2008-2009

ساڵى دەرچوانى 2008-2009
1 اکرم عارف کوخە نيَر كارەبا 2008-2009
2 زانا محمود توفیق نيَر كارەبا 2008-2009
3 پشتیوان رحمان رحیم نيَر كارەبا 2008-2009
4 بەسۆز ابوبکر رشید ميَ كارەبا 2008-2009
5 شادان عبد الرحمن امین ميَ كارەبا 2008-2009
6 خالد عمر رحیم نيَر كارەبا 2008-2009
7 کامران احمد علی نيَر كارەبا 2008-2009
8 پشتیوان جلال محمد نيَر كارەبا 2008-2009
9 ئەزمر احمد کریم نيَر كارەبا 2008-2009
10 بیریڤان محـمد عبد الرحمان ميَ كارەبا 2008-2009
11 محمد فائق احمد نيَر كارەبا 2008-2009
12 هەستیار علی عمر نيَر كارەبا 2008-2009
13 بێخال فتاح عبدالقادر ميَ كارەبا 2008-2009
14 ئارام رحیم احمد نيَر كارەبا 2008-2009
15 شۆخان علی فقی ميَ كارەبا 2008-2009
16 شاخان محمد کریم ميَ كارەبا 2008-2009
17 سروشت محمود محمد ميَ كارەبا 2008-2009
18 شۆرش بهاء الدین رضا نيَر كارەبا 2008-2009
19 شیراز کاوە خلیل نيَر كارەبا 2008-2009
20 شینی طە طاهر ميَ كارەبا 2008-2009
21 بەنان علی احمد ميَ كارەبا 2008-2009
22 شوخان حمە فرج احمد ميَ كارەبا 2008-2009
23 جمال جمیل قطب الدین نيَر كارەبا 2008-2009
24 رۆشنا نجم الدین جعفر ميَ كارەبا 2008-2009
25 گوڵالە مصطفی رشید ميَ كارەبا 2008-2009
 
1 اڤین رفیق تۆفیق ميَ پەرستاري 2008-2009
2 کوێستان حسین نظر ميَ پەرستاري 2008-2009
3 ژیان عبداللە عەوڵا ميَ پەرستاري 2008-2009
4 اسۆ فتح اللە محمود نيَر پەرستاري 2008-2009
5 میدیا قادر محمود ميَ پەرستاري 2008-2009
6 مریمە حسن محمد ميَ پەرستاري 2008-2009
7 هەڤاڵ یاسین احمد نيَر پەرستاري 2008-2009
8 شنۆ صالح محمد ميَ پەرستاري 2008-2009
9 دلاوەر جمال احمد نيَر پەرستاري 2008-2009
10 یسری باهر محمود ميَ پەرستاري 2008-2009
11 جزا عمر محمد نيَر پەرستاري 2008-2009
12 ئارێز عمر محمود نيَر پەرستاري 2008-2009
13 ساهیرە ابراهیم مصطفی ميَ پەرستاري 2008-2009
14 محمد فاتیح محمد نيَر پەرستاري 2008-2009
15 سێوە صالح خدر ميَ پەرستاري 2008-2009
16 ڕێژاو محمود احمد ميَ پەرستاري 2008-2009
17 کلثوم فتاح عبداللە ميَ پەرستاري 2008-2009
18 صنۆبر عبدالرحمن عثمان ميَ پەرستاري 2008-2009
19 هلشۆ اراس محمد نيَر پەرستاري 2008-2009
20 جێگر احمد محمد نيَر پەرستاري 2008-2009
21 هکار سوار جلال نيَر پەرستاري 2008-2009
22 حسن حمد خدر نيَر پەرستاري 2008-2009
23 بريار محمد سعید نيَر پەرستاري 2008-2009
24 نبەز فلاح صابر نيَر پەرستاري 2008-2009
25 ساکار علی فارس ميَ پەرستاري 2008-2009
26 ئاڵا احمد محمد ميَ پەرستاري 2008-2009
27 بهرە محمد حسن ميَ پەرستاري 2008-2009
28 اسۆ محمد امین نيَر پەرستاري 2008-2009
29 هاوڕێ عبدالرحمن احمد نيَر پەرستاري 2008-2009
30 امانج حسین محمد نيَر پەرستاري 2008-2009
31 زانا فٶاد نصرالدین نيَر پەرستاري 2008-2009
32 شنۆ شریف محمد ميَ پەرستاري 2008-2009
33 سیروان عبداللە اسماعیل نيَر پەرستاري 2008-2009
34 جوانە جواد محد ميَ پەرستاري 2008-2009
35 فریدون قادر حمەڕەش نيَر پەرستاري 2008-2009
36 فهمی حمید احمد نيَر پەرستاري 2008-2009
37 قارةمان حسن محمد نيَر پەرستاري 2008-2009
38 حکیم حسین محمد نيَر پەرستاري 2008-2009
39 هڵۆ حمە نجم توفیق نيَر پەرستاري 2008-2009
40 پێشڕەو جلال ڕشید نيَر پەرستاري 2008-2009
41 زریان نصرالدین مجید ميَ پەرستاري 2008-2009
42 هلکوت حمە نجم توفیق نيَر پەرستاري 2008-2009
43 امێد محمد حمید نيَر پەرستاري 2008-2009
44 هاوار نوزاد قدرت ميَ پەرستاري 2008-2009
 
1 ئالان مريوان حسيب نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
2 هاوژين نجم مارف  مارف ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
3 توانا محمد احمد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
4 لطيف نجم الدين صدر نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
5 پشتيوان محمد حمەخان نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
6 نەوزاد حمە رضا نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
7 سروە عبداللە محمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
8 هومێد عبدول حسن نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
9 چۆمان هادى عثمان نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
10 ئاراز احمد فرج نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
11 ئاراس قادر رسول نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
12 ديمەن برزۆ عاصى ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
13 سازگار خدر احمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
14 شهين فريق حمەرضا ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
15 پەرژين صديق محمود ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
16 ئاواز ابوبکر سعيد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
17 کۆچەر فائق فاتح نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
18 نيان عباس محمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
19 جيلان صباح سيف اللە ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
20 نزار نورى سعيد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
21 شيلان محمود امين ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
22 پەيمان عمر عبدقادر ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
23 دەرباز هاشم رحمن نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
24 کوردستان عمر حميد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
25 دەريا رسول محمد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
26 شانۆ شامل نجم ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
27 هونەر رشيد نجم الدين نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
28 هەرێم محمد خدر نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
29 هەوراز کريم قادر نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
30 شادان سعدى احمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
31 نەوار محمد محى الدين ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
32 هەوار حمەسعيد `عبدالرحمن ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
33 سروە محمد ابراهيم ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
34 ڕزگار طالب شکور نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
35 هێرۆ حسين حسن ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
36 سازان بارام ابوبکر ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
37 زارا عاصى عمر ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
38 ابوبکر احمد پيروت نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
39 مقداد احمد حمەسور نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
40 لاڤان نجيب محمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
41 تەلار محمد عبداللە ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
42 هۆکر عودل حمەرەش نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
43 هۆکر رٶوف محى الدين نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
44 سۆزان احمد صالح ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
45 ديمەن فائق فاتح ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
46 سۆران حميد رضا نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
47 عثمان محمد ابراهيم نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
48 شيرين حسن على ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
49 شاديە محمود على ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
50 ئارام محمد فتاح نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
51 هيوا  امين محمد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
52 ئاشنا محمد رسول ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
53 خێلان محمد حمە ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
54 سەردار عبداللە حمەحسن نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
55 ئاراس احمد برايم نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
56 ملکۆ عبداللە عبدالقادر نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
57 شەهێن حسام الدين حمە ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
58 نەورۆز رسول عبداللە ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
59 تابان خالد فرج ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
60 بەنان کريم عبدالرحمن ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
61 هاوناز جلال محى الدين ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
62 چيا امين حمەلاو ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
63 ئاسو محمود عزيز نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
64 سنور غازى رمضان ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
65 حسيب وهاب عمر نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
66 شادان روستەم محمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
67 ئاڤێستا رحيم على ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
68 ئاراس حسن محمد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
69 چيا محمد  حبيب ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
70 ڕۆژگار محمد جەزا نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
71 ڕوناک نجم محمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
72 رسوڵ بايز عمر نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
73 پەرژين محمد حمەامين ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
74 خەندە بابا رسول ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
75 گلزار محمود امين ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
76 شەرمين عبداللە حمەمراد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
77 ژينۆ عبداللە حسين ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
78 دڵپاک جان شريف ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
79 ليلى جمال احمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
80 هێمن رحيم محمد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
81 شايى عثمان حمە حمةامين ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
82 سارا عمر على ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
83 ڕێبين صديق ابراهيم نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
84 هێمن مجيد سعيد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
85 نەبەز عبداللە احمد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
86 صفوان ياسين محمد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
87 پەروين صالح مصطفى ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
88 شنۆ کمال محى الدين ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
89 شنۆ عبدالرحمن جليل ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
90 دلێر خالد على نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
91 بيان محمد جزا ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
92 پۆڵا والى احمد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
93 هەردى مجيد مصطفى نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
94 سەردەشت عمر رشيد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2008-2009
Comments