2016-2017

ساڵى دەرچوانى 2016-2017
1 هۆزان احمد عزیز مێ کارگێڕى بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
2 زارا حسن احمد مێ کارگێڕى بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
3 شۆڕش رێبوار جلال نێر کارگێڕى بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
4 زریان رزگار عمر نێر کارگێڕى بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
5 هەڵمەت محمد حمدأمین نێر کارگێڕى بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
6 ئاسیا اسماعیل حمەکریم مێ کارگێڕى بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
7 سریا سمین احمد مێ کارگێڕى بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
8 فرهاد محمد حسێن نێر کارگێڕى بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
9 ڕەنگین محمود محمد مێ کارگێڕى بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
10 میعاد جبار محمد مێ کارگێڕى بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
11 سروەت صاڵح مارف مێ کارگێڕى بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
12 ئاشنا على عثمان مێ کارگێڕى بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
13 گۆران نجم الدین میرزالدین نێر کارگێڕى بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
14 کامەران رحیم غفور نێر کارگێڕى بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
15 بیساران معتصم محمد نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
16 سەنگەر مصطفى فاتح نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
17 ئەڤین حسین جبار مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
18 شاناز کریم محمود مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
19 روبار رەووف رەشید مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
20 ڤیان عثمان محمد مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
21 سەلام غیدان على نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
22 ئەڤین أرسلان أحمدسان مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
23 نیان محمود کریم مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
24 نێرگس ئازاد یوسف مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
25 نازدار حسێن محمد مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
26 شیلان محمد سعید مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
27 سۆران عثمان رشید نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
28 بێگەرد نجات توفیق مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
29 شێنێ کریم ابرهیم مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
30 وەردە فاتیح رفعەت مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
31 هۆشیار محمد عیزەت نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
32 ڕژان ئاوات مصطفى مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
33 جوانە کریم صاڵح مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
34 کۆچەر عبدالله حسن مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
35 سمەند خالد حمەرەشید مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
36 چرا سوارە سعید مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
37 ئاسۆس احمد کریم نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
38 ڤیان أحمد محمد مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
39 ماردین فارس احمد نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
40 زریان عوێز مردان نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
41 هاوبەش محمد حسن نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
42 هەرێز باقى صاڵح مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
43 بێرى عمر حمد مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
44 نەریمان حاتم عزیز نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
45 ئازاد عثمان سیدگوڵ نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
46 درود جزا مجید مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
47 سەربەست سەروەر حمەکریم نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
48 پەیام عامل محمد مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
49 هێشو صیفى الدین حمەقادر مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
50 صدیق قادر حمد نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
51 کەنار عدنان عثمان مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
52 بشرى حبیب سعید مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
53 محمد جلال حسێن نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
54 شێرکۆ محمد یوسف نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
55 دونا بطرس هرمس مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
56 سنور احمد سلێمان مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
57 أنس حسێن یوسف نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
58 چاوان محمود فیض ألله مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
59 دانا خدر رسول نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
60 پێشرەو هیوا محمود نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
61 چاوان مصطفى محمود مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
62 بەڵێن رەمزان کاکەخان نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
63 شەرمین احمد عبدالله مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
64 کلثوم خضر احمد مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
65 دێرین صابر صاڵح مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
66 لانە ادریس على مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
67 بەهار محمد محمود مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
68 نەرمین رحیم فتاح مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
69 گوڤان خدر ابراهیم مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
70 حمید شعبان مجید نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
71 اسامە عثمان عزیز نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
72 عزیز مصطفى باپیر نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
73 عمران حسن محمد نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
74 على حمەرضا على نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
75 ئەڤین اسماعیل ابراهیم مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
76 داستان اسماعیل رسول مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
77 سمیعە اسماعیل عبدالله مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
78 اڤین احمد عبدالکریم مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
79 بەسۆز رسول محمد مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
80 ئاڤان احمد موسى مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
81 ئاسۆ امین مولود نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
82 چرا محمد ابراهیم مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
83 زەنگین عارف محمد نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
84 ئاشنا عبدالله عمر مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
85 گۆڤار جمال حسین نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
86 هێمن رحمن نامق نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
87 انصار عزالدین احمد مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
88 نیگار جبار سعید مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
89 شادان یحى محمد مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
90 لاڤە اکرم رحیم مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
91 محسین عمر احمد نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
92 ئەژین لقمان عثمان مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
93 کوێستان محمود عبدالله مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
94 هۆژین بابکر رسول مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
95 شەیدا مصطفى معروف مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
96 سەنگە سەرتیث رضا نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
97 سنور خسرەو حمەسعید مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
98 دەرباز محمد على نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
99 احمد ابراهیم رسول نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
## قارەمان عثمان مصطفى نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
## کیوان کامران غریب نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
## سەرباز خدر حمد نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
## ئارام فلاح على نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
## عمر على عبدالله نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
## وەرزێر احمد محمود نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2016-2017  
 
1 تەرزە اولا حارس مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
2 پشتیوان عبدالله محمد امین نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
3 باڤین طیب عبدالله مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
4 هەریاد برایم حسن نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
5 ئاراس عمر لاوە نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
6 جێگر مجید على نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
7 هەنار رووف احمد مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
8 ڕۆژیار لقمان محمد مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
9 کاڵى عمر امین مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
10 بینایى مردان على مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
11 دەشنێ حمە کریم مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
12 بنار محمد حمد مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
13 دیانا احمد حمە امین مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
14 ئاڤان جمال حسن مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
15 لاوین محمد عمر مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
16 خەبات اسماعیل عبدالله نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
17 هاوکار عباس حمە خان نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
18 ڕەنج عمر احمد نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
19 ئالان صلاح عزیز نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
20 ئومید حامد محمد نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
21 ئاشتى سعید سوارە مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
22 سونیا نجاة حسن مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
23 ابراهیم وسو ابراهیم نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
24 شادان عارف حمد مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
25 ساوان کریم مجید مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
26 هێرۆ محمد اسماعیل مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
27 ڕێژین محمد اسماعیل مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
28 مهاباد عبدالله صالح مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
29 ئاشنا عمر مجید مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
30 شەونم جلال محمد امین مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
31 شنۆ احمد سوارە مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
32 سەربەست عثمان محمود نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
33 محمد عثمان ابراهیم نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
34 باخان محمد محمود مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
35 شەهێن نامیق تۆفیق مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
36 هێشو مصطفى عبدالله مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
37 کاروان محمد صالح نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
38 توانا محمود حسین نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
39 محمد طاهر محمد نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
40 بێرون بکر عمر مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
41 شنیار حسن نورى مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
42 محمد باقر قادر نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
43 نەبەز عزیز احمد نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
44 شلێر خالد محمد امین مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
45 ڕێبین بەرزان عبدالله نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
46 شەونم عزیز ابوبکر مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
47 جوامێر جلال رسول نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
48 دڵشاد سعید اسماعیل نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
49 بەهرە قادر احمد مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
50 کاشما جلال حمد مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
51 جیهان جمال اسماعیل مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
52 سۆزان اسماعیل احمد مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
53 شاکۆ شێرکۆ صالح مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
54 هەڵاڵە صالح کریم مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
55 شهرام کمال نصرالدین نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
56 ئالان على خالە ممند نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
57 ادریس عمر حسێن نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
58 ڕێباز خالد خدر نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
59 هەوراز محمد خضر نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
60 على ملا نبى نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
61 شادى انور على مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
62 ئاراز احمد خدر نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
63 هۆشمەند محمود عبدالله نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
64 دانیار على غفور نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2016-2017  
 
1 بانۆ ناصح محمد مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
2 بەرزی یاسین مصطفى مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
3 لەنیا لقمان عمر مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
4 اسماء کریم نجم مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
5 شەیماء احمد محمد امین مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
6 هێرۆ حمد امین پیرۆت مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
7 رەوەند گیلانى محمد نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
8 محمد ادهەم محمد نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
9 دەریا اکبر فرج مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
10 دێرین عمر حمە خان مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
11 دلنیا صالح محمد مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
12 شکار معروف عبدالله نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
13 سناء سعدون جافر مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
14 سونیا فرهاد عبدالکریم مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
15 میران ابوبکر محمد نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
16 شادى قادر شریف مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
17 باخان طە صالح مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
18 محمد عبدالرحیم داود نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
19 بوشرا محمد شاە کرم مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
20 شیفاء عبدالله حمە صالح مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
21 پرژە عمر تۆفیق مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
22 هاوناز خالد سعید مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
23 سەرگول ابراهیم محمد مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
24 تانیا احمد عمر مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
25 بێریڤان عمر محمد مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
26 شنروى حسین على مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
27 هیشوو عبدالله على مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
28 ئاری یاسین عبدالله نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
29 دەشتى حسن تۆفیق نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
30 لاڤە حسین عبدالله مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
31 کارزان محمد حسن نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
32 سەرکەوت عثمان احمد نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
33 نیاز اسماعیل رووف مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
34 ئامانج رسول کاکە کریم نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
35 تاژان جبار رحیم مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
36 بریار حسین محمود نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
37 چاوان عمر حسین مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
38 هێژان حسین محمد مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
39 ڕامیار رزگار حمە فرج نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2016-2017  
 
1 سامان ستار احمد نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
2 محمود خالد محمد نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
3 ئاکام فتاح حامد نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
4 هۆشمەند باقى على نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
5 هاوراز عبدالرحمن ابراهیم نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
6 زەیتون مشیر تۆفیق مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
7 کاربین دانا رزگار نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
8 لەنیا حامد مصطفى مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
9 لاڤین عثمان محمد مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
10 سەرباز احمد فەرخە نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
11 شەیدا عبدالرحمن شریف مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
12 اسرى حمید محمد مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
13 کازیوە طارق فتاح مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
14 خوشکان عثمان طاهر مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
15 مژدە مهدى طالب مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
16 چۆمان رحمان محمد مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
17 کەژە خلف کریم مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
18 دلنیا عبدالقادر حمد مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
19 هاوژین احمد ویسى مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
20 شادى خالد صالح مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
21 سەناء فریق محمود مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
22 شڤان صدرالدین عبدالله نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
23 نشمیل کریم قادر مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
24 شاجوان محمد احمد مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
25 خەرمان فرج عبدالقادر مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
26 شەهێن خدر عمر مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
27 سنور لطیف قادر مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
28 چراخان رزگار عبدالله مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
29 نەبەز عثمان ابوبکر نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
30 هاوژین محمد خضر مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
31 نسیبە عدنان رووف مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
32 پشتیوان تیمور على نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
33 کاروخ محمد عمر نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
34 پێشەوا لقمان محمد نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
35 بێریڤان کریم صالح مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
36 باخان محمد مصطفى مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
37 سەرخێل احمد فتاح نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2016-2017  
Comments