2014-2015

ساڵى دەرچوانى 2014-2015
1 هوگر قادر على نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
2 سەفین فقى محمد نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
3 هاورى سعدى عبدالقادر نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
4 هیژا هیوا عمر مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
5 خالید عبدللە پیروت نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
6 دیکان احمد حمە مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
7 شنار شیرزاد حسین مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
8 فاخیر حسین مصطفى نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
9 عباس بابکر خدر نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
10 نیهایەت عمر حمەامین مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
11 باوەر عمر پیروت نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
12 رەنو عبدللە رضا مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
13 شنیار عبدللە ابراهیم مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
14 سۆران ناصر عبدالله نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
15 کردار حمە امین رشید نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
16 سنور مارف اسماعیل مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
17 بەناز لقمان احمد مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
18 محمد عدنان کریم نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
19 گۆنا جلال محمد مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
20 ئاشنا حسین عزیز مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
21 جوانە محمد عمر مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
22 کاروان فاضل صدر نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
23 نجیبە محمد اسماعیل مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
24 هاوکار عمر احمد نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
25 دەرون کاوانى کمال مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
26 گەوهەر اسماعیل رسول مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
27 رنگین عبدالرحمن عبدالله مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
28 تەرزە خالید محمد مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
29 سەرچل صدیق مصطفى مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
30 شیوەن عبدالله حمد مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
31 بەناز سعید رشید مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
32 ئاشتى مراد احمد مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
33 هەوار محمود عمر نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
34 ئاوارە اسماعیل حسین نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
35 ریزان شخصە رسول مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
36 دلنیا جنگى کریم مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
37 سەفین احمد خضر نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
38 دلێر عبدللە احمد نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
39 سۆزان محمد احمد مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
40 ژیان عبدللە احمد مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
41 نینا حسن پیرۆت مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
42 حلیمە جلال فاضل مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
43 رووناک عبدللە صالح مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
44 هاورى طە محمد نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
45 ئارى بایز احمد نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
46 بنار کیفى احمد مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
47 بەهار احمد عبدللە مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
48 هاوسەر خلیل عبدلرحمن نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
49 شەهلا انور طاهر مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
50 گولأن زرار برایم مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
51 قانعە همزة قادر مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
52 دەشتى عباس خدر نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
53 ریناس توفیق کویخا مصطفى مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
54 عباس جلال جبار نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
55 شنار محمد محمدامین مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
56 کارمەند حمە امین حسین نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
57 سیامەند عبدللە کریم نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
58 سەرباز سوارە سلیمان نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
59 کۆسرەت جمال سعید نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
60 هاوژین عمر احمد مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
61 سەرخیل عادل کامل مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
62 احمد ابراهیم صابر نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
63 دابان صدیق باپیر نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
64 بەهرە محمد عبدالرحمن مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
65 رەنگین محمد حسین مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
66 بروا ئازاد فقى رشید نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
67 کۆفان نامق توفیق نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
68 محمد على ابراهیم نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
69 هاورى قادر محمود نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
70 چرۆ اورەحمان على مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
71 هیوا حاجى محمد نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
72 على عمر حمد نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
73 شیراز کمال عبداللە مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
74 هیمداد محمد احمد نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
75 توانا حسێن لالە نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
76 ساکار خدر حمە لاو مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
77 هیران احمد مولود مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
78 چیمەن حمد مصطفي مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
79 هەلویست عبدالله محمد نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
80 هەرێم عزیز على نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
81 کوثر فیصل سعید مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
82 شکریە احمد عبدالرحمن مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
83 ساوین عثمان عولا مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
84 ژوان محمود عزیز مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
85 زۆزان اکرەم احمد مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
86 محمد اسماعیل مولود نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
87 ساوین قادر عولا مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
88 هاژە کامەران ابوبکر مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
89 سۆما عارف احمد مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
90 جوتیار على رسول نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
91 ئارام ابراهیم حسن نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
92 هونەر رسول صمد نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
93 دیمەن محمد مصطفي مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
94 هیوا کریم قادر نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
95 شبنگ سۆران کمال مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
96 الان محمد سلیم نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
97 ئارام اسماعیل حسن نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
98 ئاڤان صابر احمد مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
99 ئاسۆ زرار حسین نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## ئارى جلال عمر نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## ئاکام جلیل خضر نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## طالیب ابراهیم حمد نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## سابات سالار فارس مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## ریبوار نادر اسماعیل نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## لەیلا عبدالله خضر مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## نەمام عبدالله احمد مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## زەینەب جزا محمود مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## شالاو معروف حمد نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## شیما نعمان فائق مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## چیمەن محمد محمد امین مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## کارزان حاجى رسول نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## سەرهەنگ سیف الله سەلام نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## سیڤان حسن ابراهیم مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## ئاوارە جمال فتاح نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## ئەژین احمد امین مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## کۆچەر صدیق رۆستم مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## نەرمین حمد احمد مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## اڵتون خدر ابراهیم مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## خیلان حسین عبدالله مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## دیارى عبدالله عبدالرحمن نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## راوێژ عثمان عبدالله مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## راميار محمد برايم نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## نەرمین محمد محمد على مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## هیوا عمر مصطفى نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## سەرتیپ احمد مصطفى نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## هیلین مظفر سلیمان مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## ئادەم ابوبکر رسول نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## چنار عبدالرحمن رسول مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## زانا محمود قادر نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## بەهار حسن حمە امین مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## بەرزى نصرالدین هیدایەت نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## کارزان على محمود نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## ریباز نەوزاد على نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## خەلات محمد على مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## ئارام عمر حمە شریف نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## هەردى صلاح سعید نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## گۆران عبدالکریم احمد نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## محمد امین حمد مصطفى نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## کاوان طه صالح نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## گوڵان جزا کریم مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## هێمن ابراهیم خدر نێر کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
## روخۆش على قرنى مێ کارگێڕی کار  /  بەیانیان 2014-2015  
   
1 امیر عولا برایم نێر کارگێرى بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
2 بریار سلیمان محمد نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
3 کۆسار قادر رسول   کارگێڕیبانک  /  بەیانیان 2014-2015  
4 دلنیا احمد حمد مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
5 دەرون جبار محمد مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
6 ئاراس ابوبکر محمد نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
7 سنور رسول وەتمان مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
8 شەهێن رووف عبدالله مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
9 گولان على رشید مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
10 ڕێژوان دیارى غفور نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
11 رەوێن محمد امین نبى مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
12 خەیال بەختیار محمد امین مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
13 حسن على خدر نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
14 هەوال اکرەم معروف مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
15 نێچیرڤان حسین نادر نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
16 رێباز حمد بابکر مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
17 کارمەند ابوبکر عمر نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
18 پەرێز کاکە احمد مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
19 ئاسۆ محمود اسماعیل نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
20 مهناز محمد قادر مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
21 لانیا فریدون کریم مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
22 صباح خالید خدر نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
23 ئەوین محمد بابکر مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
24 بەرهەم بابا فرج نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
25 شەرمن اورحمان مولود مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
26 زەمەند حسن شێخە نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
27 سێوە عثمان على مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
28 بنار نزار جلال مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
29 شیرزاد فتاح رسول نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
30 ئامینە حسین حمە مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
31 ئاشنا یاسین معروف مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
32 رۆژگار رسول على مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
33 روخۆش محمد عبدالله مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
34 سەیوان غریب حمە امین نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
35 دابان عبدالله فقى رسول نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
36 تابان رشید محمد مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
37 هەلویست همزە حمە نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
38 ئاشتى حسن دەروێش مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
39 سەنگەر صابر صدیق نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
40 سەرتیپ عبدالرحمن عبدالله نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
41 بارزان سلیمان محمد نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
42 دەشتى برایم نبى نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
43 بریار برهان محمد نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
44 شەمال عبدالله وسمان نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
45 سێوە محمد احمد مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
46 سەهەند خضر حمد نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
47 ئاسۆ سلیمان حمە على نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
48 باخان کریم شریف مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
49 راستى حمە على نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
50 احمد حمید احمد نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
51 دنیا طاهر حمە رشید مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
52 ابوبکر على مصطفى نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
53 دەریا بکر حسین مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
54 ئاراس سلیم عزیز نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
55 توانا محمد عبدالله نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
56 ئازاد رسول محمد نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
57 بنار غفور على مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
58 دیلان رحیم رمضان مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
59 سارا رفعت حبیب مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
60 بابان محمود حمە مراد نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
61 ریناس طه مصطفى مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
62 ژاڵە عثمان حسن مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
63 کەیوان رحیم فرج نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
64 ئارین کوردۆ رشید مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
65 شنۆ حسن حمد مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
66 هاوار على حمد نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
67 اکرم مهدى عزیز نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
68 ڕۆژگار خالد محمد مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
69 اسماعیل ابراهیم حسین نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
70 ڕێژین عمر قادر مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
71 کارمەند فهمى محمد نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
72 خوناو محمد عزیز مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
73 سازان حسن محمد مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
74 رەوەند عمر عبدالله نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
75 لەنیا کاروان احمد مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
76 هاوکار خدر حارس نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
77 محمد ایوب صابر نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
78 بەڵین عبدالله محمد امین نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
79 محمد امیر حمد نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
80 گۆران عزیز ابوبکر نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
81 هێمن شریف اسماعیل نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
82 شنە جلال خضر مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
83 دیدار ابراهیم فرج مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
84 گولستان حسین ئالى مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
85 ماریا کریم حبیب مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
86 رەنجدەر احمد کوردە نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
87 ریباز کمال مصطفى نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
88 سناء کریم ابراهیم مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
89 کۆسار عمر عبدالله نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
90 غریبە صبحى محمد مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
91 چیا جمال رشید نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
92 سەروەر ئازاد خضر نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
93 شالاو خدر جعفر نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
94 سەردەشت جزا نامق نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
95 هۆشمەند عبدالله نبى نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
96 بەرهەم ستار محمد نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
97 ڕەهێلا ابراهیم حمد مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
98 کاروان محمود سعید نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
99 محمد علاالدین على نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
## سەرکەوت کمال عزیز نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
## میدیا صلاح قادر مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
## محمد على عمر نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
## محمد صدیق محمد نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
## شڤان حسن محمد امین مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
## رێژنە شریف احمد مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
## رۆزا عمر رشید مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
## رێبین مجید رسول نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
## عدنان عبدالله حسین نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
## داستان حیدر عزیز مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
## على کمال عبدالله نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
## هێرۆ عمر صالح مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
## هیمن على حسین نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
## زریان على پیرۆت نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
## شاهۆ نبى حمد نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
## صلاح الدین محمد محمود نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
## رەوشت صابر محمود نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
## ئارام صابر صالح نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
## ریناس بابا شیخ امین نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
## رێزان ملا صالح مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
## دلپاک رسول مصطفى مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
## رابەر عمر محمد نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
## مەریوان فیض الله عزیز نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
## چەتۆ احمد اسماعیل نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
## کەنار عبدالله احمد مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
## نەبەز محمد عبدالله نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
## شکار لطيف احمد نێر کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
## شێنێ ابوبکر عزیز مێ کارگێڕی بانک  /  بەیانیان 2014-2015  
 
1 ژێوار عمر سعید نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
2 داستان محمد امین على مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
3 سیروان صدیق احمد نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
4 هێرش تۆفیق حسن نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
5 بریار اکرەم محمد نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
6 سەیوان طە کریم نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
7 تارا محمد عمر مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
8 دیدار کریم محمود مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
9 گوڵاڵە کامل عمر مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
10 بەرزان على صالح نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
11 دیار جلیل مصطفى نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
12 چنیار نەوزاد احمد مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
13 ڕۆژگار عثمان صابر مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
14 بەڵین عثمان عارف نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
15 ڕێژوان صلاح نورى نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
16 سروە ابوبکر محمد مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
17 ڕاستى غفور سعید مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
18 هاوناز رەجب حسن مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
19 ڕێبوار جلال مصطفى نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
20 هێشوو محمد محمدامین مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
21 ڤیان رمضان عزیز مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
22 لاڤە یاسین طاهر مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
23 بینایى أحمد حسن مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
24 شەمسە کریم ڕەشید مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
25 کانیاو محمد على مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
26 چرا عثمان خضر مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
27 سەنگەر عثمان رحمن نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
28 دەرون کاوە محمد مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
29 سەردار حسن حسین نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
30 سارا سعید طاهر مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
31 سورەیا قربانى فتح الله مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
32 کۆسار محمد شریف نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
33 أحمد سعید قادر نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
34 بنار عبدالرحمن احمد مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
35 کەنار عمر محمود مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
36 هەردى طە على نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
37 شنە صلاح محمد مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
38 هەژار لطیف محمد نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
39 نێرگز على سریف مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
40 مهدى على ممند نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
41 ڕەوەز محمد کریم نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
42 جبار جلال حمە أمین نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
43 حبیب حمە صاڵح قادر مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
44 دێکان زوهێر محمد مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
45 ئاشنا سوارە أحمد مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
46 لاڤیا برهان فتاح مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
47 سنور محمود رسوڵ مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
48 شیماء أحمد على مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
49 نصرت عطا کریم نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
50 زریان ڕزگار محمد نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
51 کەوسەر فارس عبدالرحمان مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
52 هونەر یونس کریم نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
53 گۆنا همزە أحمد مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
54 ئومێد محمود رسوڵ نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
55 دیار حسن محمود نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
56 جوانە کاوە لطیف مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
57 کاروان یوسف محمد نێر الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
58 رۆشنا عبدألله بابە هۆمر مێ الکترونیک  /  بەیانیان 2014-2015  
 
1 هاوناز عمر حمد نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
2 ڕێباز عبدالله حاجى نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
3 ئاکۆ محمود قادر نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
4 حسین ملا حسین نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
5 ساکار ابراهیم احمد مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
6 شەونم عبدول سعید مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
7 ئاگار قادر رمضان نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
8 فریدە ابوبکر رسول مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
9 زهرە عثمان حسین مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
10 ڕۆمى رشید محمد مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
11 گوڵالە محمد حمە امین مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
12 شاڤین جزا فارس مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
13 شەنگە شێرکۆ محمد مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
14 تابلۆ جمال کمال مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
15 کۆسرەت زرار عبدالله نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
16 هێرش کمال سلێمان نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
17 شوهرە محمود احمد مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
18 شانیا جلال محمد مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
19 ڕوخۆش اسماعیل محمود مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
20 اریڤان طالب مجید مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
21 میران عبدالله عبدالرحمن نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
22 ژیکال على محمد مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
23 ئامینە ابراهیم رسو مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
24 ڕاژان احمد خدر مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
25 بەیان حمد رسول مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
26 هدى جزا محمد مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
27 سەرکۆ مصطفى کریم نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
28 پەیمان خالید قادر مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
29 عمر قادر حسن نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
30 ساکار عثمان رسول مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
31 هێور فیصل صفر مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
32 گوڵاڵە خدر محمود مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
33 حلیمە فتاح کریم مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
34 ووشیار خدر عبدالرحمان نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
35 هێشوو احمد رشید مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
36 ڕۆژگار محمد اسماعیل مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
37 چنار حسین اورحمان مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
38 ئاسۆ صدیق حمە یوسف نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
39 سفیە سلیم اسماعیل مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
40 وریا ابراهیم حسن نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
41 ئەڤین رحیم رحمان مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
42 چیمەن حسین همزە مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
43 کوێستان قادر حمە سور مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
44 هەوراز عبدالله حسین نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
45 مامە تۆفیق حمە رشید نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
46 کالێ عثمان سلێمان مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
47 سیڤان رفیق عبدالرحمن مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
48 کازیوە خضر طە مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
49 هیوا محمود فرهاد نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
50 هێڤار حسن احمد نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
51 اسماعیل فتح الله سعید نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
52 بەرهەم محمد رسول نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
53 شیرین رسول حمە کریم مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
54 دیدار مصطفى هۆمر مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
55 شنروێ غفور محمود مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
56 شیرین مصطفى ابراهیم مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
57 شادى ابراهیم عزیز مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
58 نەوزاد احمد عبدالله نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
59 سۆزان عثمان حسن مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
60 خەڵات على احمد مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
61 سەوزە حاجى عبدالله مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
62 دلسۆز ظاهر باهۆمر مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
63 هەڤال انوەر امین نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
64 باخان ئاوات صالح مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
65 کارزان قادر محمد امین نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
66 هاوکار غفور على نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
67 صفیە رسول حسین مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
68 ئاکام عمر محمود نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
69 سامان لطیف سعید نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
70 سیڤەر سیروان سعید مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
71 کەیوان کمال عبدالله نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
72 هەردى قادر عبدالله نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
73 شنە یعقوب یوسف مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
74 چنور خدر وسو مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
75 ڕێژوان سلێمان عزیز مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
76 ڕێژنە کمال محمد امین مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
77 نیشتیمان ابوبکر محمد مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
78 سەنگەر محمد على نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
79 دابان محمد مصطفى نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
80 فرمان واحد اسماعیل نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
81 ئاکام رزگار عبدالله نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
82 هەرێم کریم عزیز نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
83 هەرێم حسین محمد نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
84 شاکار حسن خضر مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
85 نەورۆز سعید بایز مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
86 دانیاڵ بکر حمە قادر نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
87 هێڤى محمد رشید مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
88 خدیجە حسین عبدالله مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
89 ابراهیم محمد على نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
90 محمد همزە رشید نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
91 تابان خدر رسول مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
92 شیراز حاجى عبدالله مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
93 هەرێم فرهاد عادل نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
94 سکالا صالح مینە مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
95 روناک شێخە حسن مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
96 بینایى لوقمان حکیم مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
97 سمیە عثمان حمە امین مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
98 لێزان نجم الدین عبدالله مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
99 روناس ابراهیم عبدالله مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## مصطفى ابراهیم فرج نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## محمد على محمد امین نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## زەینەب خەسرەو حمە تۆفیق مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## سازان مصطفى محمود مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## بریار عثمان على نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## تابان ابوبکر صالح مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## بێرون عمر على مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## صالح حسن عبدالله نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## شۆخان حسن مصطفى مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## پەرێز حسن محمود مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## هاوناز باهیر عمر مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## هاوتا عثمان محى الدین مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## شاجوان رزگار کریم مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## ئارام عمر حمە صالح نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## بیستون مصطفى وسو نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## فەیروز مولود مصطفى مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## دەشتى ابراهیم عبدالله نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## ئاڤان محمود مصطفى مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## پشتیوان بکر شریف نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## پشتیوان اسکندر شریف نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## عبدالله مصطفى حمد نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## ئالان احمد سعید نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## ئەڤین بەشیر صۆفى مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## سارا ابراهیم عزیز مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## هەڵگورد منصور محمود نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## ڕێبوار محمد حمە رحیم نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## هەڵوێست مصطفى حمد نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## على فتح الله حمە رشید نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## هەڵۆ عاصى حسین نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## هۆشەنگ صالح محمد نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## ئەڤین کمال عبدالله مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## کاوە خضر محمد نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## کاژان خالید بایز مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## بەهێز حسن محمود نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## سەیران شریف حمە رضا مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## بەشدار عبدالله حمد نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## بژار سعید کاکە ملا نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## ئاورینگ پیرۆت خدر مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## ڕێکەوت سەرکەوت محمود نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## کارزان خدر وسو نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## ڕاگوێز عمر رسول مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## سمیە محمود احمد مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## هەرێم عبدالله محمود نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## ئیدریس خدر حسین نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## فرمێسک حمە رۆوف ناصر مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## پەیمان خدر نبی مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## فاروق محمود احمد نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## کوردستان محمد احمد مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## ئەڤین باهر وادى مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## شاناز على احمد مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## هیوا احمد حمە نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## خەندە حمە نورى نجم مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## ڕەوەند ابوبکر احمد نێر ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
## دیمەن رشید محمد مێ ژمێریاری  /  بەیانیان 2014-2015  
Comments