2011-2012

ساڵى دەرچوانى 2011-2012
1 بڕیار عارف بابكر محمد نێر كاره‌با 2001-2012
2 زانا حمد قادر حارس نێر كاره‌با 2011-2012
3 بڕوا عبدالرحمن محمد احمد نێر كاره‌با 2011-2012
4 هاوسر نهاد عبدالله‌ نێر كاره‌با 2011-2012
5 بناز حمه‌صالح سلیمان احمد مێ كاره‌با 2011-2012
6 تێبین درویش حمه‌رسول رشید نێر كاره‌با 2011-2012
7 سواره‌ قادر محمود كاكى نێر كاره‌با 2011-2012
8 عثمان قادر شیخه‌ رسول نێر كاره‌با 2011-2012
9 توانا صدیق عبدالله‌ محمدامین نێر كاره‌با 2011-2012
10 دالیا عطا عبدالرحمن صالح مێ كاره‌با 2011-2012
11 سردار حمه‌علی محمد عبدالقادر نێر كاره‌با 2011-2012
12 روشنا عثمان احمد عزیز مێ كاره‌با 2011-2012
13 سازگار محمد حسین كریم مێ كاره‌با 2011-2012
14 ادریس صباح سعید محمود نێر كاره‌با 2011-2012
15 هه‌ردی محمد شریف عبدالله‌ نێر كاره‌با 2011-2012
16 گوران محمد معروف سلیمان نێر كاره‌با 2011-2012
17 هریز یوسف نجم طه نێر كاره‌با 2011-2012
18 به‌مو محمد فتح الله‌ حسین نێر كاره‌با 2011-2012
19 شه‌ماڵ علی حسن خدر نێر كاره‌با 2011-2012
20 رازاو طالب بكر فقى عزیز مێ كاره‌با 2011-2012
21 ترێ مجید عبدالله‌ على مێ كاره‌با 2011-2012
22 ره‌نگین حسین محمد فارس مێ كاره‌با 2011-2012
23 هونر غریب حسن علی نێر كاره‌با 2011-2012
24 بیابان عبدول محمود احمد مێ كاره‌با 2011-2012
25 ده‌ریا عطا عبدالله‌ حمه‌ مێ كاره‌با 2011-2012
26 نه‌مام اسماعیل حسن احمد مێ كاره‌با 2011-2012
27 شرمن عمر احمد عبدالقادر مێ كاره‌با 2011-2012
28 ریاض عباس عبدالرحیم سیف الله‌ نێر كاره‌با 2011-2012
29 هیشو صالح ابراهیم عبدالله‌ مێ كاره‌با 2011-2012
30 هه‌ڵشۆ محمد حمه‌امین ویس مێ كاره‌با 2011-2012
 
1 رێبوار عمر كریم مارف نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
2 هه‌ریم عبدالسلام حسن حسین نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
3 رێبین جمال احمد صالح نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
4 گوڵان عمر ابوبكر عبدالكریم مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
5 هاوژین حسن مصطفى یونس مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
6 توانا نامق حمه‌كریم ویس نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
7 پرژین جلیل جبار خلف مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
8 الهام محمد امین عزیز مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
9 زم زم امین كریم عبدالله‌ مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
10 سازگار صابر فتاح حسین مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
11 خالد غریب رشید عبدالله‌ نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
12 خیڵان عبدالله‌ محمدامین رحمان مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
13 هاوكار جبار محمد غریب نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
14 هاوكار حسن طاهر محمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
15 هه‌ورامان حسین علی سعید نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
16 سروه‌ محمد سالار محمود مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
17 شاڵاو احمد محى‌الدین قادر نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
18 شاڵاو جلال محمود صالح نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
19 بێریڤان كریم احمد فرج مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
20 ره‌وه‌ند علی عبدالله‌ احمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
21 رێبوار عمر حسن محمود نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
22 ئاكۆ رجب صالح محمود نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
23 لانه‌ جبار عمر عولا مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
24 فرمان لقمان عزیز حسن نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
25 روبار حسین حسن محمود مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
26 بهره‌ اسعد احمد مارف مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
27 هاوكار فائق عزیز عبدالله نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
28 بروا بارزان احمد رشید مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
29 موفق نامق محمد افندی نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
30 چالاك صباح كریم محمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
31 ڤیان ابراهیم احمد حسین مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
32 خه‌ڵات صالح حمه‌سعید صالح نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
33 پیشواز عثمان احمد عزیز مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
34 سه‌روه‌ر عمر علی حسین نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
35 به‌رهه‌م فائق حمه‌فرج حمه‌امین نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
36 هه‌سار محمد حسن محمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
37 لانه‌ مجید سلیمان احمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
38 دیلان حمه‌علی حسن عبدالله‌ نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
39 هاوبیر عمر محمد احمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
40 كاروان محمود حسن محمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
41 ئاشنا فایق عبدالكریم مام‌كویخا مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
42 كوسار محمد رفیق كامران نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
43 سارا هوشیار محمد عزت مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
44 كارزان واحد حمه‌سعید مصطفى نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
45 شاجوان قادر كویخاعلی حسن مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
46 سۆران كامل لطیف امین نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
47 سنور عثمان علی فرج مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
48 شیماء محمد قادر عثمان مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
49 ده‌ریا مصطفى محمد مصطفى مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
50 كرم محمود مجید حمید نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
51 رێزان عبدالله‌ احمد شریف مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
52 نیگار عبدالامیر كریم محمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
53 په‌یام توفیق حمه‌امین صالح مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
54 شه‌یدا قادر عبدالله‌ حسن مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
55 محسن معروف صابر نادر نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
56 سركۆ سمین كاكه ‌محمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
57 كویستان رحیم غفور هیاس مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
58 كارزان سامان حسین احمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
59 شێواز كریم محمود حسن مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
60 ژیان عبدالوهاب محمد رسول مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
61 تریفه‌ قادر مصطفى عزیز مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
62 ئارام عبدالكریم ابراهیم فرج نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
63 هاوڕێ حمه‌رشید محی الدین نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
64 هه‌ژار جافر مجید عبدالله‌ نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
65 ساكار مجید محمد حیدر مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
66 هاوبیر هیوا حمه‌صالح قادر نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
67 دانا محمد ولی علكانه‌ نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
68 پشكۆ عبدالكریم محمد محى‌الدین نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
69 سه‌رده‌شت سالار احمد فرج نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
70 میدیا بهرام محمدامین احمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
71 ره‌وا خالد طاهر عولا نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
72 جیهان عثمان محمد علی مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
73 سه‌یوان محمد خوارحم عبدالله‌ مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
74 دێرین كامل مصطفى عزیز مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
75 گوڤار حسین صالح عزیز مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
76 ئاره‌زو كاظم حسین محمدامین مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
77 كه‌نار رؤوف طه عبدالله‌ مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
78 عطا عمر حمه‌صالح روستم نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
79 ئاڤان احمد كریم اسماعیل مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
80 روناك كریم احمد حمه‌كریم مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
81 دیانا رؤوف احمد رشید مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
82 ته‌نیا عثمان جبار رضا مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
83 شاخه‌وان توفیق حمه‌امین نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
84 سركۆ محمود محمد علی نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
85 هوشیار رفیق عزیز حسین نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
86 محمد علی محمدامین محمود نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
87 كوردستان عبدالله‌ حسن حسین مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
88 شوخان علی محمد كریم مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
89 هێمن عبدالله‌ احمد محمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
90 رۆژ محمد على احمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
91 تریفه‌ رسول عباس امین مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
92 ئاواره‌ رحیم حمه ‌احمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
93 گێلاس صدیق احمد رسول مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
94 رێبین عبدالرحمن محمد علی نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
95 زانا حمید احمد حسین نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
96 بانه‌ محمد علی محمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
97 پشتیوان عبدالله‌ على احمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
98 زریان حمه‌علی عبدالله‌ مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
99 شادان محمد امین محمدغریب مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
100 ساكار واحد حمه‌خان كریم مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
101 چنور اسماعیل حمه‌ر‌ش صالح مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
102 ئاواز اسماعیل احمد مصطفى مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
103 اهدیه‌ كریم امین علی مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
104 بێریڤان جمال توفیق صالح مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
105 سهام محمود علی محمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
106 شادان عمر علی روستم مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
107 گۆنا رسول محمد فتاح مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
108 شهلا حمه‌امین سعید ابراهیم مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
109 به‌هێز حمه‌على احمد محى الدین نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
110 شادان محمد عبدالرحمن عزیز مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
111 تارا غفار على محمود مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
112 پرژین جمعه‌ نجم الدین  سلیمان مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
113 خه‌لات جلال محمد رحیم مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
114 هێرۆ عبدالله‌ رحمان رسول مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
115 شاڵاو فائق فتاح محمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
116 ریزان رشید نادر صالح مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
117 سعد عمر حمه‌ فرج نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
118 بلال حامد سعه‌ درویش نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
119 سێوه‌ محمود محمد على مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
120 محمد توفیق محمد محمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
121 ا‌یاد عمر عثمان نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
122 كامران محمد فتاح شریف نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
123 ئاواره‌ فرید حمه‌ر‌شید ابوبكر مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
124 جلیل رضا محمد احمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
125 اراز احمد خسرو عثمان نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
126 ئامانج نجاة‌ سمین سعید نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
127 په‌ری بكر عزیز سلیم مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
128 فائزه‌ عظم علی حیدر مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
129 كواژین زاهد حمه‌فرج محمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
130 هونه‌ر رسول عبدالله‌ نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
131 چالاك محمدلاو محمدامین محمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
132 هاوژین عثمان احمد بارام مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
133 سه‌ركه‌وت صالح محمود خسرو نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
134 محمد حمدامین قادر طه‌ نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
135 ناصح حمه‌فرج مارف امین نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
136 شۆخان ایوب احمد قادر مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
137 رێنوار عثمان محمد فرج نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
138 مژده‌ غفار علی رحیم مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
139 عطا رشید سعید مصطفى نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
140 باخان قادر عزیز صالح مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
141 سوسن محمدعلى محمدطالب محمدكریم مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
142 لبنان محمود فتح‌الله‌ محمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
143 ره‌نجده‌ر هوشیار احمد قادر نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
144 شهین محمد خالد بایز مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
145 شنو جوامێر غفور مارف مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
146 هوشیار امین احمد اسماعیل نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
147 نسیبه‌ محمد حسن رشید مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
148 ادم محمد صالح محمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
149 شه‌ماڵ محمد محمود نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
150 نیگار نوری محمدامین محمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
151 محمد قادر احمد میرزا نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
152 محبوبه‌ حمه‌علی اسماعیل عبدالله مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
153 ئه‌ڤین محمود محمد امین مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
154 هێرۆ توفیق عبدالرحمن معروف مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
155 ئه‌ركان سالار احمد محمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
156 ئارام عبدالقادر محمد زوراب نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
157 علی محمد حسین براخ نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
158 ئاشنا فتاح محمد حسن مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
159 ئاڵا عثمان قادر محمود مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
160 محمد احمد فرج مارف نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
161 دلۆڤان حسین غیدان نریمان مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
162 نظیره‌ مولود على حسین مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
163 میهر‌بان محمد على فتاح مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
164 په‌یمان محمد عزیز عبدالله‌ مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
165 سه‌روه‌ر رفیق كریم احمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
166 ارام ابراهیم محمد على نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
167 هێرش رشید شریف محمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
168 هه‌وار رزگار فائق توفیق مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
169 سلام حمه‌سعید محمد حسن نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
170 ده‌ریا خلیل رسول كاكه‌عبدالله‌ مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
171 علی احمد حسین مصطفى نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
172 طه فاضل عبدالرحمن حسن نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
173 دنیا اسماعیل حمه ‌صالح مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
174 رێكه‌وت محمد احمد علی نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
175 اسیا احمد حسن احمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
176 شیرین محمد حمه‌سعید محمود مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
177 محمود علی قادر خلیفه‌ نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
178 تابان عطا فتاح محمود مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
179 شادیه‌ حسین محمود فتاح مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
180 شه‌ونم جمال حمه‌صالح كاكه‌اولا مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
181 هدى محمود حمه‌رفعت حمه‌ مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
182 شێنێ صدیق سعید مصطفى مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
183 گوڤار زیدان حسین حمه‌اسماعیل مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
184 ئارام رفیق فایق محمود نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
185 جمعه‌ علی فقى‌صالح عبدالرحمن نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
186 ژیان محمد حسن محمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
187 كارزان بارام محمود حمه‌امین نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
188 به‌ناز عزیز محمد عبدالرحمن مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
189 رێژین حسن محمد صالح مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
190 كوسار كریم فتاح روستم نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
191 تابلۆ عثمان ابراهیم صالح مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
192 چاوان صالح مجید حسن مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
193 به‌مۆ ابوبكر حمه‌امین عبدالقادر نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
194 شورش عمر عولا احمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
195 به‌سۆز محمدو‌هبی احمد كریم مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
196 رێژین محمد كریم مارف مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2011-2012
 
1 ئامانج محمد علی قادر نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
2 بریار سیف الله‌ عبدالله‌ غلام نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
3 سه‌رته‌ل عباس محمد عبدالله‌ مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
4 هێرۆ حمه‌ فتاح بابا مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
5 عبدالباسط نصرالدین حسن محمود نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
6 هونه‌ر علی رشید علی نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
7 نیان جبار باقی لطیف مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
8 راستى عبدالله‌ فائق على نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
9 ئه‌ندیان على محمد على نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
10 سامی محمود محمد كریم نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
11 زێڕین عثمان فتاح حمه‌امین مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
12 كویستان فائق محمدصالح مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
13 امیره‌ محمد رشید نادر مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
14 شیرین اسماعیل علی عبدالله‌ مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
15 نیان محمد احمد سمین مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
16 ڕه‌وشت هیوا توفیق محمود نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
17 شنۆ جلال كریم همزه‌ مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
18 برهان عبدالكریم  احمد ابراهیم نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
19 سنور محمد علی احمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
20 یسرى علاءالدین وجدالدین محمود مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
21 دابان بكر علی فرج نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
22 پیشوا جمال عبدالرحمن عبدالمحمد نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
23 كاروان فائق حمه‌امین حمه‌ نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
24 شیماء ناصح محمود صالح مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
25 ره‌نجده‌ر انور محمود درویش نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
26 هیوا همه‌ت نورى قادر نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
27 عمر فؤادالله‌ ویردى عمر نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
28 كه‌نار بارام على صالح مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
29 مژده‌ سامان محمد درویش مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
30 هناء نامق قادر نصرالله مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
31 جوامێر خالد حسن محى الدین نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
32 علی حمه‌ علی فه‌تاح نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
33 بریار حسن على محمد نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
34 هاوری طارق احمد محمد نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
35 هێمن عبدالله‌ حسین حسین نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
36 به‌هره‌ عثمان محمود عزیز مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
37 ئه‌ڵو‌ن فرج عبدالقادر محمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
38 فرمیسك صدیق داود محمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
39 نزار فارس فتاح خلیفه‌ نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
40 میران حمه‌رشید كریم فتحى نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
41 بڕیار خالد محمد فقی محمود نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
42 سارا جمال حمه‌ حسین مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
43 چه‌تۆ محمد مصطفى همزه‌ نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
44 شه‌یدا عزیز احمد حسن مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
45 سه‌رچاوه‌ عمر صالح رسول مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
46 ئه‌ژین محمود محمد رحیم مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
47 دره‌خشان خلیل مارف قادر مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
48 شهاب حسن مجید مورمحمد نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
49 سه‌یوان نوری امین عبدالقادر نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
50 سازگار سلیمان محمد مارف مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
51 ئاواز رحمان رسول مصطفى مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
52 دێكان ئازاد حمه‌رش فرج مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
53 سامان لطیف عبدالكریم علی نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
54 ژینۆ حسن عبدالله‌ باباعلى مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
55 دلۆڤان عادل محمد على مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
56 هه‌ڵاله‌ نامق احمد كریم مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
57 ناسكه‌ جلیل احمد على مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
58 كیژان حمه‌كریم احمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
59 باڵا كمال احمد مارف مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
60 به‌فراو كریم حمه‌علی مصطفى مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
61 هاوكار على محمود القادر نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
62 ئه‌یوب علی محمد فتاح نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
63 چرۆ جلال كریم همزه‌ مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
64 به‌یان محمد احمد سمین مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
65 ئاواز محمدصالح غیدان محمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
66 هه‌ریم غریب حسین قادر نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
67 شاگول جمال محمد شریف مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
68 په‌یوه‌ند عبدالرحمان عمر اومر نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
69 حكیم جمال رحمان فرج نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
70 اركان اسماعیل كریم عبدالله‌ نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
71 خه‌نده‌ حسن فتاح حسین مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
72 عثمان عبدالرحیم كاكه‌عبدالله‌ عبدالله‌ نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
73 شیروان علی كاك عبدالله‌ عزیز نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
74 ته‌نیا صالح علی صالح مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
75 گوڵزار عزیز علی احمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
76 محمد احمد محمود على نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
77 تافگه‌ عمر علی عبدالكریم مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
78 نه‌ورۆز كامل حمه‌ حسن مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
79 شۆخان رمضان عزیز قادر مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
80 نسرین جمال عبدالقادر محمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
81 سناء عمر حمه‌علی عثمان مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
82 ئاواز عثمان احمد كه‌ریم مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
83 دینا احمد حمه‌سعید عبدالكریم مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
84 نه‌ورۆز على فرج امین مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
85 هێمن انور كویخاعبدالله‌ احمد نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
86 فرمان محمد احمد عمر نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
87 ئاری روستم محمد فرج نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
88 ژیان و‌لی سلیمان فتاح مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
89 رمضان قادر حسن موسى نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
90 رۆژان فاضل علی فرج مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
91 ‌هوار نجم علی محمود مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
92 پاداشت عطا عثمان احمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
93 الو‌ن احمد عبدالكریم محمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
94 هاوار حسن علی حمه‌مارف نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
95 ریبه‌ر عثمان حسین حسن نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
96 یاسین حسین حمه‌كریم ابراهیم نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
97 شورش محمد حسین محمد نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
98 بهره‌ مادح محمود مصطفى مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
99 سمیره‌ محمد عزیز ماهیخان مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
100 سۆران عمر على محمد نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
101 ئاڵا انور محمود درویش مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
102 سه‌ركار علی حمه‌صالح قادر نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
103 كۆمار محمد عبدالرحیم شاسوار نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
104 بیلال محمد محمود محمد نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
105 نرمین مجید عزیز محمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
106 بانه‌ سلام احمد محمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
107 شرمین احمد عارف محمود مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
108 سوار‌ نجم الدین هواس نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
109 سحر توفیق فرج محمود مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
110 شیما غفار غفور محمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
111 چێنه‌ر زاهد حمه‌فرج محمد نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
112 فه‌رمان علی محمدره‌شید عزیز نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
113 نخشین محمدرؤف محمد قادر مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
114 طاهر حمه‌صالح علی سعید نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
115 برزان حمه‌جان محمد محمود نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
116 شیماء عبدالله‌ ابراهیم محمود مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
117 زریان بارام فتاح بارام مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
118 هه‌ردی روستم حمه‌رشید سلیمان نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
119 رێبین محمد سلیمان صادق نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
120 ئاراس یاسین محمود عزیز نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
121 شه‌یدا جلال حمه‌ محمود مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
122 گۆنا كاكه‌برا حمه‌امین فتاح مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
123 باخان على احمد صالح مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
124 هیمن جزاء محمود قادر نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
125 امیره‌ عبدالله‌ عزیز محمود مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
126 ئاریز على رحیم فقى عبدالله مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
127 نیان صباح محمد توفیق مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
128 دژوار فریق محمود احمد نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
129 سامان محمد روستم رسول نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
130 روژگار رزگار جلال احمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
131 شهلاء سلام سالم امین مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
132 به‌هێز محمود معروف عارف نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
133 فرمان عبدالرحمن رسول ابراهیم نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
134 سهام اسعد حسن رمضان مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
135 بلال كریم عبدالقادر صالح نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
136 ئاواره‌ انو‌ر صالح شاسوار مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
137 ساكار كریم صالح قادر مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
138 حیران حسین جمیل حسن مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
139 بێستون روستم على رسول نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
140 شاخه‌وان صالح محمدعلی محمد نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
141 شوخان رحمان كوخامحمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
142 نوزاد حسن احمد على نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
143 هه‌ڵۆ صدیق عزیز فتاح نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
144 سارا ناجی عبدالله‌ محمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
145 ریباز على احمد كاكه‌خان نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
146 مریوان شریف احمد فتاح نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
147 ئاكو محمد علی محمد نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
148 كه‌یوان لطیف محمود مارف نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
149 نوشیروان حسن حسین عبدول نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
150 ریبوار حسن عبدالرحمن محمد نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
151 به‌هار عبدالله‌ حمه‌صالح غفور مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
152 هیوا علی حمه‌ رحمان نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
153 ژیان رشید محمد على مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
154 رێزان نجیب احمد اسماعیل مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
155 شهرۆ محمد عبدالكریم قادر مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
156 په‌یمان عمر محمدامین یاراحمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
157 سه‌رهه‌نگ خالد مصطفى محمد نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
158 پروین محمد محمدرشید عزیز مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
159 ئاڤان على محمد على مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
160 شنو عابد علی احمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
161 چومان مارف صالح محمد نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
162 گوڵاڵه‌ عبدالرزاق محمدرشید مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
163 ئه‌ڤین جلال علی محمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
164 سارا جلال رشید محمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
165 ره‌نجده‌ر لطیف صالح كریم نێر ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
166 دڵپاك عباس محمد احمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2011-2012
 
1 نزار نجم محمد ناصر نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
2 په‌یوه‌ست عبدالله‌ عثمان صالح مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
3 حسن طاهر قادر احمد نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
4 ڤیان صابر  صالح  محمد مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
5 دیكان فریدون محمد محى الدین مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
6 كاروان طاهر محمد قادر نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
7 كه‌نار صالح مجید فتاح مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
8 رزگار رفیق محمدصالح محمد نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
9 ژینۆ هادى احمد كریم مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
10 هه‌ڵاڵه‌‌ احمد محمد روستم مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
11 فتاح حمه‌ فتاح صوفى نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
12 شه‌یما عبدالله‌ محمود  مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
13 كاروان انور عبدالله‌ صالح نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
14 رازاو مجید احمد مصطفى مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
15 هه‌تاو عبدالله‌ محمد قادر مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
16 شوانه‌ على فتاح قادر نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
17 هه‌لاله‌ مصطفى حسین سعید مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
18 پشتیوان حسن مجید عبدالله نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
19 هیمن جمال سعید قادر نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
20 سومه‌یه‌ احمد اورحیم حمه‌خان مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
21 محمد حسن صالح حسین نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
22 هاژه‌ رؤوف عبدالرحمن محمدامین مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
23 بهاءالدین احمد محمد عبدالله نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
24 ماهر حمه‌صالح عبدالكریم مارف نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
25 سوران انور عبدالقادر رسول نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
26 كویستان قادر احمد عبدالله مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
27 امید نافع محمدصالح على نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
28 هیمن امین احمد خانه‌ نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
29 شادان احمد عبدالكریم قادر مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
30 رشدی كریم احمد سلیمان نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
31 سعاد عثمان محمود على مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
32 هه‌وار فاتح على حیدر مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
33 فریا مجید عبدالله‌ حمه‌ نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
34 مژده‌ توفیق عبدالله‌ حسین مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
35 جزا على حسن خوامراد نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
36 چیا على سبحان مرالی مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
37 زانا حسین رشید قادر نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
38 روشنا توفیق محمود على مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
39 سیوان محمد على معروف مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
40 فاخر احمد محمد نادر نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
41 تلار علی مصطفى عبدالله مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
42 هاوژین كمال احمد حمه‌صالح مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
43 سروشت كریم توفیق میران مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
44 محمد قادر على كریم نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
45 هاوار انور محمد رشید نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
46 كوێستان حسین احمد كاكه‌خان مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
47 نجاة نورى رؤوف احمد مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
48 په‌یام نامق حسین احمد مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
49 به‌رێز فائق مشیر خدر مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
50 ئاری احمد محمد نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
51 هیرو محمد غفور محمد مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
52 ره‌وشت حمه‌امین محمود حسن مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
53 خرمان كمال محمد عزیز مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
54 شه‌رمین فتاح عبدالرحمن عزیز مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
55 شه‌هین كریم عثمان محمد مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2011-2012
Comments