2012-2013

ساڵى دەرچوانى 2012-2013
1 گۆران محمد توفیق نيَر كارەبا 2012-2013
2 رەوەز برایم خدر نيَر كارەبا 2012-2013
3 سیروان حمە حمەغریب نيَر كارەبا 2012-2013
4 بیریفان عثمان عارف ميَ كارەبا 2012-2013
5 ئاگری اسماعیل حمد امین نيَر كارەبا 2012-2013
6 سالار فتح اللە عبداللە نيَر كارەبا 2012-2013
7 ژیناو جلال محمد ميَ كارەبا 2012-2013
8 ریبین انور محمد نيَر كارەبا 2012-2013
9 رێباز ابراهیم عبداللە نيَر كارەبا 2012-2013
10 زریان اسۆ علی ميَ كارەبا 2012-2013
11 شاجوان ئاکو محمود ميَ كارەبا 2012-2013
12 دنیا عبد الرحمن عبداللە ميَ كارەبا 2012-2013
13 بەیان احمد قربانی ميَ كارەبا 2012-2013
14 دەریا عبدالجبار رسول ميَ كارەبا 2012-2013
15 شەیدا سفر محمد ميَ كارەبا 2012-2013
16 رێزان عبدالرحمن قادر ميَ كارەبا 2012-2013
17 ژیان وریا قادر ميَ كارەبا 2012-2013
18 ریبوار عبداللە مصطفی نيَر كارەبا 2012-2013
19 شرمن احمد محی الدین ميَ كارەبا 2012-2013
20 بەڵین یاسین کریم نيَر كارەبا 2012-2013
21 فرهاد فاتح محمد نيَر كارەبا 2012-2013
22 ڤیان احمد قادر ميَ كارەبا 2012-2013
23 ریگەز حمە اسماعیل حسن ميَ كارەبا 2012-2013
24 شۆخان خالد محمد ميَ كارەبا 2012-2013
25 علی محمد کریم نيَر كارەبا 2012-2013
26 ئاڵا جلیل توفیق ميَ كارەبا 2012-2013
27 هاوژین محمود حمە ميَ كارەبا 2012-2013
28 هەردی کریم محمد نيَر كارەبا 2012-2013
29 شۆخان عثمان قادر ميَ كارەبا 2012-2013
30 کوسار عمر محمد نيَر كارەبا 2012-2013
31 باوان رسول حسین نيَر كارەبا 2012-2013
32 بەرزان اسعد مجید نيَر كارەبا 2012-2013
33 شهێن علی مصطفی ميَ كارەبا 2012-2013
34 بەهار رزگار جلال ميَ كارەبا 2012-2013
35 لانە ابوبکر حمەصالح ميَ كارەبا 2012-2013
36 طاهر محمد قوبانی نيَر كارەبا 2012-2013
37 هۆزان جوهر حسن نيَر كارەبا 2012-2013
38 هاوژین احمد ویسی ميَ كارەبا 2012-2013
39 سوران لقمان سلمان نيَر كارەبا 2012-2013
40 خەندە عدنان عبدالرحمن ميَ كارەبا 2012-2013
41 بژار عبد الوهاب مصطفی ميَ كارەبا 2012-2013
42 نیگار مولود مصطفی ميَ كارەبا 2012-2013
43 ئارەزو محمد مولود ميَ كارەبا 2012-2013
44 مژدە مولود احمد ميَ كارەبا 2012-2013
45 هاوناز بابەشیخ  امین ميَ كارەبا 2012-2013
46 زیتون حسن مصطفی ميَ كارەبا 2012-2013
47 محمد حسین صالح نيَر كارەبا 2012-2013
48 علی هومر احمد نيَر كارەبا 2012-2013
49 جوانیتا احمد مصطفی ميَ كارەبا 2012-2013
50 دیار یوسف مجید نيَر كارەبا 2012-2013
51 ئاسو عمر محمد نيَر كارەبا 2012-2013
52 دالیا دڵشاد محمد ميَ كارەبا 2012-2013
53 هەڵات فاروق توفیق نيَر كارەبا 2012-2013
54 هاوکار کریم محمد نيَر كارەبا 2012-2013
55 صالح محمد کاکە عبداللە نيَر كارەبا 2012-2013
56 مراز امید محمد ميَ كارەبا 2012-2013
57 ماریا عمر کاکە عمر ميَ كارەبا 2012-2013
58 جوانە عبداللە حـمە اسماعیل ميَ كارەبا 2012-2013
59 چنور محسن علی ميَ كارەبا 2012-2013
60 چنوور حسێن احمد ميَ كارەبا 2012-2013
61 ئاشنا اسماعیل احمد ميَ كارەبا 2012-2013
62 وڵات جبار حسن نيَر كارەبا 2012-2013
63 دیار یاسین رۆوف نيَر كارەبا 2012-2013
64 جوامیر حسێن محمد نيَر كارەبا 2012-2013
65 محمد عبد الکریم عارف نيَر كارەبا 2012-2013
 
1 بێخاڵ جبار محمد ميَ پەرستاري 2012-2013
2 بروا شێرزاد مارف نيَر پەرستاري 2012-2013
3 دەشنێ امین طاهر ميَ پەرستاري 2012-2013
4 صباح محمـد عثمان نيَر پەرستاري 2012-2013
5 گیابەند خسرەو رسول نيَر پەرستاري 2012-2013
6 مەریون مصطفی احمد نيَر پەرستاري 2012-2013
7 ژینۆ علی محمد ميَ پەرستاري 2012-2013
8 زریان سیروان نادر ميَ پەرستاري 2012-2013
9 کارزان رمضان صابر نيَر پەرستاري 2012-2013
10 علی حمە بابکر نيَر پەرستاري 2012-2013
11 علی احمد حمد نيَر پەرستاري 2012-2013
12 اژین لقمان فاتح ميَ پەرستاري 2012-2013
13 محمد بایز محمدجان نيَر پەرستاري 2012-2013
14 گوڵاڵە انور محمد ميَ پەرستاري 2012-2013
15 كوێستان حسین برایم ميَ پەرستاري 2012-2013
16 خرمان مجید حمید ميَ پەرستاري 2012-2013
17 ڕێبوار علی عبداللە نيَر پەرستاري 2012-2013
18 پریان عباس امین ميَ پەرستاري 2012-2013
19 نسرین عثمان حسین ميَ پەرستاري 2012-2013
20 نیشتمان خدر قادر ميَ پەرستاري 2012-2013
21 گوڵاڵە حسین محمد ميَ پەرستاري 2012-2013
22 روخۆش خضر حمد ميَ پەرستاري 2012-2013
23 نازنین حسین محمود ميَ پەرستاري 2012-2013
24 جوانرۆ رشاد قادر نيَر پەرستاري 2012-2013
25 هەڵکەوت عزیز احمد نيَر پەرستاري 2012-2013
26 سوزان عبدالسلام ابراهیم ميَ پەرستاري 2012-2013
27 کوردستان عبید رشید ميَ پەرستاري 2012-2013
28 سارا ابوبکر عثمان ميَ پەرستاري 2012-2013
29 بنیاد علی احمد نيَر پەرستاري 2012-2013
30 هاوژین ادریس محمد ميَ پەرستاري 2012-2013
31 دیدار مولود رسول نيَر پەرستاري 2012-2013
32 ژیان حمەفرج صالح ميَ پەرستاري 2012-2013
33 دەریا قادر حمد ميَ پەرستاري 2012-2013
34 هاوین حوێز قادر ميَ پەرستاري 2012-2013
35 سەرهەد خدر حمە رسول نيَر پەرستاري 2012-2013
36 هیمداد سلیمان مصطفی نيَر پەرستاري 2012-2013
37 طالب احمد قادر نيَر پەرستاري 2012-2013
38 بیری حسن بابکر ميَ پەرستاري 2012-2013
39 شێخە ابرهیم خدر نيَر پەرستاري 2012-2013
40 یاسین خضر احمد نيَر پەرستاري 2012-2013
41 هاجر رسول احمد ميَ پەرستاري 2012-2013
42 ژینۆ علی حمە  ميَ پەرستاري 2012-2013
43 سازگار احمد صابر ميَ پەرستاري 2012-2013
44 شیلان جعفر مصطفی ميَ پەرستاري 2012-2013
45 اژین عدنان نوری ميَ پەرستاري 2012-2013
46 هیشو ایوب فقێ  ميَ پەرستاري 2012-2013
47 شنۆ ابرهیم حسین ميَ پەرستاري 2012-2013
48 شارا هیدایەت احمد ميَ پەرستاري 2012-2013
49 شيلانە عبدالرحمان امین ميَ پەرستاري 2012-2013
50 تارا طە عبداللە ميَ پەرستاري 2012-2013
51 شیماء اجل عبدل ميَ پەرستاري 2012-2013
52 ارکان علی فرج نيَر پەرستاري 2012-2013
53 هاژە  احمد عثمان ميَ پەرستاري 2012-2013
54 چیمەن ابوبکر کاکەرەش ميَ پەرستاري 2012-2013
55 خرمان حمە فریق عبداللە ميَ پەرستاري 2012-2013
56 ارام توفیق وهاب نيَر پەرستاري 2012-2013
57 طیب محمد احمد نيَر پەرستاري 2012-2013
58 شاهۆ محمد جواد نيَر پەرستاري 2012-2013
 
1 اوات زراز حمد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
2 هێشو  عباس محمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
3 شادان عدنان نايف ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
4 صباح روبيتن محمود نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
5 ئەڤين رٶوف کريم ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
6 سيڤان عاصي صديق ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
7 پەيمان برهان ناميق ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
8 شنۆ احمد محمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
9 ساکار مجيد  رشيد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
10 شلێر  کاکەوڵا حمە ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
11 گۆنا محي الدين نجم ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
12 شاد عمر محي الدين نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
13 صالح محمد صالح نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
14 شاڵاو سلام  محمد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
15 ریناس علی محمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
16 شۆخان احمد محمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
17 سۆزان محمد  فارس ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
18 فەرمان رٶوف حمە صالح نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
19 پەیمان جهاد ادیب ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
20 شۆخان  جلیل عزیز ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
21 بیریڤان علی امین ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
22 رۆچیار عبااللە کریم ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
23 سۆزان  عطوان محمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
24 سۆزان  حمە شیخە ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
25 شیماء  یاسین عبداللە ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
26 زریان صدیق ابراهیم ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
27 بێخاڵ کمال رحیم ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
28 هێرۆ خظر  حسن ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
29 هاژە حسین معروف ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
30 کاروان شکور ڕزا نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
31 محمد عبداللە  محمد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
32 ئاڤان عبدالکريم علي ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
33 اميمە محمد حسن ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
34 ريناس  خدر محمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
35 سامان صابر طاهر نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
36 چنور  ابراهيم علي ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
37 شەهين هيوا عبداللە ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
38 ئارام حمد امین قادر نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
39 مولود فريق محمود نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
40 ژينۆ عثمان حسێن ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
41 جوتيار محمد حسن نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
42 سازان  صاڵح احمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
43 چيناز قادر رٶوف ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
44 سۆزان  محمدامين محمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
45 شادية ستار عبدالکريم ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
46 سۆنيا بکر صاڵح ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
47 رازاو امين علي ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
48 سروه عبدالکريم حاميد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
49 ئەڵون رٶوف محمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
50 فرياد رشيد علي نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
51 بێ خاڵ مارف  عزيز ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
52 بەيان عثمان حميد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
53 خەندە عثمان احمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
54 بناز طارق علي ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
55 ڕێژين  عطا محمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
56 رۆژان واحد حميد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
57 طە علي محمد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
58 کاروان انوەر کاکەڕەش نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
59 اڤين  نوري حسين ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
60 سۆزان  محمد  کمبر ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
61 عبدالوهاب فتح الله محمد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
62 عبداللە ابراهيم ابراهيم نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
63 سۆما سليم جلال ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
64 هەنار محمود ملاناصر ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
65 شەوبۆ عمر  محمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
66 جزا عبدالرحمن نوري نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
67 ڕێژين  علي حمەصاڵح ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
68 ڕابەر  قادر احمد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
69 ياسين عزت کريم نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
70 رەوەند رزگار  قادر نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
71 محمد عبدالعزيز حمەمۆر نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
72 سامان احمد حسين نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
73 کانياو تاهير ميرزا ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
74 بەسام سلام  احمد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
75 ئەميرە کريم عزيز ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
76 شاخەوان شريف رحيم نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
77 گەشاو احمد بابەعلي ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
78 بەناز سليم صاڵح ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
79 دانا محمود محمد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
80 بەرهەم محمد فارس نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2012-2013
 
1 رۆژگار محمد عبدالله نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
2 شنو عبدالصمد امین ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
3 زاهیدە صلاح محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
4 شن کمال علی ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
5 نمام رضا حمەامین ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
6 سنگەر نجات عمر نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
7 نیسان عثمان محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
8 هنار هیمن اسماعیل ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
9 سنور سمین محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
10 شادان محمد فقی شریف ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
11 پەریز عثمان حمە ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
12 هەوار جبار کاکەبرا ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
13 ساکار حمید محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
14 نیرگز حمدامین احمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
15 بهار احمد رسول ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
16 نەوروز شیخە نبی ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
17 سنور خلف نجم الدین ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
18 عائشە برایم عبداللە ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
19 ڤیان جمال محمود ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
20 چنور محمد احمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
21 شیلان صالح سعید ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
22 دلسوز کریم علی ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
23 ناسکە جلیل فواد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
24 زریان محمد حمەامین ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
25 رنگین فخرالدین عبدالکریم ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
26 هاوری محمد جلال نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
27 تاڤان محمد سعید ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
28 سوزان حسن بشارە ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
29 شیماء رضا عبدالله ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
30 بیان عارف محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
31 گوڵستان عثمان ابرهیم ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
32 ریزان محمد مصطفی ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
33 ریباز کمال محمد نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
34 گولاڵە عبدالله طاهر ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
35 هیرو جبار محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
36 داستان نوری حمەفرج ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
37 هاوناز عمر سعید ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
38 مریم عمر حسن ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
39 بانە نجم الدین احمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
40 روا شریف عبدالله ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
41 کاروان محمد محمود نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
42 تابان محمدامین حمەصالح ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
43 بناز اسماعیل حمە ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
44 رازاو صدیق اسماعیل ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
45 ریژین مولود محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
46 هۆزان محمد صابر نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
47 ژالە حسین محمود ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
48 هندستان فاروق احمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
49 ژیلان خلیل عبدالله ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
50 پروین حسن اسماعیل ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
51 دەرون لطیف نجم الدین ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
52 جوان کمال ابرهیم ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
53 جوانە ابراهیم کریم ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
54 سوزان محمد حمەامین ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
55 اوارە ناصح شریف نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
56 هێشو عبدالله قادر ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
57 سردار علی شریف نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
58 سورین جمال عبدالله نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
59 عمر احمد صادق نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
60 نیان رمضان احمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
61 بهرە ابوبکر عثمان ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
62 زانا نادر کریم نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
63 سوارە سرکوت محمد نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
64 کاژان مصطفی رسول ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
65 عثمان حمە ابرهیم نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
66 هەلکەوت عبدالخالق محمدگوڵ نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
67 کوچەر عثمان علی نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
68 رابەر یاسین عمر نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
69 کوچەر بهجت محمد نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
70 روزان قاسم وسمان ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
71 شنۆ والی فرج ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
72 ئاسوس فریدون رسول نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
73 روشنا طه حمەزیاد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
74 نیاز محمد سعید ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
75 هەلالە علی حمەرشید ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
76 هنار رمضان خضر ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
77 نسرین جبار اسماعیل ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
78 ئاوارە سلیمان اسماعیل نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
79 کلثوم جوهر سلیمان ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
80 وردە عدنان محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
81 رنگین اسماعیل وەیسی ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
82 پیواز مجید سلیمان نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
83 روژگار زید محمد نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
84 پیمان عمر حسین ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
85 محمود شاکر مندب نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
86 گولستان عثمان مصطفی ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
87 گولستان فاتح قادر ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
88 تەرزین سلیمان حمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
89 شهلە ناصر شریف ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
90 ئەژین بهاءالدین قادر ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
91 ساکار علی رسول ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
92 ئاسگە عبدالله قادر ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
93 هیشو احمد حسین ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
94 رەهەند ازاد اسماعیل نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
95 ئەڤین محمد فاضل ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
96 رۆزا جبار محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
97 محمد مصطفی حسن نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
98 شەپول عثمان ابرهیم ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
99 ریکەوت مولود روستم نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
100 سالار عثمان حسین نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
101 پەریز محمد صالح ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
102 دەشنی کامل محمود ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
103 سازان مجید محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
104 سولاف کامل علی ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
105 ئەژین حسیب رضا ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
106 مهابات دهام محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
107 شایی کریم محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
108 خدیجە خدر مصطفی ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
109 ئاڤان ابراهیم محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
110 بەرێز نوری امین ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
111 فریدون خدر حمد نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
112 دیمەن طاهر محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
113 پیمان صالح محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
114 مژدە کامران عزیز ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
115 رۆشنا عمر صدیق ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
116 شەیدا انور عارف ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
117 شوخان کریم سعید ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
118 هاوری صدیق نامق نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
119 ئاهەنگ علی عارف ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
120 هیمن ممند محمود نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
121 دەشتی لطیف عزیز ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
122 ریبین رفیق توفیق نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
123 هاوژین رضا فارس ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
124 سروە علی عبدالله ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
125 هاوار عبدالقادر جلال ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
126 فرمان عبدالقادر احمد نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
127 باخان رحمن فرج ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
128 دەشنێ حسن معروف ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
129 کچان جبار محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
130 هاوری حمەرشید قادر نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
131 ئاریان رضا حسین نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
132 هوگر محمد توفیق نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
133 پیمان شاسوار طالب ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
134 رزگار نصرالدین نوری نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
135 نعمان حکیم رحیم نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
136 امل قابیل رۆوف ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
137 خالد ابراهیم رسول نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
138 وریا محمد عثمان نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
139 غەمگین خضر احمد نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
140 ژینۆ صابر حمە ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
141 نظام کامل فرج نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
142 ماردین اراس محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
143 شالاو عبدالکریم احمد نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
144 شیلانە لطیف فتاح ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
145 قحطان رۆوف محمد نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
146 بهروز انور نوری نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
147 رزگار مجید محمد نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
148 ژیان بهاءالدین رحیم ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
149 چنار رفعت ستار ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
150 تارا نوری صالح ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
151 ارەزوو ابوبکر حسین ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
152 بهروز جمال حمەعزیز نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
153 امل خضر حسین ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
154 ئاواز جلال احمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
155 فریاد محمد خضر نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
156 دەشنی اکرم رشید ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
157 شەیدا کمال قادر نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
158 هاوسەر جوهر سلیمان ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
159 گۆڤان نوری فتاح ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
160 رۆزا ابراهیم کریم ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
161 هڤال احمد عبدالله نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
162 هاوری کاکەمیر محمد نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
163 مهابات سرحد کریم ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
164 شونم بساز خورشید ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
165 شمال مولود محمدامین نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
166 سوزان صدیق علی ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
167 مریوان روستم محمد نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
168 ڤیان جعفر مصطفی ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
169 پەرژین عبدالرحمن عبدالله ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
170 امیرە علی حسن ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
171 وردە حمەبشیر محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
172 دیمەن عبدالمجید محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
173 شادان نوری عبداللە ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
174 امینە فائق کاکەرەش ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
175 ئامانج حسن سعید نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
176 هەنار لطیف عبداللە ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
177 بختیار رزگار مصطفی نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
178 چرۆ مجید محمدامین ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
179 شنۆ محمد احمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
180 باهوز حسن عبدالرحمن نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
181 الماس علی محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
182 نهروان محمد طاهر نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
183 چنار معروف مجباس ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
184 سوزان نوری صالح ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
185 ریواس اسعد محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
186 شوخان حسن غریب ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
187 ارەزوو یوسف رسول ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
188 ریژین محمد غریب ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
189 هاوناز صلاح رۆوف ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
190 فرمان فرهاد صالح نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
191 هیرو شهاب محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
192 محمد سالار حسن نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
193 اکۆ انور نامق نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
194 اواز سعدالله عبدالکریم ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
195 ڤیان اکرم محمود ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2012-2013
 
1 سارا عدنان عبدالله ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
2 ئەژی عبدالصمد محمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
3 رەنگین عزیز فتاح ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
4 نەبەز حسن امین نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
5 رمزیە فخرالدین فائق ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
6 ساکار غفور حمەرشید ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
7 نشتمان محمد علی ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
8 تابان جمال حمەعزیز ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
9 تکا عزیز عبدالکریم ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
10 فریدون بهاءالدین قادر نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
11 پیمان امین محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
12 رێکان صباح عبدالکریم نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
13 کاظم جلال محمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
14 بیریان امید عزیز ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
15 شاخەوان فائق طاهر نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
16 رێکەوت نجات علی نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
17 شیرین حمە ابوبکر ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
18 کویستان نادر محمود ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
19 زینب فریق محی الدین ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
20 شیلان جلال محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
21 خەمرەوین عبدل احمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
22 زریان غازی محمدامین ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
23 کاروان احمد حمەلاو نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
24 وەردە محمود محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
25 ئاوارە عدنان محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
26 هەوار رحمان محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
27 سنوبر کریم جمیل ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
28 ئاشنا علی حبیب ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
29 تابین مجید صالح ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
30 حسین علی صدیق نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
31 محمد عمر علی نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
32 کویستان محمدامین سلیم ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
33 توانا جلال حمەامین نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
34 مروان بهجت حسن نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
35 بینایی احمد حمەرشید ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
36 بینایی ابوبکر علی ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
37 شاخەوان کریم محمود نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
38 غریب بکر مصطفی نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
39 کوردستان باسط حکیم ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
40 هەوراز قادر صالح نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
41 جزا طالب غربت نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
42 کاروان محمود مجید نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
43 محمد جعفر کاکەحمە نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
44 مکائیل اسماعیل عباس نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
45 رۆژگار نوزاد نصرالدین نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
46 سوزان نریمان  توفیق ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
47 برهم عبدالرحمن یادگار نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
48 هیرو انور عبدالعزیز ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
49 هاورێ ناصح حسن نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
50 شریهان احمد قادر ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
51 بەناز عمر ابراهیم ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
52 بیلال محمود علی نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
53 علی کریم فتاح نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
54 دەشنێ علی عبدالله ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
55 روخسار سلام کریم ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
56 نسرین عزالدین سعدون ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
57 جبار رمضان محمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
58 امید رحیم کریم نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
59 لەنجە حمەرشید حمەشریف ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
60 خەندە حکیم فتاح ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
61 تاڤگە انور عبدالعزیز ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
62 تارا عبدالکریم احمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
63 کویستان لطیف فرج ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
64 دڵسوز کریم عارف ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
65 باکۆ رٶوف عبدالرحمن نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
66 هەناو دارا کریم ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
67 کوچەر نعمان فتاح ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
68 هێرو محمدامین سعید ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
69 نیشتمان برهان محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
70 ئاسک محمد عزیز ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
71 عماد انور محمود نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
72 نرمین ستار جبار ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
73 اکۆ ستار زۆراب نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
74 ابرهیم نوری عابدی نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
75 ئەژین ابوبکر محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
76 محسن رحیم حمەامین نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
77 امل حسیب حمید ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
78 ژینۆ محمد سورە ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
79 کۆچەر عبدالکریم محمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
80 ڤیان عثمان محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
81 بنار محمود حسین ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
82 ئاشتی جلیل محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
83 سوزان رحیم حمەامین ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
84 برهم انور نوری نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
85 ئامانج علی محمود نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2012-2013
Comments