2017-2018

 دەرچووانى ساڵى 2017 - 2018 
ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش ساڵى دەرچون تێبینی
1 محمد خالد عبدالرحمن محمد  نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
2 ماریا فرهاد فتح اللە حسن مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
3 محمد سلام محی الدین فرج نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
4 إیمان مەریوان حمە عارف مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
5 الياس عثمان محمد رسول نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
6 یونس نصرالدین کریم امین نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
7 ابراهیم احمد محمد فتح اللە نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
8 ناضرە ناظم عباس سلیمان  مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
9 بلال علی فرج سعید  نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
10 پشتيوان صالح معروف محمود نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
11 رۆشنا سیروان فائق محمد مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
12 زریان حمد عبداللە خضر مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
13 بەرهەم سردار خلیل صابر نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
14 سۆران لطیف صابر نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
15 بەناز حسن احمد خدر مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
16 ئارا جەلال عبداللە حمە رحیم نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
17 چاوان نجم الدین حسین قادر مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
18 سیڤان عمر قادر فارس مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
19 فریشتە جمال عبداللە عبداللە مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
20 رۆژان محمد محمود مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
21 دیمەن طە کریم مارف مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
22 هەرێز عثمان محی الدین کریم مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
23 دڵشاد علي رسول حمە سعید  نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
24 ڕەوەند صلاح الدین احمد نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
25 هێمن عبدالرحمن محمد اسماعیل نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
26 سەفەر صالح مینە اسماعیل نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
27 مەبەست صلاح حسین علی نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
28 شكۆ عبدالله انور كاكەرش نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
29 شالاو عمر محمد احمد نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
30 گوڵاڵە اکرم احمد حسن مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
31 گوران حسين فرج اورحمن نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
32 بەناز ستار علی کریم مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
33 خۆراسان محمد فرج فتاح  مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
34 دیدار لطیف محمد مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
35 هدی عبداللە اسماعیل شکور مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
36 شیلان کمال محمد محلی  مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
37 شوان عثمان رشید نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
38 هیشو بیروت محمد امین مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
39 دڵنیا محمد حسن حسێن مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
40 شاجوان محمد حاجی رسول مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
41 ریبین حسن رشید عبدالرحمن نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
42 شکریە رمضان فتاح سعید مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
43 هیرو علی محمد رشید مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
44 ساریان سیروان عمر صالح مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
45 داليا محمد مصطفى سعيد مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
46 احمد بابكر وتمان شيخە نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
47 ریباز محمود عزیز محمد نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
48 زینب محمد عثمان زوراب مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
49 عبداللە حمد ابراهیم عوڵا نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
50 چیلەر علي عمر قادر مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
51 ڤیان عثمان على عبداللە مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
52 افرێست ابراهیم مجید عبدالله مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
53 هونەر قادر ابوبکر حسین نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
54 اسماعیل جمال حمە عزیز صالح نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
           
1 هوزان جبار احمد رشید مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
2 احمد اسعد عبدالکریم فقی محمد  نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
3 شادي فاخر سالار علی مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
4 شیماء غریب کریم شریف مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
5 سیڤەر رضا فتاح حسن مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
6 أسیا عدنان محمد أحمد مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
7 چیا احمد صالح رشید نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
8 هاوناز عمر محمد امین احمد مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
9 سوزان ناظم جميل كيف الدين مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
10 سێوە رشید مجید رشید مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
11 شوخان حسن محمد عبدالرحمن مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
12 دەشنێ لطیف محمد مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
13 سوما رؤوف علي صالح مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
14 کانیاو على کریم احمد مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
15 داستان على عباس مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
16 پەیام فرهاد محمد شکور مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
17 توانا جزا فتاح  سعید نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
18 گونا سیروان نوری عبدالرحمن مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
19 برهم رمضان صدیق محمد نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
20 گوڵالە رشید قربان عزیز  مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
21 زریان طە فخرالدین کاکەحمە  مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
22 شادمان مریوان حمە عارف مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
23 کاروان فتح اللە فقى على عبدالله نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
24 ژیان عبدالکریم رحیم صالح مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
25 رۆشنا هیوا رشید جلال مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
26 دلنیا محمد نامق کرم مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
27 سنور محمد زاهر عبدالله مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
28 شوخان عمر علي حمە مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
29 نیگار حسین علی محمد مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
30 شهابات حسن عارف حسین مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
31 امیرە حسین رضا احمد مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
32 هەریم ناظم جوهر شهاب نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
33 پەری مجید رفیق عبدالمجيد  مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
34 گوڵان عثمان فرج محمد مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
35 دژوار هدایت علي درویش نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
36 ڕاستگۆ سیروان سعید نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
37 تارا جوهر صالح حسن مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
38 ڕێژوان رؤوف جلال حسین نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
39 شاناز محمد کریم مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
40 ڕاز بکرصالح حسین مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
41 زریان محمود محمد رشید مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
42 توانا هيوا سعيد فقي احمد نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
43 سارا ابراهیم جبرائیل میکائیل مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
44 دەریا جلال عزیز شریف مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
45 پێشەنگ جلال حمەامین حمەسعید مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
46 خدیجە طە احمد على مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
47 خەلات جمال محمد فریق مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
48 زریان سعید محمد احلان مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
49 ئاسیا سوارە محمد قادر مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
50 سیران جمیل عبدالکریم احمد مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
51 دیدار ممند نصرالدین انجە مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
52 سۆما عبدالرحمن جلیل جوامیر مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
53 ساوان طارق محمد صدیق نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
54 ئاڵا صالح عزیز عبداللە مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
55 سیوان خلیل مصطفى مراد نێر تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
56 خندە هوشیار بلال رسول مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
57 گوڵان نظام عبدل مجید  مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
58 زریان احمد محمد حمە رشید مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
59 شنروێ مطر عبدالقادر رشید مێ تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
60 هێشو خوارحم صالح ابراهیم مێ  تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
61 توانا دڵشاد رشید صالح نێر  تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
62 خەلات محمود فتاح کریم مێ  تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
63 نیگا حمید حسین ابراهیم مێ  تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
64 چنار احمد فتاح محمود مێ  تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
65 ژیلان تحسین محمود محمد مێ  تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
66 زریان سبحان مجید محمد مێ  تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
67 مصطفى عیدان عثمان خلیفە نێر  تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
68 محمد عبداللە نجم رحیم نێر  تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
69 شیلان عبداللە جلال احمد مێ  تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
70 بەناز خلیل حسن اسماعیل مێ  تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
71 ئاواز بروز محمد امین مێ  تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
72 جرۆ خالد کاکەبرا محمد مێ  تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
73 ریباز صابر محمد کریم نێر  تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
74 سازان سیروان فاتح سلیمان مێ  تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
75 ریناس خالد فائق مجید مێ  تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
76 گۆنا طارق طاهر قادر مێ  تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
77 ئاسیا فرهاد غفور عارف  مێ  تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
78 دلپاك یوسف طاهر رضا مێ  تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
79 عبدالصمد حسن اسماعیل نێر  تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
80 رێبەر خوارحم حمە رشید محمود نێر  تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
81 ئەڤین امین محمد شریف مێ  تەکنەلۆجیاى زانیارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
           
1 محمد خلیل عبداللە محمد نێر پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
2 یوسف احمد لطیف رشید نێر پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
3 سۆزیار هیوا على فرج مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
4 ئارام على تۆفیق احمد نێر پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
5 شاجوان ظاهر عبداللە محمود مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
6 شونم طالب عثمان محمد مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
7 رەیان حکیم فخرالدین عزالدین مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
8 میدیا یونس على احمد مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
9 ئەژین سردار احمد عبدالکریم مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
10 شێنێ حبیب حسن رشید مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
11 اسماء همزە خلیفە رشید مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
12 بێگەر مجید عبدالقادر محمد مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
13 هەرێم خالد محمد قادر نێر پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
14 بێ خاڵ فرهاد حسین احمد مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
15 على همزە حاجى همزە نێر پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
16 شنیار ستار على محمود مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
17 سارا عادل احمد قادر مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
18 سەناریا ابوبکر محمد قادر مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
19 عمر بابکر احمد حسین نێر پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
20 ئاریان نجم الدین محمود شریف نێر پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
21 یسرى محمد محمد امین محمد صالح مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
22 بهرە ظاهر محمد احمد مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
23 کنار رضا رسول سمایل مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
24 دیدەن اسماعیل محمود اسماعیل مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
25 پەرۆش نوزاد عبدلعزیز حمە امین نێر پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
26 بڕوا صڵاح عثمان سعید نێر پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
27 هێرۆ مجید محمد على مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
28 زریان رسول محمد رسول مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
29 لۆنا محمد عبداللە محمد مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
30 ارزو محمد اسماعیل بیروت مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
31 هێشو عمر على معروف مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
32 پەیمان حمید رشید خدر مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
33 عبداللە فتاح کریم مصطفى نێر پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
34 سۆزان عثمان مجید خورشید مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
35 شێنێ احمد طاهر على مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
36 ریباز نجم الدین حمە رشید کریم نێر پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
37 دیدار عثمان محمد رسول مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
38 گەشبین هادى احمد رسول مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
39 نیگار محمد عبداللە عبدالرحمن مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
40 شنۆ لطیف نجم محمد مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
41 دیلمان مصـطفى کریم حسین نێر پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
42 بنار ازاد صۆفى بابکر عبداللە مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
43 زریان حسین کریم محمد مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
44 اسماء عدنان محمدمصطفى مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
45 زەهرە فائق على کریم مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
46 موسى عزیز عمراحمد نێر پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
47 رۆژگار جعفر قادرمحمد مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
48 شونم فواد وهاب کرم مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
49 توانا رفعت احمد صمد نێر پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
50 کاڵێ مصطفى محمد صاڵح عبدالقادر مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
51 مروان اسماعیل محمود رسول نێر پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
52 دێکان رحیم محمودحمە کریم مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
53 ژوان عدنان رحیم اکبر مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
54 معصومە احمد حمد حسن مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
55 ریباز حمە غریب حمە رسول مارف نێر پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
56 میران ابابکر محمد فتاح نێر پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
57 ئاکام عمر مصطفى عبداللە نێر پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
58 هۆگر جمال محمد علی نێر پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
59 دیارى نجم الدین محمود احمد مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
60 تارا دارا محمدمصطفى مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
61 نیاز یوسف على احمد مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
62 بروا رؤوف کریم رشید   پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
63 لیرە عبدالرحمن احمد امین مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
64 اسماء عرفان عثمان حمە بور مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
65 زانیار اکرم قادر صالح نێر پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
66 راستبین صادق صابر عزیز مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
67 شەم یوسف نورى محمد مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
68 سۆزیار جبار جلال عبداللە مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
69 پەرێز رمضان محمد امین احمد مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
70 میران صالح صدیق توفیق نێر پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
71 پشکۆ عارف مصطفى مولود نێر پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
72 سلوى سالار خالد نادر مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
73 بینایى عبداللە حسین رسوڵ مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
74 ئاسودە احمد محمد امین درویش مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
75 شاهید محمد کریم معروف نێر پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
76 سازان عبدالواحد عزیزمحمد مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
77 باهۆز واحد محمود صۆفى عزیز نێر پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
78 ئەستێرە عمر محمد امین عبداللە مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
79 محمد عمر کریم نێر پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
80 بۆکان رسول حمد على مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
81 ئاروین بهمن بهاالدین محى اادین مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
82 هۆشمەند جلال اسماعیل نێر پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
83 هودا احمد مولود مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
84 هۆگر احمد شکر نێر پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
85 دونیا شوان فتاح مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
86 عبداللە عمر حسن قادر نێر پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
87 کاژین محمد خوا رحم عبداللە مێ پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
88 هاوكار محمد مصطفی محمد نێر پەرستارى/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
 
1 محمد ناصح فاتح باباشيخ نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
2 ريژين كاكەزياد عبدالرحمن فتاح مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
3 حسین عبدالرحمن محمد حسن نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
4 شاباز نورى عزيز مارف نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
5 سارا احمد صالح رشید مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
6 تابلۆ محمد امین فرج مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
7 تاڤان سوارە عسمان فرج مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
8 جوامیر صلاح الدین محمد صالح محمد نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
9 لازيە عبدالقادر كريم رضا مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
10 شەوبۆ صالح قادر فرج مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
11 پەیام مولود محمد احمد مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
12 هاوري جعفر ابراهيم محمد نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
13 ديارى محمود محمد صالح نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
14 عمر خضر حمد محمود نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
15 هاوژين محمد مجيد محمد مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
16 رزكار عبدالستار عبدالجبار حسين نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
17 ئاشتى کریم غفور قهرمان مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
18 دەریا محمد غفور قهرمان مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
19 ديلان نجم الدين حسين رشيد مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
20 زريان عبدالرحمن مصطفى مام رضا نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
21 ڤیان شكور سيدگول محمد مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
22 هێشو نوزاد على محمد مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
23 رۆژان فواد غفور قهرمان مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
24 گۆڤار كمال صالح محمد مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
25 بڕوا غازى على عبداللە نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
26 اسماعیل عزیز حسرو رضا نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
27 لەرێ رزگار رشيد حمە صالح مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
28 ارام سالم مصطفى اسماعیل نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
29 رێژوان  سليم صالح احمد نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
30 هەريم توفيق حمە خدر نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
31 ريكان بهاءالدين حسين سليمان نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
32 محمد جعفر نجم حسين نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
33 ميران جمال جلال صالح نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
34 هاورێ سردار عزيز عبداللە نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
35 زينب قادر محمد رضا مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
36 شوان محمد على محمدغريب نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
37 شاجوان لطيف عبداللە عمر مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
38 روشنا هاشم محمد فتاح مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
39 دڵنیا ناصر حسین احمد مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
40 شاگوڵ رفيق رضا محمدامين مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
41 سارا عبداللە ابراهيم عبداللە مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
42 ئەڤین یوسف مجید حمید مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
43 سةنگەر فاتح حويز خدر نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
44 سوركيو كمال احمد امین نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
45 زاريا عمر عبدالرحمن محمد سور مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
46 بیخاڵ ریاض رمضان مجید مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
47 بریار کریم حمە شکر فتاح نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
48 راميار احمد عبداللە رشيد نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
49 ديلمان محمدعلى درويش قادر نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
50 گەشبين صالح محمد حسن مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
51 شيرين فاتح خسرو حسن مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
52 گۆران صلاح باهى اسماعيل نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
53 ایمان عباس محمود حمە مولود مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
54 نەبەز جبار محمدصالح محمد نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
55 هيوا رحمان سعيد حمە مراد نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
56 محمد ديلكۆ محمد رحيم نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
57 سارا محمد عزيز على مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
58 دلۆڤان رووف حامد کاکە خان نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
59 مسلم مريوان صالح امين نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
60 مريوان نريمان نورى يوسف نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
61 ريبوار احمد محمد امين نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
62 کۆژین احمد حمە صالح شريف نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
63 احلام ناجى رحیم محمد مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
64 كاژاو حسن حسين على مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
65 يوسف فرهاد يونس عبداللە نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
66 ژيان مجيد احمد غفور مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
67 نهرۆ مولود جوامير عمر نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
68 نهرەوان حسين محمد غريب نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
69 رەوەز طه عبدالكريم سعيد نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
70 شاهو نوزاد كريم حسن نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
71 هەلەت مولود خورشيد عبداللە نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
72 شاگوڵ عولا احمد مراد مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
73 رۆژنا حسن سليم حسن مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
74 مكرم زوراب محمد جليل  نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
75 نيهايت كريم حمە جزا محمد مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
76 پەیام محمد محمود على  مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
77 ميكايل خدر احمد عمر نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
78 هيمن محمد حسين غفور نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
79 ئاورنگ رشید کریم رحیم مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
80 ئەڵوەند شێرکۆ فتح اللە عبداللە نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
81 هيمن ناصح شريف غفور نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
82 اسماء فلا مورز رشید سعید مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
83 سناريا عمران سالار عارف مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
84 شيماء احمد صابر صديق مێ پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
85 هاوسەر هونر عمر على نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
86 باوەر صالح فارس مولود نێر پەرستارى/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨
خولى یەکەم
87 عبدالله محمد عبدالله نێر پەرستارى /ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
88 ئەڤین ابوبکر على عزیز مێ پەرستارى /ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
89 خیلان عدنان سعید قادر نێر پەرستارى /ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
90 نيگار على نورى شريف  مێ پەرستارى /ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
91 محمد فائق محمد حسن نێر پەرستارى /ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
92 شێنى دارا كريم عبداللە مێ پەرستارى /ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
93 محمد كمال على نێر پەرستارى /ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
94 جوانە بهرۆز شوکت اجل مێ پەرستارى /ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
95 هۆشيار بختيار عودل نێر پەرستارى /ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
96 رەوەند اوميد احمد فقى نێر پەرستارى /ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
97 تارا مریوان صابر فتاح مێ پەرستارى /ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
98 نیشتمان لطیف حمە فریق مێ پەرستارى /ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
99 برهان عبداللە امین نێر پەرستارى /ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
100 ئاریان حمە امین رۆستم قادر نێر پەرستارى /ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
101 نسار رحيم حمەرەش عمر  مێ پەرستارى /ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
102 ديار عمر محمد خورشيد نێر پەرستارى /ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
103 شنيار رزگار عبداللە صالح مێ پەرستارى /ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
104 سنە كريم رشيد حميد مێ پەرستارى /ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
105 ريَكەوت شكور محمد خضر نێر پەرستارى /ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
106 احمد محمد شریف عزیز نێر پەرستارى /ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
107 هەردى انور مجيد خورشيد نێر پەرستارى /ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
108 سرحد جواد محمدامين رضا نێر پەرستارى /ئیواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
           
1 محمد صالح عبدالقادر جلال نێر کارەبا ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
2 كەيوان نوري احمد فرج نێر کارەبا ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
3 سارا رمضان محمد رشيد مێ کارەبا ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
4 پشكۆ عمرجبار محمد نێر کارەبا ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
5 ايوب قاسم كريم نريمان نێر کارەبا ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
6 پێشين عبدالكريم مصطفى عبدالله نێر کارەبا ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
7 صابر محمودپيروت عبداللە نێر کارەبا ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
8 محمد حمە صالح توفيق رشيد نێر کارەبا ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
9 پەريان احمد حسين صالح مێ کارەبا ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
10 هێمن حمزە سليَمان حسين نێر کارەبا ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
11 محمد رضا محمد شكرعارف نێر کارەبا ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
12 هەوار عمر رضا احمد مێ کارەبا ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
13 شنيار عثمان حمە خورشيد مێ کارەبا ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
14 علي صلاح علي كريم نێر کارەبا ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
15 نسار رمضان محمدامين مولود مێ کارەبا ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
16 ئارازعبدالله مصطفى حمد نێر کارەبا ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
17 نهرۆ محمد امين معروف نێر کارەبا ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
18 داناعدنان دارا رشید نێر کارەبا ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
19 کۆرەک محمد حسین کریم نێر کارەبا ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
20 محمد سلام محمد سعيد نێر کارەبا ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
21 مريم رحيم محمد شکور مێ کارەبا ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
22 ئاراس رحيم شريف محمد نێر کارەبا ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
23 بالا  اسماعيل غريب اسماعيل مێ کارەبا ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
24 كەژان كامل رشيد أحمد مێ کارەبا ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
25 رەوشت ابراهيم محمود رسول نێر کارەبا ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
26 بەهارعبداللە حمەعلي  مێ کارەبا ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
 
1 ژیان حسن فتاح صالح مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
2 باخچە کریم نوری محمد مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
3 زریان علی ابوبکر امین مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
4 شاجوان نجم الدین خضر عارف مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
5 رۆژان طاهر محمود عبدالله مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
6 شەهلا محمود حسین حسن مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
7 بەیان عبدالرحمن ابوبکر لگیف مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
8 هاجرە قادر حسام الدین مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
9 رووناک عبدالله وەستامولود عبدل مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
10 شاجوان برهان محمدامین رشید مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
11 هەڵاڵە امین محمد رشید مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
12 تارا حکیم امین على مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
13 ریناس خالد نجم عزیز مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
14 زریان قادر محمد عزیز مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
15 ئەریڤان أنور جعفر حمید مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
16 دیە طه احمد عزت مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
17 هاوژین أنور عمر قادر مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
18 بابان علی نامق محمد مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
19 لانە نامق توفیق محمد مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
20 چاوان محمد رشید حمەامین مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
21 کۆژان اوات احمد حسین مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
22 کویستان نوری عزیز بابا مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
23 سروە عمر امین محمد مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
24 پیام معروف فائق حسن مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
25 خلیل فاتح علی نادر نێر کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
26 بەدیعە علی توفیق عزیز مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
27 رۆڤان کمال کریم محمد نێر کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
28 بێگەرد قاسم محمد احمد مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
29 رێزان شریف عبدالرحمن محمد مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
30 کۆچەر عمرعزیز محمد امین مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
31 سۆزیار ایوب مصطفی رسول مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
32 پاوان محمد عبدالرحمن خوامراد مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
33 شوخان فتح اللە عبداللە محمد مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
34 چۆمان حسین هادی سعید نێر کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
35 ئاویزان اسماعیل کمال نریمان مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
36 بابان عبدالله علی مردان نێر کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
37 ئاری سالار اسماعیل کرم نێر کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
38 رزگار عمر عبید عمر نێر کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
39 زارا عبدول مصطفی سعید مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
40 سازان وهاب محمد سعید مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
41 هيوا عبداللە كريم سيدا نێر کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
42 باخان حمەصالح عبدالرحمن میرزا  مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
43 اسراء خالد کریم اسعد مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
44 شێنی سالار رسول محمدامین مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
45 شیماء سلیم ابراهیم احمد مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
46 هەڵو طه مصطفی اسعد نێر کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
47 دەرون کمال احمد حمە رشید نێر کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
48 سوارە نورالدین احمد عبداللە نێر کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
49 سۆران عبید احمد محمد نێر کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
50 چنور طه احمد حمە مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
51 هەوراز عباس احمد كريم نێر کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
52 ئالان عبدالسلام عبدالقادر مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
53 شۆخان اسماعیل امین مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
54 کارۆ احمد فتاح نێر کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
55 نهایەت فاضل کریم محمدامین مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
56 سوزان صلاح علی فتح الله مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
57 دیار سالار رفعت نێر کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
58 کانیاو عبدالله مصطفی خچر مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
59 شادیە ابراهیم اسماعیل مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
60 مژدە عاصی محمد مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
61 مصطفی حسن محمد امین نێر کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
62 هەردی ابراهیم نصرالدین عزیز نێر کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
63 محمد هادی نریمان نێر کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
64 هەریز هەردی قادر درویش مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
65 اسماعیل سلمان عمر رحیم نێر کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
66 شیماء جواد قادر مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
67 بێریڤان کریم محمد مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
68 تارا حسیب برزۆ مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
69 دالیا محمود حسن مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
70 بابان سعید خدر محمود نێر کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
71 ئاریان اسماعیل رسول نێر کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
72 بەرزان فريق نامق مجيد نێر کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
73 دیار ابوبکر قادر محمود نێر کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
74 بەشدار شرف نصرالدین نێر کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
75 چرۆ قادر حسن مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
76 محمد جاسم خورشید نێر کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
77 نياز عمر محمد رەش مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
78 سارا سەرکەوت عبدالرحیم قادر مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
79 حسین صالح محمد نێر کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
80 كۆژين عمر احمد مصطفى مێ کارگێرى کار/بەیانیان ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
 
1 رزگار شکور جبار امین نێر کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
2 سەرتیپ صابر عبدالرحمن احمد نێر کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
3 دانا ابراهیم محمد صالح نێر کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
4 سنا‌ء عمر سعید عبدالله مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
5 ژیان هادی محمد مصطفی مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
6 یوسف نجم الدین محمد نێر کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
7 شهلا حمە حمەغریب عبدالله مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
8 کاڵی فائز صالح شریف مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
9 تارا محمد احمد مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
10 میهرەبان جمعە کریم مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
11 شهلا حمید محمد غریب مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
12 جوان علی عزیز طه مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
13 ڕێژاو ابراهیم حمەفرج مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
14 سیما محمد زاهر مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
15 زهورە محمد حسین عمر مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
16 بێگەرد محمود حمدامین مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
17 زریان نا‌ظم شوکت محمد مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
18 صفر قادر احمد سلیمان نێر کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
19 احمد أنور کاکەرەش نێر کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
20 خالد محمد عثمان نێر کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
21 فاروق رفیق سعید احمد نێر کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
22 محمد خالد مجید محمود نێر کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
23 ڕەنگین یوسف حەمەصالح مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
24 هاوژین جاسم محمد محمود مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
25 ڕێژین مەردان فارس مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
26 صالح نصرالدین حسین رشید نێر کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
27 نەورۆز عبدالله فتاح سعید مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
28 گۆران عبدالله عثمان کریم نێر کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
29 چنار علی حسین حسن مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
30 سارە ابراهیم بایز رشید مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
31 ساهیرە محمد عبدالله شریف مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
32 دڵنیا فاتح کریم عبدالرحمن مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
33 سیروان حسین حەمەصالح قادر نێر کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
34 نیاز عباس ڕەزا مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
35 احمد لطیف عبدالله نێر کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
36 ابراهیم قادر محمد قادر نێر کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
37 دیمەن عمر محمد فتاح مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
38 پەیمان محمد شریف  مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
39 کۆچەر سعید حسین صالح نێر کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
40 ئەمیرە جمعە مصطفی مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
41 ئاڵا عمر حیدر فتح الله مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
42 ژێنۆ ڕزگار کریم مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
43 میدیا حسین سلیمان نێر کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
44 تارا عزیز سید علی مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
45 هەرێم صدیق اسعد نێر کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
46 محمد رشید محمدامین نێر کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
47 ژیان جمعە حسن مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
48 سۆکار نجات میر عزیز مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
49 دەریا طه عبدالقادر فرج مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
50 امینە عمر قادرحسین مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
51 محمد هادی خلیل رەزا نێر کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
52 سۆران سعداللە امین احمد نێر کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
53 رزگار اسماعیل قادر نێر کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
54 خەلات کامل عبدالکریم مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
55 شیلانە عبدالوهاب جلیل جوامیر مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
56 مەریوان رحیم وادی محمد نێر کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
57 تاڤان کامل محمود عارف مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
58 ناسک ئازاد عبدالکریم خورشید مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
59 ڕۆشنا ئازاد محمد خورشید مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
60 هەرمێ محمد کویخا مصطفی مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
61 تاڤگە عمر احمد قادر مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
62 کۆچەر سعید احمد نێر کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
63 تاڤگە محمود مجید محمد مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
64 نهایەت حمە حمەرشید مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
65 گۆنا قاسم محمدامین مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
66 ڕۆشنا ابراهیم نجیب مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
67 توران عمر جمیل نجم مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
68 ئاشتی قادر محمد کریم مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
69 دەشتی جانە شریف فتح الله مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
70 شونم شوکت حمەشریف مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
71 پەری محمد ایوب مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
72 ئەڤین صدرالدین توفیق مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
73 ئاشتی علی واحد نێر کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
74 کوێستان احمد طالب مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
75 چیا محمد شمس الدین نێر کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
76 هەڵاڵە حەمە صالح احمد مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
77 شهاب وهاب محمد سلیمان نێر کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
78 گەشاو کمال عثمان احمد مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
79 شادان کامل محمد صالح مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
80 کیژان رضا احمد مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
81 زانا عمر حسین نێر کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
82 بێرڤان کامل محمد صالح مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
83 ساکار محمد حسن قادر مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
84 بەهار قادر حمدامین مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
85 دنیا محمد نامق کریم مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
86 شایان جمال محمد عزیز نێر کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
87 سوارە رسول طاهر کاک عبدالله نێر کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
88 سکاڵا شماڵ مصطفی خضر مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
89 هەوراز ئازاد محمد نێر کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
90 نیاز حمید توفیق مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
91 پشتیوان رحیم کریم نێر کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
92 شەماڵ عمر حەمەامین خەلیفە نێر کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
93 بەناز جبار سعید شریف مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
94 پەیوەست عمر محمد احمد نێر کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
95 کاروان رفیق نامق احمد نێر کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
96 دالیا احمد محمد غریب مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
97 ئەڤین حسن قادر مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
98 سێوە عزت محمد مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
99 گۆڤار حسین محمد علی مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
100 ئامینە ابراهیم محمود علی مێ کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
101 سە فین حمە رضا حمە امین عزیز نێر کارگێڕى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى یەکەم
102 نمام کامل حمەرشید نێر کارگێرى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
103 شەهین عبدالرحمن قادر مێ کارگێرى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
104 نیاز رحیم فتاح محمد مێ کارگێرى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
105 اشرف محمد توفیق عبدالقادر نێر کارگێرى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
106 هیمن اسعد واحد نێر کارگێرى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
107 سیروان محمود محمد قادر نێر کارگێرى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
108 هێمن مجید فتاح نێر کارگێرى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
109 هیوا طاهر محمد نێر کارگێرى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
110 نیهایەت حسین محمد مێ کارگێرى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
111 دەرباز جمال أنور عبدالعزیز نێر کارگێرى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
112 چیا محمد عزیز رٶوف مێ کارگێرى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
113 کەیوان خالد رحیم ولی نێر کارگێرى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
114 پەری خالد عبدالرحمن مێ کارگێرى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
115 نەزیرە جمعە مصطفی محمد مێ کارگێرى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
116 نیگار محمود نامق كریم مێ کارگێرى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
117 مسعود عاصی حسین نێر کارگێرى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
118 شادان عزیز صفر مێ کارگێرى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
119 مراد صدیق نادر قادر نێر کارگێرى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
120 عدنان خطاب وهاب نێر کارگێرى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
121 بڕیار احمد فتاح محمود نێر کارگێرى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
122 هوشیار قادر رحیم خواکرم نێر کارگێرى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
123 ئاکۆ جاسم خورشید نێر کارگێرى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
124 ئاوارە کمال خالد رسول نێر کارگێرى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
125 هەژار عثمان حسین شریف نێر کارگێرى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
126 دنیا جبار جلال عبدالله مێ کارگێرى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
127 شیلان فاروق عمر صالح مێ کارگێرى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
128 ئاسۆز احمد کریم حسن مێ کارگێرى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
129 محمد ابراهیم حکیم نوری نێر کارگێرى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
130 گۆران عزیز کاکە عبدالله نێر کارگێرى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
131 هیدایەت محمود احمد صالح نێر کارگێرى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
132 نزار حسین کریم نێر کارگێرى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
133 لقمان سلام محمد نێر کارگێرى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
134 شڤان بکر فقی نێر کارگێرى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
135 ئارام أنور غفور محمد نێر کارگێرى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
136 محمد عبدالعزیز حمید زینل نێر کارگێرى کار/ئێواران ٢٠١٧-٢٠١٨ خولى دووەم
Comments