2015-2016

ساڵى دەرچوانى 2015-2016
1 تاڤان محمد فتاح محمد ميَ ثةرستاري 2015-2016  
2 دابان قادر رشید حمە نيَر ثةرستاري 2015-2016  
3 اشنا حسام الدین عبدللە نامق ميَ ثةرستاري 2015-2016  
4 هەورامان حسین غفورعبداللە نيَر ثةرستاري 2015-2016  
5 شیرین ماجد محمد عباس امین ميَ ثةرستاري 2015-2016  
6 بوکان شێرزاد یونس عبداللە ميَ ثةرستاري 2015-2016  
7 محمد طالب جلال حارس  نيَر ثةرستاري 2015-2016  
8 نیگار عودل قادر خضر  ميَ ثةرستاري 2015-2016  
9 پریڤان جمعە رضا صابر ميَ ثةرستاري 2015-2016  
10 کویستان عبدالله علی سعید  ميَ ثةرستاري 2015-2016  
11 زیتون عاصى على حسن ميَ ثةرستاري 2015-2016  
12 ازاد محمد امین رضا عبدول نيَر ثةرستاري 2015-2016  
13 روشنا کریم رحمن حمە ميَ ثةرستاري 2015-2016  
14 بەناز ارسلان مصطفى محمد ميَ ثةرستاري 2015-2016  
15 بەهرە عثمان قادر محمد ميَ ثةرستاري 2015-2016  
16 محمد احمد میرە احمد نيَر ثةرستاري 2015-2016  
17 فریدون رسو علی رسو  نيَر ثةرستاري 2015-2016  
18 شەرمین عبدالرحیم عبداللە ميَ ثةرستاري 2015-2016  
19 ژیار شوکت محمد سعید نيَر ثةرستاري 2015-2016  
20 امینە محمد مصطفى محمد ميَ ثةرستاري 2015-2016  
21 سۆزان جبار محمد صالح ميَ ثةرستاري 2015-2016  
22 جوانڕۆ على کلاوى رسول نيَر ثةرستاري 2015-2016  
23 هەنارە احمد حمە رسول ميَ ثةرستاري 2015-2016  
24 مهربان قادر خالد محمود  ميَ ثةرستاري 2015-2016  
25 کەژاڵ ناصح محمد کاکەخان  ميَ ثةرستاري 2015-2016  
26 بەناز هاشم عبدالقادر عمر ميَ ثةرستاري 2015-2016  
27 کویستان حمدامین پیرۆت سلیمان  ميَ ثةرستاري 2015-2016  
28 شرمین محمد عمر محمد ميَ ثةرستاري 2015-2016  
29 ڕێبەر انور حمە عبداللە نيَر ثةرستاري 2015-2016  
30 بژار خسرو مصطفى رشید ميَ ثةرستاري 2015-2016  
31 سروە على عمر عبدالقادر ميَ ثةرستاري 2015-2016  
32 نەژاد علی عبدالله علی  نيَر ثةرستاري 2015-2016  
33 بنار حسن حمە کاکەرەش ميَ ثةرستاري 2015-2016  
34 شینی حتم رشید عبدالله ميَ ثةرستاري 2015-2016  
35 پەیام محمد عزیز محمد ميَ ثةرستاري 2015-2016  
36 توانا رسول مصطفى کریم نيَر ثةرستاري 2015-2016  
37 گوڵان جزا محمد سعید ميَ ثةرستاري 2015-2016  
38 شەیدا صدیق حسین حمەرضا ميَ ثةرستاري 2015-2016  
39 شیما محمود شکر قادر  ميَ ثةرستاري 2015-2016  
40 دیدار دارا نامیق کامەران ميَ ثةرستاري 2015-2016  
41 روخسار طالب على رسول  ميَ ثةرستاري 2015-2016  
42 شاکار طه جمال حمە نيَر ثةرستاري 2015-2016  
43 نیگار رووف طیب عبدالله ميَ ثةرستاري 2015-2016  
44 محمد بیروت حمە محمود  نيَر ثةرستاري 2015-2016  
45 محمد عبدالمطلب لطیف رضا نيَر ثةرستاري 2015-2016  
46 ڕاژان محمد عبداللە بابکر ميَ ثةرستاري 2015-2016  
47 ڤینوار محمد فرج محمد  ميَ ثةرستاري 2015-2016  
48 ئاودێر ابوبکر محى الدین کریم نيَر ثةرستاري 2015-2016  
49 هێرۆ طاهر محمد کریم ميَ ثةرستاري 2015-2016  
50 زانیار احمد فتاح غیاس نيَر ثةرستاري 2015-2016  
51 سەهرە رحمن صالح احمد ميَ ثةرستاري 2015-2016  
52 گیابەند اسماعیل ابراهیم طاهر نيَر ثةرستاري 2015-2016  
53 چتۆ حاجی شیخە حسن  نيَر ثةرستاري 2015-2016  
54 ئارەزو احمد حسن احمد ميَ ثةرستاري 2015-2016  
55 داستان نوزاد احمد سعید ميَ ثةرستاري 2015-2016  
56 شنۆ خالید ابوبکر حسین ميَ ثةرستاري 2015-2016  
57 نیگار علی کرم لطف الله  ميَ ثةرستاري 2015-2016  
58 سوما قادر محمد شریف ميَ ثةرستاري 2015-2016  
59 سەدا سعدالدین فائق محمدامین ميَ ثةرستاري 2015-2016  
60 خەلات جاسم محمود مجید ميَ ثةرستاري 2015-2016  
61 شنۆ بەختیار فائق محمد ميَ ثةرستاري 2015-2016  
62 شادیە ازاد ابوبکر عزیز ميَ ثةرستاري 2015-2016  
63 هاوکارهادى کریم مجید نيَر ثةرستاري 2015-2016  
64 هۆشمندابراهیم صالح محمود نيَر ثةرستاري 2015-2016  
65 اراس یوسف رسول احمد نيَر ثةرستاري 2015-2016  
66 عبدالله غفور ابوبکر حکیم نيَر ثةرستاري 2015-2016  
67 سۆما اسماعیل فریق حسین ميَ ثةرستاري 2015-2016  
68 هاوژین جبار صدیق احمد  ميَ ثةرستاري 2015-2016  
69 ئەڤین احمد رسول احمد ميَ ثةرستاري 2015-2016  
70 دەشنێ تۆفیق مجید شریف ميَ ثةرستاري 2015-2016  
71 نیشتمان عولا بایز خضر  ميَ ثةرستاري 2015-2016  
72 هەرێز نایف اسماعیل کرم نيَر ثةرستاري 2015-2016  
73 چنار احمد اسماعیل احمد  ميَ ثةرستاري 2015-2016  
74 سازگار احمد رسول حمد ميَ ثةرستاري 2015-2016  
75 بێژان قادر وتمان حمد نيَر ثةرستاري 2015-2016  
76 فەرهەنگ علی محمد صالح علی  نيَر ثةرستاري 2015-2016  
77 هەردى محمد حسین محى الدین نيَر ثةرستاري 2015-2016  
78 بەرزى فائق محمد امین معروف  نيَر ثةرستاري 2015-2016  
79 ارام حسین محمد شریف نيَر ثةرستاري 2015-2016  
80 سروشت صابر سلیمان فتاح ميَ ثةرستاري 2015-2016  
81 ایوب حمە فقى وسو حسن نيَر ثةرستاري 2015-2016  
82 شەیدا ارسەلان کمال کامیل ميَ ثةرستاري 2015-2016  
83 فریشتە محمد سلیمان عثمان ميَ ثةرستاري 2015-2016  
84 امیرە عبدالکریم فتاح مارف ميَ ثةرستاري 2015-2016  
85 ریباز نوزاد کریم رضا نيَر ثةرستاري 2015-2016  
86 ساکۆ ریبوار فریق طالب  نيَر ثةرستاري 2015-2016  
87 محمد عادل غفور کریم نيَر ثةرستاري 2015-2016  
88 هابیل جعفر حسن سعید نيَر ثةرستاري 2015-2016  
89 گونا ابوبکر حسین صالح ميَ ثةرستاري 2015-2016  
90 فلاح همزە احمد رسول  نيَر ثةرستاري 2015-2016  
91 هێمن لطیف کریم عبید نيَر ثةرستاري 2015-2016  
92 هەلمەت حمە على اسماعیل سعید نيَر ثةرستاري 2015-2016  
93 سۆران محمد احمد اسماعیل نيَر ثةرستاري 2015-2016  
94 ئاکۆ خالد فاتح محمد نيَر ثةرستاري 2015-2016  
95 بڕیار کریم شریف احمد نيَر ثةرستاري 2015-2016  
 
1 احمد حمە علی محمود احمد نيَر كارةبا 2015-2016  
2 كاروان كريم رؤوف عبدالله نيَر كارةبا 2015-2016  
3 دڵشاد سعيد احمد محمود نيَر كارةبا 2015-2016  
4 نيان عزيز نادر قادر ميَ كارةبا 2015-2016  
5 ژيان رفعت فلامورس کیانی ميَ كارةبا 2015-2016  
6 محمد علی محمود علی نيَر كارةبا 2015-2016  
7 قادر خدر محمود شريف نيَر كارةبا 2015-2016  
8 سنگر جبار رسول رشید نيَر كارةبا 2015-2016  
9 سةنگەر قادر محمود كريم نيَر كارةبا 2015-2016  
10 راميار فرهاد قادر عمر نيَر كارةبا 2015-2016  
11 شنۆ سلام صالح فتاح ميَ كارةبا 2015-2016  
12 فريشتە محمد حمەصالح حمە  ميَ كارةبا 2015-2016  
13 هەوری خلف نجم الدين  نيَر كارةبا 2015-2016  
14 كاروان احمد محمد امين  نيَر كارةبا 2015-2016  
15 ريباز نصرالدين غفور  محمد  نيَر كارةبا 2015-2016  
16 كەنار كريم محمد عارف ميَ كارةبا 2015-2016  
17 سۆران لقمان نعمان محمد نيَر كارةبا 2015-2016  
18 بەناز احمد وهاب محمد ميَ كارةبا 2015-2016  
19 گەیلان نامق حسن نادر نيَر كارةبا 2015-2016  
20 ديلان أزاد يونس عبدالله ميَ كارةبا 2015-2016  
21 پەيام اسود فائق رحمان ميَ كارةبا 2015-2016  
22 ئاڤان نجاة عبداللە مجيد ميَ كارةبا 2015-2016  
23 سەربەست مهدی عبدالله نيَر كارةبا 2015-2016  
24 سميە جبار احمد صالح  ميَ كارةبا 2015-2016  
25 نيان عدنان محمد محمد امين ميَ كارةبا 2015-2016  
26 ارڤان ابوبكر رسول محمود نيَر كارةبا 2015-2016  
27 هەژار عدنان محسن احمد نيَر كارةبا 2015-2016  
28 ئاراس محمد عبدالله حسین نيَر كارةبا 2015-2016  
29 هاوكار سوارە قادر مجید نيَر كارةبا 2015-2016  
30 ارام عمر درويش قادر نيَر كارةبا 2015-2016  
31 مژدە عمر طاهر حسین ميَ كارةبا 2015-2016  
32 چرۆ صالح محمود مصطفى ميَ كارةبا 2015-2016  
33 گوڵاڵە احمد حسن محمود ميَ كارةبا 2015-2016  
34 بەيان سعدی هادی محمد ميَ كارةبا 2015-2016  
35 محمد حمە فريق وسين حسين نيَر كارةبا 2015-2016  
36 گوڵاڵە مارف محمد سلام ميَ كارةبا 2015-2016  
37 ژيكاڵ نجاە احمد توفيق ميَ كارةبا 2015-2016  
38 دڵسۆز مجيد حمە خورشيد ميَ كارةبا 2015-2016  
39 باخان محمد حمە صالح حسین ميَ كارةبا 2015-2016  
40 هۆگر خالد على امين نيَر كارةبا 2015-2016  
41 اسؤ اسعد سعيد محمد امین نيَر كارةبا 2015-2016  
42 هاوكار بكر عثمان زوراب نيَر كارةبا 2015-2016  
43 چنور رؤف شريف فرج ميَ كارةبا 2015-2016  
44 ڤیان لطيف مجيد محمد ميَ كارةبا 2015-2016  
45 ژوان خالد مجيد رۆستم ميَ كارةبا 2015-2016  
46 ديار محمد رشيد محمد نيَر كارةبا 2015-2016  
47 ئارام حسين علی محمد نيَر كارةبا 2015-2016  
48 ساهرە اشرف مصطفى رشید ميَ كارةبا 2015-2016  
49 دياری محمد ابراهيم حسين نيَر كارةبا 2015-2016  
50 شفان دلشاد سعيد صالح نيَر كارةبا 2015-2016  
51 گوڵاڵە رزگار عزيز محمد ميَ كارةبا 2015-2016  
52 گۆنا عبد السلام جمال محمد ميَ كارةبا 2015-2016  
53 شەونم محمد فلاۆرس کیانی ميَ كارةبا 2015-2016  
54 شيرزاد قاسم عمر علی نيَر كارةبا 2015-2016  
55 ميهرەبان سرتيب غريب رشيد ميَ كارةبا 2015-2016  
56 هاوكار حسن احمد صالح نيَر كارةبا 2015-2016  
57 محمد جمعە على شريف نيَر كارةبا 2015-2016  
58 هانا برهان فقی وسی محمد ميَ كارةبا 2015-2016  
59 راز سردار عبدول حمەامين ميَ كارةبا 2015-2016  
60 ئازاد وتمان عبداللە وتمان ميَ كارةبا 2015-2016  
61 اڤان طاهر صالح قادر ميَ كارةبا 2015-2016  
62 زانا حمد عبدلله مام ئاغا نيَر كارةبا 2015-2016  
63 بريار محمد خدر عبدالله نيَر كارةبا 2015-2016  
64 امانج قادر احمد علی نيَر كارةبا 2015-2016  
65 هاوكار ظاهر حيدر مصطفى نيَر كارةبا 2015-2016  
66 ئاودير محمد حمە صالح امین نيَر كارةبا 2015-2016  
67 سۆز صلاح الدين محمد محی  ميَ كارةبا 2015-2016  
68 هاوژين نجاە صابر كريم ميَ كارةبا 2015-2016  
69 گۆران نعمان محمد رضا نيَر كارةبا 2015-2016  
70 گۆران حسن عبدالله سمحان نيَر كارةبا 2015-2016  
71 خالد محمود قادر حمد نيَر كارةبا 2015-2016  
72 فێنک مارف عبدالقادر عبدالله ميَ كارةبا 2015-2016  
73 ريژوان حاج محمد خدر ميَ كارةبا 2015-2016  
74 زانا محمد ابراهيم نوری نيَر كارةبا 2015-2016  
75 مژدە حسين نظر شاسوار ميَ كارةبا 2015-2016  
76 بەهار عارف مصطفى قادر ميَ كارةبا 2015-2016  
77 عبدالله عرفان عثمان حمە بور نيَر كارةبا 2015-2016  
78 نیگار رزگار خدر احمد ميَ كارةبا 2015-2016  
79 دانا عمر محمد لاو نيَر كارةبا 2015-2016  
80 كوردو كمال عادل نصرالدين نيَر كارةبا 2015-2016  
81 اسۆ لقمان احمد عبدالله نيَر كارةبا 2015-2016  
82 يوسف خالد كاكە محمد عثمان نيَر كارةبا 2015-2016  
83 محمد عثمان امين علی نيَر كارةبا 2015-2016  
84 رۆشنا حمە صالح حمە عزيز  ميَ كارةبا 2015-2016  
85 فاطمە جمال قادر اسعد ميَ كارةبا 2015-2016  
86 ئاكام محمد عبالله حمدامين نيَر كارةبا 2015-2016  
87 تارا مجيد قادر حسين ميَ كارةبا 2015-2016  
88 کەژاڵ ناظم حسين جبار ميَ كارةبا 2015-2016  
89 رێناس ابوبكر كمال قادر ميَ كارةبا 2015-2016  
90 رێبين حسن علی حمد نيَر كارةبا 2015-2016  
91 أشنا لطيف مجيد فرج ميَ كارةبا 2015-2016  
92 علی عدنان محمد توفيق نيَر كارةبا 2015-2016  
93 رحيم مارف كريم رحیم نيَر كارةبا 2015-2016  
94 ريناس اميد جاسم حمە كريم ميَ كارةبا 2015-2016  
95 بيان خدر علي حمد ميَ كارةبا 2015-2016  
96 خدر محمد برايم رسول  نيَر كارةبا 2015-2016  
97 سروەر فاتح محمد صابر ميَ كارةبا 2015-2016  
98 حمزە عدنان محمد مصطفى نيَر كارةبا 2015-2016  
99 رێزان كريم حمە سور عزيز ميَ كارةبا 2015-2016  
100 نیگار طاهر توفيق عبد القادر ميَ كارةبا 2015-2016  
101 هوكار محمد احمد صوفی نيَر كارةبا 2015-2016  
102 دەشنێ دانا اسماعيل توفيق ميَ كارةبا 2015-2016  
103 روخۆش ئازاد عولا احمد ميَ كارةبا 2015-2016  
104 نەوشيروان طيب عبدالقادر  نيَر كارةبا 2015-2016  
105 تەلار محمود رحمان حمە ميَ كارةبا 2015-2016  
106 محمد مردان رسول رضا نيَر كارةبا 2015-2016  
107 گۆران مشير احمد امین نيَر كارةبا 2015-2016  
108 خيرالله احمد مجيد احمد نيَر كارةبا 2015-2016  
109 نەبەز  احمد لطيف نيَر كارةبا 2015-2016  
110 هاوژين شريف قارەمان حیدر ميَ كارةبا 2015-2016  
111 بەرهەم مهدى كريم بارام نيَر كارةبا 2015-2016  
112 رەنگين محمد غريب حمە امين ميَ كارةبا 2015-2016  
113 مژدە محمد علی كريم ميَ كارةبا 2015-2016  
114 سروشت محمد عزيز ميَ كارةبا 2015-2016  
115 رۆژگار عبدالله علی کریم ميَ كارةبا 2015-2016  
 
1 سارە احمد صالح رشید ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
2 شاجوان دارا محمد حمەصالح ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
3 شنیار خلیل احمد محمد ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
4 روژان عبدالرحمن عزیز رشید ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
5 کویستان مصطفی رشید قادر ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
6  فرمان فائق حمەصالح  نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
7 اوات علی حسن محمد نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
8 هاژە نعمان رمضان خضر ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
9 بەرسیلە طە محمد احمد ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
10 توانا احمد علی رضا نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
11 شنو قادر علی رضا ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
12 چاوان عزیز محمد عارف ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
13 کانیاو حمەرفیق توفیق محمد ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
14 کیژان حسن حسین فقى قادر ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
15 يادگار عثمان صالح قادر نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
16 ئارەزوو احمد حمەامين كريم ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
17 هێمن محمود عثمان  نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
18 شیماء احمد صالح قادر ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
19 ژیان مجید سعید رحمان ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
20 سۆنیا حسام الدین مدحت  ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
21 سلمان حمە رشید حارس نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
22 ئاسيا عرفان محمود خوامراد ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
23 بیگەرد عمر خلیفەرشید ابراهیم ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
24 بەهرە عثمان حمە امین ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
25 دنیا عادل کامل عبداللە ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
26 خەبات عمر عبداللە محمود نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
27 ئاهەنکک ابراهيم محمد صالح ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
28 ئاڤان عبدالكريم حمەغريب  ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
29 روشنا رسول قادر محمد ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
30 هيرو نجم الدين عمر محمد ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
31 پەخشان کاکل فتاح امین ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
32 شەهێن محمود مصطفی صالح ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
33 حیاة خضر مصطفی طە ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
34 چنور طاهر فتاح سعید ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
35 سرکوت حسین معروف احمد نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
36 پرژین مجید عثمان علی ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
37 رێباز محمود محمدامین مجید نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
38 دیلمان علی محمد عزیز نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
39 بروا ابراهیم سعید شریف نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
40 نياز ناصح على محمد ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
41 نيشتمان داود مارف كريم ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
42 هاوكار جمال عبدالواحد فتاح نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
43 خالد حمید توفیق وهاب نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
44 نەشمیل فائق احمد شاسوار ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
45 مەریوان طاهر محمد صالح نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
46 شاز سوران نامق سعید ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
47 ئاشنا احمد حمە احمد ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
48 ژیرە علی محمدفرج اسعد ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
49 جوتیار محمد عمر سعید نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
50 شاوە جبار کریم حسن ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
51 ئاسيە سلام عارف احمد ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
52 هەلوێست طە عمر فرج نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
53 ساجان هشام حقی حمید ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
54 ڤیان ولی عبدالکریم محمد ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
55 دەریا خضر قادر اسماعیل ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
56 بیریڤان رمضان عزیز کاکەامین ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
57 کانیاو عبداللە فریق محمود ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
58 هدى حسين احمد حسن ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
59 محمد عبداللە خضر مصطفی نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
60 رازاو جمال کریم سعید ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
61 هيوا پیروت رسول محمد نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
62 ئەڤين عثمان روستم رضا ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
63 رەوا عثمان صالح منصور نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
64 شوان نضام شوکت احمد نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
65 هەڵاڵە حسين عزيز عبداللە ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
66 هەلمەت حمە شريف صالح نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
67 رووخوش مصطفی حمە رسول ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
68 بەرزان بختیار محمدامین قادر نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
69 روخوش علی محمود علی ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
70 ڤیلۆن محمد فرج قادر ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
71 شەهین علی حسن محمد ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
72 شێنێ جمال احمد امین ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
73 ئاكۆ شكور محمدامين ابراهيم نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
74 روشنا عبداللە خضر محمد ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
75 شەیدا عمر نامق کاکەمند نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
76 شەم کامل احمد عارف ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
77 ریژین شیروان عزیز محمد نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
78 پەرژین عبدالرحمن ابراهیم  ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
79 سامان صابر احمد کریم نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
80 دڵان کامل مصطفی احمد ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
81 ئەڤين رزگار عثمان کریم ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
82 چیا رشید حمەسعید قادر ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
83 دۆستان عمر حسین محمد ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
84 کالی غنی حسین محمد ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
85 نەکەرۆز کاوە جهان رشید ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
86 شيلان فائق رضا محمد ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
87 سروەر علی فرج محمود ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
88 هونەر حمە حسن طە نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
89 هريم عبید محمود عبداللە نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
90 كاروان جوهر حمە خدر نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
91 اكو خالد سيدە امين نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
92 دارۆ قاسم عمر فرج نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
93 پریوز عبداللە محمدتوفیق  ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
94 پاوە عبدالرحمن سعيد عبداللە ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
95 فلاح عثمان عبدالستار رسول نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
96 شلیر احمد محمد عبداللە ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
97 محمد فتاح مصطفى فتاح نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
98 هەڤال كريم احمد سعيد نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
99 بلال جلیل احمد محمود نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
100 شنو محمود حسن ابراهیم ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
101 هاوژين عبدالقادر شكور محمد ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
102 شیاو دژوار لطیف حامد ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
103 روشنا اسماعیل صابر قادر ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
104 ژوان عمر احمد رضا ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
105 بيستون عزيز محمود يادگار نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
106 پەيام فەريد رؤوف محمد ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
107 دیمەن مجید محمدحسین  ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
108 دلنیا علی محمود ممند ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
109 شەیدا یاسین رشید عبداللە ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
110 هاوژين سالار حمەرشيد عبداللە ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
111 ذکری محسن محمد ابابکر ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
112 عزیز محمود کاکی احمد نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
113 سارا نجم الدین رشید احمد ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
114 محمد خلف کریم حسین نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
115 ریباز محمود حمە عبداللە نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
116 چنور ستار حسن اسماعیل ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
117 هيرش نوری حسن كريم نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
118 هاورێ جلال احمد محمد نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
119 دانا بکر علی فتاح نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
120 سوزان علی کاک برا حمەحسن ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
121 ئاسۆ ياسين عثمان محمد نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
122 شەمال فاضل عودل عزیز نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
123 دالیا فریق توفیق حسن ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
124 چنار رمضان محمدامین محمد ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
125 شیما فتاح محمود رسول ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
126 کانیاو سربست مجید احمد ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
127 هاورى کریم خسرو عبداللە نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
128 نيان فايق نصرالدين احمد ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
129 شۆڕش طالب مشیر خدر نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
130 ئەڤين لطیف محمد رشید ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
131 رزگار برهان حمەرشید  نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
132 سەناریا نجم الدین رؤوف ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
133 رەنجبەر فەرەیدون محمد رحیم نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
134 مؤید فیاض محمد محمود نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
135 ایڤان فخرالدین ولی عمر ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
136 محمد عثمان احمد محمد نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
137 كاروان حميد محمد محمود نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
138 ئارام كريم حسين محمد نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
139 كبرى محمود محمد امين ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
140 شیراز احمد عبدالقادر شریف نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
141 دیار شیرکو محمد صالح نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
142 شیلان عباس رسول عبداللە ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
143 ژینو حسین محمد کریم ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
144 هيوا رضا رحیم محمد نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
145 شۆخان محمد عثمان احمد ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
146 ئاسۆ فائق محمد صالح نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
147 پیمان عمر محمد فتاح ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
148 هەلشو قادر رسول امين نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
149 تانیا محمدخورشید سعید قادر ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
150 شهین عثمان حمەکریم قادر ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
151 يوسف على محمود اسماعيل نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
152 شاناز رحمان رضا محمد ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
153 ئاكو على حمە على نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
154 هيمن محمد على احمد نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
155 کارزان محمد محمود همزە نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
156 محمد عصام الدين رؤوف سلام نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
157 روشنا صلاح مجید احمد ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
158 شمال عبدالخالق سلیمان  نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
159 سوزیار طارق ابراهیم حمەسور ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
160 راژان مژدە الی احمد ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
161 هوگر احمد حسين احمد نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
162 پەری جمال جلال محمد ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
163 عمر احمد ابراهیم فەرخە نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
164 شالاو رمضان محمد رحیم نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
165 بابان طە احمد علی نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
166 روشنا عبدالباقی رسول محمد ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
167 کۆژین جلال عبداللە مصطفی ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
168 گوران محمد عبدالکریم محمد نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
169 محمد ستار مرشد رشيد نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
170 هلۆ انور رضا محمد نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
171 سوران سعود کریم عبدالکریم نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
172 دەشنێ محمود ابراهیم حسن ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
173 محمد انور مصطفی رشید نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
174 اراس عارف برزو كاكەبرا نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
175 سۆما یاسین محمد امین ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
176 شوخان عمر حمەصالح علی ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
177 سامان محمد قادر عثمان ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
178 احمد عمر مصطفی کریم نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
179 گوران جبار عارف فارس نيَر كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
180 روکال مجید صابر فرج ميَ كارطيَري كار - بةيانيان 2015-2016  
 
1 پخشان فاتح جلال رشيد ميَ IT 2015-2016  
2 هيران فهمى احمد عزيز نيَر IT 2015-2016  
3 محمد فريق احمد رضا نيَر IT 2015-2016  
4 بەهمەن خاليد احمد محمد نيَر IT 2015-2016  
5 گوران عثمان حمەجان  نيَر IT 2015-2016  
6 دنيا دارا عودل مجيد نيَر IT 2015-2016  
7 مصطفى جمعە مصطفى  نيَر IT 2015-2016  
8 مجاهد جمال محمد رشيد  نيَر IT 2015-2016  
9 محمد عبداللە عبدول خدر نيَر IT 2015-2016  
10 بەرزان محمود سعيد محمود نيَر IT 2015-2016  
11 شاجوان عبداللە نبى شيخە  ميَ IT 2015-2016  
12 روژگار طاهر محمد خورشيد ميَ IT 2015-2016  
13 شاناز نەبەز محمد احمد ميَ IT 2015-2016  
14 شێنێ أوميد حسن ياسين ميَ IT 2015-2016  
15 ميران عثمان حسين عبدالله نيَر IT 2015-2016  
16 زريان كمال محمود احمد نيَر IT 2015-2016  
17 تابان نوشيروان عبدالرحمن  ميَ IT 2015-2016  
18 مريم لطيف ناصح محمد ميَ IT 2015-2016  
19 ئەڤين قادر محمد حسن ميَ IT 2015-2016  
20   ئەڤين اسماعيل حمە امين ميَ IT 2015-2016  
21 نشوان محمود محمد فتاح  نيَر IT 2015-2016  
22 کۆژین محمد امين محمود ميَ IT 2015-2016  
23 ديدار عبدالرحمن اسماعيل ميَ IT 2015-2016  
24 سۆران شفيق كريم حسين نيَر IT 2015-2016  
25 شەنيا على مجيد شريف ميَ IT 2015-2016  
26 هەورامان محمد امين صالح نيَر IT 2015-2016  
27 شاربان رزگار غفور محمد ميَ IT 2015-2016  
28 ئامانج خدر حمد امين شيخە نيَر IT 2015-2016  
29 شادى بهالدين عبداللە مصطفى ميَ IT 2015-2016  
30 هۆزان بەرزان عمر قادر نيَر IT 2015-2016  
31   پەيام هاشم صالح جاسم ميَ IT 2015-2016  
32 شهلا كاكە عبداللە محمد امين ميَ IT 2015-2016  
33 زريان هاوار ستار احمد نيَر IT 2015-2016  
34 هۆشمەند معروف عمر معروف نيَر IT 2015-2016  
35 سارا سرتيب محمد امين فتاح ميَ IT 2015-2016  
36 داستان محمود احمد سليم ميَ IT 2015-2016  
37 ئاسودە محمد رشيد فتاح  ميَ IT 2015-2016  
38 فريشتە قادر احمد على ميَ IT 2015-2016  
39 پروشە جمال عبدالمطلیب على ميَ IT 2015-2016  
40 نيهايەت لطيف برزۆ خسرو ميَ IT 2015-2016  
41  هاوژين كاكەولا حمە صالح   ميَ IT 2015-2016  
42 شەوار زرار رسول حمد نيَر IT 2015-2016  
43 پەخشان برايم خضر ابراهيم  ميَ IT 2015-2016  
44 خەرمان محمد احمد عبدالرحمن ميَ IT 2015-2016  
45  محمد حكيم محمد  خورشيد نيَر IT 2015-2016  
46 سەرمەد صباح كريم محمد نيَر IT 2015-2016  
47 ابراهيم حميدحمە فرج فتاح نيَر IT 2015-2016  
48 مەليك ناصر محمد احمد ميَ IT 2015-2016  
49 سەرخێل فائق محمد حمە  نيَر IT 2015-2016  
50 چرۆ محمد رحيم سعيد ميَ IT 2015-2016  
51 هارون عثمان فرج امين  نيَر IT 2015-2016  
52 نيشتمان ادريس خليل عبداللە ميَ IT 2015-2016  
53 باوەر مولود محمد احمد نيَر IT 2015-2016  
54 ئاكۆ عبداللە محمد حسين نيَر IT 2015-2016  
55 رەنجدەر شيرزاد محمد منوچەر نيَر IT 2015-2016  
56 هۆنيا نعمان عبدالله احمد ميَ IT 2015-2016  
57 ليمو حمە بابا على  شريف ميَ IT 2015-2016  
58 ژيلۆ هيوا محمد جلال ميَ IT 2015-2016  
59 چيا نجاة خورشيد فرج ميَ IT 2015-2016  
60 سيف اللە حيدر مجيد بهرام نيَر IT 2015-2016  
61 محمد غازى حاتم عبداللە نيَر IT 2015-2016  
62 رێزان خضر عبداللە خالد ميَ IT 2015-2016  
63 پەيمان نريمان حمد قادر ميَ IT 2015-2016  
64 ئەژين عثمان على احمد  ميَ IT 2015-2016  
65 برِوا اسماعيل مصطفى پیروت  نيَر IT 2015-2016  
66 هەنگاو عثمان باپیر محمد نيَر IT 2015-2016  
67 گولاڵە امين محمد رِشيد ميَ IT 2015-2016  
68 پەيام عبداللە عمر عبداللە ميَ IT 2015-2016  
69 يونس محمد احمد رحيم نيَر IT 2015-2016  
70 احمد اسماعيل محمد رضا نيَر IT 2015-2016  
71  رۆژگار  نجم طە محمد ميَ IT 2015-2016  
72 شيوەن مصطفى حسن محمد ميَ IT 2015-2016  
73 گوران فخرالدين محمد   نيَر IT 2015-2016  
74 بەرهەم حسين عزيز حسین نيَر IT 2015-2016  
75 سومەيا قادر محمد شريف ميَ IT 2015-2016  
76 روشنا خالد عبدالکریم قادر ميَ IT 2015-2016  
77 شەهين اسماعيل احمد غريب ميَ IT 2015-2016  
78 زەينەب سيروان بارام رەمەزان ميَ IT 2015-2016  
79 دنيا ناصر حسين احمد ميَ IT 2015-2016  
80 ئاكۆ جمعە نوري فرج نيَر IT 2015-2016  
81 بنان جبار مصطفى خوامراد ميَ IT 2015-2016  
82   بەرهەم كريم عارف حسين نيَر IT 2015-2016  
83 كەژاڵ اكرم مجيد عزيز ميَ IT 2015-2016  
84 ئاڤان ئازاد رشيد نصراللە ميَ IT 2015-2016  
85 سەركار محمد رفيق جەوهەر ميَ IT 2015-2016  
86 رۆشنا شكر ولى لطيف ميَ IT 2015-2016  
87 مغديد كاكە مم محمد اورحمان نيَر IT 2015-2016  
88 سيهام حسن عاصى حسين ميَ IT 2015-2016  
89 هۆما عمر حمە أحمد ميَ IT 2015-2016  
90 خۆشى محمد ايوب صالح  ميَ IT 2015-2016  
91 بروا دارە رحيم ولى نيَر IT 2015-2016  
92 شاناز حميد ياسين محمد ميَ IT 2015-2016  
93 هێمن جمال عبدالرزاق احمد نيَر IT 2015-2016  
94 بريار بكر عثمان زوراب  نيَر IT 2015-2016  
95 مەبەست حيدر محمود   نيَر IT 2015-2016  
96 توانا محمد حسن سعيد نيَر IT 2015-2016  
97 رێزان عثمان فتاح حمە ميَ IT 2015-2016  
98 نور خالد محمد على شريف ميَ IT 2015-2016  
99 هیڤى عارف حسن فقى محمد ميَ IT 2015-2016  
100 قارەمان محمد صوفى حمد  نيَر IT 2015-2016  
101 نوها باقي عبدالله رشيد ميَ IT 2015-2016  
102 ساهرە محمد محمود محمد ميَ IT 2015-2016  
103 رێزان محمود فرهود مجيد ميَ IT 2015-2016  
104 نياز همزە محمود على  نيَر IT 2015-2016  
105 خەندە خليل سعيد محمد ميَ IT 2015-2016  
106   ئالان بابكر حمد امين حمد نيَر IT 2015-2016  
107 بەشدار محمد بايز عبداللة نيَر IT 2015-2016  
108   بناڤ محمدامين اسماعيل ميَ IT 2015-2016  
109 كاني عبدالرحمن رحيم كريم ميَ IT 2015-2016  
110 عثمان محمد صابر محمد نيَر IT 2015-2016  
111 ساكار سامى حمە باقى فرج ميَ IT 2015-2016  
112 هێرۆ علي رحيم صالح ميَ IT 2015-2016  
113 چرۆ ناصح محى الدين سليمان ميَ IT 2015-2016  
114 فريشتە محمد ولى تۆفيق   ميَ IT 2015-2016  
115 يسرى صاحب محمد غريب    ميَ IT 2015-2016  
116 باخان غفور حمە كريم محمد ميَ IT 2015-2016  
117 ديار ولى سعيد سكران  ميَ IT 2015-2016  
118 فرمێسك زرارعبدالكريم ولى ميَ IT 2015-2016  
119 محمد عبدالمجيد كريم خليفە نيَر IT 2015-2016  
120  ميران حمە امين قادر على احمد نيَر IT 2015-2016  
121 سيران سامى حمە على يونس  نيَر IT 2015-2016  
122 نجاة رشيد فرج صالح نيَر IT 2015-2016  
123 برِوا سلام ستار فتاح نيَر IT 2015-2016  
124 رۆشنا امید احمد فتاح ميَ IT 2015-2016  
125 يوسف عباس حسين يوسف نيَر IT 2015-2016  
126 زانا كامل رضا عزيز  نيَر IT 2015-2016  
127 امينە محمد علي محمد رضا  ميَ IT 2015-2016  
128 هاوكار محمد عزيز محمد نيَر IT 2015-2016  
129 ئەريڤان جهاد  أديب  يادگار ميَ IT 2015-2016  
130 محمد قاسم على معروف نيَر IT 2015-2016  
131   بناز على رضا  عمر ميَ IT 2015-2016  
132  دڵنيا هادى قادر حمە حسين ميَ IT 2015-2016  
133  برِوا دڵشاد حوێز عمر نيَر IT 2015-2016  
134 دنيا خليل عزيز احمد ميَ IT 2015-2016  
135 پرشنگ حسن احمد رشيد ميَ IT 2015-2016  
136 تاڤگە مصطفى وطمان احمد ميَ IT 2015-2016  
137 ليمو مجيد حميد  رحمان ميَ IT 2015-2016  
138 رۆژان رزگار حسين شێخ رسول ميَ IT 2015-2016  
139 شيلان هادى محمد مصطفى ميَ IT 2015-2016  
Comments