2013-2014

ساڵى دەرچوانى 2013-2014
1 ئاجرە    على حسین  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
2 ئەڤین  زرار  احمد  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
3 ئارام  حمە امین   على سعید كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
4 ئاریان   طاهر ڕەشید  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
5 ئاریان   عثمان عبدالله  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
6 ئاریز   انور عمر  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
7 ئاڤان   دڵشاد شکرالله  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
8 ئاڵا   عمر حسن  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
9 ئاودێر   طاهر قادر  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
10 ئومێد    قادر احمد  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
11 ئەڤین   سلیم خالد  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
12 ئالان    محمد قادر  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
13 بژوێن    محمد غفور محمد كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
14 بنار   صالح حسن  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
15 بنار   همزە عمر  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
16 بۆکان   عمر ابوبکر  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
17 بێرى   وسو  حمە وسو كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
18 بێریفان   کامەران فرج  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
19 بێژان   جلال بکر  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
20 بێژان   رحمان رسول  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
21 بیلال   فارس عزیز  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
22 بەتین   مصطفى محمود  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
23 بەسۆز   علی احمد  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
24 بەهرە   محمد احمد  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
25 پاوان   ئازد عبد الرحمن  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
26 پێشەوا   احمد حمە سعید  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
27 پەیمان   مصطفى مولود  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
28 تریفه   محمد عباس  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
29 توانا   على احمد  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
30 چنار   رسول محمود  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
31 حیدر   عمر وەستا مولود  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
32 خدیجة   براهیم سلێمان  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
33 خلیل   خدر عبدالله  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
34 داستان    محمد احمد محمد كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
35 دالیا   احمد محمد  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
36 دانا   صمد احمد  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
37 دڵشاد   عبدالله محمد  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
38 دڵنیا   احمد عبدالرحمن  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
39 دنیا   محمد عطا  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
40 دیار   پیرۆت محمود  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
41 دیمەن    سلیم على  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
42 دەرون   عثمان محمد  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
43 دەریا  نجم الدین  عبدالله  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
44 دەریا   نوزاد حسین  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
45 دەشنێ   احمد ممند  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
46 دەشنێ   حسین محمد  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
47 دەشنێ   عثمان رسول  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
48 رۆژیا   حسین علی  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
49 ڕازان   رێبوار عبدالله  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
50 ڕازاوە   عزت رسو  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
51 ڕوخسار   حسن رسول  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
52 ڕووناک   عمر خدر  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
53 ڕۆژگار   محمد نامیق  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
54 ڕۆژهەڵات   محمد قادر  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
55 ڕۆشنا   عبدالله حمە ڕشید  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
56 ڕۆشنا   محمد حسن  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
57 ڕێباز   علی وەیس  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
58 ڕێبوار   حاجى حمد  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
59 ڕێبەند   ابراهیم اسماعیل  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
60 ڕێژنە   حسن محمود  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
61 ڕێژوان   ئاوات احمد  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
62 ڕێناس   رسول عبدالله  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
63 زانیار   جمال عبدالقادر  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
64 زانیار   عمر محمود  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
65 زریان    نصرالدین ڕۆستم  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
66 زولفا   حسن حمد  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
67 ژاڵە    خدر حمە اسماعیل كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
68 ژیلان    طە کریم  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
69 ژینار   ڕشید محمد  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
70 ژینە   ڕزگار رشید  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
71 سارا   كمال محمد  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
72 ساڕیژ   رسول عباس  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
73 ساکار    عمر بابکر  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
74 سومیە   کمال احمد  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
75 سۆزان   محمد على  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
76 سیروان    احمد خدر  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
77 سەربەست   محمود ڕشید  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
78 سەردار   حسن احمد  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
79 سەیران   حسن قادر  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
80 سەیران   عثمان عبدالله  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
81 شاجوان    عبدالله قرنى  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
82 شاجوان   عزیز سلیم  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
83 شاخەوان   قابل عابد  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
84 شاناز  صدیق  نجم سعید  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
85 شێنێ   حسن محی الدین  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
86 شێنێ   عمر عبدالله  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
87 شیلان   محمد علی  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
88 شەماڵ   سمایل حمد امین  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
89 شەهێن   صباح طاهر  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
90 شەونم   حسێن عزیز  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
91 شەیدا   محمد عبدالله  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
92 شەیما   جمال صدیق  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
93 عدنان   عمر موسی  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
94 فێنوار   محمد احمد  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
95 فەرمان   عبدالله خدر  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
96 فەرمان   على عبدالقادر  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
97 ڤیان    خدر بکر  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
98 کازیوە   حسین محمد  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
99 کاڵێ   سالم رسول  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
100 کامەران    محمد امین محمد كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
101 کوردستان   نوزاد اسعد  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
102 کۆچەر   حسن ایبراهیم  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
103 کۆچەر    کمال پیرۆت  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
104 کۆناز    انور بکر  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
105 گزنگ   محمد احمد  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
106 گوڵزار   خدر حسین  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
107 گوڵزار   وسو ابراهیم  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
108 گیابەند   حسن خدر  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
109 گەشاو   طاهر محمد امین  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
110 گەلاوێژ   شریف محمود  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
111 لاڤە   مصطفى صالح  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
112 لانە    على محمد صالح كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
113 لۆڤان   حسن محمد  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
114 لیزا   خالد محمود  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
115 لیمۆ    حسین حمە حسن كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
116 محمد   خدر نبى  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
117 میدیا   حسین حسن  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
118 میران   غفور محمد  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
119 مەبەست   محمد محمود  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
120 مەریوان   محمد یحیا  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
121 نازەنین   خدر محمد  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
122 نصرە   محمد عبدالرحمن  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
123 نوزاد    حامید میرزا  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
124 نیاز    احمد فارس  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
125 نیگار   عثمان یونس  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
126 نەزیرە    على حمە ڕەشید كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
127 نەورۆز   رسول عزیز  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
128 هاوڕێ   عثمان محمد  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
129 هاوژین   عمر احمد  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
130 هاوژین   محمد امین  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
131 هاوسەر   احمد سلیم  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
132 هاوسەر   عبدالله نبى  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
133 هاوکار   خدر حسن  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
134 هاوکار   قادر عبدالله  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
135 هێرۆ   عبید غفور  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
136 هیشوو   بابکر با هۆمر  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
137 هیشوو    محمود عبدالله  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
138 هەڵگورد   عبدالله حسن  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
139 هەوار   مغدید حمد  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
140 یابان   اسماعیل احمد  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
141 یوسف   کمال حمه امین  كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
142 ئومێد    عزیز داود 2 كارگێڕى بانك/ بەیانیان 2013-2014
 
1 ئارەزوو   سعید بایز  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
2 ئازاد   عمر الیاس  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
3 ئاشنا   عباس عبدالله  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
4 ئاوارە   ستار على  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
5 ئاواز   کاک احمد حسن  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
6 ئومێد    حمە عمر محمد كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
7 ئەژین   ابراهیم بهائدین  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
8 ئەڤین   جمال عبدالله  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
9 ابوبکر   خدر عوڵا  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
10 امیرە   قادر عبدالله  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
11 باخان   عبدالرحمن کریم  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
12 باڵا   محمد محمود  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
13 بنار   احمد خضر  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
14 بێخاڵ   حسین عبدالله  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
15 بێخاڵ   قادر هەمزە  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
16 بێریڤان   ابراهیم عبدالله  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
17 بێژان   امین محمد  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
18 بێژان   حسن محمد  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
19 بەرهەم   عثمان سلێمان  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
20 بەسۆز   رسول عثمان  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
21 بەهرۆز   رسول عزیز  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
22 بەهمەن    بابکر حمە اسماعیل كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
23 بەیان   عزیز اسماعیل  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
24 پشتیوان   سلام کریم  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
25 پشتیوان   محمدامین عزیز  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
26 پشدەر   صالح خدر  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
27 پێشبین    محمد عطا  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
28 تاژان    حمە قادر رحمان كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
29 تاژان   رحیم کریم  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
30 تریفە   ابوبکر مجید  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
31 توانا   طاهر صدیق  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
32 توانا   نادر عزیز  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
33 تەلار   حمد امین عبدالله  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
34 جزا    جبار عبدالقادر  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
35 جمال   خضر حاجى  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
36 جوتیار   عبدالرحمن ابراهیم  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
37 جیڤارا   جلال حسن  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
38 چاوان   رحیم محمد  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
39 چاوان   محمد على  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
40 خالد   قادر فقێ  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
41 خدیجە    سوارە صدیق  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
42 خێڵان   على کاکەوڵا  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
43 خەرمان   ئازاد احمد  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
44 دابان   عبدالرحمن فتاح  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
45 دابان    محمد سعید  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
46 دانیار   تیفور عبدالله  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
47 دانیار   حسن محمود  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
48 دلیڤان    نامق عزیز  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
49 دنیا    محمد صالح  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
50 دێکان  حمە امین  محمد  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
51 دیدار    پیرۆت کریم  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
52 رِووبار    کوێخا پیرۆت  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
53 ریبین   اسود برایم  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
54 ڕابەر   اسماعیل حمە مراد  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
55 ڕازگر   ڕێبوار مصطفى  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
56 ڕاژان    ابراهیم مجید  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
57 ڕزگار   صابر مصطفى  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
58 ڕوخۆش   محمد احمد  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
59 ڕوقیا   ابراهیم ابوبکر  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
60 ڕۆژ    محمد على  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
61 ڕۆژگار   خدر محمد  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
62 ڕۆژگار   عزیز حمە عزیز  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
63 ڕێبین   شوکت عبدالله  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
64 ڕێژنە   حسن خدر  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
65 زۆراب    رفیق عبدالرحمن  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
66 ژاڵە   محمد رسول  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
67 ژیان   عمر گوڵاوى  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
68 سارا   سلیم رسول  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
69 سنور   احمد مصطفى  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
70 سيروان   مينة مام وسو   كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
71 سیروان   عمر مصطفى  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
72 سەربەست   سالار عبدالرحمن  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
73 سەرکەوت   عثمان محمد  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
74 سەروەر   عمر رحیم  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
75 سەنگەر    سەلام ایمام  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
76 شاخەوان    محمد رسول  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
77 شارا  نجم الدین  اسماعیل  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
78 شلێر   رسول حمە على  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
79 شۆخان   محمد رشید  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
80 شيراز    على ابراهيم  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
81 شێرکۆ   على محمد  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
82 شیلان   صابر قادر  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
83 شەماڵ   سلیم رسول  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
84 شەماڵ   صدیق رسول  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
85 شەوبۆ   امین محمدامین  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
86 طیب   محمد حسن  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
87 عبدالله   محمد خلیل  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
88 ڤینۆس   بهاءالدین مجید  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
89 کاروان   على قادر  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
90 کاروان   مصطفى محمد  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
91 کازیوە   طه احمد  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
92 کاڵێ   على عزیز  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
93 کاڵێ    مصطفى حمە باهۆمەر  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
94 کانیاو    عمر حمە  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
95 کلثوم   محمود رشید  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
96 کلثوم   مصطفى خسرەو  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
97 کوردستان   حسن برایم  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
98 کوردستان   عبدالله حمد امین  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
99 کوردستان   عثمان حسین  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
100 کۆچەر   هۆمەر خدر  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
101 گۆران   یوسف حمە امین  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
102 گەشاو   خالد رسول  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
103 لارێ   صالح محمد امین  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
104 لاڤە   حسن حمە صالح  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
105 محمد    حسن بابکر  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
106 محمد   عبدالله محمد  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
107 مصطفى   سلام مصطفى  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
108 مصطفى   على ابراهیم  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
109 میران   ابوبکر حمە خان  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
110 میران   جمیل حسن  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
111 مەریوان   عزیز محمد امین  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
112 نعیمە   اورحمان على  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
113 نیاز    احمد خدر  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
114 نیاز   جلال محمد  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
115 نیان   خدر محمد امین  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
116 نیان    فاضل نورى  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
117 نیشتمان    محمود ابراهیم  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
118 نیشتیمان   سعید مصطفى  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
119 نیهایەت   عبدالله حمە رشید  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
120 نیهایەت   محمد حسن  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
121 نەمام   رسول على  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
122 نەوزاد    وسو شێخە  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
123 هاوژین   محمد رسول  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
124 هونەر   حسن محمد  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
125 هؤزان  محمد جزا   حمة امين  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
126 هێرۆ   احمد ابراهیم  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
127 هێشو   عثمان عبدالله  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
128 هێمن   حسین حمە خورشید  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
129 هەرێم   انور محمد  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
130 هەڵاڵە    اغا حسن  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
131 هەڵۆ   حمە امین عبدالرحمن  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
132 هەنار  مام سوارە  مام اغا   كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
133 وریا   محمد خدر  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
134 ئۆژین   اسماعیل کاکە برا  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
135 بەرهەم   حسن وسوو  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
136 هادی   حسن احمد  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
137 گۆران  نوزاد  سعدی  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
138 بەرزان  حسین  محمد  كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
139 پەروین    فتاح عثمان عبور كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
140 تابان   لطیف حسن عبور كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
141 هێمن   مولود محمد /عبور كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
142 رەنجدەر   احمد کوردە /عبور كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
143 زەیتون رسول مصطفى عبور كارگێڕى بانك/ ئێواران 2013-2014
 
1 ئاراس خضر عزیز  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
2 ئارام عثمان قادر  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
3 ئاسۆ حمد پیرۆت  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
4 ئاشتى بکر محمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
5 ئاکۆ مصطفى احمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
6 ئالان عمر احمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
7 ئالان ئازاد عبدالرحمن  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
8 ئاڵا فؤاد رمضان  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
9 ئاواز حسێن قادر  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
10 ئاودێر طاهر حمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
11 ئومێد محمد قادر  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
12 ئەوین پیرۆت حمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
13 ئارام جنگى صاڵح  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
14 احمد عبدلرحمن عبدللە  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
15 احمد مصطفى عمر  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
16 ارسلان رحمان أجمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
17 أدهم عثمان حمە شریف كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
18 أسمر أومر عوڵا ملا كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
19 بيگەرد محمد حسن  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
20 بێریڤان على صابر  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
21 بێلان رسوڵ ملاحسن  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
22 بەشدار محمد سعید  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
23 بەناز حسن ممند  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
24 بەهرە عمر على  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
25 بەیان محمد اسماعیل  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
26 پێشەوا سعید حسن  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
27 پەيمان لطيف مصطفى  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
28 جبار محمد أحمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
29 جوانە رسول حسن  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
30 چاوگە عثمان کریم  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
31 چراخان خالید سعید  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
32 چرۆ على عبالکریم  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
33 چنار طە خدر  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
34 چنور صاڵح احمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
35 حکیم مصطفى حسن  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
36 حمیدە فقى محمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
37 خەڵات سەردار حمە فرج كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
38 دانەر عبدللە سلێمان  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
39 دڵدار على حسن  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
40 دڵنیا عمر سعید  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
41 دیلان ابراهیم نبى  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
42 دەرون کمال عبدالرحمن  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
43 دەشنێ محمد أحمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
44 رازاو سەردار فتح اللە كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
45 روبار على شریف  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
46 رۆژان جواد محمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
47 ريناس ئازاد معروف  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
48 رێبوار جلال محمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
49 رێبوار نجم رشید  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
50 رێزان عبدالرحمن حمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
51 رێژین نادر باپیر  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
52 رێناس محمد عبداللە  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
53 ریبوار هادى احمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
54 رەوا حمە صاڵح رەشید كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
55 ڕابەر کمال مصطفى  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
56 ڕاژان حمە ڕەش ابراهیم كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
57 ڕزگار حاجى حمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
58 ڕوخۆش عبدللە محمد امین كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
59 ڕێزان حمە صالح محمود كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
60 ڕێژین جبار سعید  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
61 ڕێناس حمە على على كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
62 ڕەنو کامەران محمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
63 زانا رفیق حاجى حمە كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
64 زانیار على قادر  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
65 زاید على فتاح  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
66 زرنگ جبار عبدللە  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
67 زريان حمد حاجى  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
68 زریان جواد محمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
69 زکیە ئاغا بایز بالو كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
70 ژیان حسێن حسن  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
71 ژیان خدر بکر  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
72 سادر رسوڵ حمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
73 سارا ابوبکر محمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
74 سارا عبدللە حمە  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
75 سازگار بکر میرەیارە  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
76 سازگار خدر اسماعیل  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
77 سامان احمد حمدامین  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
78 سامان حسین خدر  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
79 ساوێن محمد ابراهیم  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
80 ساوێن محمد احمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
81 سعدى عبدللە دێوانە  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
82 سنور صالح احمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
83 سنور عبداللە رشید  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
84 سنور على قادر  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
85 سنور عمر حمە ڕسول كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
86 سنور عمر محمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
87 سۆلاف محمد صالح  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
88 سۆما رۆؤف عبدالرحمن  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
89 سەرکار جمال محمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
90 سەروین عبدالرحمن محمود  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
91 سەوزە کریم صاڵح  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
92 شادى محمد احمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
93 شادین عمر رشید  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
94 شادیە حمە ابراهیم  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
95 شاکار ئارام کریم  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
96 شاگوڵ عوزێر أحمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
97 شالأو صابر رسول  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
98 شاناز بایز کاکە سور كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
99 شاناز حسین حمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
100 شاناز حمەأمین محمود  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
101 شاناز شمس الدین عبدالرحمن كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
102 شاناز فاتح صاڵح  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
103 شاهین احمد خدر  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
104 شنۆ سوارە پیرۆت  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
105 شۆخان أحمد فقێ وسو كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
106 شۆخان محمد على  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
107 شۆخان محمود کاکە سور كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
108 شۆخان نضیف احمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
109 شێرزاد احمد سعید  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
110 شێرکۆ صاڵح رسوڵ  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
111 شێنێ عمر محمد حمەامین كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
112 شیراز کریم غفور  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
113 شیرین محمد ابراهیم  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
114 شیڤان محمود حاجى  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
115 شەهێن بایز کاکل  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
116 صفوان على حمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
117 عائشە حمد عبدللە  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
118 عبدالرحمن محمد ابوبکر  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
119 عبدللە فلا مرز عبدللە كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
120 عثمان عبداللە اسماعیل  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
121 عثمان عمر أسماعیل  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
122 فينك رشيد غفور  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
123 قدرى محمد وسو  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
124 كلثوم عبدللە حمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
125 کارزان أحمد عزیز  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
126 کارزان عمر حمەمراد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
127 کانیاو مام عیسى رسوڵ كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
128 کوێستان محمد امین  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
129 کۆچەر محمد احمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
130 کۆژین عزيز كريم  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
131 کەمانجەر محمد صالح  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
132 کەیوان عزیز اسماعیل  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
133 گیابەند حسن أحمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
134 لیمۆ رسوڵ اسماعیل  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
135 محمد ابراهیم عبدالصمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
136 محمد پیرۆت حسين  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
137 محمد على عثمان  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
138 مژدە کریم عزیز  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
139 نازنین عمر فقێ  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
140 نزار عبدللە نجم  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
141 نیان ناصح محمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
142 نەژاد جلال صالح  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
143 نەژاد نەوزاد احمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
144 نەشمیل احمد حسن  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
145 هاوڕێ بایز قادر  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
146 هاوژین أبوبکر قادر  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
147 هاوژین حسێن رسول  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
148 هاوکار قارەمان عزیز  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
149 هۆزان جلیل محمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
150 هۆگر صالح عبدالکریم  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
151 هێرش عبدالرحمن شێخە  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
152 هێرۆ حمە امین على كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
153 هێمن یوسف محمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
154 هەتاو ابراهیم محمد  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
155 هەرێم شریف حمدامین  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
156 هەژین محمد صالح  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
157 هەڵالە احمد خدر  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
158 ئەڤین محمود حسین  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
159 رۆژان احمد عثمان  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
160 ئەڤین محمود حسین  كارگێڕى كار/ بەیانیان 2013-2014
 
1 ئارام حسن فقى  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
2 ئارام کمال عبداللە  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
3 ئارام محمد عبدالرحمن  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
4 ئازاد مصطفى محمدامین  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
5 ئاسیا کامەران حسین  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
6 ئاڤان عبدالقادر حمە رشید كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
7 ئاکۆ ابرایم احمد  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
8 ئاکۆ عمر واحد  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
9 ئاوێستا صدیق مجید  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
10 ئیڤى سلام جلال  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
11 ئەژین دارا مردان  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
12 ئەڤین شریف اسماعیل  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
13 ئەڤین لطیف ابراهیم  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
14 ئەڤین محمد محمود  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
15 ئارام ابراهیم عبدللە  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
16 أبوبکر رسوڵ ناصر  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
17 بادینان کامەران سعید  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
18 بروا عزیز رحیم  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
19 بێخاڵ حمەعلى عبداللە  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
20 بێگەرد خدر عبدللە  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
21 بێگەرد على امین  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
22 بەختیار احمد حمد  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
23 بەختیار سعید اسماعیل  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
24 بەهرە حسن محمود  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
25 بەهرە عمر محمدامین  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
26 پشتیوان رفیق عبدالکریم  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
27 پشتیوان محمد على  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
28 پشدەر بابکر محمود  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
29 پشدەر فاتیح قادر  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
30 تابان عزیز صالح  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
31 تابان کمال محى الدین كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
32 توانا یوسف عطار  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
33 جلال صاڵح حمە  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
34 جمال عطا أحمد  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
35 چنار جمال احمد  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
36 حازم فارس حمد  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
37 خالد اورحمان عبدالقادر  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
38 دانا تۆفیق محمود  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
39 دیلان أیوب عمر  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
40 دیلمان مصطفى حسن  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
41 دەرباز ئەسکندەر عزیز  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
42 دەرون محمد على  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
43 رزیە حسێن احمد  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
44 رێناز جمال محمد  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
45 رەوا ضاهر صاڵح  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
46 ڕوبار لقمان حمە تۆفیق كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
47 ڕێبوار عثمان رضا  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
48 ڕێژین نادر کریم  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
49 ڕەوەز محمد رشید  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
50 زریان سامان نەریمان  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
51 ژینۆ ابراهیم قادر  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
52 ژینۆ میران حسین  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
53 سازگار صلاح محمد  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
54 سامان على عبداللە  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
55 سامیە عبدول صاڵح  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
56 ساوێن مصطفى حمدأمین  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
57 سعدى نادر رسوڵ  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
58 سۆز عثمان حمەصاڵح  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
59 سۆنیا سعید محمدأمین  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
60 سەروەر سعید معروف  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
61 سەلام أسعد محی الدین كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
62 سەلام عمر صالح  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
63 سەنگەر عبدللە ابراهیم  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
64 شاخەوان اسماعیل مصطفى  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
65 شاخەوان حسين مجید  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
66 شکۆفە معروف مصطفى  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
67 شلێر أودل احمد  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
68 شنۆ بەختیار محمد  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
69 شنۆ على احمد  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
70 شوان حسن عارف  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
71 شۆخان کمال عبدالرحمن  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
72 شیرین رسول محمد  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
73 شەیدا تۆفیق عبداللە  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
74 شەیدا شوان اسماعیل  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
75 صدیق محمد رسول  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
76 عبداللە عمر محمد  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
77 عبید رسول محمد  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
78 عصمت حاجى محمد  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
79 على تۆفیق على  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
80 على عبدللە محمد امین كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
81 عمر عزیز احمد  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
82 فریاد شریف رسول  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
83 کارزان سعدون عزیز  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
84 کاروان حسێن عبدللە  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
85 کاروان حمە صالح عبدللە كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
86 کریم أبوبکر مصطفى  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
87 کۆچەر احمد ملا محمود كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
88 کۆژین على اسماعیل  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
89 گوڵاڵە محمود رسوڵ  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
90 گۆران لطیف حمە امین كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
91 گەرمێن عبداللە ممند  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
92 گەشاو حامد صاڵح  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
93 لەنجە رشید مجید  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
94 محمد عبدالقادر عزیز  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
95 محمد عمر عبداللە  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
96 مصطفى عرفان أسعد  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
97 مهاباد على محمود  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
98 میوان ابراهیم حسن  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
99 ناسکە حمە فرج  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
100 نیاز رسول حمە کریم كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
101 نیاز محمد اسماعیل  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
102 نەبەرد حکیم عبدالكريم  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
103 هانا دلێر عبداللە  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
104 هاوڕێز أحمد حمەعلى  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
105 هاوژین عثمان قادر  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
106 هاوکار عبدللە عبالرحمن  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
107 هونەر مجید حسن  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
108 هێرۆ حسین حمد أمین كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
109 هێشو محمد امین  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
110 هێشو نجم الدین محمد كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
111 هێمن ابوبکر برایم  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
112 هیوا کامەران عبدللە  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
113 هیوا کمال عبدللە  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
114 هەردى طاهر محمود  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
115 هەردى على مصطفى  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
116 هەرێم خدر محمد  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
117 هەرەس فواد عبابکر  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
118 هەژار حسن عزیز  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
119 هەژین عمر صالح  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
120 هەڤاڵ حمەعلى حمەعزیز  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
121 هەڵۆ زاهد نصرالدین  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
122 وشیار محمد أحمد  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
123 هێمن حسین حسن  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
124 احمد اسماعیل  محمود  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
125 پێشڕەو ابراهیم مصطفى  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
126 ئارام عمر عزیز  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
127 هێرش طالب موشیر  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
128 عبدالرحمن قادر پیرۆت  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
129 سێبور نادر حسن  كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
 
1 ئارام ابوبکر عبدالله  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
2 ئاسۆ محمد شریف  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
3 ئاسۆس محمد عبدالقادر  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
4 ئاشنا ڕحیم محمد  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
5 ئاکار أکرم محمد  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
6 ئاکام محمد حسن  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
7 ئاکۆ عمر عولا  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
8 ئالان علی محمود  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
9 ئالان عبدالله قادر  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
10 ئامینە علی محمد  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
11 ئاوات محمود طه  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
12 ئاودێر سلام حمەصدیق  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
13 ئەحمەد عبدالله حمدأمین  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
14 ئەژین یاسین صاڵح  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
15 ئەژین ئازاد حمە  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
16 إبراهیم عمر إبراهیم  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
17 إدریس محمد مصطفى  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
18 باخان جواد سیدگوڵ  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
19 باران حمدامین فقێ  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
20 بارزان حسن رسوڵ  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
21 باوان  فقێ مصطفى حسێن  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
22 باوەڕ محمد علی  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
23 بڕیار قادر حسین حسن ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
24 بوشرا جمال محمود صاڵح ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
25 بۆکان حمد حسێن  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
26 بێخاڵ علی زینڵ رۆستم ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
27 بێریڤان محمد مصطفى  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
28 بێژان مینە شێخە أحمد ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
29 بێستون محمد رسوڵ  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
30 بەرزان رحمان محمد  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
31 بەرهەم أبوبکر ڕسوڵ/پاڕاڵێڵ  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
32 بەشدار لطیف مصطفی /پاڕاڵێڵ ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
33 بەنان إسماعیل محمد  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
34 بەهار محمد مصطفى  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
35 بەهرە محمد رسوڵ  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
36 بەیخان محمد امین/دوساڵە  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
37 پێشەوا محمد حمەأمین  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
38 پەروین خدر محمد/پاڕاڵێڵ  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
39 پەرێز محمد أمین حاجی /دوساڵ  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
40 پەیام پشتیوان عبدارزاق  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
41 تەرزە نوری عبدالرحمن  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
42 جزاء حمەزیاد محمد  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
43 جوانە کریم رشید  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
44 جێگر صاڵح أحمد  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
45 جێگر علی صۆفی  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
46 جیهان محمد خضر  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
47 چاوان عمر علی  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
48 چنور عمر إبراهیم  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
49 خدیجە أحمد علی  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
50 خوشکان محمد قادر  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
51 خوناو رسوڵ پیرۆت  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
52 دانا أنوەر حمید  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
53 دلێر عمر احمد  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
54 دڵخواز حسێن سلیم  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
55 دڵکەش حمد حولا  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
56 دڵنیا عمر عبدالله  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
57 دیاری عبداللە إبراهیم  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
58 دەرون إسماعیل حسن  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
59 رێژنە حسێن پیرۆت  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
60 ڕاژان عطا عوسمان  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
61 ڕزگار محمد مصطفى/دوساڵە  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
62 ڕۆژان محمد محمد أمین ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
63 ڕۆشنا أحمد محمد  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
64 ڕێباز علی رشید  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
65 ڕێبوار هیوا ڕەحیم  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
66 ڕێبوار حسن فقێ  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
67 ڕێبوار عثمان احمد  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
68 ڕێبەر علی سعید  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
69 ڕێژنە محمود ڕسوڵ  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
70 ڕێژین محمد صاڵح  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
71 ڕێناس ڕێبوار ملا  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
72 ڕێناس أحمد عمر  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
73 زامۆ کامیل نامیق  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
74 زانست عبداللە سلێمان  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
75 زمناکۆ علی حمەخان  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
76 زەینەب إبراهیم محمود/دوساڵە  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
77 ژاڵە جلیل محمد  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
78 ژوان علی حمە  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
79 ژینۆ عبدالله پیرۆت  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
80 ژینۆ صڵاح أحمد  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
81 سارا جلال نجم  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
82 سالار سلیم قادر  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
83 سالم جمال حمید  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
84 سایە محمد عبدالله  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
85 سروە قادر حسن  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
86 سنور عثمان صدیق  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
87 سوعاد حمە شریف  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
88 سومەیە غفور حمەرشید  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
89 سۆزان عمر أحمد  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
90 سەرباز أبوبکر حمد/ دوو سالە  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
91 سەرتیپ قادر محمود  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
92 سەردەم عبداللە حسن  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
93 سەرهەنگ همزە سلیم  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
94 سەنگەر أنور فتاح  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
95 سەودا سەربەست محمد  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
96 سەیلان عمر حسن  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
97 شادی حمد حسێن  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
98 شادیە جلیل محمد  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
99 شاهۆ عبدالرحمن مصطفی/دوساڵە  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
100 شلێر ممند محمد  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
101 شۆخان بهرام حسن  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
102 شۆخان محمد خضر  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
103 شیبا عمر همزە  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
104 شیراز محمد رسوڵ  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
105 شەهلا حسن محمد أمین ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
106 شەوگار جلال أسکەندەر  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
107 طالب محمد هۆمر  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
108 عایشە محمد حسن  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
109 عبدالرحمن حسێن فرج  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
110 عبدالله احمد هباس  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
111 علی أبوبکر محمود  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
112 فاتم چتۆ حسێن  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
113 فاطمە کریم قادر  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
114 فەرهاد أحمد عبدالله / دوو سالە  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
115 ڤیان ئازاد عبدالقادر  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
116 کابان قادر إسماعیل  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
117 کارزان محمد زیرۆ حسن ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
118 کارژین رسوڵ جزا  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
119 کاروان إبراهیم حمە  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
120 کاروان عبدالعزیز عزالدین  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
121 کامەران ممند حسێن  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
122 کانی حسێن خدر  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
123 کوردستان حسێن أحمد  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
124 کوردستان بهجت مصطفى  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
125 کوێستان مصطفى رسوڵ  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
126 کەوثر حسێن وەیسی/پارالێڵ  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
127 گۆران أسعد عبدالرحمن  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
128 محمد صفر خضر/ دوو سالە  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
129 محمد علی محمد حمە ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
130 مرێم احمد ابراهیم/ دوو سالە  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
131 مرێم خضر  ملارسوڵ  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
132 مژدە إبراهیم بابکر  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
133 مژدە عزیز أمین  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
134 مسعود محمد حمەأمین  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
135 میران مجید قادر  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
136 مەرجان عثمان کریم  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
137 ناز همزە ابراهیم/پارالێڵ  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
138 نازەنین محمد عبداللە  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
139 ناسکە محمد رسوڵ  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
140 نزار عبدالله محمد  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
141 نێچیرڤان عبدالرحمن رضا  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
142 نێرگز خدر محمود  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
143 نەبەز أسکەندەر قادر/پارالێڵ  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
144 نەسرین حمەأمین محمد  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
145 نەوزاد شریف سعدالله  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
146 هاوبەش عزالدین حسن  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
147 هاوڕێ حسن أحمد  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
148 هاوژین رسوڵ إسماعیل  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
149 هاوژین محمد تۆفیق /دوساڵە ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
150 هاوکار حسن کوێخارسوڵ/دوساڵە  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
151 هاوکار عمر عبدالرحمن  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
152 هونەر أحمد محمد/دوساڵە  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
153 هۆشیار عزیز عبدالرحمن  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
154 هێرو عبدالقادر شکور  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
155 هێرۆ محمد أحمد  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
156 هێرۆ غفور رسوڵ/ دوو سالە  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
157 هێرۆ خلیل عبدالکیم  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
158 هێمن احمد رسوڵ  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
159 هێمن علی قادر/ دوو سالە  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
160 هەردی ملا صاڵح  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
161 هەرێز جلال علی/ دوو سالە  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
162 هەرێم محمد قرنی  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
163 هەژار نەهرۆ حسن  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
164 هەندرێن شێخە حمد امین ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
165 هەنگاو کمال محمد/ دوو سالە  ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
166 یوسف رسوڵ حمە حمە ژمێريارى / بەیانیان 2013-2014
 
1 ئاراس محمود حمەصاڵح  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
2 ئاراس أبوبکر فقێ  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
3 ئارام کریم فرج  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
4 ئارام کمال جوهر  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
5 ئارام إسماعیل محمود  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
6 ئارام حسن مولود  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
7 ئاری أنوەر رحیم  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
8 ئاریا رحمن حمەأمین  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
9 ئاشنا عبدالقادر عبداللە  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
10 ئاشنا نبی ڕسوڵ  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
11 ئاکۆ علی عبدالرحمن /دووساڵە ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
12 ئاوات محمد أمین عبداللە ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
13 ئەژوان قادر عبداللە  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
14 ئەڤین عطا محمد  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
15 إسماعیل عوڵا عبدالرحمن  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
16 أبوبکر عمر محمود  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
17 باخان عبداللە محمد  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
18 بانە محمد حسێن  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
19 بنار علی عمر  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
20 بێگەرد کمال کاکل  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
21 بەڕێز عزیز حمد  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
22 بەناز جمال سلیم  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
23 پشتیوان یاسین روؤف  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
24 تانیا دارا عبدالرحمن  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
25 توانا محمد نبی/دوساڵە  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
26 جلال إبراهیم عبداللە  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
27 جوتیار علی رشید/دوساڵە  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
28 جوتیار حسن أحمد  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
29 جوتیار حسن حسێن  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
30 جێگر حسن حمد  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
31 چیا رسوڵ أحمد  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
32 چیا عثمان عبداللە  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
33 حسێن رسو خدر  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
34 خاتون إبراهیم أبوبکر  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
35 بەلین حمد خدر/ دووسالە  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
36 دڵگەش خلیل حسن  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
37 دڵنیا سلیم حسن  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
38 دێکان محسین محمد  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
39 دەریا محمد أحمد  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
40 رێبوار کمال الدین زین الدین  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
41 ڕابەر سیدگوڵ حسن  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
42 ڕاماڵ عبداللە حسێن /دوساڵ ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
43 ڕنجدەر محمد علی  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
44 ڕووپاک محمد مصطفی  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
45 ڕێباز إسماعیل حمە عباس  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
46 ڕێباز جلال غفور  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
47 ڕێبوار حسێن عثمان  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
48 ڕێبین خلف کریم  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
49 ڕێژین رحمان عبداللە  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
50 ڕێناس جلال قادر  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
51 زریان عثمان إبراهیم  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
52 زریان ئازاد عبدالقادر  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
53 زەیتون حسێن مصطفى  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
54 ژیار أحمد عبدالوهاب  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
55 ژیلوان بەرزان صاڵح  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
56 ژیلوان فائق طاهر  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
57 سابات عبداللە محمد  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
58 سازگار محمد حسن  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
59 ساکار محمد حسن  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
60 ساکار سعید فرج  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
61 سامان ڕشید محمد /دوساڵە ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
62 سامان محمد قادر  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
63 سامان صاڵح طه  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
64 سڵێمان عمر إسماعیل /دوساڵ ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
65 سنور قادر حمد  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
66 سنور حمە شریف عبدالقادر ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
67 سۆران محمد سعید  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
68 سۆران بکر حمد عوڵا/دوساڵە ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
69 سۆزان رزگار أحمد  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
70 سۆزیار عبدالرحمن حسن  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
71 سۆیلە حسێن عبداللە  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
72 سەرباز حسن أحمد  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
73 سەرکۆ إبراهیم عبدالرحمن /دوساڵە ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
74 سەرمەند سعود علی  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
75 سەنگەر کریم شریف /دوساڵە ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
76 سەوزه محمود عبداللە  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
77 شاخەوان علی قادر  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
78 شاران حمد أحمد /دوساڵە ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
79 شاناز طه فتاح  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
80 شکریە جمیل نوری  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
81 شنۆ حمەأمین پیرۆت  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
82 شۆخان عبدالواحید محمد  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
83 شێرزاد عمر معروف  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
84 شێرکۆ أحمد علی  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
85 شێرکۆ میرە میرأحمد  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
86 شنیار فارس عبدالکریم  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
87 شەهلا خەڵەف محمد  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
88 شەهێن إسماعیل حسێن  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
89 شەیما عبداللە نبی /دوساڵە ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
90 عبدالرحمن محمد طاهر  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
91 عبدالرحمن محمد إبراهیم  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
92 عمر حاجی خدر شێخە  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
93 عمر محمد رسوڵ  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
94 عمر مصطفى پیرۆت  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
95 عثمان محمد حمەخان /پارالێڵ ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
96 فرحان رضا عبدالله  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
97 کارمەند مولود حمد  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
98 کاروان علی قادر  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
99 کاڵێ پیرۆت مصطفى  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
100 کوردستان کامیل بارام  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
101 کوێستان إبراهیم محمد  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
102 کۆسار مصطفى أحمد  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
103 کۆسرت حمە عزیز رسوڵ  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
104 گۆران عزیز تۆفیق  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
105 گەش محمد عبدول  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
106 گەشاو لطیف محمود  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
107 لانە عبداللە محمد  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
108 محمد خدر عبداللە /دوساڵە ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
109 محمد إسماعیل محمد أمین ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
110 محمد إبراهیم عبدالله  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
111 محمد أنوەر یحیا  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
112 میران غفور حمە أمین  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
113 نازدار حسێن حمد  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
114 نیشتمان محمد أمین عزیز ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
115 نەوزاد ئادەم وەسمان  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
116 هاوبیر علی إبراهیم  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
117 هاوڕێ محمد عزیز  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
118 هاوژین لطیف عبدالله  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
119 هاوژین عبدالعزیز محمود  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
120 هاوکار حمە طالیب ڕشید  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
121 هاوکار عبدالرحمن رسوڵ  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
122 هاوکار عبدالله عبدالله  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
123 هاوکار محمد أمین حمە مراد ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
124 هاوناز محمود جەژنی  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
125 هونەر قادر صاڵح/ دووساڵە ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
126 هێرش فایق مصطفى  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
127 هێرۆ عمر أسعد أحمد ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
128 هێرۆ عبداللە وەیسی  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
129 هێرۆ مصطفى إسماعیل  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
130 هێشو جبار حمە أمین ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
131 هێڤی محمد غفور  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
132 هێمن زۆراب رسوڵ /پاڕاڵێڵ ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
133 هێمن عزت أحمد  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
134 هەدیە محمد خضر  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
135 هەرێز ناصر تۆفیق  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
136 هەرێم حسێن عبدالله  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
137 هەژار محمد عبدالقادر  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
138 هەڵاڵه أبوبکر عبداللە  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
139 هەڵکەوت محمود حمدعلی /دوساڵە ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
140 وجدان علی عبدالرحمن  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
141 سەهەند عبدالقادر رسوڵ  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
142 ئەڤرێست عثمان غریب  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
143 شاڵاو قادر مینە  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
144 ئاسۆ سلیمان عبداللە  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
145 دیمەن خدر علی  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
146 ئاسۆ محمد عمر  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
147 ئاکار ناصح کریم  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
148 سەنگەر رسول محمد  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
149 زەیتون حسن صۆفی عبداللە ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
150 دەریا صباح عارف/ دوو سالە  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
151 گیابند محمد امین محمود/ دوو سالە ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
152 ئەڤین عبدالقادر علی/ دوو سالە  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
153 سەرباز رسول مصطفى/ دوو سالە  ژمێريارى / ئێواران 2013-2014
 
1 ئاشنا رفیق رحیم عبداللە الكترۆنيك 2013-2014
2 ئەڤین نورالدین فرمان عبدالرحمان الكترۆنيك 2013-2014
3 بەڕێز عبدالرحمن محمود صالح الكترۆنيك 2013-2014
4 بەناز مولود برایم محمد الكترۆنيك 2013-2014
5 بنار محمد محمد امين حسین الكترۆنيك 2013-2014
6 بنار حسن عثمان عبدالرحمن الكترۆنيك 2013-2014
7 بێژان رسوڵ امین احمد الكترۆنيك 2013-2014
8 پەیام حسین على حمە مراد الكترۆنيك 2013-2014
9 پاڤێ عادل محمد حەسەن الكترۆنيك 2013-2014
10 پەرێز عزالدین حمە امین احمد الكترۆنيك 2013-2014
11 تانیا سلام حمە سلێمان الكترۆنيك 2013-2014
12 خدیجە حسن رسوڵ محمد الكترۆنيك 2013-2014
13 خەندە کامل عبدالقادر عارف/دووسالە الكترۆنيك 2013-2014
14 دارۆ قادر على مصطفى الكترۆنيك 2013-2014
15 دەرباز على حسین اسماعیل الكترۆنيك 2013-2014
16 دڵپاک عبید صالح حمە رەش الكترۆنيك 2013-2014
17 دیارى عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الكترۆنيك 2013-2014
18 دابان محمد حسن على الكترۆنيك 2013-2014
19 ڕێکان محمد حسن شێخە الكترۆنيك 2013-2014
20 ڕووناک محمود حمە حمە امین الكترۆنيك 2013-2014
21 سانا احمد مراد همزە الكترۆنيك 2013-2014
22 ساڤۆ محمد نامق احمد الكترۆنيك 2013-2014
23 سۆزان عبدالرحمن عوڵا قادر الكترۆنيك 2013-2014
24 سەما ئازاد احمد محمد الكترۆنيك 2013-2014
25 سروە محمد رسوڵ عبداللە الكترۆنيك 2013-2014
26 سنور خدر حمد على الكترۆنيك 2013-2014
27 شۆخان حمە عزیز شاکرەم الكترۆنيك 2013-2014
28 شادى رحیم محمود کریم الكترۆنيك 2013-2014
29 شەپۆل حمە رضا محمدامین حسن الكترۆنيك 2013-2014
30 شەهلا کریم عیسى على الكترۆنيك 2013-2014
31 چۆمان عثمان عبدالكريم محمد الكترۆنيك 2013-2014
32 چیا رمضان گچکەل خدر الكترۆنيك 2013-2014
33 چیا تۆفیق امین نادر/دووسالە الكترۆنيك 2013-2014
34 چۆمان عبداللە خضر مولود الكترۆنيك 2013-2014
35 كەیوان انوەر محمد کریم الكترۆنيك 2013-2014
36 کاظم طاهر صدر على الكترۆنيك 2013-2014
37 گۆران صالح محمود حمە شریف الكترۆنيك 2013-2014
38 لانە ابو بکر عبدالرحیم احمد الكترۆنيك 2013-2014
39 محمد رؤوف کریم عبدالقادر الكترۆنيك 2013-2014
40 مسلم کریم نائب محمد الكترۆنيك 2013-2014
41 نرجس نجاة سیدە قادر الكترۆنيك 2013-2014
42 هاوڕێ عمر محمد امین قادر الكترۆنيك 2013-2014
43 هێمن یوسف عبداللە حمە صالح الكترۆنيك 2013-2014
44 والى على احمد عبداللە الكترۆنيك 2013-2014
Comments