2016-2017

ساڵى دەرچوانى 2016-2017
1 ئاكار محى الدین على قادر   I T 2016-2017 خولى یەکەم
2 رێكار احمد عبدالقادر سعید   I T 2016-2017 خولى یەکەم
3 سلمان صباح على حمه‌رحیم   I T 2016-2017 خولى یەکەم
4 ژین ابوبكر حمه‌ اورحمن   I T 2016-2017 خولى یەکەم
5 هاوژین عمر یاسین قادر   I T 2016-2017 خولى یەکەم
6 شێنێ اسعد محمد عبدالرحمن   I T 2016-2017 خولى یەکەم
7 گه‌شبین فریق عثمان على   I T 2016-2017 خولى یەکەم
8 پێشواز جبارعبدالکریم احمد   I T 2016-2017 خولى یەکەم
9 محمد حسن حسین احمد   I T 2016-2017 خولى یەکەم
10 رەوا رێبوار عبدول رحیم   I T 2016-2017 خولى یەکەم
11 كۆژین جمال مصطفى محى الدین   I T 2016-2017 خولى یەکەم
12 میدیا محمد سعید باقى   I T 2016-2017 خولى یەکەم
13 شاد عباس صالح قادر   I T 2016-2017 خولى یەکەم
14 سندس سۆران اسماعیل محمود   I T 2016-2017 خولى یەکەم
15 شاهان شاسوار رحمان   I T 2016-2017 خولى یەکەم
16 پاڤێڵ حمه‌رشید احمد حمه‌   I T 2016-2017 خولى یەکەم
17 كۆڤان كریم على كریم   I T 2016-2017 خولى یەکەم
18 فریدون سعدى احمد رشید   I T 2016-2017 خولى یەکەم
19 فریاد صابر اسماعیل عبدالله   I T 2016-2017 خولى یەکەم
20 پاوان عبدالله فقى رسول حمه‌امین   I T 2016-2017 خولى یەکەم
21 شه‌نگین كریم فتاح عزیز   I T 2016-2017 خولى یەکەم
22 زریان حمە روؤف احمد   I T 2016-2017 خولى یەکەم
23 محمد عثمان محمود احمد   I T 2016-2017 خولى یەکەم
24 سوما كریم عبدالرحمن حیدر   I T 2016-2017 خولى یەکەم
25 لانه‌ یادگار احمد محمد   I T 2016-2017 خولى یەکەم
26 ژوان صلاح حمه‌امین رحمن   I T 2016-2017 خولى یەکەم
27 ابراهیم على باپیر وسو   I T 2016-2017 خولى یەکەم
28 سواره‌ محمد صالح محمد   I T 2016-2017 خولى یەکەم
29 سه‌فین حسین محمد خدر   I T 2016-2017 خولى یەکەم
30 هاوناز رزگار عویز حسن   I T 2016-2017 خولى یەکەم
31 ڕێبین رؤوف صابر محمد   I T 2016-2017 خولى یەکەم
32 گونا شهاب رشید على   I T 2016-2017 خولى یەکەم
33 اسامه‌ على عبدالرحمن فتاح   I T 2016-2017 خولى یەکەم
34 سروت احمد حمه‌صالح حمه‌خان   I T 2016-2017 خولى یەکەم
35 شنۆ حسین صابر محمد   I T 2016-2017 خولى یەکەم
36 هه‌ڵكۆ ابراهیم عبدالله محمد   I T 2016-2017 خولى یەکەم
37 سندس قادر عبدالله حمه‌رشید   I T 2016-2017 خولى یەکەم
38 زریان صالح محمود مصطفى   I T 2016-2017 خولى یەکەم
39 دەڤەر عثمان صاڵح   I T 2016-2017 خولى یەکەم
40 شێنێ معروف عمر معروف   I T 2016-2017 خولى یەکەم
41 مرواری سامان مصطفی   I T 2016-2017 خولى یەکەم
42 سروشت محمد امین محمود   I T 2016-2017 خولى یەکەم
43 كارزان سان احمد مصطفى حسن   I T 2016-2017 خولى یەکەم
44 كانى محمود عمر فتاح   I T 2016-2017 خولى یەکەم
45 هیوا ابراهیم نریمان كویخا رمضان   I T 2016-2017 خولى یەکەم
46 داستان لطيف محمد احمد   I T 2016-2017 خولى یەکەم
47 بێگه‌رد شریف مجید رضا   I T 2016-2017 خولى یەکەم
48 فرمان احمد شیرزاد رحیم   I T 2016-2017 خولى یەکەم
49 سنا دارا عزیز احمد   I T 2016-2017 خولى یەکەم
50 شاهۆز سلام فتاح   I T 2016-2017 خولى یەکەم
51 پێشه‌وا عمر قادر حمه‌سور   I T 2016-2017 خولى یەکەم
52 زیتون عبدالله محمد غفور   I T 2016-2017 خولى یەکەم
53 بةشدار ئازاد احمد   I T 2016-2017 خولى دووەم
54 شيَنيَ سوارة صالح   I T 2016-2017 خولى دووەم
55 شيَرزاد محمود علي   I T 2016-2017 خولى دووەم
56 مصطفى موفق الياس   I T 2016-2017 خولى دووەم
57 كاروان فائق عمر   I T 2016-2017 خولى دووەم
58 شيَنيَ شوان ابراهيم   I T 2016-2017 خولى دووەم
59 ژيران احمد عزيز   I T 2016-2017 خولى دووەم
60 الاء صالح جبار   I T 2016-2017 خولى دووەم
61 ظانيا ظاهر مصطفى   I T 2016-2017 خولى دووەم
62 رِاستطوَ مجيد رحيم   I T 2016-2017 خولى دووەم
63 شظان علي عارف   I T 2016-2017 خولى دووەم
64 بلال احمد رؤوف   I T 2016-2017 خولى دووەم
65 ساية فتاح عثمان   I T 2016-2017 خولى دووەم
66 ايمان فلاح علي   I T 2016-2017 خولى دووەم
67 درون محمد غريب   I T 2016-2017 خولى دووەم
68 ذينوَ فائق توَفيق   I T 2016-2017 خولى دووەم
69 بةهار مصطفى محمود   I T 2016-2017 خولى دووەم
70 ضيا طارق فريق   I T 2016-2017 خولى دووەم
71 محمد جبار محمد   I T 2016-2017 خولى دووەم
72 طوَديا صابر فتاح   I T 2016-2017 خولى دووەم
73 ميران علي رضا   I T 2016-2017 خولى دووەم
74 هةنار محمد محمد   I T 2016-2017 خولى دووەم
75 ثةرذين ابراهيم علي   I T 2016-2017 خولى دووەم
76 محمد عمر محمود   I T 2016-2017 خولى دووەم
 
1 هاوکار قادر طاهر   نێتۆرك 2016-2017 خولى یەکەم
2 هەڵوێست عبدللە حمە   نێتۆرك 2016-2017 خولى یەکەم
3 أحمد رعد محمد   نێتۆرك 2016-2017 خولى یەکەم
4 بڕوا محمود إبراهیم   نێتۆرك 2016-2017 خولى یەکەم
5 شاجوان دلێر نوری   نێتۆرك 2016-2017 خولى یەکەم
6 شەهێن بورهان قادر   نێتۆرك 2016-2017 خولى یەکەم
7 أحمد چالاك مجید   نێتۆرك 2016-2017 خولى یەکەم
8 نیشتمان کمال محمد   نێتۆرك 2016-2017 خولى یەکەم
9 کارۆ کۆسار حسن   نێتۆرك 2016-2017 خولى یەکەم
10 شنێ ئازاد أحمد   نێتۆرك 2016-2017 خولى یەکەم
11 محمد فاتح محمد   نێتۆرك 2016-2017 خولى یەکەم
12 هناء عمر رسول   نێتۆرك 2016-2017 خولى یەکەم
13 دیمەن کمال دەروێش   نێتۆرك 2016-2017 خولى یەکەم
14 ئەژین کمال محمد   نێتۆرك 2016-2017 خولى یەکەم
15 بەڵێن طاهر محمد   نێتۆرك 2016-2017 خولى یەکەم
16 وارڤین جبار محمود   نێتۆرك 2016-2017 خولى یەکەم
17 تانیا محمد ملاقادر   نێتۆرك 2016-2017 خولى یەکەم
18 سۆزان سۆران هۆمەر   نێتۆرك 2016-2017 خولى یەکەم
19 ڕیان جعفر عثمان   نێتۆرك 2016-2017 خولى یەکەم
20 شهاب محمد رضا   نێتۆرك 2016-2017 خولى یەکەم
21 محمد عبدالرحمن فرج   نێتۆرك 2016-2017 خولى یەکەم
22 کەیوان محمد سعید   نێتۆرك 2016-2017 خولى یەکەم
23 ڤیان عارف على احمد   نێتۆرك 2016-2017 خولى یەکەم
24 كوثر كمال سعيد   نێتۆرك 2016-2017 خولى دووەم
25 موعتةبةر ابراهيم كريم   نێتۆرك 2016-2017 خولى دووەم
26 محمد كمال حسين   نێتۆرك 2016-2017 خولى دووەم
27 غفران عيسى ابراهيم   نێتۆرك 2016-2017 خولى دووەم
28 زانا عثمان محمود   نێتۆرك 2016-2017 خولى دووەم
29 ثاكار خدر اسماعيل   نێتۆرك 2016-2017 خولى دووەم
30 رِيَناس عبدالله شريف   نێتۆرك 2016-2017 خولى دووەم
31 دنيا بابة علي نوري   نێتۆرك 2016-2017 خولى دووەم
32 محمد كاكة رِةش علي   نێتۆرك 2016-2017 خولى دووەم
33 رِيَذين خليل نوري   نێتۆرك 2016-2017 خولى دووەم
34 الاء محمد نامق   نێتۆرك 2016-2017 خولى دووەم
35 توانا هاوار فتاح   نێتۆرك 2016-2017 خولى دووەم
36 ذيكالَ عمر سليم   نێتۆرك 2016-2017 خولى دووەم
37 هيَشوو مستةفا رشيد   نێتۆرك 2016-2017 خولى دووەم
38 محمد انور محمد   نێتۆرك 2016-2017 خولى دووەم
39 سنور حسيَن شفيق   نێتۆرك 2016-2017 خولى دووەم
40 نياز اكرم محمد   نێتۆرك 2016-2017 خولى دووەم
41 هةظالَ جمال جميل   نێتۆرك 2016-2017 خولى دووەم
42 سةيوان هادي محمد   نێتۆرك 2016-2017 خولى دووەم
43 هةظالَ محمد سعيد   نێتۆرك 2016-2017 خولى دووەم
44 ظيان عارف علي احمد   نێتۆرك 2016-2017 خولى دووەم
45 شةمالَ عثمان خدر   نێتۆرك 2016-2017 خولى دووەم
46 ئالان احمد عبدالله   نێتۆرك 2016-2017 خولى دووەم
 
1 یونس انور یحیى محمود   داتا بەيس 2016-2017 خولى یەکەم
2 سداد رشید محمد حمه‌صالح   داتا بەيس 2016-2017 خولى یەکەم
3 دانه‌ر عمر سان احمد محمد   داتا بەيس 2016-2017 خولى یەکەم
4 میران جمال محمد رحیم   داتا بەيس 2016-2017 خولى یەکەم
5 سارا عبدالله عثمان   داتا بەيس 2016-2017 خولى یەکەم
6 دابان جزا نورى عزیز   داتا بەيس 2016-2017 خولى یەکەم
7 سميه مصطفى محي الدين   داتا بەيس 2016-2017 خولى یەکەم
8 سۆنیا صالح احمد محمود   داتا بەيس 2016-2017 خولى یەکەم
9 هامنۆ محسن اسعد اسماعیل   داتا بەيس 2016-2017 خولى یەکەم
10 زانیار بهاءالدین عبدالله محمد   داتا بەيس 2016-2017 خولى یەکەم
11 بژار نورى كریم احمد   داتا بەيس 2016-2017 خولى یەکەم
12 شیماء عطاء عبدالكريم قادر   داتا بەيس 2016-2017 خولى یەکەم
13 لانه‌ غفور رسول اسماعیل   داتا بەيس 2016-2017 خولى یەکەم
14 شنیا حسن محمد رحیم   داتا بەيس 2016-2017 خولى یەکەم
15 ئاریان مه‌ریوان جلال كریم   داتا بەيس 2016-2017 خولى یەکەم
16 رابه‌ر احمد محى الدین قادر   داتا بەيس 2016-2017 خولى یەکەم
17 به‌هار رحمن حمه‌امین صالح   داتا بەيس 2016-2017 خولى یەکەم
18 ئامانج يونس عبدالله   داتا بەيس 2016-2017 خولى یەکەم
19 میكۆیان عدنان عبدالله   داتا بەيس 2016-2017 خولى یەکەم
20 ساوێن كامل رشید سعید   داتا بەيس 2016-2017 خولى یەکەم
21 ایمان صباح رمضان عبدالله   داتا بەيس 2016-2017 خولى یەکەم
22 هيَظي دلَشاد موسى   داتا بەيس 2016-2017 خولى یەکەم
23 لاڤه‌ عمر رضا مارف   داتا بەيس 2016-2017 خولى یەکەم
24 سوَما حسن حمة امين   داتا بەيس 2016-2017 خولى یەکەم
25 ايلاف اكرم شريف   داتا بەيس 2016-2017 خولى یەکەم
26 لينا زوَراب مجيد   داتا بەيس 2016-2017 خولى دووەم
27 محمد بكر صديق   داتا بەيس 2016-2017 خولى دووەم
28 نجات محمد احمد   داتا بەيس 2016-2017 خولى دووەم
29 ابراهيم عزيز ابراهيم   داتا بەيس 2016-2017 خولى دووەم
30 ثروشة هدايت مجيد   داتا بەيس 2016-2017 خولى دووەم
31 بشرى خالد فرج   داتا بەيس 2016-2017 خولى دووەم
32 الوةن عبدالرحمان محمد   داتا بەيس 2016-2017 خولى دووەم
33 بةناز عبدول حمة امين   داتا بەيس 2016-2017 خولى دووەم
34 ابراهيم محمد ابراهيم   داتا بەيس 2016-2017 خولى دووەم
35 هةردي حسن توَفيق   داتا بەيس 2016-2017 خولى دووەم
36 دةريا عبدالله عبدالرحمان   داتا بەيس 2016-2017 خولى دووەم
37 ئاري دارا عزيز   داتا بەيس 2016-2017 خولى دووەم
38 زريان ياسين موستةفا   داتا بەيس 2016-2017 خولى دووەم
39 ديار عمر احمد   داتا بەيس 2016-2017 خولى دووەم
40 هوَشمةند طاهر احمد   داتا بەيس 2016-2017 خولى دووەم
41 باوةرِ بةختيار عبدالله   داتا بەيس 2016-2017 خولى دووەم
42 ايمان شوان عادل   داتا بەيس 2016-2017 خولى دووەم
43 بةسوَز فاضل علي   داتا بەيس 2016-2017 خولى دووەم
44 ادريس عمر عثمان   داتا بەيس 2016-2017 خولى دووەم
45 احسان عادل صديق   داتا بەيس 2016-2017 خولى دووەم
Comments