2018-2019

ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش
1 شانیا ڕسول آبراهیم مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
2 بێلان وریا رشید مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
3 سناء کریم حسین مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
4 به‌ناز محمد رۆستم مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
5 به‌ناز عثمان محمد مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
6 داستان سردار ابراهیم نێر په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
7 نیاز عارف فتاح مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
8 شێنێ ناصح کریم مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
9 لاڤه‌ حامد اسماعیل مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
10 بنار فتاح امین مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
11 دڵگیر ابوبکر مصطفی مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
12 سه‌فین صلاح ابراهیم نێر په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
13 شاگوڵ محمد حمه‌امین مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
14 دالیا شکور محمد مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
15 سواره‌ محمد علی نێر په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
16 چۆڤین ڕزگار عثمان  مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
17 چاوان صدیق محمد مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
18 محمد کریم حسن  نێر په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
19 ده‌شنێ کمال حمه‌ مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
20 شۆخان حسن رسول مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
21 ئه‌روا عزت محمود مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
22 کۆیان عمر عارف مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
23 تاڤگه‌ محمد بابکر مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
24 ڕێژاڵ قادر ابراهیم مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
25 دابان صلاح فتاح نێر په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
26 چاوان سالار لطیف مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
27 ڕۆژان شێرکۆ حسین مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
28 ڕه‌نگین علی عزیز مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
29 دارۆ محمد فتاح نێر په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
30 خالد احمد رسول نێر په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
31 شه‌یدا سه‌ردار عبدالکریم مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
32 کاڵێ ظاهر عبید مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
33 هه‌ردی فتاح احمد نێر په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
34 مهناز مسعود محمود مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
35 احمد محمد ولی نێر په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
36 گه‌شتیار احمد علی    په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
37 ته‌رزه‌ ابوبکر محمد مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
38 معصومه‌ شێخه‌ وتمان  مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
39 هه‌ڤال به‌رزان عبدالرحمن نێر په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
40 پۆشکین طه کریم مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
41 شێوه‌ احمد حسین مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
42 شێنێ شاخه‌وان واحد مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
43 هاژه‌ دڵشاد کریم مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
44 کیژان کمال حسیب مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
45 که‌ژان سلیم علی مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
46 هیوا عبدالرحمن علی نێر په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
47 محمد رحیم جبار نێر په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
48 لاڤه‌ سۆران محمد مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
49 سازگار رحیم کریم مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
50 دڵنیا سلام صابر مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
51 به‌ڵێن عبدالعزیز نێر په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
52 میران عمر عزیز نێر په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
53 کۆزان حسین خضر   په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
54 دیاری بکر حمه‌ طالب نێر په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
55 ژیلیا صالح ڕۆستم مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
56 زریان علی حسین مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
57 سارا عارف تؤفیق مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
58 سارا مجید حسن مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
59 شاجوان محمد عبدالکریم مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
60 شه‌نگین جلال امین مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
61 شه‌هلا محمد غفور مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
62 چۆمان یاسین احمد نێر په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
63 میهره‌بان محمد علی مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
64 یحیی محمد حسین نێر په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کشتوکاڵی داپۆشراو
ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش
1 شانۆ عثمان رشید مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
2 شارۆ زاهیر شریف  مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
3 شاباز برایم حسین نێر په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
4 ئیمان علی محمود مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
5 شادڵ قادر طاهر مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
6 ساوێن سلام حسێن مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
7 سۆنیا عمر عثمان کریم مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
8 راز عمر حسین مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
9 دیدار محی الدین محمد نێر په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
10 گۆنا غیدان حسین مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
11 زریان غفور سمین مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
12 ڕۆژگار عمر فه‌ج رسول مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
13 الهام نوری حمه‌ سعید مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
14 شێنێ کمال عبدالله‌ مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
15 امیره‌ عثمان فارس مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
16 ڕۆژگار احمد محمود مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
17 شاجوان حسن وه‌یس مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
18 دێلان عمر نامق رۆستم مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
19 شهلا عادل کریم مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
20 شێرکۆ جلال احمد نێر په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
21 رێناس سلام عبدالحمید مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
22 شادی محمد عبدالله‌ مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
23 ئاره‌زوو نه‌وزاد شریف مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
24 سارا یاسین عثمان  مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
25 هاوژین کامل طاهر مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
26 بیلال قادر حمه‌خورشید نێر په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
27 ساوێن نامق حسن مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
28 دشنێ رؤوف احمد مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
29 که‌یوان فلاح صابر نێر په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
30 ڕێبین عثمان علی نێر په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
31 ژینۆ نه‌ریمان رحمان  مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
32 ساڤیا جعفر قادر مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
33 ڕێکان سه‌روه‌ر کمال  نێر په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
34 هه‌رێم فؤاد محمود نێر په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
35 کۆسره‌ت عبدالله‌ قادر نێر په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
36 ته‌رزه‌ تۆفیق رضا مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
37 سروه‌ عبدالرحمن خسره‌و مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
38 نیان حسین محمد حسین مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
39 دالیا فریدون بهاالدین مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
40 بێژان عزیز برایم مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
41  سنور فاضل حسین  مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
42 به‌ناز درویش حمه‌امین مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
43 ئاشتی عزیز محمد مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
44 به‌ڕێز نه‌وزاد محمدامین نێر په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
45 جوانه‌ حسێن صالح مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
46 نیگار طیب محمود  مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
47 هانا جلال نوری امین مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
48 هاوژین عبدالله‌ محمد مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش
1 سازگار عمر محمود مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
2 هۆنیا محمد عبدالله مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
3 كوثر حسن حسین مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
4 دێرین سلام حسین مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
5 ژوان شۆرش محمد مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
6 ثریا عارف قادر مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
7 دەریا محمد حسین مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
8 شنروێ انور صالح مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
9 شانیا محمد عبدول مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
10 سۆزان عبدالكریم كاكە حمە مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
11 بیلال مصطفى خدر نێر په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
12 شنیار احمد محمد مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
13 ڕۆزا فائق حسین مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
14 ڕێژین احمد عمر مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
15 شاكار عادل محمود  نێر په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
16 گەشاو على احمد مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
17 ئاسیا محمد احمد مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
18 شنیار سلام غریب مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
19 چاوان كامل حسك وسمان مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
20 سازگار عارف قادر مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
21 شاجوان محمد حمە امین مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
22 خوناو باپیر خدر مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
23 راز نور الدین حسن مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
24 شێنێ نامق تۆفیق مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
25 ڕێژین محمد رسول مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
26 ئاڤێستا بورهان رسول مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
27 عیسى عبدالرحمن احمد نێر په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
28 میلانۆ بەختیار رؤوف مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
29 شاز نژاد قادر سعید مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
30 خەندە على عزەت مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
31 شایستە كمال عمر مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
32 سۆما طه محمد امین مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
33 شەیما عمر سلیم مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
34 شنۆ سعید محمد مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
35 چۆڤین سەرحد كریم مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
36 بیلان قادر حمە صالح مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
37 هەوار عبدالرحمن قادر  مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
38 چاودێر على رحیم نێر په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
39 پۆشیا دارا یحی مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
40 فریشتە غفور قادر مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
41 چرا قانع صالح مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
42 ریان احمد مصطفى مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
43 سكاڵا جلال كاكە محمد مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
44 هۆزان هیوا احمد مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
45 سروشت رشید فرج نێر  په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
46 شێنێ نامق تۆفیق مێ  په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
47 شنیار عثمان محمود مێ  په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
48 جوانیتا سالار حسین مێ  په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
49 شلێر حسین مصطفى مێ  په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
50 ڕاوێژ تۆفیق عثمان نێر  په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
51 ڕێبین احمد حمە غریب نێر  په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
52 ڕاژان سەردار على مێ  په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
53 انور حمە صالح حمە رشید نێر  په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
54 شیلان حسن محمد مێ  په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
55 شاڵاو انور احمد نێر  په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
56 گەرمیان شەوكەت حمە نێر  په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش
1 شانیا بكر محمد مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
2 سیڤەر بورهان حسن مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
3 لۆڤەر اسماعیل محمد مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
4 چرا احمد نریمان مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
5 سماح یاسین خضير مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
6 شانۆ طه بلال مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
7 ڕازاو بكر حمە مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
8 دێلاڤ بێستون محمد مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
9 اسماء كریم محمد مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
10 شازە كامەران عبدالرحمن مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
11 ایمان عثمان على مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
12 لەنجە هیدایەت قادر مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
13 بەسۆز بختیار عثمان مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
14 هێشوو عمر عبداللە مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
15 دیلمان سعید روستم مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
16 نیان عمر عبدالرحمن مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
17 شیماء بهاء الدین ابراهیم مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
18 دیدار یاسین محمد مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
19 دەشنێ كمال حمید مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
20 أرسین محمد جعفر نێر په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
21 ڕێژین اسماعیل عبدالله مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
22 لاڤە فەرەیدون كریم مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
23 بشرى عثمان على مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
24 هدى نظيف سید رشید مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
25 جوان حمید عارف مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
26 ڕێباز انور قادر نێر په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
27 شنروێ فاضل احمد مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
28 سۆران سالار جلال نێر په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
29 شێنێ ڕێبوار جمال مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
30 سازگار عثمان وادى مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
31 باخان عباس حمە خورشید مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
32 سۆزان على عبدول مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
33 چێنەر سامان طيب نێر په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
34 سروە خدرمحمود مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
35 سۆزیار محمد محمود مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
36 كانیاو امین  یوسف مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
37 بیناى صالح خضر مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
38 ڤیان شریف معروف مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
39 شەهێن اسماعیل حمە خلیفە مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
40 هێرۆ خالید محمود مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
41 پەیام عثمان حمە صالح مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
42 ڕۆژبین جمال محمد مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
43 ئاهەنگ مصطفى حمد مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
44 تاڤگە فائق شریف مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
45 كاشان ڕزگار عمر مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
46 سێبەر محسن سید گل مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
47 دێرین عمر محمود مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
48 سروشت حسین احمد مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
49 ئەژین حسین على مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
50 حیدر عثمان محمود نێر په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی
51 پەیمان صابرمحمد مێ په‌یمانگای ته‌کنیکی به‌کره‌جۆ کارگێڕی ته‌ندروستی

Comments