2011-2012

ساڵى دەرچوانى 2011-2012
1 عبد الهادی عبد الرحمن مصطفی نيَر كارەبا 2011-2012
2 هەڵکەوت جوامێر کاکەبرا نيَر كارەبا 2011-2012
3 سارا طاهر محمد ميَ كارەبا 2011-2012
4 کاژاو احمد عزیز ميَ كارەبا 2011-2012
5 هۆشمند فاضل محمد نيَر كارەبا 2011-2012
6 دیلان عاصی محمد ميَ كارەبا 2011-2012
7 سۆزان خالد محمد ميَ كارەبا 2011-2012
8 دانیار فرج محی الدین نيَر كارەبا 2011-2012
9 کاڵێ عمر علی ميَ كارەبا 2011-2012
10 یاسمین کریم عبد اللە ميَ كارەبا 2011-2012
11 راز هێرش محمد ميَ كارەبا 2011-2012
12 عمر حمە ابراهیم عثمان نيَر كارەبا 2011-2012
13 پشتیوان مصطفی سلیم نيَر كارەبا 2011-2012
14 نیان شفیق جبار ميَ كارەبا 2011-2012
15 هەردی محمود احمد نيَر كارەبا 2011-2012
16 برهم مجید حمەصالح نيَر كارەبا 2011-2012
17 ڤیان کریم محمد ميَ كارەبا 2011-2012
18 کارزان اکرم حمید نيَر كارەبا 2011-2012
19 سۆران عمر حمەعلی نيَر كارەبا 2011-2012
20 کنار نجاە علی ميَ كارەبا 2011-2012
21 کۆچر محمد رشید نيَر كارەبا 2011-2012
22 هندرێن سعید محمد نيَر كارەبا 2011-2012
23 رەوا قادر کاکل نيَر كارەبا 2011-2012
24 سارێژ سالار کاکەعبد اللە نيَر كارەبا 2011-2012
25 ژێنۆ عمر محمد ميَ كارەبا 2011-2012
26 ئاشتی مصطفی مارف ميَ كارەبا 2011-2012
27 شادمان محمود علی نيَر كارەبا 2011-2012
28 بێرڤان مجید امین ميَ كارەبا 2011-2012
29 ڵاوین عمر محمد نيَر كارەبا 2011-2012
30 ئەڤێن فاروق عبد اللە ميَ كارەبا 2011-2012
31 شاهۆ حسین رمضان نيَر كارەبا 2011-2012
32 شاهۆ سفر محمد نيَر كارەبا 2011-2012
33 گوڵان احمد عبدالکریم ميَ كارەبا 2011-2012
34 رۆشنا محمد عبد اللە ميَ كارەبا 2011-2012
35 سازان محمدامين محمد ميَ كارەبا 2011-2012
36 هێمن عمر اورحمان نيَر كارەبا 2011-2012
37 هێرۆ غازی رمضان ميَ كارەبا 2011-2012
38 دەریا حمە خان خسرۆ ميَ كارەبا 2011-2012
39 سەحەر ابوبکر محمد ميَ كارەبا 2011-2012
40 شیماء کریم مصطفی ميَ كارەبا 2011-2012
41 مصطفی عدنان احمد نيَر كارەبا 2011-2012
42 دڵنیا خلیل حسن ميَ كارەبا 2011-2012
43 رێناس جبار حسین ميَ كارەبا 2011-2012
44 ابراهیم محمد امين كريم نيَر كارەبا 2011-2012
45 شنۆ بابکر محمد ميَ كارەبا 2011-2012
46 شەماڵ عثمان ابراهیم نيَر كارەبا 2011-2012
47 زارا فاتح لطیف ميَ كارەبا 2011-2012
48 ئارام شریف محمود نيَر كارەبا 2011-2012
49 سازگار عمر محمد ميَ كارەبا 2011-2012
50 سوارە عوڵا بایز نيَر كارەبا 2011-2012
51 شۆخان حمە قادر عزیز ميَ كارەبا 2011-2012
52 هەناء عبد الرحمن قادر ميَ كارەبا 2011-2012
53 مهربان احمد نریمان ميَ كارەبا 2011-2012
54 تریفە احمد رشید ميَ كارەبا 2011-2012
55 کارزان عثمان قادر نيَر كارەبا 2011-2012
56 هوشیار لطیف عبدل نيَر كارەبا 2011-2012
57 دڵنیا انور اسماعیل ميَ كارەبا 2011-2012
58 ئاڤان عمر شریف ميَ كارەبا 2011-2012
59 صمد صابر کریم نيَر كارەبا 2011-2012
 
1 بەرهەم حسن برزۆ نيَر پەرستاري 2011-2012
2 هانا فٶاد کاکە رەش ميَ پەرستاري 2011-2012
3 هاوسەر محمد عبدالقادر ميَ پەرستاري 2011-2012
4 پەرژین محمد نوری ميَ پەرستاري 2011-2012
5 هێمن صابر محمد نيَر پەرستاري 2011-2012
6 کەوثر ابراهیم فاتح ميَ پەرستاري 2011-2012
7 کیژان محمد محمد طە ميَ پەرستاري 2011-2012
8 ئاڵا احمد شریف ميَ پەرستاري 2011-2012
9 علی حەولا رسۆ نيَر پەرستاري 2011-2012
10 رێبوار محمود اسماعیل نيَر پەرستاري 2011-2012
11 سهیر ایاد کامل ميَ پەرستاري 2011-2012
12 پەیمان عباس امین ميَ پەرستاري 2011-2012
13 هێرۆ محمد محمد صالع ميَ پەرستاري 2011-2012
14 قدریە طاهر عبدالقادر ميَ پەرستاري 2011-2012
15 ئامانج فاتح صدیق نيَر پەرستاري 2011-2012
16 زیاد کاکەمەد محمود نيَر پەرستاري 2011-2012
17 سیران شوکت فرج ميَ پەرستاري 2011-2012
18 هاژە فٶاد کاکە رەش ميَ پەرستاري 2011-2012
19 بێگەرد نوزاد ناصر ميَ پەرستاري 2011-2012
20 شیفان محمود رحیم نيَر پەرستاري 2011-2012
21 شادان محمد عزیز ميَ پەرستاري 2011-2012
22 ئاڵا احمد حسین ميَ پەرستاري 2011-2012
23 ئارام محمود عبداللە نيَر پەرستاري 2011-2012
24 محمد نوری محی الدین نيَر پەرستاري 2011-2012
25 چنار صابر عزیز ميَ پەرستاري 2011-2012
26 پەرژین حمە شریف عبداللە ميَ پەرستاري 2011-2012
27 هاوسەر خالد سعید ميَ پەرستاري 2011-2012
28 دلاوەر عمر محمد نيَر پەرستاري 2011-2012
29 ئەستێرە جعفر عبداللە ميَ پەرستاري 2011-2012
30 زیتۆن غفور محمد ميَ پەرستاري 2011-2012
31 کردۆ ابوبکر عبداللە نيَر پەرستاري 2011-2012
32 فٶاد جلال سیدگل نيَر پەرستاري 2011-2012
33 ئةڤین علی محمد ميَ پەرستاري 2011-2012
34 کژاڵ عبدالقادر احمد ميَ پەرستاري 2011-2012
35 سێوە بکر عمر ميَ پەرستاري 2011-2012
36 صالح مهدی محمد صدیق نيَر پەرستاري 2011-2012
37 جوان ‌هیوا رشید ميَ پەرستاري 2011-2012
38 هێڤان خالد حمەسعيد ميَ پەرستاري 2011-2012
39 اسماعیل رشید احمد نيَر پەرستاري 2011-2012
40 محمد حاجی محمد نيَر پەرستاري 2011-2012
41 بێریڤان کریم محمد ميَ پەرستاري 2011-2012
42 پشدەر محمد وتمان نيَر پەرستاري 2011-2012
43 ئاریان اراس قادر نيَر پەرستاري 2011-2012
44 نەژاد عمر محمد نيَر پەرستاري 2011-2012
45 قندیل عبداللە صالح نيَر پەرستاري 2011-2012
46 نزیرە عمر محمد ميَ پەرستاري 2011-2012
47 گۆران حمە شریف عبدالکریم نيَر پەرستاري 2011-2012
48 محمد صدرالدین توفیق نيَر پەرستاري 2011-2012
49 هێرۆ اسماعیل محمد ميَ پەرستاري 2011-2012
50 کیژان اسماعیل محمد ميَ پەرستاري 2011-2012
51 سمر سعید جمعە ميَ پەرستاري 2011-2012
52 مهدی عمر احمد نيَر پەرستاري 2011-2012
53 نیگار حمە سعيد قادر ميَ پەرستاري 2011-2012
54 نیشتمان رحمان حمد ميَ پەرستاري 2011-2012
55 سلیم سامی محمد سعید نيَر پەرستاري 2011-2012
56 رەوەز اسماعیل رسول نيَر پەرستاري 2011-2012
57 زانا علی عبدالقادر نيَر پەرستاري 2011-2012
58 ژاکال شێخە حسن ميَ پەرستاري 2011-2012
59 پەرژین محمد حسن ميَ پەرستاري 2011-2012
60 سیروان سلیم محمد نيَر پەرستاري 2011-2012
61 نێرگیز سلیم محمد ميَ پەرستاري 2011-2012
62 دڵگیر یوسف حمە صالح ميَ پەرستاري 2011-2012
63 هەڵۆ حمەرشید محمد نيَر پەرستاري 2011-2012
64 محمد رحمان رشید نيَر پەرستاري 2011-2012
65 رۆشنا شوکت حمە ميَ پەرستاري 2011-2012
66 ڕێبین عزالدین محمود نيَر پەرستاري 2011-2012
67 تارا نجیم علی ميَ پەرستاري 2011-2012
68 ئاڤان محمد صالح ميَ پەرستاري 2011-2012
69 شرمین محمد حسن ميَ پەرستاري 2011-2012
70 ئەژین محمد عزیز ميَ پەرستاري 2011-2012
71 ئاڵتون احمد سوارە ميَ پەرستاري 2011-2012
72 زۆزگ هیدایەت رشید نيَر پەرستاري 2011-2012
73 سامان هادی رشید نيَر پەرستاري 2011-2012
74 ژینۆ علی عمر ميَ پەرستاري 2011-2012
75 دەریا ابراهیم اسعد ميَ پەرستاري 2011-2012
76 شهێن ستار احمد ميَ پەرستاري 2011-2012
 
1 گۆران کريم محمود نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
2 امین محمد  صابر نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
3 هاو‌‌‌ژين ناضم صابر ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
4 بڕيار برهان فتاح نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
5 هاوسە ر حسێن امین نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
6 نشتيمان کوثر فائق ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
7 هێشوو بهاءالدين صاڵح ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
8 ساهره عبدلله  محمد  ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
9 گوڵان غازى رمضان ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
10 سليم مارف عزيز نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
11 بيلال عمر حسن نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
12 ڕۆشنا حمه خان خسرو ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
13 ڕه نج کريم قادر نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
14 بێلان حسن محمد  ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
15 بێلان عزيز احمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
16 دێرین جلال کريم ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
17 که ژان دڵشاد محمد  ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
18 نور عبد الودود جاسم ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
19 سرو حسن محمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
20 میران عثمان علی نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
21 دەوەن عادل سعید نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
22 بەرهەم صابر فقێ عبدلله نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
23 ئارێز جمال محمد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
24 هاوکار عثمان عبدالرحمن نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
25 سلام اسماعیل جبار نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
26 کەنار سعد الدین محمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
27 چالاك حسن محمد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
28 چنور کامل نوری ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
29 ڕۆشنا کاوێز برزۆ ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
30 بەناز عبدلله حسن ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
31 نسرین کريم حسێن ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
32 مەریوان ئەکرەم رۆستم نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
33 شرمین فرج عبدلله ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
34 هێرش لطیف صابر نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
35 ڤیان احمد کريم ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
36 سۆزان عمر شاکر ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
37 سارا کمال محمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
38 ئاشتی احمد خورشید ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
39 سازگار وهاب امین ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
40 هۆشیار قادر ابراهیم نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
41 دابان جلال قادر نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
42 سناء اسعد محمود ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
43 شەماڵ نوری طیب نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
44 شێنێ سعید حمە ڕشید ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
45 صلاح علی شریف نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
46 سازان ابوبکر محمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
47 ڕەنگین حمە علی مجید ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
48 شادان علی حسێن ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
49 هەردی نجاة محمد صاڵح نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
50 دڵخۆش مصطفی عزیز ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
51 خێڵان کریم عزیز ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
52 گوڵان کمال مجید ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
53 شرین اسعد محمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
54 چیمن محی الدین محمد امین ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
55 بهرە  بشیر عبدالکریم ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
56 مریوان صابر عبدلله نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
57 هێڤار محمد میرزا نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
58 ڕێناس ڕشید محمود ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
59 هێشوو عبدالقادر عبدلله ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
60 اسوس عبدالوهاب ڕشید ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
61 کەنار سلیم سعید ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
62 نمام واحد عبدالکریم ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
63 چۆپی عبدالواحد محمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
64 کانی صلاح الدین ابراهیم ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
65 ڕێباز رضا حسێن نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
66 اسماعیل توفیق محمد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
67 دلێر دڵشاد صاڵح نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
68 شادان کمال نریمان ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
69 دیار نجم الدین احمد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
70 چرۆ نوزاد علی ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
71 ئومید باهومر مصطفی نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
72 شەم ڕشید عبدلله ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2011-2012
 
1 بختیار عزیز محمد نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
2 پەشیو عبدالله محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
3 توانا کمال محمد نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
4 سارا فاتح عزیز ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
5 شهین عثمان مجید ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
6 ریکوت قادر فتاح نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
7 محمد عادل محمدامین نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
8 تارا حمەرضا محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
9 هەلکەوت قادر فتاح نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
10 شیلان حسن صآلح ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
11 ژیان رحمان حمەعلی ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
12 شوخان محمود صآلح ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
13 روشنا مجید حمەعلی ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
14 بیریڤان خالد حمەسعید ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
15 نیشتمان عبدالرحمن محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
16 خیال صالح محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
17 دانا عبدالوهاب محمد نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
18 روخۆش باقی علی ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
19 صلاح عمر احمد نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
20 گولالە جبار حمەغریب ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
21 رۆژگار احمد صآلح نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
22 باخان حامد حسن ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
23 کاژاو جمال محمود ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
24 چیا نصرالدین مولود ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
25 هیشو احمد عبدالرحمن ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
26 دلنیا محمد علی ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
27 نەبەز نامق محمدامین نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
28 هەوارە رحمان رحیم ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
29 نەخشین محمد کریم ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
30 گەرمیان حمەخورشید حمەرشید نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
31 گونا خدر احمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
32 چالاک صالح محمد نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
33 شادی حامد توفیق ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
34 خنچە طالب علی ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
35 هاوکار محمد صدیق نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
36 هریم رۆوف علی نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
37 دلنیا امین جبار ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
38 کوردستان صباح رۆوف ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
39 ساکار عبدالله توفیق ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
40 ئازاد نجات شکور نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
41 شەنگە عزیز حمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
42 ارام باهر محمد نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
43 ئالا بکر محمد صالح ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
44 ئاواز عمر حسن ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
45 راژان رضا مجید ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
46 شەوبو جبار فتاح ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
47 پەرژین عمر احمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
48 کچان بلال صابر ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
49 روشنا حمەطآهر فتاح ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
50 شوانە یوسف حسن نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
51 خیلان لطیف محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
52 ئاویزان کاکەوەیس هاوار ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
53 ریباز عثمان محمود نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
54 شمال ستار عبدالکریم نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
55 شادیە محمد رضآ ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
56 هاوناز محمد حمەعزیز ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
57 هاوکار علی فرج نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
58 تارا جلال سعید ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
59 شاناز جمال حمەغریب ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
60 ناصر یاسین حسن نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
61 چاوان علی محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
62 خیابان جعفر عبدالله نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
63 هەلو علی عبدول نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
64 نیان رۆوف محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
65 ریبوار احمد محمود نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
66 سازگار رضا حمدامین ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
67 پەرژین سامی فاضل ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
68 چیا عثمان علی ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
69 چنار ابراهیم عبدالله ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
70 لیلی حمزە علی ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
71 وریا علی صالح نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
72 ژینۆ جمال فرج ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
73 دارا عمر محمد نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
74 ریشوان صابر عبدالله نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
75 محمد نوزاد عبدالقادر نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
76 ئاویستا فهمی حسن ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
77 شرمین رشید فتاح ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
78 دلسوز علی محمدامین ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
79 هاژە عمر رسول ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
80 شیراز حمید توفیق نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
81 نازدار ستار محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
82 اکۆ شامار خورشید نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
83 دلگیر فخرالدین محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
84 سروە محمد احمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
85 ارام دارا علی نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
86 شادان جمعە حمەگول ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
87 محمد حسن علی نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
88 عیسی عزیز حسین نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
89 گەشتی هادی خلیل ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
90 ساجدە ابراهیم جاسم ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
91 پیمان رمضان کریم ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
92 بێگەرد ابوبکر قادر ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
93 گەشبین صلاح علی ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
94 سەفین  قادر محمود نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
95 روبار توفیق علی ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
96 فریشتە جبار فرج ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
97 بلال ابوبکر صدیق نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
98 بهرە نامق حمەخورشید ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
99 تینا عاصی عمر ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
100 شهین حمید سید ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
101 پیمان کامل رضا ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
102 روشنا عارف عبداللە ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
103 محمد نوشیروان عزیز نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
104 بیستون قادر محمد نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
105 هژار ازاد محمد نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
106 کرمانج محمد نیب نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
107 سنور مصطفی حمەخان ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
108 تابلۆ کامران احمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
109 اکۆ ابوبکر اسماعیل نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
110 سنور لقمان احمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
111 سنور محمد عبدالمحمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
112 سارە خالد رحیم ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
113 دێرین ناصح محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
114 روشنا شوکت عبدالواحد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
115 دانا لقمان عثمان نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
116 سکالا حسین خیرالله ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
117 ابراهیم اقبال محمد نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
118 ئاوارە حمد محمد نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
119 شیرکۆ عبدالله رسول نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
120 نهایت جهاد محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
121 نهرۆ بایز حمد نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
122 فریاد رشید علی نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
123 حسن حسین چاوە نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
124 چنور کمال حمە محمود ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
125 چیا حسن عزیز ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
126 سوارە سلمان عبدالکریم نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
127 کژال کاوە کریم ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
128 بیخال عمر رحیم ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
129 هامراز لطیف جبار نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
130 ئاسیا ابراهیم محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
131 هاوتا فائق کریم ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
132 شنو مصطفی رسول ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
133 هاوژین ارکان عزیز ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
134 روشنا جلال حمەامین ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
135 یحیی طاهر محمد نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2011-2012
 
1 چنور  ازاد غریب ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
2 هاورێ عزالدین مصطفی نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
3 نیاز جوهر رحیم ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
4 ئاڤان  جبار محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
5 ساکار کمال صالح ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
6 پەری نجات شریف ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
7 گەشاو حسن جبار ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
8 سوزان حمەسور محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
9 سمیرە رحیم سعید ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
10 سنور محمد رمزی ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
11 روناک سوارە رشید ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
12 خیاڵ عمر محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
13 چیا محمد کریم ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
14 تارا بکر جلال ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
15 محمد حسن سلیمان نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
16 هیمن سلام عبدالله نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
17 محمد صفاءالدین اسماعیل نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
18 شکریە ابوبکر علی ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
19 باخان محمد صالح ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
20 رقیە جمال عزیز ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
21 نبات شهاب ستار ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
22 ئاوات محمود فرهاد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
23 نوروز خالد درویش ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
24 هڵکوت نجم الدین احمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
25 ئاواتە محمد فاتح ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
26 شنۆ حکمت حسین ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
27 شەوبۆ مصطفی محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
28 غەمگین عمر محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
29 نوزاد عبدالله مجید نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
30 شاباز ستار حسن نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
31 ئەڤین ابوبکر نصرالدین ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
32 ژینو مولود عبدالله ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
33 ئارام فارس محمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
34 دەریا عبدالقادر صدیق ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
35 هیمن حمەغریب کاکەبرا نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
36 سوزان حسین امین ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
37 رەوەند رضا نامق نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
38 ژیلان رزگار علی ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
39 ئەژین جعفر صالح ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
40 چیا لطیف قادر ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
41 شیلان بکر محمود ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
42 ئاشتی قهار جلال ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
43 سازگار محمد رشید ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
44 خوشکان کامل حمە ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
45 ژیلوان فریق حامد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
46 ژینو اکرم حمەصالح ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
47 خەندە محمد طآهر ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
48 سحر کمال محمود ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
49 رۆشنا قادر محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
50 مریوان جلیل صالح نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
51 هونر صالح حمەعلی نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
52 پیمان محمد فتاح ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
53 بەفرین حسن محمود ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
54 پری سالار قارمان ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
55 هاوارە رضا حسین ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
56 زریان عاصی علی نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
57 هناو کاکەرەش رشید ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
58 شادان جلال علی ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
59 بناز رشید ستار ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
60 هۆشمند فرج مارف نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
61 کاروان عمر عبدالله نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
62 نیگار عبدالله محمد امین ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
63 ئەژین فخرالدین محی الدین ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
64 هاوژین حسن احمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
65 وریا سلام کریم نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
66 سمیە نورالدین لطیف ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
67 کاسرین دارا احمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
68 دڵسوز مجید حمزە ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
69 هاورێ حمادی احمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
70 نیگار محمدامین عبدالله ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
71 چرۆ عثمان سعید ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
72 ئاڵا صدیق ابراهیم ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
73 بیخال بکر عبدل ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
74 شیدا طاهر غفور ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
75 بیان علی حمەامین ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
76 ریژین نصرالدین نورس ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
77 جوان هادی احمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
78 تریفە محمد حسین ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
79 هەوار محمد فارس نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
80 امید رضا محمود نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
81 اوین رسول حسن ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
82 کاروان لقمان عبدالکریم نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
83 ساسان کاوە عبدالله نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
84 هاوژین محمد رسول ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
85 نجیبە عباس حمەامین ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
86 سارا عثمان صابر ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
87 دەرون ازاد یونس ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
88 رۆژگار شهاب حمەامین نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
89 رازاو جمال احمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
90 سروە صباح رسول ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
91 هیوا صلاح محمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
92 کیوان علی برزو نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
93 ئاری عبدالصمد محمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
94 دیاکۆ علی محمود نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
95 شڤان عدنان محمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
96 سنور عبدالله سلیمان ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
97 هەوار انور محمود ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
98 ئاشتی جلال غریب ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
99 محمد عبدالله عزیز نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
100 شاخەوان حسین عزیز نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
101 هۆزان عجیب محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
102 هانە صلاح احمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
103 رۆزە محمد عبدالله ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
104 بیریڤان نامق رضا ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
105 ئاواز محمد حسن ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
106 امینە قادر عارف ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
107 فریاد نجات فیض الله نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
108 هەردی طه علی نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
109 پیمان عبدالله حمەشریف ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
110 ئەژین سامی فاضل ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
111 سکاڵا بەختیار عارف ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
112 ئەڤین رزگار جوهر ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
113 هەرمان حامد عزیز نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
114 ژاکاو عبدالله کریم ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
115 گۆنا اسعد صالح ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
116 شادان صابر قادر ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
117 گوڵاڵە ابوبکر عزیز ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
118 دڵکەش صلاح عبدالکریم ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
119 مریوان بکر علی نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
120 گوڵزار حمەخورشید رشید ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
121 رۆژان جبار فتح الله ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
122 هێشو علی رسول ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
123 فاطمە احمد حسین ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
124 سۆران نصرالدین حمەصالح نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
125 هیوا عباس رشید نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
126 گۆنا ابراهیم احمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
127 فرمان صدیق محمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
128 نەبەز صالح عبدالله نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
129 کاروان عثمان حمە نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
130 توانا نصرالدین سعید نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
131 شادیە فتاح رمضان ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
132 هێشو عبدالکریم احمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
133 خەیال حسین محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
134 سۆران حسن حیدر نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
135 اواز شهاب عبدالکریم ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
136 شۆخان حسین حمید ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
137 دنیا نجم  مجید ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
138 دەریا دارا قادر نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
139 هاوراز سیروان محمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
140 سەروەر حسین احمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
141 سەردار کریم حمەامین نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
142 رێکوت امید شریف نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
143 ساکار کریم حمە ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
144 شهلا قادر احمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
145 شادان محمد رحیم ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
146 احمد حسین محمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
147 ژاڵە عبدالله علی ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
148 رێبین اوات رحمن نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
149 کاروان فۆاد صالح نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
150 ئەڤین صالح جعفر ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
151 دلیر سعدالله عبدالله نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
152 هاورێ محمد غریب نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
153 تارا یحیی قادر ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
154 رۆشنا وهاب عابد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
155 رۆشنا جمال صالح ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
156 شیرین محمد عبدالله ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
157 هۆگر رضا عبدالله نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
158 سامان کریم محمود نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
159 کاروان ناصح عطار نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
160 شڤان نوزاد حمەامین نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
161 نەبەز معروف عبدالله نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
162 هەوار عبدالله مجید ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
163 دێنی سفر حیدر ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
164 پرژین بکر حسن ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
165 ئەژین والی محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
166 تابین علی عبدالقادر ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
167 شاگوڵ مریوان کریم ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
168 سۆکار عزت محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
169 اکۆ حمگول مصطفی نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
170 شهین فاتح مجید ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
171 توانا حمەامین حسین نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
172 دارکۆ حمەلاو فیض الله نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
173 تاڤگە محمد محمدامین ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
174 شالاو صدیق رسول نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
175 سەیران محمد فتح الله ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
176 کوێستان کاکەوەیس  ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
177 رێژاو محمود حمدامین ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
178 شەماڵ حمید محمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
179 هەردی صالح جبار نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
180 کوێستان عثمان علی ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
181 دیمەن نجات محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
182 فائز صالح شریف نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
183 سومیە بهاءالدین عبدالله ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
184 زانا محمد رشید نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
185 رێواز کاویز برزو ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
186 دەشنێ عمر حمەرشید ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
187 احمد مجید کاکەوڵا نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
188 لطیف حمەخان رحیم نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
189 نیاز زینل علی ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
190 کرمانج جواد احمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
191 فاطمە حمەعلی حمدامین ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
192 نسیبە فاضل عزیز ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
193 ژێنو سیف الدین نامق ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
194 بریار عطا حمەفرج نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
195 اکۆ طالب حمەرضا نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
196 بیریڤان طه کویخا ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
197 شانيا ازور مصطفی ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
198 بهار فاضل کریم ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
199 بروا مژدە الی نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
200 نیشتمان محمد قادر ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
201 هیشۆ قادر مجید ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
202 دلیر علی احمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
203 شاخەوان حسین محمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
204 روخۆش احمد محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
205 توانا توفیق رشید نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
206 کوێستان کاوە احمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
207 ازاد لطیف کریم نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
208 فینک علی کیف الدین ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
209 ارام رحیم مصطفی نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
210 نجات محمد رضا نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
211 دیدار عبدالعزیز رشید نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
212 چاون سعدی علی ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
213 نزار فرحان توفیق نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
214 سوزان رحمان محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
215 چیا نجم الدین محی الدین نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
216 شڤان جمعە شریف نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
217 تەلار حمە محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
218 دانا طه کریم نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
219 ئارزوو عبدالله حمید ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
220 شهلا سالار حمەرشید ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
221 ئاری رۆوف عبدالکریم نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
222 شەوبۆ لطیف عبدالله ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
223 هەڵو یاسین حسین نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
224 محمد صابر جبار نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
225 سەردار عثمان عبدالله نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
226 ریزان حسین محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
227 سۆران حسین علی نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
228 دیار محمد عبدالرحمن نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
229 بێستون منضر باپیر نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
230 کامران طیب عبدالقادر نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
231 گەشتی صلاح عبدالکریم ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
232 برهم طیب غفور نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
233 رزگار کمال جمال نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
234 کارزان علی محمود نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
235 نهایە محمد غفور ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
236 هێرش کریم شریف نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
237 بیستون عزیز سیدە نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
238 ڕێژنە حسن ابراهیم ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
239 ارام حسن رحیم نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
240 فۆاد ناصح عبدالکریم نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
241 محمد غریب امین نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
242 دلشاد حسن نوری نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
243 پێشەوا کاوە احمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
244 پروین عسکر محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
245 هیمن حمە توفیق نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
246 نیهاد احمد محمود نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
247 ئامانج جوهر قادر نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
248 بیریڤان میران احمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
249 کافیە حسین امین ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
250 ئاواز مجید محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
251 اریان محمد عزیز نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
252 اسۆ سلمان عبدالرحمن نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
253 مریوان رشید رضا نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
254 ئاشنا نوزاد عبدالقادر ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
255 ارام حمەصالح شریف نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
256 هەوار محمد سعید ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
257 سوارە احمد کریم ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
258 کارزان علی حسین نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
259 ناظم هیدایت عبدالله نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
260 یحیی محمد محمود نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
261 گۆران جوهر قادر نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
262 شەونم حبیب عبدالکریم ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
263 دارا علی عبدالقادر نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
264 احمد عبدالله حسین نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
265 سەرهەنگ خالد حمەرضا نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
266 بەشدار مولود عبدالله نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
267 هێژا نوری حسن ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
268 امید ممند محمدامین نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2011-2012
Comments