2006-2007

ساڵى دەرچوانى 2006-2007
ژ ناوى سیانى بەش ساڵى دەرچون
1 هیوا رحیم رحمان گەشت وگوزار 2006-2007
2 سوزان حسام الدین طاهر گەشت وگوزار 2006-2007
3 هەریز حسن حەمەصالح گەشت وگوزار 2006-2007
4 چوپی توفیق معروف گەشت وگوزار 2006-2007
5 ناسکە محمود ابراهیم گەشت وگوزار 2006-2007
6 کوردستان رحیم مجید گەشت وگوزار 2006-2007
7 نگین کریم رشید گەشت وگوزار 2006-2007
8 هیرو محمود فرج گەشت وگوزار 2006-2007
9 عبداللە محمد امین رسول گەشت وگوزار 2006-2007
10 سازان محمد على گەشت وگوزار 2006-2007
11 مهاباد قادر على گەشت وگوزار 2006-2007
12 دیارى سعدى عبداللە گەشت وگوزار 2006-2007
13 هیمن عبداللە حمە گەشت وگوزار 2006-2007
14 کامل طاهر صدر گەشت وگوزار 2006-2007
15 بەفرین کاضم محمد گەشت وگوزار 2006-2007
16 سارا شکر الیاس گەشت وگوزار 2006-2007
17 ئەفین کاضم محمد گەشت وگوزار 2006-2007
18 ئامینە فائیق حمە روف گەشت وگوزار 2006-2007
19 روخسار محمد عمر گەشت وگوزار 2006-2007
20 ریباز لطیف مصطفى گەشت وگوزار 2006-2007
21 ئارام رحیم عبدالکریم گەشت وگوزار 2006-2007
22 ئالان فتاح سعید گەشت وگوزار 2006-2007
23 بیستون حسن محمد گەشت وگوزار 2006-2007
24 نەوژین صباح روستەم گەشت وگوزار 2006-2007
25 ئامینە قادر ملا گەشت وگوزار 2006-2007
26 هیمن صابر محمد گەشت وگوزار 2006-2007
27 دلسوز قادر احمد گەشت وگوزار 2006-2007
28 نگین عثمان محمد گەشت وگوزار 2006-2007
29 ئاسو على محمد گەشت وگوزار 2006-2007
30 ئاسو حسین حسن گەشت وگوزار 2006-2007
31 رزگار احمد اسماعیل گەشت وگوزار 2006-2007
32 نزار خدر محمد گەشت وگوزار 2006-2007
33 کاروان محمد عبداللە گەشت وگوزار 2006-2007
34 شیروان عثمان حسین گەشت وگوزار 2006-2007
35 نضام حسین احمد گەشت وگوزار 2006-2007
36 سامان حسن اسماعیل گەشت وگوزار 2006-2007
37 ئارام احمد حسین گەشت وگوزار 2006-2007
38 سازان ابراهیم مصطفى گەشت وگوزار 2006-2007
39 حیدر رسول محمد گەشت وگوزار 2006-2007
40 ادریس شخصە رسول گەشت وگوزار 2006-2007
41 گەشتیار غازى مهدى گەشت وگوزار 2006-2007
42 خوراسان حمە سعید کریم گەشت وگوزار 2006-2007
Comments