2013-2014

ساڵى دەرچوانى 2013-2014
1 ئاشنا سلام محمد فقی محمود  مێ كاره‌با 2013-2014
2 امير احمد رشيد كريم نێر كاره‌با 2013-2014
3 بروا عبدالواحد عبدالرحمن عبدالكريم نێر كاره‌با 2013-2014
4 بيريڤان فتاح رسول محمد مێ كاره‌با 2013-2014
5 په‌يام اورحمان احمد عظيم مێ كاره‌با 2013-2014
6 چاوان حسين احمد حسين مێ كاره‌با 2013-2014
7 چاوان صالح حمه‌حسن رشید مێ كاره‌با 2013-2014
8 چنار والى ازيز سعيد مێ كاره‌با 2013-2014
9 جهران حميد محمد قادر  نێر كاره‌با 2013-2014
10 ژيان محمد فرج فتاح مێ كاره‌با 2013-2014
11 ڕه‌وه‌ز حمه‌ قوربانى حمه‌ نێر كاره‌با 2013-2014
12 روبار ايوب سعيد زوراب  مێ كاره‌با 2013-2014
13 روشنا محمد حسن عبدالله‌ مێ كاره‌با 2013-2014
14 رێباز قادر مصطفى قادر  نێر كاره‌با 2013-2014
15 رێبين حسين عبدالرحيم عبدالمحمد نێر كاره‌با 2013-2014
16 زانيار احمد حمه‌رشيد فرج نێر كاره‌با 2013-2014
17 زريان احمد حمه‌امين حمه‌ مێ كاره‌با 2013-2014
18 سارا جزا محمود  صالح مێ كاره‌با 2013-2014
19 سه‌رهد رسول بابكر بابكر  نێر كاره‌با 2013-2014
20 سلمان صباح محمد فرج نێر كاره‌با 2013-2014
21 شارى صديق حمه‌توفيق فرج مێ كاره‌با 2013-2014
22 شه‌هيد صابر عثمان خدر نێر كاره‌با 2013-2014
23 شه‌يدا عمر محمود قادر مێ كاره‌با 2013-2014
24 شورش بيروت عولا بيروت نێر كاره‌با 2013-2014
25 شيلان عزيز محمد سعيد مێ كاره‌با 2013-2014
26 چۆپى كاوه‌ نامق محمد  مێ كاره‌با 2013-2014
27 عبدالجبار عبدالله عارف احمد  نێر كاره‌با 2013-2014
28 عبدالله محمد سليمان عولا نێر كاره‌با 2013-2014
29 فاخير خدر حسن حمه‌سور نێر كاره‌با 2013-2014
30 كاروان على محمود محمد نێر كاره‌با 2013-2014
31 محمد نبى قادر محمود  نێر كاره‌با 2013-2014
32 مراد اراز عزيز شريف نێر كاره‌با 2013-2014
33 مسلم صباح محمدفرج محمد نێر كاره‌با 2013-2014
34 نيگار حمد رسول باپير  مێ كاره‌با 2013-2014
35 هانا ستار رحيم احمد نێر كاره‌با 2013-2014
36 هه‌ڵكه‌وت رؤوف محمد شريف نێر كاره‌با 2013-2014
37 هدى اكرم محمد روستم مێ كاره‌با 2013-2014
38 هونه‌ر فائق محمود اسماعيل نێر كاره‌با 2013-2014
39 هيرو قادر علي سعيد مێ كاره‌با 2013-2014
40 هێمن جلال احمد يوسف  نێر كاره‌با 2013-2014
41 ئارزو كريم رشيد مصطفى مێ كاره‌با 2013-2014
42 ادريس طالب صالح احمد  نێر كاره‌با 2013-2014
43 ارام جليل عثمان فرج  نێر كاره‌با 2013-2014
44 برهان عبدالله مصطفى كریم نێر كاره‌با 2013-2014
45 بۆسنه‌ محمدطاهر احمد محمد مێ كاره‌با 2013-2014
46 په‌يام حمه‌صالح عبدالرحيم عبدالكريم مێ كاره‌با 2013-2014
47 جمال قادر صوفى محمد هواس نێر كاره‌با 2013-2014
48 عبدالرحمن حمد برايم احمد نێر كاره‌با 2013-2014
49 عبدالله محمد احمد حسن نێر كاره‌با 2013-2014
50 كانياو عمر اورحمان حسن مێ كاره‌با 2013-2014
51 گوران حسين على فرج  نێر كاره‌با 2013-2014
52 هيمن حسن رشيد مجيد  نێر كاره‌با 2013-2014
 
1 ئاڵا سلام محمد فقى محمود مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
2 ئاڵا صالح عزيز مولود مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
3 ئامانج عثمان خدر صالح نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
4 ئاواز حمه‌جان روستم محمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
5 ا‌لوه‌ند سردار عمر حمه‌على مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
6 امل صالح حسين على مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
7 اوسامه‌ خليل توفيق محمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
8 امنه‌ حسن على فتاح مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
9 باخان رسول مصطفى عبدالله‌ مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
10 بارزان حسن سيوه‌الدين رسول نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
11 به‌ڵێن خالد مصطفى وه‌ستاعمر نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
12 به‌ڵێن ڕزگار مجيد صادق نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
13 بلال جمال حمه‌ رحيم نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
14 توانا خالد عبدالله درويش نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
15 په‌رێز محمود احمد سواره‌ مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
16 پشده‌ر عمر احمد عمر  نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
17 چنار عبدالكريم اورحمان حمه‌یوسف مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
18 حكيم غفور محمد رحيم نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
19 خه‌رمان دارا عبدالكريم حمه‌صالح مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
20 خيلان عبدالقادر محمود فرج مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
21 دينه‌وه‌ر محمود احمد رسول نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
22 راژان فائق توفيق محمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
23 ڕه‌نگين خليل صالح على محمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
24 ڕێبين عبدالكريم محمدامين سلیمان نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
25 ژيان محمود محمد خسرو مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
26 سارا رسول سليمان خضر مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
27 سامان حاجى قادر عبدالله نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
28 سميه‌ معروف على احمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
29 سناء معروف توفيق احمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
30 سۆما عبدالرحمن عبدالله‌ محمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
31 شاجوان على سعيد فرج مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
32 شادان على حمه‌امين عول مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
33 شاگول حمه‌صالح عبدالرحمن عبدالله مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
34 شاگول جمال حمه‌جميل محمدامین مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
35 شاناز كانبى ابراهيم عبدالله مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
36 شه‌ونم لطيف محمد حمه‌شريف مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
37 شنۆ على حمه‌سعيد حمه‌صالح مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
38 شيما بكر احمد قادر مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
39 على خضر رسول خضر نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
40 كه‌نار حمه‌على فتاح سليم مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
41 كه‌يوان توفيق حمه‌ كريم نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
42 كه‌يوان فائق كريم فتاح نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
43 گۆنا حمه‌رشيد حسن خسرو مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
44 ليندا كريم لطيف محمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
45 محمد انور على عبدالله‌ نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
46 مروه‌ جمال محمود احمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
47 ميران ابراهيم محمد امين نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
48 نه‌وزاد كريم عولا امين نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
49 نخشين ابراهيم احمد محمود مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
50 نياز اكرم مجيد عزيز مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
51 نيان راغب احمد محمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
52 هه‌رمێ صديق عزيز قازى مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
53 هه‌ريز ياسين عبدالكريم فرج  مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
54 هه‌ڵمه‌ت صديق حسين عثمان نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
55 هه‌ڵو فاتح حسن رشيد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
56 هه‌نار حمه‌جميل حمه‌صالح عیسى مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
57 هه‌وار حمةخان جوهر عزيز مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
58 هندرين حوێز مولود حمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
59 هيرو توفيق مجيد سليمان مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
60 هێمن هادى عبدالكريم حامد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
61 هيوا طارق عبدالقادر رشيد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
62 ئازاد خضر محمد ابراهيم نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
63 ئاسۆ عزيز احمد مارف نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
64 ئاڤان جميل على محمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
65 ئاكار حسن مارف محمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
66 ئه‌ڤين مصطفى مارف قادر مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
67 ئه‌ڤين محمد محمدصالح محمدفرج مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
68 ابوبكر محمدامين محمد احمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
69 احمد صوفى احمد محمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
70 امل جميل فارس عزیز مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
71 باخان رفيق حمه‌مارف حمه‌ مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
72 به‌ختيار احمد عبدالله كريم نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
73 برزان محمد حسن محمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
74 به‌هزاد حسين مصطفى محمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
75 په‌يام جمال محمد صالح مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
76 تافگه‌ على عبدالكريم محمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
77 ته‌لار مصطفى محمد عبدالرحمن  مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
78 جزا سعيد وادى محمد  نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
79 حه‌يران عبدالرحمن كريم حمه‌ مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
80 حميده‌ حمه‌فرج محمود على مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
81 دلنيا وهاب رشيد سليمان مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
82 رحمان عبدالله‌ فرج محمدامين نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
83 رحيم عزيز احمد امین نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
84 ڕوخۆش جلال محمدامين على مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
85 ڕۆژان حسن حمه‌امين حمه‌ مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
86 ڕێكه‌وت رحيم احمد صالح نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
87 سارا عمر عبدالله‌ فرج مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
88 سامان ستار ابوبكر على نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
89 ساوێن على حسن عبدالله مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
90 سه‌ركه‌وت مجيد عزيز حمه‌سعيد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
91 سه‌فين محمود محمد وسو نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
92 سنه‌وبه‌ر محمد امين احمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
93 سنور محمود قادر محمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
94 سۆران على توفيق رحيم نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
95 سميه‌ حسين قادر احمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
96 شه‌هێن جبار مصطفى احمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
97 شه‌وبۆ اشرف احمد كاكل مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
98 شه‌يما محمد حمه‌رشيد سعيد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
99 شكار ابوبكر احمد كریم نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
100 شۆخان قهره‌مان امين احمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
101 شيماء مجيد نادر رسول مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
102 شێنێ حسين على عبدالله‌ مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
103 چێنه‌ر محمد حسن على نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
104 عثمان كريم محمد احمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
105 عطا صابر كريم قادر نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
106 على محمد على عمر نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
107 فه‌رمان محمد قادر محمود نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
108 كاژاو عثمان مجيد كريم مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
109 كاژان حسن صالح عه‌ول محمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
110 كه‌ويار حسين محمود حسن مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
111 گولزار عزالدين عبدالحكيم محمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
112 محمد عزيز توفيق محمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
113 مدينه‌ احمد قادر حسن مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
114 مؤمن كمال جعفر رحمن نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
115 ناسك عبدالرحمن فتاح سعيد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
116 هه‌وار احمد محمدامين مصطفى مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
117 هونه‌ر رؤوف حسين حمه‌رحيم نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
118 هێرش عمر احمد عزيز نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2013-2014
 
1 ئاره‌زو حمه‌تقى صالح عبدالله  مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
2 اسو برايم حاجى محمد محمود  نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
3 ئاكۆ جبار على كريم نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
4 ئاوات احمد صالح رحيم  نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
5 ئه‌ژين جلال على محمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
6 اڤين خالد حمه‌سعيد صالح مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
7 ئوميد انور محمد سليم  نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
8 اميد على احمد فتاح نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
9 احمد محمد صابر عبدالله  نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
10 اديبه‌ حسين عبدالله‌ امين مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
11 اركان احمد عزيز عبدالله نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
12 ئه‌شره‌ف على فرج امين نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
13 الوه‌ن محمدسعيد محمود فتاح مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
14 ايوب حمه‌صالح عبدالكريم مارف  نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
15 باران فاضل قادر حسين نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
16 بختيار حسن على محمد نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
17 به‌رهه‌م احمد حمه‌ سعيد نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
18 په‌روا قادر فرج سلیم مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
19 بڕوا جبار حسن باوه‌ نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
20 بريار سليمان محمود مصطفى نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
21 بلال محمود احمد سعيد نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
22 تاژان احمد محمد كاك احمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
23 جوانه‌ عبدالكريم محمود عزيز مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
24 خه‌ڵات بختيار صالح فتاح مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
25 خه‌ڵات عبدالرحمن احمد قادر مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
26 خورشيده‌ عبدالله‌ حمه‌رشيد محمود مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
27 خيلان صباح حسن محمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
28 خێڵان محمد نورى كاكه‌حمه‌ مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
29 ده‌روون قادر حمه‌ عبدالله‌ مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
30 ديار عثمان حمه‌صالح احمد نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
31 رازاو على امين حمه‌امين مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
32 رێبوار طالب حمد حسن نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
33 رنگين ابوبكر حمه‌على قادر  مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
34 رزگار عمر رشيد محمد نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
35 رۆژگار عبدالرحمان حسن على  نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
36 رۆشنا جبار محمد عثمان مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
37 زانا ادريس عبدالكريم عبدالعزيز نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
38 زانا اسماعيل پيروت حسن  نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
39 زانا شفيق محمد صالح  نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
40 زيره‌ك محمدامين عبدالله سعيد  نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
41 ژينۆ رحمان عبدالله‌ شريف مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
42 سارا محمد احمد حمه‌عزيز  مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
43 سازان حمه‌على حمه‌امين فرج مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
44 ستار رحمان حمه‌ستار حمه‌شريف نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
45 سۆما جعفر ابوبكر ملا حسين مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
46 سۆران محمد رشيد صالح نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
47 شادان بابكر قادر احمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
48 شاگول عمر محمد احمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
49 شريهان فؤاد رحيم خورشيد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
50 شنو رحمان حمه‌ قادر مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
51 شوخان خضر حاجى اسماعيل مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
52 شێنه‌ محمود صالح محمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
53 شێنى حمه‌امين مجيد كريم مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
54 فاطمه‌ شهاب قادر محمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
55 فاطمه‌ عبدول اسماعيل عبدالله مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
56 فرمان محمد عبدالله‌ محمد نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
57 ڤيان جلال محمد عزيز مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
58 كانياو اوميد صالح فتاح مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
59 كژال عبدالكريم فتح الله على مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
60 كلثوم عبدالله نورى حبيب مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
61 گونا احمد عبدالله‌ قوربانى مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
62 لاجان نوزاد رشيد اسعد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
63 محمد حمه‌كريم احمد حمه‌ نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
64 محمد صديق حمه‌امين صالح نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
65 مريم عبدالله حسين سعيد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
66 نه‌به‌رد كريم فتاح محمد نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
67 نه‌مام ممند محمد مامه‌شيخ مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
68 نياز جلال حمه‌صالح رسول مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
69 هاوژين محمد عبدالقادر ياراحمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
70 هه‌رێم محمد عبدالله‌ احمد نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
71 هه‌وار قادر رسول احمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
72 هێرش حميد على رحمان نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
73 ئه‌ژين عبدالله حمه‌سعيد حمه‌صالح مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
74 اميد صديق مجيد عبدالله‌ نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
75 به‌شدار سيف الدين رسول احمد  نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
76 بفراو فتاح سعيد باوه‌شيخ مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
77 به‌ناز احمد عبدالرحمان على  مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
78 به‌ناز محمود عبدالرحمن مصطفى مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
79 بلال رحيم عزم رحيم  نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
80 په‌يام جوامير عارف محمد  مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
81 په‌يمان سعيد حمه‌امين على مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
82 جوتيار جبار حسين محمد نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
83 حسين نادر رشيد حسن نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
84 خه‌نده‌ عبدالرحيم محمدامين كریم مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
85 خه‌ياڵ احمد محمد حسن مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
86 ده‌رون عطا اسعد رسول مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
87 دلسوز عبدالله‌ رشيد سعيد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
88 دلنيا نادر محمدامين حسن مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
89 رازيه‌ محمد كاك حسين قادر مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
90 رسول حسن احمد محمد  نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
91 روخوش صابر حمه‌صالح روستم  مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
92 رێكه‌وت مارف احمد معروف نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
93 سفين صالح محمد صابر نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
94 سنور عمر محمد قادر مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
95 سۆزه‌ ناصرمحى الدين  احمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
96 سيروان ارسلان زرار حسين نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
97 شالاو جلال عبدالله محمدامين  نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
98 شوخان حسين رحيم على مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
99 شيلان خالد على محمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
100 گه‌شاو حمه‌ سعيد محمود مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
101 گوڵاڵه‌ توفيق رضا سعيد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
102 كاروان احمد عبدالله كريم نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
103 گه‌رميان عبدالرحمان احمد حمه‌خان نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
104 گۆنا ابوبكر حسين مصطفى مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
105 لاڤه‌ جزاء محمود قادر مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
106 لقمان فائق نورى شريف نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
107 نارنج محمود محمد شخصه‌ مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
108 نردين نشأة مجيد احمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
109 هاوناز على محمود احمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
110 هه‌ريم قادر كريم رحيم نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
111 هه‌وار جمال سليمان عبدالرحمان مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
112 هه‌وار محمد حمه‌سعيد عبدالله‌ مێ ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
113 هونه‌ر حسين محمد امين نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
114 هونه‌ر مصطفى مدحت كريم نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
115 يعقوب احمد صالح محمود نێر ژمێریارى/ ئێواران 2013-2014
 
1 ئاواره‌ على كاكه‌ محمد نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
2 ئه‌ڵوه‌ن صالح عزيز محمدصالح مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
3 ابراهيم عمر لطيف محمد نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
4 ارسلان محمد رحيم رسول  نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
5 باخان ابراهيم حمه‌سعيد حمه‌صالح مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
6 به‌ڕێز رضا صالح قادر نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
7 بفراو لطيف احمد محمد مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
8 به‌هێز حبيب احمد عزيز نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
9 تاڤان برهان محمود محمد مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
10 پشتيوان ابراهيم امين ابراهيم  نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
11 چرو والى حمه‌رؤوف محى الدين مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
12 خه‌نده‌ توفيق محى الدين محمد مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
13 خنده‌ سرحد عبدالرحمن محمد مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
14 خۆشى جمال عبدالقادر سعيد مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
15 دانا سالار قادر خورشيد نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
16 دانا صالح فتاح احمد نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
17 دانا عبيد محمد يوسف نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
18 ده‌شنى خضر سعيد حمد مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
19 رۆژان عزيز محمد عبدالعزيز مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
20 رۆشنا حميد حسن صالح مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
21 روناك روستم احمد سليمان مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
22 رۆژگار خدر حمد مراد مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
23 رێبوار جبار محمد محمدعزیز نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
24 زانا محمد سعيد عبدالرحمن نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
25 ژوان عزيز حسن سليمان مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
26 سه‌ردار دلير احمد حميد نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
27 سحر حسين عبدالله‌ ابراهیم مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
28 شارا احمد محمدامين محمد مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
29 شه‌به‌ن احمد على  محمد  مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
30 شه‌هين عبدالرحمن عمر على  مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
31 شه‌هێن عمر عبدالله قادر مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
32 شوخان محمد صالح عبدالرحمن  مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
33 صباح احمد حسن عبدالرحمن نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
34 چێنه‌ر محمدباقى عبدالقادر احمد مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
35 فرميسك محمد صالح رشيد مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
36 گه‌شاو على حسين فتاح مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
37 محمد حسين احمد حمه‌ نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
38 هاوژين سالار فتاح امين مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
39 هه‌رژين ستار محمد عزيز مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
40 هه‌رێم محمود صالح احمد نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
41 هدى فائق ابراهيم محمد مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
42 هێمن عزيز سعيد مصطفى نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
43 ئاراكۆ مصطفى احمد مصطفى نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
44 ئارى نورى حمه‌على حمه‌رشيد نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
45 ئاڤان محمود حسين محمد مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
46 ئاودێر صالح عبدالله درویش نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
47 اركان عمر حمة عزيز عول نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
48 ئه‌رمه‌ن محمود محمد  مولود مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
49 افين كريم اسماعيل رسول مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
50 ايوب كريم احمد على نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
51 باخان حمه‌كريم حمه‌مراد صادق مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
52 په‌خشان صلاح فتاح كاكه‌احمد مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
53 به‌رهه‌م عبدالكريم احمد كریم نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
54 په‌روين حسن حمه‌ بابكر  مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
55 بشرى حمه‌صالح احمد محمد مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
56 په‌يام كريم صالح محمد مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
57 خه‌نده‌ جمال مصطفى مارف مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
58 ديار داود نامق فتاح نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
59 ژينۆ اكرم محمود سلیمان مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
60 رازاو عبدالكريم محمود عزيز مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
61 رۆژگار ئازاد  عبدالقادر احمد مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
62 رێبين رضا صالح محمود  نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
63 رێژين لطيف محمد لطيف مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
64 زانا حمه‌ عبدالقادر حسين نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
65 ساكار كامران عزم عظيم مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
66 سامان فائق محمود فرج نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
67 سه‌رتيپ محمود عبدالله محمود نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
68 سه‌يران على احمد كريم مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
69 سۆران عزيز صالح روستم نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
70 سۆزان على حمه‌خان دارا مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
71 سيڤان بختيار احمد قادر مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
72 سێوه‌ قادر محمد غالب مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
73 شادان امين احمد محمد مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
74 شادى كاك عبدالله قازى حسن مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
75 شادى كمال نامق احمد مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
76 شارا احمد محمد ابراهيم مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
77 شه‌هين روستم على رسول مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
78 شه‌ونم نوزاد محمد صالح مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
79 شنروێ مدحت فتاح فرج مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
80 شنيار ناجح والى نصرالله مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
81 شوخان عارف محمد شريف مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
82 چنور حمه‌صالح فتاح محمد مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
83 گه‌شاو حسن محى الدين كريم مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
84 عرفان حسين قادر عبدالله‌ نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
85 غريب كريم رحيم خلیفه‌كریم نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
86 كارزان حمه‌امين محمد ويس نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
87 كه‌يوان حمه‌ على محمد نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
88 كوثر والى على محمد مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
89 كوچه‌ر رسول محمد رشيد مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
90 كوچه‌ر قادر احمد نادر  نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
91 كوشش فتاح عبدالرحمان عزیز نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
92 مژده‌ جمال محمود محمد  مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
93 نياز موسى عيسى عبدالله نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
94 هه‌ردى عبدالرحمن اسماعيل احمد نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
95 هه‌وار احمد محمود محمد مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
96 هه‌نار رضا سان احمد میراحمد مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
97 هيرو هادى شريف رمضان مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
98 وه‌رده‌ جبار حسين اسماعيل مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
99 يحیى احمد حمه‌رشيد محمود نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2013-2014
 
1 ئاكۆ احمد محمد كرم نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
2 ئاڵا فتاح محمود عبدالقادر مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
3 ئه‌ژين بهجت عبدالفتاح اسماعيل مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
4 چنور عبدالقادر رحمان حسن مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
5 ديارى عبدالله عزيز محمد  نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
6 سنور على امين حمه‌امين مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
7 شوخان محمد احمد سليمان  مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
8 گرميان برهان محمد ویس نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
9 گيلاس محمدنجم محمد محمود مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
10 عطا محمدامين كاكه‌ويس حمه‌رحیم مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
11 عطا محمود احمد امين  نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
12 علاءالدين عبدالقادر سعيد محمود نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
13 عماد عزيز محمدصالح محمد نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
14 فريحه‌ كريم عبدالله قمر مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
15 كه‌يوان معتصم كريم عمر نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
16 گوران كمال عبدالقادر احمد نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
17 نياز محمدفائق شریف صالح مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
18 نيان احمد حمه‌ حسن مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
19 هاوكار نجيب حسن كريم نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
20 هاوناز حسام محمود مارف مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
21 هونر حسن احمد رسول نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
22 هيمن فريق قادر حمه‌امين نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
23 اركان حمه‌رشيد حمه‌خان على نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
24 به‌نان محمود حسن جليل  مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
25 بيريڤان عبدالله حمد عبدالله مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
26 پشتيوان ابوبكر عبدالكريم محمد نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
27 سحر مصطفى محمد عبدالرحمن مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
28 سۆران محمود على رحمان نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
29 شانو محمد رشيد احمد مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
30 شه‌ونم باقى حسين كريم مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
31 فريا موسى رحيم احمد نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
32 كه‌ژال مصطفى جعفر حبيب مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
33 كویستان ابراهيم محمد حسین مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
34 له‌ياد احمد عبدالرحيم عزيز مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
35 هاوكار محمود احمد روستم نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2013-2014
 
1 ابوبكر محمود حمه‌ درويش  نێر رووپێوى 2013-2014
2 بارزان ابراهيم احمد شيخه‌ نێر رووپێوى 2013-2014
3 باوه‌ڕ محمدظاهر احمد محمد   نێر رووپێوى 2013-2014
4 چومان سعيد رشيد سیف الله‌ نێر رووپێوى 2013-2014
5 رۆژگار برهان كريم علي نێر رووپێوى 2013-2014
6 ريناس احمد حمه‌امين حمه‌ مێ رووپێوى 2013-2014
7 زانا محمد محمدامين حمه‌  نێر رووپێوى 2013-2014
8 زيتون رسول محمد علی مێ رووپێوى 2013-2014
9 سردار حمه‌صالح فرج حمه‌امین نێر رووپێوى 2013-2014
10 سه‌نگه‌ر هادى محمد سليمان نێر رووپێوى 2013-2014
11 ستار ابراهيم حمه‌غريب كریم نێر رووپێوى 2013-2014
12 سعيد عبدالله محمد سعيد نێر رووپێوى 2013-2014
13 سلمان محسن عبود محيسن نێر رووپێوى 2013-2014
14 سيروان خدر ابراهيم خدر نێر رووپێوى 2013-2014
15 شاخه‌وان ستار محمد كريم نێر رووپێوى 2013-2014
16 شیڤان ظاهر عبدالله محمود نێر رووپێوى 2013-2014
17 عيده‌ر بابكر احمد محمد  نێر رووپێوى 2013-2014
18 كه‌يوان حمه‌علی محمود حسن نێر رووپێوى 2013-2014
19 كوردۆ محمد محى الدين قادر نێر رووپێوى 2013-2014
20 محمد علی عبدالقادر محمد  نێر رووپێوى 2013-2014
21 نه‌چيروان صديق حسين حمه‌رضا نێر رووپێوى 2013-2014
22 هاوژين علی محمد ابراهيم  مێ رووپێوى 2013-2014
23 هاوكار محمد احمد كريم  نێر رووپێوى 2013-2014
24 هاوكار ازاد صابر عزيز  نێر رووپێوى 2013-2014
25 هه‌نگاو مينه‌ مام رحيم عبدالرحمن نێر رووپێوى 2013-2014
26 هێمن حكيم رضا فقى قادر  نێر رووپێوى 2013-2014
27 اسماعيل ابراهيم احمد مصطفى نێر رووپێوى 2013-2014
28 بايز بكر عثمان احمد  نێر رووپێوى 2013-2014
29 به‌هێز قادر عبدالكريم محمود نێر رووپێوى 2013-2014
30 تابان ئوميد حمه‌كريم طالب  مێ رووپێوى 2013-2014
31 پشتيوان احمد محمود محمد  نێر رووپێوى 2013-2014
32 جبار جلال احمد محمد  نێر رووپێوى 2013-2014
33 ديرين حمه‌صالح عبدالقار صالح  مێ رووپێوى 2013-2014
34 ره‌گه‌ز عبدالله حمد شيخه‌ نێر رووپێوى 2013-2014
35 رسول ابراهيم رسو ابراهيم نێر رووپێوى 2013-2014
36 زانا نامق فتاح محمد نێر رووپێوى 2013-2014
37 زريان محمد محمود على مێ رووپێوى 2013-2014
38 سنور رفيق نامق عزيز مێ رووپێوى 2013-2014
39 شوهرا عمر حمه‌صالح سعدالله مێ رووپێوى 2013-2014
40 هيرش نادر عزيز محمد  نێر رووپێوى 2013-2014
Comments