2010-2011

ساڵى دەرچوانى 2010-2011
1 ئه‌ركان عمر على فرج نێر كاره‌با 2010-2011
2 شادان محمد نادر محمد مێ كاره‌با 2010-2011
3 طه رحمان سلیم محمد نێر كاره‌با 2010-2011
4 هه‌ردى على مولود قادر نێر كاره‌با 2010-2011
5 مه‌نگور همداد حمه‌امین احمد نێر كاره‌با 2010-2011
6 دێكان عبدالستار جبار محمود مێ كاره‌با 2010-2011
7 عمر احمد حمه‌امین روستم نێر كاره‌با 2010-2011
8 لانه‌ امین مجید محمد مێ كاره‌با 2010-2011
9 محمد حسین على زهراب نێر كاره‌با 2010-2011
10 قمرعبدالباقى عبدالرزاق وهب مێ كاره‌با 2010-2011
11 گه‌یلان احمد حمه‌ حمزه‌ مێ كاره‌با 2010-2011
12 رومى عبدالله‌ محمود شیخه‌ نێر كاره‌با 2010-2011
13 هاژه‌ عثمان على عبدالرحمان مێ كاره‌با 2010-2011
14 ڕه‌هه‌ند حامد حمه‌صالح امین نێر كاره‌با 2010-2011
15 ریبوار حمه‌امین حسین محمود نێر كاره‌با 2010-2011
16 بختیار عبدالله‌ محمد احمد نێر كاره‌با 2010-2011
17 رێبوار على فتاح حمه‌لاو نێر كاره‌با 2010-2011
18 رێبوار محمود احمد امین نێر كاره‌با 2010-2011
19 محمد حسین رسول محمود نێر كاره‌با 2010-2011
20 وفاء محمد نادر سعید مێ كاره‌با 2010-2011
21 روخوش عبدالحمید ولى سلیمان مێ كاره‌با 2010-2011
22 ده‌ریا عمر حسن نادر مێ كاره‌با 2010-2011
23 به‌ناز حمه‌رحیم محمود عبدالرحمن مێ كاره‌با 2010-2011
24 تافگه‌ حمه‌ قادر امین مێ كاره‌با 2010-2011
 
1 چیمن محمد احمد محمود مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
2 عمر محمود قادر حمه‌خان نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
3 پشده‌ر عزیز حسن عزیز نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
4 سه‌رباز خدر نبی احمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
5 شعیب حسن خدر محمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
6 دلشاد عبدالسلام على عبدالله‌ نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
7 چرۆ جمال نورى نجم الدین مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
8 سنور فائق محمد فرج مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
9 هیشو قادر فرج سلیم مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
10 خه‌نده‌ ابوبكر مینه‌سور صالح مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
11 پشتیوان حسین احمد مصطفى نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
12 كهیوان عمر ابراهیم حسن نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
13 ساكار عثمان سعید پیرویس مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
14 پیمان سلیمان فتاح محمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
15 بیان محمد محمدامین فتاح مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
16 سلام فاتح رشید شاسوار نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
17 خهیال حمه‌حسن احمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
18 پشتیوان غریب حمه‌صالح بارام نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
19 چرو جلال محمد محمدامین مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
20 سمر قادر محمد احمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
21 كورده‌ محمد محمود نادر مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
22 روشنا عمر على روستم مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
23 سنور حسن رسول حسن مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
24 دێرین كریم احمد همزه‌ مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
25 به‌رزان عبدالله‌ فارس مارف نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
26 سوران محمد  قادر سفر نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
27 گوناه‌ یوسف حمه‌صالح كریم مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
28 تابان محمد على محمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
29 سازگار عبدالحمید محمد زین العابدین مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
30 سمیه‌ حسن عبدالله‌ فرج مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
31 سه‌حه‌ر غریب محمود عزیز مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
32 هاوسه‌ر على امین على نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
33 برهان عمر حسین صالح نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
34 هیڤار جزاء حمه‌رضا رشید مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
35 هاوكار جبار احمد قادر نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
36 توران على صالح حسین مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
37 اواز مجید نجیم فتح الله‌ مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
38 بانه‌ ابوبكر علی نجم مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
39 ستار على صالح كریم نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
40 زریان فاروق محمد مولود مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
41 تابان على محمد عباس مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
42 هه‌لكه‌وت فائق عبدالكریم قادر نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
43 فریاد محمود محمد رحیم نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
44 بیان وهاب صالح عزیز مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
45 پشتیوان ابراهیم محمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
46 سالار طاهر عزیز محمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
47 كاظم محمد فتاح قادر نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
48 بێگه‌رد عثمان عبدالرحمن حمه‌سور مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
49 ئامانج كریم حسن بارام نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
50 كاروان داود احمد عبدالرحمن نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
51 زانا حمه‌ مردان رحمان نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
52 زانا عمر علی عبدالكریم نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
53 طه عثمان محمد سعید نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
54 ئاسار خالد حمه‌امین فرج مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
55 هاجره‌ جلال حمه‌ عبدالقادر مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
56 هوار محمد حسن احمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
57 دلیر حكیم محمد محمود نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
58 یادگار جلال محمد مصطفى نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
59 كوردۆ اسعد عزیز قادر نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
60 نیان على امین محمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
61 وشیار عمر رشید محمود نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
62 بیان محمدرحیم على ویس مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
63 چنار احمد على احمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
64 سالار رسول محمود فرج نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
65 تاژان ابوبكر محمد عبدالله‌ مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
66 سارا محمد احمد ایصاف مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
67 شاگوڵ احمد كریم فتحه‌ مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
68 فؤاد مجید صالح بارك نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
69 شیما حسین عبدالله‌ حمه‌ مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
70 شۆخان كامل عبدالله‌ عبدالرحمن مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
71 ژیان محمود نجیب محمود مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
72 صحراء عزیز سعید قادر مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
73 شۆخان رشید بایز احمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
74 شاگول حمه‌رشید توفیق حمه‌رشید مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
75 ئاواره‌ محمد سلیمان احمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
76 نیان خالد قادر محمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
77 یادگار خالد محمد احمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
78 پیمان احمد روستم محمدامین مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
79 محمد جلال عبدالله‌ محمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
80 خدیجه‌ عبدالله‌ حسین عبدالله‌ مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2010-2011
 
1 هاوار حمید احمد رسول نێر ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
2 قادر صالح محمد احمد نێر ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
3 ئاكو عبدالله‌ توفیق فریدون نێر ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
4 به‌هزاد احمد فتاح سعید نێر ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
5 پهیمان ابراهیم اورحیم درویش مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
6 بۆكان حسن على محمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
7 برهان احمد مصطفى رمضان نێر ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
8 نیاز حمید احمد رسول مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
9 جمال حسن كریم محمد نێر ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
10 ایوب حسین احمد خسرو نێر ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
11 شهلا احمد سعید احمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
12 هه‌وار كریم محمود مصطفى مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
13 هیڤى نجم الدین محمود صالح مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
14 ڕۆشنا هیوا محمود محمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
15 پرژین رفعت حمه‌رؤوف مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
16 شیرین احمد عباس صالح مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
17 فریدون عزیز سعید مصطفى نێر ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
18 سهام صدیق فتاح عثمان مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
19 اسماعیل كریم غریب محمد نێر ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
20 صحراء عزیز محمدسعید وسمان مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
21 ڕۆشنا احمد صالح روستم مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
22 هوشمن احمد عبدالله‌ فرج نێر ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
23 شوان احمد محمد صالح نێر ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
24 بێ خال حمه‌صدیق حمه‌علی عبدالعزیز مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
25 ژینۆ محمود محمد میروه‌یس مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
26 سالار قادر احمد حمه‌مور نێر ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
27 بناز عبدالله‌ محمد كریم مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
28 میدیا عبدالكریم محمد عبدالكریم مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
29 هیرو عمر احمد محمدامین مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
30 شوخان عبدالرحمن كاك عبدالله‌ عبدالرحیم مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
31 شهیدا صالح على فقى سمین مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
32 شه‌وبو احمد حمه‌سور مارف مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
33 ناسك عارف عبدالله‌ امین مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
34 ئارا احمد حمه‌امین حمه‌ نێر ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
35 رێبوار حمید احمد رسول مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
36 هاوناز جمعه‌ قادر رشید مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
37 ئاراز عادل قادر فتاح نێر ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
38 نورى حمه‌ حسین احمد نێر ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
39 كورده‌ قادر صالح زوراب مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
40 ئارى احمد حمه‌صالح امین نێر ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
41 به‌هار محمد على عزیز مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
42 شهیدا حسن على محمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
43 شۆخان عبدالقادر محمود مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
44 شنۆ سعید محمدصالح حامد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
45 گرمیان رحمان كریم حسن نێر ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
46 پهیمان جلال حسن توفیق مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
47 ته‌رزه‌ محمد عزیز سلیمان مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
48 سامان توفیق محمد سلیمان نێر ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
49 شرام عثمان حبیب محمد نێر ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
50 سامان رؤوف رضا حسین نێر ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
51 اومید محمد باقى محمد نێر ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
52 سوسن فتاح حسن احمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
53 على حسین عبدالرحمن روستم نێر ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
54 نیان محمد سعید رشید مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
55 میدیا صالح حمه‌امین محمود مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
56 ئامینه‌ فتاح محمد احمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
57 لیمۆ صالح محمود فرج مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
58 شیراز محمد احمد كریم مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
59 گولان وسمان فتاح یوسف مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
60 شه‌ونم عبدالله‌ حمه‌ عبدالله‌ مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
61 نادیه‌ نامق حمه‌مراد روستم مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
62 شۆخان طالب احمد رشید مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
63 شوخان خالد عبداللو عبدالقادر مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
64 ئامینه‌ ازیز حمه‌ حسن مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
65 ره‌نگینه‌ عاصی على حسن مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
66 ئاشنا توفیق محمد نادر مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
67 ئهیوب حمه‌سعید حمه‌ محمود نێر ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
68 نیگار محمد على محمود مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
69 پشتیوان یاسین حمه‌صالح محمد نێر ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
70 ره‌نگینه‌ محمود محمد نادر مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
71 هیفاء مصطفى سلیمان فتاح مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
72 تابان على ملاعبدالله‌ صوفى مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
73 رێباز على محمد محمود نێر ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
74 هێمن انور محمد صالح نێر ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
75 شیلان محمود محمد رحیم مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
76 زهره‌ محمد كاكه‌ویس مرادخان مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
77 هه‌وار انور واحد علی مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
78 احمد محمدامین على عبدالرحمن نێر ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
79 احمد عبدالرحمن احمد حمه‌سور نێر ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
80 ریزان توفیق مصطفى رشید مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
81 باهیر محمود مصطفى محمد نێر ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
82 هاوژین لطیف محمود عبدالله‌ مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
83 په‌روین حمه‌فرج كریم حمه‌عزیز مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
84 ئاشنا حمید عبدالله‌ محمد مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
85 نیان حمه‌صالح محمود مێ ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
86 جواد احمد محمد مراد نێر ژمێریارى/ ئێواران 2010-2011
Comments