2014-2015

ساڵى دەرچوانى 2014-2015
1 ديلان فتاح محمد فتاح مئ کارەبا 2014-2015  
2 تابان عباس احمد حسين مئ کارەبا 2014-2015  
3 هاوبير عباس كريم شريف نيَر کارەبا 2014-2015  
4 هيَمن محمود عبدالله محمود نيَر کارەبا 2014-2015  
5 زريان امين عزيز روستم مىَ کارەبا 2014-2015  
6 هةلمةت كريم مولود محمود نيَر کارەبا 2014-2015  
7 احمد صلاح مولود مجيد نيَر کارەبا 2014-2015  
8 شادان كامران ابراهيم شكر مىَ کارەبا 2014-2015  
9 اوميد جلال محمد على نيَر کارەبا 2014-2015  
10 ادريس حسن مصطفى عبدالرحمن نيَر کارەبا 2014-2015  
11 سيروان محمود ابراهيم حمد نيَر کارەبا 2014-2015  
12 فاطمة‌ محمد رشيد احمد مىَ کارەبا 2014-2015  
13 خندة‌ حمة‌لاو فتاح محمود مىَ کارەبا 2014-2015  
14 ريبوار عبدالله محمد محمد صالح نيَر کارەبا 2014-2015  
15 نيگار محمد حسن سليمان مىَ کارەبا 2014-2015  
16 هێدى بابكر محمد يوسف نيَر کارەبا 2014-2015  
17 امير محمد رشيد محي الدين نيَر کارەبا 2014-2015  
18 كةژاڵ نوزاد مجيد احمد مىَ کارەبا 2014-2015  
19    محمد حمة ‌امين محمود فتاح نيَر کارەبا 2014-2015  
20 ڤيان صابر حسن عبدالقادر مىَ کارەبا 2014-2015  
21 نرمين محمود مصطفى محمد مىَ کارەبا 2014-2015  
22 هيَمن عمر محمد نادر نيَر کارەبا 2014-2015  
23 ايمان غفور كريم محمد مىَ کارەبا 2014-2015  
24 ئة‌سرين دلشاد محمد صابر احمد مىَ کارەبا 2014-2015  
25 لقمان عبدالعزيز محمد كريم نيَر کارەبا 2014-2015  
26 باوة‌ر لقمان مصطفى عارف نيَر کارەبا 2014-2015  
27 باخان قادر محمد محمود مىَ کارەبا 2014-2015  
28 دةشنى فؤاد ابراهيم عسيد مىَ کارەبا 2014-2015  
29 خيلان كامل فارس عزيز مىَ کارەبا 2014-2015  
30 ارام جهاد حسين احمد نيَر کارەبا 2014-2015  
31 ئامانج محمد صابر احمد نيَر کارەبا 2014-2015  
32 پةيوةند عبدالباقى احمد حسن نيَر کارەبا 2014-2015  
33 دانيار كريم عارف عبدالمجيد نيَر کارەبا 2014-2015  
34 رۆژان حسن عزيز محمد مىَ کارەبا 2014-2015  
35 بريار احمد كاكة محمود على نيَر کارەبا 2014-2015  
36 هانا اكرم حميد محمد مىَ کارەبا 2014-2015  
37 سازگار محمد سالم حسبن مىَ کارەبا 2014-2015  
38 شفا ْ جمال عبدالله نادر مىَ کارەبا 2014-2015  
39 اسو عمر قادر احمد نيَر کارەبا 2014-2015  
40 بۆكان عزيز امين احمد مىَ کارەبا 2014-2015  
41 شاڵاو على حمة شريف غني نيَر کارەبا 2014-2015  
42 هيمن محمد احمد عبدالقادر نيَر کارەبا 2014-2015  
43 رۆشنا روستم محمد محمود مىَ کارەبا 2014-2015  
44 ايران محمد عزيز احمد  مآ کارەبا 2014-2015  
45 طولة عبدالرحمن محمد كاكة مآ کارەبا 2014-2015  
46 هاوژين محمود امين محمد مآ کارەبا 2014-2015  
47 لاڤا كامران عزيز رشيد مآ کارەبا 2014-2015  
48 شادان محمد سعيد رشيد مآ کارەبا 2014-2015  
49 خندة جلال انوةر مجيد مآ کارەبا 2014-2015  
50 ريبين لطيف مصطفى احمد نيَر کارەبا 2014-2015  
51 دانا جلال حميد محمد نيَر کارەبا 2014-2015  
52 محمد حسين محمود خسرو نيَر کارەبا 2014-2015  
53 نيگار على حمة شريف عبدالقادر مآ کارەبا 2014-2015  
54 روبار يوسف خليل سعيد مآ کارەبا 2014-2015  
55 شيلان ميرويس محمد مولود مآ کارەبا 2014-2015  
56 ڤيان عاصى كريم روستم مآ کارەبا 2014-2015  
57 يوسف عبدالمجيد سعيد نجم نيَر کارەبا 2014-2015  
58 زانيار نورالدين كريم محمد نيَر کارەبا 2014-2015  
59 على مجيد احمد حسن نيَر کارەبا 2014-2015  
60 شيظر رشيد محمد احمد نيَر کارەبا 2014-2015  
61 ئوميد عمر على كريم نيَر کارەبا 2014-2015  
62 شيلان جالاك احمد روستى مآ کارەبا 2014-2015  
63 ديرين حمة عزيز احمد على  مآ کارەبا 2014-2015  
64 سفير جغفر رشيد فرج مآ کارەبا 2014-2015  
65 كنار عثمان مصطفى عبدالله مآ کارەبا 2014-2015  
66 ساكار حميد مجيد مصطفى مآ کارەبا 2014-2015  
67 بيان محمد امين حمة جان مآ کارەبا 2014-2015  
68 دلنيا عارف حمة سعيد حمة كريم مآ کارەبا 2014-2015  
69 سيروان مصطفى كاكان شريظ نيَر کارەبا 2014-2015  
70 محمد حسين احمد حسين  نيَر کارەبا 2014-2015  
71 مريوان عبدالرحمن كريم احمد نيَر کارەبا 2014-2015  
72 سنور سرحد احمد حمة مآ کارەبا 2014-2015  
73 سنگر طاهر محمد جان ولى مآ کارەبا 2014-2015  
74 ژيان عبدالله على محمد مآ کارەبا 2014-2015  
75 ايمان توفيق على محمد مآ کارەبا 2014-2015  
76 چيمةن احمد عبدالكريم فتاح مآ کارەبا 2014-2015  
77 خالدة مجيد احمد حسن مآ کارەبا 2014-2015  
78 شۆخان ابراهيم امين محمد امين مآ کارەبا 2014-2015  
79 رحاب زياد ياسين احمد مآ کارەبا 2014-2015  
80 هةيرؤ قيس حسن على مآ کارەبا 2014-2015  
81 پرژين صلاح عبدالقادر حمة  مآ کارەبا 2014-2015  
82 پةيام روستم حمة امين قيتولى مآ کارەبا 2014-2015  
           
1 اراس نامق احمد رشید مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
2 شينى كريم محمد امين محمد مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
3 لورا كرم على محمد مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
4 ترزة رشيد كريم عزيز مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
5 ديلان سلام رشيد محمد مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
6 ساكار احمد كريم بات محمد مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
7 تة‌رزة‌ احمد فتاح محمود مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
8 تة‌وار صلاح فتاح قادر مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
9 نادية‌ ولى عبدالله ابراهيم مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
10 لوزان فاضل موراد اكبر مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
11 مريم حسن حمة امين ابراهيم مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
12 ساكار حسن عزيز خسرو مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
13 نيطا فواد حسين محمد مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
14 على قادر محمد احمد نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
15 باخان قادر محمد امين مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
16 اسودة‌ شكر عبدالحميد مجيد مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
17 هاوكار على صالح احمد نيَرِ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
18 هة‌نار جبار حسين محمد مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
19 ثروين عبدالله حمةعلى رسول مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
20 ناسكة محمد محمد غريب محمد مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
21 شيما  ْ جمال ابراهيم محمود مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
22 هيوا كريم شرف ابراهيم خان نيَرِ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
23 روشنا احمد عبدالله حمید مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
24 شادان احسان بشاره‌ ناصر مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
25 شيما  ْ  محمد احمد سعيد مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
26 طلزار قاسم نعمان قمبر مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
27 داستان لقمان رشيد محمد مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
28 بةيان كمال على محمود مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
29 هريم جمال على صالح نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
30 هيريظان عثمان عبدالقادر عزيز مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
31 هاوذين على عزيز قادر مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
32 ايظان حسن عبدالله محمود مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
33 نوسيبة غفور فتاح صالح مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
34 ضاوان احمد عبدالقادر عبدالله مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
35 هةردى صباح احمد نجم نيَرِ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
36 ئةريوان عزيز حمة عبدلله مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
37 هيظى سؤران جلال حميد مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
38 حيدر يوسف مراد عباس نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
39 هيوا جمال محمد على نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
40 ثشتيوان فتاح محمود محمد نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
41 جوانة خليل ابراهيم مجيد مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
42 مذدة على محمد سعيد مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
43 محمد اسماعيل مراد على نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
44 شورش نامق حسن صادق نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
45 اورفا عبدالكريم مجيد فرج مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
46 فرهاد جمعة محمد عبدالله نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
47 احمد قادر عبدالله حسن نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
48 ئارام عمر مصطفى ابراهيم نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
49 هاورئ عبدالوةهاب حامد قادر نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
50 هةوار رسول محمد رشيد مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
51 نيان جلال محمد معروف مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
52 نواز ازاد عبدالله غيدان مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
53 سةنطةر سالار محمد كريم نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
54 شهين كنعان مولود شكر مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
55 زمناكو حسين عبدالكريم قادر نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
56 تاظطة عبدالرحمن احمد عبدالرحمن  مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
57 نيرطس حسين غفور قادر مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
58 نمام رشيد احمد عزيز مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
59 بريار حيدر عزيز على نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
60 رمضان نعمان شجاع عبدالله نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
61 دنيا على عبدالله شريظ مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
62 هاوكار سلام ابراهيم فقئ عزيز نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
63 سةركةوت مصطفى قاضى نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
64 زياد طارق عزيز محمود نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
65 عمر محمد حسن جميل نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
66 بريار صالح محمد سليمان نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
67 كةيوان رسول روستم رسول نيَر شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
68 هيشو مهدى طة محمد مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
69 شرمين حسن احمد قادر مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
70 ذينؤ خليل عزيز مراد مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
71 بنار سليم بابكر بابكر مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
72 ذياوة بدر عولا حسن مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
73 نرمين عزيز حمة غريب احمد مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
74 محتاب عبدالله حميد فرج مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
75 طؤظار شلال محمد على مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
76 طولالة عبدالله حسين حسين مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
77 صلاح الدين محمد عبدالوهاب موسى نيَرِ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
78 نيطار محمود مجيد حيدر مآ شیکارى نەخۆشیەکان 2014-2015  
           
1 اسیاء رحیم محمد كاكه‌عبدالله مآ پەرستارى 2014-2015  
2 لیلى مجید محمد كاكه‌خان مآ پەرستارى 2014-2015  
3 زانیار یاسین عبدالله محمدامین نيَر پەرستارى 2014-2015  
4 ده‌رون یاسین حسین عزیز مآ پەرستارى 2014-2015  
5 هه‌لاله‌ صباح حسن مصطفى مآ پەرستارى 2014-2015  
6 ئاره‌زوو خدر نضیر قادر مآ پەرستارى 2014-2015  
7 دیمه‌ن شوقی محمدامین سمین مآ پەرستارى 2014-2015  
8 سه‌روه‌ت محمد میرزا كریم نيَرِ پەرستارى 2014-2015  
9 شیماء محمد اكبر ابراهیم مآ پەرستارى 2014-2015  
10 اسماء كریم محمد امین حسین مآ پەرستارى 2014-2015  
11 ثامر شاكر شكر الیاس نيَر پەرستارى 2014-2015  
12 یادگار صالح حسین محمد نيَر پەرستارى 2014-2015  
13 كوثر عمر حمه‌ صالح فتاح مآ پەرستارى 2014-2015  
14 احمد عبدالجبار محمد امین فرج نيَر پەرستارى 2014-2015  
15 به‌رهه‌م على احمد گول محمد نيَر پەرستارى 2014-2015  
16 سةرباز حسن كريم نيَر پەرستارى 2014-2015  
17 مریم عادل شكر قادر مآ پەرستارى 2014-2015  
18 احمد هیدایه‌ت على احمد نيَر پەرستارى 2014-2015  
19 سریاس حسین محمود رمضان نيَر پەرستارى 2014-2015  
20 الاء حسین احمد صفر مآ پەرستارى 2014-2015  
21 شیلان عثمان حسین عبدالله مآ پەرستارى 2014-2015  
22 كارزان عزیز مینه‌ حولا نيَر پەرستارى 2014-2015  
23 زهراء توفیق محمد اسماعیل مآ پەرستارى 2014-2015  
24 وشیار عبدالله على عبدالله نيَر پەرستارى 2014-2015  
25 بوكان محمد محمود مصطفى مآ پەرستارى 2014-2015  
26 میهره‌بان احمد حمید مصطفى مآ پەرستارى 2014-2015  
27 نه‌رمین محمود مجید حمید مآ پەرستارى 2014-2015  
28 روژگار والى على كاكه‌ وه‌یس مآ پەرستارى 2014-2015  
29 شریهان حكمت حسن على مآ پەرستارى 2014-2015  
30 سمیه‌ كریم على جمعه‌ مآ پەرستارى 2014-2015  
31 فینك محمد عبدالله محمد مآ پەرستارى 2014-2015  
32 سارا على احمد مصطفى مآ پەرستارى 2014-2015  
33 به‌ختیار رؤوف رحیم عبدالله نيَر پەرستارى 2014-2015  
34 ده‌شنى دلیر حمه‌امین حمه‌سعید مآ پەرستارى 2014-2015  
35 ژیار محمود احمد سوفى شریف نيَر پەرستارى 2014-2015  
36 دیمه‌ن كریم سعید قاضى مآ پەرستارى 2014-2015  
37 نیسان محمد اكبر محمد مآ پەرستارى 2014-2015  
38 ریباز محمد باقی قادر نيَرِ پەرستارى 2014-2015  
39 تارا على ابراهیم حسن مآ پەرستارى 2014-2015  
40 ده‌رون صباح عزیز صالح نيَر پەرستارى 2014-2015  
41 زاهیر محمود ابراهیم حمه‌ نيَر پەرستارى 2014-2015  
42 هاودین یوسف حسن وسو مآ پەرستارى 2014-2015  
43 چنار كمال توفیق محمد مآ پەرستارى 2014-2015  
44 په‌یمان عوثمان على محمد مآ پەرستارى 2014-2015  
45 سروشت برهان حسین عبدالله مآ پەرستارى 2014-2015  
46 میهره‌بان عثمان عبدالكریم محمد مآ پەرستارى 2014-2015  
47 میركو هیلال محمد سعید مآ پەرستارى 2014-2015  
48 احسان ریبوار على عزیز نيَر پەرستارى 2014-2015  
49 حسن جلیل خلیل محمد نيَر پەرستارى 2014-2015  
50 هه‌ڤال محمد احمد حمه‌فرج نيَر پەرستارى 2014-2015  
51 تاڤگه‌ محمد كریم روستم مآ پەرستارى 2014-2015  
52 شڤان حمه‌على حمه‌امین فرج مآ پەرستارى 2014-2015  
53 فضیلـ‍ـ‍ﻪ جبار على رحیم مآ پەرستارى 2014-2015  
54 ژینو جمعه‌ محمد محمود مآ پەرستارى 2014-2015  
55 به‌ختیار محمد على روستم نيَر پەرستارى 2014-2015  
56 نه‌مام كریم محمد كاكه‌ امین مآ پەرستارى 2014-2015  
57 شهرؤ بورهان محمد صديق مآ پەرستارى 2014-2015  
58 ئاسكة محمد على عبدالكريم مآ پەرستارى 2014-2015  
59 كمال كريم محمد امين احمد نيَر پەرستارى 2014-2015  
60 شةيدا جمال ابراهيم محمود مآ پەرستارى 2014-2015  
61 ظرؤ حسن كريم رةزا مآ پەرستارى 2014-2015  
62 ثشتيوان سيف الله احمد حسن نيَر پەرستارى 2014-2015  
63 ئارى مجيد محمود عزيز نيَر پەرستارى 2014-2015  
64 شةيدا زين الدين غريب رشيد مآ پەرستارى 2014-2015  
65 راويذ رسول عبدالله اسماعيل مآ پەرستارى 2014-2015  
66 سيظانا يحيي  عبدالله محمد مآ پەرستارى 2014-2015  
67 هاوذين محمد سليمان عزيز مآ پەرستارى 2014-2015  
68 هادى موسي محمد محمود نيَرِ پەرستارى 2014-2015  
69 ذيان عزيز قاد احمد مآ پەرستارى 2014-2015  
70 دلشاد رشيد احمد محمد نيَرِ پەرستارى 2014-2015  
71 ئاواز حيدر محمد على مآ پەرستارى 2014-2015  
72 كارزان فائق قادر امين نيَر پەرستارى 2014-2015  
73 تابان حسين محمود امين مآ پەرستارى 2014-2015  
74 بيناز زاهر محمد صالح مآ پەرستارى 2014-2015  
75 زريان محمد كريم عبدالله مآ پەرستارى 2014-2015  
76 خالد ابوبكر قادر محمد نيَر پەرستارى 2014-2015  
77 مهند باسل كريم سارو نيَر پەرستارى 2014-2015  
78 باخان حمة شريف سعيد مايخان مآ پەرستارى 2014-2015  
79 زريان هوشيار حمة عزيز عبدالكريم مآ پەرستارى 2014-2015  
80 بيخال نورى محمود احمد مآ پەرستارى 2014-2015  
81 ئارام حسن على درويش نيَر پەرستارى 2014-2015  
82 عائيشة محمود عبدالله رسول مآ پەرستارى 2014-2015  
83 فلاح نامق عبدالقادر عزيز نيَرِ پەرستارى 2014-2015  
84 عطا حسن رشيد سمين نيَرِ پەرستارى 2014-2015  
           
1 هیمن سروت محمد صالح عزیز نيَرِ ژمێریارى 2014-2015  
2 سواره‌ حیدر یاور صفر نيَرِ ژمێریارى 2014-2015  
3 كاوه‌ شلال محمود على نيَر ژمێریارى 2014-2015  
4 هاوژین لقمان مجید سعید مآ ژمێریارى 2014-2015  
5 علاء عاصى واحد ابراهیم نيَر ژمێریارى 2014-2015  
6 ایوب عثمان عزیز امین نيَر ژمێریارى 2014-2015  
7 ماریه‌ جمعه‌ مجید على مآ ژمێریارى 2014-2015  
8 اواز عمر على احمد مآ ژمێریارى 2014-2015  
9 ده‌ریا على مجید شه‌هوار مآ ژمێریارى 2014-2015  
10 هاوبه‌ش مهدى رسول سعید مآ ژمێریارى 2014-2015  
11 دولبر عبدالكریم احمد محمد مآ ژمێریارى 2014-2015  
12 سراب عدنان قادر محمد مآ ژمێریارى 2014-2015  
13 دنيا سلام حسين مردان مآ ژمێریارى 2014-2015  
14 فرميسك عبدالواحد قادر احمد مآ ژمێریارى 2014-2015  
15 مارديم جلال عباس محسن مآ ژمێریارى 2014-2015  
16 سارة ماجد محمد كريم مآ ژمێریارى 2014-2015  
17 نسرين ججان رحيم كاكل مآ ژمێریارى 2014-2015  
18 محمد روستم محمد امين نيَر ژمێریارى 2014-2015  
19 مريوان فرج عبدالقادر بهرام نيَر ژمێریارى 2014-2015  
20 ئارام هادى محمود كاكة احمد نيَر ژمێریارى 2014-2015  
21 احمد مجيد عبدالله محمود نيَر ژمێریارى 2014-2015  
22 هونر احمد محمد على نيَر ژمێریارى 2014-2015  
23 اكرم معصةم حسن حسين نيَر ژمێریارى 2014-2015  
24 ابوبكر احمد فرج عبدالقادر نيَر ژمێریارى 2014-2015  
25 روبار صابر حميد محمد مآ ژمێریارى 2014-2015  
26 زریان ابوبكر محمد محمود مآ ژمێریارى 2014-2015  
27 احمد عبدالله محمد امین محمد صالح نيَر ژمێریارى 2014-2015  
28 بۆكان محمد صالح احمد مآ ژمێریارى 2014-2015  
29 شیما حسن توفیق امین مآ ژمێریارى 2014-2015  
30 بریار محمد محمود عزیز نيَر ژمێریارى 2014-2015  
31 نجات سۆران مولود احمد مآ ژمێریارى 2014-2015  
32 هورامان محمد امین عثمان نيَرِ ژمێریارى 2014-2015  
33 تارا محمد محمد امین احمد مآ ژمێریارى 2014-2015  
34 زینب حمه‌ احمد جوامیر مآ ژمێریارى 2014-2015  
35 پیمان كریم حسین قادر مآ ژمێریارى 2014-2015  
36 مژده‌ احمد صابر ابراهیم مآ ژمێریارى 2014-2015  
37 شیلان على محمد صالح محمود مآ ژمێریارى 2014-2015  
38 روبار برزان عبدالرحمن درویش مآ ژمێریارى 2014-2015  
39 هیرش فریق حسین قادر نيَر ژمێریارى 2014-2015  
40 راستى محمد محمود كریم نيَر ژمێریارى 2014-2015  
41 ساكار سلیمان محمد حاجى مراد مآ ژمێریارى 2014-2015  
42 سلامه‌ عثمان مجید كریم مآ ژمێریارى 2014-2015  
43 جوان حسیب حسن رشید مآ ژمێریارى 2014-2015  
44 ریبین حسن محمد عبدالله نيَر ژمێریارى 2014-2015  
45 گۆڤار حسن امین فرج مآ ژمێریارى 2014-2015  
46 نرمین على حمه‌حسن حمه‌على مآ ژمێریارى 2014-2015  
47 على حسین رستم صالح نيَر ژمێریارى 2014-2015  
48 خالید صابر شریف امین نيَر ژمێریارى 2014-2015  
49 الهام نصرالدین شمس الدین محمود مآ ژمێریارى 2014-2015  
50 دلسوز كریم مصطفى محمد مآ ژمێریارى 2014-2015  
51 رزگار عبدالله براقادر محمد نيَر ژمێریارى 2014-2015  
52 شالاو شلال رفیق محمد نيَر ژمێریارى 2014-2015  
53 دیكان صباح محمد معروف مآ ژمێریارى 2014-2015  
54 مریم عبدالكریم رفیق خورشید مآ ژمێریارى 2014-2015  
55 روخۆش مجید عبدالقادر عبدالعزیز مآ ژمێریارى 2014-2015  
56 ریبین رضا صابر كاكه‌ على نيَر ژمێریارى 2014-2015  
57 هیمن محمد امین حسن احمد نيَر ژمێریارى 2014-2015  
58 هیران حمید احمد عزیز نيَر ژمێریارى 2014-2015  
59 لانه‌ سالار محمد محمود مآ ژمێریارى 2014-2015  
60 سازان حمید مراد ویس مراد مآ ژمێریارى 2014-2015  
61 هه‌لكه‌وت مولود صالح محمد نيَر ژمێریارى 2014-2015  
62 شوخان فائق احمد سلیمان مآ ژمێریارى 2014-2015  
63 قندیل محمد صالح عبدالكریم مآ ژمێریارى 2014-2015  
64 گه‌رمیان محمد ابراهیم رسول مآ ژمێریارى 2014-2015  
65 بهره‌ ابراهیم على عبدالقادر مآ ژمێریارى 2014-2015  
66 سارا جزا صابر كریم مآ ژمێریارى 2014-2015  
67 عمر لقمان وهاب محمد نيَر ژمێریارى 2014-2015  
68 حنان ادریس صالح فتاح مآ ژمێریارى 2014-2015  
69 رمضان رؤوف حمه‌امین احمد نيَر ژمێریارى 2014-2015  
70 ئاكۆ عبدالله حاجى محمود على محمد نيَر ژمێریارى 2014-2015  
71 چیا كاظم مدحت عزیز نيَر ژمێریارى 2014-2015  
72 عبدالله صلاح محمود على نيَر ژمێریارى 2014-2015  
73 تریفه‌ یوسف جهاد كریم مآ ژمێریارى 2014-2015  
74 نیگار نادر صالح حسن مآ ژمێریارى 2014-2015  
75 شیرزاد صلاح نورى روستم نيَر ژمێریارى 2014-2015  
76 ایهاب وهاب احمد غفور نيَر ژمێریارى 2014-2015  
77 زریان ادریس جعفر رستم نيَر ژمێریارى 2014-2015  
78 همزه‌ عمر مام اغا محمد نيَر ژمێریارى 2014-2015  
79 كارزان فتاح احمد عبدالكریم نيَر ژمێریارى 2014-2015  
80 ایاد اكرم حسین امین نيَر ژمێریارى 2014-2015  
81 ارام عثمان مصطفى محمد نيَر ژمێریارى 2014-2015  
82 ره‌نگین على نصرالدین عبدالكریم نيَر ژمێریارى 2014-2015  
83 شلیر محمد برزو محی الدین مآ ژمێریارى 2014-2015  
84 شه‌یدا عثمان حمه‌ احمد مآ ژمێریارى 2014-2015  
85 غریب عمر صابر محمد نيَرِ ژمێریارى 2014-2015  
86 نه‌هرۆ محمد محمود محمد نيَرِ ژمێریارى 2014-2015  
87 اژین محمد محمد علی محمد مآ ژمێریارى 2014-2015  
88 رؤذان جمال مجيد سعيد مآ ژمێریارى 2014-2015  
89 شوان احمد بابا مراد حق مراد نيَر ژمێریارى 2014-2015  
90 اياد فؤاد عثمان محمد نيَر ژمێریارى 2014-2015  
91 شادان ازاد قادر صالح مآ ژمێریارى 2014-2015  
92 سمير ستار خان باوة مراد نيَر ژمێریارى 2014-2015  
93 كامران دلشاد اسماعيل محمد نيَر ژمێریارى 2014-2015  
94 ضيا جاسم محمد ابراهيم نيَر ژمێریارى 2014-2015  
95 دلخوش فريق حسن نريمان مآ ژمێریارى 2014-2015  
96 عدنان هيمت نياز رضا  نيَرِ ژمێریارى 2014-2015  
97 هاورى لقمان حميد كريم نيَر ژمێریارى 2014-2015  
98 نجاة احمد فارس محمد مآ ژمێریارى 2014-2015  
99 روند محمد عبدالقادر حسن نيَر ژمێریارى 2014-2015  
## سوارة رزطار حسين عبدالكريم نيَر ژمێریارى 2014-2015  
## اديبة عارف محمد احمد مآ ژمێریارى 2014-2015  
## هيمن نجم الدين محمد حكيم نيَر ژمێریارى 2014-2015  
## شادية حسن حمة بابكر  مآ ژمێریارى 2014-2015  
## ماردين عبدالله حسين محمد مآ ژمێریارى 2014-2015  
## هادي اسماعيل مصطفى قادر نيَر ژمێریارى 2014-2015  
## خةلات حسين اسماعيل درويش مآ ژمێریارى 2014-2015  
## نوزاد احمد كريم على نيَر ژمێریارى 2014-2015  
## ريذين بكر كريم فرج مآ ژمێریارى 2014-2015  
## شيلان جاسم محمد سليمان مآ ژمێریارى 2014-2015  
## دةريا فاضل محمد احمد مآ ژمێریارى 2014-2015  
## ريذين مجيد عبدالله حسن مآ ژمێریارى 2014-2015  
## شاناز احمد فتاح محمد مآ ژمێریارى 2014-2015  
## شةيدا اسماعيل كريم عبدالرحمن مآ ژمێریارى 2014-2015  
## محمد على سمين رحيم نيَر ژمێریارى 2014-2015  
## شنؤ على حسين محمد مآ ژمێریارى 2014-2015  
           
1 عدنان فیض الله خدایارملك على نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
2 خالد محمد حسین كرم نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
3 چیا على محمد امیرخان مآ کارگێرى کار 2014-2015  
4 كه‌ژال نورى على حمید مآ کارگێرى کار 2014-2015  
5 حنان ابراهیم فتح الله سعدالله مآ کارگێرى کار 2014-2015  
6 مژده‌ لطیف محمد احمد مآ کارگێرى کار 2014-2015  
7 لمیاء مقداد یوسف صالح مآ کارگێرى کار 2014-2015  
8 دریا فائق نامق محمد مآ کارگێرى کار 2014-2015  
9 سروه‌ عثمان فارس عزیز مآ کارگێرى کار 2014-2015  
10 لانه‌ رفعت عبدالكریم نادر مآ کارگێرى کار 2014-2015  
11 دونیا عبدالله قادر سلیمان مآ کارگێرى کار 2014-2015  
12 نادیه‌ احمد فیض الله مامه‌ مآ کارگێرى کار 2014-2015  
13 ازهار محمود حسن حمه‌خان مآ کارگێرى کار 2014-2015  
14 ریباز محی الدین على عزیز نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
15 دێرین سلیم محمد احمد نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
16 چراخان زبیر حمد قادر مآ کارگێرى کار 2014-2015  
17 دونیا على فارس مصطفى مآ کارگێرى کار 2014-2015  
18 نیان عثمان عبدالله كریم مآ کارگێرى کار 2014-2015  
19 فرهاد صالح عبدالكریم على نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
20 هانا عبدالرحمن فرج محمدخان مآ کارگێرى کار 2014-2015  
21 سوزان احمد سمین عزم مآ کارگێرى کار 2014-2015  
22 بناز قادر محمد عارف مآ کارگێرى کار 2014-2015  
23 چۆمان عمر احمد مصطفى نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
24 احمد محمد حسن احمد نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
25 مریوان عثمان احمد برایم نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
26 خیال مجید كریم محمود مآ کارگێرى کار 2014-2015  
27 زارا مولود مامه‌خان حمه‌خان مآ کارگێرى کار 2014-2015  
28 په‌یوه‌ند على حسین رشید مآ کارگێرى کار 2014-2015  
29 نسرین نورى اسماعیل عزیز مآ کارگێرى کار 2014-2015  
30 رزكار محمد رحیم سید مراد نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
31 درخشان اسماعیل احمد مصطفى مآ کارگێرى کار 2014-2015  
32 باخان زبیر حمد قادر مآ کارگێرى کار 2014-2015  
33 دیارى حسین مارف رشید مآ کارگێرى کار 2014-2015  
34 ئه‌ڤین محمد محمود امین مآ کارگێرى کار 2014-2015  
35 شادان قاسم محمد عزیز مآ کارگێرى کار 2014-2015  
36 كوچر سیامن على عزیز نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
37 على حسین ابراهیم محمد نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
38 شۆخان فائق عبدالجبار ستار مآ کارگێرى کار 2014-2015  
39 ئاشنا حسین فرج شمه‌ مآ کارگێرى کار 2014-2015  
40 الاء طالب جاسم فلامرز مآ کارگێرى کار 2014-2015  
41 فریاد على محمد امین حسن مآ کارگێرى کار 2014-2015  
42 سارا رشید حمه‌ سمین صالح مآ کارگێرى کار 2014-2015  
43 نیگار عدنان مصطفى محمد مآ کارگێرى کار 2014-2015  
44 دیار انور محمد صالح نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
45 اریان محمود محمد شاسوار مآ کارگێرى کار 2014-2015  
46 نارنج اكبر محمد سعید مآ کارگێرى کار 2014-2015  
47 گلزار عبدالله حسین محمود مآ کارگێرى کار 2014-2015  
48 جوان شهاب احمد مامه‌خان مآ کارگێرى کار 2014-2015  
49 سمیه‌ محمد محمد امین محمود مآ کارگێرى کار 2014-2015  
50 كوردونیا جمعه‌ مجید احمد مآ کارگێرى کار 2014-2015  
51 سارا صباح محمود درویش مآ کارگێرى کار 2014-2015  
52 ریبه‌ر ظاهر رشید محمد نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
53 نیگار حسین یاوه‌ر محمد مآ کارگێرى کار 2014-2015  
54 كیوان محمد سعید صالح رضا مآ کارگێرى کار 2014-2015  
55 هژار ازاد عباس محمود نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
56 شهله‌ حمید عبدالله احمد مآ کارگێرى کار 2014-2015  
57 كانیاو خلیل كاكه‌ احمد على مآ کارگێرى کار 2014-2015  
58 روشنا حسن حمه‌ طالب مآ کارگێرى کار 2014-2015  
59 گشاو محمد حسین صالح مآ کارگێرى کار 2014-2015  
60 جوان صباح عسكر ابراهیم مآ کارگێرى کار 2014-2015  
61 سروه‌ عبدالرحمن اورحمان حمه‌خان مآ کارگێرى کار 2014-2015  
62 شناوه‌ حسن احمد محمد مآ کارگێرى کار 2014-2015  
63 سنكر على صدیق كریم نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
64 احمد جلال جوهر جمیل نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
65 اڤان عبدالقادر مجید رشید مآ کارگێرى کار 2014-2015  
66 ئه‌ڤین عثمان رشید قادر مآ کارگێرى کار 2014-2015  
67 عثمان فرج معروف فرج نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
68 چرۆ شیروان عبدالرحمان حسین مآ کارگێرى کار 2014-2015  
69 خیال صالح حسین قادر مآ کارگێرى کار 2014-2015  
70 رنج شوان جلال امین نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
71 روبار حسین سعدون نامق مآ کارگێرى کار 2014-2015  
72 نور حسین هادى اسماعیل نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
73 روژگار حسن روستم محمد نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
74 ڤیان محمد رحیم كریم مآ کارگێرى کار 2014-2015  
75 هیوا محمد امین محمد صالح نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
76 ریواز  سعدی شمس الله مآ کارگێرى کار 2014-2015  
77 هیمن یاسین محمد امین احمد نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
78 سروه‌ر محمود عبدالرحمان عزیز مآ کارگێرى کار 2014-2015  
79 شیما على محمد احمد مآ کارگێرى کار 2014-2015  
80 گرمیان حمه‌نجم حسن امین مآ کارگێرى کار 2014-2015  
81 شینێ على محمد صالح قادر مآ کارگێرى کار 2014-2015  
82 هه‌لاله‌ برهان عزیز ابراهیم مآ کارگێرى کار 2014-2015  
83 شیدا احمد حسین محی الدین مآ کارگێرى کار 2014-2015  
84 شاهو روكان خلیل ابراهیم نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
85 ئاشتى صابر محمد امین مآ کارگێرى کار 2014-2015  
86 كۆكش صلاح صالح معروف نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
87 ارزو عزیز احمد غفار مآ کارگێرى کار 2014-2015  
88 په‌رژین محمد سعید سلیمان مآ کارگێرى کار 2014-2015  
89 محمد مجید احمد بارام نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
90 اريز حسن ولى احمد نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
91 محمد جاسم شكور على نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
92 كوردستان احمد محمد على نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
93 هيام شمس الدين احمد عزيز مآ کارگێرى کار 2014-2015  
94 كاويان اسماعيل سيف الله مآ کارگێرى کار 2014-2015  
95 اسما ْ عدنان مصطفى محمد مآ کارگێرى کار 2014-2015  
96 اميرة محمد على حسن مآ کارگێرى کار 2014-2015  
97 رغدة على محمد ولى مآ کارگێرى کار 2014-2015  
98 دلنيا احمد حمة رشيد الله مراد مآ کارگێرى کار 2014-2015  
99 ضيمةن زوراب روستم عبدالرحمن مآ کارگێرى کار 2014-2015  
## هيمن حسن صالح امين نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
## هيرو احمد حاتم فتاح مآ کارگێرى کار 2014-2015  
## شيروان محمد رحيم محمد نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
## روبار جاسم محمد مجيد مآ کارگێرى کار 2014-2015  
## هيرو وادى عبدالقادر احمد مآ کارگێرى کار 2014-2015  
## سوسن على درويش احمد مآ کارگێرى کار 2014-2015  
## دانا سةفةر حسن محمد نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
## سامان على محمد زوراب نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
## شيلان قادر محمد ثيرويس مآ کارگێرى کار 2014-2015  
## بناز عبدالقادر يوسف شيروان مآ کارگێرى کار 2014-2015  
## عاصى رحيم محمد فرج نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
## رةوند قادر خدر حمة نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
## مروي طالب مجيد فتح الله نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
## داود احمد عبدالقادر كريم نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
## سامان جمشيو صالح محمد نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
## ارام باهر محمد طاهر نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
## شهد عبدالملك امين شهاب نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
## ظيان مولود محمد احمد مآ کارگێرى کار 2014-2015  
## هاوذين  محمد عبدالكريم  مآ کارگێرى کار 2014-2015  
## سازان حسين عبدالكريم محمد مآ کارگێرى کار 2014-2015  
## سوران ابوبكر عثمان سليمان نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
## هوشمند احمد على محمود نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
## هاوار حمة جبار محمد نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
## زانا على على محمد رسول نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
## شيرين مصطفى حسين على مآ کارگێرى کار 2014-2015  
## سكالا احمد عبدالقادر مآ کارگێرى کار 2014-2015  
## سارى كامل رشيد مجيد مآ کارگێرى کار 2014-2015  
## ندوة صفر رستم رسول مآ کارگێرى کار 2014-2015  
## ساكار قاسم محمد فتح الله مآ کارگێرى کار 2014-2015  
## شيوة نورى محمود قادر مآ کارگێرى کار 2014-2015  
## شنروى محمود مارف حمة رشيد مآ کارگێرى کار 2014-2015  
## هافين احمد صالح احمد مآ کارگێرى کار 2014-2015  
## سمية احمد قادر حسن مآ کارگێرى کار 2014-2015  
## حمزة حمة صالح حمة امين على نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
## محمد ناظم حسن محمد نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
## سةيران عبدالله حمة رضا احمد نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
## شيرين حسن كريم ئةورةحيم مآ کارگێرى کار 2014-2015  
## ضالاك محمد غرب مجيد نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
## هيمن محمد صالح فتاح نيَر کارگێرى کار 2014-2015  
           
1 ڕێواز محمد ولى محمود مآ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
2 شه‌هین فائق حسن على مآ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
3 سنگه‌ر حامد مجید سالح نيَرِ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
4 دنیا صالح محمد كریم مآ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
5 دیار صابر محمد قادر نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
6 محمد جلال حمه‌غریب زوراب نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
7 حسین على محمدامین احمد نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
8 ایش رضا عبدالكریم فرج نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
9 شریهان حسین سعید حسین مآ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
10 بیریفان حسن محمد فتاح مآ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
11 په‌روا محمد مجید عبدالكریم مآ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
12 شیما یاسین عبدالله حسین مآ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
13 كۆیان مصطفى حمه‌ طالب یوسف مآ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
14 شیرزاد عثمان محمد الله نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
15 محمد حسین محمد امین نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
16 شنۆ قادر عزیز محمد مآ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
17 ئارام فه‌ره‌ج ویس مراد نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
18 احسان وسمان خضر حسین نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
19 سیامند احمد قادر مصطفى نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
20 چیا نجاح حسن على نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
21 زریان رحیم احمد محمد نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
22 وریا رزگار حسین عبدالكریم نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
23 سه‌ردار عبدالله خضر عبدالله نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
24 اسیا احمد توفیق جاور مآ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
25 شاناز حسن محمد عزیز محمد مآ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
26 شهله‌ فائق درویش محمد مآ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
27 على محمود احمد على نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
28 سه‌یران ابراهیم على محمد نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
29 اسو حمه‌رضا محمد احمد نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
30 زریان حسین محمود عزیز نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
31 یوسف فاروق رشید صالح نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
32 بیریفان خلیل عبدالله محمود مآ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
33 ایوب احمد فتاح صوفى نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
34 شۆخان صلاح حسین محمد رحمان مآ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
35 ئه‌فین عزیز عبدالله مصطفى مآ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
36 له‌نجه‌ یاسین محمد رشید مآ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
37 میدیا یاسین عبدالله حسین مآ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
38 اسیا سعدالله فیض الله عبدالله مآ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
39 شادیه‌ انوه‌ر حسین محمد مآ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
40 بشده‌ر انوه‌ر صابر محمد نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
41 رزگار رضا محمد انجه‌ نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
42 محمد محمود احمد محمد نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
43 ئه‌ینور محمد اكبر ابراهیم نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
44 ئاشنا جلال معروف على مآ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
45 دیمن حیدر حمه‌ صالح احمد نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
46 هه‌ردى ئه‌مین زۆراب محمود نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
47 دڵپاك احمد حسین رسول مآ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
48 توانا ابوبكر شریف رسول مآ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
49 ئالا قاسم رضا محمد مآ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
50 شه‌هرام مه‌ریوان محمد قادر نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
51 دانا مصطفى احمد فتح الله نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
52 اشتى مصطفى حسین احمد نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
53 اسامه‌ عثمان وسین عبدالكریم نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
54 كه‌وسه‌ر ابوبكر صالح قادر مآ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
55 شیماء محمود عزیز عبدالقادر مآ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
56 هیشو غریب محمد رشید مآ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
57 مروان اكرم محمد صالح نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
58 به‌ریز عزت عارف احمد نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
59 سعیده‌ محمد عبدالله رحمان مآ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
60 دڵنیا اسعد عبدالله اسعد مآ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
61 شرمین حسن محمود سلیمان مآ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
62 محی الدین عبدالله محمد على نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
63 كويان ابراهيم لطيف مراد ويس نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
64 ئارةزوو نةبةز عبدالله شريف مآ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
65 هيرؤ لقمان امين عبدالرحمن مآ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
66 عباس حكيم داود نصرالله نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
67 ضاوان سلام احمد محمد نيَرِ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
68 ئةذين حمة خورشيد حميد ثاشاة محمد         مآ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
69 عباس حسين احمد عبدالقادر نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
70 الهام توفيق صديق فرج مآ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
71 سروة كريم مجيد محمد مآ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
72 طةشبين حسن محمد عزيز مآ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
73 هيرؤ سعيد حسن غيدان مآ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
74 ريباز عبدالله امين شاسوار نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
75 ثشتيوان سعدالله عبدالله مولود نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
76 محمد قادر عبدالكريم محمد نيرِ دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
77 داريان ابوبكر توفيق محمود نيَر دروستى ئاژەڵ 2014-2015  
           
1 جوان رحیم خداداد محمد مآ باخدارى 2014-2015  
2 زانیار حسن محمد على نيَر باخدارى 2014-2015  
3 چرو حسین عزالدین على مآ باخدارى 2014-2015  
4 سناء اسماعیل حمه‌صالح فتاح مآ باخدارى 2014-2015  
5 شرمین فرج رضا روستم مآ باخدارى 2014-2015  
6 سنوبر محمد حسن على مآ باخدارى 2014-2015  
7 یسرى محمد احمد حمه‌سور مآ باخدارى 2014-2015  
8 شۆخان صدیق محمود احمد مآ باخدارى 2014-2015  
9 بخشان مصطفى فتاح سلیم مآ باخدارى 2014-2015  
10 برژین رشید كریم سلیمان مآ باخدارى 2014-2015  
11 سحر حمید عبدالرحمن كریم مآ باخدارى 2014-2015  
12 بێریڤان اسكنده‌ر عزیز على مآ باخدارى 2014-2015  
13 شه‌نگ محمد رسول محمد مآ باخدارى 2014-2015  
14 چنار محمود عزیزمراى شاه مراد مآ باخدارى 2014-2015  
15 ساریا سعید حمه‌امین اورحیم مآ باخدارى 2014-2015  
16 ئه‌ژین فواد محمد بختیار مآ باخدارى 2014-2015  
17 پشتیوان محمد احمد محمد نيَرِ باخدارى 2014-2015  
18 بێریڤان عثمان كریم عزیز مآ باخدارى 2014-2015  
19 سێبه‌ر عزه‌دین عبدالله مراد مآ باخدارى 2014-2015  
20 تاڤگه‌ بیلال احمد كریم مآ باخدارى 2014-2015  
21 ده‌ریا حسن حسین عبدالكریم مآ باخدارى 2014-2015  
22 به‌یان عمر میرزا محمود مآ باخدارى 2014-2015  
23 خه‌لات حمه‌رووف حمه‌صالح مآ باخدارى 2014-2015  
24 ڕازاو فاضل محمد میر احمد مآ باخدارى 2014-2015  
25 ژێبه‌ند عبدالله حسین احمد مآ باخدارى 2014-2015  
26 خه‌ڵات ابراهیم فتاح احمد مآ باخدارى 2014-2015  
27 چۆپى اركان عبدالرحمن احمد مآ باخدارى 2014-2015  
28 ڕه‌وا محمد قطب الدین محمد مآ باخدارى 2014-2015  
29 سرور مصطفى محمد امین مراد مآ باخدارى 2014-2015  
30 ژینۆ صابر عبدالرحمن عبدالله مآ باخدارى 2014-2015  
31 هانا هادى جلال حسین مآ باخدارى 2014-2015  
32 اكو محمود عزیز محمد نيَرِ باخدارى 2014-2015  
33 هه‌لاله‌ حسن محمد روستم مآ باخدارى 2014-2015  
34 كارزان محمد ابراهیم رسول نيَر باخدارى 2014-2015  
35 زریان صدرالدین احمد فرج نيَر باخدارى 2014-2015  
36 پروین عمر صالح رسول مآ باخدارى 2014-2015  
37 ساجده‌ لوقمان عبدالغفور كاكه‌برا مآ باخدارى 2014-2015  
38 ژاڵه‌ محمد حسین محمد مآ باخدارى 2014-2015  
39 كه‌ژان محمد فقى سلیمان حسین مآ باخدارى 2014-2015  
40 كوبرا نریمان محمد فرج مآ باخدارى 2014-2015  
41 كؤسار فرج محمود يارويس  مآ باخدارى 2014-2015  
42 ريباز عمر حسين محمد  نيَرِ باخدارى 2014-2015  
43 رؤشنا جبار عزيز جاسم مآ باخدارى 2014-2015  
44 طؤنا احمد عزيز عزم مآ باخدارى 2014-2015  
45 ثةيمان صالح محمود محمد مآ باخدارى 2014-2015  
46 مذدة على محمد قادر مآ باخدارى 2014-2015  
           
1 عبدالسلام حسن محمد صالح مصطفى نيَر بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
2 سوره‌ت خان هادى فرج محمد نيَر بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
3 بهار سلیمان محمد كاكه‌ على مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
4 ئامانج علاءالدین مصطفى توفیق نيَر بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
5 ریاض هدایت كامل رسول نيَر بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
6 اسماء محمد محمد امین محمود مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
7 به‌هرۆز صدیق مصطفى معروف نيَرِ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
8 جودى جمال محمد رشید حمه‌ امین مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
9 ایمان نوزاد محمد امین مصطفى مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
10 ژیلان صادق حمه‌ احمد على مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
11 نمام هیدایت محمد امین فقى حسین مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
12 دیمه‌ن محمد عبدالقادر احمد مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
13 ریزان صالح فتاح محمود مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
14 جه‌نه‌ت شاهو احمد عارف مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
15 پیام محمد محمد توفیق فقیه‌ محمد مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
16 سامان نوزاد رشید درویش نيَر بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
17 بیگه‌رد على حسن یونس مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
18 ژیان كمال رحیم عبدالله مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
19 سۆزان محمود محمد فرج مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
20 جنور احمد سلیم كریم مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
21 ڤیان محمد حسین على مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
22 گه‌شاو حسن محمد رۆستم مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
23 روشنا حمه‌ احمد جوامیر یحیى مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
24 پێشه‌وا صابر عثمان رشید مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
25 امال عادل كریم محمد مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
26 ئه‌رمن نورى محمد احمد مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
27 نیگار جلال صابر امین مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
28 بابان محمد امین محمد سلیمان مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
29 ریناس حمه‌صالح محمود احمد مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
30 ساكار كریم فتاح احمد مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
31 شاناز احمد محمد رشید مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
32 كویستان حسن محمد فتاح مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
33 بشرى محمود عبدالرحمن عبدالقادر مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
34 چیمن محمد عبدالله احمد مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
35 زریان ابراهیم عبدالقادر احمد مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
36 الوند عبدالرحمن عمر اومر مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
37 شاناز محمد عبدالمجید محمود مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
38 چرو جمال على محمد مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
39 هوشمةن هؤشيار  عبدالقادر مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
40 اضين صباح الدين عزيز درويش مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
41 شيَني عادل على ابراهيم مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
42 بيشكان لقمان مصطفى محمود مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
43 كمال جمال حكيم محمد نيَر بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
44 شيركؤ حمة امين احمد محمود نيَر بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
45 ئاسؤ محمود سعيد عزيز نيَر بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
46 ضؤمان عبدالرزاق عبدالقادر شفيع نيَر بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
47 هةلالة صديق حسين عثمان مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
48 ثةيوةند عطا عبدالمجد ابوبكر نيَرِ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
49 دانا غيدان احمد حمة نيَرِ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
50 رؤشنا طالب عبدالله عزيز مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
51 طةشاو خليل ابراهيم مصطفى مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
52 ساكار لطيف محمد رضا وةيس مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
53 ئاكؤ صباح حسين احمد نيَر بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
54 شةوبؤ جوامير غفور معروف مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
55 ثاكستان يونس نجم الدين عبدالكريم  مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
56 كانيا حسين عبدالله براخان مآ بەروبومى گێلگەیى 2014-2015  
           
1 هيوا عزيز عباس لطف الله نيَر تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
2 بينةر فريق محمد قادر نيَر تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
3 كيوان نعمة محمد بةطة نيَر تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
4 ساكار جليل صابر صالح مآ تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
5 شيطار جمال عبدالله محمد مآ تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
6 تاذان احمد رحيم كريم مآ تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
7 أبوبكر صالح عبدالله روستم نيَرِ تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
8 منار مهدي جميل عبد الوهاب مآ تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
9 نرمين اياد فرحان رشيد مآ تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
10 بيداء جمال سليمان حسين مآ تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
11 ئالا محمد قادر احمد مآ تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
12 نوخشة محمد محمود علي مآ تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
13 شلير جبار رحيم علي مآ تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
14 زيلان رزكار فرمان مردان مآ تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
15 فؤاد عثمان ستار حميد نيَر تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
16 سماح صلاح حسن حسين مآ تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
17 ئالا عمر عزيز احمد مآ تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
18 أرزو علي محمد رحيم مآ تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
19 شةوين محمود محمدامين محمد صالح مآ تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
20 حسين علي محمد حسن نيَر تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
21 سؤران حاتم داود امين         نيَر تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
22 زريان بكر شاكر غفور مآ تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
23 اذين طاهر قادر احمد مآ تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
24 سارة علي ابراهيم جاسم          مآ تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
25 ئالا عمر رشيد علي مآ تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
26 بناز عبد الرحمن محمد رحيم مآ تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
27 نزار نوري قادر احمد مآ تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
28 حياة احمد محمود احمد مآ تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
29 أشنا احمد ولى مصطفى مآ تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
30 رهيَلة عمر ابراهيم علي مآ تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
31 دةريا كامران مجيد كريم مآ تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
32 محمد عبدالله محمد شريف نيَر تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
33 صباح محمد احمد محمد نيَر تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
34 فاطمة صالح  محمد امين احمد مآ تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
35 حسين حسن اسماعيل عبدالله نيَر تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
36 دلنيا ابراهيم يوسف زبالة مآ تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
37 ئاسؤ يونس حبيب عباس نيَر تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
38 سارة سلام نظام الدين امين مآ تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
39 هاجرة سلام محمد مصطفى مآ تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
40 خيابان احسان على سعيد مآ تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
41 ثشدةر محمد حاجى عبدالرحمن نادر مآ تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
42 اظين جبار محمد احمد مآ تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
43 اسرا  ء رشد محمد يارويس مآ تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
44 طلالة برزان رحيم كاكل مآ تەكنەلۆژیاى زانيارى 2014-2015  
           
1 رةوشت عبدالله رسول عبدالله مآ ڕووپێوى 2014-2015  
2 سةياف حمة شريف سان احمد مآ ڕووپێوى 2014-2015  
3 امانج حسن مصطفى عبدالله مآ ڕووپێوى 2014-2015  
4 ريباز كريم محمد ناصر نيَرِ ڕووپێوى 2014-2015  
5 بةشدار خالد عولا محمود فقى نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
6 ديمةن اسماعيل عبدالمحمد سليمان مآ ڕووپێوى 2014-2015  
7 بختيار اهون طاهر محمد نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
8 عطا امين عبدالرحمن حسين نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
9 ظيان اكرم باسام محمد مآ ڕووپێوى 2014-2015  
10 بهار رفيق احمد رشيد مآ ڕووپێوى 2014-2015  
11 ديار حسن حمد امين رسول نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
12 دانا عمر محمود سليمان نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
13 بةختةوة‌ر معتصم سعيد احمد نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
14 رابة‌ر ابوبكر حسين ابوبكر نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
15 كانى برايم احمد محمد مآ ڕووپێوى 2014-2015  
16 ياسين محمود حميد رحيم نيَرِ ڕووپێوى 2014-2015  
17 خةندة‌ صالح حمة همزة مآ ڕووپێوى 2014-2015  
18 ديار عبدل جبار حمد نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
19 مجاهيد كريم محمد محمود نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
20 طرميان صالح عثمان كاكة خان نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
21 ئاكؤ ازاد محمود عبدالعزيز نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
22 زيلان جمعة حسين رشيد مآ ڕووپێوى 2014-2015  
23 سهام احمد محمود قادر مآ ڕووپێوى 2014-2015  
24 محمد مجيد محمد خسرو نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
25 توانا كمال على محمود نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
26 هريم يوسف قادر احمد نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
27 خةلات محسن على كريم مآ ڕووپێوى 2014-2015  
28 اوميد عثمان حبيب قهرمان نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
29 عمر عبدالله كريم حمة رحيم نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
30 هةوراز برهان حميد كريم نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
31 هةريم هيوا على حسن نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
32 هاوكار توفيق على فرج نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
33 دروازة حميد حسين ابراهيم نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
34 محمد عباس احمد حمة مؤر نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
35 طؤنا بكر صالح معروف مآ ڕووپێوى 2014-2015  
36 هيمن جمال عبدالله حسين نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
37 سركوت محمود قادر عبدالله نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
38 سيروان توفيق عبدالله كريم نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
39 محمد محمود شوكت كريم نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
40 اوسامة رحمان رحيم عبدالله نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
41 بلال عزيز معروف على نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
42 نةوشيروان عبدالله على احمد نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
43 دةرون حمة عزيز احمد على نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
44 زانا على محمود قادر نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
45 بشدار محسن ناصر اسماعيل نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
46 بلال برزان على نور محمد نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
47 امير لطيف مامة خان خان كزو نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
48 اسو محمد قادر روستم نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
49 بشرى شعبان مجيد رحيم مآ ڕووپێوى 2014-2015  
50 شوان عبدالرحمن محمد مجيد نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
51 ايوب محمد عبدالله فرج نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
52 ئةرسةلان رؤوف محمد على نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
53 كارزان حسين فقى عمر نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
54 ئاريان قادر احمد رحيم نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
55 اراز احمد اسماعيل عبدول نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
56 هظال جمال واحد امين نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
57 بةختيار عيسي حسين حمة رحيم نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
58 سالار خسرو احمد محمد نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
59 هاوكار طاهر رشيد زوراب نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
60 ئاكام عمر محمد حسن نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
61 فةرمان حسن عبدالقادر على نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
62 سامرةند رحمان ابوبكر بيروت نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
63 رةوةند احمد عبدالله بيروت نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
64 ابراهيم قادر محمد قادر نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
65 محمد فتاح حمة سعيد محمد نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
66 شيما ْ سركوت مجيد محمد مآ ڕووپێوى 2014-2015  
67 محمد على محمد امين نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
68 سؤران انوةر حمة على سليمان نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
69 محمد عبدالله مححد ملك نيَر ڕووپێوى 2014-2015  
           
1 ايظان محمد عزيز درويش مآ سیستەمى کۆمپیوتەر 2014-2015  
2 ميديا مجيد محمد على حسين مآ سیستەمى کۆمپیوتەر 2014-2015  
3 اسان شهاب مولود عباس مآ سیستەمى کۆمپیوتەر 2014-2015  
4 نشتيمان عباس على كاكة على مآ سیستەمى کۆمپیوتەر 2014-2015  
5 نشتيمان محمد احمد انجة مآ سیستەمى کۆمپیوتەر 2014-2015  
6 دلشاد يدالله فيض الله محمد نيَر سیستەمى کۆمپیوتەر 2014-2015  
7 على ولى على حاتم نيَر سیستەمى کۆمپیوتەر 2014-2015  
8 عمر صباح باوةخان عبد على نيَر سیستەمى کۆمپیوتەر 2014-2015  
9 روشنا وهاب محمد زوراب مآ سیستەمى کۆمپیوتەر 2014-2015  
ساڵى دەرچوانى 2015-2016
1 هاوژين بشارات امين حمزه‌ مآ کارگێرى 2015-2016  
2 مژده‌ محمود محمد على مآ کارگێرى 2015-2016  
3 ديكان شكور توفيق قادر   مآ کارگێرى 2015-2016  
4 رمضان عمرطلي محمد نيَر کارگێرى 2015-2016  
5 ديكان احمد صوفي محمد  مآ کارگێرى 2015-2016  
6 اْڤان نجيب عبدالقادرملا محمود مآ کارگێرى 2015-2016  
7 هيرو محمد حسن محمد  مآ کارگێرى 2015-2016  
8 چروْ عارف علي حسين  مآ کارگێرى 2015-2016  
9 نرگس عباس محمود عبدالقادر  مآ کارگێرى 2015-2016  
10 شمسه‌ مجيد حسين حسن  مآ کارگێرى 2015-2016  
11 مروة حميد محمد على  مآ کارگێرى 2015-2016  
12 گونامحمد حمه‌ امين احمد  مآ کارگێرى 2015-2016  
13 شهله‌ عزيزعبدالقادرحمه  مآ کارگێرى 2015-2016  
14 رازيه‌ محمد فرج فتالي   مآ کارگێرى 2015-2016  
15 هناء محمد علي حاجي  مآ کارگێرى 2015-2016  
16 ماندانا مرداويج يارعلى ملك  مآ کارگێرى 2015-2016  
17 چروامين لطيف سعيد  مآ کارگێرى 2015-2016  
18 جوانه‌ سرحد محمد رستم  مآ کارگێرى 2015-2016  
Comments