2018-2019

ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش
1 ئالا سردار شریف محمود مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
2 ئەژین خدر حمد احمد مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
3 سنور على کریم حسین مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
4 سێوە شریف محمود  مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
5 ئاریان مولود محمود رسول نێر کارگێڕى کار / بەیانیان
6 دیمەن یاسین عمر  مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
7 هەوار حمەرسول احمد  مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
8 لطيفە یونس عبداللە امین مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
9 شيرين مصطفى إسماعیل  مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
10 سانا حمید صابر حسین مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
11 سیما سلام اسماعیل محمدامین مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
12 دلخۆش اسکندر عزیز احمد مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
13 پەیام على قادر على مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
14 شیماء محمد رسول عزیز مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
15 ایناس محمد ابراهیم احمد مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
16 بەفرین حمد حسن مامە مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
17 عثمان قادر عثمان بایز نێر کارگێڕى کار / بەیانیان
18 کمال ئازاد ولى  نێر کارگێڕى کار / بەیانیان
19 نەخشین سعید ابراهیم  مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
20 لاژە عبدالله اسماعیل  مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
21 ساڕێژ حمید صابر حسێن مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
22 سیف امیر على حمە نێر کارگێڕى کار / بەیانیان
23 شێنێ سوارە عبدالرحمن  مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
24 پەیام سلیمان خضر صالح مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
25 نەمام عثمان مصطفى  مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
26 بیلال قادر محمدامین  نێر کارگێڕى کار / بەیانیان
27 أسامە عدنان رووف سعید نێر کارگێڕى کار / بەیانیان
28 لیلا حسن ابوبکر  مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
29 سیفەر أحمد عبدللە محمود نێر کارگێڕى کار / بەیانیان
30 شیروان عمر حمە پیرۆت نێر کارگێڕى کار / بەیانیان
31 لاڤان سلێمان بابکر ابراهیم مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
32 ڕێژین حامد حسن  مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
33 کانى ئاسۆ حسن تۆفیق مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
34 ژیلوان فاتیح رسول  مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
35 تارا خدر عبدالرحمن إسماعیل مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
36 سومیە جلال محمود حمد مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
37 زهراء بورهان عمر  مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
38 شۆخان على قادر  مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
39 شلێر  رجب عارف  مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
40 شۆخان جلال حمەامین صالح مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
41 هاوژین عمر سلیم ابوبکر مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
42 دیار بکر میکایل  نێر کارگێڕى کار / بەیانیان
43 تاڤگە محیدین ابوبکر  مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
44 ڕۆژان مضفر خسرو  مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
45 شاریا جاسم محمود رشید مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
46 گەشاو أحمد ابراهیم عبدالله مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
47 سەرباز احمد حمد صدیق نێر کارگێڕى کار / بەیانیان
48 سومەیا فاضل محمدامین  مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
49 سکاڵا ڕشید عبدالرحمان رسول مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
50 ڕەوەند عثمان احمد  نێر کارگێڕى کار / بەیانیان
51 بڵقیسا حسن احمد  مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
52 شوانە گدروون على  مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
53 گزنگ یوسف أسماعیل  مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
54 شێنێ ئومێد فائق عبدالقادر مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
55 نەرمین على إسماعیل  مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
56 شکۆ کیفى حمە على مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
57 شیوەن محمد نامق محی الدین مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
58 ابوبكر صديق نجيب  نێر کارگێڕى کار / بەیانیان
59 هيدى عمر سليم  نێر کارگێڕى کار / بەیانیان
60 یادگار خالد حامد حسن نێر کارگێڕى کار / بەیانیان
61 شیلان إسماعیل عبدالرحمن  مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
62 لاڤان محمد ممند  مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
63 ڕەوا فاروق عبدالکریم نورى نێر کارگێڕى کار / بەیانیان
64 ئەریڤان حسن عبدالله قادر مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
65 ڕێژنە خدر حاجى خدر مێ کارگێڕى کار / بەیانیان
ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش
1 ژیار وریا على عبدالرحمن نێر کارگێڕى کار / ئێواران
2 مەریوان خالید مصطفى محمود نێر کارگێڕى کار / ئێواران
3 کەنار شماڵ قادر محمود مێ کارگێڕى کار / ئێواران
4 صبحان حسن عبدالرحمن محمد نێر کارگێڕى کار / ئێواران
5 شنیار جمال محمود عبدالله مێ کارگێڕى کار / ئێواران
6 کاروان کمال حامد رسول نێر کارگێڕى کار / ئێواران
7 سەناریا سالار على کریم مێ کارگێڕى کار / ئێواران
8 ئاشتى محمود قادر رسوڵ مێ کارگێڕى کار / ئێواران
9 ساکار سردار صابر محمدامین مێ کارگێڕى کار / ئێواران
10 هاوناز کریم حمەأمین ابراهیم مێ کارگێڕى کار / ئێواران
11 مهربان محمد رسول محمد مێ کارگێڕى کار / ئێواران
12 ساماڵ حسین عبدالرحمن محمد نێر کارگێڕى کار / ئێواران
13 لانە طالب اسماعیل عبدالله مێ کارگێڕى کار / ئێواران
14 ئاکۆ ابراهیم محمد محمدأمین نێر کارگێڕى کار / ئێواران
15 ئاریان طه شفیع محمد مێ کارگێڕى کار / ئێواران
16 باڤێڵ شوان لطیف سلێمان نێر کارگێڕى کار / ئێواران
17 شکریە احمد مولود احمد مێ کارگێڕى کار / ئێواران
18 ڕێشوان جلال عبدالرحمن حسین نێر کارگێڕى کار / ئێواران
19 شوانە محمود عمر  نێر کارگێڕى کار / ئێواران
20 ئاڵا دڵشاد حمید محمد مێ کارگێڕى کار / ئێواران
21 ئەریڤان عثمان رسول عبدالرحمن مێ کارگێڕى کار / ئێواران
22 نازنین احمد حمە سلێمان مێ کارگێڕى کار / ئێواران
23 ڕەنگین انور محمد غریب مێ کارگێڕى کار / ئێواران
24 بەناز رحمان کاکەأمین رسول مێ کارگێڕى کار / ئێواران
25 تەلار خدر محمود عمر مێ کارگێڕى کار / ئێواران
26 نادر حسین نادر نادر نێر کارگێڕى کار / ئێواران
27 ڕێباز عثمان عزیز احمد نێر کارگێڕى کار / ئێواران
28 سعاد تۆفیق حسین بایر مێ کارگێڕى کار / ئێواران
29 کیغان عباس ابوبکر عباس مێ کارگێڕى کار / ئێواران
30 محمد کامران عثمان یونس نێر کارگێڕى کار / ئێواران
31 دیلان خالد أحمد إسماعیل نێر کارگێڕى کار / ئێواران
32 سردار جلال محمد سلیمان نێر کارگێڕى کار / ئێواران
33 هەلکوت نورى عمر رضا نێر کارگێڕى کار / ئێواران
34 اسماء ابوبکر محى الدین على مێ کارگێڕى کار / ئێواران
35 کازیوە فەرهاد اسعد ڕشید مێ کارگێڕى کار / ئێواران
36 شەوبۆ سعید عبدالرحمن عثمان مێ کارگێڕى کار / ئێواران
37 شینێ محمد احمد محمد مێ کارگێڕى کار / ئێواران
38 بلال عمر حمەعلى أحمد نێر کارگێڕى کار / ئێواران
39 سەرمەند کمال عزیز احمد نێر کارگێڕى کار / ئێواران
40 زینب عبدالله عبدالله رسول مێ کارگێڕى کار / ئێواران
41 زریان عمر صالح حسن مێ کارگێڕى کار / ئێواران
42 روستم عمر عثمان فتاح نێر کارگێڕى کار / ئێواران
43 سروشت على باپیر حسن مێ کارگێڕى کار / ئێواران
44 پشتیوان محمد ابراهیم قادر نێر کارگێڕى کار / ئێواران
45 لاڤین عبدالله على صالح مێ کارگێڕى کار / ئێواران
46 شنۆ عمر تۆفیق مولود مێ کارگێڕى کار / ئێواران
47 گوڵشەن قادر محمد قادر مێ کارگێڕى کار / ئێواران
48 رفیق محمد سعید صدیق نێر کارگێڕى کار / ئێواران
49 ئاوونگ عبدالله حمد رسول مێ کارگێڕى کار / ئێواران
50 فێنک رسول عبداللە محمدامین مێ کارگێڕى کار / ئێواران
51 گەشبین کمال احمد فتاح مێ کارگێڕى کار / ئێواران
52 ئەڤین صدیق عبدالله ابراهیم مێ کارگێڕى کار / ئێواران
53 هاوکار حاتم رسول ابراهیم نێر کارگێڕى کار / ئێواران
54 شیرین قادر احمد مارف مێ کارگێڕى کار / ئێواران
55 پاڤیل عمر على أحمد نێر کارگێڕى کار / ئێواران
56 بەیان حمەسعید محمد مارف مێ کارگێڕى کار / ئێواران
57 جوانە مجید فقى عبدالله فرج مێ کارگێڕى کار / ئێواران
58 شادان زرار عزیز عبدالرحمن مێ کارگێڕى کار / ئێواران
59 شهرا على حمەأمین على مێ کارگێڕى کار / ئێواران
60 شارا على رسو حمد مێ کارگێڕى کار / ئێواران
61 ڕازیە گوڵدین عبدالله حسێن مێ کارگێڕى کار / ئێواران
62 احمد کریم خدر احمد نێر کارگێڕى کار / ئێواران
63 تارا عمر عبدالله محمد مێ کارگێڕى کار / ئێواران
64 هەژار کمال سعید مارف نێر کارگێڕى کار / ئێواران
65 دیدار امانج عبدالکریم حسن مێ کارگێڕى کار / ئێواران
66 ساوێن على حمەصالح تۆفیق مێ کارگێڕى کار / ئێواران
67 ئەژین محمود محمد اسماعیل مێ کارگێڕى کار / ئێواران
68 رەوەز محمد عبداللە احمد نێر کارگێڕى کار / ئێواران
69 ئارى جلال حسین اسماعیل نێر کارگێڕى کار / ئێواران
70 شیلان حسن حسێن صاڵح مێ کارگێڕى کار / ئێواران
71 سروەر کمال احمد فقێامین نێر کارگێڕى کار / ئێواران
ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش
1 ژیوان یاسین مصطفى مێ کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
2 شوان حسن حسێن نێر کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
3 ئاشنا احمد حمە  مێ کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
4 بدریە خالد مصطفى مێ کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
5 شەهێن فاتح حسێن مێ کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
6 چاوان ابراهیم محمد  مێ کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
7 حلیمە على حسێن مێ کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
8 سەروین احمد عبدالله  مێ کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
9 گەشبین جزا على  مێ کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
10 احمد فؤاد رحمان  نێر کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
11 کەنار مقدار قادر  مێ کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
12 دێکان عباس کاکەسور مێ کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
13 بەشدار سلام عارف  نێر کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
14 هێڤی جلال نادر  مێ کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
15 بێریڤان نامق احمد  مێ کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
16 شارا محمود عبدالله  مێ کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
17 ڕێژین ابراهیم على  مێ کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
18 ڕێبوار على عبدالرحمن  نێر کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
19 لەنیا کامل ڕشید  مێ کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
20 دێکان محمدأمین محمود  مێ کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
21 ئاری عبدالله کریم  نێر کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
22 هاوناز ابوبکر احمد  مێ کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
23 چاوان عثمان محمد  مێ کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
24 نازەنین محمد سعید  مێ کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
25 نزار ادریس محمدأمین  مێ کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
26 چرۆ عمر محمود  مێ کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
27 ابراهیم عبدالله اسماعیل  نێر کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
28 شەنگار تۆفیق محمد مێ کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
29 چرا سالار عمر محمود مێ کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
30 پەیمان محمد حسن  مێ کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
31 ئەژین ڕضا تولى شاویس مێ کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
32 خۆشی بکر حسێن معروف مێ کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
33 دەرون محسین حمد محمد  نێر کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
34 دێکان ابراهیم صابر  مێ کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
35  کاشمە ابراهیم على فتاح  مێ کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
36 ڕۆشنا عمر على  مێ کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
37 فریشتە محمد محمود  مێ کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
38 ڕۆما محمد عزیز نێر کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
39 ڕێکەوت حمەسعید حمەصالح نێر کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
40 ڕەوا محسن سعید نێر کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
41 کوێستان اورحمان محمد  مێ کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
42 ئەوین عثمان محمد أمین  مێ کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
43 بلال صدیق طاهر سعید  نێر کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
44 شەیما جمال جلال قادر مێ کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
45 سۆما صالح حمە عزیز  مێ کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
46 عبدالخالق عبدالرحمن  نێر کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
47 نیشتمان رفیق شریف مێ کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
48 ڕێبەر حمەخان محمد  نێر کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
49 لیندا رفعت حمەصالح  مێ کارگێڕى بانکەکان/ بەیانیان
ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش
1 ئاڤان عزیز کاکل مێ کارگێڕى بانکەکان / ئێواران
2 ئاکار طە محمود حاجی نێر کارگێڕى بانکەکان / ئێواران
3 وشیار محمود شێخە عباس نێر کارگێڕى بانکەکان / ئێواران
ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش
1 ژيان محمد ابراهيم محمد مێ ژمێریارى / بەیانیان
2 شوانه عمر محمود عزيز نێر ژمێریارى / بەیانیان
3 على احمد حسين احمد نێر ژمێریارى / بەیانیان
4 محمد أرسلان سعدى عولاَ نێر ژمێریارى / بەیانیان
5 نسيبە عارف محمود عارف مێ ژمێریارى / بەیانیان
6 ابراهيم على رسول محمد نێر ژمێریارى / بەیانیان
7 شاناز غفور محمد فتاح مێ ژمێریارى / بەیانیان
8 چاوان أنور محمد كريم مێ ژمێریارى / بەیانیان
9 ڕزگار مصطفى على ره ش نێر ژمێریارى / بەیانیان
10 چرۆ همزە احمد عبدالرحمن مێ ژمێریارى / بەیانیان
11 کۆژین برهان كمال طاهر مێ ژمێریارى / بەیانیان
12 پەروێز عمر مصطفى حسن مێ ژمێریارى / بەیانیان
13 ئاسوده قادر خدر احمد مێ ژمێریارى / بەیانیان
14 لاجان عبدالله سليم خدر مێ ژمێریارى / بەیانیان
15 ئاكار دارا احمد فرج نێر ژمێریارى / بەیانیان
16 جيهاد جمال محمد عبدالقادر نێر ژمێریارى / بەیانیان
17 لاڤينا محمد فارس اسماعيل مێ ژمێریارى / بەیانیان
18 گۆڤەند عثمان  خضر احمد مێ ژمێریارى / بەیانیان
19 ئاشتى اسماعيل يوسف حسين مێ ژمێریارى / بەیانیان
20 فريشته محمد احمد مصطفى مێ ژمێریارى / بەیانیان
21 چۆڤین عبدالله رحمان رسول مێ ژمێریارى / بەیانیان
22 كوثر حسين رمضان قادر مێ ژمێریارى / بەیانیان
23 به يان قادر فقى مينه مێ ژمێریارى / بەیانیان
24 بێریڤان خالد محمد سور مێ ژمێریارى / بەیانیان
25 ساكار حسين رسول حمد مێ ژمێریارى / بەیانیان
26 ورده محرم مجيد عزيز مێ ژمێریارى / بەیانیان
27 روقيا قادر حسين محمد مێ ژمێریارى / بەیانیان
28 شاناز عمر بابكر محمد مێ ژمێریارى / بەیانیان
29 عمر رسول مصطفى رسول نێر ژمێریارى / بەیانیان
30 ساوێن جبار عبدالكريم امين مێ ژمێریارى / بەیانیان
31 هه ردى حسين  محمد احمد نێر ژمێریارى / بەیانیان
32 مهرەبان ابراهيم عبدالله رسول مێ ژمێریارى / بەیانیان
33 محمد دارا جلال رشيد نێر ژمێریارى / بەیانیان
34 سۆزان ابراهيم محمود محمد مێ ژمێریارى / بەیانیان
35 رۆشنا محمد محمدامين خدر مێ ژمێریارى / بەیانیان
36 محمد عبدالله محمد سلام نێر ژمێریارى / بەیانیان
37 چاوان نوزاد محمد صالح مێ ژمێریارى / بەیانیان
38 چاوان محمد محمود عبدالرحمن مێ ژمێریارى / بەیانیان
39 ئاسكه عمر معروف سعيد مێ ژمێریارى / بەیانیان
40 هازه هيوا حارس عزيز مێ ژمێریارى / بەیانیان
41 گلێنە عثمان اكرم محمد مێ ژمێریارى / بەیانیان
42 هاوڕێ لقمان عزيز فتاح نێر ژمێریارى / بەیانیان
43 ژينوار ئاراس على وه ستا احمد نێر ژمێریارى / بەیانیان
44 ئاودێر عبدالله احمد رجب نێر ژمێریارى / بەیانیان
45 كوسار قادر صديق نێر ژمێریارى / بەیانیان
46 محمد سامان عبدالرحمن نێر ژمێریارى / بەیانیان
47 رمضان حسن محمد نێر ژمێریارى / بەیانیان
48 رسول احمد رسول نێر ژمێریارى / بەیانیان
49 عبدالرحمن جلال فائق نێر ژمێریارى / بەیانیان
50 محمد خضر عبدالله نێر ژمێریارى / بەیانیان
51 ئاراس جمعه محمد قرنى نێر ژمێریارى / بەیانیان
52 كولان جلال قادر مينه مێ ژمێریارى / بەیانیان
53 له نيا اسماعيل على مێ ژمێریارى / بەیانیان
54 شاجوان دارا شيخ زه رد مێ ژمێریارى / بەیانیان
55 ديانا فريدون رسول مێ ژمێریارى / بەیانیان
56 باخان على حسن مێ ژمێریارى / بەیانیان
57 جنار محمد رسول مێ ژمێریارى / بەیانیان
58 كانى بابكر وسو مێ ژمێریارى / بەیانیان
ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش
1 گولناز شوقى حسن احمد مێ ژمێریارى / ئێواران
2 نياز عثمان قادر رضا مێ ژمێریارى / ئێواران
3 محمد عبدالله رسول قادر نێر ژمێریارى / ئێواران
4 شايان على عبدالرحيم قادر مێ ژمێریارى / ئێواران
5 شنيان شيركو حسن عبالرحمن مێ ژمێریارى / ئێواران
6 ئاره زوو حسن محمد مێ ژمێریارى / ئێواران
7 چراخان  جنكى كريم مێ ژمێریارى / ئێواران
8 سايه رحيم صالح مێ ژمێریارى / ئێواران
9 ئاڤان ياسين كريم مێ ژمێریارى / ئێواران
10 له نيا مولود رسول مێ ژمێریارى / ئێواران
11 ژينۆ رزكار عثمان مێ ژمێریارى / ئێواران
12 بناز احمد گورون مێ ژمێریارى / ئێواران
13 كاشما ئازاد صالح مێ ژمێریارى / ئێواران
14 ڕەوشت غريب على مێ ژمێریارى / ئێواران
15 شادان عبدالعزيز محمود مێ ژمێریارى / ئێواران
16 كه ژان محمد حمه امين مێ ژمێریارى / ئێواران
17 سانا رحمن صالح مێ ژمێریارى / ئێواران
18 كارێز على احمد مێ ژمێریارى / ئێواران
19 خديجه ياسين حسن مێ ژمێریارى / ئێواران
20 ناهيده حمه امين عزيز مێ ژمێریارى / ئێواران
21 بينايى مجيد محمد مێ ژمێریارى / ئێواران
22 كوژين كمال محى الدين نێر ژمێریارى / ئێواران
23 ئاويزه عبدالله حمد مێ ژمێریارى / ئێواران
24 لاڤه كريم عبدالله مێ ژمێریارى / ئێواران
25 ده رون أشرف محمود مێ ژمێریارى / ئێواران
26 جوانه محمد أورحمان مێ ژمێریارى / ئێواران
27 راژان كنعان حمه قادر مێ ژمێریارى / ئێواران
28 چاوان معتصم محمد مێ ژمێریارى / ئێواران
29 محمد مارف خضر نێر ژمێریارى / ئێواران
30 شاكيو جلال مجيد نێر ژمێریارى / ئێواران
31  فرهاد محمود محمد امين نێر ژمێریارى / ئێواران
32 بريا حمه حسين نێر ژمێریارى / ئێواران
33 شنيار محمد سعيد مێ ژمێریارى / ئێواران
34 هه ناو بابه رسول حمه امين مێ ژمێریارى / ئێواران
35 هدى خالد عثمان مێ ژمێریارى / ئێواران
36 سؤزان لطيف احمد مێ ژمێریارى / ئێواران
37 فاطمه محمود بابير مێ ژمێریارى / ئێواران
38 كوردؤنيا احمد محمود مێ ژمێریارى / ئێواران
39 شينى طارق عزت مێ ژمێریارى / ئێواران
40 الهام  امين عبدالرحمن  مێ ژمێریارى / ئێواران
41 سونيا فاتح كريم مێ ژمێریارى / ئێواران
42 نزار اسماعيل مصطفى مێ ژمێریارى / ئێواران
43 بانو جليل جمال مێ ژمێریارى / ئێواران
44 دنيا رزكار حمه رشيد مێ ژمێریارى / ئێواران
45 سوزيار تحسين احمد مێ ژمێریارى / ئێواران
46 كه زال انورعبدالله مێ ژمێریارى / ئێواران
47 ئاشتى اسماعيل محمد مێ ژمێریارى / ئێواران
ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش
1 شاهۆ شریف محمد نێر سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
2 سیروان اسعد محمود نێر سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
3 سازگار عثمان محمود مێ سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
4 رەیان ئازاد احمد مێ سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
5 دیارى محمدعزیز نێر سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
6 همزە ابراهیم لاوە نێر سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
7 زوبێر رحمان رشید نێر سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
8 کوثەر محمد حاجى مێ سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
9 بالا مراد على مێ سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
10 کازیوە رزگار حمە صالح مێ سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
11 سویدە محمد محمود مێ سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
12 نیگا ستار عبدالرحمن مێ سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
13 سومیە عبدالقادرحمە مێ سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
14 محمد دلێر عزیز نێر سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
15 محمد خالد توفیق نێر سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
16 دیە دلێر سعید مێ سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
17 هاوناز شهاب احمد مێ سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
18 توانا عمر فرج نێر سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
19 سەروەر کاوە حمد نێر سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
20 رامیار یاسین حسن نێر سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
21 بژوێن کریم عزیز مێ سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
22 احمد حسین حسن نێر سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
23 ژیان احمد قربانى مێ سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
24 لاژین بابکر ڕەسوڵ مێ سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
25 لاڤان ڕزگار حاتم مێ سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
26 شانیا رەوف رحیم مێ سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
27 ایوب انوەر محمد نێر سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
28 دلگیر صدیق اورحمان مێ سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
29 هیجران راغب احمد مێ سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
30 شاد مطلب محمود نێر سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
31 شنیار عمر محمد مێ سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
32 پەیام سعاد غیب الله مێ سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
33 بڕوا برهان محمد نێر سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
34 ئارام اسماعیل محمد نێر سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
35 ڕێبەر کریم على نێر سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
36 کەوثر زانا فریق مێ سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
37 دەریا فاروق عمر مێ سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
38 دادوەر جزا رشید نێر سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
39 شادیە ابوبکر احمد مێ سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
40 عبدالرحمن حاجى محمد نێر سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
41 سەیران محمد امین مێ سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
42 دۆستى محمد قادر نێر سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
43 سەرضڵ عل رحیم نێر سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
44 چنیاز دارا لطیف مێ سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / بەیانیان
ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش
1 شنیار محمود عبداللە محمود مێ سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / ئێواران
2 هەڵشۆ جزاء احمد عزیز نێر سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / ئێواران
3 ستیڤە عمر احمد محمد مێ سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / ئێواران
4 چاوان طیب حمە احمد مێ سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / ئێواران
5 محمد عبداللە عمر محمد نێر سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / ئێواران
6 جوان نوزاد خلیل اسماعیل مێ سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / ئێواران
7 پەروا زیاد جبار احمد مێ سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / ئێواران
8 سرمد ماجد اسکندر على نێر سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / ئێواران
9 ڕزگار جعفر محمود عمر نێر سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / ئێواران
10 هێڤار قارەمان ابراهیم فرج مێ سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / ئێواران
11 هۆشیار ایاد قادر شکر نێر سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / ئێواران
12 بڕیار محمد على قادر نێر سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / ئێواران
13 کوردۆ جلال احمد  نێر سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / ئێواران
14 محمدامین ئاسۆ محمدامین نێر سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / ئێواران
15 نەبەز ابراهیم صابر نێر سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / ئێواران
16 ئاکۆ قادر عبداللە نێر سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / ئێواران
17 محسین محمد ابوبکر نێر سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / ئێواران
18 هۆگر شریف صالح نێر سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / ئێواران
19 داستان على عبداللە  نێر سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / ئێواران
20 سلێمان عزیز سلێمان نێر سیستەمەکانى کارپێکردن و کۆنترۆلى نەوت / ئێواران
ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش
1 سۆنیا واحد عبدالکریم محمود مێ پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
2 سیروان على سعید عزیز نێر پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
3 مصطفى نجاة سیدە قادر نێر پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
4 محمد هەڤاڵ محمود حمە نێر پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
5 ڕێژوان غفور محمد سعید نێر پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
6 تەلار نەوزاد حمەامین سلیمان مێ پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
7 هێلین کریم کاکە حسن مێ پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
8 شۆخان حسن شێخە عبداللە مێ پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
9 شەهێن محمد حسن اورحمان مێ پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
10 شێنێ ابراهیم رشید مێ پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
11 ڕاوێژ محمد اسماعیل صالح نێر پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
12 سۆما محمد عبداللە خدر مێ پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
13 سارێژ عزیز رسول عبداللە مێ پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
14 محمد جلال کریم حسن نێر پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
15 سارا مەریوان محمد محمد مێ پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
16 ئارام حمەامین مارف حسین نێر پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
17 زریان على حمە بابکر مێ پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
18 باخان خالد على مێ پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
19 ڕێبوار اسماعیل خضر نێر پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
20 ڕەیان جمال عبداللە عبدالرحمن مێ پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
21 زیلان کریم عزیز مێ پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
22 منیجە صاڵح محمود مێ پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
23 شاباز حسین احمد نێر پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
24 فیروز حمزە محمد مێ پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
25 کوثەر محمد ابراهیم مێ پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
26 گوڵاڵە ارسلان یاسین مێ پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
27 لانە خالید محمود مێ پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
28 لەنجە احمد اسماعیل مێ پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / بەیانیان
ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش
1 هەردى عبداللە نجم نێر پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
2 هیوا محمد صالح محمد نێر پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
3 بێژوان مستەفا عبدالرحمان نێر پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
4 عثمان عبدالکریم حسن نێر پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
5 کاروان غفور مصطفى نێر پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
6 ڕازاو أحمد مصطفى مێ پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
7 نەسرین اورەحمان على مێ پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
8 پەروین على خوارحم مێ پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
9 سەربەست عطار اسماعیل نێر پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
10 ئاراس طاهر توفیق نێر پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
11 ئاوات محمود عبدالکریم نێر پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
12 سومیە ئازاد فتاح مێ پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
13 پاوان احمد حمەصالح مێ پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
14 ئاوێستە عادل نادر مێ پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
15 محمد سیروان محمد نێر پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
16 لقمان عزیز مصطفى نێر پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
17 نیسان أحمد همزە مێ پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
18 خەرامان اورحمان محمد مێ پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
19 بەهجەت غفور عبداللە نێر پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
20 دەروون جلال سعید مێ پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
21 ڕێواس حمد أحمد مێ پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
22 سۆما ئازاد عبداللە مێ پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
23 کۆژین ئاسۆ حسن نێر پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
24 ڕەهێڵ عبداللە أحمد نێر پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
25 چیمەن نجم الدین جمعە مێ پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
26 ئالان فاروق مجید نێر پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
27 هەوار حسن حمەامین مێ پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
28 هەوار على أحمد مێ پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
29 بێستون ستار محمد نێر پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
30 احمد کاوە رضا احمد نێر پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
31 احمد محمود احمد کریم نێر پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
32 بەهار محمود قادر احمد مێ پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
33 دارا محمود صالح نێر پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
34 ڕاژان ارسلان محمد نێر پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
35 سەرکەوت اسماعیل محمدامین نێر پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
36 محمد عباس على نێر پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
37 مژدە محمود اسماعیل مێ پەیوەندى یەگشتى یەکان و بەبازاڕکردن / ئێواران
Comments