2009-2010

ساڵى دەرچوانى 2009-2010
1 سمیە محمود نادر ميَ كارەبا 2009-2010
2 عبد الغفور رسول عولا نيَر كارەبا 2009-2010
3 شۆخان ستار احمد ميَ كارەبا 2009-2010
4 هاوژین جزا احمد ميَ كارەبا 2009-2010
5 جبار مجید محـمد نيَر كارەبا 2009-2010
6 نرمین علی حمەعلی ميَ كارەبا 2009-2010
7 رێباز محمد تیمور نيَر كارەبا 2009-2010
8 برهم حسن مجید نيَر كارەبا 20092010
9 رۆشنا لطیف صاڵح ميَ كارەبا 2009-2010
10 یاسر محمد مصطفی نيَر كارەبا 2009-2010
11 چۆڤین عبد الرحمن نوری ميَ كارەبا 2009-2010
12 سفین سردار حسن نيَر كارەبا 2009-2010
13 رەنگین محمد امین ميَ كارەبا 2009-2010
14 محـمد عزالدین اسماعیل نيَر كارەبا 2009-2010
15 ناودار احـمد صاڵح نيَر كارەبا 2009-2010
16 هونەر عبد الرحمن قادر نيَر كارەبا 2009-2010
17 رێبند حسێن رضا نيَر كارەبا 2009-2010
18 خەرمان عبد قادر عبد الرحمن ميَ كارەبا 20092010
19 ئامانج هیدات جبار نيَر كارەبا 2009-2010
20 ئاڵا کریم شریف ميَ كارەبا 2009-2010
21 دنیا حمە خان حمەکریم ميَ كارەبا 2009-2010
22 نوخشە بختیار رحمن ميَ كارەبا 2009-2010
 
1 یوسف مجید عبداللە نيَر پەرستاري 2009-2010
2 چیمەن محمد احمد ميَ پەرستاري 2009-2010
3 دیدار محمد فیضە نيَر پەرستاري 2009-2010
4 شۆخان علی حمەڕەشید ميَ پەرستاري 2009-2010
5 گوڵان عمر نامیق ميَ پەرستاري 20092010
6 اورنگ محمد صالح ميَ پەرستاري 2009-2010
7 سەیران عبدالرحیم سلیمان ميَ پەرستاري 2009-2010
8 عثمان فاتح محمد نيَر پەرستاري 2009-2010
9 ئاوات حمەفرج عبدالکریم نيَر پەرستاري 2009-2010
10 سردار محمد عزیز نيَر پەرستاري 2009-2010
11 پرژین محمد عبدالکریم ميَ پەرستاري 2009-2010
12 بنار عزیز حسین ميَ پەرستاري 2009-2010
13 هەنار غفور محمد ميَ پەرستاري 2009-2010
14 فێنک مصطفی نزر ميَ پەرستاري 2009-2010
15 سەرتیپ حسین حسن نيَر پەرستاري 20092010
16 فرمان مولود صالح نيَر پەرستاري 2009-2010
17 دڵنیا نوری حمەخان ميَ پەرستاري 2009-2010
18 چیمەن محمد خسرەو ميَ پەرستاري 2009-2010
19 شهێن احمد خوارەحم ميَ پەرستاري 2009-2010
20 دنیا عبداللە حمە شریف ميَ پەرستاري 2009-2010
21 بارزان صدیق صالح نيَر پەرستاري 2009-2010
22 پخشان عبداللە رسول ميَ پەرستاري 2009-2010
23 باوەر طلعت محمد نيَر پەرستاري 2009-2010
24 هەژار زینل علی نيَر پەرستاري 2009-2010
25 فرمان محمد کریم نيَر پەرستاري 20092010
26 حسیب حسین محمد نيَر پەرستاري 2009-2010
27 سیروان رحمان رضا نيَر پەرستاري 2009-2010
28 سیروان مجید حمان نيَر پەرستاري 2009-2010
29 هێمن محمد صالح نيَر پەرستاري 2009-2010
30 سرکەوت محمد شوکت نيَر پەرستاري 2009-2010
31 هیوا حمید احمد نيَر پەرستاري 2009-2010
32 امین نجم الدین محمد نيَر پەرستاري 2009-2010
33 ڕبین رسول حمد نيَر پەرستاري 2009-2010
34 لانیا رضا محمود ميَ پەرستاري 2009-2010
35 چنار جلال فرج ميَ پەرستاري 20092010
36 ئاڵا محمود عمر ميَ پەرستاري 2009-2010
37 فایزە جلال مصطفی ميَ پەرستاري 2009-2010
38 هەریم عثمان اسعد نيَر پەرستاري 2009-2010
39 سارا سعید محمد ميَ پەرستاري 2009-2010
 
1 ژینۆ سالار  کریم ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
2 ابراهیم عبدالخالق علی  نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
3 هێرۆ رحمان عبدالله ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
4 رێژنە بهمن بزرۆ ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
5 رەنجدەر محمود عثمان نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 20092010
6 چۆمان انور اسعد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
7 هەردی حسین محمد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
8 فێنک محمد احمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
9 هەڵاڵە خلف سعید ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
10 رۆژگار یاسین حمەامین نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
11 بیخال رحیم علی  ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
12 کەنار کمال فائق ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
13 کوردستان بلال رسول ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
14 نهرو شکر عبدالکریم نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
15 شیلان علی عبدالله ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 20092010
16 ایسر محمد صالح نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
17 اشنا صالح  معروف ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
18 هاوژین محمود جواد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
19 دنیا عدنان عزیز ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
20 نیاز محمد احمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
21 سەرباز جعفر عبدالرحمان نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
22 ئاشتی محمد صالح ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
23 شێرزاد خدر حسن نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
24 ریباز جلیل عبدالرحمن نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
25 سازان سربست محمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 20092010
26 پشتیوان اسماعیل یوسف نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
27 کنێر حمد عبدالله ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
28 امل قادر محمود ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
29 سارا محمد علی  ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
30 خدیجە محمود بابکر ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
31 هەوراز حسیب ناصر نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
32 دەرون کمال مجید ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
33 ئەژین صدیق عبدالله ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
34 لیرە وسو حسن ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
35 ڕێزان علی محمدامین ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 20092010
36 رەنگین حسێن اسماعیل ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
37 بنار محمد قادر ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
38 رزاو رزگار عزیز ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
39 شادان عبدالخالق کریم ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
40 گولستان خدر مینە ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
41 زریان کمال محمود ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
42 شانۆ فاتح عزیز ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
43 دابان میران عزیز نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
44 ئاكام محمد فرج نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
45 شاناز برایم خدر ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 20092010
46 عابد صالح  علی  نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
47 چیمەن عبدالکریم حمەرشید ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
48 هاورێ سربست غفور نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
49 هاژە خالد کریم ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
50 ژیان قادر حسین ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
51 خۆشیمان خلیل حمەسعید ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
52 دیدار مصطفی احمد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
53 ئاشتی خلیل ئاڵی ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
54 ارام ابراهیم کریم نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
55 سرکاو عزت قادر نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 20092010
56 ریباز شمال محمد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
57 بژار ابراهیم احمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
58 صالح فریق حمەجان نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
59 سارا عبدالله مصطفی ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
60 لیلان سردار محی الدین ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
61 تەنیا عمر صدیق ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
62 چرۆ صادق احمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
63 بەیار مریوان کریم نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
64 هیرۆ مصطفی محمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
65 شاکار محمدامین محمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 20092010
66 کردستان خدر حسن ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
67 بەناز حسن علی  ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
68 کلثوم علی قادر ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
69 سروە محمود احمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
70 یاسا محمد توفیق نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
71 فریدە ممند حسێن ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
72 هۆزان احمد غفور نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
73 بخشان عبدالله نامق ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
74 تلان محمد عزیز ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
75 پەخشان جونت سلیمان ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 20092010
76 مهاباد حسێن صالح ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
77 مهربان عثمان احمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
78 رامیار یاسین رمضان نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
79 امینە قادر محمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
80 گەشاو جبار  احمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
81 هەوار کمال بلال ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
82 هانا اسماعیل عمر ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
83 رێژیان محمد قادر ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
84 بێژان محمد ابراهیم ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 20092010
85 کاڵی ممند صالح ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
86 چیا قادر محمد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
87 کۆسار علی نریمان نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
88 اڤان محمد حمەسعید ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
89 نشتیمان قادر رسول ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
90 رێگر سردار محمد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
91 هەڵاڵە احمد محمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2009-2010
 
1 نیگار عبدالقادر شکور ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
2 پروین محمود محمدامین ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
3 ناسکە محمد کەریم ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
4 چیمن لطیف طاهر ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
5 میدیا حمەرەشید غفور ميَ كارگێري كار/ ئێواران 20092010
6 سیران جبار سلیمان ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
7 مریوان  علی مجید نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
8 پیمان محمد نجم ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
9 شرمین نوری محی الدین ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
10 احمد عمر صوفی نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
11 هیمن محمدامین عارف نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
12 ‌چنار قادر محمود ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
13 اریان عارف جوهر نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
14 سمیرە عمر رحمان ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
15 یادگار عبدالله علی نيَر كارگێري كار/ ئێواران 20092010
16 اواز محمود عبدی ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
17 طه عمر جبار نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
18 ساکار شرف نصرالدین ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
19 توانا عمر رشید نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
20 سوران نورالدین کاکەحمە نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
21 شارا علی محمود ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
22 ‌چیمن لطیف حمید ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
23 سوزان غفور عبدالله ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
24 سویبە صابر شریف ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
25 ئاڤان عزیز رحیم ميَ كارگێري كار/ ئێواران 20092010
26 دەشتی خالد علی ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
27 علی محمد احمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
28 عبدالله نوری شریف نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
29 گولاڵه نجات علی ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
30 هیرش رضا رشید نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
31 شوخان سردار محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
32 دلشاد لطیف کریم نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
33 شیماء حسین مجید ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
34 بختیار محمد احمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
35 سازگار ابراهیم علی ميَ كارگێري كار/ ئێواران 20092010
36 شبنگ فاتح احمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
37 مرواری خالد جمال ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
38 ئەژین رزگار کریم ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
39 چنار فاتح خسرو ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
40 رێباز حسن محمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
41 سوران عمر یوسف نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
42 تاڤگە عزیز سید ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
43 کوچر صدیق عزیز نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
44 صونای غفور ابوبکر ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
45 رێباز رحمان رضا نيَر كارگێري كار/ ئێواران 20092010
46 مریم مهدی کریم ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
47 لیلی ناصر فرج ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
48 جزا ازاد محمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
49 نازدار صبور فتاح ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
50 هاوکار رسول رضا ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
51 سروە فیض الله حمەرشید ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
52 محمد حسین فتاح نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
53 خیال محمود محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
54 تنیا حسیب محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
55 سمکۆ عسکر مجباس نيَر كارگێري كار/ ئێواران 20092010
56 سهام نوری حمەفرج ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
57 صبریە کمال رۆوف ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
58 ئاڤان هیدایت علی ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
59 گۆران محمد رۆوف نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
60 دلیر خضر  محمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
61 چرۆ شکور امین ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
62 بختیار جلال درویش نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
63 الان علی عمر نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
64 بفرین فرج عبدالله ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
65 هیمن محمدامین رشید نيَر كارگێري كار/ ئێواران 20092010
66 گۆران فاتح خسرو نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
67 شکریە رسول اسماعیل ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
68 بیستون علی محمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
69 اسماء محمد  صابر ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
70 چنور غریب محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
71 وریا عمر رشید نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
72 سامان  قادر حسین نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
73 سوزان صلاح الدین احمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
74 ڤیان کریم محمود ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
75 ساکار فخرالدین حمە ميَ كارگێري كار/ ئێواران 20092010
76 بیریڤان شریف عزیز ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
77 پیمان مردان کریم ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
78 بێگەرد صباح صالح ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
79 ظاهر رشید سعید نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
80 سیران محمد غریب ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
81 چرۆ صدیق محمود ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
82 کانیاو لطیف محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
83 زانا ناصح عارف نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
84 چیمن کنعان محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 20092010
85 ارکان محمد جلیل نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
86 اسکە غیب الله خورشید ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
87 سیران محمد فتاح ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
88 اسۆ محمد کریم نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
89 چالاک کاکە اولا  نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
90 شیماء رۆوف نامق ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
91 پایزە نجم غفور ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
92 حسین سعید امین نيَر كارگێري كار/ ئێواران 20092010
93 نیاز جوهر محمود ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
94 ئەلوەن رزگار عزیز ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
95 روبار قادر محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
96 عزیز کاکە حمە جبار نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
97 محمد نجات عزالدین نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
98 کامران انور محمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
99 محمد جوهر احمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
100 سیروان جعفر صالح نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
101 هیوا طاهر عاصی نيَر كارگێري كار/ ئێواران 20092010
102 کوچر فهمی عبدالقادر نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
103 اسماعیل عثمان محمود نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
104 بژار نجات فرج ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
105 ژیان حمە رضا محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
106 رازاو محمود احمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
107 پیمان حمە صالح حمە علی ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
108 پیشرۆ محمود تۆفیق نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
109 شکریە علوان جلال ميَ كارگێري كار/ ئێواران 20092010
110 ریبوار جبار علی نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
111 سازان مژدە حمە طاهر ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
112 نزار عبدالرحمن رحیم نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
113 نەمر طارق کاک عبدالله نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
114 میران لقمان حسن نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
115 هاوکار مجید محمود نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
116 هەردی عبدالجبار سعید نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
117 دەروون طاهر خورشید ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
118 اوات صالح عمر نيَر كارگێري كار/ ئێواران 20092010
119 هاوناز کریم رحیم ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
120 اکۆ علی شریف نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
121 هاوژین عثمان حسین ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
122 هانا حمید تۆفیق ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
123 هاوژین محمد حسین ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
124 تاڤگە محمد هیدایت ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
125 پشتیوان سەروەر محمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
126 ریواس محمد هیدایت ميَ كارگێري كار/ ئێواران 20092010
127 میهربان اسماعیل طاهر ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
128 کاروان خطاب محمدامین نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
129 بیریڤان عثمان کریم ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2009-2010
Comments