2019-2020

دەرچووانى ساڵى  2018 - 2019 
ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش
1 سۆنیا مصطفى عثمان فرج مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
2 هەڵاڵە عباس صاڵح حمەأمین مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
3 ساکار على محمدصاڵح  مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
4 کوردۆ کاوە على طالب نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
5 بانو زۆراب جلال کریم مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
6 سیما واحد مولود صاڵح مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
7 ئەڤین خورشید بیز خورشید مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
8 شارۆ عبدالواحد محمد أحمد مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
9 دێنێ عزیز مصطفى قادر مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
10 هەڵاڵە طاهر عزیز فارس مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
11 هلالە علی محمد احمد مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
12 ژیار محمد سعید کریم نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
13 اژین نجم الدین حسن  مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
14 ژینۆ نەژاد على هەمزە مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
15 دەرون حیدر محمود مارف مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
16 ساکار والى محمود على مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
17 ئەژین اسماعیل محمامین محمود مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
18 ئاشنا کمال محمدامین حسن مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
19 گەشبین مظفر رسول حمد مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
20 قاسم عبدالله قاسم رسول نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
21 سمیە جمال احمد رشید مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
22 سندس محمود احمد خورشید مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
23 شنیار أزاد قادر صالح مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
24 نهایت عارف صالح فتاح مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
25 زانا احمد عبدالله محمد نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
26 لانە محمد على احمد مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
27 شڤان انور عبدالله حامد نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
28 شاجوان سلام قادر حمە مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
29 کازیوە رحمن أحمد عبدالله مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
30 کاژاو حسین عبدالله قادر مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
31 چاوان هادى احمد فتاح مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
32 دالیا خالد خلیل حسانى مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
33 دریاز عزیز عبدالله عزیز مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
34 ئاکار أحمد شریف أحمد نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
35 سورەیا عبدالله رشید  مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
36 دیلمان لطیف فتاح حمە نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
37 هاوڕى محمد محمدامین طه نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
38 شاتو جزا حسین عبدالحامد مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
39 چیا طاهر احمد صالح مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
40 سەروەر مصطفى رشید داود نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
41 ژیان احمد محمد قادر مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
42 داستان احمد حسن احمد مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
43 زانا غازى صابر عبدالرحمان نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
44 دڵسۆز أسکندر عزیز أحمد مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
45 ژوان محمد رشید صالح مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
46 تەرزە ستار حمەخان رحیم مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
47 سمیە بابا فرج عبدالرحمن مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
48 هەڵۆ حمەزیاد محمد خورشید نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
49 خەڵات عبدالستار حسن حسین نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
50 ئاشنا احمد نبى احمد مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
51 لارا جمال حسین رسول مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
52 صدیق جمال سلیمان سعید نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
53 بڕوا فارس حمەشریف حمەلاو نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
54 شنیار حمەأمین محمود حسن مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
55 گلێنە حمد صیغە فتح مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
56 أریان دیار محمد فلامرز نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
57 کۆژین طاهر رشید حسین مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
58 رویدا طارق ظاهر عزیز مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
59 سازان عمر رسول حمدامین مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
60 شەنگ لطیف شیخ محمد مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
61 پەرێز زاهیر محمد اسماعیل مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
62 ژاڵە عبدالله مصطفى سعید مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
63 ألان سلیمان عبدالله کریم نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
64 سیما صائب عزالدین خضر مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
65 اڤین شیروان عثمان کریم مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
66 ئەوین جمعە رسول محمد مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
67 ئارى کاوە محمدامین  نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
68 شەهێن صدیق محمدأمین رسول مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
69 سکاڵا مولود محمود حمە مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
70 کۆژین جبار رحمن على مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
71 دیدار ازاد احمد قادر مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
72 کاروان حسین على موسى نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
73 سۆما جبار حمە مارف مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
74 بەهرە محمد احمد على مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
75 چیابان عمر إبراهیم حمد مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
76 هێرش حسین حمەأمین فارس نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
77 لاڤان رسول حمە قادر مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
78 شەونم محمد رسول محمد مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
79 دلۆڤان محمد طاهر محمدأمین نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
80 شيما عمر امين احمد مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
81 بەڕێز على ڕۆستەم  نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
82 دابان عثمان حسن قادر نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
83 گوڵزار احمد ابابکر خدر مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
84 ئاکۆ محمد عبدالکریم محمد نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
85 دەریا ابراهیم محمد على مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
86 ریناس نجم الدین مجید مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
87 حافظ یاسین خضیر عباس نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
88 رێکان صالح مصطفى محمود نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
89 بوکان سیف الله سعید مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
90 بیلال عثمان قادر عثمان نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
91 ساکار صدیق فتاح عبدالله مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
92 دالیا محمد عبدالخالق محمد مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
93 ڕەوا عمر محمد احمد نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
94 نیڤەر همزە رسول محمد مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
95 اسراء صباح ابراهیم مایخان مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
96 شیوە عثمان معروف تۆفیق مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
97 هێرش عمر لطیف  نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
98 کاژین میرخان فقێ  مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
99 احمد جبار حمە قادر  نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
100 سەردەشت بکر على  نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
101 محمد حکمت عمر  نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى بانکەکان / بەیانیان
ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش
1 سیلان محمد عثمان مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
2 هۆژین رؤوف حمەعلى مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
3 شانیا عزت محمد مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
4 کاڵى محمد ابراهیم مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
5 سۆما قادر رشید مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
6 هاوسەر یاسیم احمد مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
7 سۆزیار احمد رشید مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
8 شەنگاو حاجى قادر مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
9 رۆژان عطا حمەامین مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
10 کوردستان عبدالرحمن خضر مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
11 یسرى عثمان حمەکریم مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
12 شلێر عمر عبداللە مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
13 گوڵاڵە احمد سعيد مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
14 نیاز طالب پیرۆت مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
15 لالە لطیف عبدالرحمن مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
16 پۆشیا اکۆ کی خسرو مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
17 ساکار محمدامین عوڵا مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
18 روخۆش شخصە رسول مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
19 ئاشنا خالد على مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
20 شێنى سالار مصطفى مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
21 ئاڤان محمدامین عمر مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
22 شەنگە جمال حمەعلى مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
23 باخان جلال احمد مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
24 سیما اسماعیل سلیمان مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
25 سوزیار حاتم على مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
26 ئاشتى رزگار على مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
27 فریشتە فەرهاد صاڵح مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
28 سەروین عیسا حسین مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
29 دالیا محمد محسین مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
30 ئاشنا عمر قادر مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
31 ئاودێر أنوەر عبدالکریم نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
32 دەشنێ جزا حمەرەضا مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
33 دڵکۆ زاهر مصطفى نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
34 ڕۆژان سیف الدین رسول مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
35 خەندە خالد کریم مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
36 شاناز حامد حمە مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
37 رۆژین طاهر تۆفیق مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
38 مژدە علی کریم مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
39 بلال احمد عبداللە نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
40 ڕۆشنا عوڵا قادر مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
41 گلینە کانبى احمد مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
42 سەنگەر محمد سلیمان نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
43 مهاباد انور حسن مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
44 فاطمە فواد حسن مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
45 اسيه مارف خضر مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
46 چاوان محمد صاڵح مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
47 ئارەزو مصطفى احمد مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
48 یاڤان محمد خدر مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
49 شیلان اسماعیل محمود مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
50 نیگار محمد احمد مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
51 هەورین علی قادر مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
52 بەهرە عمر محمد مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
53 قادر عبداللە ابوبکر نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
54 شانیا هێمن عارف مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
55 دالیا عبداللە على مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
56 ڕێژاو رشید عزیز مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
57 شەهلا رمضان مولود مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
58 کۆشان صلاح محمود نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
59 دەشنى عارف بابكر مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
60 ئاکۆ عثمان رسول نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
61 سەرکار حسین کریم نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
62 احمد حمزە حاجى نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
63 گلێنە على عبداللە مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
64 محمد خالد احمد نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
65 نەوشیروان صالح فرج نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
66 گۆڤەند حمد ابراهیم نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
67 هێمن محمد رسوڵ نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
68 دڵخواز احمد حمد مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
69 چاوان لقمان على مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
70 کۆژین محمد صاڵح نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
71 ڕێژین عبدول مجید مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
72 سوسەن خدر حسن مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
73 احمد خالد محمود نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
74 بونیان عمر حمەرەش مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
75 میران طاهر مجید نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
76 کارزان کوردۆ عبدالله نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
77 مروان حسن محمود نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
78 لانە لوقمان حمدى مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
79 هاوژین وریا قادر مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
80 سەرکار نورى جاسم نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
81 نیشتیمان رؤوف تۆفیق مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
82 ڕێواس عمر حمدامین مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
83 محمد رسول مصطفى نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
84 عبدالخالق على ابراهيم نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
85 راوێژ خالید حمەکریم نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
86 دانا عمر سلیمان نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
87 ژیلوان رؤوف محمود نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
88 سفین عثمان مصطفى نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
89 شاجوان عثمان محمد مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
90 باخان حمە عبداللە مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
91 میران على مصطفى نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
92 شاناز حمە ابراهیم مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
93 حامد على خدر نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
94 رەوەند فتاح معروف نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
95 هێدى دڵشاد عزیز نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
96 عمر مولود مصطفى نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
97 ژینۆ حسام الدین جلال مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
98 احمد سالار فتاح نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
99 دلڤین اسود صابر مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
100 فریشتە مصطفى محمود مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
101 ریبەر عمر رشید نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
102 ڕیبین شامل على نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
103 عدنان شوان غیدان نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
104 ادریس اسماعیل عزیز نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
105 اسیا همزە ابراهیم مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / بەیانیان
ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش
1 خۆشى ابوبکر صدیق مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / ئێواران
2 باڤێل شوان لطیف نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / ئێواران
3 ساڕێژ محمد وسو نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / ئێواران
4 ئامانج مهدى حسین نێر پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / ئێواران
5 سارا طامی رشید مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / ئێواران
6 رانیە شوان خلیل مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / ئێواران
7 هانا محمد ابراهیم مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / ئێواران
8 شێنێ انوەر شریف مێ پ.ت.دووکان کارگێڕى کار / ئێواران
ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش
1 ڕۆزگار عمر دروێش حسین مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
2 محمد هيدايه ت قادر كريم نێر پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
3 الهام محمد عبدالرحمن صمد مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
4 روبار  برهان على احمد مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
5 ساوين محمد حمه امين صالح مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
6 شاناز حسين فرج محمد مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
7 لیوه ند سردار قادر خضر نێر پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
8 سؤما بيستون عثمان احمد مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
9 ريزوان طارق احمد امين نێر پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
10 ئاسودة عبدالرحمن حمة شمس الدين مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
11 شؤخان فاروق أسعد قادر مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
12 يه عقوب جلال رسول ممند نێر پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
13 محمد رسوڵ کمال حمد نێر پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
14 نه وا اكرم احمد صالح مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
15 ميهناز قادر رسول قادر مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
16 مهره بان حميد مجيد سعيد مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
17 ئالان أحمد حسن أحمد نێر پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
18 كاردو خالد محمدامين حسن نێر پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
19 شايه ن معاز عزيز محمد مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
20 مصطفى عبدالرحمن سليم احمد نێر پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
21 شاجوان فريدون محمدامين  مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
22 کارمەند ابراهیم محمد حسین نێر پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
23 شادیە على رحمن فرەج مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
24 شکریە قاسم اسماعیل عزیز مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
25 ئادەم محمد ابراهيم محمد نێر پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
26 خطاب جبار ارضا بابکر نێر پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
27 فرياد أحمد حمه أحمد نێر پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
28 ديفان طاهر مولود عزيز مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
29 هه نار احمد حمه كريم مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
30 ئەوین أحمد مصطفى عبدالله مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
31 شنیار عبدالرحیم حامد مجید مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
32 عائيشه جعفر مصطفى غفور مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
33 ياسين حسن حمدامين وسمان نێر پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
34 به ختاوه ر ابراهيم محمد قادر مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
35 ده روون عزيز شريف مولود مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
36 حمدامين عبدالله حمدامين اسماعيل نێر پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
37 به يمان محمد عمر وسو مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
38 خؤزكه خدر عبدالرحمن مصطفى مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
39 ژیار کاکەسور بایز کاکەسور   پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
40 ديده ن محمد عارف توفيق مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
41 ڤانیا فاروق حمەصاڵح عبداللە مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
42 باخان عثمان عبداللە احمد مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
43 ممند خضر ممند بيروت نێر پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
44 شفان مصطفى عبداللە رشید نێر پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
45 ريناس طه عبدالله سعيد مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
46 به روين عبدالعزيز احمد عبدالله مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
47 روزان ياسين كريم على مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
48 شادان همزه عبدالله همزه مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
49 كيوان عبدألله حسن مجيد نێر پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
50 دەشنێ توفیق أمین عزیز مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
51 ئاواز کمال محمد أمین مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
52 سارا رسول ووسو خدر مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
53 جوفين عدنان عزيز رشيد مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
54 الهام ابوبکر حمە صاڵح مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
55 هيفار عبدالرحمن عثمان محمدامين نێر پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
56 سابات سلام سعيد حمه مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
57 جاوان ههفال محمود حمه مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
58 بلال ابوبكر محمد صالح نێر پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
59 محمد یوسف خدر قادر نێر پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
60 رازان روستم حسن محمود مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
61 هاوناز أومید مصطفى رشید مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
62 كانى رضا احمد سعيد مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
63 محمد احمد یوسف محمد نێر پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
64 دانا غفور محمود احمد نێر پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
65 هاجرە کریم حمد نوری مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
66 هه لاله عثمان احمد محمد مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
67 هاوژین علی محمد ابراهیم مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
68 هكار سامان احمد رشيد نێر پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
69 كاشان فريدون محمد مجيد مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
70 فيردوس سيروان صالح فرج نێر پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
71 به سوز عبدالله على عبدالقادر مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
72 گولزار عبدالرحمن احمد حمدامین مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
73 شنیار خدر محمود احمد مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
74 هاوبير دلشاد محمد كريم نێر پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
75 عمر ابوبکر مصطفى محمد نێر پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
76 له نجه أحمد رسول حمد مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
77 ایمان احمد حسین محمد مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
78 سافان مصطفى حمد خدر مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
79 سەرچڵ رسوڵ حسین حمد مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
80 ناسك ئازاد ابراهيم حسن مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
81 شه نكه بابير حسين احمد مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
82 فرمێسک حسن احمد شریف مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
83 هیژا کریم محمد رؤوف مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
84 میهرەبان محمود مصطفى فقى مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
85 بەڵێن علی عبدالرحمن قادر نێر پ.ت.دووکان ژمێریارى / بەیانیان
ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش
1 ماریا بروێز انوەر افراسیاب مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / ئێواران
2 مصطفى عثمان رضى مصطفى نێر پ.ت.دووکان ژمێریارى / ئێواران
3 شارا ستار كريم اومر مێ پ.ت.دووکان ژمێریارى / ئێواران
ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش
1 کۆچەر ئازەر جعفر مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
2 چۆمان شەهاب لافاتح نێر پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
3 هیلند فرهاد محمد مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
4 پاڤێ غفور عبدالرحیم مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
5 بانو عبدالرحمن أحمد مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
6 ژیکاڵ جمال على مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
7 محمد کمال خضر نێر پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
8 هاژە خەسرەو ڕەزا مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
9 ئەوین فەرەیدون حسین مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
10 زانا حسین محمود نێر پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
11 دەروون عبداللە ضاهر مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
12 شانیان شێرکۆ حسن مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
13 سۆلین ڕێبوار حسین مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
14 سازگار کامل علرف مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
15 سنوور خدر محمود مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
16 ڕێکان عادل طاهر نێر پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
17 ڤینۆس عمر صابر مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
18 ژیلا قادر أحمد مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
19 شەماڵ لاخالد مصطفی نێر پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
20 ڕێکان ئاراس قادر نێر پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
21 شریهان محمود عبداللە مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
22 شانۆ صائب عبدالرحمن مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
23 زەنوێ شاخەوان أحمد مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
24 ریان فائق محمد مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
25 ژیان فریق محمد مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
26 ئاوێستا عبدالرحمن محمود مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
27 گەشتیار فەرەیدون نامق نێر پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
28 دەشنێ عمر خدر مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
29 شاجوان محمد ابراهیم مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
30 پەیام رؤوف قادر مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
31 ئامین برایم أحمد مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
32 پاداشت عثمان أمین مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
33 بەڕێز محمد عزیز مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
34 نیگا أحمد حمە عزیز مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
35 هاوناز خالد کاک حمد مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
36 لانە غریب رؤوف مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
37 ژینۆ هیوا حمە عبدلکریم مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
38 سەردەم سلام جافر نێر پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
39 باخان قادر عزیز مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
40 خێڵان کمال بار أحمد مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
41 شاد محمد حسن مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
42 لانە محمد محمود مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
43 خەرمان عبدالکریم أحمد مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
44 چۆڤین فارس عبدالکریم مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
45 گەشبین ئاوات عبدالحمن مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
46 محمد أحمد عبداللە نێر پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
47 لاڤە أحمد محمود مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
48 کۆژین جبار حمە على مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
49 دیەن خدر حمە پیرۆت مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
50 دانیە ابراهیم على مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
51 دڵنیا جمال أحمد مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
52 سمیە کریم حمە أمین مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
53 تارا دارا مجید مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
54 فیردۆس ابوبکر محمد نێر پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
55 دەریا حاتم طە مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
56 هەنار عدنان عبدالواحد مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
57 هنا عمر اسماعیل مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
58 ئارا جمال أحمد نێر پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
59 سێبور شریف حمد أمین نێر پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
60 لانە مختار صدیق مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
61 توانا سامى على نێر پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
62 شەیدا جلال على مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
63 شەهێن رفیق حمە صالح مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
64 دیارکۆ زاهر مصطفی نێر پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
65 هدى عمر حمە رحیم مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
66 سیما أحمد رسول مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
67 گلێنە هێمن حسن مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
68 سروشت محمد أحمد مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
69 هدى جواد أحمد مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
70 سمیە جبار حمە ابراهیم مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
71 ڕێزان محمد أمین مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
72 ئیمان بەختیار أحمد مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
73 بێژەن یاسین أسماعیل مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
74 ئامین رسول خضر مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
75 کاڵێ محمد محمد أمین مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
76 على محمد عیدان نێر پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
77 یاسین جلال محمد نێر پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
78 هیوا صلاح محمد نێر پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
79 شێرزاد حمد محمود نێر پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
80 شیرین کاکەشین شریف مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
81 هەرژین مصطفى محمود مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
82 نەورۆز حسن نورى نێر پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
83 هدیە خالد محمود مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
84 نیگا  على محمود مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
85 سامان محمد محمد أمین نێر پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
86 ڕەهێڵ صلاح عبدالکریم نێر پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
87 أحمد هادى بارام نێر پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
88 هۆزیار مجید أسعد مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
89 محمد عوزێر عارف نێر پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
90 گەشبین خدر قادر مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
91 شهرام ئارام أحمد نێر پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
92 لاڤان مجید عبداللە مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
93 فؤاد حسین سلیمان نێر پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
94 سوهیب طە حمد نێر پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
95 کۆسرەت بهاءالدین على نێر پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
96 زریان حسین أحمد مێ پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
97 چێنەر تیفور رؤوف نێر پ.ت.دووکان پەیوەندییەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش
1 رەهێڵ عثمان سورە حمە نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
2 ئارا ڕێبوار عبدالله  نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
3 چنور عثمان صدیق عزیز مێ پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
4 ریکەوت محمود مجید محمود نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
5 هێڤەر سۆران جعفر حسن نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
6 ئارێز على محمدأمین سورچی نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
7 هاوسەر محمد سلیمان محمد نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
8 ئەژى جزا صابر حمەرحیم مێ پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
9 سەیران مصطفى حسین عزیز مێ پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
10 شهرام أکرم حسن عبدالله نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
11 ئاوات هیوا عبدالله قادر نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
12 سرمد أحمد حمید رشید نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
13 زهراء سامى سالم قاسم مێ پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
14 رەوەند فائق ابراهیم أحمد نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
15 کەیوان سیامند عارف عزیز نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
16 کنعان برهان عبدالعزیز فقێ محمد نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
17 انس سامى اسماعیل ابوبکر نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
18 بێریڤان حسین محمدرشید خضر مێ پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
19 سوکار سوارە نامق حسین مێ پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
20 جێگر عثمان حمدروت قادر نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
21 شوانە عدنان صالح حسن نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
22 مهدى غازى جمال حسین نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
23 بەڵێن عارف محمد فرج نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
24 لەنیا ازاد على محمود مێ پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
25 سمیە حسین رمضان ابراهیم مێ پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
26 مەبەست سربست مجید احمد نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
27 رێبین جلال جمعە کریم نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
28 هیڤار طاهر محمود أحمد مێ پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
29 ئالان محمد محمود میران نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
30 کاروان عثمان إبراهیم حمەخورشید نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
31 شاگوڵ سلمان رضا حمید مێ پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
32 مهدی عبدالسلام احمد على نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
33 هۆزان جمال محمد رحیم مێ پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
34 کۆچەر شێرکۆ جبار محمد مێ پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
35 ئازاد عمر محمد مصطفى نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
36 شیماء صلاح صمد عزیز مێ پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
37 جاسم محمد عبد دنو نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
38 ایوب کریم مصطفى حمەامین نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
39 باوان حمەأمین حمەفرەج صاڵح نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
40 عبدالسلام محمد صوفی صالح نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
41 ابراهیم عثمان برایم سماعیل نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
42 رێبەر محمد انور محی الدین نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
43 بشری غریب محی الدین محمد نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
44 سەهەند کریم حسین نوری مێ پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
45 ساکار رسول محمود رسول مێ پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
46 هیڤار بختیار خضر ابراهیم نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
47 زانا على فرج محمد نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
48 یەمەن سامان حمە صالح سلیمان مێ پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
49 هاوسەر قادر فتاح رسول مێ پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
50 پێشڕەو سلیم بابکر بابکر نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
51 احمد سلام مصطفى حمە نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
52 محمد نوزاد حمەلاو غفور نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
53 امیر فرهاد محمدطاهر عزیز نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
54 سوارە سەرکەوت سەرحەد  نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
55 شیرکۆ صالح سعید دارا نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
56 هیوا محمد علی  نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
57 محمد رحمن وستاکریم على نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
58 رامان عثمان علی  نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
59 حسن على رشید تۆفیق نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
60 دانا عباس محمد احمد نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
61 محمد صفاء داود محمد نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
62 دلۆڤان اسود حسین حمە نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
63 دیار طارق سمین سعید نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
64 عبدالکریم حسام کریم  نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
65 رەوا سەرکەوت علی  نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
66 راستگۆ خالد کاکل  نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
67 ئالان رسول عبدالرحمن  نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
68 کاروان تیفور رسول  نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
69 یریڤان عدنان عبدالقادر احمد نێر پ.ت.دووکان سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلکردنى نەوت / بەیانیان
Comments