  
4 هەردی حسن خورشید مجید  نيَر کارەبا 2015-2016  
5 ژیلا مسعود حسین علی مآ کارەبا 2015-2016  
6 وەرزیر مجید سعید حسین  نيَر کارەبا 2015-2016  
7 خیابان ناصح حمە سعید أحمد مآ کارەبا 2015-2016  
8 جیهان داود وهاب محمد مآ کارەبا 2015-2016  
9 سركوت فائق محمد علی  نيَر کارەبا 2015-2016  
10 بیریڤان علی محمد محمود مآ کارەبا 2015-2016  
11 حسین قادر احمد عبد الرحمن  نيَر کارەبا 2015-2016  
12 امید كاوە عزیز عبدالله  نيَر کارەبا 2015-2016  
13 حیاە احمد حسن عبدالله  مآ کارەبا 2015-2016  
14 نسرین  جبار قادر جوامیر            مآ کارەبا 2015-2016  
15 شنو محمد حمە علی عزیز مآ کارەبا 2015-2016  
16 ساكار ممند سعید عزیز مآ کارەبا 2015-2016  
17 أزاد حسین محمد  محمود نيَر کارەبا 2015-2016  
18 عرفان رحیم نادر احمد  نيَر کارەبا 2015-2016  
19 حسین خدر عبدالله اسماعیل  نيَر کارەبا 2015-2016  
20 زارا محمد سعید محمد مآ کارەبا 2015-2016  
21 سوما حسن احمد محمود  مآ کارەبا 2015-2016  
22 كاروان احمد صابرمحمد نيَر کارەبا 2015-2016  
23 مریم دارا عزیز جاسم  مآ کارەبا 2015-2016  
24 سلوێ‌ حسن بیچان عزیز مآ کارەبا 2015-2016  
25 بیریڤان جمال احمد محمد مآ کارەبا 2015-2016  
26 سرخێڵ علی رحیم محمود نيَر کارەبا 2015-2016  
27 سارا محمد غریب عزیز مآ کارەبا 2015-2016  
28 شونم محمد نوری ابراهيم مآ کارەبا 2015-2016  
29 راستی صلاح محمد خورشید  مآ کارەبا 2015-2016  
30 سازگار حسام الدین احمد سليمان مآ کارەبا 2015-2016  
31 دلخوش نامق احمد محمد مآ کارەبا 2015-2016  
32 زریان محمد حسین هومر مآ کارەبا 2015-2016  
33 سەرژین عبد الواحد علی محمود مآ کارەبا 2015-2016  
34 رزگار خدر حمە امین محمد نيَر کارەبا 2015-2016  
35 هوشیار عوزیر عمر أحمد نيَر کارەبا 2015-2016  
36 بسمە محمد  داود عسكر  مآ کارەبا 2015-2016  
37 سلمان عوسمان علی حسن نيَر کارەبا 2015-2016  
38 شوانە ازاد صابر محمد نيَر کارەبا 2015-2016  
39 ایمان روؤف عبدالله سبحان  مآ کارەبا 2015-2016  
40 شادی خالد بكر نوری  مآ کارەبا 2015-2016  
41 سمارە احمد محمد امین مآ کارەبا 2015-2016  
42 ئاریان صالح فتح الله محمد  نيَر کارەبا 2015-2016  
43 توانا عبد المجید حسین صادق  نيَر کارەبا 2015-2016  
44 عمر عادل محمد صالح   محمود              نيَر کارەبا 2015-2016  
45 علی محمد شكر سمین نيَر کارەبا 2015-2016  
46 علی عدنان سلطان جعفر نيَر کارەبا 2015-2016  
47 ڤیان كریم صالح محمد  مآ کارەبا 2015-2016  
48 شرمین اكرم حسین امين مآ کارەبا 2015-2016  
49 دلیر رسول حسن رسول  نيَر کارەبا 2015-2016  
50 بەختەوەرعبدالله طیب نوری نيَر کارەبا 2015-2016  
51 هاوسر بكر صدیق محمد عزیز مآ کارەبا 2015-2016  
52 هەڵۆ حسین احمد فتاح نيَر کارەبا 2015-2016  
53 گلارە جبار حمید غفور مآ کارەبا 2015-2016  
54 دلنیا كریم رشید ابراهیم  مآ کارەبا 2015-2016  
55 كوثر عزیز عبدالله كریم مآ کارەبا 2015-2016  
56 زهرا‌ء عدنان ناظم محمد مآ کارەبا 2015-2016  
57 سلام محمد حسن اسماعیل نيَر کارەبا 2015-2016  
58 ئەژین علی پاشا صبری         مآ کارەبا 2015-2016  
59 روبار حسن علی غیدان مآ کارەبا 2015-2016  
60 اژین سلیم رستم شریف  مآ کارەبا 2015-2016  
61 كوماراحمد محمد عبدالرحمن نيَر کارەبا 2015-2016  
62 سنور طه جبار ابراهیم مآ کارەبا 2015-2016  
63 بیخال عبدالرحمن رشید احمد     مآ کارەبا 2015-2016  
64 سوران محمود محمد سمین  نيَر کارەبا 2015-2016  
65 زهرا‌ء هشمت ابراهیم محمد  مآ کارەبا 2015-2016  
66 احمد سعید رشید قادر  نيَر کارەبا 2015-2016  
67 شنۆ بكر محمود حسن                    مآ کارەبا 2015-2016  
68 زهرا‌ء عبد الكریم ابراهیم اسماعيل  مآ کارەبا 2015-2016  
69 أسو محمود احمد أسماعیل نيَر کارەبا 2015-2016  
70 نیان احمد حسین عبد الرحمن  مآ کارەبا 2015-2016  
71 هاجر مهدی احمد عبد  مآ کارەبا 2015-2016  
72 أیە عبدالباسط ناظم محمد مآ کارەبا 2015-2016  
73 زكریا كامل رشید مجيد مآ کارەبا 2015-2016  
74 پری فارس محی الدین عزیز مآ کارەبا 2015-2016  
75 كەژال ذوالفقار جواد عباس مآ کارەبا 2015-2016  
76 بشری حكیم كریم رستم  مآ کارەبا 2015-2016  
77 جیلان مجید احمد غفار  مآ کارەبا 2015-2016  
78 ناسكە احمد حمە غریب غفور مآ کارەبا 2015-2016  
79 چاوان محمد رحیم احمد مآ کارەبا 2015-2016  
80 شاخان حسین محمود قادر مآ کارەبا 2015-2016  
81 جلال محمد امین قادر نيَر کارەبا 2015-2016  
82 هێرو غفور نوری روؤف                  مآ کارەبا 2015-2016  
83 نەزیرە عثمان محمود حمە كریم  مآ کارەبا 2015-2016  
84 بریار صالح علی احمد               نيَر کارەبا 2015-2016  
85 برهان حمە كریم حسین نيَر کارەبا 2015-2016  
86 هدی عزیز علی رحمن  مآ کارەبا 2015-2016  
87 هۆشمند صالح عبد الكریم نيَر کارەبا 2015-2016  
88 شاهۆ كمال محمد نجم سعید نيَر کارەبا 2015-2016  
89 دیكان فرج محمد امین محمود مآ کارەبا 2015-2016  
90 ارزو خسرو صابر احمد  مآ کارەبا 2015-2016  
           
1 نضال محمد على عبدالرحمن  مآ ژمێریارى 2015-2016  
2 أسماعيل خليل عبدالله‌ أمين مآ ژمێریارى 2015-2016  
3 محمد عمر على ولى نيَرِ ژمێریارى 2015-2016  
4 حنين عواد سعدون عوده‌ مآ ژمێریارى 2015-2016  
5 روژان احمد امين محمد مآ ژمێریارى 2015-2016  
6 أسوده‌ ابراهيم ولي على مآ ژمێریارى 2015-2016  
7 نازار جبار عبدالله‌ حسين  مآ ژمێریارى 2015-2016  
8 يسرى خالد محمد فرج مآ ژمێریارى 2015-2016  
9 ايمان كمال محمد سمين مآ ژمێریارى 2015-2016  
10 يونان شێرزاد فائق محمد صالح  مآ ژمێریارى 2015-2016  
11 أشتى على حسين محمد مآ ژمێریارى 2015-2016  
12 پيام علي حمه‌ غريب عبدالله‌ مآ ژمێریارى 2015-2016  
13 خنده‌ طاهر احمد فرج مآ ژمێریارى 2015-2016  
14 چاوان محمد عزيز كريم قادر مآ ژمێریارى 2015-2016  
15 الاء فارس حسن كاظم مآ ژمێریارى 2015-2016  
16 نازه‌نين هيلال مبارك غێدان مآ ژمێریارى 2015-2016  
17 سعاده‌ محمد سعيد علي وهاب مآ ژمێریارى 2015-2016  
18 خۆشناو محمد صالح عبدالله‌ محمد نيَر ژمێریارى 2015-2016  
19 نه‌رمين خضر رسول خضر مآ ژمێریارى 2015-2016  
20 گه‌شاو كاوه‌ حمزه‌ محمد مآ ژمێریارى 2015-2016  
21 كوثر عبدالرحمن محمد مجيد مآ ژمێریارى 2015-2016  
22 توران اسفنديار گول نزر يار نزر نيَر ژمێریارى 2015-2016  
23 خبات رزگار قادر محمد مآ ژمێریارى 2015-2016  
24 كالێ كامران عزيز رشيد مآ ژمێریارى 2015-2016  
25 هاوار عزيز محمد طالب  مآ ژمێریارى 2015-2016  
26 شيلان محمد عبدالكريم جوامێر مآ ژمێریارى 2015-2016  
27 رميثه‌ سليم وسو احمد ابراهيم مآ ژمێریارى 2015-2016  
28 هه‌ردى عمر كريم حمه‌ نيَر ژمێریارى 2015-2016  
29 سحر غازى عباس سعيد مآ ژمێریارى 2015-2016  
30 دنيا جبار نصرالدين سعيد مآ ژمێریارى 2015-2016  
31 ئه‌ژين محمود حسين أمين مآ ژمێریارى 2015-2016  
32 داستان فريق محمد رشيد عبدالرحمن مآ ژمێریارى 2015-2016  
33 چرۆ عادل بيوش امين مآ ژمێریارى 2015-2016  
34 أوميد صالح عبدالكريم محمد نيَر ژمێریارى 2015-2016  
35 يسرى احمد مصطفى صالح مآ ژمێریارى 2015-2016  
36 زريان عادل احمد ابراهيم مآ ژمێریارى 2015-2016  
37 كيژان واحد رشيد امين مآ ژمێریارى 2015-2016  
38 حسين على رحيم عبدالكريم  نيَر ژمێریارى 2015-2016  
39 سيوه‌ صادق رشيد كريم مآ ژمێریارى 2015-2016  
40 شپول عمر ابراهيم على مآ ژمێریارى 2015-2016  
41 ئايلين حمه‌ رشيد حمه‌ شريف غني مآ ژمێریارى 2015-2016  
42 زارا على محمد ميكرم مآ ژمێریارى 2015-2016  
43 ئارێز دارا ابراهيم عبدالكريم نيَر ژمێریارى 2015-2016  
44 زانا لطيف فرج خورشيد نيَر ژمێریارى 2015-2016  
45 شيلان عبدالقادر فهمي علي مآ ژمێریارى 2015-2016  
46 زريان محمد على عبدالله مآ ژمێریارى 2015-2016  
47 ئاڤان رضا صادق نجم مآ ژمێریارى 2015-2016  
48 دلسۆز مقداد حمه‌ عزيز حمه‌ على مآ ژمێریارى 2015-2016  
49 نياز صالح محمود عبدالقادر مآ ژمێریارى 2015-2016  
50 فاطمه‌ سيد مراد بابا مراد محمود مآ ژمێریارى 2015-2016  
51 ارزو مجيد حسن معروف مآ ژمێریارى 2015-2016  
52 جوانه‌ جلال جبار مجيد  مآ ژمێریارى 2015-2016  
53 دالیا فرهاد ابراهیم اسماعیل مآ ژمێریارى 2015-2016  
54 فيراس اسعد حسين عزيز  مآ ژمێریارى 2015-2016  
55 چنور عمر عبدالله‌ شريف  مآ ژمێریارى 2015-2016  
56 ئاره‌زو محمد كريم فتاح  مآ ژمێریارى 2015-2016  
57 عائشه‌ صلاح الدين محمد امين مآ ژمێریارى 2015-2016  
58 بناز حسن خورشيد عزيز مآ ژمێریارى 2015-2016  
59 شاجوان عطا عبدالكريم محمد مآ ژمێریارى 2015-2016  
60 ژينو كريم محمد خورشيد فرج مآ ژمێریارى 2015-2016  
61 هاوژين محمد عبدالكريم حسن مآ ژمێریارى 2015-2016  
62 تافگه‌ محمود عبدالرحمن مصطفى  مآ ژمێریارى 2015-2016  
63 گوڵان محمد شريف سلێٍمان فتاح مآ ژمێریارى 2015-2016  
64 پيمان صابر صالح كريم مآ ژمێریارى 2015-2016  
65 نرگس دسكۆ عثمان عارف  مآ ژمێریارى 2015-2016  
66 كۆژين هيوا فريق طالب  مآ ژمێریارى 2015-2016  
67 شهين صابر محمد امين  مآ ژمێریارى 2015-2016  
68 چرۆ خليل ابراهيم حميد  مآ ژمێریارى 2015-2016  
69 عزيمه‌ فتاح كريم محمود مآ ژمێریارى 2015-2016  
70 ديكان پرويز عاصى رشيد مآ ژمێریارى 2015-2016  
71 به‌رهه‌م نورالدين محمد حامد نيَر ژمێریارى 2015-2016  
72 سرگل على محمد امين فتاح مآ ژمێریارى 2015-2016  
73 نهرۆ اسماعيل صالح حمه‌ شريف مآ ژمێریارى 2015-2016  
74 شيدا على محمد على محمد مآ ژمێریارى 2015-2016  
75 محمد فاضل محمد على  نيَر ژمێریارى 2015-2016  
76 د‌ريا حلمى خليل محمد مآ ژمێریارى 2015-2016  
77 مه‌ريوان مجيد تۆفيق رمضان نيَر ژمێریارى 2015-2016  
78 سازان ابراهيم حسين روستم نيَر ژمێریارى 2015-2016  
79 دلسۆز رحمن عزيز محمد مآ ژمێریارى 2015-2016  
80 مژده‌ فائق احمد محمد مآ ژمێریارى 2015-2016  
81 خالد بهرام محمود محمد نيَر ژمێریارى 2015-2016  
82 بيان خالى على عبدالقادر نيَر ژمێریارى 2015-2016  
83 كورده‌ رمضان قادركريم مآ ژمێریارى 2015-2016  
84 خيابان امين محمد رضا مآ ژمێریارى 2015-2016  
85 ئاوات عبدالرحمن احمد نور محمد مآ ژمێریارى 2015-2016  
86 شه‌يدا قادر ابراهيم كا ملا مآ ژمێریارى 2015-2016  
87 كاوه‌ جلال محمد علي قادر نيَر ژمێریارى 2015-2016  
88 رنكين جمال نجيب محمود مآ ژمێریارى 2015-2016  
89 يحيى ياسين عيسى حسن  نيَر ژمێریارى 2015-2016  
90 ايڤان سرتيب محمد بيان  مآ ژمێریارى 2015-2016  
91 هه‌رێم حمه‌ صالح سليم رحيم نيَر ژمێریارى 2015-2016  
92 جوانه‌ ستار قادر عبدالله‌ مآ ژمێریارى 2015-2016  
93 نيچير محمد صالح محمود سالم نيَر ژمێریارى 2015-2016  
94 بهجت عبدالله‌ صالح شريف نيَر ژمێریارى 2015-2016  
95 پريا مصطفى ابراهيم بارام مآ ژمێریارى 2015-2016  
96 شۆخان حمه‌ فرج صالح كاكه‌ خان مآ ژمێریارى 2015-2016  
97 لاڤه‌ عمر احمد زۆراب مآ ژمێریارى 2015-2016  
98 دابان محمد صالح عبدالله‌ محمد مآ ژمێریارى 2015-2016  
99 بيگرد فتح الله‌ محمد كريم مآ ژمێریارى 2015-2016  
## هديه‌ حسين عبدالقادر حسن  مآ ژمێریارى 2015-2016  
## عرفان رشيد محمد احمد  نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## شيلان رۆسته‌م حسن مراد ويس  مآ ژمێریارى 2015-2016  
## سعاد عزيز قادر حمه‌ خان مآ ژمێریارى 2015-2016  
## شه‌تاو طه‌ يونس حمه‌ على مآ ژمێریارى 2015-2016  
## ئه‌ژين جمال جلال محمود مآ ژمێریارى 2015-2016  
## زانا حسام محمد مصرف نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## اريان رمضان محمد فرج نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## ريان علي محمد غريب عبدالله‌ مآ ژمێریارى 2015-2016  
## اكۆ حمید صحبت حبیب نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## رێباز حمد قادر حمد  نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## نازنين فرج عبدالرحمن شكور مآ ژمێریارى 2015-2016  
## دانا على عبدالرحمن احمد  نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## برهان محسن عبدالرحمن احمد  نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## ياسين فاتح على سالم نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## ئارێز حميد محمد كريم  نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## بنار جبار محمد صالح  نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## شالاو محمد عزيز فارس نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## لقمان حاجى حسن رسول نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## أمانج اشتى محمد صوفي نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## شينێ ابراهيم احمد عبدالكريم مآ ژمێریارى 2015-2016  
## هه‌لۆ عبدالسلام على قليجان نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## شكار محمد حسن كرم نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## ياد جزا احمد عبدالرحمن  نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## هيرو جلال كامل عباس  مآ ژمێریارى 2015-2016  
## بيستون ازاد محمد سعيد نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## زينب ابراهيم على امين مآ ژمێریارى 2015-2016  
## ئاوات احمد تۆفيق علي  مآ ژمێریارى 2015-2016  
## ريباز عبدالكريم محمد سليمان نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## بلال رحمن احمد على نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## ئارام نجم عبدالله‌ نادر نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## بلال حسن حسين علي نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## به‌هارسعيد معروف قادر مآ ژمێریارى 2015-2016  
## سهام محمد عبدالله محمد مآ ژمێریارى 2015-2016  
## هاكار عثمان رسول احمد نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## شهرۆ عمر رحمان محمد  مآ ژمێریارى 2015-2016  
## محمد حسين على كريم نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## ميران صابر فلامورز محمد نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## ئاودێر حسن رشيد حمه‌ قمر نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## عوزير خسرو مجيد محمود نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## زهراء هادى حاج علي ملك مآ ژمێریارى 2015-2016  
## ئه‌لو‌ند اسعد خورشيد احمد  نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## خياڵ محمد حمه‌ خان كاكه‌ خان مآ ژمێریارى 2015-2016  
## شاديه‌ احمد خدر وسو  مآ ژمێریارى 2015-2016  
## بروا صابر صالح على مآ ژمێریارى 2015-2016  
## شه‌يما جلال محمد امين قادر مآ ژمێریارى 2015-2016  
## باخان ابراهيم احمد حسن مآ ژمێریارى 2015-2016  
## وفاء عبدالستار محمد على  مآ ژمێریارى 2015-2016  
## رێزان صديق محمد فرج مآ ژمێریارى 2015-2016  
## سركوت سرحد محمد على نيَرِ ژمێریارى 2015-2016  
## خراسان ابراهيم على محمد مآ ژمێریارى 2015-2016  
## ليلى فائق كاك عبدالله‌ عزيز مآ ژمێریارى 2015-2016  
## هيڤين محمد محمدعلى عبدالرحيم  مآ ژمێریارى 2015-2016  
## دنيا جبار مصطفى امين مآ ژمێریارى 2015-2016  
## هونر حمزه‌ خليل محمد نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## رژان برهان عثمان كريم مآ ژمێریارى 2015-2016  
## سواره‌ فايق قادر محمد نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## هاورى فاتح جوامێر غفور نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## شيراز ستار احمد عبدالرحمن  نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## هه‌وراز حميد مصطفى محمد  نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## نيشتيمان على توفيق حمه‌ كريم نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## نبيل محي الدين رشيد محمد نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## اكو جمال محمد محمد امين نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## سرمد طالب حسين قاسم نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## ئازيز حمه‌ امين حمه‌ كريم  مآ ژمێریارى 2015-2016  
## هاوكار محمود حمه‌ شريف عزيز  نيَرِ ژمێریارى 2015-2016  
## دانا حكيم حسن تۆفيق  نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## پيمان قاسم رحيم كريم مآ ژمێریارى 2015-2016  
## سواره‌ عبدالكريم محمد ابراهيم نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## چنار ستار معروف محمد مآ ژمێریارى 2015-2016  
## هوار ابراهيم محمد على  نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## محمد حسن محمود على  نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## كاروان قادر عزيز محمد  نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## ريبوار عزيز احمد على نيَر ژمێریارى 2015-2016  
## سازان حسين حسن كريم  مآ ژمێریارى 2015-2016  
## ئاراز هاشم محمود محمد نيَر ژمێریارى 2015-2016  
           
1 بەناز خورشید مجید خورشید مآ بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
2 تابان احمد عبدالله محمد مآ بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
3 تاژان حسین محمد رؤوف مآ بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
4 پەیمان قادر رشید جوهر مآ بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
5 ژیلا رشید محمدامین عبدالرحمن مآ بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
6 شارا رمضان محمد علی مآ بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
7 ئەژین حسین سعید حسن مآ بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
8 هاوناز خالد واحد محمود مآ بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
9 ڕێژین طاهر جمال محمد مآ بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
10 شەیدا حسن رؤوف علی مآ بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
11 شەیدا شیروان حسین شریف مآ بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
12 لاوان هدایت محمد صالح مآ بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
13 جوان حسین فلامرز سعید مآ بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
14 ڤیان انور احمد محمد مآ بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
15 گوڵزار عمر قادر حمەسور مآ بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
16 سازان یاسین احمد مصطفی مآ بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
17 ڕێناس صلاح عبدالله محمد مآ بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
18 شنۆ نوری احمد كریم مآ بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
19 ئاوارە حمید علی نجم الدین مآ بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
20 زریان وهاب احمد حمید مآ بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
21 هۆزان محمد امین مجید حمید مآ بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
22 ئاسوس كریم محمد مصطفی مآ بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
23 ده‌شنێ عادل محمود علی مآ بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
24 زریان جلیل رشید عباس مآ بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
25 ئاكۆ برزان علی رشید نيَر بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
26 بیرون عبدالله فتاح سعید مآ بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
27 یوسف هجران محمد عزیز نيَر بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
28 سەرچڵ حسن حمەجان روستم نيَر بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
29 هێمن عدنان مصطفی حمە شریف نيَر بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
30 مژدە عطار رشید اسماعیل مآ بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
31 ناز هادی خلیل ابراهیم مآ بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
32 شاخەوان عبدول مجید فتاح مآ بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
33 چیا ادریس محمد فتح الله مآ بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
34 زریان سردار مجید عزیز مآ بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
35 بهمن محمد على محمود نيَرِ بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
36 ڕێبین سید كوڵ عبدالله محمد نيَر بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
37 دیڤه‌ر محمود علی فتاح نيَر بەروبومى گێڵگەیى 2015-2016  
           
1 چینەر رحیم كریم فارس نيَر رووپێوى 2015-2016  
2 هوشیار محمد صالح احمد علی نيَر رووپێوى 2015-2016  
3 كۆسرەت حسن حمە صالح نيَر رووپێوى 2015-2016  
4 ڕێكان رزگار حسن وسمان نيَر رووپێوى 2015-2016  
5 بلال حمە فرج عبدالقادر اورحمان نيَر رووپێوى 2015-2016  
6 خالد بیروت حسین پیروت نيَر رووپێوى 2015-2016  
7 برهم غفور عزیز فتاح نيَر رووپێوى 2015-2016  
8 امید رحیم كریم خضر نيَر رووپێوى 2015-2016  
9 هیڤی عمر عزیز قادر مآ رووپێوى 2015-2016  
10 رێبەر عمر حمد شێخە نيَر رووپێوى 2015-2016  
11 نوزاد اسعد روستم محمد نيَر رووپێوى 2015-2016  
12 ابراهیم قانع علی خورشید نيَر رووپێوى 2015-2016  
13 یاسین عبدالله حمد وتمان نيَر رووپێوى 2015-2016  
14 بۆكان بختیار قادر امین نيَر رووپێوى 2015-2016  
15 علی عباس حسین قادر نيَر رووپێوى 2015-2016  
16 شیروان جمال رشید مصطفی نيَر رووپێوى 2015-2016  
17 علی هدایات محمد مجید قادر نيَر رووپێوى 2015-2016  
18 ئیلناز لقمان ابراهیم عبدالله مآ رووپێوى 2015-2016  
19 زیوەر قادر حسن سعید مآ رووپێوى 2015-2016  
20 سهیب حمە رؤوف عبدالقادر محمد نيَر رووپێوى 2015-2016  
21 كاروان علی محمد كاكە رەش نيَر رووپێوى 2015-2016  
22 كریم خلیل وهاب سالم نيَرِ رووپێوى 2015-2016  
23 زانا بكر رشید علی نيَر رووپێوى 2015-2016  
24 هیمن لطیف حسن مصطفی نيَر رووپێوى 2015-2016  
25 أكو قادر احمد محمد نيَر رووپێوى 2015-2016  
26 محمود خدر ابراهیم اسماعیل نيَر رووپێوى 2015-2016  
27 محمد جلال محمود محمد نيَر رووپێوى 2015-2016  
28 بالا شیخ رسول قادر مصطفی نيَر رووپێوى 2015-2016  
29 رێباز عمر حمد بایز نيَر رووپێوى 2015-2016  
30 أوات رؤوف معروف محمد مآ رووپێوى 2015-2016  
31 هونەر مینە ملا قادر نيَر رووپێوى 2015-2016  
32 محمد صلاح علی ویس مراد نيَر رووپێوى 2015-2016  
33 پشتیوان محمود حمە توفیق نيَر رووپێوى 2015-2016  
34 كاروان حسن حمە سور حسن نيَر رووپێوى 2015-2016  
35 پشەوا اومید محمد رشید مآ رووپێوى 2015-2016  
36 محمد هاشم غفور غائب نيَر رووپێوى 2015-2016  
37 بەڵێن رفیق حمە امین مارف نيَر رووپێوى 2015-2016  
38 سەردار صابر حمد كریم رشید مآ رووپێوى 2015-2016  
39 ئاسۆ محمود علی قادر مآ رووپێوى 2015-2016  
40 شاهد شفیع عبدالقادر عبد الصمد مآ رووپێوى 2015-2016  
41 بەختیار علی احمد مصطفى مآ رووپێوى 2015-2016  
42 هاوكار عمر حمە كریم مآ رووپێوى 2015-2016  
43 أسو حسین محمد سلیمان مآ رووپێوى 2015-2016  
44 أستیرە احمد توفیق جادر مآ رووپێوى 2015-2016  
45 دانا كامران علی ولی  نيَر رووپێوى 2015-2016  
46 ریباز جلیل محمد ملا محمود نيَر رووپێوى 2015-2016  
47 شیراز محمد حمە صالح قادر نيَر رووپێوى 2015-2016  
48 محمد حمە رسول حسن نيَر رووپێوى 2015-2016  
49 ڤیان عبدالرحمن احمد عبدالله مآ رووپێوى 2015-2016  
50 أسومحمد عبدالله كاك اولا نيَرِ رووپێوى 2015-2016  
51 هێڤی محمد عبدالله خدر مآ رووپێوى 2015-2016  
52 نرگس محمد حسین سالم مآ رووپێوى 2015-2016  
53 عمر حمە سعید احمد رحیم نيَر رووپێوى 2015-2016  
54 دەرباز محمد رسول كاگدرون نيَر رووپێوى 2015-2016  
55 مغدید حمد امین شیخە سیو الدین نيَر رووپێوى 2015-2016  
56 محمد شیرزاد صالح ڕوستم نيَر رووپێوى 2015-2016  
57 احمد مولود كریم سلیمان نيَر رووپێوى 2015-2016  
58 اركان حمە سعید محمود رسول نيَر رووپێوى 2015-2016  
59 أسوجلیل عارف محمد نيَر رووپێوى 2015-2016  
60 أحمد عدنان غیدان محمود نيَر رووپێوى 2015-2016  
61 زمن حسین علی خضر نيَر رووپێوى 2015-2016  
62 أمانج اسماعیل عبدالله محمود نيَر رووپێوى 2015-2016  
63 ریبین ناصح غریب حسین نيَر رووپێوى 2015-2016  
64 بهار علی حسن محمود مآ رووپێوى 2015-2016  
65 هەوراز عزیز حسن كاكە ویس مآ رووپێوى 2015-2016  
66 چرو جمال محمد وهاب مآ رووپێوى 2015-2016  
67 هاوكار رزگار عبدالله ولی نيَر رووپێوى 2015-2016  
68 چنار جلال روستم محمد مآ رووپێوى 2015-2016  
69 ریبوار محمد بابا مراد حقی مراد نيَر رووپێوى 2015-2016  
70 صالح محمد احمد محمد نيَر رووپێوى 2015-2016  
71 سمیە كمال مصطفی حمە امین مآ رووپێوى 2015-2016  
72 بها‌ء الدین حمە امین نادر احمد مآ رووپێوى 2015-2016  
73 كارزان أشرف فرج ابراهیم نيَر رووپێوى 2015-2016  
74 محمد اسماعیل احمد محمد نيَر رووپێوى 2015-2016  
75 جبار كریم علی احمد نيَر رووپێوى 2015-2016  
76 سوران ابراهیم عزیز محمد نيَر رووپێوى 2015-2016  
77 هاوكار ستار حمە امین احمد نيَر رووپێوى 2015-2016  
78 محمد رشید محمد علی نيَر رووپێوى 2015-2016  
79 هیوا محمود محمد سلێمان نيَر رووپێوى 2015-2016  
80 كامران محمد سعید محمد امین  نيَر رووپێوى 2015-2016  
81 دلشاد احمد عزیز كویخا محمود نيَر رووپێوى 2015-2016  
82 دلشاد حسین محمود قادر نيَر رووپێوى 2015-2016  
83 روكان اركان محمد ابراهیم نيَر رووپێوى 2015-2016  
84 سركوت كريم خورشيد عزيز نيَر رووپێوى 2015-2016  
85 مەروان علی رشید احمد نيَر رووپێوى 2015-2016  
86 محمد حمە سور حسین عبدالله نيَر رووپێوى 2015-2016  
87 كارزان عثمان شریف محمد نيَر رووپێوى 2015-2016  
88 دەریا رحمن بایز رسو مآ رووپێوى 2015-2016  
89 هەژار حسن محمود قادر نيَر رووپێوى 2015-2016  
90 رێبین عمر حسن نادر نيَر رووپێوى 2015-2016  
91 ئاسۆ محمد مصطفی حمد نيَر رووپێوى 2015-2016  
92 صابیر حكیم عبدالكریم محمد نيَر رووپێوى 2015-2016  
           
1 احمد محمد علي سيد مراد نيَر IT 2015-2016  
2 سوزان طارق فريق حسن مآ IT 2015-2016  
3 عبدالرحمن طاهر عبد القادر فتاح نيَر IT 2015-2016  
4 دنيا مريوان محمد حميد مآ IT 2015-2016  
5 بةرهم محمد خالد عبد الله نيَر IT 2015-2016  
6 مذدة مجيد حميد احمد مآ IT 2015-2016  
7 نيان عبد الله محمد فرج مآ IT 2015-2016  
8 دينا ابراهيم ولي شريف مآ IT 2015-2016  
9 محمد يوسف نجاة حسين نيَر IT 2015-2016  
10 محمد عمر احمد كريم نيَر IT 2015-2016  
11 ايات شاكر حميد محمد مآ IT 2015-2016  
12 هيرؤ عادل روستم محمود مآ IT 2015-2016  
13 طاهر عثمان حمةعلي محمود نيَر IT 2015-2016  
14 حنين قاسم اكبر شيَر علي مآ IT 2015-2016  
15 محمد هدايت نجم الدين عبد الكريم نيَر IT 2015-2016  
16 نوذين عبد الله محمد فرج مآ IT 2015-2016  
17 حسن عادل حسن عزم نيَر IT 2015-2016  
18 سةيوان احمد محمد سعيد نيَر IT 2015-2016  
19 باخان عز الدين حسن  فرج مآ IT 2015-2016  
20 ميديا محمود كريم زامن مآ IT 2015-2016  
21 شكار عمر علي توفيق نيَرِ IT 2015-2016  
22 دةروون سليَمان ميرزا محمد مآ IT 2015-2016  
23 هةوار كاوة حسن علي مآ IT 2015-2016  
24 كذال حسين احمد صالح مآ IT 2015-2016  
25 هاظان ابوبكر عبد اللة فتح الله مآ IT 2015-2016  
26 كانياو ابراهيم عزيز قادر مآ IT 2015-2016  
27 ثروين عبد الرحمن ولي علي مآ IT 2015-2016  
28 أظين جلال حمةامين احمد مآ IT 2015-2016  
29 حيدر محمود حسن محمد نيَر IT 2015-2016  
30 بةمؤ ناصح روستم عبد الكريم نيَر IT 2015-2016  
31 هيفاء انور عبد الله ابراهيم مآ IT 2015-2016  
32 سرود حاتم عبد الستار عباس مآ IT 2015-2016  
33 هوَشيار عزيز محمد يوسف نيَر IT 2015-2016  
34 هاوكار علي محمد عبد المحمد نيَر IT 2015-2016  
35 بريار خليل فرج بارام نيَر IT 2015-2016  
36 ديار محمد مجيد قادر نيَر IT 2015-2016  
37 طوظار جلال حمة طالب حمة مراد مآ IT 2015-2016  
38 وريا عمر علي كاكة علي نيَر IT 2015-2016  
39 شةيدا رضا عبد الكريم محمد مآ IT 2015-2016  
40 نيطار قاسم محمد حسين مآ IT 2015-2016  
41 نرمين طالب فارس فتاح مآ IT 2015-2016  
42 سيَوة نجم الدين عبد الله احمد مآ IT 2015-2016  
43 ريَناس احمد نوري حسن مآ IT 2015-2016  
44 ارينا عطاء عبد القادر محمد امين مآ IT 2015-2016  
45 بينا برزان حميد محمد عزيز مآ IT 2015-2016  
46 بايان محمود سليمان فرج مآ IT 2015-2016  
47 علي نجم عبدالله شريف نيَر IT 2015-2016  
48 شهلة اسماعيل علي كاكة برا مآ IT 2015-2016  
49 علي احمد محمد شريف نيَر IT 2015-2016  
50 ميعاد علي عزيز رحمن مآ IT 2015-2016  
51 ايشة لقمان رؤوف فتح اللة مآ IT 2015-2016  
52 كمال احمد ابراهيم معروف نيَر IT 2015-2016  
53 ليلى دلير محمود حسن مآ IT 2015-2016  
Comments